Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Fiataloknak szóló mobilitási projektek - ''Ifjúsági Cserék''

A pályázattípus1  keretében a szervezetek/intézmények és a fiatalok informális csoportjai olyan projektek lebonyolítása céljából részesülhetnek támogatásban, amelyek különböző országokból származó fiatalok között teremtenek kapcsolatot, lehetőséget biztosítva számukra, hogy a formális oktatási rendszerükön kívül tanuljanak és folytassanak eszmecserét.

A Pályázattípus Célkitűzései

Az Erasmus+ ifjúsági cserék formájában támogatja a fiatalok nemformális tanulási célú mobilitását annak érdekében, hogy bevonja a fiatalokat, és eszközöket adjon a kezükbe az aktív polgári szerepvállaláshoz, összekapcsolja őket az európai projekttel, valamint segítsen nekik az élethez és a szakmai jövőjükhöz szükséges kompetenciák elsajátításában és fejlesztésében.

Az ifjúsági cserék konkrétabb céljai:

 • a kultúrák közötti párbeszéd és tanulás elősegítése, valamint az európaiság érzésének megerősítése;
 • a fiatalok készségeinek fejlesztése és szemléletének formálása;
 • az európai értékek megerősítése, valamint az előítéletek és a sztereotípiák felszámolása;
 • tudatosságnövelés a társadalmi szempontból releváns témákkal kapcsolatban, és ezáltal az aktív társadalmi szerepvállalás és részvétel fokozása.

A pályázattípus valamennyi fiatal számára nyitott, különös figyelmet fordítva a kevesebb lehetőséggel rendelkezőkre.

Szakpolitikai háttér

A 2019 és 2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia a Bizottság 2018. május 22-i, „A fiatalok bevonása, összekapcsolása és felelősségvállalásának ösztönzése” című közleménye alapján meghatározza az ifjúsági területen zajló európai együttműködés keretét. A stratégia elősegíti a fiatalok részvételét a demokratikus életben, támogatja a társadalmi és polgári szerepvállalást, és biztosítja, hogy valamennyi fiatal rendelkezzen a társadalomban való részvételhez szükséges erőforrásokkal. Az uniós ifjúsági stratégia egy ifjúságipárbeszéd-folyamatot is magában foglal. Ezen összefüggésen belül 2018-ban 11 európai ifjúsági cél került meghatározásra. Ezek a célok olyan szektorközi területeket azonosítanak, amelyek hatással vannak a fiatalok életére, valamint rávilágítanak a kihívásokra. Az uniós ifjúsági stratégiának hozzá kell járulnia e jövőkép megvalósításához a fiatalok számára. Az uniós ifjúsági stratégia az „Összekapcsolni” elnevezésű főbb terület keretében előmozdítja és elősegíti a kapcsolatokat és a tapasztalatcserét a fiatalok körében, amelyek alapvető szerepet töltenek be az Unió jövőbeli fejlődésében. Ezek a kapcsolatok elsősorban a mobilitás különböző formái, többek között ifjúsági cserék révén segíthetők elő. https://europa.eu/youth/strategy_hu   

Tematikus stratégiák az ifjúsági szektorban

Az Erasmus+ program célja a fiatalok részvételének előmozdítása, az informális és nemformális tanulási folyamatok minőségének javítása, valamint a minőségi ifjúsági munka fejlesztése. Ezeken a területeken további támogatás áll rendelkezésre olyan konkrét tematikus stratégiák révén, mint az ifjúsági részvételi stratégia, a Youthpass és az európai képzési stratégia2 .

A tevékenységek leírása

Ifjúsági Cserék

Az ifjúsági cserék keretében megvalósuló találkozók lehetővé teszik, hogy legalább két különböző országból származó fiatalok egy rövid időre összegyűljenek, és közösen megvalósítsanak egy olyan nem formális tanulmányi programot (műhelyfoglalkozások, gyakorlatok, viták, szerepjátékok, szimulációk, szabadtéri tevékenységek stb.) egy érdeklődésükre számot tartó témában, amelyhez az európai ifjúsági célokból3  merítettek inspirációt. A tanulmányi időszak a pályázás előtti tervezési szakaszt, a csereprogram előtti előkészítő szakaszt, valamint az azt követő értékelést és utánkövetést foglalja magában.

