Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2023. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát.

A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2023. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Fiataloknak szóló mobilitási projektek – „Ifjúsági Cserék”

A pályázattípus1  keretében a szervezetek/intézmények és a fiatalok informális csoportjai olyan projektek lebonyolítása céljából részesülhetnek támogatásban, amelyek különböző országokból származó fiatalok között teremtenek kapcsolatot, lehetőséget biztosítva számukra, hogy a formális oktatási rendszerükön kívül tanuljanak és folytassanak eszmecserét.

A pályázattípus célkitűzései

Az Erasmus+ ifjúsági cserék formájában támogatja a fiatalok nemformális tanulási célú mobilitását annak érdekében, hogy bevonja a fiatalokat, és eszközöket adjon a kezükbe az aktív polgári szerepvállaláshoz, összekapcsolja őket az európai projekttel, valamint segítsen nekik az élethez és a szakmai jövőjükhöz szükséges kompetenciák elsajátításában és fejlesztésében.

Az ifjúsági cserék konkrétabb céljai:

 • a kultúrák közötti párbeszéd és tanulás elősegítése, valamint az európaiság érzésének megerősítése;
 • a fiatalok készségeinek fejlesztése és szemléletének formálása;
 • az európai értékek megerősítése, valamint az előítéletek és a sztereotípiák felszámolása;
 • tudatosságnövelés a társadalmi szempontból releváns témákkal kapcsolatban, és ezáltal az aktív társadalmi szerepvállalás és részvétel fokozása.

A pályázattípus valamennyi fiatal számára nyitott, különös figyelmet fordítva a kevesebb lehetőséggel rendelkezőkre.

Szakpolitikai háttér

A 2019 és 2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia a Bizottság 2018. május 22-i, „A fiatalok bevonása, összekapcsolása és felelősségvállalásának ösztönzése” című közleménye alapján meghatározza az ifjúsági területen zajló európai együttműködés keretét. A stratégia elősegíti a fiatalok részvételét a demokratikus életben, támogatja a társadalmi és polgári szerepvállalást, és biztosítja, hogy valamennyi fiatal rendelkezzen a társadalomban való részvételhez szükséges erőforrásokkal. Az uniós ifjúsági stratégia egy ifjúságipárbeszéd-folyamatot is magában foglal. Ezen összefüggésen belül 2018-ban 11 európai ifjúsági cél került meghatározásra. Ezek a célok olyan szektorközi területeket azonosítanak, amelyek hatással vannak a fiatalok életére, valamint rávilágítanak a kihívásokra. Az uniós ifjúsági stratégiának hozzá kell járulnia e jövőkép megvalósításához a fiatalok számára. Az uniós ifjúsági stratégia az „Összekapcsolni” elnevezésű főbb terület keretében előmozdítja és elősegíti a kapcsolatokat és a tapasztalatcserét a fiatalok körében, amelyek alapvető szerepet töltenek be az Unió jövőbeli fejlődésében. Ezek a kapcsolatok elsősorban a mobilitás különböző formái, többek között ifjúsági cserék révén segíthetők elő.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en  

Tematikus stratégiák az ifjúsági szektorban

Az Erasmus+ program célja a fiatalok részvételének előmozdítása, az informális és nemformális tanulási folyamatok minőségének javítása, valamint a minőségi ifjúsági munka fejlesztése. Ezeken a területeken további támogatás áll rendelkezésre olyan konkrét tematikus stratégiák révén, mint az ifjúsági részvételi stratégia, a Youthpass és az európai képzési stratégia2 .

A tevékenységek leírása

Ifjúsági cserék

Az ifjúsági cserék keretében megvalósuló találkozók lehetővé teszik, hogy legalább két különböző országból származó fiatalok egy rövid időre összegyűljenek, és közösen megvalósítsanak egy olyan nem formális tanulmányi programot (műhelyfoglalkozások, gyakorlatok, viták, szerepjátékok, szimulációk, szabadtéri tevékenységek stb.) egy érdeklődésükre számot tartó témában, amelyhez az európai ifjúsági célokból merítettek inspirációt3 . A tanulmányi időszak a pályázás előtti tervezési szakaszt, a csereprogram előtti előkészítő szakaszt, valamint az azt követő értékelést és utánkövetést foglalja magában.

