Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Projekti mobilnosti za mlade – ''Mladinske Izmenjave''

V okviru tega ukrepa1  lahko organizacije in neformalne skupine mladih prejmejo podporo za izvajanje projektov, ki združujejo mlade iz različnih držav, ki se lahko udeležijo izmenjav in se učijo zunaj svojega formalnega izobraževalnega sistema.

Cilji ukrepa

Program Erasmus+ podpira neformalno učno mobilnost mladih v obliki mladinskih izmenjav, katerih namen je angažirati in opolnomočiti mlade, da postanejo aktivni državljani, jih povezati z evropskim projektom ter jim pomagati pridobivati in razvijati kompetence za življenje in njihovo poklicno prihodnost.

Natančneje, namen mladinskih izmenjav je:

 • spodbujati medkulturni dialog in učenje ter občutek pripadnosti Evropi;
 • razvijati spretnosti in odnos mladih;
 • krepiti evropske vrednote ter odpravljati predsodke in stereotipe;
 • ozaveščati o družbeno pomembnih temah ter s tem spodbujati sodelovanje v družbi in aktivno udeležbo v demokratičnem življenju.

V projektu lahko sodelujejo vsi mladi, pri čemer je poseben poudarek na tistih z manj priložnostmi.

Okvir politike

Strategija Evropske unije za mlade za obdobje 2019–2027 določa okvir za evropsko sodelovanje na področju mladine na podlagi sporočila Komisije z dne 22. maja 2018 o angažiranju, povezovanju in opolnomočenju mladih. Strategija spodbuja udeležbo mladih v demokratičnem življenju, podpira družbeno in državljansko udejstvovanje ter si prizadeva zagotoviti, da imajo vsi mladi potrebna sredstva za sodelovanje v družbi. Strategija EU za mlade vključuje tudi postopek mladinskega dialoga, v tem okviru pa je bilo leta 2018 oblikovanih 11 evropskih ciljev mladih. Ti cilji opredeljujejo medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih, in poudarjajo izzive. Strategija EU za mlade bi morala prispevati k uresničevanju te vizije mladih. V okviru osrednjega področja „povezovanje“ spodbuja in omogoča povezave, odnose in izmenjavo izkušenj med mladimi kot ključno prednost prihodnjega razvoja EU. Te povezave je najbolje spodbujati z različnimi oblikami mobilnosti, med katerimi so tudi mladinske izmenjave. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.   

Tematske strategije na področju mladine

Program Erasmus+ si prizadeva spodbujati udejstvovanje mladih, izboljševanje kakovosti procesov priložnostnega in neformalnega učenja ter razvoj kakovostnega mladinskega dela. Dodatna podpora na teh področjih je zagotovljena prek posebnih tematskih strategij, kot so strategija za udeležbo mladih (Youth Participation Strategy), Youthpass in evropska strategija usposabljanja (European Training Strategy – ETS)2 .

Opis aktivnosti

Mladinske Izmenjave

Mladinske izmenjave so srečanja skupin mladih iz vsaj dveh različnih držav, ki se za kratek čas zberejo, da bi skupaj izvedli program neformalnega učenja (kombinacija delavnic, vaj, razprav, igranja vlog, simulacij, aktivnosti na prostem itd.) v zvezi s temo, ki jih zanima, pri čemer se zgledujejo po evropskih ciljih mladih3 . Učno obdobje obsega fazo načrtovanja pred uporabo, pripravljalno fazo pred izmenjavo ter ocenjevanje in spremljanje po njej.

Naslednje aktivnosti niso upravičene do nepovratnih sredstev v okviru mladinskih izmenjav: akademski študijski obiski; izmenjave, katerih cilj je finančni dobiček; izmenjave, ki se lahko štejejo za turizem; festivali; počitniška potovanja; turneje, zakonsko določena srečanja, usposabljanja, ki jih odrasli izvajajo za mlade.

Pripravljalni obiski

Poleg mladinskih izmenjav lahko projekti vključujejo tudi pripravljalne obiske.

