Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilitetsverksamhet för studerande och personal inom yrkesutbildning

Denna insats stöder yrkesutbildningsanordnare och andra yrkesutbildningsorganisationer som vill anordna mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte för yrkesstuderande och personal inom yrkesutbildningen.

Programmet stöder många olika typer av verksamhet, bland annat jobbskuggning och fortbildning för personal, praktikperioder och långvarig praktik (ErasmusPro), inbjudna experter och andra verksamheter enligt vad som anges nedan.

De deltagande organisationerna ska aktivt främja inkludering och mångfald, miljömässig hållbarhet och digital utbildning, såväl som samhällsengagemang och deltagande i samhällslivet genom sin verksamhet, och genom att använda de särskilda finansieringsmöjligheter som programmet tillhandahåller för dessa ändamål, öka medvetenheten om dessa frågor bland sina deltagare, utbyta bästa praxis och utforma sina verksamheter på lämpligt sätt.

Insatsens Mål

Målet med den mobilitetsverksamhet som finansieras genom Erasmus+ är att ge enskilda personer möjligheter till lärande och att stödja internationalisering och institutionell utveckling av yrkesutbildningsanordnare och andra organisationer som är verksamma på yrkesutbildningsområdet. Denna insats kommer att stödja genomförandet av rådets rekommendation om yrkesutbildning, Osnabrückdeklarationen1  och den europeiska kompetensagendan2 . Den kommer även att bidra till inrättandet av ett europeiskt område för utbildning. Denna insats har följande särskilda mål:

Höja kvaliteten på yrkesinriktad grund- och fortbildning i Europa genom att

 • stärka nyckelkompetenserna och de generella färdigheterna, särskilt språkinlärning och digital kompetens,
 • stödja utvecklingen av de specifika yrkeskunskaper som behövs på dagens och morgondagens arbetsmarknad,
 • utbyta bästa praxis och främja användningen av nya och innovativa pedagogiska metoder och tekniker, och stödja fortbildning för lärare, utbildare, handledare och annan personal inom yrkesutbildningen,
 • bygga upp kapaciteten hos yrkesutbildningsanordnare så att de kan genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet, och öka deras förmåga att ingå partnerskap av hög kvalitet och samtidigt utveckla sin internationaliseringsstrategi,
 • göra mobilitet till en realistisk möjlighet för alla studerande inom såväl grundläggande som fortsatt yrkesutbildning, och öka den genomsnittliga mobilitetsperioden för yrkesstuderande för att öka dess kvalitet och genomslag,
 • främja kvalitet, öppenhet och erkännande av läranderesultat som uppnåtts under perioder utomlands, särskilt med hjälp av europeiska verktyg och instrument.

Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande genom att

 • främja värden som inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande,
 • främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden,
 • stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Hur får jag tillgång till Erasmus+ mobilitetsmöjligheter?

Yrkesutbildningsanordnare och andra organisationer som är verksamma på yrkesutbildningsområdet kan ansöka om finansiering på två sätt.

 • Kortvariga mobilitetsprojekt för studenter och personal – dessa ger sökandena möjlighet att organisera olika typer av mobilitetsverksamhet under 6–18 månader. Kortvariga projekt är det lämpligaste valet för organisationer som ansöker till Erasmus+ för första gången eller organisationer som endast vill organisera ett begränsat antal verksamheter.
 • Ackrediterade mobilitetsprojekt för studerande och personal – dessa projekt är endast öppna för organisationer som har en Erasmusackreditering inom yrkesutbildning. Genom denna särskilda finansiering får ackrediterade organisationer regelbunden finansiering för mobilitetsverksamhet som hjälper dem att gradvis genomföra sin Erasmusplan.

Erasmusackrediteringen är öppen för organisationer som regelbundet vill organisera mobilitetsverksamhet. Tidigare erfarenhet av programmet är inte ett ansökningskrav. Du hittar mer information om denna möjlighet i kapitlet om Erasmusackreditering inom vuxenutbildning, yrkesutbildning och skolutbildning i denna handledning.

Organisationerna kan dessutom ansluta sig till programmet utan att ansöka, på följande sätt:

 • Ansluta sig till ett befintligt mobilitetskonsortium inom Erasmus+ som leds av en ackrediterad konsortiesamordnare i det egna landet och som godkänner nya medlemmar i konsortiet.
 • Ta emot deltagare från ett annat land: alla organisationer kan ta emot studenter eller personal från en partnerorganisation utomlands. Att bli värdorganisation är en värdefull erfarenhet och ett bra sätt för organisationerna att bekanta sig med programmet innan de ansöker.

Yrkesutbildningsanordnare uppmuntras att ansluta sig till europeiska onlineplattformar såsom Epale och eTwinning. Epale erbjuder möjlighet att kommunicera med och lära av kolleger i hela Europa genom plattformens blogginlägg, forum och partnersökverktyg. Epale gör det möjligt att skapa praktikgemenskaper, hitta utbildningsmaterial och delta i evenemang. Plattformen erbjuder även gemenskapen för europeiska yrkesutbildningsaktörer(https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet), ett mötesrum där lärare och utbildare inom yrkesutbildningen samt handledare på arbetsplatser kan samarbeta och hålla sig informerade om europeiska initiativ. eTwinning är en onlinegemenskap på en säker plattform som är tillgänglig för lärare som har kontrollerats av den nationella stödorganisationen för eTwinning. Via eTwinning kan tillhandahållarna av yrkesutbildning skapa gemensamma virtuella klassrum och genomföra projekt tillsammans med andra tillhandahållare av yrkesutbildning och partnerorganisationer (t.ex. värdföretag). Lärare och utbildare kan diskutera och utbyta åsikter med kollegor och delta i en rad olika verksamheter för yrkesmässig utveckling. eTwinning är dessutom det idealiska forumet för att hitta partner för framtida projekt.

Hur utformar jag mitt projekt?

Den sökande organisationen är nyckelaktören i projekt inom programområde 1. Den sökande utarbetar och lämnar in ansökan, undertecknar bidragsavtalet, genomför mobilitetsverksamheten och rapporterar till det nationella programkontoret. Ansökningsförfarandet för både kortvariga projekt och Erasmusackreditering inriktas på den sökande organisationens behov och planer.

