Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitetsverksamhet för elever och personal inom skolutbildning

Denna insats stöder skolor och andra organisationer som är verksamma inom skolutbildning och som vill anordna mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte för skolelever och skolpersonal.

Programmet stöder många olika typer av verksamhet, bland annat jobbskuggning och fortbildning för personal, mobilitetsverksamhet för enskilda elever och elevgrupper, inbjudna experter och andra verksamheter enligt vad som anges nedan.

De deltagande organisationerna ska aktivt främja inkludering och mångfald, miljömässig hållbarhet och digital utbildning genom sina verksamheter genom att använda de särskilda finansieringsmöjligheter som programmet tillhandahåller för dessa ändamål, öka medvetenheten om dessa frågor bland sina deltagare, utbyta bästa praxis och utforma sina verksamheter på lämpligt sätt.

Insatsens mål

Syftet är att ge enskilda personer lärandemöjligheter och stödja internationalisering och institutionell utveckling av skolor och andra organisationer som är verksamma på skolutbildningsområdet. Denna insats har följande särskilda mål:

Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande genom att

 • främja värden som inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande,
 • främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden,
 • stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Höja kvaliteten på undervisning och lärande inom skolutbildningen genom att

 • stödja fortbildning för lärare, skolledare och annan skolpersonal,
 • främja användning av ny teknik och innovativa undervisningsmetoder,
 • förbättra språkinlärning och språklig mångfald i skolorna,
 • stödja utbyte och överföring av bästa praxis inom undervisning och skolutveckling.

Bidra till inrättandet av ett europeiskt område för utbildning genom att

 • bygga upp skolornas kapacitet att delta i gränsöverskridande utbyten och samarbeten, och genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet,
 • göra mobilitet i utbildningssyfte till en realistisk möjlighet för alla elever i skolan,
 • främja erkännande av läranderesultat som uppnåtts av elever och personal under vistelser utomlands.

Hur får jag tillgång till Erasmus+ mobilitetsmöjligheter?

Skolor och andra organisationer som är verksamma på skolutbildningsområdet kan ansöka om finansiering på två sätt.

 • Kortvariga mobilitetsprojekt för skolelever och personal – dessa ger sökandena möjlighet att organisera olika typer av mobilitetsverksamhet med en varaktighet på 6–18 månader. Kortvariga projekt är det lämpligaste valet för organisationer som ansöker till Erasmus+ för första gången eller organisationer som endast vill organisera ett begränsat antal verksamheter.
 • Ackrediterade mobilitetsprojekt för skolelever och personal – dessa projekt är endast öppna för organisationer som har en Erasmusackreditering på skolutbildningsområdet. Genom denna särskilda finansiering får ackrediterade organisationer regelbunden finansiering för mobilitetsverksamhet som hjälper dem att gradvis genomföra sin Erasmusplan. Erasmusackrediteringen är öppen för organisationer som regelbundet vill organisera mobilitetsverksamhet. Tidigare erfarenhet av programmet är inte ett ansökningskrav. Du hittar mer information om denna möjlighet i kapitlet om Erasmusackreditering inom vuxenutbildning, yrkesutbildning och skolutbildning i denna handledning.

Organisationerna kan dessutom ansluta sig till programmet utan att ansöka, på följande sätt:

 • Ansluta sig till ett befintligt mobilitetskonsortium inom Erasmus+ som leds av en ackrediterad konsortiesamordnare i det egna landet och som godkänner nya medlemmar i konsortiet.
 • Ta emot deltagare från ett annat land: alla organisationer kan ta emot studenter eller personal från en partnerorganisation utomlands. Att bli värdorganisation är en värdefull erfarenhet och ett bra sätt för organisationerna att bygga upp partnerskap och bekanta sig med programmet innan de ansöker.

Skolorna uppmuntras också att ansluta sig till eTwinning: en onlinegemenskap på en säker plattform som är tillgänglig för lärare och skolpersonal som har kontrollerats av den nationella stödorganisationen för eTwinning. Via eTwinning kan skolorna skapa gemensamma virtuella klassrum och genomföra projekt tillsammans med andra skolor. Lärare kan diskutera och utbyta åsikter med kolleger och delta i en rad olika typer av fortbildning. eTwinning är dessutom det idealiska forumet för att hitta partner för framtida projekt.

Dessutom uppmanas skolor och lärare att använda Selfie-verktygen: kostnadsfria, flerspråkiga, webbaserade, självreflektionsverktyg som skapats av Europeiska kommissionen för att hjälpa skolor och lärare att utveckla sin digitala kapacitet. Verktyget för lärare gör det möjligt för lärarna att själva bedöma sin digitala kompetens och kapacitet, och att få återkoppling om sina starka sidor och om luckor i sin kunskap eller kompetens där de kan förbättra sig ytterligare. Grupper av lärare kan även arbeta med verktyget tillsammans och ta fram en utbildningsplan. Selfie-verktygen finns tillgängliga på https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sv

Hur utformar jag mitt projekt?

