Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Erasmus Mundus-insatsen

Erasmus Mundus-insatsen består av följande:

 • Del 1: Erasmus Mundus gemensamma masterprogram (EMJM).
 • Del 2: Förberedelser av Erasmus Mundus gemensamma masterprogram (EMDM).

Syftet med denna insats är att främja spetskompetens och världsomspännande internationalisering av lärosäten via studieprogram – på masternivå – som anordnas och erkänns gemensamt av lärosäten i Europa. Insatsen är även öppen för institutioner i andra länder i världen.

Gemensamma masterprogram och förberedelser av gemensamma masterprogram utgör två självständiga delar. Det finns inget krav på att organisationerna ska genomfört förberedelser inför ett gemensamt masterprogram (EMDM) innan ansökan om ett gemensamt masterprogram lämnas in. Tilldelning av bidrag för förberedelse av Erasmus Mundus gemensamma masterprogram (EMDM) innebär inte att projektautomatiskt finansieras inom ramen för gemensamma masterprogram. Ett slutfört projekt med förberedelser av ett gemensamt masterprogram är inte heller något tilldelningskriterium för gemensamma masterprogram.

Del 1: Erasmus Mundus Gemensamma Masterprogram (EMJM)

Denna insats stöder integrerade transnationella studieprogram på hög nivå (masternivå)1 som erbjuds av internationella konsortier av högskolor från olika länder i hela världen och, när så är relevant, andra partner inom eller utanför utbildningsområdet som har särskild sakkunskap och särskilt intresse av de studie- eller yrkesområden som berörs.

De gemensamma masterprogrammen är högkvalitativa program som ska bidra till integreringen och internationaliseringen av det europeiska området för högre utbildning. Det utmärkande för de gemensamma masterprogrammen är den höga graden av gemensamhet/integration mellan de deltagande lärosätena och det högklassiga akademiska innehåll som de erbjuder.

Mål för Erasmus Mundus Gemensamma Masterprogram

Syftet med insatsen är att göra europeisk högskoleutbildning mer attraktiv i världen, förbättra dess kvalitet och locka talanger till Europa genom en kombination av

 1. institutionellt akademiskt samarbete för att visa upp den goda kvaliteten på högskoleutbildningar i Europa, och
 2. möjligheter till individuell mobilitet för alla studenter som deltar i EMJM med hjälp av EU-finansierade stipendier för de bästa studenterna.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för ansökan om Gemensamma Masterprogram inom Erasmus Mundus?

Kriterier för bidragsberättigande

Projektförslag för gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus ska uppfylla följande kriterier för att kunna beviljas Erasmusbidrag:

Vem kan söka?

De sökande (samordnare och fullvärdiga partner) ska vara rättsliga enheter som är

 • lärosäten,                                                                            
 • som är etablerade i en EU-medlemsstat, ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett behörigt tredjeland som inte är associerat till programmet.     

Lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Deltagande lärosäten i tredjeländer som inte är associerade till programmet behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning, men de måste följa dess principer.

Sammanslutningar eller organisationer av lärosäten, offentliga eller privata organisationer (inbegripet deras anknutna enheter) som direkt och aktivt bidrar till genomförandet av gemensamma masterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters), som är etablerade i en EU-medlemsstat, ett tredjeland som är associerat till programmet eller i ett bidragsberättigat tredjeland som inte är associerat till programmet, får också delta, men inte som samordnare.  

Studieprogrammet för det gemensamma masterprogrammet kan också gynnas av att associerade partner (frivilligt) deltar.

Lärosäten som är fullvärdiga partner måste vid ansökningstillfället 2 kunna visa att de uppfyller de krav på extern kvalitetssäkring som gäller för det gemensamma programmet i deras jurisdiktion. Detta kan antingen i) åstadkommas genom att framgångsrikt ha genomfört det europeiska förfarandet för kvalitetssäkring av gemensamma program (såvida det är tillåtet enligt nationell lagstiftning) eller ii) bygga på en särskild ackreditering för eller utvärdering av det gemensamma programmet, eller iii) bygga på varje nationell del som ingår i Erasmus Mundus gemensamma masterprogram.

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) och Ryska federationen (region 4) får inte delta i denna insats.

Konsortiets sammansättning

Förslagen ska lämnas in av ett konsortium med minst tre ansökande lärosäten (samordnare och fullvärdiga partner) från minst tre olika länder, varav minst två EU-medlemsstater och/eller tredjeländer som är associerade till programmet.  

Anknutna enheter räknas inte in i minimikriterierna för bidragsberättigande för konsortiets sammansättning.

Plats för verksamheten

Verksamheten kan genomföras i något av de bidragsberättigade länderna.

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 74 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring).

Tidigare finansierade gemensamma masterexamina inom Erasmus Mundus och gemensamma masterprogram får ansöka om förnyat bidrag tidigast ett år innan kontraktet löper ut. Två omgångar av ett masterprogram som finansieras enligt två olika bidragsavtal får under inga omständigheter inledas under samma läsår.