Az ifjúsági cserék finanszírozása keretében a következő tevékenységek nem támogathatók: tudományos célú tanulmányutak; profitszerzésre irányuló cseretevékenységek; turizmusnak minősíthető cseretevékenységek; fesztiválok; nyaralás; előadói körutak, alapszabály által előírt ülések, valamint felnőttek által fiatalok számára biztosított képzések.

A projektek az ifjúsági cserék mellett előkészítő látogatásokat is magukban foglalhatnak.

Előkészítő látogatások

Az előkészítő látogatások célja színvonalas tevékenységek biztosítása az adminisztratív intézkedések elősegítése és előkészítése, a bizalom megteremtése, valamint az érintett szervezetek/intézmények és személyek közötti szilárd partnerség feltételeinek megismerése és annak kialakítása révén. Ha az ifjúsági cserékben kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők vesznek részt, az előkészítő látogatásnak biztosítania kell, hogy a tevékenység a résztvevők sajátos igényeinek figyelembevételével kerüljön lebonyolításra. Az előkészítő látogatásokra valamelyik fogadó szervezet/intézmény országában kerülhet sor az ifjúsági cserék kezdete előtt.

Projekttervezés

A projektet legalább két szervezet/intézmény valósítja meg. A projektben részt vevő szervezetek/intézmények számára előnyösnek kell lennie a részvételnek; a projektnek ennélfogva összhangban kell állnia a szervezetek/intézmények célkitűzéseivel és igényeivel. A részt vevő szervezetek/intézmények a résztvevőt „küldő”, és/vagy a (pl. tevékenységet/résztvevőket) „fogadó” szervezet/intézmény szerepét tölthetik be. Az egyik szervezet/intézmény emellett koordinátori szerepet vállal, és az egész partnerség nevében benyújtja a pályázatot a teljes projektre vonatkozóan.

A projektek négy szakaszból állnak: tervezés, előkészítés, megvalósítás és utánkövetés. A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és fiataloknak aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot.

 • Tervezés (az igények, célkitűzések, a tanulási eredmények és a tevékenységek formájának meghatározása, a munkaprogram kialakítása, a tevékenységek ütemezése stb. a pályázat benyújtása előtt);
 • Előkészítés (gyakorlati intézkedések, a partnerekkel és a résztvevőkkel kötött megállapodások kidolgozása, a résztvevők kiutazás előtti nyelvi/interkulturális/tanulás- és feladatspecifikus felkészítése stb.);
 • A tevékenységek megvalósítása;
 • Utánkövetés (a tevékenységek értékelése, a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítása és dokumentálása, valamint a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása).

A színvonalas ifjúsági cserék:

 • a fiatalok és a részt vevő szervezetek/intézmények aktív részvételén alapulnak, és e szereplőknek tevékenyen ki kell venniük a részüket a projekt valamennyi szakaszából, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási és fejlődési tapasztalatokat;
 • a résztvevők sokszínű csoportját foglalják magukban, és építenek erre a sokszínűségre;
 • a fiatal résztvevők egyértelműen azonosított igényein alapulnak;
 • biztosítják a résztvevők nemformális és informális tanulási eredményeinek megfelelő azonosítását és dokumentálását;
 • arra ösztönzik a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el az európai témákról és értékekről.

Tanulási folyamat

A nemformális tanulás összefüggésén belül megszervezett ifjúsági cserékhez legalább a kívánt tanulási eredmények egy részét előre meg kell tervezni a megfelelő lehetőségek biztosításához. A tevékenységekben részt vevő fiataloknak hozzá kell járulniuk az igényeik azonosításához, és a tanuláshoz, amelyet meg kívánnak valósítani vagy fejleszteni szeretnének az ifjúsági csere keretében.

Ezenkívül a résztvevőknek a lehető legteljesebb mértékben részt kell venniük a tevékenység megtervezésében és kidolgozásában (a program kialakítása, a munkamódszerek, valamint a feladatok meghatározása és felosztása), és át kell gondolniuk, hogy miként készülhetnek fel arra, hogy maximálisan kiaknázzák a csere által kínált tanulási és személyes fejlődési lehetőségeket.

