Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitātes projekti jauniešiem - “Jauniešu Apmaiņa”

Šajā pasākumā1  organizācijas un neformālas jauniešu grupas var saņemt atbalstu tādu projektu īstenošanai, kuri pulcē jauniešus no dažādām valstīm, lai iesaistītos apmaiņā un mācītos ārpus savas formālās izglītības sistēmas.

Pasākuma mērķi

Programma “Erasmus+” atbalsta jauniešu neformālo mācību mobilitāti jauniešu apmaiņas veidā ar mērķi iesaistīt jauniešus un sniegt viņiem iespējas kļūt par aktīviem pilsoņiem, veidot viņu saikni ar Eiropas projektu un palīdzēt viņiem apgūt un attīstīt kompetences savai dzīvei un profesionālajai nākotnei.

Konkrēti, jauniešu apmaiņas mērķi ir:

 • veicināt starpkultūru dialogu un mācīšanos, kā arī piederības sajūtu Eiropai,
 • attīstīt jauniešu prasmes un attieksmi,
 • stiprināt Eiropas vērtības un izskaust aizspriedumus un stereotipus,
 • veicināt izpratni par sociāli aktuāliem tematiem, tādējādi stimulējot iesaistīšanos sabiedrībā un aktīvā līdzdalībā.

Šis pasākums ir pieejams visiem jauniešiem, īpašu uzmanību pievēršot tiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Politiskais konteksts

Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam ir izklāstīts regulējums Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, pamatojoties uz Komisijas 2018. gada 22. maija paziņojumu “Jauniešu iesaistīšanās, saiknes veidošana un iespēju veicināšana”. Šī stratēģija veicina jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, kā arī atbalsta sociālo un pilsonisko iesaistīšanos, lai nodrošinātu, ka visiem jauniešiem būtu pieejami līdzdalībai sabiedrībā nepieciešamie resursi. Tāpat ES jaunatnes stratēģija ietver jaunatnes dialoga procedūru, un šajā kontekstā 2018. gadā tika izstrādāti 11 Eiropas jaunatnes mērķi. Šie mērķi nosaka tās starpnozaru jomas, kuras ietekmē jauniešu dzīvi, un norāda uz problēmām. ES jaunatnes stratēģijai ir jāsniedz ieguldījums šīs jauniešu vīzijas īstenošanā. ES jaunatnes stratēģijas galvenās jomas “Veidot saiknes” mērķis ir veicināt un rosināt savstarpējas saiknes, attiecības un pieredzes apmaiņu jauniešu vidū, piešķirot tai izšķirošu nozīmi ES attīstībai nākotnē. Šīs saiknes visefektīvāk veicināt dažādu mobilitātes projektu veidā — viens no tiem ir jauniešu apmaiņa.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en  

Tematiskās stratēģijas jaunatnes jomā

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos, nostiprināt ikdienējās un neformālās mācīšanās procesa kvalitāti un attīstīt kvalitatīvu darbu ar jaunatni. Turpmāks atbalsts šajās jomās ir pieejams, īstenojot tādas konkrētas tematiskās stratēģijas kā Jaunatnes līdzdalības stratēģiju, Youthpass un Eiropas apmācības stratēģiju (ETS)2 .

Darbību apraksts

Jauniešu apmaiņa

Jauniešu apmaiņā tiekas jauniešu grupas no vismaz divām dažādām valstīm; tās pulcējas uz īsu laika periodu, lai kopīgi īstenotu neformālās mācīšanās programmu (darbsemināru, praktisko uzdevumu, debašu, lomu spēļu, simulāciju, āra aktivitāšu utt. kombinācija) par sevi interesējošu tematu, smeļoties iedvesmu no Eiropas jaunatnes mērķiem3 . Mācību periodu veido plānošanas periods pirms pieteikuma iesniegšanas, sagatavošanās posms pirms apmaiņas, kā arī pēc apmaiņas veiktais izvērtējums un pēcpasākumi.

Jauniešu apmaiņai paredzētās dotācijas nevar saņemt par šādām darbībām: akadēmiskie studiju braucieni, apmaiņas darbības, kuru nolūks ir gūt finansiālu peļņu, apmaiņas darbības, kuras var uzskatīt par tūrismu, festivāli, atpūtas braucieni, braucieni uzstāšanās nolūkā, statūtos noteiktas sanāksmes, pieaugušo vadīti apmācības kursi jauniešiem.

Papildus jauniešu apmaiņai projekti var ietvert arī sagatavošanās vizītes.

Sagatavošanās vizītes

Sagatavošanās vizīšu mērķis ir nodrošināt augstu darbību kvalitātes līmeni, sekmējot un gatavojot administratīvās procedūras, veicinot uzticēšanos un izpratni un veidojot ciešu partnerību starp organizācijām un iesaistītajiem cilvēkiem. Tādu jauniešu apmaiņas darbību gadījumā, kurās ir iesaistīti jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju, sagatavošanās vizītei būtu jāļauj nodrošināt dalībnieku īpašo vajadzību apmierināšanu. Sagatavošanās vizītes norit vienā no uzņēmējorganizāciju valstīm pirms jauniešu apmaiņas darbības uzsākšanas.

Projekta izveide

Projektu īsteno vismaz divas organizācijas. Projektā iesaistītajām organizācijām jāgūst labums no savas līdzdalības; tādēļ projektam jāatbilst to mērķiem un jāapmierina to vajadzības. Iesaistītajām organizācijām jāuzņemas dalībnieku “nosūtītājas” un/vai “uzņēmējas” loma, t. i., tām jāorganizē darbība. Turklāt viena no organizācijām uzņemas koordinētājas organizācijas lomu un iesniedz pieteikumu par visu projektu partnerības vārdā.

Projektu veido četri posmi: plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi. Darbībās iesaistītajām dalīborganizācijām un jauniešiem aktīvi jāiesaistās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, darba programmas izstrāde, darbību grafika izveidošana utt. pirms pieteikuma iesniegšanas).
 • Sagatavošanās (praktiskie pasākumi, līgumu noslēgšana ar partneriem, dalībnieku sagatavošana no lingvistiskā, starpkultūru, mācīšanās un veicamo uzdevumu viedokļa pirms to došanās prom utt.).
 • Darbību īstenošana.
 • Pēcpasākumi (darbību izvērtēšana, dalībnieku iegūto mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī projekta iznākumu izplatīšana un izmantošana).

Kvalitatīva jauniešu apmaiņa:

 • ir balstīta uz jauniešu un dalīborganizāciju dalību, abiem aktīvi piedaloties visos projekta posmos un tādējādi bagātinot savu mācīšanās un attīstības pieredzi,
 • ietver dažādas dalībnieku grupas un daudzveidība ir to stūrakmens,
 • ir balstīta uz skaidri noteiktām jauno dalībnieku vajadzībām,
 • nodrošina dalībnieku neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātu pienācīgu identificēšanu un dokumentēšanu,
 • rosina dalībnieku pārdomas par Eiropas jautājumiem un vērtībām.

Mācīšanās process

Jauniešu apmaiņa neformālās mācīšanās kontekstā nosaka nepieciešamību iepriekš plānot vismaz daļu vēlamo mācīšanās rezultātu, lai nodrošinātu pienācīgas iespējas. Darbībā iesaistītajiem jauniešiem jāsniedz ieguldījums savu vajadzību identificēšanā, kā arī to mācību noteikšanā, kuras viņi vēlas apgūt jauniešu apmaiņas ceļā.

Dalībniekiem pēc iespējas vairāk jāiesaistās darbības plānošanā un izstrādē (programmas izveidē, darba metožu noteikšanā un pienākumu sadalē) un jādomā par to, kā sagatavoties, lai gūtu maksimālu labumu no apmaiņas laikā apgūtajām mācībām un sasniegtās personiskās izaugsmes.

Pēc galvenās darbības pabeigšanas dalībnieki būtu jāuzaicina sniegt atsauksmes par darbību, dalīties pārdomās par apgūto un to, kā viņi varētu izmantot šos mācīšanās rezultātus praksē. Turklāt dalībniekiem jāapsver iespēja rīkot darbības pēcpasākumus. To var īstenot individuāli un, kad vien iespējams, grupas veidā.

Organizācijām vajadzētu atbalstīt mācīšanās procesu, mācīšanās rezultātu apzināšanu un dokumentēšanu, jo īpaši, izmantojot instrumentu Youthpass.

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Organizācijām jāizstrādā piekļūstamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesā. 