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur.

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 16 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Hur utformar jag mitt projekt?

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram förväntas uppfylla följande krav:

 1. Inkludera en gemensamt utformad och fullständigt integrerad kursplan enligt kvalitetsstandarderna för gemensamma program inom det europeiska området för högre utbildning3 som gäller på ansökningsdagen. Dessa standarder omfattar alla centrala aspekter av de gemensamma programmen när det gäller gemensam utformning, genomförande, resultat och kvalitetssäkring.

Förutom kvalitetssäkringsstandarderna för gemensamma program ska EMJM-projekt inriktas på följande gemensamma genomförandeförfaranden:

 • Gemensamma krav för antagning av studenter samt regler/förfaranden för ansökan, urval, avgifter, övervakning, examination/resultatbedömning.
 • Gemensam utformning av program och integrerad undervisning/utbildning, inbegripet en gemensamt överenskommen språkpolicy och ett gemensamt förfarande för erkännande av studieperioder inom ramen för konsortiet.
 • Gemensamma tjänster som erbjuds till studenterna (t.ex. språkkurser, hjälp med viseringsansökningar).
 • Gemensamma marknadsförings- och informationsverksamheter för att se till att studieprogrammet och stipendiesystemet inom Erasmus Mundus får global uppmärksamhet. Marknadsföringsstrategin bör omfatta en integrerad och heltäckande specifik webbplats utvecklas (på engelska och på det huvudsakliga undervisningsspråket om det inte är engelska) där all nödvändig information om programmet för studenter och andra intressenter, t.ex. framtida arbetsgivare, ska finnas tillgänglig.
 • Gemensam administrativ och ekonomisk ledning av konsortiet.
 • Gemensamma examina uppmuntras om den nationella lagstiftningen tillåter det.
 1. Masterprogrammet ska erbjudas av ett konsortium av lärosäten och, när så är relevant, andra partner inom eller utanför utbildningsområdet som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet. Konsortiet måste omfatta minst tre lärosäten från tre olika länder, varav minst två länder måste vara EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

Alla lärosäten som är fullvärdiga partner (från EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet eller tredjeländer som inte är associerade till programmet) måste ha rätt att utfärda examen på masternivå och utfärda antingen en gemensam eller multipel examen efter slutförande av det gemensamma masterprogrammet till de studenter som uppfyller examenskraven. Det institutionella åtagande som krävs från alla organisationer som deltar i EMJM-konsortiet måste garanteras innan de första EMJM-studenterna antas för att garantera att de verkligen integreras i och får stöd av lärosätet. Detta åtagande har formen av ett partnerskapsavtal, som måste vara undertecknat av alla partnerinstitutioner (även av associerade partner om det anses vara relevant). Deltagande lärosäten från tredjeländer som inte är associerade till programmet bör förbinda sig att följa principerna för Erasmusstadgan för högre utbildning i detta partnerskapsavtal. Partnerskapsavtalet måste täcka in alla akademiska, operativa, administrativa och ekonomiska aspekter av genomförandet av det gemensamma masterprogrammet och förvaltningen av stipendierna för programmet (se nedan). Ett utkast till partnerskapsavtal måste tillhandahållas i ansökningsskedet.

Studieprogrammet för det gemensamma masterprogrammet kan också gynnas av att associerade partner deltar (frivilligt). Dessa organisationer bidrar indirekt till genomförandet av särskilda uppgifter eller verksamhet eller stöder spridningen av och hållbarheten hos det gemensamma masterprogrammet. Bidragen kan till exempel ske i form av kunskaps- och kompetensöverföring, tillhandahållande av kompletterande kurser eller uppbackningsmöjligheter för utsändning eller praktik. När det gäller bidragsberättigande och ledningsaspekter anses de inte utgöra bidragsmottagare i programmet.

 1. Rekrytera högt kvalificerade studenter från hela världen. Konsortiet ansvarar ensamt för urvalet, antagningen och övervakningen av enskilda studenter. Urvalet av studenter ska organiseras på ett transparent, opartiskt och rättvist sätt. Ett antal av dessa studenter kan tilldelas ett EMJM-stipendium.

Konsortiet skriver in studenter på masternivå som har en första högskoleexamen eller kan styrka en erkänd motsvarande utbildningsnivå enligt nationell lagstiftning och praxis i de länder/vid de institutioner som utfärdar examen. Den första generationen inskrivna studenter måste senast inleda studierna under det akademiska läsår som följer på det år då de valdes ut till projektet.

För att garantera fullständig insyn och fastställa alla inskrivna studenters rättigheter och skyldigheter måste båda parter (dvs. studenterna och konsortiet) underteckna ett studentavtal när studenten skrivs in i programmet. En mall för studentavtalet måste publiceras på EMJM:s webbplats.