A résztvevőket a fő tevékenység lezárultával fel kell kérni arra, hogy adjanak visszajelzést a tevékenységről, és gondolják végig, hogy mit tanultak, illetve hogyan tudnák hasznosítani a tanulási eredményeket. A résztvevőknek át kell gondolniuk továbbá, hogy hogyan lehetne utánkövetni a tevékenységet. Ez egyénileg, vagy lehetőség szerint csoportban is történhet.

A szervezeteknek/intézményeknek támogatniuk kell a tanulási folyamatot, valamint a tanulási eredmények azonosítását és – különösen a Youthpass segítségével történő – dokumentációját.

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. A szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és be kell vonniuk őket a döntéshozatali folyamatba. 

Az ifjúsági cserék különösen alkalmasak a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonására:

 • A csoportos mobilitás lehetőséget ad a résztvevőknek arra, hogy a csoport nyújtotta biztonságos keretek között tegyenek szert nemzetközi mobilitási tapasztalatra;
 • Az ifjúsági cserékre jellemző rövid távú tevékenység megfelelő lehetőséget biztosít a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvételére;
 • A helyi résztvevők bevonása megkönnyíti az érintettek számára, hogy első alkalommal vegyenek részt európai projektekben.

Az ifjúsági cserék emellett lehetőséget biztosítanak arra is, hogy – például a sztereotípiák leküzdésének támogatása, a megértés, a tolerancia és a megkülönböztetésmentesség elősegítése révén – a befogadás és a sokszínűség legyen a projekt témája. A projekt egészének tudatosan kell megközelítenie a befogadás és a sokszínűség kérdését. A tervezési, előkészítési, megvalósítási és utánkövetési szakaszban figyelembe kell venni ezeket a megfontolásokat.

A résztvevők védelme és biztonsága

Az ifjúsági cserékben csoportvezetők működnek közre. A csoportvezetők nyomon követik és támogatják a résztvevőket, és ezáltal biztosítják, hogy minőségi tanulási folyamatra kerüljön sor a fő tevékenység keretében. Ugyanakkor megteremtik a biztonságos, tiszteletteljes és megkülönböztetésmentes környezet, valamint a résztvevők védelmének feltételeit. Az ifjúsági cserék tervezése és előkészítése során foglalkozni kell a résztvevők védelmének és biztonságának kérdésével, és elő kell irányozni a kockázatok megelőzéséhez/csökkentéséhez szükséges valamennyi intézkedést.

Környezeti fenntarthatóság

Az ifjúsági cseréknek elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevők körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Az ifjúsági cserék tervezése és megvalósítása során ügyelni kell a környezettudatosságra, például olyan fenntartható gyakorlatok beépítése révén, mint az újrahasználható vagy a környezetbarát anyagok előnyben részesítése, a hulladék csökkentése és az újrahasznosítás, valamint a közlekedés fenntartható módjainak igénybevétele.

Digitális átállás

Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködést, és javítsák a tevékenységek minőségét.

Erasmus minőségbiztosítási szabályok az ifjúsági területen

A magas színvonalú tanulási célú mobilitási tevékenységek megszervezése érdekében a pályázattípus keretében támogatott összes projekt megvalósításakor be kell tartani az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályokat. Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok lefedik a pályázattípus alapelveit, valamint kiterjednek az olyan projektfeladatok konkrét megvalósítási gyakorlataira, mint a résztvevők kiválasztása és előkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok a következő oldalon tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en  

A projektek értékelésének szempontjai

Támogathatósági feltételek

A támogathatóság általános feltételei

Az alább ismertetett általános feltételek a standard ifjúsági cserékre vonatkoznak. Az akkreditációkkal kapcsolatos tudnivalókat a pályázati útmutató vonatkozó része ismerteti.

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

Részt vevő szervezet/intézmény lehet:

 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet; európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv;
 • fiatalok informális csoportja4 .

Egy uniós tagállamban, a programhoz társult harmadik országban vagy az EU szomszédságában megtalálható, a programhoz nem társult harmadik országban rendelkezik székhellyel (az 1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát). 

Ki pályázhat?

Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény vagy csoport, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény5  nevében.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma

Legalább két, különböző országban székhellyel rendelkező szervezetnek/intézménynek részt kell vennie (azaz legalább egy küldő és egy fogadó szervezetnek/intézménynek).