Namen pripravljalnih obiskov je zagotoviti visokokakovostne aktivnosti z olajšanjem in pripravo upravnih ureditev, krepitvijo zaupanja in razumevanja ter vzpostavitvijo trdnega partnerstva med vključenimi organizacijami in osebami. V primeru aktivnosti mladinskih izmenjav z mladimi z manj priložnostmi bi morali pripravljalni obiski omogočiti izpolnitev specifičnih potreb udeležencev. Pripravljalni obiski se opravijo v državi ene od organizacij gostiteljic pred začetkom aktivnosti mladinske izmenjave.

Priprava projekta

Projekt izvajata vsaj dve organizaciji. Organizacije, ki sodelujejo v projektu, bi morale imeti koristi od tega sodelovanja; zato bi moral biti projekt v skladu z njihovimi cilji in ustrezati njihovim potrebam. Vključene organizacije prevzamejo vlogo „pošiljateljice“ udeležencev in/ali „gostiteljice“, ki gosti aktivnost. Ena od organizacij prevzame tudi vlogo koordinatorja in se v imenu partnerstva prijavi za celoten projekt.

Projekt ima štiri faze: načrtovanje, priprava, izvedba in nadaljnje spremljanje. Sodelujoče organizacije in mladi, vključeni v aktivnosti, bi morali aktivno sodelovati v vseh navedenih fazah, s čimer bi izboljšali svoje učne izkušnje.

 • Načrtovanje (opredelitev potreb, ciljev, učnih izidov, oblik aktivnosti, razvoja programa dela, razporeda aktivnosti itd. pred vložitvijo vloge);
 • priprava (praktične ureditve, sklepanje sporazumov s partnerji, jezikovna/medkulturna/učna/z nalogami povezana priprava udeležencev pred odhodom itd.);
 • izvajanje aktivnosti;
 • nadaljnje spremljanje (ocenjevanje aktivnosti, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev ter razširjanje in uporaba rezultatov projekta).

Kakovostna Mladinska Izmenjava:

 • temelji na aktivnem vključevanju mladih in sodelujočih organizacij, ki bi morali aktivno sodelovati v vseh fazah projekta ter tako izboljšati svoje učne in razvojne izkušnje;
 • vključuje različne skupine udeležencev in gradi na tej raznolikosti;
 • temelji na jasno opredeljenih potrebah mladih udeležencev;
 • zagotavlja, da so učni izidi neformalnega in priložnostnega učenja, ki jih dosežejo udeleženci, pravilno opredeljeni in dokumentirani;
 • spodbuja udeležence k razmisleku o evropskih temah in vrednotah.

Učni proces

Za vzpostavitev mladinske izmenjave v okviru neformalnega učenja je treba vsaj del želenih učnih izidov načrtovati vnaprej, da se zagotovijo ustrezne priložnosti. Mladi, ki bodo sodelovali v aktivnosti, bi morali prispevati k opredelitvi svojih potreb in znanja, ki ga želijo pridobiti ali razviti z mladinsko izmenjavo.

Udeleženci bi morali biti tudi čim bolj vključeni v načrtovanje in oblikovanje aktivnosti (pripravo programa, delovne metode in določitev delitve nalog) ter razmisliti, kako se pripraviti, da bi se med izmenjavo čim več naučili in dosegli čim večji osebni razvoj.

Po zaključku osrednje aktivnosti bi bilo treba udeležence povabiti, naj zagotovijo povratne informacije o aktivnosti ter razmislijo o tem, kaj so se naučili in kako lahko izkoristijo te učne izide. Poleg tega bi morali udeleženci razmisliti o morebitnem nadaljnjem spremljanju aktivnosti. To lahko storijo individualno in po možnosti v skupini.

Organizacije bi morale podpirati učni proces ter opredelitev in dokumentiranje učnih izidov, zlasti z orodjem Youthpass.