 1. Obligatorisk fysisk mobilitet för alla rekryterade studenter ska ingå: Formerna för mobilitetsverksamheten och mekanismen för erkännande av studieperioder mellan partnerinstitutionerna ska ha fastställts inom konsortiet under projektansökningsskedet.

De gemensamma masterprogrammen måste omfatta obligatorisk fysisk mobilitet för alla inskrivna studenter (vare sig de har EMJM-stipendium eller ej) som består av minst två studieperioder i två länder, varav ett måste vara en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet. Det land som studenten är bosatt i vid inskrivningstillfället får inte räknas in i dessa två länder. Var och en av de två obligatoriska studieperioderna måste utgöra en arbetsinsats som motsvarar minst en termin (30 ECTS-poäng eller motsvarande)4 .

Samtliga studieperioder inom masterprogrammet måste genomföras vid lärosäten som är fullvärdiga partner, eller under deras direkta övervakning.

De obligatoriska mobilitetsperioderna får inte ersättas med virtuell mobilitet (distanslärande).

5. Främja utbyten av personal och inbjudna stipendiater för att bidra till undervisning, forskning och administrativa verksamheter.

6. När studenterna framgångsrikt har slutfört ett gemensamt masterprogram måste de få antingen en gemensam examen (dvs. ett enda examensbevis som utfärdas av minst två lärosäten i olika länder, varav minst ett måste vara etablerat i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet) eller multipla examen (dvs. minst två examensbevis som utfärdas av två lärosäten i olika länder, varav minst ett måste vara etablerat i en medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet), eller en kombination av dessa två alternativ.

De examensbevis som utfärdas till studenterna måste ingå i högskoleexamenssystemen i de länder där lärosätena är baserade. Examensbevisen måste godkännas ömsesidigt av alla lärosäten som är fullvärdiga partner och har rätt att utfärda examen. Konsortiet ska även utfärda ett gemensamt tillägg till examensbevis till studenterna vid utgången av deras studier som omfattar hela innehållet i masterprogrammet.

I ansökningsfasen måste de sökande i sina förslag presentera fullt utvecklade gemensamma studieprogram, som kan starta och utannonseras i hela världen omedelbart efter att de valts ut. Det finns inga begränsningar i fråga om akademiska discipliner.

Utöver det ekonomiska bidraget för att genomföra gemensamma masterprogram (se avsnittet om finansieringsregler nedan) kan finansierade Erasmus Mundus-projekt som avslutas under perioden 2021–2027 (inklusive de projekt som inleddes under perioden 2014–2020) fortsätta att genomföra masterprogrammet i upp till tre ytterligare omgångar efter det att insatsen avslutats, förutsatt att projektet får minst 75 poäng i det centrala programkontorets bedömning av bidragsavtalen i det slutliga rapporteringsskedet. De berörda masterprogrammen ska åta sig att i) se till att målen, omfattningen och insatsens förväntade genomslag upprätthålls, ii) säkerställa kontinuitet med det tidigare finansierade masterprogrammet, och iii) lämna in en verksamhetsrapport vid slutet av den berörda perioden.

Förväntat genomslag

Systemnivå

 • Främja akademiskt samarbete inom det europeiska området för högre utbildning genom att stödja gemensam undervisning och gemensamma kvalifikationer, kvalitetsförbättringar och akademisk spetskunskap.
 • Stärka den internationella dimensionen i den högre utbildningen genom samarbete mellan institutioner i Europa och övriga världen och genom mobilitet för de bästa studenterna världen över.
 • Förstärka synergieffekterna mellan högre utbildning, innovation och forskning.
 • Undanröja hinder för lärande, förbättra tillgången till innovationsdriven utbildning av hög kvalitet och göra det lättare för studenterna att genomföra studieperioder i olika länder.
 • Tillgodose samhällets och arbetsmarknadens behov.
 • Bidra till utformningen av innovativa utbildningspolitiska åtgärder.

Institutionell nivå

 • Ge lärosäten både inom och utanför Europa fler möjligheter till strukturerat och hållbart akademiskt samarbete med länder i hela världen.
 • Förbättra kvaliteten på masterprogram och övervakningsarrangemang.
 • Öka de deltagande organisationernas internationalisering och konkurrenskraft.
 • Stödja skapandet av nya nätverk och förbättra kvaliteten på befintliga nätverk.
 • Göra de deltagande organisationerna mer attraktiva för högt kvalificerade studenter.
 • Bidra till lärosätenas internationalisering genom att göra deras kursplaner mer internationellt inriktade och utforma heltäckande strategier för internationalisering (institutionellt samarbete och gränsöverskridande mobilitet).

Individnivå

 • Förbättra de deltagande studenternas anställbarhet.
 • Förbättra studenternas nyckelkompetenser och färdigheter.
 • Skapa nya tänkesätt och synsätt på akademiska studier via internationella, tvärvetenskapliga, sektorsövergripande och interkulturella erfarenheter.
 • Förbättra alla studenters förmåga till nätverksbyggande och kommunikationsförmåga.
 • Öka individers bidrag till den kunskapsbaserade ekonomin och det kunskapsbaserade samhället.