Mobilitetsverksamhet i ett mobilitetsprojekt kan vara utgående eller inkommande. De flesta typer av tillgänglig verksamhet är utgående mobilitet. Detta innebär att den sökande organisationen agerar som en sändande organisation: den väljer ut deltagare och sänder dem till en värdorganisation utomlands. Det finns dessutom särskilda typer av inkommande verksamhet där den sökande organisationen ges möjlighet att bjuda in experter, lärare och utbildare på yrkesutbildningsområdet till organisationen. Syftet med mottagningsverksamheten är inte att skapa tvåvägsutbyten, utan att bjuda in personer som kan bidra till att utveckla och internationalisera den sökande organisationen.

All verksamhet som stöds inom denna insats måste genomföras enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus. Kvalitetsstandarderna för Erasmus omfattar konkreta metoder för hur olika uppgifter i projektet ska genomföras, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat och utbyta projektresultat. Du hittar den fullständiga texten om kvalitetsstandarderna för Erasmus på följande länk på Europawebbplatsen:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Språkinlärning är en viktig del av varje mobilitetsprojekt: bidragsmottagande organisationer bör därför erbjuda deltagarna språkstöd före och under mobilitetsverksamheten. I detta syfte finansierar Erasmus+ en plattform för språkstöd på nätet som är kostnadsfri och öppen för användning för alla Erasmus+-deltagare.

Hur hittar jag partner för min mobilitetsverksamhet?

Erasmus+ erbjuder flera olika verktyg och möjligheter att hitta partner för din mobilitetsverksamhet:

 • Europeiska skolutbildningsplattformen erbjuder ett nätbaserat verktyg för organisationer inom yrkes- och skolutbildning som söker partner. Registrera din organisation på plattformen och tillkännage att ni söker partnerorganisationer eller sök bland tillkännagivanden från andra organisationer. Plattformen finns här: https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/partner-finding
 • Utbildnings- och samarbetsverksamhet anordnas regelbundet av de nationella programkontoren. Här ingår kontaktseminarier, nätbaserade evenemang och andra arrangemang där den som söker eller har beviljats stöd från Erasmus+ kan hitta partner. Du kan leta efter tillgänglig utbildnings- och samarbetsverksamhet här: https://salto-et.net. Besök också ditt nationella programkontors webbplats regelbundet för att hålla dig uppdaterad om deras verksamhet och evenemang.
 • I projektdatabasen för Erasmus+ kan du söka bland alla ackrediterade organisationer och godkända projekt: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Övergripande dimensioner

Alla mobilitetsprojekt bör integrera följande dimensioner som är gemensamma för hela Erasmus+-programmet:

Inkludering och mångfald

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus ska organisationer som får bidrag från programmet säkerställa att de erbjuder inkluderande och rättvis mobilitetsverksamhet för alla deltagare, oavsett bakgrund. När organisationen väljer deltagare till projektverksamheterna är det viktigt att de tar hänsyn till vissa nyckelfaktorer, såsom deltagarnas motivation, meriter, personliga utveckling och lärandebehov. Vid valet av personal som ska delta i projektverksamheten är det också viktigt att se till att deras fortbildning kommer alla till godo i organisationen.

Under förberedandet, genomförandet och uppföljningen av mobilitetsverksamheten bör de sändande och mottagande organisationerna involvera deltagarna i viktiga beslut för att säkerställa maximal nytta och effekt för varje deltagare.

Bidragsmottagare och andra deltagande organisationer som tillhandahåller utbildning uppmuntras att aktivt skapa och underlätta mobilitetsverksamhet, t.ex. genom att lägga in ”mobilitetsfönster” i sin akademiska kalender och fastställa standardrutiner för återintegrering av återvändande deltagare.

Miljömässigt hållbara och ansvarsfulla metoder

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus ska organisationer som får bidrag från programmet främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. Dessa principer bör prägla förberedelserna och genomförandet av all programverksamhet, särskilt genom utnyttjande av det särskilda ekonomiska stöd som programmet tillhandahåller för att främja hållbara sätt att resa. Organisationer som tillhandahåller utbildning bör integrera dessa principer i det dagliga arbetet och aktivt främja ett förändrat tänkesätt och beteende bland deltagare och personal.

Den digitala omställningen inom allmän och yrkesinriktad utbildning

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus hjälper programmet alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder för att komplettera sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på lärandet och undervisningen. Yrkesskolorna bör också öka medvetenheten hos sina studerande om de möjligheter som finns inom programmet att förvärva och vidareutveckla relevanta digitala färdigheter, bland annat möjligheten till digital praktik genom Digital Opportunity Traineeships för yrkesstuderande och nyutexaminerade3 . Dessutom kan personaldeltagare dra nytta av möjligheten till digital praktik genom Digital Opportunity Traineeships (digital praktik): mobilitetsverksamhet som gör det möjligt för dem att förvärva digital kompetens och bygga upp sin förmåga att utbilda, undervisa och utföra andra uppgifter med hjälp av digitala verktyg. Denna verksamhet kan organiseras med alla tillgängliga format för personalmobilitet.

Deltagande i det demokratiska livet

Programmet syftar till att hjälpa deltagarna att upptäcka fördelarna med ett aktivt medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet. De mobilitetsverksamheter som stöds bör stärka deltagarnas förmåga att delta i olika samhällssfärer samt utveckla deras sociala och interkulturella kompetens, kritiskt tänkande och mediekompetens. Om möjligt bör projekten ge möjligheter att delta i det demokratiska livet och att engagera sig socialt och medborgerligt genom formellt eller icke-formellt lärande. De bör även förbättra deltagarnas förståelse av Europeiska unionen och de gemensamma europeiska värdena, däribland respekten för demokratiska principer, människans värdighet och principerna om enhet och mångfald, interkulturell dialog samt Europas sociala, kulturella och historiska arv.

Verksamhet

I detta avsnitt beskrivs de typer av verksamhet som kan beviljas bidrag genom programmet, både i samband med kortvariga och ackrediterade projekt.

För alla verksamheter kan kompletterande stöd beviljas för personer som följer med deltagare med begränsade möjligheter, minderåriga eller unga vuxna som behöver tillsyn. Medföljande personer kan få stöd under hela den tid som verksamheten bedrivs eller under en del av perioden.

Personalmobilitet

Verksamhet som kan beviljas bidrag

 • Jobbskuggning (2–60 dagar)
 • Undervisningsuppdrag (2–365 dagar)
 • Kurser och utbildning (2–30 dagar, högst 10 dagar med kursavgifter per deltagare)

Utöver fysisk mobilitet kan all mobilitetsverksamhet för personal kombineras med virtuella aktiviteter. De kortaste och längsta perioder som anges ovan avser fysisk mobilitet.