Az ifjúsági cserék finanszírozása keretében a következő tevékenységek nem támogathatók: tudományos célú tanulmányutak; profitszerzésre irányuló cseretevékenységek; turizmusnak minősíthető cseretevékenységek; fesztiválok; nyaralás; előadói körutak, alapszabály által előírt ülések, valamint felnőttek által fiatalok számára biztosított képzések.

Előkészítő látogatások

A projektek az ifjúsági cserék mellett előkészítő látogatásokat is magukban foglalhatnak.

Az előkészítő látogatások célja színvonalas tevékenységek biztosítása az adminisztratív intézkedések elősegítése és előkészítése, a bizalom megteremtése, valamint az érintett szervezetek/intézmények és személyek közötti szilárd partnerség feltételeinek megismerése és annak kialakítása révén. Ha az ifjúsági cserékben kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők vesznek részt, az előkészítő látogatásnak biztosítania kell, hogy a tevékenység a résztvevők sajátos igényeinek figyelembevételével kerüljön lebonyolításra. Az előkészítő látogatásokra valamelyik fogadó szervezet/intézmény országában kerülhet sor az ifjúsági cserék kezdete előtt.

Projekttervezés

A projektet legalább két szervezet/intézmény valósítja meg. A projektben részt vevő szervezetek/intézmények számára előnyösnek kell lennie a részvételnek; a projektnek ennélfogva összhangban kell állnia a szervezetek/intézmények célkitűzéseivel és igényeivel. A részt vevő szervezetek/intézmények a résztvevőt „küldő”, és/vagy a (pl. tevékenységet/résztvevőket) „fogadó” szervezet/intézmény szerepét tölthetik be. Az egyik szervezet/intézmény emellett koordinátori szerepet vállal, és az egész partnerség nevében benyújtja a pályázatot a teljes projektre vonatkozóan.

A projektek négy szakaszból állnak: tervezés, előkészítés, végrehajtás és nyomon követés. A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és fiataloknak aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot.

 • Tervezés (az igények, célkitűzések, a tanulási eredmények és a tevékenységek formájának meghatározása, a munkaprogram kialakítása, a tevékenységek ütemezése stb. a pályázat benyújtása előtt);
 • Előkészítés (gyakorlati intézkedések, a partnerekkel és a résztvevőkkel kötött megállapodások kidolgozása, a résztvevők kiutazás előtti nyelvi/interkulturális/tanulás- és feladatspecifikus felkészítése stb.);
 • A tevékenységek végrehajtása;
 • Utánkövetés (a tevékenységek értékelése, a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítása és dokumentálása, valamint a projekt eredményeinek disszeminációja és hasznosítása).

A színvonalas ifjúsági cserék:

 • a fiatalok és a részt vevő szervezetek/intézmények aktív részvételén alapulnak, és e szereplőknek tevékenyen ki kell venniük a részüket a projekt valamennyi szakaszából, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási és fejlődési tapasztalatokat;
 • a résztvevők sokszínű csoportját foglalják magukban, és építenek erre a sokszínűségre;
 • a fiatal résztvevők egyértelműen azonosított igényein alapulnak;
 • biztosítják a résztvevők nemformális és informális tanulási eredményeinek megfelelő azonosítását és dokumentálását;
 • arra ösztönzik a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el az európai témákról és értékekről.

Tanulási folyamat

A nemformális tanulás összefüggésén belül megszervezett ifjúsági cserékhez legalább a kívánt tanulási eredmények egy részét előre meg kell tervezni a megfelelő lehetőségek biztosításához. A tevékenységekben részt vevő fiataloknak hozzá kell járulniuk az igényeik azonosításához, és a tanuláshoz, amelyet meg kívánnak valósítani vagy fejleszteni szeretnének az ifjúsági csere keretében.

Ezenkívül a résztvevőknek a lehető legteljesebb mértékben részt kell venniük a tevékenység megtervezésében és kidolgozásában (a program kialakítása, a munkamódszerek, valamint a feladatok meghatározása és felosztása), és át kell gondolniuk, hogy miként készülhetnek fel arra, hogy maximálisan kiaknázzák a csere által kínált tanulási és személyes fejlődési lehetőségeket.