Tilldelningskriterier

Projektets relevans (högsta poäng: 30)

Bakgrund och allmänna mål

 • Övergripande och allmänna mål för projekten och deras relevans i förhållande till Erasmus Mundus gemensamma masterprogram.

Behovsanalys och särskilda mål

 • Projektets syfte och behovsanalys som förslaget bygger på.
 • Frågor/utmaningar/luckor och särskilda mål som projektet avser att arbeta med akademiskt och med avseende på samhällsbehoven och arbetsmarknadens behov.

Komplementaritet med andra insatser och innovation

 • Strategi för att främja spetskompetens och innovation.
 • Stöd för partnerlärosätenas strategier för modernisering och internationalisering.
 • Projektets unika karaktär och mervärde jämfört med det befintliga utbudet av masterprogram.
 • Strategi för att öka attraktionskraften, integrationen och internationaliseringen samt för att bidra till de politiska målen för det europeiska området för högre utbildning.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 30)

Princip och metod 

 • Förenlighet med/integrering av Erasmus Mundus gemensamma masterprogram, med beaktande av de krav som beskrivs i avsnittet ”Hur utformar jag mitt projekt?”. Förslaget ska särskilt innehålla en beskrivning av
  • hur det akademiska programmet är utformat och hur hög kvalitet och innovativa element i lärandeerfarenheten kommer att säkerställas inom ramen för konsortiet,
  • hur studieperioderna kommer att organiseras, inbegripet minimikrav för mobilitetsverksamheten och ömsesidigt erkännande av läranderesultat/poäng,
  • principer och krav för ansökningsförfaranden, urval, deltagande och tilldelning av studentstipendier,
  • de tjänster som erbjuds studenterna,
  • hur deltagande personal och inbjudna stipendiater bidrar till undervisning, forskning och administrativa verksamheter,
  • särskilda stödåtgärder för att underlätta ett rättvist och inkluderande tillträde för deltagarna samt deltagande av studenter/personal/inbjudna stipendiater med individuella behov till följd av varaktig fysisk, psykisk, intellektuell eller sensorisk funktionsnedsättning.

Kvalitetssäkring, övervakning och utvärderingsstrategi

 • Masterprogrammets interna och externa kvalitetssäkringsåtgärder.
 • I vilken utsträckning en gemensamt utformad och fullständigt integrerad kursplan uppfyller kvalitetsstandarderna för gemensamma program inom det europeiska området för högre utbildning.
 • De gemensamma examina som kommer att utfärdas och erkännas av de lärosäten som är fullvärdiga partner samt det gemensamma tillägget till examensbevis.

Projektgrupper, personal och experter

 •  Projektgrupper och hur de kommer att samarbeta för att genomföra projektet.

Kostnadseffektivitet och ekonomisk förvaltning 

 • Förvaltning av EU-finansiering, mobilisering av kompletterande finansiering och budgetplan.

Riskhantering

 • Kartläggning av risker under projektets genomförande och planering av lämpliga riskbegränsande åtgärder.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 20)

Konsortiets sammansättning

 • Syftet med konsortiets sammansättning och hur projektets partner kompletterar varandra, deras mervärde för genomförandet av det gemensamma masterprogrammet och fördelarna med att delta i projektet för varje partner.
 • Konsortiets innovativa egenskaper och inkludering av partner med olika lång erfarenhet av Erasmus Mundus-insatsen. I tillämpliga fall:
  • Hur ett befintligt Erasmus Mundus-konsortium har förstärkts.
  • Hur samarbetet med partner som inte undervisar är organiserat och för vilket ändamål.
 • Fastställande av varje partners roller och uppgifter samt grad av deltagande i projektverksamheten.

Konsortieförvaltning och beslutsfattande

 • Samarbetsformer, styrande organ och förvaltningsverktyg, särskilt när det gäller den administrativa och ekonomiska förvaltningen.
 • Institutionellt engagemang från partnerinstitutionernas sida för genomförandet av det gemensamma masterprogrammet.
 • Lämpligheten av utkastet till partnerskapsavtal för en effektiv förvaltning av Erasmus Mundus gemensamma masterprogram.

Genomslag (högsta poäng: 20)

Genomslag och ambition 

 • Genomslag på systemnivå (inom och utanför den akademiska världen, inbegripet allmänheten och samhället), på institutionell nivå (partnerorganisationer) och individnivå (med särskild betoning på anställbarhet).
 • Prognoser avseende antalet inskrivna studenter inom projektets tidsram. Åtgärder för att säkra geografisk balans i rekryteringen av studenter.

Kommunikation, spridning och synlighet

 • Marknadsföringsstrategi för att locka framstående studenter från hela världen: målgrupper, partnerorganisationernas arbetsuppgifter och hur studenterna kommer att uppmuntras att bidra till Erasmus+ identitet/gemenskap.
 • Strategi för spridning, utnyttjande och synlighet.