A projekt időtartama

3–24 hónap.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:

Február 23., déli 12:00 óra (közép-európai idő szerint) az ugyanazon év június 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre

A következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre október 4-én (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig

Lehetséges további forduló:

a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy további fordulót indítanak. A nemzeti irodák a weboldalukon tájékoztatják a pályázókat a további forduló meghirdetéséről.

 • További pályázati forduló szervezése esetén a kérelmezőknek az ugyanazon év augusztus 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre (közép-európai idő szerint) május 4-én déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Mellékletek

A pályázati űrlaphoz csatolni kell a törvényes képviselő nyilatkozatát.

A pályázati űrlaphoz a projekt során tervezett minden egyes ifjúsági cserére és előkészítő látogatásra vonatkozóan programtervet kell csatolni.

A támogathatóság további feltételei ifjúsági cserék esetében

A tevékenység időtartama

5–21 nap, amelybe az utazással töltött napok nem számítanak bele.

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységet valamelyik (vagy nem helyhez kötött tevékenységek esetében több), a tevékenységben részt vevő szervezet/intézmény országában kell megvalósítani. 

A részt vevő szervezetek/intézmények száma

Legalább két, különböző országban székhellyel rendelkező szervezetnek/intézménynek részt kell vennie (azaz legalább egy küldő és egy fogadó szervezetnek/intézménynek).

Uniós tagállamokon és a programhoz társult harmadik országokon belüli tevékenységek: minden részt vevő szervezetnek/intézménynek ugyanabban az uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Az Unióval szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országokkal folytatott tevékenységek: a tevékenységbe be kell vonni legalább egy uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó részt vevő szervezetet, valamint egy, az EU-val szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országból származó részt vevő szervezetet (1–4. régió).

Támogatható résztvevők

13–30 éves6 , a küldő és fogadó szervezetek/intézmények országaiban tartózkodó fiatalok.

Az ifjúsági cserében részt vevő csoportvezetőknek7  és facilitátoroknak legalább 18 éves személyeknek kell lenniük.

Résztvevők száma tevékenységenként és a nemzeti csoportok összetétele

Tevékenységenként legalább 16, és legfeljebb 60 résztvevő (a csoportvezetőket, facilitátorokat és a kísérőket nem számítva). A kizárólag kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket magukban foglaló ifjúsági cseréknek legalább 10 résztvevőt kell számlálniuk.

Csoportonként legalább 4 résztvevő (a csoportvezetőket, facilitátorokat és a kísérőket nem számítva).

Két különböző ország fiataljainak legalább két csoportja.

Minden csoport élén lennie kell legalább egy csoportvezetőnek. Legfeljebb két facilitátor tevékenységenként

Egyéb feltételek

A tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó szervezetnek/intézménynek a pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie.

Az előkészítő látogatásokra vonatkozó kiegészítő támogathatósági feltételek

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységet a fogadó szervezetek/intézmények egyikének országában kell megvalósítani. 

Támogatható résztvevők

A fő tevékenységben részt vevő szervezetek/intézmények képviselői, facilitátorai, csoportvezetői és fiatal résztvevői.

Értékelési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik. A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenfelül a lent említett értékelési szempontok minden egyes kategóriájában el kell érniük a maximálisan megszerezhető pontok legalább felét.

Relevancia, megalapozottság és hatás (maximális pontszám: 30 pont)

 • A projekt relevanciája a következő szempontok alapján: 
  • a pályázattípus célkitűzései;
  • a részt vevő szervezetek/intézmények és a csereprogram résztvevőinek igényei;
  • milyen mértékben alkalmas arra a projekt, hogy magas színvonalú tanulási eredményeket biztosítson a résztvevők számára. 
 • A projekt lehetséges hatása: 
  • a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
  • a projektben közvetlenül részt vevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai vagy globális szintű hatás. 
 • A projekt milyen mértékben alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a befogadáshoz és sokszínűséghez, valamint a program zöld, digitális és részvételen alapuló dimenzióihoz;
 • A projekt milyen mértékben vezet be új résztvevőket és kevésbé tapasztalt szervezeteket/intézményeket a pályázattípusba.

