Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitātes projekti jauniešiem - ''Jauniešu Apmaiņa''

Šajā pasākumā 1 organizācijas un neformālas jauniešu grupas var saņemt atbalstu tādu projektu īstenošanai, kuri pulcē jauniešus no dažādām valstīm, lai viņi iesaistītos apmaiņā un mācītos ārpus savas formālās izglītības sistēmas.

Pasākuma mērķi

Programma “Erasmus+” atbalsta jauniešu neformālo mācību mobilitāti jauniešu apmaiņas veidā ar mērķi iesaistīt jauniešus un sniegt viņiem iespējas kļūt par aktīviem pilsoņiem, veidot viņu saikni ar Eiropas projektu un palīdzēt viņiem apgūt un attīstīt kompetences savai dzīvei un profesionālajai nākotnei.

Konkrēti, jauniešu apmaiņas mērķi ir:

 • veicināt starpkultūru dialogu un mācīšanos, kā arī piederības sajūtu Eiropai,
 • attīstīt jauniešu prasmes un attieksmi,
 • stiprināt Eiropas vērtības un izskaust aizspriedumus un stereotipus,
 • veicināt izpratni par sociāli aktuāliem tematiem, tādējādi stimulējot iesaistīšanos sabiedrībā un aktīvā līdzdalībā.

Šis pasākums ir pieejams visiem jauniešiem, īpašu uzmanību pievēršot tiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Politiskais konteksts

Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam ir izklāstīts regulējums Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, pamatojoties uz Komisijas 2018. gada 22. maija paziņojumu “Jauniešu iesaistīšanās, saiknes veidošana un iespēju veicināšana”. Šī stratēģija veicina jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, kā arī atbalsta sociālo un pilsonisko iesaistīšanos, lai nodrošinātu, ka visiem jauniešiem būtu pieejami līdzdalībai sabiedrībā nepieciešamie resursi. Tāpat ES jaunatnes stratēģija ietver jaunatnes dialoga procedūru, un šajā kontekstā 2018. gadā tika izstrādāti 11 Eiropas jaunatnes mērķi. Šie mērķi nosaka tās starpnozaru jomas, kuras ietekmē jauniešu dzīvi, un norāda uz problēmām. ES jaunatnes stratēģijai ir jāsniedz ieguldījums šīs jauniešu vīzijas īstenošanā. ES jaunatnes stratēģijas galvenās jomas “Saiknes veidošana” mērķis ir veicināt un rosināt savstarpējas saiknes, attiecības un pieredzes apmaiņu jauniešu vidū, kam ir izšķiroša nozīme ES attīstībā nākotnē. Šīs saiknes visefektīvāk veicināt dažādu mobilitātes projektu veidā — viens no tiem ir jauniešu apmaiņa.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en  

Tematiskās stratēģijas jaunatnes jomā

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos, nostiprināt ikdienējās un neformālās mācīšanās procesa kvalitāti un attīstīt kvalitatīvu darbu ar jaunatni. Turpmāks atbalsts šajās jomās ir pieejams, īstenojot tādas konkrētas tematiskās stratēģijas kā Jaunatnes līdzdalības stratēģiju, Youthpass un Eiropas apmācības stratēģiju (ETS) 2  .

Darbību apraksts

Jauniešu apmaiņa

Jauniešu apmaiņā tiekas jauniešu grupas no vismaz divām dažādām valstīm; tās pulcējas uz īsu laika periodu, lai kopīgi īstenotu neformālās mācīšanās programmu (darbsemināru, praktisko uzdevumu, debašu, lomu spēļu, simulāciju, āra aktivitāšu utt. kombinācija) par sevi interesējošu tematu, smeļoties iedvesmu no Eiropas jaunatnes mērķiem 3 . Mācību periodu veido plānošanas periods pirms pieteikuma iesniegšanas, sagatavošanās posms pirms apmaiņas, kā arī pēc apmaiņas veiktais izvērtējums un pēcpasākumi.

Jauniešu apmaiņai paredzētās dotācijas nevar saņemt par šādām darbībām: akadēmiskiem studiju braucieniem, apmaiņas darbības, kuru nolūks ir gūt finansiālu peļņu, apmaiņas darbības, kuras var uzskatīt par tūrismu, festivāliem, atpūtas braucieniem, braucieni uzstāšanās nolūkā, statūtos noteiktas sanāksmes, pieaugušo vadīti apmācības kursi jauniešiem.