Standardi Kakovosti Erasmus na Področju Mladine

Pri izvajanju vseh projektov, podprtih v okviru tega ukrepa, je treba upoštevati standarde kakovosti Erasmus na področju mladine za organizacijo visokokakovostnih aktivnosti učne mobilnosti. Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine zajemajo osnovna načela ukrepa in konkretne prakse izvajanja za projektne naloge, kot so izbor in priprava udeležencev, opredelitev, ocenjevanje in priznavanje učnih izidov, izmenjava rezultatov projektov itd. Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine so na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_sl.  

Zaščita in Varnost udeležencev

Pri mladinski izmenjavi sodelujejo vodje skupin, ki spremljajo udeležence in jim nudijo podporo, da bi zagotovili kakovosten učni proces med osrednjo aktivnostjo. Hkrati skrbijo za varno, spoštljivo in nediskriminatorno okolje ter zaščito udeležencev. Med načrtovanjem in pripravo mladinske izmenjave bi bilo treba obravnavati vprašanje zaščite in varnosti udeležencev ter predvideti vse potrebne ukrepe za preprečevanje/zmanjšanje tveganj.

Horizontalne razsežnosti

Pri načrtovanju projekta mobilnosti je treba okrepiti naslednje horizontalne razsežnosti:

Vključevanje in raznolikost

Namen programa Erasmus+ je spodbujati enake možnosti in dostop, vključevanje in pravičnost v vseh njegovih ukrepih. Organizacije, ki prejmejo podporo v okviru tega ukrepa, bi morale načrtovati dostopne in vključujoče projektne aktivnosti, pri tem pa upoštevati stališča udeležencev z manj priložnostmi in jih vključiti v postopek odločanja. 

Mladinske izmenjave so še posebej primerne za vključevanje mladih z manj priložnostmi:

 • skupinska mobilnost nudi izkušnjo mednarodne mobilnosti v varnem okolju skupine;
 • zaradi kratkega trajanja mladinskih izmenjav je sodelovanje mladih z manj priložnostmi primerno;
 • zaradi sodelovanja lokalnih udeležencev je prva udeležba v evropskih projektih lažja.

Mladinske izmenjave so primerne tudi za delo na področju vključevanja in raznolikosti kot predmeta projekta, na primer za podporo boju proti stereotipom ter spodbujanje razumevanja, strpnosti in nediskriminacije. V celotnem projektu se mora uporabljati ozaveščen pristop k vključevanju in raznolikosti. Ta vidika je treba upoštevati pri načrtovanju, pripravi, izvedbi in nadaljnjem spremljanju.

Okoljska trajnostnost

Mladinska izmenjava bi morala med udeleženci spodbujati okoljsko trajnostno in odgovorno vedenje ter ozaveščati o pomenu ukrepov za zmanjšanje ali nadomestitev okoljskega odtisa aktivnosti mobilnosti. Načrtovati in izvesti bi jo bilo treba ob upoštevanju okoljskega vidika, na primer z vključitvijo trajnostnih praks, kot so izbira materialov za večkratno uporabo ali okolju prijaznih materialov, zmanjšanje količine odpadkov in recikliranje ter trajnostna prevozna sredstva.

Digitalna preobrazba na področju mladine

Program Erasmus+ vse sodelujoče organizacije podpira pri vključevanju uporabe digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev njihovih fizičnih aktivnosti, izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami in za izboljšanje kakovosti aktivnosti.

Spodbuja se uvedba digitalnih in spletnih elementov za znižanje praga za udejstvovanje mladih z manj priložnostmi. S projekti in aktivnostmi, katerih cilj je okrepiti digitalne spretnosti, spodbujati digitalno pismenost in/ali razvijati razumevanje tveganj in priložnosti digitalne tehnologije, lahko program spremeni miselnost in prispeva k razvoju digitalnih in kombiniranih pristopov v mladinskih aktivnostih.

Glede na zasnovo in cilje aktivnosti se lahko razvoj kompetenc in ozaveščenosti o digitalnih vprašanjih ter uporaba novih tehnologij uvedejo v učne mobilnosti.