A résztvevőket a fő tevékenység lezárultával fel kell kérni arra, hogy adjanak visszajelzést a tevékenységről, és gondolják végig, hogy mit tanultak, illetve hogyan tudnák hasznosítani a tanulási eredményeket. A résztvevőknek át kell gondolniuk továbbá, hogy hogyan lehetne utánkövetni a tevékenységet. Ez egyénileg, vagy lehetőség szerint csoportban is történhet.

A szervezeteknek/intézményeknek támogatniuk kell a tanulási folyamatot, valamint a tanulási eredmények azonosítását és – különösen a Youthpass segítségével történő – dokumentációját.

Erasmus Minőségbiztosítási Szabályok az Ifjúsági Területen

A magas színvonalú tanulási célú mobilitási tevékenységek megszervezése érdekében a pályázattípus keretében támogatott összes projekt megvalósításakor be kell tartani az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályokat. Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok lefedik a pályázattípus alapelveit, valamint kiterjednek az olyan projektfeladatok konkrét megvalósítási gyakorlataira, mint a résztvevők kiválasztása és előkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok a következő oldalon tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en  

A résztvevők Védelme és biztonsága

Az ifjúsági cserékben csoportvezetők működnek közre. A csoportvezetők nyomon követik és támogatják a résztvevőket, és ezáltal biztosítják, hogy minőségi tanulási folyamatra kerüljön sor a fő tevékenység keretében. Ugyanakkor megteremtik a biztonságos, tiszteletteljes és megkülönböztetésmentes környezet, valamint a résztvevők védelmének feltételeit. Az ifjúsági cserék tervezése és előkészítése során foglalkozni kell a résztvevők védelmének és biztonságának kérdésével, és elő kell irányozni a kockázatok megelőzéséhez/csökkentéséhez szükséges valamennyi intézkedést.

Horizontális dimenziók

A mobilitási projektek tervezésekor a következő horizontális dimenziókat kell megerősíteni:

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. Az e pályázattípus keretében támogatásban részesülő szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és inkluzív projekttevékenységeket kell kialakítaniuk, figyelembe véve a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők véleményét, és bevonva őket a döntéshozatali folyamatba. 

Az ifjúsági cserék különösen alkalmasak a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonására:

 • A csoportos mobilitás lehetőséget ad a résztvevőknek arra, hogy a csoport nyújtotta biztonságos keretek között tegyenek szert nemzetközi mobilitási tapasztalatra;
 • Az ifjúsági cserékre jellemző rövid távú tevékenység megfelelő lehetőséget biztosít a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvételére;
 • A helyi résztvevők bevonása megkönnyíti az érintettek számára, hogy első alkalommal vegyenek részt európai projektekben.

Az ifjúsági cserék emellett lehetőséget biztosítanak arra is, hogy – például a sztereotípiák leküzdésének támogatása, a megértés, a tolerancia és a megkülönböztetésmentesség elősegítése révén – a befogadás és a sokszínűség legyen a projekt témája. A projekt egészének tudatosan kell megközelítenie a befogadás és a sokszínűség kérdését. A tervezési, előkészítési, megvalósítási és utánkövetési szakaszban figyelembe kell venni ezeket a megfontolásokat.

Környezeti fenntarthatóság

Az ifjúsági cseréknek elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevők körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Az ifjúsági cserék tervezése és megvalósítása során ügyelni kell a környezettudatosságra, például olyan fenntartható gyakorlatok beépítése révén, mint az újrahasználható vagy a környezetbarát anyagok előnyben részesítése, a hulladék csökkentése és az újrahasznosítás, valamint a közlekedés fenntartható módjainak igénybevétele.

Digitális átállás az ifjúság területén

Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködést, és javítsák a tevékenységek minőségét.

Célszerű digitális és online elemeket bevezetni a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvételi küszöbértékének csökkentése érdekében. A digitális készségek fejlesztését, a digitális jártasság előmozdítását és/vagy a digitális technológia kockázatainak és lehetőségeinek megértését célzó projektek és tevékenységek révén a program megváltoztathatja a gondolkodásmódot, és hozzájárulhat az ifjúsági tevékenységek digitális és vegyes megközelítéseinek kidolgozásához.