Sagatavošanās vizītes

Papildus jauniešu apmaiņai projekti var ietvert arī sagatavošanās vizītes. Sagatavošanās vizīšu mērķis ir nodrošināt augstu darbību kvalitātes līmeni, sekmējot un gatavojot administratīvās procedūras, veicinot uzticēšanos un izpratni un veidojot ciešu partnerību starp organizācijām un iesaistītajiem cilvēkiem. Tādu jauniešu apmaiņas darbību gadījumā, kurās ir iesaistīti jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju, sagatavošanās vizītei būtu jāļauj nodrošināt dalībnieku īpašo vajadzību apmierināšanu. Sagatavošanās vizītes norit vienā no uzņēmējorganizāciju valstīm pirms jauniešu apmaiņas darbības uzsākšanas.

Projekta izveide

Projektu īsteno vismaz divas organizācijas. Projektā iesaistītajām organizācijām jāgūst labums no savas līdzdalības; tādēļ projektam jāatbilst to mērķiem un jāapmierina to vajadzības. Iesaistītajām organizācijām jāuzņemas dalībnieku “nosūtītājas” un/vai “uzņēmējas” loma, t. i., tām jāorganizē darbība. Turklāt viena no organizācijām uzņemas koordinētājas organizācijas lomu un iesniedz pieteikumu par visu projektu partnerības vārdā.

Projektu veido četri posmi: plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi. Darbībās iesaistītajām dalīborganizācijām un jauniešiem aktīvi jāiesaistās visos minētajos posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, darba programmas izstrāde, darbību grafika izveidošana utt. pirms pieteikuma iesniegšanas).
 • Sagatavošanās (praktiskie pasākumi, līgumu noslēgšana ar partneriem, dalībnieku sagatavošana no lingvistiskā, starpkultūru, mācīšanās un veicamo uzdevumu viedokļa pirms to došanās prom utt.).
 • Darbību īstenošana.
 • Pēcpasākumi (darbību izvērtēšana, dalībnieku iegūto mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī projekta iznākumu izplatīšana un izmantošana).

Kvalitatīva jauniešu apmaiņa:

 • pamatojas uz jauniešu un dalīborganizāciju aktīvu iesaisti — tiem būtu aktīvi jāpiedalās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās un attīstības pieredzi,
 • ietver dažādas dalībnieku grupas un daudzveidība ir to stūrakmens,
 • ir balstīta uz skaidri noteiktām jauno dalībnieku vajadzībām,
 • nodrošina dalībnieku neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātu pienācīgu identificēšanu un dokumentēšanu,
 • rosina dalībnieku pārdomas par Eiropas jautājumiem un vērtībām.

Mācīšanās process

Jauniešu apmaiņa neformālās mācīšanās kontekstā nosaka nepieciešamību iepriekš plānot vismaz daļu vēlamo mācīšanās rezultātu, lai nodrošinātu pienācīgas iespējas. Darbībā iesaistītajiem jauniešiem jāsniedz ieguldījums savu vajadzību identificēšanā, kā arī to mācību noteikšanā, kuras viņi vēlas apgūt jauniešu apmaiņas ceļā.

Dalībniekiem pēc iespējas vairāk jāiesaistās darbības plānošanā un izstrādē (programmas izveidē, darba metožu noteikšanā un pienākumu sadalē) un jādomā par to, kā sagatavoties, lai gūtu maksimālu labumu no apmaiņas laikā apgūtajām mācībām un sasniegtās personiskās izaugsmes.

Pēc galvenās darbības pabeigšanas dalībnieki būtu jāuzaicina sniegt atsauksmes par darbību, dalīties pārdomās par apgūto un to, kā viņi varētu izmantot šos mācīšanās rezultātus praksē. Turklāt dalībniekiem jāapsver iespēja rīkot darbības pēcpasākumus. To var īstenot individuāli un, kad vien iespējams, grupas veidā.

Organizācijām vajadzētu atbalstīt mācīšanās procesu, mācīšanās rezultātu apzināšanu un dokumentēšanu, jo īpaši, izmantojot instrumentu Youthpass.