Genomförd verksamhet måste uppfylla följande kvalitetskrav: 

Jobbskuggning: deltagarna kan tillbringa en tidsperiod i en värdorganisation i ett annat land i syfte att lära sig ny praxis och samla in nya idéer genom observation och samverkan med kollegor, experter eller andra yrkesutövare i sitt dagliga arbete inom värdorganisationen.

Undervisnings- eller yrkesutbildningsuppdrag: deltagarna kan tillbringa en tidsperiod med att undervisa eller tillhandahålla utbildning till elever vid en värdorganisation i ett annat land, som ett sätt att lära sig genom att utföra sina uppgifter och genom utbyte med kollegor.

Kurser och utbildning: Deltagarna kan dra nytta av en strukturerad kurs eller en liknande typ av utbildning som tillhandahålls av kvalificerade yrkesutövare på grundval av på förhand fastställda utbildningsprogram och läranderesultat.

Utbildningen måste omfatta en tydlig transnationell komponent, till exempel genom att främja lärandeinteraktion mellan deltagare från olika länder eller genom integrering av andra komponenter som innebär transnationell överföring av praxis, t.ex. ett omfattande deltagande från yrkesutbildningspersonal i värdlandet där de interagerar med och visar sina metoder för kollegor från andra länder.

Innehållet i kurserna och utbildningen måste vara relevant för den deltagande personalens yrkeskompetens och för projektets eller ackrediteringens mål.

Den verksamhet som får bidrag kan till exempel omfatta kurser och utbildning som anordnas av offentliga institutioner eller frivilligorganisationer, verksamhet som organiseras som en del av ett utbyte av praxis mellan organisationer i olika länder samt kurser och utbildning som erbjuds kommersiellt.  Enbart passiv verksamhet som att lyssna på föreläsningar, tal eller storskaliga konferenser stöds inte. Konferenser och liknande evenemang kan endast komma i fråga för finansiering om deltagarna ägnar större delen av sin tid åt strukturerad utbildning, workshoppar, praktiska övningar, utbyte av praxis med kollegor eller andra former av aktivt lärande.

Sökandena bör vara medvetna om att alla kursarrangörer är helt oberoende av Erasmus+-programmet och agerar som tjänsteleverantörer på en fri marknad. Valet av kurser och utbildningar är därför den bidragsmottagande organisationens ansvar. Följande kvalitetsstandarder finns tillgängliga för att vägleda sökandena i deras val:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Målgrupper

Målgrupperna är lärare, utbildare och andra sakkunniga som inte arbetar med undervisning samt personal inom yrkesinriktad grundläggande utbildning och fortbildning.

Bidragsberättigade icke-undervisande personal är bland annat personal inom yrkesinriktad grundläggande utbildning och fortbildning som antingen är anställda hos yrkesutbildningsanordnare (t.ex. ledningspersonal, handläggare med ansvar för mobilitetsverksamhet, Erasmus+-samordnare) eller hos andra organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning (t.ex. utbildare hos lokala partnerföretag, studievägledare, politiska samordnare med ansvar för yrkesutbildning).

Deltagarna måste arbeta inom den sändande organisationen eller regelbundet samarbeta med denna för att bidra till genomförandet av organisationens kärnverksamheter (t.ex. som externa och arbetsplatsförlagda utbildare, sakkunniga eller volontärer).

I samtliga fall måste de arbetsuppgifter som kopplar deltagaren till den sändande organisationen dokumenteras på ett sådant sätt att det nationella programkontoret kan kontrollera kopplingen (t.ex. genom ett anställnings- eller volontäravtal, arbetsbeskrivningar eller liknande handlingar). De nationella programkontoren ska fastställa transparenta och konsekventa bestämmelser om vilka typer av arbetsrelationer som är godtagbara och vilka styrkande handlingar som krävs i deras land.

Krav avseende plats för verksamheten

Verksamheten måste äga rum utomlands, i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Organisationer som har en Erasmusackreditering kan dessutom sända ut deltagare på jobbskuggnings- och undervisningsuppdrag i tredjeländer som inte är associerade till programmet (regionerna 1–14 enligt vad som anges i del A: Länder som får delta).

Dokumentation av läranderesultat

Kraven avseende dokumentation av läranderesultat fastställs i kvalitetsstandarderna för Erasmus och vidareutvecklas i bidragsavtalet för projektet.

Innan mobilitetsverksamheten inleds måste den sändande organisationen, värdorganisationen och deltagaren enas om ett lärandeavtal (eller liknande dokument) där deltagarens förväntade läranderesultat anges. När det gäller kurser och utbildning kan ett kursprogram användas i stället för ett lärandeavtal.

Efter verksamhetens slut måste deltagarens uppnådda läranderesultat erkännas genom att ett Europass-rörlighetsdokument eller liknande dokument utfärdas. Den bidragsmottagande organisationen måste behålla en kopia av det utfärdade dokumentet som bevis på att verksamheten har slutförts.

Mobilitetsverksamhet för studerande

Verksamhet som kan beviljas bidrag

 • Deltagande i yrkestävlingar (1–10 dagar)
 • Mobilitet för grupper av vuxenstuderande (2–30 dagar, minst två studerande per grupp)
 • Kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för yrkesstuderande (10–89 dagar)
 • Långvarig mobilitet i utbildningssyfte för yrkesstuderande (ErasmusPro) (90–365 dagar)

I all mobilitetsverksamhet för studerande kan fysisk mobilitet kombineras med virtuella aktiviteter. De kortaste och längsta perioder som anges ovan avser fysisk mobilitet.

Genomförd verksamhet måste uppfylla följande kvalitetskrav: 

Deltagande i yrkestävlingar: Yrkesstuderande kan delta i internationella branschspecifika evenemang där ett tävlingsmässigt förevisande av färdigheter är av central betydelse för främjandet, erkännandet och utbytet av erfarenheter, praktiskt kunnande och tekniska innovationer på yrkesutbildningsområdet4 . Medel beviljas även för personal, mentorer eller experter som följer med de studerande under verksamheten.

Gruppmobilitet för yrkesstuderande: den sändande organisationen kan låta en grupp studerande delta i undervisning hos en yrkesutbildningsanordnare utomlands tillsammans med studerande från det aktuella landet. Den sändande organisationen måste utforma utbildningsverksamheten i samarbete med en partnerorganisation som anordnar yrkesutbildning i värdlandet5 . Lärare, utbildare och annan behörig undervisningspersonal från den sändande organisationen måste följa med de studerande, stanna kvar under hela den tid som verksamheten pågår och vägleda deras inlärningsprocess. Vid behov kan även andra vuxna fungera som medföljande personer för att stödja den medföljande personalen6 .

Kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för yrkesstuderande: Yrkesstuderande kan tillbringa en studieperiod utomlands hos en partnerorganisation som anordnar yrkesutbildning, ett företag eller en annan organisation som är verksam på yrkesutbildningsområdet eller på arbetsmarknaden. Studieperioden måste vara starkt praktiskt inriktad och ett individuellt utbildningsprogram måste fastställas för varje deltagare. För deltagare med begränsade möjligheter kan mobilitetsperioden i motiverade fall vara kortare, men den ska vara minst två dagar.

Långvarig mobilitet i utbildningssyfte för yrkesstuderande (ErasmusPro): Yrkesstuderande kan tillbringa en längre studieperiod utomlands hos en partnerorganisation som anordnar yrkesutbildning, ett företag eller en annan organisation som är verksam på yrkesutbildningsområdet eller på arbetsmarknaden. Studieperioden måste vara starkt praktiskt inriktad och ett individuellt utbildningsprogram måste fastställas för varje deltagare.

Observera att skillnaden mellan gruppbaserade och enskilda verksamhetsformat inte bygger på arrangemang för resor och logi, utan snarare på krav för gemensamma eller individuella utbildningsprogram, så som beskrivs nedan under rubriken Dokumentation av läranderesultat. Följaktligen tillhandahålls olika nivåer av organisatoriskt stöd för gruppverksamheter och enskilda verksamheter, enligt definitionen i de finansieringsregler som presenteras i slutet av detta kapitel.

Målgrupper

Målgrupperna är elever och lärlingar inom yrkesinriktad grundläggande utbildning och fortbildning. Deltagarna måste vara inskrivna i ett bidragsberättigande program för grundläggande eller fortsatt yrkesutbildning7 .

Nyutexaminerade (även tidigare lärlingar) från bidragsberättigande program för grundläggande eller fortsatt yrkesutbildning får delta i upp till tolv månader efter examen. Om deltagarna har fullgjort obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period. Deltagarna i gruppmobilitet måste vara inskrivna i ett bidragsberättigande program för grundläggande yrkesutbildning8 .

Krav avseende plats för verksamheten

Verksamheten måste äga rum utomlands, i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Dessutom kan organisationer som innehar en Erasmusackreditering sända ut elever för att delta i kortvarig mobilitetsverksamhet, långvarig mobilitetsverksamhet (ErasmusPro) och yrkestävlingar i tredjeländer som inte är associerade till programmet (regionerna 1–14 enligt del A: Länder som får delta).

Mobilitet för grupper av yrkesstuderande måste äga rum hos en mottagande yrkesutbildningsanordnare. I undantagsfall kan verksamheten äga rum på en annan plats i den mottagande organisationens land, om det är motiverat på grund av innehållet i och kvaliteten på verksamheten. I detta fall kommer deltagarnas resor från den mottagande organisationen till denna andra plats inte att betraktas som transnationell mobilitetsverksamhet. Ytterligare medel kan därför inte begäras för detta ändamål.

Dessutom kan mobilitet för grupper av yrkesstuderande äga rum vid en av EU:s institutioner om verksamheten organiseras vid eller i samarbete med en EU- institution9 .

Oavsett plats måste gruppverksamheten omfatta studerande från minst två EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet.

Dokumentation av läranderesultat

Kraven avseende dokumentation av läranderesultat fastställs i kvalitetsstandarderna för Erasmus och vidareutvecklas i bidragsavtalet för projektet.

Individuell mobilitetsverksamhet: innan mobilitetsverksamheten inleds måste den sändande organisationen, värdorganisationen och deltagaren enas om ett lärandeavtal (eller liknande dokument) där deltagarens förväntade läranderesultat anges. Efter verksamhetens slut måste deltagarens uppnådda läranderesultat erkännas genom att ett Europass-rörlighetsdokument eller liknande dokument utfärdas. Den bidragsmottagande organisationen måste behålla en kopia av det utfärdade dokumentet som bevis på att verksamheten har slutförts.

Grupputbyten: Ett lärandeprogram för hela gruppen måste fastställas (enskilda lärandeavtal krävs inte). Efter verksamheten måste den bidragsmottagande organisationen behålla lärandeprogrammet och en deltagarförteckning (inklusive medföljande personer) som bevis på att verksamheten har slutförts.

Annan bidragsberättigande verksamhet

Verksamhet som kan beviljas bidrag

 • Inbjudna experter (2–60 dagar)
 • Ta emot blivande lärare och utbildare (10–365 dagar)

Genomförd verksamhet måste uppfylla följande kvalitetskrav:  Inbjudna experter: organisationerna kan bjuda in utbildare, lärare, politiskt sakkunniga eller andra kvalificerade yrkesutövare från andra länder som kan bidra till att förbättra den mottagande organisationens undervisning och lärande. Inbjudna experter kan exempelvis utbilda den mottagande organisationens personal, lära ut nya undervisningsmetoder eller bidra till att överföra god praxis för organisation och ledning.

Ta emot blivande lärare och utbildare: de sökande organisationerna kan ta emot blivande lärare som vill tillbringa en praktikperiod utomlands. Den mottagande organisationen får bidrag för att organisera verksamheten, medan den sändande organisationen bör stå för resekostnader och individuellt stöd (den sändande organisationen kan också ansöka om finansiering från Erasmus+ för detta ändamål).

Målgrupper

Inbjudna experter kan vara personer från en annan EU-medlemsstat eller ett annat tredjeland som är associerat till programmet som kan tillhandahålla sakkunskap och utbildning som är relevant för behoven och målen för den organisation som bjuder in experterna.

Möjligheten att ta emot blivande lärare och utbildare är öppen för deltagare som är inskrivna i eller nyligen utexaminerade10  från ett lärarutbildningsprogram (eller ett liknande utbildningsprogram för yrkeslärare eller utbildare) i en annan EU-medlemsstat eller ett annat tredjeland som är associerat till programmet.

Krav avseende plats för verksamheten

Platsen för verksamheten när det gäller inbjudna experter och blivande lärare/utbildare är alltid den bidragsmottagande organisationen (inklusive konsortiemedlemmar).

Dokumentation av läranderesultat

När det gäller inbjudna experter måste det lärandeprogram som experten ska leverera överenskommas med värdorganisationen innan verksamheten inleds. Efter verksamheten måste den bidragsmottagande organisationen behålla det genomförda lärandeprogrammet som bevis på att verksamheten har slutförts.