A projektterv minősége (maximális pontszám: 40 pont)

 • Az azonosított igények, a projekt célkitűzései, a résztvevői profilok és a tervezett tevékenységek közötti összhang;
 • A projekt valamennyi szakaszának áttekinthetősége, teljessége és minősége: Tervezés, előkészítés (a résztvevők számára biztosított felkészítés), a tevékenységek megvalósítása, valamint utánkövetés;
 • Milyen mértékben vesznek részt aktívan a fiatalok a tevékenységek egyes szakaszaiban;
 • Milyen mértékben tervezték meg hozzáférhető és befogadó módon a tevékenységeket, és azok mennyire nyitottak sokszínű háttérrel és képességekkel rendelkező résztvevők számára; 
 • Mennyire megfelelőek a javasolt, részvételen alapuló tanulási módszerek, többek között az esetleges online/digitális elemek;
 • A reflexiós folyamatra, valamint a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítására és dokumentálására irányuló lépések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök, különösen a Youthpass következetes használata;
 • A résztvevők kiegyensúlyozott részvétele az országok és a társadalmi nem tekintetében;
 • A résztvevők biztonságának és védelmének garantálása érdekében előirányzott intézkedések megfelelősége és hatékonysága;
 • Milyen mértékben képezik fenntartható és környezetbarát gyakorlatok a tevékenységek részét.

A projektmenedzsment minősége (maximális pontszám: 30 pont)

 • A gyakorlati intézkedések, valamint az irányítási és támogatási módszerek minősége;
 • A részt vevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekeltek közötti együttműködés és kommunikáció minősége;
 • A projekt különböző szakaszainak és eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége;
 • a projekt eredményeinek a részt vevő szervezetek/intézmények körében és azon kívül történő terjesztését célzó lépések megfelelősége és minősége.

Finanszírozási szabályok

Szervezési támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján, kivéve a csoportvezetőket, a kísérő személyeket és a facilitátorokat.

Összeg

100 EUR az ifjúsági cserék minden résztvevője után

Utazás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A kiindulás helyétől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (így a csoportvezetők, a kísérő személyek és a facilitátorok) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulás helye és a tevékenység helyszíne8  közötti távolságot kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor segítségével9 .

Nem helyhez kötött tevékenységek esetén a pályázónak össze kell adnia az egyes helyszínek közötti távolságokat, és a teljes távolságnak megfelelő sávot kell választania10 .

Összeg

Utazási távolság

Standard utazás

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

10–99 km-es távolság esetén

23 EUR

 

100–499 km-es távolság esetén

180 EUR

210 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

820 EUR

 

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1500 EUR

 

Egyéni támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Tartózkodási költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevőnkénti tartózkodás időtartama alapján, beleértve a csoportvezetőket, kísérő személyeket és facilitátorokat (szükség esetén), valamint a tevékenység előtt és a tevékenység után egy utazási napot, továbbá a környezetkímélő/környezettudatos utazásra irányuló támogatásban részesülő résztvevők esetén legfeljebb négy további napot.

Összeg

A2.1 táblázat/résztvevő/nap

Esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel résztvevők száma alapján, a csoportvezetőket, a kísérő személyeket és a facilitátorokat nem számítva.

Összeg

100 EUR az ifjúsági cserék minden résztvevője után

Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz, többek közt a csoportvezetőkhöz és facilitátorokhoz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazással és a tartózkodással kapcsolatos indokolt költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

az elszámolható költségek 100%-a

Előkészítő látogatáshoz nyújtott támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az előkészítő látogatás lebonyolításához kapcsolódó költségek, beleértve az utazást és a tartózkodást.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltségek.

Támogatási szabályok: a fogadó szervezet/intézmény résztvevőit nem számítva.  Részt vevő szervezetenként/intézményenként legfeljebb 2 résztvevő finanszírozható, feltéve, hogy a második résztvevő fiatal személy. Ezenkívül előkészítő látogatásonként egy facilitátor is finanszírozható. Feltételes: az előkészítő látogatás szükségességét, a célkitűzéseket és a résztvevőket a pályázónak indokolnia kell, és a nemzeti irodának jóvá kell hagynia. Ez a feltétel nem vonatkozik az akkreditációs rendszer keretében finanszírozott projektekre.

Összeg

575 EUR/résztvevő/előkészítő látogatás.

Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

A résztvevők magas utazási költségei, beleértve a csoportvezetőket, a kísérő személyeket és a facilitátorokat; beleértve a tisztább, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású közlekedési eszközök használatát.

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

A drága utazás azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az egységköltségen alapuló utazási támogatás nem fedezi a résztvevők utazási költségeinek 70%-át.