“Erasmus” Kvalitātes Standarti Jaunatnes Jomā

Visi šajā pasākumā atbalstītie projekti jāīsteno saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem jaunatnes jomā ar mērķi organizēt augstas kvalitātes mācību mobilitātes darbības. “Erasmus” kvalitātes standarti jaunatnes jomā nosaka pasākuma pamatprincipus, kā arī konkrētas projektu uzdevumu īstenošanas metodes, piemēram, dalībnieku atlases un sagatavošanas, mācīšanās rezultātu definēšanas, novērtēšanas un atzīšanas, projekta rezultātu kopīgošanas metodes utt. “Erasmus” kvalitātes standarti jaunatnes jomā pieejami vietnē https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en  

Dalībnieku aizsardzība un drošība

Jauniešu apmaiņa ietver grupu vadītājus. Grupu vadītāji pārrauga dalībniekus un sniedz tiem atbalstu, lai galvenās darbības laikā nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Vienlaikus tie rūpējas par drošas, cieņpilnas un nediskriminējošas vides nodrošināšanu dalībniekiem un to aizsardzību. Jauniešu apmaiņas plānošanas un sagatavošanas posmā jārisina dalībnieku aizsardzības un drošības jautājumi, kā arī jāparedz visi nepieciešamie risku novēršanas/samazināšanas pasākumi.

Horizontālās dimensijas

Izstrādājot mobilitātes projektu, ir jāstiprina šādas horizontālās dimensijas.

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Organizācijām, kas saņem atbalstu šajā pasākumā, būtu jāizstrādā piekļūstamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesā. 

Jauniešu apmaiņa ir īpaši piemērota tādu jauniešu iekļaušanai, kuriem ir mazāk iespēju:

 • grupu mobilitāte piedāvā starptautisku mobilitātes pieredzi, vienlaikus sniedzot grupai raksturīgu drošības sajūtu,
 • tā kā jauniešu apmaiņas periodi ir īsi, tie ir piemēroti tādu jauniešu iesaistīšanai, kuriem ir mazāk iespēju,
 • vietējo dalībnieku iesaistīšanās sekmē pirmreizējo līdzdalību Eiropas projektos.

Tāpat jauniešu apmaiņa ir piemērota darbam pie tādiem projektiem, kuru temats ir iekļaušana un daudzveidība, piemēram, lai atbalstītu cīņu pret stereotipiem, veicinātu izpratni, iecietību un nediskrimināciju. Visā projektā kopumā būtu jāīsteno apzināta pieeja attiecībā uz iekļaušanu un daudzveidību. Šie aspekti būtu jāņem vērā projekta plānošanā, sagatavošanā, īstenošanā un pēcpasākumos.

Vidiskā ilgtspēja

Jauniešu apmaiņai būtu jāpopularizē vidiski ilgtspējīga un atbildīga rīcība dalībnieku vidū, veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir rīkoties, lai mazinātu vai kompensētu mobilitātes darbību vidisko pēdu. Jauniešu apmaiņa jāizstrādā un jāīsteno ar vides apziņu, piemēram, integrējot tādas ilgtspējīgas metodes kā atkalizmantojamu vai videi draudzīgu materiālu izmantošana, atkritumu apjoma samazināšana un reciklēšana, ilgtspējīgu transportlīdzekļu veidu izvēle.

Digitālā pārveide jaunatnes jomā

Programma “Erasmus+” atbalsta visas dalīborganizācijas digitālo rīku un mācīšanās metožu izmantošanā, lai papildinātu to fiziskās darbības, kā arī uzlabotu sadarbību partnerorganizāciju starpā un pasākumu kvalitāti. Ieteicams ieviest digitālos un tiešsaistes elementus, lai pazeminātu līdzdalības slieksni jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju. Izmantojot projektus un darbības, kuru mērķis ir uzlabot digitālās prasmes, veicināt digitālo pratību un/vai veidot izpratni par digitālās tehnoloģijas riskiem un iespējām, programma var mainīt domāšanu un sekmēt digitālo un jaukta tipa pieeju attīstīšanu jauniešu darbībās.

Atkarībā no darbību veidola un mērķiem mācību mobilitātē var ieviest kompetenču attīstību un informētības vairošanu digitālos jautājumos, kā arī jauno tehnoloģiju izmantošanu.