Hållbarhet och fortsättning

 • Utvecklings- och hållbarhetsstrategi på medellång till lång sikt när EU-bidraget har tagit slut, inklusive mobilisering av andra finansieringskällor,
 • Synergieffekter/komplementaritet med andra (EU-finansierade och ej EU-finansierade) verksamheter som kan bygga vidare på projektresultaten

Förslagen måste få minst 70 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste dessutom få minst 22 poäng för tilldelningskriteriet ”projektets relevans”. Vid lika poäng kommer poängen för tilldelningskriteriet ”relevans” att prioriteras, och därefter ”genomslag”.

Vilka regler gäller för finansieringen?

EMJM-bidraget beräknas på grundval av följande tre komponenter:

 • Ett bidrag till institutionernas kostnader för genomförandet av programmet.
 • Totalt antal studentstipendier som kommer att tilldelas under avtalets löptid.
 • Ett tilläggsbelopp för att täcka individuella behov för studenter med funktionsnedsättning.

Detta bidrag är avsett att finansiera minst fyra omgångar av masterprogrammet, som varar 1–2 år läsår (60, 90 eller 120 ECTS-poäng).

Bidrag till emjm-partnerskapets institutionella kostnader

Bidraget är utformat som en enhetskostnad per inskriven student och är avsett att täcka en del av kostnaderna i samband med genomförandet av det gemensamma masterprogrammet.

Enhetskostnaderna omfattar personalkostnader (undervisning, resor), resekostnader för personal, inbjudna gästföreläsare, marknadsföring, spridning, organisatoriska kostnader (inklusive fullständigt försäkringsskydd för inskrivna studenter, ekonomiskt stöd till inskrivna studenter med individuella behov om dessa kostnader inte täcks av tillägget (se nedan), hjälp med att hitta boende och andra studenttjänster), administrativa kostnader och alla andra kostnader som krävs för att genomföra masterprogrammet.

Utvalda projekt får inte ta ut undervisningsavgifter. De får inte heller ta ut undervisningsavgifter från studenter med Erasmus Mundus-stipendium eller några andra obligatoriska kostnader i samband med studenternas deltagande i kursen.

Det högsta bidraget till institutionella kostnader är 750 euro/månad x DR x NRES

där

 • DR = masterprogrammets maximala varaktighet i månader (dvs. 12, 18 eller 24 månader),
 • NRES = antalet inskrivna studenter (både studenter som har stipendium och studenter som inte har det) som beräknas för hela bidragsavtalets löptid.

Observera att NRES kommer att begränsas till 100 i beräkningen av bidraget (exklusive tilläggsstipendier för målregioner i världen, i förekommande fall).

Studentstipendier

Stipendier är ett bidrag till de bidragsmottagande studenternas utgifter och ska omfatta rese-, viserings- och installationskostnader samt uppehälle. De beräknas på grundval av en månatlig enhetskostnad för hela den period som stipendiaten behöver för att slutföra studieprogrammet (i proportion till det faktiska antalet dagar). Perioden omfattar studier, forskning, praktik samt skrivande och disputation av avhandlingar beroende på masterprogrammets krav. Under denna period kan stipendier endast tilldelas i hela belopp och till heltidsstudenter.

Stipendiet tilldelas för heltidsstudier och omfattar hela varaktigheten för det gemensamma masterprogrammet (dvs. 12, 18 eller 24 månader). Stipendiets varaktighet kan förkortas om studenten har förkunskaper (stipendiet ska omfatta minst ett läsår).

Studenter som redan har fått ett EMJM-stipendium har inte rätt att ansöka om ytterligare stipendium inom ramen för EMJM.

EMJM-stipendier för studenter vid gemensamma Erasmus Mundus masterprogram kan erbjudas studenter från hela världen. Konsortier bör säkerställa geografisk balans, dvs. högst 10 % av det totala antalet stipendier under projektets genomförande ska tilldelas kandidater med samma nationalitet (denna regel gäller inte i fråga om tilläggsstipendier för målregioner, i förekommande fall).

Beräkning av högsta stipendium per student:

Stipendierna beräknas enligt följande: 1 400 euro/månad x DS

där DS = masterprogrammets varaktighet.

Beräkning av det högsta EMJM-stipendiebeloppet under bidragsavtalets löptid:

Det högsta stipendiebeloppet beräknas enligt följande: 1 400 euro/månad x DR x NRS

där

 • DR = masterprogrammets maximala varaktighet i månader (dvs. 12, 18 eller 24 månader),
 • NRS = antalet planerade stipendier för hela bidragsavtalets löptid (högst 60 stipendier, exklusive tilläggsstipendier för målregioner i världen, i förekommande fall).

