Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Erasmusackreditering inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning

En Erasmusackreditering är ett verktyg för organisationer inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning som vill skapa gränsöverskridande utbyten och samarbeten. Tilldelningen av en Erasmusackreditering bekräftar att den sökande har upprättat en plan för att genomföra mobilitetsverksamhet av hög kvalitet som del i en mer omfattande satsning för att utveckla sin organisation. Denna plan är en Erasmusplan och är central i ansökan om Erasmusackreditering.

Organisationerna kan ansöka om en individuell Erasmusackreditering för den egna organisationen eller en Erasmusackreditering för samordnare av mobilitetskonsortium, enligt förklaringen nedan. Tidigare erfarenhet av programmet är inte ett ansökningskrav.

Organisationer som redan har en Erasmusackreditering kan tilldelas ett kvalitetsmärke som ett erkännande av deras tidigare arbete och kvalitetsengagemang.

Hur kan jag delta i mobilitetsverksamhet med en erasmusackreditering?

Sökande som har erhållit Erasmusackreditering kommer att få förenklad tillgång till finansieringsmöjligheter inom programområde 1 i form av ackrediterade mobilitetsprojekt som presenteras i denna handledning.

Insatsens Mål

Alla tre områden:

Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande genom att

 • främja värden som inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande,
 • främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden,
 • stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Yrkesutbildning:

För att bidra till genomförandet av rådets rekommendation om yrkesutbildning, Osnabrückdeklarationen1 , den europeiska kompetensagendan2  och inrättandet av det europeiska området för utbildning genom att

 • höja kvaliteten på den yrkesinriktade grundläggande utbildningen och fortbildningen,
 • stärka nyckelkompetenserna och de generella färdigheterna, särskilt språkinlärning och digital kompetens,
 • stödja utvecklingen av de specifika yrkeskunskaper som behövs på dagens och morgondagens arbetsmarknad,
 • utbyta bästa praxis och främja användningen av nya och innovativa pedagogiska metoder och tekniker, och stödja fortbildning för lärare, utbildare, handledare och annan personal inom yrkesutbildningen,
 • bygga upp kapaciteten hos yrkesutbildningsanordnare så att de kan genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet, och öka deras förmåga att ingå partnerskap av hög kvalitet och samtidigt utveckla sin internationaliseringsstrategi,
 • göra mobilitet till en realistisk möjlighet för alla studerande inom såväl grundläggande som fortsatt yrkesutbildning, och öka den genomsnittliga mobilitetsperioden för yrkesstuderande för att öka dess kvalitet och genomslag,
 • främja kvalitet, öppenhet och erkännande av läranderesultat som uppnåtts under perioder utomlands, särskilt med hjälp av europeiska verktyg och instrument avsedda för detta.

Skolutbildning

Höja kvaliteten på undervisning och lärande inom skolutbildningen genom att

 • stödja fortbildning för lärare, skolledare och annan skolpersonal,
 • främja användning av ny teknik och innovativa undervisningsmetoder,
 • förbättra språkinlärning och språklig mångfald i skolorna,
 • stödja utbyte och överföring av bästa praxis inom undervisning och skolutveckling.

Bidra till inrättandet av ett europeiskt område för utbildning genom att

 • bygga upp skolornas kapacitet att delta i gränsöverskridande utbyten och samarbeten, och genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet,
 • göra mobilitet i utbildningssyfte till en realistisk möjlighet för alla elever i skolan,
 • främja erkännande av läranderesultat som uppnåtts av elever och personal under vistelser utomlands.

Vuxenutbildning: 

Bidra till inrättandet av ett europeiskt område för utbildning och den europeiska kompetensagendan3  genom att