Valstu aģentūras piedāvā dažādas apmācības iespējas jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem savās mācību un sadarbības darbībās, ieskaitot apmācību par digitālās pārveides atbalstīšanu jaunatnes jomā. Šie piedāvājumi tiek publicēti Eiropas apmācību kalendārā (https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/). Iedvesmu var smelties arī SALTO rīku sadaļā (https://www.salto-youth.net/tools/).

Vidiskā ilgtspēja

Projektiem būtu jāpopularizē vidiski ilgtspējīga un atbildīga rīcība dalībnieku vidū, veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir rīkoties, lai mazinātu vai kompensētu mobilitātes darbību vidisko pēdu. Tie jāizstrādā un jāīsteno ar vides apziņu, piemēram, integrējot tādas ilgtspējīgas metodes kā atkalizmantojamu vai videi draudzīgu materiālu izmantošana, atkritumu apjoma samazināšana un reciklēšana, ilgtspējīgu transportlīdzekļu veidu izvēle.

Līdzdalība un pilsoniskā iesaistīšanās

Programma “Erasmus+” palīdz visām dalīborganizācijām uzlabot savu projektu kvalitāti, iekļaujot tajos līdzdalības dimensiju, proti, piedāvājot jauniešiem atbilstīgas iespējas aktīvi iesaistīties un piedalīties projekta darbību iecerēšanā un īstenošanā un tādējādi apjaust, kādu labumu dod aktīvs pilsoniskums un piedalīšanās demokrātiskajā dzīvē. Resursi, ko var izmantot, lai stiprinātu līdzdalības dimensiju atbalstītajos projektos, ir cita starpā pieejami tīmekļa vietnē participationpool.eu. Tiek mudināts arī veidot saiknes ar pastāvošajām valsts, starptautiskajām vai (citām) ES iniciatīvām un platformām, kas saistītas ar līdzdalību un pilsonisko iesaistīšanos, un piedalīties tajās.

Kritēriji, ko izmanto jauniešu apmaiņas standarta projektu novērtēšanai

Atbilstības kritēriji

Jauniešu apmaiņas projektiem ir piemērojami turpmāk norādītie vispārīgie kritēriji. Lai iegūtu informāciju par akreditāciju, skatiet attiecīgo šo vadlīniju sadaļu.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura atbilstīga dalīborganizācija vai grupa, kas izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā 4 .

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Dalīborganizācija var būt:

 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO, Eiropas jaunatnes NVO, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra, sociālais uzņēmums, peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā,
 • neformāla jauniešu grupa 5 ,

kas izveidota(-s) ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai programmas neasociētajā trešā valstī, kura ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).   

Dalīborganizāciju skaits

Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām dalīborganizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm.

Projekta ilgums

No 3 līdz 24 mēnešiem.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrā, kurā pieteikuma iesniedzējs ir izveidots.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

23. februāra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. jūnija līdz 31. decembrim;

4. oktobra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. maijam.

Iespējamā projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta

Valstu aģentūras var izlemt izsludināt pieteikumu iesniegšanas papildu kārtu. Valstu aģentūras informē pieteikumu iesniedzējus par papildu kārtas izsludināšanu savā tīmekļa vietnē.

 • Ja tiek organizēta projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta, dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 4. maija plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. augusta līdz 31. decembrim.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Pielikumi

Pieteikuma veidlapai jāpievieno likumīgā pārstāvja godprātīgs apliecinājums.

Pieteikuma veidlapai jāpievieno katras projektā plānotās jauniešu apmaiņas un sagatavošanās vizītes darbības grafiks.

Papildu atbilstības kritēriji jauniešu apmaiņai

Darbības ilgums

No 5 dienām līdz 21 dienai, neskaitot ceļā pavadīto laiku.

Darbības norises vieta(-as)

Darbībai jānotiek vienā no darbībā iesaistīto dalīborganizāciju valstīm (vai mobilo darbību gadījumā — vairākās valstīs). 

Dalīborganizāciju skaits

Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām dalīborganizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm.

Darbības ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs: visām dalīborganizācijām jābūt no ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts.

Darbības ar programmas neasociētajām trešām valstīm, kas ir ES kaimiņvalstis: darbībā jāpiedalās vismaz vienai dalīborganizācijai no ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts un vienai dalīborganizācijai no programmas neasociētās trešās valsts, kas ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions).