Összeg

Pénzügyi garancia: az elszámolható költségek 80%-a

Magas utazási költségek: az elszámolható költségek 80%-a

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

A2.1. táblázat – Az ifjúsági cserékhez nyújtott egyéni támogatás 

 

Egyéni támogatás (EUR/nap)

Ausztria

45 EUR

Belgium

42 EUR

Bulgária

32 EUR

Horvátország

35 EUR

Ciprus

32 EUR

Cseh Köztársaság

32 EUR

Dánia

45 EUR

Észtország

33 EUR

Finnország

45 EUR

Észak-Macedónia

28 EUR

Franciaország

38 EUR

Németország

41 EUR

Görögország

38 EUR

Magyarország

33 EUR

Izland

45 EUR

Írország

49 EUR

Olaszország

39 EUR

Lettország

34 EUR

Liechtenstein

45 EUR

Litvánia

34 EUR

Luxemburg

45 EUR

Málta

39 EUR

Hollandia

45 EUR

Norvégia

50 EUR

Lengyelország

34 EUR

Portugália

37 EUR

Románia

32 EUR

Szerbia

29 EUR

Szlovákia

35 EUR

Szlovénia

34 EUR

Spanyolország

34 EUR

Svédország

45 EUR

Törökország

32 EUR

A programhoz nem társult, szomszédos harmadik országok

29 EUR

 • 1 E pályázattípus fő költségvetését az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok szervezeteit/intézményeit és résztvevőit érintő transznacionális tevékenységek támogatására fordítják. Ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetés mintegy 25%-ából finanszírozhatók nemzetközi mobilitási tevékenységek, beleértve az EU-val szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országok szervezeteit és résztvevőit (1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).
 • 2 A stratégiák itt találhatók: https://www.salto-youth.net/
 • 3 Az európai ifjúsági célok az uniós ifjúsági stratégia keretében kerültek meghatározásra. Ezek a célok olyan szektorközi területeket azonosítanak, amelyek hatással vannak a fiatalok életére, valamint rávilágítanak a kihívásokra. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
 • 4 Legalább négy, 13 és 30 év közötti fiatalból álló csoport. A csoport egyik, legalább 18 éves tagja tölti be a képviselő szerepét, és ő vállal felelősséget a csoport nevében. Az informális csoport meghatározását az útmutató D. része (Fogalmak magyarázata) tartalmazza. A pályázattípus, és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések értelmében a „fiatalok informális csoportja” beletartozik a „részt vevő szervezet/intézmény” fogalmába. A „részt vevő szervezetekre/intézményekre” vonatkozó hivatkozások a „fiatalok informális csoportját” is lefedik.
 • 5 A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek aláírt megbízólevelet kell adniuk a pályázó szervezet/intézmény részére. A megbízóleveleket a pályázati szakaszban, de legkésőbb a támogatási megállapodás aláírásakor kell rendelkezésre bocsátani. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.
 • 6

   Kérjük, vegyék figyelembe a következőket: 

  alsó korhatár: a résztvevőknek a tevékenység kezdő időpontjáig be kell tölteniük az alsó korhatárként megadott életkort.

  felső korhatár: a résztvevők a tevékenység kezdőnapján nem lehetnek idősebbek a felső korhatárként megadott életkornál.

 • 7 A csoportvezető az ifjúsági cserében részt vevő fiatalokat kísérő felnőtt, aki a fiatalok eredményes tanulásáért, védelméért és biztonságáért felel.
 • 8 Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság).
 • 9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 10 Ha például egy Madridból (Spanyolország) érkező résztvevő először Rómában (Olaszország), majd Ljubljanában (Szlovénia) zajló, nem helyhez kötött tevékenységben vesz részt, a pályázó először kiszámolja a Madrid és Róma közötti (1365,28 km), majd a Róma és Ljubljana közötti távolságot (489,75 km), és azokat összeadja, (1855,03 km), b) majd kiválasztja az alkalmazandó utazási távolságsávot (azaz 500 és 1999 km között), és c) kiszámolja az uniós támogatást, amely hozzájárulást biztosít a résztvevő (Rómán keresztül) Madridtól Ljubljanába irányuló utazásának és a visszaútnak a költségeihez (275 EUR).
Tagged in:  Youth