Bidrag för individuella behov för studenter med funktionsnedsättning

Bidrag för individuella behov är bidragsberättigande om de uppfyller de allmänna villkor för bidragsberättigande som fastställs i bidragsavtalet. Sådana bidrag ska användas för inskrivna studenter (med eller utan stipendium) med funktionsnedsättning (t.ex. långvariga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar), såsom inköp av speciella anordningar eller tjänster (t.ex. assistenter, anpassning av arbetsmiljön, ytterligare rese- eller transportkostnader).

Stödet för att täcka sådana individuella behov för inskrivna studenter kommer att utformas enligt följande enhetskostnader för särskilda behov:

(a) 3 000 euro (b) 4 500 euro (c) 6 000 euro(d) 9 500 euro (e) 13 000 euro (f) 18 500 euro (g) 27 500 euro (h) 35 500 euro (i) 47 500 euro (j) 60 000 euro

Beräkning av bidrag i form av enhetskostnad per student:

De inskrivna studenterna ska ange vilken typ av anordningar eller tjänster de behöver och kostnaden för dessa. Den tillämpliga enhetskostnaden kommer att fastställas som den sats som motsvarar de beräknade utgifterna eller nästa lägsta belopp. Denna enhetskostnad är ett bidrag och är inte avsedd att helt täcka de faktiska kostnaderna.

Obs: Kostnader under det lägsta beloppet (dvs. mindre än 3 000 euro) är inte berättigade till detta kompletterande bidrag och måste täckas av bidraget för institutionella kostnader för det gemensamma masterprogrammet eller andra finansieringskällor som de bidragsmottagande institutionerna har tillgång till.

Beräkning av det högsta bidrag som kan tilldelas det gemensamma masterprogrammet under bidragsavtalets löptid:

Under ansökningsskedet gör den sökande en uppskattning och begär högst två enhetskostnader som motsvarar de högsta tillgängliga enhetskostnaderna, dvs. högst x 2 x 60 000 euro. Detta belopp kommer att användas för att fördela enhetskostnaderna till de berörda studenterna.

Under genomförandeskedet kommer enhetskostnaderna att vara utformade som ett enhetsbidrag per månad, som beräknas enligt följande:

{särskilda behov, enhetskostnad x (1/antal månader)}

Antalet månader i formeln ovan ska motsvara det antal månader som de berörda anordningarna eller tjänsterna för särskilda behov användes eller producerades för att genomföra insatsen, beroende på deras natur. För engångskostnader ska antalet månader motsvara 1.

Ytterligare medel för studenter från målregioner i världen

De sökande får ansöka om ytterligare medel för studenter från tredjeländer som inte är associerade till programmet från följande regioner: Regionerna 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 som finansieras genom EU:s instrument för yttre åtgärder.

EMJM-projekt som föreslås för finansiering får motta upp till 31 extra stipendier (inklusive motsvarande institutionella kostnader) som finansieras av Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) – Europa i världen, och upp till fyra extra stipendier (inklusive motsvarande institutionella kostnader) som finansieras av Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) för masterkursens hela varaktighet. Dessa extra stipendier erbjuds i enlighet med de fastställda prioriteringarna för EU:s yttre åtgärder med avseende på högre utbildning och med hänsyn till den varierande ekonomiska och sociala utvecklingen i de berörda tredjeländerna som inte är associerade till programmet. Stipendierna kommer att tilldelas de gemensamma masterprogram som väljs ut för finansiering enligt deras gradering i fallande ordning och med hänsyn till den tillgängliga budgeten.

Ytterligare information om de tillgängliga summorna i varje budgetanslag kommer att publiceras på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal). Medlen måste användas på ett geografiskt balanserat sätt och institutionerna uppmuntras att rekrytera studenter i de fattigaste och minst utvecklade tredjeländerna som inte är associerade till programmet.

Följande geografiska mål och vägledande budgetandelar har fastställts för denna insats:

 • Region 1 (Västra Balkan): Inriktningen kommer i synnerhet att ligga på stipendier på områdena klimatförändringar, miljö och energi, digital teknik, ingenjörsvetenskap, hållbar tillväxt och sysselsättning.
 • Region 3 (grannskap syd): 8 % av den tillgängliga budgeten från NDICI.
 • Region 5 (Asien): 23 % av den tillgängliga budgeten från NDICI. De minst utvecklade länderna kommer att prioriteras.
 • Region 6 (Centralasien): 9 % av den tillgängliga budgeten från NDICI. De minst utvecklade länderna kommer att prioriteras.
 • Region 7 (Mellanöstern): 3 % av den tillgängliga budgeten från NDICI. De minst utvecklade länderna kommer att prioriteras.
 • Region 8 (Stillahavsområdet): 1 % av den tillgängliga budgeten från NDICI. De minst utvecklade länderna kommer att prioriteras.
 • Region 9 (Afrika söder om Sahara): 31 % av den tillgängliga budgeten från NDICI. De minst utvecklade länderna kommer att prioriteras. Särskild tonvikt ska också läggas vid prioriterade migrationsländer. Inget land får tillgång till mer än 8 % av den finansiering som planeras för regionen.
 • Region 10 (Latinamerika): 24 % av den tillgängliga budgeten från NDICI. Högst 30 % till Brasilien och Mexiko tillsammans.
 • Region 11 (Karibien): 1 % av den tillgängliga budgeten från NDICI.