Atbilstīgie dalībnieki

Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem 6 , kuri dzīvo nosūtītājorganizācijas un uzņēmējorganizācijas valstī.

Grupu vadītājiem 7 un koordinatoriem jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu.

Dalībnieku skaits vienā darbībā un valsts grupu sastāvs

Vienā darbībā var būt ne mazāk kā 16 un ne vairāk kā 60 dalībnieku (neskaitot grupu vadītājus, koordinatorus un pavadošās personas). Tādas jauniešu apmaiņas gadījumā, kurā ir iekļauti tikai jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju, minimālais dalībnieku skaits ir 10.

Vienā grupā var būt ne mazāk kā četri dalībnieki (neskaitot grupu vadītājus, koordinatorus un pavadošās personas).

Vismaz divas jauniešu grupas no divām dažādām valstīm.

Katrai grupai jābūt vismaz vienam grupas vadītājam. Katrā darbībā var būt ne vairāk kā divi koordinatori.

Citi kritēriji

Katrā darbībā vismaz vienai no nosūtītājorganizācijām vai uzņēmējorganizācijām jābūt no tās valsts, kurā atrodas valsts aģentūra, kurai iesniegts pieteikums.

Papildu atbilstības kritēriji sagatavošanās vizītēm

Darbības norises vieta(-as)

Darbībai jānotiek valstī, kurā atrodas kāda no uzņēmējorganizācijām. 

Atbilstīgie dalībnieki

Dalīborganizāciju pārstāvji, koordinatori, grupu vadītāji un jaunieši, kuri piedalās galvenajā darbībā.

Piešķiršanas kritēriji

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk izklāstītajiem piešķiršanas kritērijiem. Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem ir jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no turpmāk minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Atbilstība, pamatojums un ietekme (maksimālais rezultāts 30 punkti)

 • Projekta atbilstība: 
  • pasākuma mērķiem,
  • apmaiņas dalīborganizāciju un dalībnieku vajadzībām,
  • tas, kādā mērā projekts ir piemērots augstas kvalitātes mācīšanās rezultātu radīšanai dalībniekiem.
 • Projekta iespējamā ietekme: 
  • uz dalībniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas vai pasaules līmenī.
 • Cik lielā mērā projekts ir piemērots ieguldījuma sniegšanai iekļaušanā un daudzveidībā, kā arī programmas zaļajiem, digitālajiem un līdzdalības aspektiem.
 • Tas, kādā mērā projekts iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas pasākumā.

Projekta izstrādes kvalitāte (maksimālais rezultāts 40 punkti)

 • Saskaņotība starp identificētajām vajadzībām, projekta mērķiem, dalībnieku profilu un ierosinātajām darbībām.
 • Projekta posmu saprotamība, pabeigtība un kvalitāte: plānošana, sagatavošanās (tostarp dalībniekiem nodrošinātie sagatavošanās pasākumi), darbību īstenošana un pēcpasākumi.
 • Tas, kādā mērā jaunieši aktīvi ir iesaistīti visos darbību posmos.
 • Tas, kādā mērā darbības ir veidotas piekļūstamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas dalībniekiem ar dažādu izcelsmi un spējām. 
 • Piedāvāto līdzdalībā balstīto mācību metožu, tostarp tiešsaistes/digitālo komponentu, atbilstīgums.
 • Pārdomu procesa kārtības un atbalsta kvalitāte, dalībnieku mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentu, jo īpaši Youthpass, konsekventa izmantošana.
 • Līdzsvarota dalībnieku pārstāvība valstu un dzimuma ziņā.
 • Dalībnieku drošībai un aizsardzībai paredzēto pasākumu atbilstība un efektivitāte.
 • Cik lielā mērā darbības ietver ilgtspējīgu un videi draudzīgu rīcību.

Projekta vadības kvalitāte (maksimālais rezultāts 30 punkti)

 • Praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte.
 • Sadarbības un saziņas starp dalīborganizācijām un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām kvalitāte.
 • Projekta dažādo posmu un iznākumu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte.
 • To pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt projekta iznākumus dalīborganizāciju vidū un ārpus tām.