A tevékenységek kialakításától és célkitűzéseitől függően a kompetenciák fejlesztése és a digitális kérdésekkel kapcsolatos tudatosság, valamint az új technológiák alkalmazása beépíthető a tanulási célú mobilitásba.

A nemzeti irodák képzési és együttműködési tevékenységeik révén számos képzési lehetőséget kínálnak az ifjúságsegítők és az ifjúsági vezetők számára, többek között az ifjúságpolitika digitális átállásának támogatása terén. Ezek az ajánlatok megtalálhatók az európai képzési naptárban: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiráció a SALTO-eszközöknél is található: https://www.salto-youth.net/tools/.

Részvétel és polgári szerepvállalás

Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat projektjeik minőségének javításában azáltal, hogy beépíti a részvételi dimenziót, és megfelelő lehetőségeket kínál a fiataloknak arra, hogy aktívan részt vegyenek a projekttevékenységek megtervezésében és végrehajtásában, és ily módon felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott projektek részvételi dimenziójának erősítésére szolgáló források többek között a participationpool.eu weboldalon keresztül érhetők el. A részvételt és a polgári szerepvállalást célzó, meglévő nemzeti, nemzetközi vagy (egyéb) uniós kezdeményezésekkel és platformokkal való kapcsolatok és az azokban való részvétel is ösztönzést élveznek.

A standard Ifjúsági Cserék értékeléséhez használt kritériumok

Támogathatósági feltételek

Az alább ismertetett általános feltételek a standard ifjúsági cserékre vonatkoznak. Az akkreditációkkal kapcsolatos tudnivalókat a pályázati útmutató vonatkozó része ismerteti.

Ki pályázhat?

Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény vagy fiatalok informális csoportja, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény nevében4 .

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

Részt vevő szervezet/intézmény lehet:

 • bármely nonprofit szervezet/intézmény, egyesület, nem kormányzati szervezet, európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv.
 • fiatalok informális csoportja5 .

Egy uniós tagállamban, a programhoz társult harmadik országban vagy az EU szomszédságában megtalálható, a programhoz nem társult harmadik országban rendelkezik székhellyel (1–4. régió; lásd az útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).   

A részt vevő szervezetek/intézmények száma

Legalább két, különböző országban székhellyel rendelkező szervezetnek/intézménynek részt kell vennie (azaz legalább egy küldő és egy fogadó szervezetnek/intézménynek).

Ugyanaz a szervezet/intézmény (egy OID) nem vehet részt határidőnként összesen ötnél több pályázatban sem pályázóként, sem partnerként.

A projekt időtartama

3–24 hónap.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó székhelye szerinti ország nemzeti irodájához

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:

Február 20. déli 12:00 óra (közép-európai idő szerint) az ugyanazon év június 1. és december 31. között kezdődő projektekre

A következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre október 1. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig

Lehetséges további forduló:

a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy további fordulót indítanak. A nemzeti irodák a weboldalukon tájékoztatják a pályázókat a további forduló meghirdetéséről.

 • További pályázati forduló szervezése esetén a pályázóknak az ugyanazon év augusztus 1. és december 31. között kezdődő projektekre (közép-európai idő szerint) május 7. déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Mellékletek

A pályázati űrlaphoz csatolni kell a törvényes képviselő nyilatkozatát.

A pályázati űrlaphoz a projekt során tervezett minden egyes ifjúsági cserére és előkészítő látogatásra vonatkozóan programtervet kell csatolni.

Kiegészítő Támogathatósági feltételek Ifjúsági Cserék esetében

A tevékenység időtartama

5–21 nap, amelybe az utazással töltött napok nem számítanak bele.

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységet valamelyik (vagy nem helyhez kötött tevékenységek esetében több), a tevékenységben részt vevő szervezet/intézmény országában kell megvalósítani. 

A részt vevő szervezetek/intézmények száma

Legalább két, különböző országban székhellyel rendelkező szervezetnek/intézménynek részt kell vennie (azaz legalább egy küldő és egy fogadó szervezetnek/intézménynek).

Uniós tagállamokon és a programhoz társult harmadik országokon belüli tevékenységek: minden részt vevő szervezetnek/intézménynek valamelyik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Az Unióval szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országokkal folytatott tevékenységek: a tevékenységbe be kell vonni legalább egy uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó részt vevő szervezetet/intézményt, valamint egy, az EU-val szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országból származó részt vevő szervezetet/intézményt (1–4. régió).

Támogatható résztvevők

13–30 éves6 , a küldő és fogadó szervezetek/intézmények országaiban tartózkodó fiatalok.

A csoportvezetők, a facilitátorok és a kísérő személyek nem tekinthetők a tevékenység résztvevőinek, hanem bizonyos költségvetési kategóriák keretében jogosultak támogatásra. Nekik legalább 18. életévüket be kellett tölteniük.

Résztvevők száma tevékenységenként és a nemzeti csoportok összetétele

Tevékenységenként legalább 16 és legfeljebb 60 résztvevő, csoportonként legalább 4 résztvevő. A csoportvezetők, a facilitátorok és a kísérő személyek nem számítanak bele a résztvevők számába.

A kizárólag kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket magukban foglaló ifjúsági cseréknek legalább 10 résztvevőt kell számlálniuk.

Két különböző ország fiataljainak legalább két csoportja.

Minden csoport élén lennie kell legalább egy csoportvezetőnek.

Legfeljebb két facilitátor tevékenységenként

Egyéb feltételek

A tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó szervezetnek/intézménynek a pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie.

Az előkészítő Látogatásokra vonatkozó kiegészítő Támogathatósági Feltételek

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységet a fogadó szervezetek/intézmények egyikének országában kell megvalósítani. 

Támogatható résztvevők

A fő tevékenységben részt vevő szervezetek/intézmények képviselői, facilitátorai, csoportvezetői és fiatal résztvevői.

Értékelési szempontok

A benyújtott pályázatokat az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont. Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 60 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a három kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia, megalapozottság és hatás (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a pályázó profilja, illetve a tapasztalatai, a tevékenységei és a fiatal felnőttek célcsoportjai az ifjúsági terület szempontjából;
 • foglalkozik a projekt az uniós ifjúsági párbeszéd vagy az ifjúsági célok egy vagy több prioritásával;
 • alkalmas a projekt arra, hogy hozzájáruljon a befogadáshoz és sokszínűséghez, valamint a program zöld, digitális és részvételen alapuló dimenzióihoz;
 • releváns a projekt a pályázattípus célkitűzései szempontjából;
 • releváns a projekt a közös uniós értékek – például az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából;
 • felel meg a projekt és a javasolt tevékenységek a részt vevő szervezetek/intézmények és a csereprogram résztvevőinek igényeinek;
 • alkalmas arra a projekt, hogy magas színvonalú tanulási eredményeket biztosítson a résztvevők számára; 
 • valószínűsíthető, hogy a projekt hatással
  • van a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt
  • és azt követően, valamint a projektben közvetlenül részt vevő szervezeteken/intézményeken és magánszemélyeken kívül helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai vagy globális szinten;
 • vesznek részt a projektben új résztvevők és a pályázattípusban kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények.

A projektterv minősége (maximális pontszám: 40 pont)

Milyen mértékben:

 • ismerteti egyértelműen és átfogóan a pályázat a projekt valamennyi szakaszát: a tevékenységek előkészítése, végrehajtása és nyomon követés, valamint a fiatalok bevonása a tevékenységek valamennyi szakaszába;
 • kiegyensúlyozott a résztvevők aránya ország és nem tekintetében, és milyen mértékben tervezték meg hozzáférhető és befogadó módon a tevékenységeket, és azok mennyire nyitottak sokszínű háttérrel és képességekkel rendelkező résztvevők számára;
 • foglalnak magukban fenntartható és környezetbarát gyakorlatokat a tevékenységek;
 • felelnek meg a javasolt tanulási módszerek, beleértve az online/digitális összetevőket is, a tevékenységek szempontjából;
 • felel meg a gondolkodási folyamat, a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítása és dokumentálása, valamint az átláthatóságot és az elismerést szolgáló európai eszközök, különösen a Youthpass használata.

A projektmenedzsment minősége (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • kielégítő a gyakorlati intézkedések, az irányítás és a támogatási módok minősége;
 • megfelelőek és hatékonyak a résztvevők biztonságának és védelmének biztosítása érdekében előirányzott intézkedések;
 • határozzák meg egyértelműen a tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat és felelősségi köröket az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal összhangban;
 • biztosít támogató keretet a projekt irányításához a részt vevő szervezetek/intézmények közötti, valamint az egyéb érdekelt felekkel folytatott együttműködésre és kommunikációra vonatkozó terv; 
 • javasolt a pályázó megfelelő módszert a projekt különböző szakaszainak és eredményeinek a célkitűzésekhez viszonyított értékelésére; 
 • tett megfelelő javaslatot a pályázó a projekteredményeknek a részt vevő szervezeteken/intézményeken belüli és kívüli disszeminációjára;
 • foglal magában a projekt arra szolgáló intézkedéseket, hogy az eredmények a projekt időtartamán túl is fenntarthatók legyenek.

Finanszírozási szabályok

Költségvetési kategória - Szervezési támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján. A csoportvezetők, facilitátorok és kísérő személyek nem jogosultak szervezési támogatásra.

Összeg

125 EUR az ifjúsági cserék minden résztvevője után

Költségvetési kategória - Utazás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A kiindulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (így a csoportvezetők, a kísérő személyek és a facilitátorok) utazási költségeihez való hozzájárulás.

500 km alatt fő szabályként a résztvevők alacsony kibocsátású közlekedési eszközökkel utaznak.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulási hely és a tevékenység helyszíne közötti távolságot7  kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor8  segítségével.

Nem helyhez kötött tevékenységek esetén a pályázónak össze kell adnia az egyes helyszínek közötti távolságokat, és a teljes távolságnak megfelelő sávot kell választania9 .

Összeg

Utazási távolság

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

Nem környezettudatos/környezetkímélő utazás

10–99 km-es távolság esetén

56 EUR

28 EUR

100–499 km-es távolság esetén

285 EUR

211 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

1188 EUR

1188 EUR

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1735 EUR

1735 EUR

Költségvetési kategória - Egyéni támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Megélhetési költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevőnkénti tartózkodás időtartama alapján, beleértve a csoportvezetőket, kísérő személyeket és facilitátorokat (szükség esetén), valamint a tevékenység előtt és a tevékenység után egy-egy utazási napot, továbbá a környezetkímélő/környezettudatos utazási támogatásban részesülő résztvevők, csoportvezetők, kísérő személyek és facilitátorok esetén legfeljebb négy további napot.

Összeg

A2.1. táblázat/résztvevő/nap

Költségvetési kategória - Esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján.

Összeg

125 EUR az ifjúsági cserék minden résztvevője után

Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz, a csoportvezetőkhöz és facilitátorokhoz közvetlenül kapcsolódó többletköltségek (ideértve az indokolt utazási és megélhetési költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

az elszámolható költségek 100%-a

Költségvetési kategória - Előkészítő látogatáshoz nyújtott támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az előkészítő látogatás lebonyolításához kapcsolódó költségek, beleértve az utazást és a megélhetést.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltségek.

Támogatási szabályok: a fogadó szervezet/intézmény résztvevőit nem számítva.  Részt vevő szervezetenként/intézményenként legfeljebb 2 résztvevő finanszírozható, feltéve, hogy a második résztvevő fiatal személy. Ezenkívül előkészítő látogatásonként egy facilitátor is finanszírozható. Feltételek: az előkészítő látogatás szükségességét, a célkitűzéseket és a résztvevőket a pályázónak indokolnia kell, és a nemzeti irodának jóvá kell hagynia. Ez a feltétel nem vonatkozik az akkreditációs rendszer keretében finanszírozott projektekre.

Összeg

680 EUR/résztvevő/előkészítő látogatás

Költségvetési kategória - Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

A résztvevők – beleértve a kísérő személyeket, a csoportvezetőket, az oktatókat és a facilitátorokat is – magas utazási költségei, amelyek földrajzi távolságuk vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” kategórián belül (azaz ahol a tisztább, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású közlekedési eszközök használata magas utazási költségeket eredményez).  Odaítélése esetén a magas utazási költségeket fedező rendkívüli támogatás lép az egységköltségen alapuló utazási támogatás helyébe.