När det gäller blivande lärare och utbildare som tas emot gäller de krav som beskrivs för individuell mobilitetsverksamhet för studerande.

Förberedande besök

Vad är ett förberedande besök?

Ett förberedande besök är ett besök hos en blivande värdorganisation av personal från den sändande organisationen i syfte att kunna förbereda en mobilitetsverksamhet för studerande eller personal bättre.

När kan ett förberedande besök anordnas?

Varje förberedande besök måste vara klart och tydligt motiverat och syfta till att göra mobilitetsverksamheten mer inkluderande, öka omfattningen och förbättra kvaliteten.

De kan exempelvis syfta till att på ett bättre sätt förbereda deltagare med begränsade möjligheter för mobilitetsverksamheten, att inleda samarbete med en ny partnerorganisation eller att förbereda längre mobilitetsperioder.

Förberedande besök kan anordnas som förberedelse för alla typer av mobilitet för studerande eller personal, förutom kurser och utbildning.

Vem kan delta i ett förberedande besök?

Förberedande besök kan genomföras av personer som kan beviljas bidrag för mobilitetsverksamhet för personal och som arbetar med att organisera projektet.

Undantagsvis kan studenter som ska delta i långvarig mobilitet i utbildningssyfte och deltagare med begränsade möjligheter som ska delta i någon aktivitet delta i förberedande besök som rör deras verksamheter.

Högst tre personer kan delta i ett förberedande besök, och högst ett förberedande besök kan anordnas per värdorganisation.

Var kan förberedande besök äga rum?

Förberedande besök äger rum i den blivande värdorganisationens lokaler eller på någon annan plats där det planeras att mobilitetsverksamhet ska äga rum. De regler som gäller på platser för mobilitetsverksamhet för personal och studerande gäller även för förberedande besök med koppling till dessa verksamheter.

Kortvariga mobilitetsprojekt för studerande och personal inom yrkesutbildning

Kortvariga mobilitetsprojekt för studerande och personal inom yrkesutbildning är ett direkt och enkelt sätt att delta i Erasmus+. Syftet är att bidragsmottagaren enkelt ska kunna inrätta aktiviteter och få erfarenhet under programmet.

För att det ska vara enkelt att organisera kortvariga projekt finns det begränsningar för antalet deltagare och projektets varaktighet. Detta format är endast tillgängligt för enskilda organisationer och inte för konsortier. Ackrediterade organisationer kan inte ansöka om bidrag för kortvariga projekt eftersom de redan har permanent tillgång till finansiering från Erasmus+.

Ansökan om kortvariga projekt omfattar en förteckning över och beskrivning av de verksamheter som den sökande organisationen planerar att organisera.

Kriterier för bidragsberättigande

Vilka organisationer får delta? (Vem kan söka?)

Följande organisationer får11  ansöka:

 • Organisationer som anordnar yrkesinriktad grund- och fortbildning12 .
 • Lokala och regionala offentliga myndigheter, samordningsorgan och andra organisationer som har någon roll inom yrkesutbildning.
 • Företag och andra offentliga eller privata organisationer som tar emot, utbildar eller på annat sätt arbetar med studerande och lärlingar inom yrkesutbildning.

Organisationer som har en Erasmusackreditering på yrkesutbildningsområdet kan inte ansöka om kortvariga projekt.

Länder som får delta

Sökande organisationer måste vara etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande är etablerad.

Sista ansökningsdagar

Ansökningstillfälle 1 (för alla nationella programkontor): den 20 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid).

Ansökningstillfälle 2: De nationella programkontoren får besluta anordna ett andra ansökningstillfälle (ansökningstillfälle 2): I så fall kommer det nationella programkontoret att informera sökandena via sin webbplats. Vid ansökningstillfälle 2 ska ansökan lämnas in senast den 1 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid).

Datum för projektstart

Följande startdatum kan väljas för projekten:

 • Första rundan: mellan den 1 juni och den 31 december samma år.
 • Andra rundan (om det är aktuellt): mellan den 1 januari och den 31 maj följande år.

Projektets varaktighet

6–18 månader

Antal ansökningar

Organisationerna får bara lämna in en ansökan om ett kortvarigt projekt inom yrkesutbildning per ansökningstillfälle.

Organisationer som får bidrag för kortvariga projekt vid det första ansökningstillfället får inte lämna in någon ansökan vid det andra ansökningstillfället i samma ansökningsomgång.

Organisationerna kan beviljas högst tre bidrag för kortvariga projekt inom yrkesutbildning inom en period av fem på varandra följande år då ansökningsomgångar utlyses. Bidrag som har beviljats under 2014–2020 räknas inte med i denna gräns.

Verksamhet som kan beviljas bidrag

Alla typer av verksamhet med inriktning på yrkesutbildning. Du hittar en detaljerad lista och regler i avsnittet ”Verksamhet”. För att vara bidragsberättigade måste ansökningarna omfatta minst en mobilitetsverksamhet för personal eller studerande.

Projektets omfattning

Ansökan om kortvariga projekt får omfatta högst 30 deltagare i mobilitetsverksamheten.

Förberedande besök och medföljande personers deltagande räknas inte med i denna gräns.

Stödorganisationer

En stödorganisation är en organisation som bistår den bidragsmottagande organisationen i praktiska aspekter av projektgenomförandet och som inte berör centrala projektuppgifter (enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus).

Alla organisationer som är verksamma inom utbildning och yrkesutbildning kan bli en stödorganisation. Stödorganisationernas uppgift och skyldigheter måste formellt fastställas mellan dem och den bidragsmottagande organisationen. Stödorganisationen agerar under överinseende av den bidragsmottagande organisationen, som förblir ytterst ansvarig för resultaten av och kvaliteten på den genomförda verksamheten. Alla bidrag från stödorganisationer måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus.

Värdorganisationer som tillhandahåller utbildningsinnehåll och mentorsverksamhet för den bidragsmottagande organisationens deltagare betraktas inte som stödorganisationer såvida de inte samtidigt stöder bidragsmottagaren i andra projektledningsuppgifter som normalt utförs av den sändande organisationen.

Tilldelningskriterier

Ansökningarna kommer att bedömas med poäng där maxpoängen är 100, utifrån nedanstående kriterier och viktningar. För att komma i fråga för deltagande måste ansökningarna klara följande gränsvärden:

 • Minst 60 av maximalt 100 poäng.
 • Minst halva maxpoängen inom var och en av de tre kategorierna för tilldelningskriterier.

Relevans (högsta möjliga poäng: 20)

I vilken utsträckning

 • sökandens profil, erfarenhet, verksamheter och målgrupp är relevanta inom yrkesutbildning,
 • projektförslaget är relevant för insatsens mål,
 • förslaget är relevant för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.
 • projektförslaget är relevant för följande särskilda prioriteringar:
  • Stödja nya deltagare i insatsen samt mindre erfarna organisationer.
  • Stödja deltagare i ErasmusPro-verksamheter.
  • Stödja deltagare med begränsade möjligheter.

Projektutformningens kvalitet (högsta möjliga poäng: 50)

I vilken utsträckning

 • det föreslagna projektets mål på ett tydligt och konkret sätt är inriktade på behoven hos den sökande organisationen, dess personal och studerande,
 • de föreslagna verksamheterna är lämpliga för att uppnå projektets mål,
 • det finns en tydlig arbetsplan för var och en av de föreslagna verksamheterna,
 • projektet omfattar miljömässigt hållbara och ansvarsfulla metoder,
 • projektet stöder användning av digitala verktyg (i synnerhet eTwinning för grundläggande yrkesutbildning och Epale för yrkesinriktad fortbildning) och lärandemetoder som komplement till den fysiska mobiliteten och för att förbättra samarbetet med mottagande partnerorganisationer.

Uppföljningsåtgärdernas kvalitet (högsta möjliga poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökanden tydligt har definierat uppgifterna och ansvarsområdena för utförandet av verksamheten i enlighet med Erasmus kvalitetsstandarder,
 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att integrera resultaten av mobilitetsverksamheten i organisationens vanliga arbete,
 • sökanden har föreslagit en lämplig metod för att utvärdera projektresultaten,
 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att sprida resultaten inom den egna organisationen, utbyta resultaten med andra organisationer och allmänheten och offentligt ange att organisationen erhåller EU-finansiering.

Ackrediterade mobilitetsprojekt för studerande och personal inom yrkesutbildning

Organisationer som har en Erasmusackreditering inom yrkesutbildning kan ansöka om finansiering från en särskild finansieringsdel som endast är öppen för dem. Ansökningarna baseras på den tidigare godkända Erasmusplanen, så organisationerna behöver inte lämna in en detaljerad förteckning över och beskrivning av de planerade verksamheterna för att ansöka om bidrag. Syftet med ansökningarna är i stället att uppskatta budgeten för de kommande verksamheterna.

Kriterier för bidragsberättigande

Vilka organisationer får delta? (Vem kan söka?)

Sökande måste inneha en giltig Erasmusackreditering inom yrkesutbildning på datumet för projektstart.

Mobilitetskonsortium

Organisationer som har en Erasmusackreditering som samordnare av mobilitetskonsortium måste ansöka som konsortier.

En förteckning över konsortiemedlemmarna ska bifogas ansökan och förteckningen måste omfatta minst en medlemsorganisation förutom samordnaren.

Alla organisationer som uppfyller valbarhetskriterierna för Erasmusackreditering på samma område kan bli medlemmar i ett mobilitetskonsortium. Alla organisationer som planerar att delta som medlemmar i mobilitetskonsortiet måste vara från samma EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet som samordnaren.

Konsortiemedlemmar behöver inte ha en Erasmusackreditering.

Organisationer som deltar i ett mobilitetskonsortium kan få finansiering för genomförandet av högst två bidragsavtal inom programområde 1 på yrkesutbildningsområdet under samma ansökningsomgång. Yrkesutbildningsorganisationer som får bidrag för ett kortvarigt program eller ett ackrediterat projekt kan därför endast delta i ett ytterligare mobilitetskonsortium inom yrkesutbildning som medlemsorganisationer. Andra organisationer kan delta i upp till två mobilitetskonsortier.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

Sista ansökningsdag

20 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid)

Datum för projektstart

1 juni samma år

Projektets varaktighet

Alla ackrediterade projekt kommer att ha en inledande varaktighet på 15 månader. Om det är motiverat kan bidragsmottagarna begära en förlängning av sitt projekt till totalt 24 månader. Förlängningar görs efter tolv månaders genomförande, om inte annat beslutas av det nationella programkontoret.

Antal ansökningar

Ackrediterade organisationer får bara lämna in en ansökan per ansökningstillfälle.

Verksamhet som kan beviljas bidrag

Alla typer av verksamhet med inriktning på yrkesutbildning. Du hittar en detaljerad lista och regler i avsnittet ”Verksamhet”.

För att vara bidragsberättigade måste ansökningarna omfatta minst en mobilitetsverksamhet för personal eller studerande.

Projektets omfattning

Det finns inga begränsningar för antalet deltagare i ackrediterade projekt, förutom eventuella begränsningar som har fastställts vid budgettilldelningen.

Projekten får anslå högst 20 % av det beviljade bidraget för verksamheter med tredjeländer som inte är associerade till programmet13 . Syftet med dessa möjligheter är att uppmuntra organisationer i EU-medlemsstater och i tredjeländer som är associerade till programmet till att utforma utgående mobilitetsverksamheter med flera tredjeländer som inte är associerade till programmet. Verksamheternas geografiska räckvidd ska vara så bred som möjligt.

Budgettilldelning

Kvaliteten på sökandens Erasmusplan har bedömts i samband med ansökan om ackreditering och därför utförs ingen kvalitativ bedömning i samband med budgettilldelningen. Alla bidragsberättigade ansökningar får finansiering.

Det beviljade bidragsbeloppet beror på flera faktorer:

 • Den totala budget som finns tillgänglig för tilldelning till ackrediterade sökande.
 • De verksamheter som omfattas av ansökan (inklusive den beräknade budget som krävs för att genomföra dem).
 • Grundbidrag och högsta bidrag.
 • Följande tilldelningskriterier: den sökandes resultat, politiska prioriteringar och geografiska balans (om det nationella programkontoret tillämpar sådana kriterier).

Det nationella programkontoret kommer att offentliggöra detaljerade regler för grundbidrag och högsta bidrag, poäng för tilldelningskriterierna, viktning av varje kriterium, fördelningsmetod och tillgänglig budget för ackrediterade projekt innan tidsfristen för ansökningsomgången löper ut.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Följande finansieringsregler gäller för kortvariga projekt och ackrediterade mobilitetsprojekt för studerande och personal inom yrkesutbildning.