Jauniešu apmaiņa ir īpaši piemērota tādu jauniešu iekļaušanai, kuriem ir mazāk iespēju:

 • grupu mobilitāte piedāvā starptautisku mobilitātes pieredzi, vienlaikus sniedzot grupai raksturīgu drošības sajūtu,
 • tā kā jauniešu apmaiņas periodi ir īsi, tie ir piemēroti tādu jauniešu iesaistīšanai, kuriem ir mazāk iespēju,
 • vietējo dalībnieku iesaistīšanās sekmē pirmreizējo līdzdalību Eiropas projektos.

Tāpat jauniešu apmaiņa ir piemērota darbam pie tādiem projektiem, kuru temats ir iekļaušana un daudzveidība, piemēram, lai atbalstītu cīņu pret stereotipiem, veicinātu izpratni, iecietību un nediskrimināciju. Visā projektā kopumā būtu jāīsteno apzināta pieeja attiecībā uz iekļaušanu un daudzveidību. Šie aspekti būtu jāņem vērā projekta plānošanā, sagatavošanā, īstenošanā un pēcpasākumos.

Dalībnieku aizsardzība un drošība

Jauniešu apmaiņa ietver grupu vadītājus. Grupu vadītāji pārrauga dalībniekus un sniedz tiem atbalstu, lai galvenās darbības laikā nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Vienlaikus tie rūpējas par drošas, cieņpilnas un nediskriminējošas vides nodrošināšanu dalībniekiem un to aizsardzību. Jauniešu apmaiņas plānošanas un sagatavošanas posmā jārisina dalībnieku aizsardzības un drošības jautājumi, kā arī jāparedz visi nepieciešamie risku novēršanas/samazināšanas pasākumi.

Vidiskā ilgtspēja

Jauniešu apmaiņai būtu jāpopularizē vidiski ilgtspējīga un atbildīga rīcība dalībnieku vidū, veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir rīkoties, lai mazinātu vai kompensētu mobilitātes darbību vidisko pēdu. Jauniešu apmaiņa jāizstrādā un jāīsteno ar vides apziņu, piemēram, integrējot tādas ilgtspējīgas metodes kā atkalizmantojamu vai videi draudzīgu materiālu izmantošana, atkritumu apjoma samazināšana un reciklēšana, ilgtspējīgu transportlīdzekļu veidu izvēle.

Digitālā pāreja

Programma “Erasmus+” atbalsta visas dalīborganizācijas digitālo rīku un mācīšanās metožu izmantošanā, lai papildinātu to fiziskās darbības, kā arī uzlabotu sadarbību partnerorganizāciju starpā un pasākumu kvalitāti.

“ERASMUS” kvalitātes standarti jaunatnes jomā

Visi šajā pasākumā atbalstītie projekti jāīsteno saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem jaunatnes jomā ar mērķi organizēt augstas kvalitātes mācību mobilitātes darbības. “Erasmus” kvalitātes standarti jaunatnes jomā nosaka pasākuma pamatprincipus, kā arī konkrētas projektu uzdevumu īstenošanas metodes, piemēram, dalībnieku atlases un sagatavošanas, mācīšanās rezultātu definēšanas, novērtēšanas un atzīšanas, projekta rezultātu kopīgošanas metodes utt. “Erasmus” kvalitātes standarti jaunatnes jomā pieejami vietnē https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.  

Šī projekta novērtēšanai izmantotie kritēriji

Atbilstības kritēriji

Vispārējie atbilstības kritēriji

Jauniešu apmaiņas projektiem ir piemērojami turpmāk norādītie vispārīgie kritēriji. Lai iegūtu informāciju par akreditāciju, skatiet attiecīgo šo vadlīniju sadaļu.

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Dalīborganizācija var būt:

 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO, Eiropas jaunatnes NVO, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra, sociālais uzņēmums, peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā,
 • neformāla jauniešu grupa4 ,

kas izveidota(-s) ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī vai Programmas neasociētajā trešā valstī, kura ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā). 

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura atbilstīga dalīborganizācija vai grupa, kas izveidota ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā5 .

Dalīborganizāciju skaits

Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām dalīborganizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm.

Projekta ilgums

No 3 līdz 24 mēnešiem.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

23. februāra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas no tā paša gada 1. jūnija līdz 31. decembrim;

4. oktobra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. maijam.

Iespējamā projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta

Valstu aģentūras var izlemt izsludināt pieteikumu iesniegšanas papildu kārtu. Valstu aģentūras informē pieteikumu iesniedzējus par papildu kārtas izsludināšanu savā tīmekļa vietnē.