De regionala målbudgetarna och prioriteringarna gäller preliminärt på projektnivå och kommer att kontrolleras i genomförandeskedet.

Beräkning av det slutliga bidraget

Det slutliga bidraget beräknas under det sista rapporteringsskedet på grundval av antalet tilldelade stipendier, antalet inskrivna studenter och det faktiska beloppet för de enhetskostnader som har anslagits för individuella behov, på villkor att det sammanlagda beloppet inte överskrider det högsta tilldelade bidraget. Projekten får överföra medel mellan stipendier (exklusive tilläggsstipendier för målregioner i världen, i förekommande fall) och kategorin för särskilda behov, beroende på de faktiska behoven och i enlighet med bidragsavtalet. Överföringar mellan budgetrubriker och mellan finansieringsinstrument är inte tillåtna.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Del 2: Förberedelser av gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus

Åtgärderna för utformning av gemensamma masterprogram bör stärka universitetens kapacitet att modernisera och internationalisera sina kursplaner och undervisningsmetoder och sammanföra resurser. Högskolesystemen ges möjlighet att utveckla gemensamma mekanismer för kvalitetssäkring, ackreditering och erkännande av examina och poäng. Stödet är även avsett att bidra till att utveckla och utnyttja möjligheterna med en europeisk strategi för kvalitetssäkring av gemensamma program. Med utgångspunkt i den höga graden av ”gemensamhet”/integration mellan de deltagande institutionerna bör sådana integrerade transnationella program bidra till att integrera och internationalisera det europeiska området för högre utbildning.

Mål för förberedelser av gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus

Det främsta målet för förberedelser av gemensamma masterprogram är att uppmuntra utveckling av nya, innovativa och starkt integrerade studieprogram på masternivå. Dessa åtgärder för utformning bör omfatta i Erasmus Mundus underrepresenterade a) EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet och/eller b) institutioner från dessa länder och/eller c) tematiska områden (se Erasmus Mundus katalog) 5 .

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för ansökan projekt för förberedelser av gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus?

Projektförslag för förberedelser av gemensamma masterprogram ska uppfylla följande kriterier för att kunna beviljas bidrag:

Vem kan söka?

De sökande ska vara rättsliga enheter som är

 • lärosäten,                                                                             
 • som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett bidragsberättigat tredjeland som inte är associerat till programmet.               

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) och Ryska federationen (region 4) får inte delta i denna insats.

Lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Deltagande lärosäten i tredjeländer som inte är associerade till programmet behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning, men de måste följa dess principer.

Plats för verksamheten

Verksamheten kan genomföras i något av de bidragsberättigade länderna. 

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 15 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur.

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 16 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Hur utformar jag mitt projekt?

Denna insats stöder åtgärder för utformning av studieprogram på masternivå6 som erbjuds gemensamt av ett internationellt konsortium bestående av lärosäten från olika länder i hela världen och, när så är relevant, andra partner inom och/eller utanför utbildningsområdet som har särskild sakkunskap och särskilt intresse av de studie- eller yrkesområden som berörs.

Projekt för förberedelse av Erasmus Mundus gemensamma masterprogram (EMDM) är projekt med en bidragsmottagare. Bidragsmottagaren kommer att ta kontakter och inleda samverkan i syfte att inrätta ett masterprogram i linje med definitionen av ”integrerade masterprogram” (se avsnittet Hur utformar jag mitt projekt?). I ansökningsskedet bör stödmottagaren ange de deltagande organisationerna. De kommer dock inte att delta i undertecknandet av bidragsavtalet. Den planerade verksamheten kommer att beskrivas i del B i ansökningsformuläret och i ett enda arbetspaket.

Vid slutet av finansieringsperioden ska det gemensamt utformade masterprogrammet

 • erbjuda en fullständigt integrerad kursplan som tillhandahålls av ett konsortium av lärosäten (som består av minst tre lärosäten från tre olika länder, varav minst två måste vara EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet),
 • sikta på att rekrytera högt kvalificerade studenter från hela världen,
 • omfatta obligatorisk fysisk mobilitet för alla rekryterade studenter,
 • leda till antingen en gemensam examen (dvs. ett enda examensbevis som utfärdas av minst två lärosäten i olika länder, varav minst ett måste vara etablerat i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet) eller flera examina (dvs. minst två examensbevis som utfärdas av två lärosäten i olika länder, varav minst ett måste vara etablerat i en medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet), eller en kombination av dessa två alternativ.

Projektet förväntas också ha utformat följande gemensamma mekanismer:

 • Gemensamma krav för antagning av studenter samt regler/förfaranden för ansökan, urval, övervakning, examination/resultatbedömning.
 • Gemensam programutformning och integrerad undervisning/utbildning.
 • Gemensamma tjänster som erbjuds studenterna (t.ex. språkkurser, hjälp med viseringsansökningar).
 • Gemensam marknadsförings- och informationsstrategi.
 • Gemensam administrativ och ekonomisk ledning av konsortiet.
 • Gemensam policy för examina.
 • Ett utkast till gemensamt partnerskapsavtal måste omfatta minst tre lärosäten från tre olika länder, varav minst två länder måste vara EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet. Avtalet är avsett att täcka in alla akademiska, operativa, administrativa och ekonomiska aspekter av genomförandet av masterprogrammet.
 • Ett utkast till gemensamt studentavtal.

Det masterprogram som tas fram förväntas uppfylla kvalitetssäkringsstandarderna för gemensamma program inom det europeiska området för högre utbildning7 .

De sökande uppmuntras att åtminstone påbörja eventuell ackreditering/utvärdering innan projektet slutförs och att undersöka de möjligheter som erbjuds genom de europeiska kvalitetssäkringsstandarderna för gemensamma program (om den nationella lagstiftningen tillåter detta).

Förväntat genomslag

 • Ge lärosäten såväl inom som utanför Europa möjligheter att utveckla nya partnerskap.
 • Förbättra kvaliteten på och främja innovation inom masterprogram och övervakningsarrangemang.
 • Öka de deltagande organisationernas internationalisering och konkurrenskraft.
 • Göra de deltagande organisationerna mer attraktiva för högt kvalificerade studenter.
 • Bidra till universitetens internationalisering genom att göra deras kursplaner mer internationellt inriktade och utforma heltäckande strategier för internationalisering (institutionellt samarbete och gränsöverskridande mobilitet).

Tilldelningskriterier

Relevans (högsta poäng: 40)

Bakgrund och allmänna mål

 • Övergripande och allmänna mål för projekten och deras relevans i förhållande till åtgärderna för utformning av gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus.

Behovsanalys och särskilda mål

 • Syftet med utformning av starkt integrerade masterprogram.
 • Bidrag till utvecklingen av nya partnerskap och potentialen att involvera i Erasmus Mundus underrepresenterade a) EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet och/eller b) institutioner från dessa länder och/eller c) tematiska områden.

Komplementaritet med andra insatser och innovation

 • Projektets ambitionsnivå jämfört med det befintliga utbudet av masterprogram och dess bidrag till att göra det europeiska området för högre utbildning mer attraktivt.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 20)

Princip och metod 

 • De planerade verksamheternas lämplighet och genomförbarhet för att uppnå målen och de förväntade resultaten.

Projektförvaltning, kvalitetssäkring och strategi för övervakning och utvärdering

 • Planerade åtgärder för att säkerställa att projektets genomförs på ett högkvalitativt sätt och i tid.
 • Planerade åtgärder för att ackreditera/utvärdera den föreslagna masterkursen, om möjligt genom att dra nytta av de möjligheter som erbjuds genom det europeiska förfarandet för kvalitetssäkring av gemensamma program.

Projektgrupper, personal och experter 

 • Beräknade operativa resurser (inklusive deltagande organisationer) för de planerade verksamheterna och målen.
 • Fastställande av roller och fördelning av arbetsuppgifter i projektgruppen.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 20)

Konsortiets sammansättning    

 • De deltagande organisationernas förväntade roll. Deras bidrag till genomförandet av projektet och till masterprogrammets utformning.
 • Syftet med deras deltagande, mervärde och komplementaritet.

Genomslag (högsta poäng: 20)

Genomslag och ambition 

 • Genomslag och ambition som förväntas genom nytt projekt för förberedelse av Erasmus Mundus gemensamma masterprogram.

Kommunikation, spridning och synlighet

 • Planerade åtgärder för marknadsföring och spridning av det nya masterprogrammet och projektresultaten.

Hållbarhet och fortsättning

 • Steg som planeras för att med framgång lansera/genomföra det nya masterprogrammet (inklusive institutionellt godkännande) och åtgärder som planeras för att säkerställa dess hållbarhet (bland annat identifiering av möjliga finansieringskällor).

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Vid lika poäng kommer poängen för tilldelningskriteriet ”relevans” att prioriteras, och därefter ”genomslag”.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Bidraget beviljas i form av ett enhetsbelopp som ska täcka kostnader med direkt koppling till den verksamhet som krävs för att utforma det nya masterprogrammet, t.ex. möten och konferenser, studier/undersökningar och ackreditering/utvärdering. Bidraget kan även användas för att täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, administrativa kostnader och kostnader för verksamhet som har lagts ut till underleverantörer, i den mån detta är relevant för genomförandet av åtgärderna för utformning av gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus.

Enhetsbeloppet uppgår till 55 000 euro per projekt

Detaljerade bidragsvillkor kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Bidragsmottagarna måste styrka att den verksamhet som de anger i ansökan har genomförts fullt ut och på ett tillfredsställande sätt.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Erasmus Mundus