Nacionalne agencije ponujajo vrsto priložnosti za usposabljanje mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev prek njihovih aktivnosti usposabljanja in sodelovanja, vključno s podporo digitalni preobrazbi na področju mladine. Te ponudbe so objavljene v evropskem koledarju usposabljanj https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Navdih je mogoče najti tudi na spletišču orodij SALTO https://www.salto-youth.net/tools/.

Udeležba in državljansko udejstvovanje

Program Erasmus+ podpira vse sodelujoče organizacije pri izboljšanju kakovosti njihovih projektov z vključevanjem sodelovalne razsežnosti, ki mladim ponuja ustrezne priložnosti za aktivno vključitev ter sodelovanje pri zasnovi in izvajanju projektnih aktivnosti kot pot do odkrivanja prednosti aktivnega državljanstva in udeležbe v demokratičnem življenju. Do virov za krepitev sodelovalne razsežnosti podprtih projektov je med drugim mogoče dostopati prek spletišča participationpool.eu. Spodbujajo se tudi povezave z obstoječimi nacionalnimi, mednarodnimi ali (drugimi) pobudami in platformami EU, ki se nanašajo na sodelovanje in državljansko udejstvovanje, ter vključevanje vanje.

Merila, ki se uporabljajo za ocenjevanje standardnih projektov Mladinskih Izmenjav

Merilo za upravičenost

Spodaj navedena splošna merila se uporabljajo za standardne projekte mladinske izmenjave. Za akreditacije glej ustrezno poglavje tega vodnika.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavi se lahko vsaka upravičena sodelujoča organizacija ali neformalna skupina mladih, ustanovljena v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, vključenih v projekt4 .

Upravičene sodelujoče organizacije

Sodelujoča organizacija je lahko:

 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija; evropska mladinska nevladna organizacija; javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni; socialno podjetje; profitna organizacija, dejavna na področju družbene odgovornosti podjetij.
 • neformalna skupina mladih5 ,

ustanovljena v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu, ki meji na EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).   

Število sodelujočih organizacij

Sodelovati morata vsaj dve sodelujoči organizaciji (vsaj ena pošiljateljica in vsaj ena gostiteljica) iz različnih držav.

Ista organizacija (ena oznaka OID) kot prijavitelj ali kot partner pri tem ukrepu ne more sodelovati pri več kot 5 prijavah na rok.

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mesecev.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji države, kjer ima prijavitelj sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov:

do 20. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. junijem in 31. decembrom istega leta;

do 1. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Morebitni dodatni prijavni rok:

Za nacionalne agencije, ki se odločijo za dodaten prijavni rok. Nacionalne agencije bodo prijavitelje o dodatnem prijavnem roku obvestile na svojem spletnem mestu.

 • Če je organiziran dodaten prijavni rok, morajo prijavitelji svojo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 7. maja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. avgustom in 31. decembrom istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Priloge

Prijavnemu obrazcu mora biti priložena častna izjava zakonitega zastopnika.

Prijavnemu obrazcu mora biti priložen časovni razpored za vsako mladinsko izmenjavo in pripravljalni obisk, načrtovan v projektu.

Dodatna Merila za upravičenost za Mladinske Izmenjave

Trajanje aktivnosti

Od 5 do 21 dni, v kar niso zajeti dnevi potovanja.

Kraji izvajanja aktivnosti

Aktivnost se mora izvajati v državi ene (ali več, če gre za potujoče aktivnosti) od organizacij, ki sodelujejo v aktivnosti. 

Število sodelujočih organizacij

Sodelovati morata vsaj dve sodelujoči organizaciji (vsaj ena pošiljateljica in vsaj ena gostiteljica) iz različnih držav.

Aktivnosti v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu: vse sodelujoče organizacije morajo imeti sedež v isti državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Aktivnosti s tretjimi državami, ki niso pridružene programu, ki mejijo na EU: pri aktivnosti mora biti udeležena vsaj ena sodelujoča organizacija iz države članice EU ali tretje države, pridružene programu, in ena sodelujoča organizacija iz tretje države, ki ni pridružena programu, ki meji na EU (regije 1–4).