Den sökande organisationen är nyckelaktören i projekt inom programområde 1. Den sökande utarbetar och lämnar in ansökan, undertecknar bidragsavtalet, genomför mobilitetsverksamheten och rapporterar till det nationella programkontoret. Ansökningsförfarandet för både kortvariga projekt och Erasmusackrediteringen inriktas på den sökande organisationens behov och planer.

Mobilitetsverksamhet i ett mobilitetsprojekt kan vara utgående eller inkommande. De flesta typer av tillgänglig verksamhet är utgående mobilitet. Detta innebär att den sökande organisationen agerar som en sändande organisation: den väljer ut deltagare och sänder dem till en värdorganisation utomlands. Organisationernas uppmuntras varmt att utnyttja dessa möjligheter för att organisera tvåvägsutbyten eller gemensam verksamhet tillsammans med en eller flera partnerskolor. I dessa fall kan deltagande skolor antingen ansöka om bidrag från Erasmus+ på egen hand eller ansluta sig till ett befintligt konsortium. För att underlätta arbetet med att hitta partner tillhandahåller Erasmus+ verktyg för att hitta partner utomlands som en del av den europeiska plattformen för skolutbildning (https://school-education.ec.europa.eu/).

Det finns dessutom särskilda typer av inkommande verksamhet där sökande organisationer ges möjlighet att bjuda in experter eller blivande lärare till organisationen. Syftet med mottagningsverksamheten är inte att skapa tvåvägsutbyten, utan att bjuda in personer som kan bidra till att utveckla och internationalisera den sökande organisationen.

All verksamhet som stöds inom denna insats måste genomföras enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus. Kvalitetsstandarderna för Erasmus omfattar konkreta metoder för hur olika uppgifter i projektet ska genomföras, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat och utbyta projektresultat. Du hittar den fullständiga texten om kvalitetsstandarderna för Erasmus på följande länk på Europawebbplatsen: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools.

Övergripande dimensioner

Alla mobilitetsprojekt bör integrera följande dimensioner som är gemensamma för hela Erasmus+-programmet:

Inkludering och mångfald

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus ska organisationer som får bidrag från programmet säkerställa att de erbjuder inkluderande och rättvis mobilitetsverksamhet för alla deltagare, oavsett bakgrund. När organisationen väljer deltagare till projektverksamheterna är det viktigt att de tar hänsyn till vissa nyckelfaktorer, såsom deltagarnas motivation, meriter, personliga utveckling och lärandebehov. Vid valet av personal som ska delta i projektverksamheten är det också viktigt att se till att deras fortbildning kommer alla till godo i organisationen.

Under förberedandet, genomförandet och uppföljningen av mobilitetsverksamheten bör de sändande och mottagande organisationerna involvera deltagarna i viktiga beslut för att säkerställa maximal nytta och effekt för varje deltagare.

Bidragsmottagare och andra deltagande organisationer som tillhandahåller utbildning uppmuntras att aktivt skapa och underlätta mobilitetsverksamhet, t.ex. genom att lägga in ”mobilitetsfönster” i sin akademiska kalender och fastställa standardrutiner för återintegrering av återvändande deltagare.

Miljömässigt hållbara och ansvarsfulla metoder

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus ska organisationer som får bidrag från programmet främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. Dessa principer bör prägla förberedelserna och genomförandet av all programverksamhet, särskilt genom utnyttjande av det särskilda ekonomiska stöd som programmet tillhandahåller för att främja hållbara sätt att resa. Organisationer som tillhandahåller utbildning bör integrera dessa principer i det dagliga arbetet och aktivt främja ett förändrat tänkesätt och beteende bland deltagare och personal.

Den digitala omställningen inom allmän och yrkesinriktad utbildning

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus hjälper programmet alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder för att komplettera sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på lärandet och undervisningen. Dessutom kan personaldeltagare dra nytta av möjligheten till digital praktik genom Digital Opportunity Tranineeships: mobilitetsverksamheter som gör det möjligt för dem att förvärva digital kompetens och bygga upp sin förmåga att utbilda, undervisa och utföra andra uppgifter med hjälp av digitala verktyg. Denna verksamhet kan organiseras med alla tillgängliga format för personalmobilitet.