 • höja kvaliteten på den formella, informella och icke-formella vuxenutbildningen,
 • höja kvaliteten på utbudet av vuxenutbildning genom professionalisering av personalen och ökad kapacitet för anordnare av vuxenutbildning så att de kan genomföra utbildningsprogram av hög kvalitet,
 • höja kvaliteten på undervisningen och inlärningen i alla former av vuxenutbildning och anpassa den efter samhällets behov i stort,
 • förbättra tillhandahållandet av vuxenutbildning för de nyckelkompetenser som fastställts i EU-ramen (2018), inklusive grundläggande färdigheter (läs- och skrivkunnighet och räknefärdigheter samt digitala färdigheter) och andra viktiga kunskaper för livet,
 • öka kapaciteten för anordnare av vuxenutbildning och andra organisationer som har någon roll inom yrkesutbildning så att de kan genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet,
 • öka deltagandet av vuxna i alla åldrar och med olika socioekonomisk bakgrund i vuxenutbildning, särskilt genom att främja deltagandet av organisationer som arbetar med mindre gynnade studerande, små vuxenutbildningsanordnare, nya deltagare i programmet, mindre erfarna organisationer och lokalt baserade gräsrotsorganisationer.

Kriterier för bidragsberättigande

Vem kan söka?

Yrkesutbildning:

 1. Organisationer som anordnar yrkesinriktad grund- och fortbildning4 .
 2. Lokala och regionala offentliga myndigheter, samordningsorgan och andra organisationer som har någon roll inom yrkesutbildning.
 3. Företag och andra offentliga eller privata organisationer som tar emot, utbildar eller på annat sätt arbetar med studerande och lärlingar inom yrkesutbildning.

Skolutbildning:

 1. Skolor som tillhandahåller grundläggande skolutbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå5 .
 2. Lokala och regionala offentliga myndigheter, samordningsorgan och andra organisationer som har någon roll inom skolutbildning.

Vuxenutbildning:

 1. Organisationer som tillhandahåller formell, informell och icke-formell vuxenutbildning6 .
 2. Lokala och regionala offentliga myndigheter, samordningsorgan och andra organisationer som har någon roll inom vuxenutbildning.

Tillämpliga definitioner och principer på alla tre områdena

Vilka organisationer som har rätt att delta enligt kriterium 1 fastställs utifrån de utbildningsprogram och den utbildningsverksamhet som de erbjuder. En organisation kan ha rätt att delta på mer än ett område om den erbjuder olika utbildningsprogram och utbildningsverksamheter.

Den behöriga myndigheten i varje land ska fastställa följande:

 • Vilka utbildningsprogram och vilken utbildningsverksamhet som ger organisationen rätt att ansöka enligt kriterium 1.
 • Vilka organisationer som har rätt att söka enligt kriterium 2.

De tillämpliga definitionerna och exempel på organisationer som kan söka kommer att offentliggöras på det ansvariga nationella programkontorets webbplats.

Länder som får delta

Sökande måste vara etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

Sista ansökningsdag

1 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid)

Kvalitetsstandarder för Erasmus

Organisationer som ansöker om Erasmusackreditering måste förbinda sig att följa de kvalitetsstandarder för Erasmus som anges på Europa-webbplatsen.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Kvalitetsstandarderna för Erasmus kan komma att uppdateras under ackrediteringens giltighetstid. I så fall kommer ackrediterade organisationer att uppmanas att godkänna dem innan de kan ansöka om nästa bidrag.

Antal ansökningar

En organisation kan ansöka på vart och ett av de tre områden som denna ansökningsomgång omfattar: vuxenutbildning, yrkesutbildning och skolutbildning. Organisationer som ansöker på mer än ett område måste lämna in separata ansökningar för varje område.

Organisationer som redan har en Erasmusackreditering kan inte ansöka om ny ackreditering på samma område.

Typer av ansökningar

Sökande kan ansöka som enskild organisation eller som samordnare av ett mobilitetskonsortium. Det går inte att ansöka för båda typerna av ackreditering på samma område.

Erasmusackreditering för samordnare av mobilitetskonsortium

Ett mobilitetskonsortium är en grupp av organisationer från samma land som genomför mobilitetsverksamhet som en del av en gemensam Erasmusplan. Varje mobilitetskonsortium samordnas av en huvudorganisation, nämligen en konsortiesamordnare som måste ha en Erasmusackreditering.

Samordnaren för mobilitetskonsortiet kan själv anordna verksamheten (samma som en organisation med en enskild ackreditering) och kan dessutom erbjuda mobilitetsverksamhet för andra medlemsorganisationer i konsortiet. Konsortiemedlemmarna måste inte ha en Erasmusackreditering.