Finansējuma noteikumi

Budžeta kategorija – Organizatoriskais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas tieši saistītas ar mobilitātes darbību īstenošanu.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz dalībnieku skaitu, izņemot grupu vadītājus, pavadošās personas un koordinatorus.

Summa

100 EUR dienā par jauniešu apmaiņas dalībnieku.

Budžeta kategorija – Ceļa izdevumi

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ieguldījums dalībnieku, tostarp grupu vadītāju, pavadošo personu un koordinatoru, ceļa izdevumu segšanā, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai un atpakaļ.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz ceļa attālumu un personu skaitu.

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai 8 , izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru 9 .

Mobilo darbību gadījumā pieteikuma iesniedzējam būtu jāsummē attālumi starp individuālajām norises vietām un jāizvēlas attāluma diapazons, kas atbilst attālumu summai 10 .

Summa

Ceļa attālums Standarta transporta veidi Videi draudzīgi transporta veidi
10–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1999 km 275 EUR 320 EUR
2000–2999 km 360 EUR 410 EUR
3000–3999 km 530 EUR 610 EUR
4000–7999 km 820 EUR  
8000 km vai vairāk 1500 EUR  

Budžeta kategorija –  Individuālais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ar uzturēšanos saistītie izdevumi.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz viena dalībnieka, tostarp grupas vadītāju, pavadošo personu un koordinatoru (ja tādi ir nepieciešami), uzturēšanās ilgumu, iekļaujot arī vienu ceļā pavadītu dienu pirms darbības un vienu ceļā pavadītu dienu pēc darbības, un līdz četrām papildu dienām par dalībniekiem, kuri saņem ceļa izdevumu dotāciju par videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu.

Summa

A2.1. tabulā norādītā summa dienā vienam dalībniekam.

Budžeta kategorija – Iekļaušanas atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Iekļaušanas atbalsts organizācijām: izmaksas, kas saistītas ar tādu mobilitātes darbību organizēšanu, kurās piedalās dalībnieki, kam ir mazāk iespēju.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju, izņemot grupu vadītājus, pavadošās personas un koordinatorus.

Summa

100 EUR dienā par jauniešu apmaiņas dalībnieku.

Iekļaušanas atbalsts dalībniekiem — papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, un viņus pavadošajām personām, tostarp grupu vadītājiem un koordinatoriem (ieskaitot pamatotos ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un “Individuāls atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu.

Summa

100 % no attiecināmajām izmaksām

Budžeta kategorija – Atbalsts sagatavošanās vizītēm

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanās vizītes īstenošanu, tostarp ceļa un uzturēšanās izdevumi.

Finansēšanas mehānisms: vienības izmaksas.

Piešķiršanas noteikums:  izņemot dalībniekus no uzņēmējorganizācijas.  Katrā darbībā finansējumu var saņemt maksimāli divi dalībnieki no katras dalīborganizācijas, ja otrais dalībnieks ir jaunietis. Turklāt finansējumu var saņemt viens koordinators katrā sagatavošanās vizītē. Nosacījums: pieteikuma iesniedzējam jānorāda sagatavošanās vizītes nepieciešamības, mērķu un dalībnieku pamatojums, un to apstiprina valsts aģentūra. Šis nosacījums neattiecas uz projektiem, kas tiek finansēti akreditācijas sistēmas ietvaros.

Summa

575 EUR par dalībnieku katrā sagatavošanās vizītē.

Budžeta kategorija – Izņēmuma izmaksas

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija.

Augsti dalībnieku, tostarp pavadošo personu, grupu vadītāju, pasniedzēju un koordinatoru, ceļa izdevumi, kurus nevar atbalstīt standarta kategorijā “Ceļa izdevumi” ģeogrāfiskā attāluma vai citu šķēršļu dēļ (t. i., gadījumos, kad, izmantojot tīrāku transporta veidu, kam ir mazākas oglekļa emisijas, rodas augsti ceļa izdevumi).

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu.

Augsti ceļa izdevumi attiecas uz gadījumiem, kad ceļošanas atbalsts, kas balstīts uz vienības izmaksām, nesedz 70 % no dalībnieku ceļa izdevumiem. Ja tiek piešķirtas izņēmuma izmaksas augstu ceļa izdevumu segšanai, tās aizstāj standarta ceļa izdevumu dotāciju.

Summa

Finanšu garantija: 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Augsti ceļa izdevumi: 80 % no attiecināmajiem ceļa izdevumiem.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija: 100 % no attiecināmajām izmaksām.

A2.1. tabula. Individuāls atbalsts jauniešu apmaiņas jomā

  Individuālais atbalsts (EUR dienā)
Austrija 51 €
Beļģija 47 €
Bulgārija 36 €
Horvātija 39 €
Kipra 36 €
Čehijas Republika 36 €
Dānija 51 €
Igaunija 37 €
Somija 51 €
Ziemeļmaķedonija 31 €
Francija 43 €
Vācija 46 €
Grieķija 43 €
Ungārija 37 €
Islande 51 €
Īrija 55 €
Itālija 44 €
Latvija 38 €
Lihtenšteina 51 €
Lietuva 38 €
Luksemburga 51 €
Malta 44 €
Nīderlande 51 €
Norvēģija 56 €
Polija 38 €
Portugāle 42 €
Rumānija 36 €
Serbija 33 €
Slovākija 39 €
Slovēnija 38 €
Spānija 38 €
Zviedrija 51 €
Turcija 36 €
Programmas neasociētās trešās kaimiņvalstis 33 €

  Footnote

 • 1 Šā pasākuma galvenais budžets ir atvēlēts tādu transnacionālu darbību atbalstīšanai, kurās iesaistītas organizācijas un dalībnieki no ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm. Tomēr līdz 25 % no pieejamā budžeta var izmantot, lai finansētu starptautiskas mobilitātes darbības, kurās iesaistītas organizācijas un dalībnieki no programmas neasociētajām trešām valstīm, kas ir ES kaimiņvalstis (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā). ↩ back
 • 2 Stratēģijas pieejamas šādā vietnē: https://www.salto-youth.net/. ↩ back
 • 3 Eiropas jaunatnes mērķi tika izstrādāti ES jaunatnes stratēģijas kontekstā. Šie mērķi nosaka tās starpnozaru jomas, kuras ietekmē jauniešu dzīvi, un norāda uz problēmām. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en. ↩ back
 • 4 Dalīborganizācijām būs jāsniedz pilnvarojums pieteikuma iesniedzējai organizācijai. Pilnvarojumi jāsniedz pieteikumu iesniegšanas posmā, ne vēlāk kā līdz dotācijas nolīguma parakstīšanai. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā. ↩ back
 • 5 Grupa, kurā ir vismaz 4 jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Viens no grupas dalībniekiem, kurš ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, uzņemas pārstāvja pienākumus un atbildību visas grupas vārdā. Neformālas grupas definīcija ir sniegta glosārijā. Šā pasākuma un visu ar to saistīto noteikumu nolūkiem jēdziens “dalīborganizācija” ietver jēdzienu “neformāla jauniešu grupa”. Tiek pieņemts, ka “dalīborganizācija” ietver arī “neformālu jauniešu grupu”. ↩ back
 • 6

  Jāņem vērā: 

  minimālā vecuma ierobežojumi — darbības sākuma datumā dalībniekiem jābūt sasniegušiem norādīto minimālo vecumu;maksimālā vecuma ierobežojumi — darbības sākuma datumā dalībnieki nedrīkst būt vecāki par norādīto maksimālo vecumu. ↩ back

 • 7 Grupas vadītājs ir pieaugušais, kas pievienojas jauniešiem, kuri piedalās jauniešu apmaiņā, lai nodrošinātu viņu efektīvu mācīšanos, aizsardzību un drošību. ↩ back
 • 8 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km). ↩ back
 • 9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv. ↩ back
 • 10 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās mobilajā darbībā, kas vispirms notiek Romā (Itālijā) un pēc tam Ļubļanā (Slovēnijā), pieteikuma iesniedzējs a) aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km), tad no Romas līdz Ļubļanai (489,75 km) un aprēķina abu attālumu kopsummu (1855,03 km), b) izvēlas attiecīgo ceļa attāluma diapazonu (t. i., no 500 līdz 1999 km) un c) aprēķina ES dotāciju, kas tiks izmantota kā ieguldījums dalībnieka ceļa izdevumu segšanā par braucienu no Madrides līdz Ļubļanai (caur Romu) un atpakaļ (275 EUR) ↩ back
Tagged in:  Youth