Deltagande i det demokratiska livet

Programmet syftar till att hjälpa deltagarna att upptäcka fördelarna med ett aktivt medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet. De mobilitetsverksamheter som stöds bör stärka deltagarnas förmåga att delta i olika samhällssfärer samt utveckla deras sociala och interkulturella kompetens, kritiskt tänkande och mediekompetens. Om möjligt bör projekten ge möjligheter att delta i det demokratiska livet och att engagera sig socialt och medborgerligt genom formellt eller icke-formellt lärande. De bör även förbättra deltagarnas förståelse av Europeiska unionen och de gemensamma europeiska värdena, däribland respekten för demokratiska principer, människans värdighet och principerna om enhet och mångfald, interkulturell dialog samt Europas sociala, kulturella och historiska arv.

Verksamhet

I detta avsnitt beskrivs de typer av verksamhet som kan beviljas bidrag genom Erasmus+, både i samband med kortvariga och ackrediterade projekt.

För alla verksamheter kan kompletterande stöd beviljas för personer som följer med deltagare med begränsade möjligheter, minderåriga eller unga vuxna som behöver tillsyn. Medföljande personer kan få stöd under hela den tid som verksamheten bedrivs eller under en del av perioden.

Personalmobilitet

Tillgängliga format

 • Jobbskuggning (2–60 dagar)
 • Jobbskuggning (2–365 dagar)
 • Kurser och utbildning (2–30 dagar, högst 10 dagar med kursavgifter per deltagare)

Utöver fysisk mobilitet kan all mobilitetsverksamhet för personal kombineras med virtuella aktiviteter. De kortaste och längsta perioder som anges ovan avser fysisk mobilitet.

Jobbskuggning: Deltagarna kan tillbringa en tidsperiod i en värdorganisation i ett annat land i syfte att lära sig ny praxis och samla in nya idéer genom observation och samverkan med kollegor, experter eller andra yrkesutövare i sitt dagliga arbete inom värdorganisationen.

Undervisnings- eller yrkesutbildningsuppdrag: Deltagarna kan tillbringa en tidsperiod med att undervisa eller tillhandahålla utbildning till elever vid en värdorganisation i ett annat land, som ett sätt att lära sig genom att utföra sina uppgifter och genom utbyte med kollegor.

Kurser och utbildning: Deltagarna kan dra nytta av en strukturerad kurs eller en liknande typ av utbildning som tillhandahålls av kvalificerade yrkesutövare på grundval av på förhand fastställda utbildningsprogram och läranderesultat. Utbildningen måste omfatta deltagare från minst två olika länder och göra det möjligt för deltagarna att interagera med andra studerande och med utbildarna. Enbart passiv verksamhet som att lyssna på föreläsningar, tal eller storskaliga konferenser stöds inte.

Sökandena bör vara medvetna om att alla kursarrangörer är helt oberoende av Erasmus+-programmet och agerar som tjänsteleverantörer på en fri marknad. Valet av kurser och utbildningar är därför den bidragsmottagande organisationens ansvar. Följande kvalitetsstandarder finns tillgängliga som stöd för att vägleda sökandena i deras val:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Målgrupper

Målgrupperna är lärare, skolledare och alla andra icke-undervisande experter och personal som arbetar inom skolutbildning.

Bidragsberättigade icke-undervisande personal är personer som arbetar inom skolutbildning, antingen ute på skolorna (t.ex. lärarassistenter, pedagoger, psykologer) eller inom andra organisationer som är verksamma inom skolutbildning (t.ex. skolinspektörer, studievägledare, politiska samordnare med ansvar för skolutbildning).

Deltagarna måste arbeta inom den sändande organisationen eller regelbundet samarbeta med denna för att bidra till genomförandet av organisationens kärnverksamheter (t.ex. som externa utbildare, sakkunniga eller volontärer).

I samtliga fall måste de arbetsuppgifter som kopplar deltagaren till den sändande organisationen dokumenteras på ett sådant sätt att det nationella programkontoret kan kontrollera kopplingen (t.ex. genom ett anställnings- eller volontäravtal, arbetsbeskrivningar eller liknande handlingar). De nationella programkontoren ska fastställa transparenta och konsekventa bestämmelser om vilka typer av arbetsrelationer som är godtagbara och vilka styrkande handlingar som krävs i deras land.

Krav avseende plats för verksamheten

Verksamheten måste äga rum utomlands, i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Mobilitetsverksamhet för studerande

Tillgängliga format

 • Mobilitet för grupper av skolelever (2–30 dagar, minst två elever per grupp)
 • Kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för elever (10–29 dagar)
 • Långvarig mobilitet i utbildningssyfte för elever (30–365 dagar)

I all mobilitetsverksamhet för elever kan fysisk mobilitet kombineras med virtuella aktiviteter. De kortaste och längsta perioder som anges ovan avser fysisk mobilitet.

Mobilitet för grupper av skolelever skolorna kan sända elevgrupper för att delta i undervisningen i en skola i ett annat land. Den sändande skolan måste utforma utbildningsverksamheten i samarbete med en partnerskola i värdlandet 1 . Lärare och annan behörig undervisningspersonal från den sändande skolan måste följa med skoleleverna, stanna kvar under hela den tid som verksamheten pågår och vägleda deras inlärningsprocess. Vid behov kan även andra vuxna fungera som medföljande personer för att stödja de medföljande lärarna 2 .

Kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för skolelever: elever kan tillbringa en tid utomlands för att delta i undervisningen i en partnerskola eller praktisera vid en annan relevant organisation utomlands. Ett individuellt utbildningsprogram ska fastställas för varje elev. För deltagare med begränsade möjligheter kan mobilitetsperioden i motiverade fall vara kortare, men den ska vara minst två dagar.

Långvarig mobilitet i utbildningssyfte för skolelever: elever kan tillbringa en tid utomlands för att delta i undervisningen i en partnerskola eller praktisera en period vid en annan relevant organisation utomlands. Ett individuellt utbildningsprogram ska fastställas för varje elev. Alla deltagare måste ges obligatorisk utbildning före avresan, och ökat finansieringsstöd kommer att göras tillgängligt för organisatoriskt och språkligt stöd.

Målgrupper

Deltagande skolelever måste vara inskrivna i ett utbildningsprogram vid den sändande skolan 3 .

Deltagande är också möjligt för skolelever som undervisas utanför en institutionell miljö i länder där sådant förekommer 4 .

Krav avseende plats för verksamheten

Verksamheten måste äga rum utomlands, i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Mobilitet för grupper av skolelever måste äga rum vid en mottagande skola. I undantagsfall kan verksamheten äga rum på en annan plats i den mottagande skolans land, om det är motiverat på grund av innehållet i och kvaliteten på verksamheten. I detta fall kommer deltagarnas resor från den mottagande skolan till denna andra plats inte att betraktas som transnationell mobilitetsverksamhet. Ytterligare medel kan därför inte begäras för detta ändamål.

Dessutom kan skolelevernas gruppmobilitet äga rum vid en av EU:s institutioner om verksamheten organiseras vid eller i samarbete med en EU-institution 5 .

Oavsett plats måste gruppverksamheten omfatta elever från minst två EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet.

Annan bidragsberättigande verksamhet

Tillgängliga format

 • Inbjudna experter (2–60 dagar)
 • Ta emot blivande lärare och utbildare (10–365 dagar)

Inbjudna experter: skolorna kan bjuda in utbildare, lärare, politiskt sakkunniga eller andra kvalificerade yrkesutövare från andra länder som kan bidra till att förbättra den mottagande skolans undervisning och lärande. Inbjudna experter kan exempelvis utbilda skolans personal, lära ut nya undervisningsmetoder eller bidra till att överföra god praxis för organisation och ledning.

Ta emot blivande lärare och utbildare: sökande organisationer kan ta emot blivande lärare som vill tillbringa en praktikperiod utomlands. Den mottagande organisationen får bidrag för att organisera verksamheten, medan den sändande organisationen bör stå för resekostnader och individuellt stöd (den sändande organisationen kan också ansöka om finansiering från Erasmus+ för detta ändamål).

Målgrupper

Inbjudna experter kan vara personer från en annan EU-medlemsstat eller ett annat tredjeland som är associerat till programmet som kan tillhandahålla sakkunskap och utbildning som är relevant för behoven och målen hos den organisation som bjuder in experterna.

Möjligheten att ta emot blivande lärare och utbildare är öppen för deltagare som är inskrivna i eller nyligen utexaminerade 6 från ett lärarutbildningsprogram (eller ett liknande utbildningsprogram för yrkeslärare eller utbildare) i en annan EU-medlemsstat eller ett annat tredjeland som är associerat till programmet.

Krav avseende plats för verksamheten

Platsen för verksamheten när det gäller inbjudna experter och blivande lärare/utbildare är alltid den bidragsmottagande organisationen (inklusive konsortiemedlemmar).

Förberedande besök

Vad är ett förberedande besök?

Ett förberedande besök är ett besök hos en blivande värdorganisation av personal från den sändande organisationen i syfte att kunna förbereda en mobilitetsverksamhet för studerande eller personal bättre.

När kan ett förberedande besök anordnas?

Varje förberedande besök måste vara klart och tydligt motiverat och syfta till att göra mobilitetsverksamheten mer inkluderande, öka omfattningen och förbättra kvaliteten.

De kan exempelvis syfta till att på ett bättre sätt förbereda deltagare med begränsade möjligheter för mobilitetsverksamheten, att inleda samarbete med en ny partnerorganisation eller att förbereda längre mobilitetsperioder.

Förberedande besök kan anordnas som förberedelse för alla typer av mobilitet för studerande eller personal, förutom kurser och utbildning.

Vem kan delta i ett förberedande besök?

Förberedande besök kan genomföras av personer som kan beviljas bidrag för mobilitetsverksamhet för personal och som arbetar med att organisera projektet.