Olika budgetkategorier är oberoende av varandra, vilket innebär att bidragsmottagaren för varje enskild deltagare kan begära alla aktuella enhetsbidrag eller endast vissa av dem (om resten av kostnaderna täcks på ett annat sätt). Medel från Erasmus+ kan kompletteras av den bidragsmottagande organisationen själv, med andra EU-medel, med donationer eller genom avgifter från deltagarna. Om bidragsmottagaren begär avgifter från deltagarna måste dessa ligga i linje med de relevanta bestämmelserna i kvalitetsstandarderna för Erasmus. I synnerhet får avgifterna inte skapa hinder för att inkludera deltagare med begränsade möjligheter.

Budgetkategori - Organisatoriskt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader som är direkt kopplade till genomförandet av projektet  och som inte omfattas av andra utgiftskategorier.

Exempelvis: förberedelser (pedagogiska och interkulturella aspekter och annat), mentorsverksamhet, övervakning och stöd för deltagarna under mobilitetsperioden, tjänster, verktyg och utrustning som behövs för projektgenomförande, virtuella komponenter i blandade aktiviteter, erkännande av läranderesultat, utbyte av resultat och åtgärder att synliggöra EU-finansieringen för allmänheten.

Det organisatoriska stödet täcker både de sändande och mottagande organisationernas utgifter (förutom personalmobilitet för kurser och utbildningar). Organisationerna kommer överens om hur bidraget ska fördelas.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

Belopp

100 euro

 • ­Per deltagare i personalmobilitet för kurser och fortbildning
 • ­Per inbjuden expert
 • ­Per blivande lärare eller utbildare som tas emot
 • ­Per deltagare i yrkestävlingar
 • ­Per deltagare i gruppmobilitet

350 euro; 200 euro efter den hundrade deltagaren i samma typ av verksamhet

 • ­Per deltagare i kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för yrkesstuderande
 • ­Per deltagare i personalmobilitet för jobbskuggning eller undervisningsuppdrag

500 euro

 • ­Per deltagare i långvarig mobilitet i utbildningssyfte för yrkesstuderande (ErasmusPro)
 • ­Per deltagare i enskild verksamhet som äger rum i ett tredjeland som inte är associerat till programmet

Budgetkategori - Resor

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser           

Bidrag till deltagarnas och de medföljande personernas kostnader för en tur- och returresa från ursprungsorten till platsen för verksamheten.

När det gäller sträckor under 500 km kommer deltagarna i regel att resa med utsläppssnåla transportmedel.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten14  med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen15 .

Belopp

Reseavstånd Miljövänligt resande Icke miljövänligt resande
10–99 km 56 euro 28 euro
100–499 km 285 euro 211 euro
500–1999 km 417 euro 309 euro
2 000–2 999 km 535 euro 395 euro
3000–3999 km 785 euro 580 euro
4000–7999 km 1188 euro 1188 euro
8 000 km eller mer 1735 euro 1735 euro

Budgetkategori - Individuellt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser           

Kostnader för uppehälle för deltagare och medföljande personer16  under verksamheten.

Vid behov kan kostnaderna för uppehälle omfatta restiden före och efter aktiviteten, högst två resdagar för deltagare och eventuella medföljande personer med standardresebidrag och högst sex dagar med grönt resebidrag.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antal personer, vistelsens längd och mottagande land17 .

Belopp

Deltagarkategori Landgrupp 1 Landgrupp 2 Landgrupp 3
Personal 107 - 191 euro 95 - 169 euro 84 - 148 euro
Yrkesstuderande 48 - 127 euro 41 - 110 euro 36 - 93 euro

Ovanstående är de tillåtna intervallen för grundbelopp per verksamhetsdag. Inom dessa intervall kommer varje nationellt programkontor att besluta om de exakta grundbeloppen för de projekt som de förvaltar och offentliggöra dessa belopp på sin webbplats.

Grundbeloppet betalas fram till den 14:e verksamhetsdagen (inklusive resdagar). Från den 15:e dagen motsvarar beloppet 70 % av grundbeloppet. Beloppen avrundas till närmaste hela euro.

Budgetkategori - Inkluderingsstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Inkluderingsstöd för organisationer: kostnader för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med begränsade möjligheter.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med begränsade möjligheter.

Belopp

125 euro per deltagare

Inkluderingsstöd för deltagare: ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med begränsade möjligheter och medföljande personer (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om de inte redan täcks via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd). Inkluderingsstöd kan också ges till personal med begränsade möjligheter som tar på sig rollen som medföljande personer eller deltar i ett förberedande besök.

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Budgetkategori - Förberedande besök

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för resor och uppehälle för deltagande i förberedande besök.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

Belopp

680 euro per deltagare, högst tre deltagare per besök

Budgetkategori - Kursavgifter

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser           

Kostnader för inskrivningsavgifter för mobilitetsformatet för personal, ”Kurser och utbildning”.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på aktivitetens längd.

Belopp

80 euro per deltagare per dag, varje anställd kan få högst 800 euro i bidrag för kursavgifter enligt bidragsavtalet.

Budgetkategori - Språkstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för tillhandahållande av språkstudiematerial och språkundervisning för deltagare som behöver förbättra kunskaperna i det språk som de kommer att använda i studierna eller som undervisningen kommer att ske på under verksamheten.

Språkstöd kan beviljas för deltagare i följande typer av verksamhet: jobbskuggnings- och undervisningsuppdrag, kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för yrkesstuderande och långvarig mobilitet i utbildningssyfte för yrkesstuderande (ErasmusPro).

Stödet betalas endast ut om deltagaren inte kan få webbaserat språkstöd på grund av att det språk eller den nivå som krävs inte är tillgängliga eller till följd av att det föreligger särskilda hinder som deltagare med begränsade möjligheter ställs inför. Villkoren ovan gäller inte för förstärkt stöd till ErasmusPro-deltagare.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

Belopp

150 euro per deltagare

Dessutom 150 euro i förstärkt språkstöd per deltagare i ErasmusPro

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Höga resekostnader för deltagare och medföljande personer som inte täcks av standardresekategorin på grund av stort geografiskt avstånd eller andra hinder.  Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns ersätter de det resebidrag som baseras på enhetskostnader.

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg.

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Dyra resor gäller när resebidraget på grundval av enhetskostnaden inte täcker 70 % av deltagarnas resekostnader.

Belopp

Kostnader för finansiell garanti: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Höga resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf. ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sv. ↩ back
 • 3 Mobilitetsverksamhet för yrkesstuderande kommer att betraktas som ”digital praktik” när praktiken omfattar en eller flera av följande aktiviteter: digital marknadsföring (t.ex. hantering av sociala medier, webbanalyser), digital, grafisk, mekanisk eller systemrelaterad utveckling av applikationer, programvara, skript eller webbplatser, installation, underhåll och drift av it-system och it-nätverk, it-säkerhet, dataanalys, datautvinning och visualisering, programmering av robotar samt AI-applikationer. Allmänt kundstöd, orderhantering, datainmatning eller kontorsuppgifter ingår inte i denna kategori. ↩ back
 • 4 Mer information om definitionen av yrkestävlingar finns i del D – Ordlista. ↩ back
 • 5 Program för gruppverksamhet som helt eller huvudsakligen består av kommersiellt tillgängliga verksamheter såsom kurser vid en språkskola eller andra kommersiella ”färdiga” verksamheter är inte bidragsberättigande. Verksamheten hos den mottagande yrkesutbildningsanordnaren kan kompletteras med en periods arbetsplatsförlagt lärande på ett företag. Om det är relevant för verksamhetens lärandeprogram kan de studerande ägna en del av mobilitetsperioden åt gemensamma resor till naturområden, kulturanläggningar, internationella tävlingar eller liknande lärandeverksamhet. Sådant innehåll måste dock alltid vara underordnat den huvudsakliga lärandeverksamheten och ingå i ett program för ömsesidigt lärande som utformats av de två yrkesutbildningsanordnarna. ↩ back
 • 6 I samtliga fall är det fortfarande de sändande organisationernas och värdorganisationernas ansvar att säkerställa att tillämpliga regler och lagar i de sändande länderna och värdländerna respekteras fullt ut. ↩ back
 • 7 Bidragsberättigande program för grundläggande eller fortsatt yrkesutbildning i varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet ska fastställas av den behöriga nationella myndigheten och offentliggöras på det berörda nationella programkontorets webbplats. ↩ back
 • 8 Den behöriga nationella myndigheten beslutar huruvida gruppmobilitetsverksamhet kan beviljas för alla program för grundläggande yrkesutbildning eller endast för vissa. ↩ back
 • 9 EU:s institutioner finns i Bryssel, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg och Haag. Verksamhet vid EU-institutionerna kommer att betraktas som transnationell mobilitet och finansiering (enligt beskrivningen i avsnittet ”Vilka regler gäller för finansieringen?”) och kan begäras för alla deltagare, oavsett deras ursprungsland. ↩ back
 • 10 Nyutexaminerade får delta i upp till tolv månader efter examen. Om deltagarna har fullgjort obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period. ↩ back
 • 11 De organisationer i varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet som kan få stöd ska fastställas av den behöriga nationella myndigheten och offentliggöras på det berörda nationella programkontorets webbplats med relevanta exempel. ↩ back
 • 12 Yrkesutbildningsanordnare med särskild status och under överinseende av nationella programkontor i ett annat land kan behöva ansöka hos programkontoret i det land som utövar tillsynen. För exakt information i varje enskilt fall kan du kontakta det nationella programkontoret i värdlandet eller i den berörda nationella myndighetens land. ↩ back
 • 13 Budgetkategorierna ”Inkluderingsstöd för deltagare” och ”Särskilda kostnader för dyra resor” ska inte räknas med i denna andel. ↩ back
 • 14 Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km). ↩ back
 • 15 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.html ↩ back
 • 16 För medföljande personer tillämpas beloppen för personal. I undantagsfall då den medföljande personen behöver vistas utomlands i mer än 60 dagar stöds extra kostnader för uppehälle efter den 60:e dagen under budgetrubriken ”Inkluderingsstöd”. ↩ back
 • 17

  Mottagande landgrupper för EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet:
  Landgrupp 1: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland, Österrike
  Landgrupp 2: Cypern, Estland, Grekland, Lettland, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien och Tjeckien
  Landgrupp 3: Bulgarien, Kroatien, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Turkiet och Ungern

  Mottagande landgrupper för tredjeländer som inte är associerade till programmet:
  Landgrupp 1: Japan, Israel, Sydkorea, Georgien, Argentina, Armenien, Angola, Saudiarabien, Kuwait, USA, Storbritannien, Schweiz, Bahrain, Azerbajdzjan, Sudan, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Libanon, Vietnam, Mexiko, Taiwan, Moldavien, Malaysia, Tanzania, Kanada, Singapore, Australien, Thailand,Färöarna, Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten.
  Landgrupp 2: Indien, Kazakstan, Brasilien, Demokratiska republiken Kongo, Chile, Nigeria, Uganda, Liberia, Djibouti, Demokratiska folkrepubliken Korea, Uzbekistan, Turkmenistan, Dominikanska republiken, Jamaica, Belarus, Libyen, Syrien, Kuba, Jemen, Kenya, Rwanda, Seychellerna, Antigua och Barbuda, Brunei, Montenegro, Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominica, Uruguay, Albanien, Kina, Filippinerna, Peru, Venezuela, Panama, Ghana, Tchad, Guyana, Egypten, Marocko, Kiribati, Oman, Bosnien och Hercegovina, Iran, Moçambique, Senegal, Mauritius, Qatar, Jordanien, Indonesien, Laos, Sydafrika, Etiopien, Bangladesh, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Elfenbenskusten, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahamas, Papua Nya Guinea, Mikronesien, Ukraina, Kirgizistan, Ryssland, Palestina.
  Landgrupp 3: Nepal, Maldiverna, Tadzjikistan, Nicaragua, Zambia, Guinea, Kongo, Botswana, Belize, Samoa, Marshallöarna, Palau, Tuvalu, Nauru, Cooköarna, Niue, Nya Zeeland, Pakistan, Bhutan, El Salvador, Surinam, Guatemala, Honduras, Somalia, Trinidad och Tobago, Algeriet, Colombia, Gambia, Fiji, Salomonöarna, Vanuatu, Kambodja, Zimbabwe, Burundi, Mongoliet, Kamerun, Östtimor, Sri Lanka, Madagaskar, Mali, Togo, São Tomé och Príncipe, Tonga, Bolivia, Benin, Lesotho, Macao, Tunisien, Irak, Burkina Faso, Ekvatorialguinea, Centralafrikanska republiken, Guinea-Bissau, Namibia, Komorerna, Eritrea, Myanmar/Burma, Afghanistan, Niger, Mauretanien, Kap Verde, Kosovo, Eswatini och Sydsudan. ↩ back

Tagged in:  Yrkesutbildning – studenter och personal