 • Ja tiek organizēta projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta, dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 4. maija plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. augusta līdz 31. decembrim.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Pielikumi

Pieteikuma veidlapai jāpievieno likumīgā pārstāvja godprātīgs apliecinājums.

Pieteikuma veidlapai jāpievieno katras projektā plānotās jauniešu apmaiņas un sagatavošanās vizītes darbības grafiks.

Papildu atbilstības kritēriji jauniešu apmaiņai

Darbības ilgums

No 5 dienām līdz 21 dienai, neskaitot ceļā pavadīto laiku.

Darbības norises vieta(-as)

Darbībai jānotiek vienā no darbībā iesaistīto dalīborganizāciju valstīm (vai mobilo darbību gadījumā — vairākās valstīs). 

Dalīborganizāciju skaits

Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām dalīborganizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm.

Darbības ES dalībvalstīs un Programmas asociētajās trešās valstīs — visām dalīborganizācijām jābūt no ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts.

Darbības ar Programmas neasociētajām trešām valstīm, kas ir ES kaimiņvalstis — darbībā jāpiedalās vismaz vienai dalīborganizācijai no ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts un vienai dalīborganizācijai no Programmas neasociētās trešās valsts, kas ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions).

Atbilstīgie dalībnieki

Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem6 , kuri dzīvo nosūtītājorganizācijas un uzņēmējorganizācijas valstī.

Grupu vadītājiem7  un koordinatoriem jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu.

Dalībnieku skaits vienā darbībā un valsts grupu sastāvs

Vienā darbībā var būt ne mazāk kā 16 un ne vairāk kā 60 dalībnieku (neskaitot grupu vadītājus, koordinatorus un pavadošās personas). Tādas jauniešu apmaiņas gadījumā, kurā ir iekļauti tikai jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju, minimālais dalībnieku skaits ir 10.

Vienā grupā var būt ne mazāk kā četri dalībnieki (neskaitot grupu vadītājus, koordinatorus un pavadošās personas).

Vismaz divas jauniešu grupas no divām dažādām valstīm.

Katrai grupai jābūt vismaz vienam grupas vadītājam. Katrā darbībā var būt ne vairāk kā divi koordinatori.

Citi kritēriji

 • Katrā darbībā vismaz vienai no nosūtītājorganizācijām vai uzņēmējorganizācijām jābūt no tās valsts, kurā atrodas valsts aģentūra, kurai iesniegts pieteikums.

Papildu atbilstības kritēriji sagatavošanās vizītēm

Darbības norises vieta(-as)

Darbībai jānotiek valstī, kurā atrodas kāda no uzņēmējorganizācijām. 

Atbilstīgie dalībnieki

Dalīborganizāciju pārstāvji, koordinatori, grupu vadītāji un jaunieši, kuri piedalās galvenajā darbībā.

Piešķiršanas kritēriji

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk izklāstītajiem kritērijiem. Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem ir jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no turpmāk minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Atbilstība, pamatojums un ietekme (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Projekta atbilstība:
  • pasākuma mērķiem,
  • apmaiņas dalīborganizāciju un dalībnieku vajadzībām,
  • tam, kādā mērā projekts ir piemērots augstas kvalitātes mācīšanās rezultātu radīšanai dalībniekiem.
 • Projekta iespējamā ietekme:
  • uz dalībniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas vai pasaules līmenī.
 • Tas, kādā mērā projekts ir piemērots ieguldījuma sniegšanai iekļaušanā un daudzveidībā, kā arī programmas zaļajiem, digitālajiem un līdzdalības aspektiem.
 • Tas, kādā mērā projekts iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas pasākumā.

Projekta izstrādes kvalitāte (maksimālais rezultāts — 40 punkti)

 • Saskaņotība starp identificētajām vajadzībām, projekta mērķiem, dalībnieku specializāciju un ierosinātajām darbībām.
 • Projekta posmu saprotamība, pabeigtība un kvalitāte: plānošana, sagatavošanās (tostarp dalībniekiem nodrošinātie sagatavošanās pasākumi), darbību īstenošana un pēcpasākumi.
 • Tas, kādā mērā jaunieši aktīvi ir iesaistīti visos darbību posmos.
 • Tas, kādā mērā darbības ir veidotas piekļūstamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas dalībniekiem ar dažādu izcelsmi un spējām. 
 • Piedāvāto līdzdalībā balstīto mācību metožu, tostarp tiešsaistes/digitālo komponentu, atbilstīgums.
 • Pārdomu procesa kārtības un atbalsta kvalitāte, dalībnieku mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentu, jo īpaši Youthpass, konsekventa izmantošana.
 • Līdzsvarota dalībnieku pārstāvība valstu un dzimuma ziņā.
 • Dalībnieku drošībai un aizsardzībai paredzēto pasākumu atbilstība un efektivitāte.
 • Tas, kādā mērā darbības ietver ilgtspējīgu un videi draudzīgu rīcību.