Upravičeni udeleženci

Mladi, stari od 13 do 30 let6 , ki živijo v državah svoje organizacije pošiljateljice in gostiteljice.

Vodje skupin, olajševalci in spremljevalne osebe se ne štejejo za udeležence aktivnosti, vendar so upravičeni do podpore v okviru nekaterih proračunskih kategorij. Stari morajo biti najmanj 18 let.

Število udeležencev na aktivnost in sestava nacionalnih skupin

Najmanj 16 in največ 60 udeležencev na aktivnost, najmanj štirje udeleženci na skupino. Vodje skupin, olajševalci in spremljevalne osebe se ne upoštevajo pri številu udeležencev.

V primeru mladinskih izmenjav, v katerih sodelujejo samo mladi z manj priložnostmi, je najmanjše število udeležencev 10.

Najmanj dve skupini mladih iz dveh različnih držav.

Vsaka skupina mora imeti vsaj enega vodjo skupine.

Največ dva olajševalca na aktivnost.

Druga merila

Vsaj ena od organizacij pošiljateljic ali organizacij gostiteljic za aktivnost mora imeti sedež v državi nacionalne agencije, ki prejme prijavo.

Dodatna Merila za Upravičenost za Pripravljalne Obiske

Kraji izvajanja aktivnosti

Aktivnost se mora izvajati v državi ene od organizacij gostiteljic. 

Upravičeni udeleženci

Predstavniki sodelujočih organizacij, olajševalci, vodje skupin in mladi, ki sodelujejo v glavni aktivnosti.

Merila za dodelitev

Predložene prijave bodo točkovane z največ 100 točkami glede na spodaj navedena merila in uteži. Za dodelitev morajo prijave doseči vsaj naslednje število točk:

 • najmanj 60 od skupno 100 točk in
 • najmanj polovico vseh možnih točk v vsaki od treh kategorij meril za dodelitev.

Ustreznost, utemeljitev in učinki (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • so profil, izkušnje in aktivnosti prijavitelja ter ciljna populacija mladih relevantni za področje mladine;
 • bo projekt obravnaval eno ali več prednostnih nalog mladinskega dialoga EU ali ciljev mladih;
 • je projekt primeren za prispevanje k vključevanju in raznolikosti ter zeleni, digitalni in sodelovalni razsežnosti programa;
 • projekt ustreza ciljem ukrepa;
 • je projekt pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije;
 • projekt in predlagane aktivnosti obravnavajo potrebe sodelujočih organizacij in udeležencev izmenjave;
 • je projekt primeren za doseganje visokokakovostnih učnih izidov za udeležence; 
 • je verjetno, da bo projekt vplival
  • na udeležence in sodelujoče organizacije med svojim življenjskim ciklom in po njem ter na druga področja,
  •  poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ali svetovni ravni;
 • projekt v ukrep uvaja nove udeležence in manj izkušene organizacije.

Kakovost zasnove projekta (največ 40 točk)

V kolikšni meri:

 • predlog jasno in celovito opisuje vse faze projekta: pripravo, izvajanje aktivnosti in nadaljnje spremljanje ter vključevanje mladih v vse faze aktivnosti;
 • se spoštuje uravnotežena zastopanost udeležencev glede na države in spol, aktivnosti pa so zasnovane na dostopen in vključujoč način ter dostopne udeležencem iz različnih okolij in z različnimi sposobnostmi;
 • aktivnosti vključujejo trajnostne in okolju prijazne prakse;
 • predlagane učne metode, vključno z morebitnimi spletnimi/digitalnimi komponentami, so primerne za aktivnosti;
 • so razmislek, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev ter uporaba evropskih orodij za preglednost in priznavanje, zlasti orodja Youthpass, ustrezni.