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

A drága utazás azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az egységköltségen alapuló utazási támogatás nem fedezi a résztvevők utazási költségeinek 70%-át. Odaítélése esetén a magas utazási költségeket fedező rendkívüli támogatás lép a nem környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatás helyébe.

Összeg

Pénzügyi garancia: az elszámolható költségek 80 %-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

A2.1. táblázat: Ifjúsági cserékhez nyújtott egyéni támogatás

 

Egyéni támogatás (EUR/nap)

Ausztria

78

Belgium

78

Bulgária

45

Horvátország

57

Ciprus

63

Csehország

53

Dánia

81

Észtország

48

Finnország

79

Franciaország

67

Németország

71

Görögország

68

Magyarország

60

Izland

76

Írország

73

Olaszország

69

Lettország

48

Liechtenstein

77

Litvánia

49

Luxemburg

77

Málta

57

Hollandia

69

Észak-Macedónia

41

Norvégia

83

Lengyelország

51

Portugália

57

Románia

46

Szerbia

47

Szlovákia

48

Szlovénia

54

Spanyolország

58

Svédország

72

Törökország

50

A programhoz nem társult, szomszédos harmadik országok

44

 • 1 E pályázattípus fő költségvetését az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok szervezeteit/intézményeit és résztvevőit érintő transznacionális tevékenységek támogatására fordítják. Ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetés legfeljebb 25%-ából finanszírozhatók nemzetközi mobilitási tevékenységek, beleértve az EU-val szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országok szervezeteit/intézményeit és résztvevőit (1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát). ↩ back
 • 2 A stratégiák itt találhatók: https://www.salto-youth.net/ ↩ back
 • 3 Az európai ifjúsági célok az uniós ifjúsági stratégia keretében kerültek meghatározásra. Ezek a célok olyan szektorközi területeket azonosítanak, amelyek hatással vannak a fiatalok életére, valamint rávilágítanak a kihívásokra. https://europa.eu/youth/strategy_hu ↩ back
 • 4 A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek alá kell írniuk a pályázó szervezethez/intézményhez való csatlakozást tanúsító csatlakozási formanyomtatványt. A csatlakozási formanyomtatványokat a pályázati szakaszban, de legkésőbb a támogatási megállapodás aláírásakor kell rendelkezésre bocsátani. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk. ↩ back
 • 5 Legalább négy, 13 és 30 év közötti fiatalból álló csoport. A csoport egyik, legalább 18 éves tagja tölti be a képviselő szerepét, és ő vállal felelősséget a csoport nevében. Az „informális csoport” fogalommeghatározását az útmutató D. része (Fogalomgyűjtemény) tartalmazza. A pályázattípus, és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések értelmében a „fiatalok informális csoportja” beletartozik a „részt vevő szervezet/intézmény” fogalmába. A „részt vevő szervezetekre/intézményekre” vonatkozó hivatkozások a „fiatalok informális csoportját” is lefedik. ↩ back
 • 6 Kérjük, vegyék figyelembe a következőket: 

  alsó korhatár: a résztvevőknek a tevékenység kezdő időpontjáig be kell tölteniük az alsó korhatárként megadott életkort.felső korhatár: a résztvevők a tevékenység kezdőnapján nem lehetnek idősebbek a felső korhatárként megadott életkornál. ↩ back

 • 7 Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság). ↩ back
 • 8 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/2626 ↩ back
 • 9 Ha például egy Madridból (Spanyolország) érkező résztvevő először Rómában (Olaszország), majd Ljubljanában (Szlovénia) zajló, nem helyhez kötött tevékenységben vesz részt, a pályázó először kiszámolja a Madrid és Róma közötti (1365,28 km), majd a Róma és Ljubljana közötti távolságot (489,75 km), és azokat összeadja (1855,03 km), b) majd kiválasztja az alkalmazandó utazási távolságsávot (azaz 500 és 1999 km között), és c) kiszámolja az uniós támogatást, amely hozzájárulást biztosít a résztvevő (Rómán keresztül) Madridtól Ljubljanába irányuló utazásának és a visszaútnak a költségeihez (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth