Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilitetsprojekt för personal inom idrottsområdet

Denna åtgärd syftar till att bidra till idrottsorganisationernas utveckling genom att stödja mobilitet i utbildningssyfte för personalen.

De deltagande organisationerna ska aktivt främja inkludering och mångfald, miljömässig hållbarhet och digital utbildning, såväl som samhällsengagemang och deltagande i samhällslivet genom sin verksamhet. De bör göra detta genom att använda de särskilda finansieringsmöjligheter som programmet tillhandahåller för dessa ändamål, öka medvetenheten om dessa frågor bland sina deltagare, utbyta bästa praxis och utforma sina verksamheter på lämpligt sätt.

Det allmänna målet för denna insats är att ge personal vid idrottsorganisationer, främst inom idrott på gräsrotsnivå, möjlighet att förbättra sina kompetenser och kvalifikationer samt förvärva nya färdigheter via mobilitet i utbildningssyfte genom att tillbringa en tid utomlands, för att på så sätt bidra till att bygga upp kapaciteten vid och utveckla idrottsorganisationer.

Denna insats stöder den yrkesmässiga utvecklingen för idrottsledare och annan personal (både avlönad personal och ideella krafter) inom idrott på gräsrotsnivå. Personal inom idrott som inte är på gräsrotsnivå, även personer som har dubbla karriärer inom och utanför idrotten, kan också förstärka effekterna av lärandet och kunskapsöverföringen för personal och organisationer inom idrott på gräsrotsnivå. Möjligheter till mobilitet i utbildningssyfte för personal som arbetar med idrott som inte är på gräsrotsnivå kan stödjas om deltagandet kan gynna idrott på gräsrotsnivå.

Insatsen bidrar till målen i EU:s arbetsplan för idrott 2021–20241 .

I synnerhet syftar mobilitetsprojekt på idrottsområdet till att

 • lägga särskild tonvikt på idrott på gräsrotsnivå, med tanke på den viktiga roll som idrott spelar när det gäller att främja fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil, personliga relationer, social inkludering och jämlikhet,
 • utveckla den europeiska dimensionen inom idrott och internationellt samarbete avseende mobilitet i utbildningssyfte på idrottsområdet,
 • bygga upp gräsrotsorganisationernas kapacitet,
 • förbättra idrottspersonalens kunskaper och färdigheter,
 • främja gemensamma europeiska värden genom idrott, god ledning och integritet inom idrott, hållbar utveckling samt utbildning och färdigheter inom och genom idrott,
 • främja en aktiv och miljövänlig livsstil och ett aktivt medborgarskap,
 • upprätta europeiska nätverk för idrottsledare och idrottspersonal.

Övergripande prioriteringar

Alla mobilitetsprojekt bör integrera följande dimensioner som är gemensamma för hela Erasmus+-programmet:

Inkludering och mångfald

Erasmus+ ska främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. De organisationer som får bidrag från programmet måste säkerställa att de erbjuder inkluderande och rättvisa mobilitetsmöjligheter för alla deltagare, oavsett bakgrund. Valet av deltagare bör säkerställa att fördelarna med deras yrkesmässiga utveckling är fullt överförbara inom den sändande organisationen.

Under förberedelserna, genomförandet och uppföljningen av mobilitetsverksamheten bör de sändande och mottagande organisationerna involvera deltagarna i viktiga beslut för att säkerställa maximal nytta och effekt för varje deltagare.

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. De bör utformas och genomföras på ett miljömedvetet sätt, t.ex. genom att integrera hållbara metoder. Några lösningar kan vara att välja återanvändbara eller miljövänliga material, minska avfallet och satsa på återvinning. Dessa principer bör prägla förberedelserna och genomförandet av all programverksamhet, särskilt genom utnyttjande av det särskilda ekonomiska stöd som programmet tillhandahåller för att främja hållbara sätt att resa.

Den digitala omställningen

Erasmusprogrammet hjälper alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder för att komplettera sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på verksamheten.

Deltagande i det demokratiska livet

Programmet syftar till att hjälpa deltagarna att upptäcka fördelarna med ett aktivt medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet. De mobilitetsverksamheter som stöds bör stärka deltagarnas förmåga att delta i olika samhällssfärer samt utveckla deras sociala och interkulturella kompetens, kritiskt tänkande och mediekompetens. Om möjligt bör projekten ge möjligheter att delta i det demokratiska livet och att engagera sig socialt och medborgerligt genom formellt eller icke-formellt lärande. De bör även förbättra deltagarnas förståelse av Europeiska unionen och de gemensamma europeiska värdena, däribland respekten för demokratiska principer, människans värdighet och principerna om enhet och mångfald, interkulturell dialog samt Europas sociala, kulturella och historiska arv.

Hur utformar jag mitt projekt?

Den sökande organisationen är nyckelaktören i ett projekt inom programområde 1. Den sökande utarbetar och lämnar in ansökan, undertecknar bidragsavtalet med det nationella programkontoret för Erasmus+, genomför mobilitetsverksamheten och rapporterar till det nationella programkontoret för Erasmus+. Båda verksamheterna avser utgående mobilitet. Detta innebär att den sökande organisationen agerar som en sändande organisation: den väljer ut deltagare och sänder dem till en värdorganisation utomlands.

Ett projekt kan omfatta en eller flera verksamheter. Verksamheterna kan kombineras beroende på projektets mål och de deltagande organisationernas och deltagarnas behov.

Ett projekt består av fyra etapper: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning.

 • Planering (fastställa behov, mål, läranderesultat, verksamhetsformat, utforma arbetsprogram, aktivitetsschema osv.).
 • Förberedelser (praktiska arrangemang, val av deltagare, språkliga/interkulturella/lärande- och arbetsrelaterade förberedelser för deltagarna före avresan, virtuella förberedande möten osv.).
 • Genomförande av verksamheten.
 • Uppföljning (utvärdering av verksamheten, fastställande och dokumentation av deltagarnas läranderesultat samt spridning och användning av projektresultaten, virtuella uppföljningsmöten).

Verksamhet

Följande verksamheter stöds:

 • Jobbskuggning och observationsperioder (2–14 dagar).
 • Handlednings- eller utbildningsuppdrag (15–60 dagar).

Med jobbskuggning avses när deltagarna kan tillbringa en tidsperiod hos en värdorganisation (2–14 dagar) i ett annat land i syfte att lära sig nya rutiner och samla in nya idéer genom observation och samverkan med kollegor, handledare, volontärer eller annan personal i sitt dagliga arbete inom värdorganisationen.

Med handlednings- eller utbildningsuppdrag avses när deltagarna kan tillbringa en tidsperiod (15–60 dagar) med att handleda eller tillhandahålla utbildning vid en värdorganisation i ett annat land, som ett sätt att lära sig genom att utföra sina uppgifter och genom utbyte med kollegor. Det bidrar till att bygga upp gräsrotsorganisationers kapacitet.

Verksamheten får inte ha ett vinstdrivande syfte.

Utöver fysisk mobilitet kan all mobilitetsverksamhet för personal kombineras med virtuella aktiviteter. De kortaste och längsta perioder som anges ovan avser fysisk mobilitet.

För alla aktiviteter kan kompletterande stöd beviljas för personer som följer med deltagare med begränsade möjligheter. Medföljande personer kan få stöd under hela den tid som verksamheten bedrivs eller under en del av perioden.

Förberedande besök

Syftet med de förberedande besöken är att säkerställa hög kvalitet i verksamheten genom att underlätta och förbereda administrativa arrangemang, bygga förtroende och förståelse och skapa ett hållbart partnerskap mellan de berörda organisationerna och personerna.

Organisationerna kan organisera ett förberedande besök hos den mottagande partnern innan mobilitetsverksamheten inleds. Förberedande besök är inte en fristående verksamhet, utan en kompletterande åtgärd till stöd för personalens mobilitet. Förberedande besök måste vara klart och tydligt motiverade och syfta till att utöka mobilitetsverksamhetens omfattning och förbättra kvaliteten. De kan exempelvis organiseras för att inleda samarbete med en ny partnerorganisation eller att förbereda längre mobilitetsperioder. Förberedande besök kan anordnas för båda typerna av personalmobilitet.

Kriterier för bidragsberättigande

Vem kan söka?

Deltagande organisationer kan vara

 • en offentlig eller privat organisation som är verksam inom idrott och fysisk aktivitet och som organiserar idrott och fysisk verksamhet på gräsrotsnivå (t.ex. ideell organisation, lokal offentlig myndighet, idrottsklubb),
 •  en idrottsorganisation som inte är gräsrotsbaserad om personalens deltagande gynnar idrott på gräsrotsnivå (t.ex. internationell organisation)

Var ska ansökan lämnas?

Sökande organisationer måste vara etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast

den 20 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid)

Eventuellt ytterligare ansökningstillfälle:

De nationella programkontoren får besluta om ytterligare ett ansökningstillfälle. De nationella programkontoren kommer att informera de sökande om det ytterligare ansökningstillfället via sina webbplatser.

Vid det ytterligare ansökningstillfället ska ansökan lämnas in senast den oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid).

Datum för projektstart

Projekten ska starta mellan den 1 juni och den 31 december samma år

Om ett ytterligare ansökningstillfälle blir aktuellt kommer projekten att inledas mellan den 1 januari och den 31 maj året efter

Hur söker man?

Mer information om hur du söker finns i del C i handledningen.

Projektets varaktighet

3–18 månader

Antal ansökningar

En organisation får ansöka om endast ett projekt per ansökningstillfälle.

Organisationer som får bidrag för ett projekt vid det första ansökningstillfället får inte lämna in någon ansökan vid det andra ansökningstillfället i samma ansökningsomgång.

Verksamhetens varaktighet

Jobbskuggning och observationsperioder: 2–14 dagar i följd (exklusive resdagar)

Handlednings- och utbildningsuppdrag: 15–60 dagar i följd (exklusive resdagar)

Målgrupper

 • Idrottsledare och annan idrottspersonal vid idrottsorganisationer på gräsrotsnivå
 • Personal som ägnar sig åt annan idrott än idrott på gräsrotsnivå, inbegripet personer som ägnar sig åt dubbla karriärer och andra karriärer än inom idrott, där deltagandet av sådan personal kan gynna idrott på gräsrotsnivå.
 • Volontärer (andra än idrottsledare) vid idrottsorganisationer.

Deltagarna måste arbeta inom den sändande organisationen eller regelbundet samarbeta med denna för att bidra till genomförandet av organisationens kärnverksamheter. Deltagarna måste vara bosatta i landet för den sändande organisationen. 

I samtliga fall måste de arbetsuppgifter som kopplar deltagaren till den sändande organisationen dokumenteras på ett sådant sätt att det nationella programkontoret kan kontrollera kopplingen (t.ex. genom ett anställnings- eller volontäravtal, arbetsbeskrivningar eller liknande handlingar).

Deltagarna får inte delta i mobilitetsverksamhet i egenskap av idrottare.

Antal deltagare

Högst 10 deltagare per projekt.

Plats för verksamheten

Verksamheten måste äga rum utomlands, i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Kompletterande bidragskriterier för förberedande besök 

Plats för verksamheten

De förberedande besöken görs i någon av de mottagande organisationernas land innan verksamheten inleds.

Målgrupper

Företrädare för de deltagande organisationerna som deltar i den huvudsakliga verksamheten. Förberedande besök kan anordnas av personal som är direkt involverad i organisationen av projektet eller personal som deltar i mobilitetsverksamheten.

Tilldelningskriterier

Ansökningarna kommer att bedömas med poäng där maxpoängen är 100, utifrån nedanstående kriterier och viktningar. För att komma i fråga för deltagande måste ansökningarna klara följande gränsvärden:

 • Minst 60 av maximalt 100 poäng.
 • Minst halva maxpoängen inom var och en av de tre kategorierna för tilldelningskriterier.

Relevans och inverkan (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökandens profil, erfarenhet och verksamheter är relevanta för idrott på gräsrotsnivå
 • Projektförslaget är relevant för
 • insatsens mål,
 • de deltagande organisationernas behov och utveckling,
 • den deltagande personalens behov och utveckling
 • projektförslaget är relevant för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering,
 • Hur ändamålsenligt projektet är för att
  • skapa läranderesultat av hög kvalitet för den deltagande personalen,
  • stärka eller omvandla de deltagande organisationernas arbetsmetoder och förbättra deras kvalitet, kapacitet och innovation,
  • potentiellt inverka på de deltagande organisationerna och deltagande personalen under och efter projektet.
 • I vilken utsträckning projektet definierar konkreta läranderesultat.
 • I vilken utsträckning projektet på ett lämpligt sätt kan bidra till inkludering och mångfald och till programmets gröna, digitala och delaktighetsbaserade dimensioner.
 • I vilken utsträckning projektet bidrar till att locka nya deltagare och mindre erfarna organisationer att delta i insatsen.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 40)

I vilken utsträckning

 • det föreslagna projektets mål på ett tydligt och konkret sätt är inriktade på behoven hos den sökande organisationen och dess personal,
 • kvaliteten på de praktiska arrangemangen, ledningen och stödsystemen säkerställs,
 • projektet omfattar miljömässigt hållbara och ansvarsfulla metoder,
 • projektet stöder användningen av digitala verktyg och lärandemetoder som komplement till den fysiska mobiliteten och för att förbättra samarbetet med partnerorganisationer.
 • I vilken utsträckning verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för deltagare med begränsade möjligheter.
 • En balanserad representation av deltagarna vad gäller kön.
 • För personal från andra organisationer än gräsrotsorganisationer, en tydlig förklaring till hur deltagandet av sådan personal kommer att gynna idrott på gräsrotsnivå.