Projekta vadības kvalitāte (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte.
 • Sadarbības un saziņas starp dalīborganizācijām un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām kvalitāte.
 • Projekta dažādo posmu un iznākumu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte.
 • To pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt projekta iznākumus dalīborganizāciju vidū un ārpus tām.

Finansējuma noteikumi

Budžeta kategorija - Organizatoriskais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas tieši saistītas ar mobilitātes darbību īstenošanu.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz dalībnieku skaitu, izņemot grupu vadītājus, pavadošās personas un koordinatorus.

Summa

100 EUR dienā par jauniešu apmaiņas dalībnieku.

Budžeta kategorija - Ceļa izdevumi

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ieguldījums dalībnieku, tostarp grupu vadītāju, pavadošo personu un koordinatoru, ceļa izdevumu segšanā, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai un atpakaļ.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz ceļa attālumu un personu skaitu.

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai8 , izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru9 .

Mobilo darbību gadījumā pieteikuma iesniedzējam būtu jāsummē attālumi starp individuālajām norises vietām un jāizvēlas attāluma diapazons, kas atbilst attālumu summai10 .

Summa

Ceļa attālums

Standarta transporta veidi

Videi draudzīgi transporta veidi

10–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8000 km un vairāk

1500 EUR

 

Budžeta kategorija - Individuālais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ar uzturēšanos saistītie izdevumi.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz viena dalībnieka, tostarp grupas vadītāju, pavadošo personu un koordinatoru (ja tādi ir nepieciešami), uzturēšanās ilgumu, iekļaujot arī vienu ceļā pavadītu dienu pirms darbības un vienu ceļā pavadītu dienu pēc darbības, un līdz pat četrām papildu dienām par dalībniekiem, kuri saņem ceļa izdevumu dotāciju par videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu.

Summa

Tabulā A2.1 norādītā summa dienā vienam dalībniekam.

Budžeta kategorija - Iekļaušanas atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Iekļaušanas atbalsts organizācijām — izmaksas, kas saistītas ar mobilitātes darbību organizēšanu dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju, izņemot grupu vadītājus, pavadošās personas un koordinatorus.

Summa

100 EUR dienā par jauniešu apmaiņas dalībnieku.

Iekļaušanas atbalsts dalībniekiem — papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, un viņus pavadošajām personām, tostarp grupu vadītājiem un koordinatoriem (ieskaitot pamatotos ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un “Individuāls atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

Summa

100% no attiecināmajām izmaksām.

Budžeta kategorija - Atbalsts sagatavošanās vizītēm

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanās vizītes īstenošanu, tostarp ceļa un uzturēšanās izdevumi.

Finansēšanas mehānisms — vienības izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — izņemot dalībniekus no uzņēmējorganizācijas.  Katrā darbībā finansējumu var saņemt maksimāli divi dalībnieki no katras dalīborganizācijas, ja otrais dalībnieks ir jaunietis. Turklāt finansējumu var saņemt viens koordinators katrā sagatavošanās vizītē. Nosacījums: pieteikuma iesniedzējam jānorāda sagatavošanās vizītes nepieciešamības, mērķu un dalībnieku pamatojums, un to apstiprina valsts aģentūra. Šis nosacījums neattiecas uz projektiem, kas tiek finansēti akreditācijas sistēmas ietvaros.

Summa

575 EUR par dalībnieku katrā sagatavošanās vizītē.

Budžeta kategorija - Izņēmuma izmaksas

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija.

Augsti dalībnieku, tostarp grupu vadītāju, pavadošo personu un koordinatoru, ceļa izdevumi, ieskaitot izdevumus saistībā ar tādu videi draudzīgāku transporta veidu izmantošanu, kuri rada mazāku oglekļa izmešu daudzumu.

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

Augsti ceļa izdevumi attiecas uz gadījumiem, kad ceļošanas atbalsts, kas balstīts uz vienības izmaksām, nesedz 70 % no dalībnieku ceļa izdevumiem.