Den som i egenskap av samordnare ansöker för ett konsortium måste beskriva syftet och den planerade sammansättningen av konsortiet i ansökan. Alla organisationer som planerar att delta som medlemmar i mobilitetskonsortiet måste vara från samma EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet som samordnaren. I detta skede krävs dock inte någon exakt förteckning av konsortiemedlemmarna.

För bidragskriterier för konsortiemedlemmar och närmare uppgifter, se avsnittet om ackrediterade mobilitetsprojekt.

Stödorganisationer

En stödorganisation är en organisation som bistår en ackrediterad organisation i de praktiska aspekterna av projektgenomförandet och som inte berör centrala projektuppgifter (enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus).

Alla organisationer som är verksamma inom utbildning och yrkesutbildning kan bli en stödorganisation. Stödorganisationernas uppgift och skyldigheter måste formellt fastställas mellan dem och den ackrediterade organisationen. Stödorganisationen agerar under överinseende av den ackrediterade organisationen, som förblir ytterst ansvarig för resultaten av och kvaliteten på den genomförda verksamheten. Alla bidrag från stödorganisationer måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus. I ett mobilitetskonsortium kommer konsortiets medlemsorganisationer att betraktas som stödorganisationer om de systematiskt tar sig an uppgifter med koppling till mobilitetsverksamhet för deltagare som arbetar för eller som är inskrivna hos andra organisationer som är medlemmar i konsortiet.

Värdorganisationer som tillhandahåller utbildningsinnehåll och mentorsverksamhet för den bidragsmottagande organisationens deltagare betraktas inte som stödorganisationer såvida de inte samtidigt stöder bidragsmottagaren i andra projektledningsuppgifter som normalt utförs av den sändande organisationen.

Urvalskriterier

Sökande måste ha tillräcklig operativ och ekonomisk kapacitet för att kunna genomföra den föreslagna Erasmusplanen, däribland minst två års relevant erfarenhet inom verksamhetsområdet, och när det gäller konsortiesamordnaren, tillräcklig kapacitet för att samordna konsortiet.

Du hittar mer information om de allmänna kriterierna för operativ kapacitet och de särskilda kraven för organisationer som ansöker om ackreditering i del C i denna handledning.

Uteslutningskriterier

Sökande måste lämna en undertecknad förklaring där de försäkrar på heder och samvete att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i del C i denna handledning, att innehållet i den inlämnade Erasmusplanen har författats av den sökande och att inga andra organisationer eller externa personer har betalats för att utarbeta ansökan.

Samtidigt tillåts och uppmuntras de sökande att be om råd från relevanta utbildningsmyndigheter och experter, eller att utbyta god praxis med organisationer som liknar deras egen och som har mer erfarenhet av Erasmus+. Sökande för en konsortiesamordnare kan samråda med potentiella medlemmar i konsortiet när de utarbetar sin ansökan. Sökande kan bifoga styrkande strategiska dokument som är relevanta för deras Erasmusplan, som en internationaliseringsstrategi eller en strategi som utvecklats av deras tillsynsorgan eller samordningsorgan.

Tilldelningskriterier

Ansökningarna kommer att utvärderas separat för områdena yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning. Kvaliteten på ansökningarna kommer att bedömas med poäng där maxpoängen är 100, utifrån nedanstående kriterier och viktningar.

För att komma i fråga för deltagande måste ansökningarna klara följande gränsvärden:

 • Minst 70 av maximalt 100 poäng.
 • minst halva maxpoängen på vart och ett av de fyra kategorierna för tilldelningskriterier.

Relevans (högsta möjliga poäng: 10)

I vilken utsträckning

 • den sökandes profil, erfarenhet, verksamhet och målgrupp är relevanta för det område som ansökan avser, målen för Erasmusackrediteringarna och typ av ansökan (enskild organisation eller konsortiesamordnare).
 • förslaget är relevant för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.
 • För organisationer som ansöker om att bli ackrediterade konsortiesamordnare gäller dessutom följande:
  • De planerade konsortiemedlemmarnas profil är relevant för konsortiets syfte och mål enligt definitionen i ansökan, för det område som ansökan avser och målen för Erasmusackrediteringarna.
  • Bildandet av konsortiet tillför ett tydligt mervärde för medlemmarna när det gäller målen för Erasmusackrediteringarna.

Erasmusplan: Mål (högsta möjliga poäng: 40)

I vilken utsträckning

 • den föreslagna Erasmusplanen stämmer överens med målen för Erasmusackrediteringarna,
 • den föreslagna Erasmusplanens mål på ett tydligt och konkret sätt är inriktade på behoven hos den sökande, dess personal och studerande,
  • För konsortiesamordnare gäller detta kriterium hela det planerade konsortiet och det krävs att Erasmusplanens mål överensstämmer med konsortiets syfte enligt definitionen i ansökan.
 • den föreslagna Erasmusplanens mål och tidsplanen för dem är realistiska och tillräckligt ambitiösa för att man ska uppnå positiva effekter för organisationen (eller konsortiet),
 • de föreslagna åtgärderna för uppföljning och utvärdering av Erasmusplanens mål är lämpliga och konkreta.
 • Om sökanden har bifogat strategiska dokument till sin ansökan: det finns en tydlig förklaring av kopplingen mellan den föreslagna Erasmusplanen och de bifogade dokumenten.

Erasmusplan: Verksamheter (högsta möjliga poäng: 20)

I vilken utsträckning

 • det föreslagna antalet deltagare i mobilitetsverksamheten står i proportion till den sökande organisationens storlek och erfarenhet,
  • För konsortiesamordnare kommer konsortiets planerade storlek att beaktas.
 • det föreslagna antalet deltagare i mobilitetsverksamheten är realistiskt och lämpligt för de mål som fastställs i Erasmusplanen,
 • de planerade deltagarnas profil är relevant för det område som ansökan avser, den föreslagna Erasmusplanen och målen för Erasmusackrediteringarna.
 • i förekommande fall och om den sökande organisationen planerar att anordna mobilitetsverksamhet för eleverna: medverkan av deltagare med begränsade möjligheter.

Erasmusplan: Förvaltning (högsta möjliga poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökanden har föreslagit konkreta sätt att bidra till de grundläggande principerna för Erasmusackrediteringen som beskrivs i kvalitetsstandarderna för Erasmus,
 • sökanden har föreslagit en tydlig och komplett fördelning av arbetsuppgifter i enlighet med kvalitetsstandarderna för Erasmus,
 • sökanden har tilldelat lämpliga resurser för styrningen av Erasmusaktiviteter i enlighet med kvalitetsstandarderna för Erasmus,
 • det finns lämpligt engagemang på organisationens ledningsnivå,
 • lämpliga åtgärder har fastställts för att säkerställa programverksamhetens kontinuitet om det sker förändringar vad gäller personal eller ledning hos den sökande organisationen,
 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att integrera resultaten av mobilitetsverksamheten i organisationens vanliga arbete.
  • För konsortiesamordnare gäller detta kriterium för hela det planerade konsortiet.

Högsta antal tilldelade Erasmusackrediteringar

I länder där intresset för Erasmusackrediteringar är mycket stort, kan det nationella programkontoret fastställa ett högsta antal ackrediteringar som ska tilldelas. Detta beslut ska fattas separat för vart och ett av de tre områdena och offentliggöras på det nationella programkontorets webbplats tillsammans med denna ansökningsomgång.

Om det nationella programkontoret inte anger något högsta antal godkända ackrediteringar för ett visst område kommer alla ansökande som uppfyller minimikriterierna i denna ansökningsomgång att beviljas ackreditering.

Om det nationella programkontoret anger ett högsta antal godkända ackrediteringar för ett visst område, kommer en rangordnad förteckning över ansökningar som uppfyller minimikriterierna att upprättas. Ackrediteringar kommer att beviljas från och med ansökan med den högsta poängen tills det högsta antalet tilldelade ackrediteringar har uppnåtts. Om flera sökande har samma poäng som den sista som ska tilldelas, kommer högsta antal att utökas så att alla ansökningar med det poängantalet tas med.

Giltighet

De Erasmusackrediteringar som tilldelats inom ramen för denna ansökningsomgång kommer att börja gälla den 1 februari 2024 och fortsätta att gälla under hela programperioden fram till 2027. För att säkerställa realistisk planering ska inlämnade Erasmusplaner omfatta en kortare period på två till fem år och uppdateras regelbundet.

Om det krävs en Erasmusackreditering för att delta i någon verksamhet efter slutet av programperioden 2021–2027 kan det nationella programkontoret förlänga giltighetstiden för ackrediteringen enligt villkor som Europeiska kommissionen fastställer. Med tanke på denna möjlighet kan de sökande lämna in Erasmusplaner som sträcker sig längre än till 2027.

Ackrediteringen kan när som helst sägas upp om organisationen upphör eller efter överenskommelse mellan det nationella programkontoret och den ackrediterade organisationen. Det nationella programkontoret får ensidigt avsluta ackrediteringen på de villkor som beskrivs under ”Rapportering, övervakning och kvalitetskontroll”.  Ackrediteringen kan endast avslutas ensidigt av den ackrediterade organisationen om ackrediteringen inte har använts för att lämna in ansökningar för ackrediterade mobilitetsprojekt under minst tre år i följd.

Ingen överförbarhet

Erasmusackreditering kan inte överföras mellan organisationer. Undantagsvis kan det nationella programkontoret när en ackrediterad organisation genomgår strukturella förändringar (t.ex. uppdelning, sammanslagning eller ändringar avseende rättslig enhet, stadga eller ägande) överföra ackrediteringen till en efterföljande organisation på grundval av en motiverad begäran.

Rapportering, övervakning och kvalitetskontroll

Slutrapport efter varje bidragsavtal

Vid utgången av varje bidragsavtal som godkänts inom ramen för Erasmusackrediteringen ska den ackrediterade organisationen lämna in en slutrapport om genomförd verksamhet och uppnådda mål, i enlighet med vad som specificeras i det tillämpliga bidragsavtalet.

Ackrediteringsrapporter

Utifrån innehållet i den godkända Erasmusplanen och minst en gång under en femårsperiod ska de ackrediterade organisationerna

 • rapportera hur de har säkerställt att kvalitetsstandarderna för Erasmus följs,
 • rapportera om hur arbetet med att uppnå målen i Erasmusplanen framskrider,
 • uppdatera sin Erasmusplan.

Det nationella programkontoret kan besluta att begära in rapportering om de olika punkter som anges ovan, alla punkter samtidigt eller varje punkt för sig.

Det nationella programkontoret kan besluta att ersätta en ackrediteringsrapport med ett strukturerat övervakningsbesök.

Utifrån den ackrediterade organisationens resultat av rapportering, övervakning och kvalitetskontroll, eller till följd av stora förändringar i organisationen, kan det nationella programkontoret ändra antalet och tidsplanen för lägesrapporter.

Dessutom kan ackrediterade organisationer frivilligt begära att få uppdatera sin Erasmusplan. Utifrån organisationens motivering ska det nationella programkontoret besluta om en uppdatering är motiverad. En uppdatering av en Erasmusplan kan omfatta en begäran om ändring från ackreditering som enskild organisation till ackreditering som samordnare av ett mobilitetskonsortium, eller vice versa.

Övervakning och kontroller

Det nationella programkontoret kan organisera formella kontroller, övervakningsbesök eller andra aktiviteter för att följa de ackrediterade organisationernas utveckling och resultat, säkerställa att de avtalade kvalitetsstandarderna följs och ge stöd.

Formella kontroller kan göras i form av skrivbordskontroller eller besök hos den ackrediterade organisationen, konsortiemedlemmar, stödorganisationer och på andra platser där relevant verksamhet äger rum. Det nationella programkontoret kan begära bistånd från programkontor i andra länder för att kontrollera och övervaka den verksamhet som äger rum där.

Efter en rapport eller en kontroll ska det nationella programkontoret återkoppla till den ackrediterade organisationen. Det nationella programkontoret kan också ge den ackrediterade organisationen obligatoriska eller rådgivande instruktioner om hur dess resultat kan förbättras.