Uppföljningsåtgärdernas kvalitet (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att integrera resultaten av mobilitetsverksamheten i organisationens vanliga arbete,
 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att sprida resultaten inom den egna organisationen, utbyta resultaten med andra organisationer och allmänheten och offentligt ange att organisationen erhåller EU-finansiering.

Budgetkategori - Organisatoriskt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader med direkt koppling till genomförandet av mobilitetsverksamheten och som inte omfattas av andra utgiftskategorier.

Till exempel förberedelser, mentorsverksamhet, övervakning och stöd för deltagarna under mobilitetsverksamheten, tjänster, verktyg och utrustning som behövs för projektets genomförande, virtuella komponenter i blandade aktiviteter, utbyte av resultat och åtgärder att synliggöra EU-finansieringen för allmänheten.

Det organisatoriska stödet täcker både de sändande och de mottagande organisationernas kostnader. Organisationerna kommer överens om hur bidraget ska fördelas.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare, exklusive medföljande personer.

Belopp

350 euro per deltagare

Budgetkategori - Resor

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Bidrag till deltagarnas, inklusive medföljande personers, kostnader för resor från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

När det gäller sträckor under 500 km kommer deltagarna i regel att resa med utsläppssnåla transportmedel.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten2  med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen3 .

Belopp

Reseavstånd Miljövänligt resande Icke miljövänligt resande
10–99 km 56 euro 28 euro
100–499 km 285 euro 211 euro
500–1999 km 417 euro 309 euro
2 000–2 999 km 535 euro 395 euro
3000–3999 km 785 euro 580 euro
4000–7999 km 1188 euro 1188 euro
8 000 km eller mer 1735 euro 1735 euro

Budgetkategori - Individuellt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för uppehälle för deltagare och medföljande personer under verksamheten.

Vid behov kan kostnaderna för uppehälle omfatta restiden före och efter aktiviteten, högst två resdagar för deltagare och eventuella medföljande personer med standardresebidrag och högst sex dagar med grönt resebidrag.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antal personer, vistelsens längd och mottagande land4 .

Belopp

Landgrupp 1: 107–191 euro

Landgrupp 2: 95–169 euro

Landgrupp 3:  84–148 euro

Ovanstående belopp är grundbelopp per verksamhetsdag. Varje nationellt programkontor beslutar om de exakta grundbeloppen inom de tillåtna intervallen.

Grundbeloppet betalas fram till den 14:e verksamhetsdagen. Från den 15:e verksamhetsdagen motsvarar beloppet 70 % av grundbeloppet. Beloppen avrundas till närmaste hela euro.

Budgetkategori - Inkluderingsstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Inkluderingsstöd för organisationer: kostnader för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med begränsade möjligheter. 

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med begränsade möjligheter, exklusive medföljande personer.

Belopp

125 euro per deltagare

Inkluderingsstöd för deltagare: ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med begränsade möjligheter och medföljande personer (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om de inte redan täcks via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd).

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande:  begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Budgetkategori - Bidrag till förberedande besök

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader i samband med genomförandet av förberedande besök, inklusive kostnader för resa och uppehälle.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Belopp

680 euro per deltagare, högst två deltagare per förberedande besök.

Budgetkategori - Språkstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för tillhandahållande av språkstudiematerial och språkundervisning för deltagare som behöver förbättra kunskaperna i det språk som de kommer att använda för handledning eller undervisning under verksamheten.

Språkstöd kan beviljas för deltagare i  följande typer av verksamhet: jobbskuggning och observationsperioder samt handlednings- och utbildningsuppdrag. Stödet betalas endast ut om deltagaren inte kan få webbaserat språkstöd på grund av att det språk eller den nivå som krävs inte är tillgängliga eller till följd av att det föreligger särskilda hinder som deltagare med begränsade möjligheter ställs inför. 

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

Belopp

150 euro per deltagare

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Höga resekostnader för deltagare och medföljande personer som inte täcks av standardresebidraget på grund av stort geografiskt avstånd eller andra hinder. Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns ersätter de det resebidrag som baseras på enhetskostnader.

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg.

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Dyra resor gäller när resebidraget på grundval av enhetskostnaden inte täcker 70 % av deltagarnas resekostnader.

Belopp

Finansiell säkerhet: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Höga resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Tagged in:  Sport