Summa

Finanšu garantija — 80% no attiecināmajām izmaksām.

Augsti ceļa izdevumi: 80% no attiecināmajām izmaksām.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija: 100% no attiecināmajām izmaksām.

Tabula A2.1. Individuāls atbalsts jauniešu apmaiņas jomā 

 

Individuālais atbalsts (EUR dienā)

Austrija

45 EUR

Beļģija

42 EUR

Bulgārija

32 EUR

Horvātija

35 EUR

Kipra

32 EUR

Čehijas Republika

32 EUR

Dānija

45 EUR

Igaunija

33 EUR

Somija

45 EUR

Ziemeļmaķedonija

28 EUR

Francija

38 EUR

Vācija

41 EUR

Grieķija

38 EUR

Ungārija

33 EUR

Islande

45 EUR

Īrija

49 EUR

Itālija

39 EUR

Latvija

34 EUR

Lihtenšteina

45 EUR

Lietuva

34 EUR

Luksemburga

45 EUR

Malta

39 EUR

Nīderlande

45 EUR

Norvēģija

50 EUR

Polija

34 EUR

Portugāle

37 EUR

Rumānija

32 EUR

Serbija

29 EUR

Slovākija

35 EUR

Slovēnija

34 EUR

Spānija

34 EUR

Zviedrija

45 EUR

Turcija

32 EUR

Programmas neasociētās trešās kaimiņvalstis

29 EUR

 • 1 Šā pasākuma galvenais budžets ir atvēlēts tādu transnacionālu darbību atbalstīšanai, kurās iesaistītas organizācijas un dalībnieki no ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm. Tomēr aptuveni 25 % no pieejamā budžeta var izmantot, lai finansētu starptautiskas mobilitātes darbības, kurās iesaistītas organizācijas un dalībnieki no programmas neasociētajām trešām valstīm, kas ir ES kaimiņvalstis (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).
 • 2 Stratēģijas pieejamas vietnē https://www.salto-youth.net/.
 • 3 Eiropas jaunatnes mērķi tika izstrādāti ES jaunatnes stratēģijā. Šie mērķi nosaka tās starpnozaru jomas, kuras ietekmē jauniešu dzīvi, un norāda uz problēmām. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.
 • 4 Grupa, kurā ir vismaz 4 jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Viens no grupas dalībniekiem, kurš ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, uzņemas pārstāvja pienākumus un atbildību visas grupas vārdā. Neformālas grupas definīcija ir sniegta glosārijā. Šā pasākuma un visu ar to saistīto noteikumu nolūkiem jēdziens “dalīborganizācija” ietver jēdzienu “neformāla jauniešu grupa”. Tiek pieņemts, ka “dalīborganizācija” ietver arī “neformālu jauniešu grupu”.
 • 5 Dalīborganizācijām būs jāsniedz pilnvarojums pieteikuma iesniedzējai organizācijai. Pilnvarojumi jāsniedz pieteikumu iesniegšanas posmā, ne vēlāk kā līdz dotācijas nolīguma parakstīšanai. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.
 • 6 Jāņem vērā: 

  minimālā vecuma ierobežojumi — darbības sākuma datumā dalībniekiem jābūt sasniegušiem norādīto minimālo vecumu;

  maksimālā vecuma ierobežojumi — darbības sākuma datumā dalībnieki nedrīkst būt vecāki par norādīto maksimālo vecumu.

 • 7 Grupas vadītājs ir pieaugušais, kas pievienojas jauniešiem, kuri piedalās jauniešu apmaiņā, lai nodrošinātu viņu efektīvu mācīšanos, aizsardzību un drošību.
 • 8 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km).
 • 9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv
 • 10 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānija) piedalās mobilajā darbībā, kas vispirms notiek Romā (Itālijā) un pēc tam Ļubļanā (Slovēnijā), pieteikuma iesniedzējs a) aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km), tad no Romas līdz Ļubļanai (489,75 km) un aprēķina abu attālumu kopsummu (1855,03 km), b) izvēlas attiecīgo ceļa attāluma diapazonu (no 500 līdz 1999 km) un c) aprēķina ES dotāciju, kas tiks izmantota kā ieguldījums dalībnieka ceļa izdevumu segšanā par braucienu no Madrides līdz Ļubļanai (caur Romu) un atpakaļ (275 EUR).
Tagged in:  Youth