När det gäller nyligen ackrediterade sökande och högriskorganisationer, eller vid underlåtenhet att följa det nationella programkontorets instruktioner och tidsfrister, mycket dåligt resultat vid rapportering, övervakning och kvalitetssäkringskontroller eller överträdelser av programmets bestämmelser (inbegripet i en annan åtgärd) kan det nationella programkontoret vidta följande åtgärder:

 • Anmärkning: Det nationella programkontoret kan begränsa hur mycket finansiering den ackrediterade organisationen kan ansöka om i verksamheter där en Erasmusackreditering är ett krav.

Nyligen ackrediterade organisationer kan sättas under observation om det under kontrollen av operativ kapacitet visar sig finnas en risk för låg kvalitet på genomförandet, eller om de som bedömer ansökningarna pekar på allvarliga svagheter i den sökandes Erasmusplan.

 • Indragning: organisationer vars ackreditering har dragits in kan inte ansöka om finansiering av verksamhet där det krävs en Erasmusackreditering. Det nationella programkontoret får också säga upp vissa eller alla löpande bidragsavtal som ingåtts inom ramen för den indragna ackrediteringen.
 • Indragning: Om organisationen även fortsatt underlåter att följa det nationella programkontorets instruktioner och tidsfrister och är lågpresterande, eller om det förekommer upprepade eller betydande överträdelser av programmets regler (inbegripet inom en annan verksamhet), kan det nationella programkontoret avsluta ackrediteringen och alla löpande bidragsavtal som ingåtts inom ramen för denna ackreditering.

Observations- eller indragningsperioden fortsätter att löpa tills det nationella programkontoret fastställer att villkoren och kvalitetskraven enligt ansökningsomgången åter är uppfyllda och risken för låg prestationsnivå har åtgärdats av den ackrediterade organisationen.

Organisationer vars ackreditering dragits in eller är under observation kan inte ansöka om ny ackreditering på samma område.

Kvalitetsutmärkelse

De ackrediterade organisationer som presterar bäst kommer att uppmärksammas med en kvalitetsutmärkelse.

Som en del av denna ansökningsomgång kommer en kvalitetsutmärkelse att tilldelas alla ackrediterade organisationer som erhåller en genomsnittlig poäng på minst 85 poäng under utvärderingen av deras två senaste slutrapporter för ackrediterade mobilitetsprojekt (projekt som slutfördes inom ramen för den tidigare mobilitetsstadgan för yrkesutbildning under programperioden 2014–2020 för Erasmus+ kommer att beaktas för yrkesutbildningsorganisationer som har ackrediterats på nytt genom det förenklade ackrediteringsförfarandet inom ramen för 2020 års ansökningsomgång). För att beaktas måste slutrapporten lämnas in, utvärderas och avslutas senast inom tidsfristen för ansökan om Erasmusackreditering.

De tilldelade kvalitetsutmärkelserna är giltiga i tre år, från den 1 februari året för denna ansökningsomgång.

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sv. ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sv. ↩ back
 • 4 Yrkesutbildningsanordnare med särskild status och under överinseende av nationella programkontor i ett annat land kan behöva ansöka hos programkontoret i det land som utövar tillsynen. För exakt information i varje enskilt fall kan du kontakta det nationella programkontoret i värdlandet eller i den berörda nationella myndighetens land. ↩ back
 • 5 Inklusive organisationer som tillhandahåller förskoleverksamhet och barnomsorg. Skolor med särskild status och under överinseende av nationella programkontor i ett annat land (t.ex. lycée français eller tyska skolor) kan behöva ansöka hos programkontoret i det land som utövar tillsynen. För exakt information i varje enskilt fall kan du kontakta det nationella programkontoret i värdlandet eller i den berörda nationella myndighetens land. ↩ back
 • 6 Utan att det påverkar de definitioner som de behöriga nationella myndigheterna har fastställt bör man tänka på att organisationer som anordnar yrkesutbildning för vuxenstuderande i allmänhet betraktas som yrkesutbildningsanordnare och inte som anordnare av vuxenutbildning. Mer information finns i de tillämpliga definitionerna på det nationella programkontorets webbplats. ↩ back
Tagged in:  Yrkesutbildning – studenter och personal Personal inom vuxenutbildning Skolpersonal