Undantagsvis kan studenter som ska delta i långvarig mobilitet i utbildningssyfte och deltagare med begränsade möjligheter som ska delta i någon aktivitet delta i förberedande besök som rör deras verksamheter.

Högst tre personer kan delta i ett förberedande besök, och högst ett förberedande besök kan anordnas per värdorganisation.

Var kan förberedande besök äga rum?

Förberedande besök äger rum i den blivande värdorganisationens lokaler eller på någon annan plats där det planeras att mobilitetsverksamhet ska äga rum. De regler som gäller på platser för mobilitetsverksamhet för personal och studerande gäller även för förberedande besök med koppling till dessa verksamheter.

Kortvariga mobilitetsprojekt för elever och personal inom skolutbildning

Kortvariga mobilitetsprojekt för elever och personal inom skolutbildning är ett direkt och enkelt sätt att delta i Erasmus+. Syftet är att organisationer enkelt ska kunna inrätta aktiviteter och få erfarenhet under programmet.

För att det ska vara enkelt att organisera kortvariga projekt finns det begränsningar för antalet deltagare och projektets varaktighet. Detta format är endast tillgängligt för enskilda organisationer, inte för konsortiesamordnare. Ackrediterade organisationer kan inte ansöka om bidrag för kortvariga projekt eftersom de redan har permanent tillgång till finansiering från Erasmus+.

Ansökan om kortvariga projekt omfattar en förteckning över och beskrivning av de verksamheter som den sökande organisationen planerar att organisera.

Kriterier för bidragsberättigande

Organisationer som kan få bidrag: vem kan söka?

Följande organisationer får 7 ansöka:

 1. Skolor som tillhandahåller grundläggande skolutbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå 8 .
 2. Lokala och regionala offentliga myndigheter, samordningsorgan och andra organisationer som har någon roll inom skolutbildning.

Organisationer som har en Erasmusackreditering inom skolutbildning kan inte ansöka om kortvariga projekt.

Länder som får delta

Sökande organisationer måste vara etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

Sista ansökningsdagar

Ansökningstillfälle 1 (för alla nationella programkontor): 23 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid)

Ansökningstillfälle 2: De nationella programkontoren får besluta anordna ett andra ansökningstillfälle (ansökningstillfälle 2): I så fall kommer det nationella programkontoret att informera sökandena via sin webbplats. Vid ansökningstillfälle 2 ska ansökan lämnas in senast den 4 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid).

Datum för projektstart

Följande startdatum kan väljas för projekten:

 • Ansökningstillfälle 1: mellan den 1 juni och den 31 december samma år.
 • Ansökningstillfälle 2 (i förekommande fall): mellan den 1 januari och den 31 maj följande år.

Projektets varaktighet

6–18 månader

Antal ansökningar

Organisationerna får bara lämna in en ansökan om ett kortvarigt projekt inom skolutbildning per ansökningstillfälle.

Organisationer som får bidrag för kortvariga projekt vid det första ansökningstillfället får inte lämna in någon ansökan vid det andra ansökningstillfället i samma ansökningsomgång.

Organisationerna kan beviljas högst tre bidrag för kortvariga projekt inom skolutbildning inom en period av fem på varandra år då ansökningsomgångar utlyses. Bidrag som har beviljats under perioden 2014–2020 räknas inte med i denna gräns.

Verksamhet som kan beviljas bidrag

Alla typer av skolutbildning. Du hittar en detaljerad lista och regler i avsnittet ”Verksamhet”.

För att vara bidragsberättigade måste ansökningarna omfatta minst en mobilitetsverksamhet för personal eller studerande.

Projektets omfattning

Ansökan om kortvariga projekt får omfatta högst 30 deltagare i mobilitetsverksamheten.

Förberedande besök och medföljande personers deltagande räknas inte med i denna gräns.

Stödorganisationer

En stödorganisation är en organisation som bistår en bidragsmottagande organisation i praktiska aspekter av projektgenomförandet och som inte berör centrala projektuppgifter (enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus).

Alla organisationer som är verksamma inom utbildning och yrkesutbildning kan bli en stödorganisation. Stödorganisationernas uppgift och skyldigheter måste formellt fastställas mellan dem och den bidragsmottagande organisationen. Stödorganisationen agerar under överinseende av den bidragsmottagande organisationen, som förblir ytterst ansvarig för resultaten av och kvaliteten på den genomförda verksamheten. Alla bidrag från stödorganisationer måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus.

Tilldelningskriterier

Ansökningarna kommer att bedömas med poäng, där maxpoängen är 100, utifrån nedanstående tilldelningskriterier och viktningar. För att komma i fråga för deltagande måste ansökningarna klara följande gränsvärden:

 • Minst 60 av maximalt 100 poäng.
 • Minst halva maxpoängen inom var och en av de tre kategorierna för tilldelningskriterier.

Relevans (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökandens profil, erfarenhet, verksamheter och målgrupp är relevanta inom skolutbildning,
 • projektförslaget är relevant för insatsens mål,
 • projektförslaget är relevant för följande särskilda prioriteringar:
  • Stödja nya deltagare i insatsen samt mindre erfarna organisationer.
  • Stödja elever som deltar i långvarig mobilitet i utbildningssyfte.
  • Stödja deltagare med begränsade möjligheter.

Projektutformningens kvalitet  (högsta poäng: 40)

I vilken utsträckning

 • det föreslagna projektets mål på ett tydligt och konkret sätt är inriktade på behoven hos den sökande organisationen, dess personal och studerande,
 • innehållet i de föreslagna verksamheterna och balansen mellan de olika typerna av verksamhet är lämpliga för att uppnå projektets mål,
 •  det finns en tydlig arbetsplan för var och en av de föreslagna verksamheterna,
 • projektet omfattar miljömässigt hållbara och ansvarsfulla metoder,
 • projektet stöder användning av digitala verktyg (i synnerhet eTwinning) och inlärningsmetoder som komplement till den fysiska mobiliteten och för att förbättra samarbetet med partnerorganisationer.

Uppföljningsåtgärdernas kvalitet (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökanden tydligt har definierat uppgifterna och ansvarsområdena för utförandet av verksamheten i enlighet med Erasmus kvalitetsstandarder,
 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att integrera resultaten av mobilitetsverksamheten i organisationens vanliga arbete,
 • sökanden har föreslagit en lämplig metod för att utvärdera projektresultaten,
 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att sprida resultaten inom den egna organisationen, utbyta resultaten med andra organisationer och allmänheten och offentligt ange att organisationen erhåller EU-finansiering

Ackrediterade mobilitetsprojekt för elever och personal inom skolutbildning

Organisationer som har en Erasmusackreditering inom skolutbildning kan ansöka om finansiering från en särskild finansieringsdel som endast är öppen för dem. Ansökningarna baseras på den tidigare godkända Erasmusplanen, så organisationerna behöver inte lämna in en detaljerad förteckning över och beskrivning av de planerade verksamheterna. Syftet med ansökningarna är i stället att uppskatta budgeten för de kommande verksamheterna.

Kriterier för bidragsberättigande

Organisationer som kan få bidrag: vem kan söka?

Organisationer som har en giltig Erasmusackreditering inom skolutbildning.

Mobilitetskonsortium

Organisationer som har en Erasmusackreditering som samordnare av mobilitetskonsortium måste ansöka som konsortier.

En förteckning över konsortiemedlemmarna ska bifogas ansökan och förteckningen måste omfatta minst en medlemsorganisation förutom samordnaren.

Alla organisationer som uppfyller valbarhetskriterierna för Erasmusackreditering på samma område kan bli medlemmar i ett mobilitetskonsortium. Alla organisationer som planerar att delta som medlemmar i mobilitetskonsortiet måste komma från samma EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet som samordnaren 9 . Konsortiemedlemmar behöver inte ha en Erasmusackreditering.

Organisationer som deltar i ett mobilitetskonsortium kan få finansiering för genomförande av högst två bidragsavtal inom programområde 1 på skolutbildningsområdet under samma ansökningsomgång. Skolutbildningsorganisationer som får bidrag för ett kortvarigt program eller ett ackrediterat projekt kan därför endast delta i ett ytterligare mobilitetskonsortium inom skolutbildning som medlemsorganisationer. Andra organisationer kan delta i upp till två mobilitetskonsortier.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

Sista ansökningsdag

23 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid)

Datum för projektstart

1 juni samma år

Projektets varaktighet

Alla ackrediterade projekt kommer att ha en inledande varaktighet på 15 månader. Efter tolv månader har alla bidragsmottagare möjlighet att förlänga projektet upp till en total varaktighet på 24 månader.

Antal ansökningar

Ackrediterade organisationer får bara lämna in en ansökan per ansökningstillfälle.

Verksamhet som kan beviljas bidrag

Alla typer av skolutbildning. Du hittar en detaljerad lista och regler i avsnittet ”Verksamhet”.

För att vara bidragsberättigade måste ansökningarna omfatta minst en mobilitetsverksamhet för personal eller studerande.

Projektets omfattning

Det finns inga begränsningar för antalet deltagare i ackrediterade projekt, förutom eventuella begränsningar som har fastställts vid budgettilldelningen.

Budgettilldelning

Kvaliteten på sökandens Erasmusplan har bedömts i samband med ansökan om ackreditering och därför kommer ingen kvalitativ bedömning att göras i samband med budgettilldelningen. Alla bidragsberättigade ansökningar får finansiering.

Det beviljade bidragsbeloppet beror på flera faktorer:

 • Den totala budget som finns tillgänglig för tilldelning till ackrediterade sökande.
 • De verksamheter som omfattas av ansökan (inklusive den beräknade budget som krävs för att genomföra dem).
 • Grundbidrag och högsta bidrag.
 • Följande tilldelningskriterier: Den sökandes resultat, politiska prioriteringar och geografiska balans (om det nationella programkontoret tillämpar sådana kriterier).

Det nationella programkontoret kommer att offentliggöra detaljerade regler för grundbidrag och högsta bidrag, poäng för tilldelningskriterierna, viktning av varje kriterium, fördelningsmetod och tillgänglig budget för ackrediterade projekt innan tidsfristen för ansökningsomgången löper ut.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Följande finansieringsregler gäller för kortvariga projekt och ackrediterade projekt.

Budgetkategori - Organisatoriskt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader med direkt koppling till genomförandet av mobilitetsverksamheten och som inte omfattas av andra utgiftskategorier.

Exempel: förberedelser (pedagogiska och interkulturella aspekter och annat), mentorsverksamhet, övervakning och stöd för deltagarna under mobilitetsperioden, tjänster, verktyg och utrustning som behövs för virtuella komponenter i blandade aktiviteter, erkännande av läranderesultat, utbyte av resultat och åtgärder att synliggöra EU-finansieringen för allmänheten.

Det organisatoriska stödet täcker både de sändande och mottagande organisationernas utgifter (förutom personalmobilitet för kurser och utbildningar). Organisationerna kommer överens om hur bidraget ska fördelas.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

Belopp

100 euro

 • Per deltagare i grupputbyten, högst 1 000 euro per grupp
 • Per deltagare i personalmobilitet för kurser och fortbildning
 • Per inbjuden expert
 • Per blivande lärare eller utbildare som tas emot

350 euro 200 euro efter den hundrade deltagaren i samma typ av verksamhet

 • Per deltagare i kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för elever
 • Per deltagare i personalmobilitet för jobbskuggning eller undervisningsuppdrag

500 euro

 • Per deltagare i långvarig mobilitet i utbildningssyfte för elever

Budgetkategori - Resor

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Bidrag till deltagarnas och de medföljande personernas kostnader för en tur- och returresa från ursprungsorten till platsen för verksamheten.

Dessutom bidrag till deltagarnas och medföljande personers kostnader för en tur- och returresa från ursprungsorten till platsen för handledning inför avresan för elever som deltar i långvarig mobilitetsverksamhet.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten 10 med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen 11 .

Belopp

Reseavstånd Vanlig resa Miljövänligt resande
10–99 km 23 euro  
100–499 km 180 euro 210 euro
500–1 999 km 275 euro 320 euro
2 000–2 999 km 360 euro 410 euro
3 000–3 999 km 530 euro 610 euro
4 000–7 999 km 820 euro  
8 000 km eller mer 1 500 euro  

Budgetkategori - Individuellt Stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för uppehälle för deltagare och medföljande personer 12 under verksamheten.

Om så krävs: kostnaderna för uppehälle kan omfatta restiden före och efter aktiviteten, högst två resdagar för deltagare och eventuella medföljande personer med standardresebidrag och högst sex dagar med grönt resebidrag.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antal personer, vistelsens längd och mottagande land 13 .

Belopp

Deltagarkategori Landgrupp 1 Landgrupp 2 Landgrupp 3
Personal 101–180 euro 90–160 euro 79–140 euro
Skolelever 45–80 euro 39–70 euro 34–60 euro

Ovanstående belopp är grundbelopp per verksamhetsdag. Varje nationellt programkontor beslutar om de exakta grundbeloppen inom de tillåtna intervallen.

Grundbeloppet betalas fram till den 14:e verksamhetsdagen. Från den 15:e verksamhetsdagen motsvarar beloppet 70 % av grundbeloppet. Beloppen avrundas till närmaste hela euro.

Budgetkategori – Inkluderingsstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Inkluderingsstöd för organisationer: kostnader för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med begränsade möjligheter.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med begränsade möjligheter.

Belopp

100 euro per deltagare

Inkluderingsstöd för deltagare: ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med begränsade möjligheter och medföljande personer (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om de inte redan täcks via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd).

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Budgetkategori - Förberedande besök

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för resor och uppehälle för deltagande i förberedande besök.

Finansieringsform: enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

Belopp

575 euro per deltagare, högst tre deltagare per besök

Budgetkategori - Kursavgifter

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för inskrivningsavgifter för mobilitetsformatet för personal, ”Kurser och utbildning”.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på verksamhetens varaktighet.

Belopp

80 euro per deltagare per dag; varje anställd kan få högst 800 euro i bidrag för kursavgifter enligt bidragsavtalet.