Kakovost vodenja projekta (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • je kakovost praktičnih ureditev ter načinov upravljanja in podpore zadovoljiva;
 • so ukrepi, predvideni za zagotavljanje varnosti in zaščite udeležencev, ustrezni in učinkoviti;
 • so naloge in odgovornosti za aktivnosti jasno opredeljene v skladu s standardi kakovosti Erasmus;
 • načrt za sodelovanje in obveščanje med sodelujočimi organizacijami in drugimi pomembnimi deležniki zagotavlja podporni okvir za vodenje projekta; 
 • je prijavitelj predlagal ustrezen način ocenjevanja različnih faz in rezultatov projekta glede na njegove cilje;
 • je prijavitelj predlagal ustrezen način razširjanja rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in zunaj njih;
 • projekt vključuje ukrepe, katerih namen je zagotoviti trajnostnost rezultatov tudi po koncu življenjskega cikla projekta.

Pravila za dodelitev sredstev

Proračunska kategorija – Organizacijska podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev. Vodje skupin, olajševalci in spremljevalne osebe niso upravičeni do organizacijske podpore.

Znesek

125 EUR na udeleženca mladinske izmenjave.

Proračunska kategorija – Potovanje

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno z vodji skupin, spremljevalnimi osebami in olajševalci, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Na razdalji manj kot 500 km udeleženci praviloma potujejo z nizkoemisijskimi prevoznimi sredstvi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na razdaljo in število oseb.

Prijavitelj mora navesti razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti7 , pri čemer uporabi kalkulator razdalje, ki ga podpira Evropska komisija8 .

Pri potujočih aktivnostih bi moral prijavitelj sešteti razdalje med posameznimi kraji izvajanja in izbrati razpon razdalje, ki ustreza vsoti razdalj9 .

Znesek

Potovalna razdalja

Zeleno potovanje

Potovanje, ki ni zeleno

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1 999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3 000–3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000–7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km ali več

1 735 EUR

1 735 EUR

Proračunska kategorija – Individualna podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški bivanja.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje bivanja na udeleženca, vodjo skupine, spremljevalno osebo in olajševalca (če so potrebni), pri čemer se krijejo tudi stroški za en dan potovanja pred aktivnostjo in en dan potovanja po njej ter stroški za največ štiri dodatne dni za udeležence, vodje skupin, spremljevalne osebe in olajševalce, ki prejmejo nepovratna sredstva za zeleno potovanje.

Znesek

Znesek iz preglednice A2.1 na udeleženca na dan.

Proračunska kategorija – Podpora za vključevanje

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Podpora za vključevanje za organizacije: Stroški, povezani z organizacijo aktivnosti mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev z manj priložnostmi.

Znesek

125 EUR na udeleženca mladinske izmenjave.

Podpora za vključevanje za udeležence: dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi in njihovimi spremljevalnimi osebami, vodji skupin in olajševalci (vključno z utemeljenimi potnimi stroški in stroški bivanja, če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo v okviru proračunskih kategorij „potovanje“ in „individualna podpora“).

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

Znesek

100 % upravičenih stroškov.

Proračunska kategorija – Podpora za pripravljalne obiske

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, povezani z izvedbo pripravljalnega obiska, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja.

Mehanizem financiranja: stroški na enoto.

Pravilo dodelitve: izključeni so udeleženci iz organizacije gostiteljice. Na aktivnost se lahko financirata največ dva udeleženca na sodelujočo organizacijo, če je drugi udeleženec mlada oseba. Financira se lahko tudi en olajševalec na pripravljalni obisk. Pogoj: prijavitelj mora utemeljiti potrebo po pripravljalnem obisku, cilje in udeležence, ki jih mora nato odobriti nacionalna agencija. Ta pogoj se ne uporablja za projekte, ki se financirajo v okviru akreditacijskega sistema.