Budgetkategori – Språkstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för tillhandahållande av språkstudiematerial och språkundervisning för deltagare som behöver förbättra kunskaperna i det språk som de kommer att använda i studierna eller som undervisningen kommer att ske på under verksamheten.

Språkstöd kan beviljas för deltagare i personalmobilitet med en varaktighet på mer än 30 dagar och i studerandes individuella mobilitet på kort och lång sikt. Stödet betalas endast ut om deltagaren inte kan få webbaserat språkstöd på grund av att det språk eller den nivå som krävs inte är tillgängligt. Det sistnämnda villkoret gäller inte för förstärkt stöd till elever som deltar i långvarig mobilitet i utbildningssyfte.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

Belopp

150 euro per deltagare

Dessutom 150 euro i förstärkt språkstöd per deltagare i långvarig mobilitet i utbildningssyfte för elever

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Höga resekostnader för deltagare och medföljande personer som inte täcks av standardresekategorin på grund av stort geografiskt avstånd eller andra hinder.

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg.

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Dyra resor gäller när resebidraget på grundval av enhetskostnaden inte täcker 70 % av deltagarnas resekostnader.

Belopp

Kostnader för finansiell garanti: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Höga resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

  Footnote

 • 1 Program för gruppverksamhet som helt eller huvudsakligen består av kommersiellt tillgängliga verksamheter såsom kurser vid en språkskola eller andra kommersiella ”färdiga” verksamheter är inte bidragsberättigande. Utflykter till naturområden, kulturlokaler, internationella tävlingar eller annat relevant innehåll kan vara en del av verksamheten om det ingår i ett bredare program för ömsesidigt lärande som har utformats av de två skolorna. ↩ back
 • 2 I samtliga fall är det fortfarande de sändande skolornas och värdskolornas ansvar att säkerställa att tillämpliga regler och lagar i de sändande länderna och värdländerna respekteras fullt ut. ↩ back
 • 3 Definitionen av bidragsberättigande utbildningsprogram i varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet ska fastställas av den behöriga nationella myndigheten och offentliggöras på det berörda nationella programkontorets webbplats. ↩ back
 • 4 Lagligheten och villkoren för skolgång utanför den institutionella miljön regleras av den nationella lagstiftningen i varje land. I länder där det finns sådana möjligheter kommer den behöriga nationella myndigheten att besluta vilka skolor som kan fungera som sändande skolor för skolelever som undervisas på detta sätt. ↩ back
 • 5 EU:s institutioner finns i Bryssel, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg och Haag. Verksamhet vid EU-institutionerna kommer att betraktas som transnationell mobilitet och finansiering (enligt beskrivningen i avsnittet ”Vilka regler gäller för finansieringen?”) kan begäras för alla deltagare, oavsett deras ursprungsland. ↩ back
 • 6 Nyutexaminerade får delta i upp till tolv månader efter examen. Om deltagarna har fullgjort obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period. ↩ back
 • 7 De organisationer i varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet som kan få stöd ska fastställas av den behöriga nationella myndigheten och offentliggöras på det berörda nationella programkontorets webbplats med relevanta exempel. ↩ back
 • 8 Inklusive organisationer som tillhandahåller förskoleverksamhet och barnomsorg. Skolor med särskild status och under överinseende av nationella programkontor i ett annat land (t.ex. lycée français eller tyska skolor) kan behöva ansöka hos programkontoret i det land som utövar tillsynen. För exakt information i varje enskilt fall kan du kontakta det nationella programkontoret i värdlandet eller i den berörda nationella myndighetens land. ↩ back
 • 9 Skolor med särskild status och under överinseende av nationella programkontor i ett annat land (t.ex. lycée français eller tyska skolor) får delta i mobilitetskonsortier som leds av organisationer som är ackrediterade av programkontoret i det land som utövar tillsynen över skolan. De får dock inte samtidigt delta i konsortier eller kortvariga projekt som förvaltas av nationella programkontor i två olika länder. ↩ back
 • 10 Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien), ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km). ↩ back
 • 11 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm ↩ back
 • 12 För medföljande personer tillämpas beloppen för personal. I undantagsfall då den medföljande personen behöver vistas utomlands i mer än 60 dagar stöds extra kostnader för uppehälle efter den 60:e dagen under budgetrubriken ”Inkluderingsstöd”. ↩ back
 • 13 Grupper av mottagande länder:

  Landgrupp 1: Norge, Danmark, Luxemburg, Island, Sverige, Irland, Finland och Liechtenstein.

  Landgrupp 2: Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grekland, Malta och Portugal.

  Landgrupp 3: Slovenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Litauen, Turkiet, Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Nordmakedonien och Serbien ↩ back

Tagged in:  Skolpersonal