Znesek

680 EUR na udeleženca na pripravljalni obisk.

Proračunska kategorija – Izredni stroški

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Visoki potni stroški udeležencev, vključno s spremljevalnimi osebami, vodji skupin, trenerji in olajševalci, ki jih ni mogoče kriti v okviru standardne kategorije „potovanje“ zaradi geografske oddaljenosti ali drugih ovir (tj. kadar uporaba čistejših prevoznih sredstev z manjšimi emisijami ogljika vodi do visokih potnih stroškov). Če se dodelijo nepovratna sredstva za kritje izrednih stroškov za drago potovanje, nadomestijo podporo za potne stroške na podlagi stroškov na enoto.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

Potovanje je drago, kadar potni stroški na podlagi stroškov na enoto ne pokrijejo 70 % potnih stroškov udeležencev. Če se dodelijo nepovratna sredstva za izredne stroške za drago potovanje, nadomestijo nepovratna sredstva za potovanje, ki ni zeleno.

Znesek

Finančno jamstvo: 80 % upravičenih stroškov.

Visoki potni stroški: 80 % upravičenih potnih stroškov.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala: 100 % upravičenih stroškov.

Preglednica A2.1 Individualna podpora za mladinske izmenjave

 

Individualna podpora (v EUR na dan)

Avstrija

78

Belgija

78

Bolgarija

45

Hrvaška

57

Ciper

63

Češka

53

Danska

81

Estonija

48

Finska

79

Francija

67

Nemčija

71

Grčija

68

Madžarska

60

Islandija

76

Irska

73

Italija

69

Latvija

48

Lihtenštajn

77

Litva

49

Luksemburg

77

Malta

57

Nizozemska

69

Severna Makedonija

41

Norveška

83

Poljska

51

Portugalska

57

Romunija

46

Srbija

47

Slovaška

48

Slovenija

54

Španija

58

Švedska

72

Turčija

50

Sosednje tretje države, ki niso pridružene programu

44

 • 1 Največ proračunskih sredstev za ta ukrep je dodeljenih za podporo transnacionalnih aktivnosti, ki vključujejo organizacije in udeležence iz držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu. Vendar lahko do 25 % razpoložljivih proračunskih sredstev financira mednarodne aktivnosti mobilnosti, ki vključujejo organizacije in udeležence iz tretjih držav, ki niso pridružene programu, ki mejijo na EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika). ↩ back
 • 2 Strategije so na voljo na: https://www.salto-youth.net/. ↩ back
 • 3 Evropski cilji mladih so bili oblikovani v okviru strategije EU za mlade. Ti cilji opredeljujejo medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih, in poudarjajo izzive. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en. ↩ back
 • 4 Sodelujoče organizacije bodo morale podpisati obrazec za pristop k organizaciji prijaviteljici. Obrazce za pristop je treba predložiti v fazi prijave in najpozneje do podpisa sporazuma o nepovratnih sredstvih. Za več informacij glej del C tega vodnika. ↩ back
 • 5 Skupina najmanj štirih mladih, starih od 13 do 30 let. Eden od članov skupine, ki je star najmanj 18 let, prevzame vlogo predstavnika in odgovornost v imenu skupine. Za opredelitev neformalne skupine glej glosar. Za namene tega ukrepa in vseh določb, povezanih z njim, je pojem „neformalna skupina mladih“ zajet v pojmu „sodelujoča organizacija“. Pri sklicevanju na „sodelujočo organizacijo“ se šteje, da ta pojem zajema tudi „neformalno skupino mladih“. ↩ back
 • 6 Upoštevati je treba naslednje: 

  spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo do dneva začetka aktivnosti dopolniti najnižjo navedeno starost;zgornja starostna omejitev – udeleženci na dan začetka aktivnosti ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti. ↩ back

 • 7 Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), prijavitelj izračuna razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato izbere ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km). ↩ back
 • 8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl. ↩ back
 • 9 Na primer, če udeleženec iz Madrida (Španija) sodeluje pri potujoči aktivnosti, ki se najprej izvede v Rimu (Italija), nato pa v Ljubljani (Slovenija), prijavitelj (a) najprej izračuna razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato razdaljo od Rima do Ljubljane (489,75 km) ter sešteje obe razdalji (1 855,03 km), (b) izbere ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter (c) izračuna nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Ljubljane (prek Rima) in nazaj (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth