Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilnost za učence, dijake in osebje v splošnem šolskem izobraževanju

Ta ukrep podpira šole in druge organizacije, aktivne na področju splošnega šolskega izobraževanja, ki želijo organizirati aktivnosti učne mobilnosti za učence, dijake in osebje v šolskem izobraževanju.

Podprte so številne aktivnosti, vključno s sledenjem na delovnem mestu in programi poklicnega razvoja za osebje, individualno in skupinsko mobilnostjo za učence in dijake, povabljenimi strokovnjaki in drugimi aktivnostmi, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

Sodelujoče organizacije bi morale s svojimi aktivnostmi dejavno spodbujati vključevanje in raznolikost, okoljsko trajnostnost in digitalno izobraževanje, in sicer z uporabo posebnih možnosti financiranja, ki jih za te namene ponuja program, z ozaveščanjem udeležencev, izmenjavo najboljših praks in izbiro ustrezne zasnove za svoje aktivnosti.

Cilji ukrepa

Cilj tega ukrepa je posameznikom zagotoviti priložnosti za učenje ter podpirati internacionalizacijo in institucionalni razvoj šol in drugih organizacij na področju splošnega šolskega izobraževanja. Natančneje, cilji tega ukrepa so:

Krepitev Evropske razsežnosti poučevanja in učenja prek:

 • spodbujanja vrednot vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe;
 • spodbujanja znanja o skupni evropski dediščini in raznolikosti;
 • podpiranja razvoja strokovnih mrež v Evropi;

Izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja v splošnem šolskem izobraževanju prek:

 • podpiranja strokovnega razvoja učiteljev, ravnateljev in drugega šolskega osebja;
 • spodbujanja uporabe novih tehnologij in inovativnih metod poučevanja;
 • izboljšanja učenja jezikov in jezikovne raznolikosti v šolah;
 • podpiranja izmenjave in prenosa najboljših praks na področju poučevanja in razvoja šol;

Prispevanje k oblikovanju Evropskega izobraževalnega prostora prek:

 • krepitve zmogljivosti šol za čezmejne izmenjave in sodelovanje ter izvajanje visokokakovostnih projektov mobilnosti;
 • omogočanja, da učna mobilnost postane realna možnost za vse učence in dijake v splošnem šolskem izobraževanju;
 • spodbujanja priznavanja učnih izidov, ki so jih učenci, dijaki in osebje dosegli med obdobji mobilnosti v tujini.

Kako dostopati do priložnosti za mobilnost v okviru programa Erasmus+?

Šole in druge organizacije, aktivne na področju splošnega šolskega izobraževanja, se lahko za financiranje prijavijo na dva načina:

 • kratkotrajni projekti mobilnosti učencev in osebja – ti projekti prijaviteljem omogočajo, da v obdobju šestih do osemnajstih mesecev organizirajo različne aktivnosti mobilnosti. Kratkotrajni projekti so najboljša izbira za organizacije, ki se prvič prijavljajo za program Erasmus+, ali tiste, ki želijo organizirati samo omejeno število aktivnosti;
 • akreditirani projekti za mobilnost učencev, dijakov in osebja – ti projekti so odprti samo za organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus na področju splošnega šolskega izobraževanja. Ta posebni sklop financiranja omogoča akreditiranim organizacijam, da redno prejemajo sredstva za aktivnosti mobilnosti, ki prispevajo k postopnemu izvajanju njihovega načrta Erasmus. Za akreditacijo Erasmus se lahko prijavijo vse organizacije, ki želijo redno organizirati aktivnosti mobilnosti. Za prijavo niso potrebne predhodne izkušnje s programom. Več informacij o tej priložnosti si preberite v poglavju tega vodnika o akreditaciji Erasmus na področju izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter splošnega šolskega izobraževanja.

Poleg tega se lahko organizacije pridružijo programu, ne da bi oddale prijavo, tako da:

 • se pridružijo obstoječemu konzorciju za mobilnost v okviru programa Erasmus+ pod vodstvom akreditiranega koordinatorja konzorcija v svoji državi, ki sprejema nove člane v svoj konzorcij;
 • gostijo udeležence iz druge države: vsaka organizacija lahko postane gostiteljica za učence ali osebje iz partnerske organizacije v tujini. Če postane organizacija gostiteljica, je to dragocena izkušnja in dober način, kako vzpostaviti partnerstva in pred prijavo izvedeti več o programu.

Šole se tudi spodbujajo, naj se pridružijo spletni skupnosti eTwinning, ki gostuje na varni platformi, dostopni učiteljem in šolskemu osebju, ki jih je potrdila nacionalna podporna organizacija eTwinning. Platforma eTwinning šolam omogoča, da vzpostavijo skupne virtualne učilnice in izvajajo projekte z drugimi šolami, poleg tega učiteljem omogoča razprave in izmenjavo s kolegi ter udeležbo v različnih priložnostih za poklicni razvoj. eTwinning je tudi odlično okolje za iskanje partnerjev za prihodnje projekte.

Poleg tega so šole in učitelji vabljeni k uporabi orodij SELFIE: brezplačnih, večjezičnih spletnih orodij za samoocenjevanje, ki jih je oblikovala Evropska komisija za pomoč šolam in učiteljem pri razvoju njihovih digitalnih zmogljivosti. Orodje za učitelje učiteljem omogoča, da sami ocenijo svojo digitalno kompetenco in zaupanje ter pridobijo povratne informacije o svojih prednostih in vrzelih v znanju ali kompetencah, kjer bi se lahko izboljšali. Skupine učiteljev lahko tudi skupaj uporabljajo orodje in oblikujejo načrt usposabljanja. Orodja SELFIE so na voljo na spletu: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sl.

Priprava projekta

Organizacija prijaviteljica je ključni akter v projektu v okviru ključnega ukrepa 1. Prijaviteljica pripravi in odda prijavo, podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih, izvaja aktivnosti mobilnosti in poroča nacionalni agenciji. Postopek prijave za kratkotrajne projekte in za akreditacijo Erasmus je osredotočen na potrebe in načrte organizacije prijaviteljice.

Aktivnosti mobilnosti v okviru projekta mobilnosti so lahko vhodne ali izhodne. Razpoložljive aktivnosti so večinoma aktivnosti izhodne mobilnosti. To pomeni, da bo organizacija prijaviteljica delovala kot organizacija pošiljateljica: izbrala bo udeležence in jih poslala v organizacijo gostiteljico v tujino. Močno se spodbuja uporaba teh možnosti za organizacijo dvosmernih izmenjav ali skupnih aktivnosti z eno ali več partnerskimi šolami. V tem primeru bi se morala vsaka sodelujoča šola prijaviti za financiranje v okviru programa Erasmus+, lahko pa se pridruži obstoječemu konzorciju. Da bi olajšali iskanje partnerjev, program Erasmus+ ponuja orodja za iskanje partnerjev v tujini v okviru evropske platforme za šolsko izobraževanje (https://school-education.ec.europa.eu/).

Poleg tega obstajajo posebne vrste vhodnih aktivnosti, ki organizacijam prijaviteljicam omogočajo, da v svojo organizacijo povabijo strokovnjake ali učitelje. Namen vhodnih aktivnosti ni ustvariti dvosmerne izmenjave, ampak pripeljati osebe, ki lahko pomagajo pri razvoju in internacionalizaciji organizacije prijaviteljice.Pri izvajanju vseh aktivnosti, podprtih v okviru tega ukrepa, je treba upoštevati standarde kakovosti Erasmus. Standardi kakovosti Erasmus zajemajo konkretne prakse izvajanja za projektne naloge, kot so izbor in priprava udeležencev, opredelitev, ocenjevanje in priznavanje učnih izidov, izmenjava rezultatov projektov itd. Na naslednji povezavi na spletišče Europa si lahko preberete celotno besedilo o standardih kakovosti Erasmus: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Horizontalne razsežnosti

Vsi projekti mobilnosti bi morali vključevati naslednje razsežnosti, ki so skupne celotnemu programu Erasmus+:

Vključevanje in raznolikost

V skladu s standardi kakovosti Erasmus morajo organizacije, ki prejmejo podporo iz programa, udeležencem iz vseh okolij vključujoče in pravično zagotavljati priložnosti za mobilnost. Pri izboru dijakov, ki se bodo udeležili aktivnosti projekta, bi bilo treba upoštevati ključne dejavnike, kot so motiviranost, uspešnost ter potrebe udeležencev po osebnem razvoju in učenju. Podobno bi bilo treba pri izboru osebja, ki bo sodelovalo v aktivnostih, zagotoviti, da so koristi njihovega poklicnega razvoja na voljo vsem učečim se v organizaciji.

Med pripravo, izvajanjem in nadaljnjim spremljanjem aktivnosti mobilnosti bi morale organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice udeležence vključiti v ključne odločitve, da bi za vsakega udeleženca zagotovile kar največje koristi in učinke.

Upravičenci in druge sodelujoče organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, se spodbujajo, naj aktivno ustvarjajo in omogočajo priložnosti za mobilnost, na primer z določitvijo obdobij mobilnosti v svojem akademskem koledarju in opredelitvijo standardnih ukrepov za ponovno vključevanje udeležencev, ki se vrnejo.

Okoljsko trajnostne in odgovorne prakse

V skladu s standardi kakovosti Erasmus morajo organizacije, ki prejmejo podporo iz programa, med svojimi udeleženci spodbujati okoljsko trajnostno in odgovorno vedenje ter ozaveščati o pomenu ukrepov za zmanjšanje ali nadomestitev okoljskega odtisa aktivnosti mobilnosti. Ta načela bi se morala upoštevati pri pripravi in izvajanju vseh aktivnosti programa, zlasti z uporabo posebne finančne podpore, ki se v okviru programa zagotavlja za spodbujanje trajnostnih prevoznih sredstev. Organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, bi morale ta načela vključiti v svoje vsakdanje delo ter aktivno spodbujati spremembo miselnosti in vedenja med dijaki in zaposlenimi.

Digitalna preobrazba na področju izobraževanja in usposabljanja

Program v skladu s standardi kakovosti Erasmus vse sodelujoče organizacije podpira pri vključevanju uporabe digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev njihovih fizičnih aktivnosti, izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami ter izboljšanje njihovega učenja in poučevanja. Poleg tega lahko udeleženci praks za digitalne priložnosti izkoristijo: aktivnosti mobilnosti, ki jim omogočajo pridobivanje digitalnih spretnosti ter krepitev zmogljivosti za usposabljanje, poučevanje in opravljanje drugih nalog s pomočjo digitalnih orodij. Take aktivnosti se lahko organizirajo s katero koli obliko mobilnosti osebja, ki je na voljo.

Udeležba v demokratičnem življenju

Cilj programa je udeležencem pomagati odkriti prednosti aktivnega državljanstva in udeležbe v demokratičnem življenju. Podprte aktivnosti mobilnosti bi morale okrepiti participativna znanja in spretnosti na različnih področjih civilne družbe ter razvoj socialnih in medkulturnih kompetenc, kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti. Kjer je to mogoče, bi morali projekti ponujati priložnosti za udeležbo ljudi v demokratičnem življenju ter socialno in državljansko udeleževanje v formalnih in tudi neformalnih učnih aktivnostih. Prav tako bi morali izboljšati razumevanje Evropske unije in skupnih vrednot EU med udeleženci, vključno s spoštovanjem demokratičnih načel, človekovega dostojanstva, enotnosti in raznolikosti, medkulturnega dialoga ter evropske družbene, kulturne in zgodovinske dediščine.

Aktivnosti

V tem poglavju so predstavljene vrste aktivnosti, ki se lahko podprejo s sredstvi programa Erasmus+ v okviru kratkotrajnih in akreditiranih projektov.

Pri vseh aktivnostih se lahko zagotovi dodatna podpora za osebe, ki spremljajo udeležence z manj priložnostmi, mladoletnike ali mlade odrasle, ki potrebujejo nadzor. Spremljevalne osebe lahko podporo prejmejo za celotno obdobje aktivnosti ali njegov del.

Mobilnost osebja

Razpoložljive oblike

 • Sledenje na delovnem mestu (od 2 do 60 dni)
 • Mobilnost z namenom poučevanja (od 2 do 365 dni)
 • Tečaji in usposabljanje (od 2 do 30 dni, največ 10 dni na udeleženca)

Poleg fizične mobilnosti je mogoče vse aktivnosti mobilnosti osebja kombinirati z virtualnimi aktivnostmi. Zgoraj navedeno najkrajše in najdaljše trajanje velja za fizično komponento mobilnosti.

Sledenje na delovnem mestu: udeleženci lahko določeno obdobje preživijo v organizaciji gostiteljici v drugi državi z namenom učenja novih praks in zbiranja novih zamisli z opazovanjem in sodelovanjem s kolegi, strokovnjaki ali drugimi strokovnimi delavci pri vsakodnevnem delu v organizaciji gostiteljici.

Programi poučevanja ali usposabljanja: udeleženci lahko preživijo obdobje poučevanja ali usposabljanja za učeče se osebe v organizaciji gostiteljici v drugi državi, da se učijo z opravljanjem svojih nalog in izmenjavo z vrstniki.

Tečaji in usposabljanje: udeleženci lahko sodelujejo na strukturiranem tečaju ali podobnem usposabljanju, ki ga izvajajo usposobljeni strokovnjaki ter ki temelji na vnaprej določenem učnem programu in učnih izidih. Usposabljanje mora vključevati udeležence iz vsaj dveh različnih držav in udeležencem omogočati, da komunicirajo z drugimi učečimi se osebami in trenerji. Popolnoma pasivne aktivnosti, kot so poslušanje predavanj, govorov ali množičnih konferenc, niso podprte.

Prijavitelji se morajo zavedati, da so vsi ponudniki tečajev popolnoma neodvisni od programa Erasmus+ in delujejo kot ponudniki storitev na prostem trgu. Za izbiro tečajev in usposabljanja je torej odgovorna organizacija upravičenca. Za pomoč prijaviteljem pri izbiri so na voljo naslednji standardi kakovosti:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_sl.

Upravičeni udeleženci

Med upravičenimi udeleženci so učitelji, ravnatelji ter vsi drugo nepedagoški strokovnjaki in osebje, ki delajo na področju splošnega šolskega izobraževanja.

Upravičeno nepedagoško osebje vključuje osebje, ki dela na področju splošnega šolskega izobraževanja, bodisi v šolah (pomočniki učiteljev, pedagoški svetovalci, psihologi itd.) bodisi v drugih organizacijah, aktivnih na področju splošnega šolskega izobraževanja (npr. šolski inšpektorji, svetovalci, usklajevalci politik, odgovorni za splošno šolsko izobraževanje).

Udeleženci morajo biti zaposleni v organizaciji pošiljateljici ali pa redno sodelovati z njo, da ji pomagajo pri izvajanju njenih osnovnih dejavnosti (npr. kot zunanji trenerji, strokovnjaki ali prostovoljci).

V vseh primerih morajo biti naloge, ki udeleženca povezujejo z organizacijo pošiljateljico, dokumentirane tako, da lahko nacionalna agencija preveri to povezavo (npr. s pogodbo o zaposlitvi ali prostovoljstvu, opisom nalog ali podobnim dokumentom). Nacionalne agencije oblikujejo pregledno in dosledno prakso glede tega, katera so sprejemljiva delovna razmerja in dokazila v njihovem nacionalnem okviru.

Upravičeni kraji izvajanja

Aktivnosti morajo potekati v tujini, v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Mobilnost učencev

Razpoložljive oblike

 • Skupinska mobilnost učencev/dijakov (od 2 do 30 dni, vsaj dva učenca/dijaka na skupino)
 • Kratkotrajna učna mobilnost učencev/dijakov (od 10 do 29 dni)
 • Dolgotrajna učna mobilnost učencev/dijakov (od 30 do 365 dni)

Poleg fizične mobilnosti je mogoče vse aktivnosti mobilnosti učencev/dijakov kombinirati z virtualnimi aktivnostmi. Zgoraj navedeno najkrajše in najdaljše trajanje velja za fizično komponento mobilnosti.

Skupinska mobilnost učencev/dijakov: skupina učencev/dijakov iz šole pošiljateljice se lahko v določenem obdobju uči skupaj z vrstniki v drugi državi. Šola pošiljateljica mora učne aktivnosti oblikovati v sodelovanju s partnersko šolo v državi gostiteljici 1 .

Učitelji ali drugo usposobljeno izobraževalno osebje iz šole pošiljateljice morajo učence/dijake spremljati v celotnem obdobju aktivnosti in voditi učni proces. Po potrebi lahko za podporo spremljajočim učiteljem kot spremljevalne osebe sodelujejo tudi druge odrasle osebe 2 .

Kratkotrajna učna mobilnost učencev/dijakov: učenci/dijaki se lahko v določenem obdobju učijo na partnerski šoli v tujini ali opravijo prakso v drugi ustrezni organizaciji v tujini. Za vsakega udeleženca mora biti pripravljen individualni učni program. Za udeležence z manj priložnostmi se lahko mobilnost organizira tako, da traja najmanj dva dni, če je to upravičeno.

Dolgotrajna učna mobilnost učencev/dijakov: učenci/dijaki se lahko v določenem obdobju učijo na partnerski šoli v tujini ali opravijo prakso v drugi ustrezni organizaciji v tujini. Za vsakega udeleženca mora biti pripravljen individualni učni program. Vsem udeležencem je treba zagotoviti obvezno usposabljanje pred odhodom, za organizacijsko in jezikovno podporo pa bo na voljo večja finančna podpora.

Upravičeni udeleženci

Sodelujoči učenci/dijaki morajo biti vpisani v program izobraževanja na šoli pošiljateljici 3 .

Udeležba je mogoča tudi za učence, ki se šolajo zunaj institucionalnega okolja v državah, kjer taka praksa obstaja 4 .

Upravičeni kraji izvajanja

Aktivnosti morajo potekati v tujini, v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Skupinska mobilnost učencev mora potekati v šoli gostiteljici. Izjemoma se lahko aktivnosti izvajajo na drugem kraju v državi šole gostiteljice, če to upravičujeta vsebina in kakovost aktivnosti. V tem primeru se potni stroški udeležencev od šole gostiteljice do kraja dogodka ne bodo šteli za aktivnost transnacionalne mobilnosti. Zato v ta namen ni mogoče zahtevati dodatnih sredstev.

Poleg tega lahko skupinska mobilnost dijakov poteka na sedežu institucije Evropske unije, če je aktivnost organizirana v instituciji EU ali v sodelovanju z njo 5 .

Ne glede na kraj morajo skupinske aktivnosti vključevati učence iz vsaj dveh držav članic EU ali tretjih držav, pridruženih programu.

Druge podprte aktivnosti

Razpoložljive oblike

 • Povabljeni strokovnjaki (od 2 do 60 dni)
 • Gostovanje učiteljev in izobraževalcev na usposabljanju (od 10 do 365 dni)

Povabljeni strokovnjaki: šole lahko povabijo trenerje, učitelje, strokovnjake na področju politik ali druge usposobljene strokovnjake iz tujine, ki lahko pomagajo izboljšati poučevanje in učenje v šoli gostiteljici. Povabljeni strokovnjaki lahko na primer izvajajo usposabljanje za osebje šole, predstavijo nove metode poučevanja ali pomagajo pri prenosu dobrih praks na področju organizacije in upravljanja.

Gostovanje učiteljev in izobraževalcev na usposabljanju: organizacije prijaviteljice lahko gostijo učitelje na usposabljanju, ki želijo opraviti prakso v tujini. Organizacija gostiteljica bo prejela podporo za vzpostavitev aktivnosti, medtem ko bi morala podporo za potne stroške in individualno podporo udeležencu zagotoviti institucija pošiljateljica (ki se lahko v ta namen prijavi za financiranje v okviru programa Erasmus+).

Upravičeni udeleženci

Povabljeni strokovnjaki so lahko katere koli osebe iz druge države članice EU ali tretje države, pridružene programu, ki lahko zagotovijo strokovno znanje in usposabljanje, ki ustreza potrebam in ciljem organizacije, ki jih povabi.

Gostovanje učiteljev in izobraževalcev na usposabljanju je na voljo udeležencem, ki so v drugi državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, vpisani v program izobraževanja za učitelje (ali podoben program izobraževanja za trenerje ali izobraževalce) ali so ga pred kratkim zaključili 6 .

Upravičeni kraji izvajanja

Kraj izvajanja za povabljene strokovnjake in učitelje na usposabljanju je vedno organizacija upravičenka (vključno s člani konzorcija).

Pripravljalni obiski

Kaj je pripravljalni obisk?

Pripravljalni obisk je obisk bodoče organizacije gostiteljice, ki ga opravi osebje organizacije pošiljateljice, da bi bolje pripravili aktivnost mobilnosti učečih se oseb ali osebja.

Kdaj je mogoče organizirati pripravljalni obisk?

Obstajati morajo jasni razlogi za vsak pripravljalni obisk, ki mora biti namenjen izboljšanju vključevanja, obsega in kakovosti aktivnosti mobilnosti.

Pripravljalni obiski se lahko organizirajo na primer za boljšo pripravo mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi, za začetek sodelovanja z novo partnersko organizacijo ali za pripravo daljših aktivnosti mobilnosti.

Pripravljalni obiski se lahko organizirajo kot priprava na kakršno koli mobilnost učečih se oseb ali osebja, razen „tečajev in usposabljanja“.

Kdo lahko sodeluje pri pripravljalnem obisku?

Pripravljalne obiske lahko opravijo katere koli osebe, ki so upravičene do aktivnosti mobilnosti osebja in sodelujejo pri organizaciji projekta.

Izjemoma se lahko pripravljalnih obiskov za svoje aktivnosti udeležijo učeči se, ki se bodo udeležili dolgotrajne učne mobilnosti, in udeleženci z manj priložnostmi, vključeni v katero koli aktivnost.

Pri pripravljalnem obisku lahko sodelujejo največ tri osebe, organizacija gostiteljica pa lahko organizira največ en pripravljalni obisk.

Kje potekajo pripravljalni obiski?

Pripravljalni obiski potekajo v prostorih bodoče organizacije gostiteljice ali na katerem koli drugem kraju, kjer se načrtujejo aktivnosti mobilnosti. Pravila, ki se uporabljajo za kraje aktivnosti mobilnosti za osebje in učeče se osebe, veljajo tudi za pripravljalne obiske, povezane s temi aktivnostmi.

Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije (kratkotrajni projekti)

Kratkotrajni projekti za mobilnost učencev, dijakov in osebja so neposreden in enostaven način, kako izkoristiti program Erasmus+. Njihov namen je organizacijam omogočiti, da enostavno organizirajo nekaj aktivnosti in pridobijo izkušnje v programu.

Zaradi ohranjanja enostavnosti kratkotrajni projekti vključujejo omejitev števila udeležencev in trajanja projekta. Ta oblika projektov je na voljo samo posameznim organizacijam, ne pa koordinatorjem konzorcijev. Akreditirane organizacije se ne morejo prijaviti za kratkotrajne projekte, saj že imajo stalni dostop do sredstev programa Erasmus+.

Prijava za kratkotrajne projekte vključuje seznam in opis aktivnosti, ki jih namerava organizirati organizacija prijaviteljica.

Merilo za upravičenost

Upravičene organizacije: kdo se lahko prijavi?

Do prijave so upravičene 7 naslednje organizacije:

 1. šole, ki izvajajo splošno izobraževanje na predprimarni, primarni ali sekundarni ravni 8 ;
 2. lokalni in regionalni javni organi, usklajevalni organi in druge organizacije, ki opravljajo naloge na področju splošnega šolskega izobraževanja.

Organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus za splošno šolsko izobraževanje, se ne morejo prijaviti za kratkotrajne projekte.

Upravičene države

Organizacije prijaviteljice morajo imeti sedež v isti državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Kam oddati prijavo?

Prijave se oddajo nacionalni agenciji države, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Roka za oddajo prijave

1. prijavni rok (za vse nacionalne agencije): do 23. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času);

2. prijavni rok: za nacionalne agencije, ki se odločijo odpreti drugi prijavni rok. V tem primeru bo nacionalna agencija prijavitelja obvestila prek svojega spletnega mesta. Prijavitelji morajo za 2. prijavni rok vlogo za nepovratna sredstva oddati do 4. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času).

Datumi začetka projektov

Za projekte je mogoče izbrati naslednje začetne datume:

 • 1. prijavni rok: med 1. junijem in 31. decembrom istega leta;
 • 2. prijavni rok (če je odprt): med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Trajanje projekta

Od 6 do 18 mesecev

Število prijav

Organizacija se lahko v posameznem krogu izbirnega postopka prijavi samo za en kratkotrajni projekt na področju splošnega šolskega izobraževanja.

Organizacije, ki v okviru prvega prijavnega roka prejmejo nepovratna sredstva za kratkotrajni projekt, se v drugem prijavnem roku istega razpisa za zbiranje predlogov ne smejo prijaviti.

Organizacije lahko v petih zaporednih letih razpisov prejmejo največ tri sklope nepovratnih sredstev za kratkotrajne projekte na področju splošnega šolskega izobraževanja. Pri tej omejitvi se ne upoštevajo nepovratna sredstva, prejeta v obdobju 2014–2020.

Upravičene aktivnosti

Vse vrste aktivnosti za splošno šolsko izobraževanje. Za podroben seznam in pravila glej poglavje „Aktivnosti“.

Da bi bile prijave upravičene, morajo vključevati vsaj eno aktivnost mobilnosti osebja ali učečih se.

Obseg projekta

Prijava za kratkotrajni projekt lahko zajema največ 30 udeležencev aktivnosti mobilnosti.

Pri tej omejitvi se ne bodo upoštevali pripravljalni obiski in udeležba spremljevalnih oseb.

Podporne organizacije

Podporna organizacija je organizacija, ki pomaga organizaciji upravičenki pri praktičnih vidikih izvajanja projekta, ki se ne nanašajo na osrednje projektne naloge, kot so opredeljene v standardih kakovosti Erasmus.

Vsaka organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem in usposabljanjem, lahko postane podporna organizacija. O vlogi in obveznostih podpornih organizacij se formalno dogovorijo zadevne organizacije in organizacija upravičenka. Podporna organizacija deluje pod nadzorom organizacije upravičenke, ki nosi končno odgovornost za rezultate in kakovost izvedenih aktivnosti. Vsi prispevki podpornih organizacij morajo biti skladni s standardi kakovosti Erasmus.

Merila za dodelitev

Predložene prijave bodo točkovane z največ 100 točkami glede na spodaj navedena merila za dodelitev in uteži. Za dodelitev morajo prijave doseči vsaj naslednje število točk:

 • najmanj 60 od skupno 100 točk in
 • najmanj polovico vseh možnih točk v vsaki od treh kategorij meril za dodelitev.

Ustreznost (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • so profil, izkušnje in aktivnosti prijavitelja ter ciljna populacija učencev relevantni za področje splošnega šolskega izobraževanja;
 • predlog projekta ustreza ciljem ukrepa;
 • predlog projekta ustreza naslednjim posebnim prednostnim nalogam:
  • podpiranju novih udeležencev in manj izkušenih organizacij;
  • podpiranju udeležencev dolgotrajne učne mobilnosti za učence/dijake;
  • podpiranju udeležencev z manj priložnostmi.

Kakovost zasnove projekta (največ 40 točk)

V kolikšni meri:

 • cilji predlaganega projekta jasno in konkretno obravnavajo potrebe organizacije prijaviteljice, njenega osebja in dijakov;
 • sta vsebina predlaganih aktivnosti in ravnovesje med različnimi vrstami aktivnostmi ustrezna za doseganje ciljev projekta;
 •  je bil pripravljen jasen načrt dela za vsako od predlaganih aktivnosti;
 • projekt vključuje okoljsko trajnostne in odgovorne prakse;
 • je v projekt vključena uporaba digitalnih orodij (zlasti eTwinning) in učnih metod za dopolnitev aktivnosti fizične mobilnosti ter izboljšanje sodelovanja s partnerskimi organizacijami.

Kakovost ukrepov nadaljnjega spremljanja (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • je prijavitelj jasno opredelil naloge in odgovornosti za izvajanje aktivnosti v skladu s standardi kakovosti Erasmus;
 • je prijavitelj predlagal konkretne in logične ukrepe za vključitev rezultatov aktivnosti mobilnosti v redno delo organizacije;
 • je prijavitelj predlagal ustrezen način ocenjevanja rezultatov projekta;
 • je prijavitelj predlagal konkretne in učinkovite korake za obveščanje o rezultatih projekta v organizaciji prijaviteljici, izmenjavo rezultatov z drugimi organizacijami in javnostjo ter javno objavo navedbe, da je projekt financirala Evropska unija.

Akreditirani projekti za mobilnost učencev, dijakov in osebja v splošnem šolskem izobraževanju

Organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus na področju splošnega šolskega izobraževanja, se lahko prijavijo za financiranje v okviru posebnega sklopa financiranja, ki je na voljo samo njim. Prijave temeljijo na predhodno odobrenem načrtu Erasmus, zato ni treba predložiti podrobnega seznama in opisa načrtovanih aktivnosti. Namesto tega je pri prijavah poudarek na oceni proračuna, potrebnega za naslednji sklop aktivnosti.

Merila za upravičenost

Upravičene organizacije: kdo se lahko prijavi?

Do prijave so upravičene organizacije, ki imajo veljavno akreditacijo Erasmus na področju splošnega šolskega izobraževanja.

Konzorcij za mobilnost

Organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus za koordinatorje konzorcijev za mobilnost, se morajo prijaviti za obliko mobilnosti za konzorcije za mobilnost.

V okviru prijave je treba predložiti seznam članov konzorcija za mobilnost, ki mora poleg koordinatorja vključevati vsaj eno organizacijo članico.

Vsaka organizacija, ki izpolnjuje merila za upravičenost za akreditacijo Erasmus na istem področju, lahko postane članica konzorcija za mobilnost. Vse načrtovane organizacije članice konzorcija morajo biti iz iste države članice EU ali tretje države, pridružene programu, kot koordinator konzorcija za mobilnost 9 .

Članom konzorcija ni treba imeti akreditacije Erasmus.

Organizacije, ki sodelujejo v konzorciju za mobilnost, lahko v okviru istega razpisa za zbiranje predlogov sredstva prejmejo na podlagi največ dveh sporazumov o nepovratnih sredstvih za ključni ukrep 1 na področju splošnega šolskega izobraževanja. Zato lahko organizacije za splošno šolsko izobraževanje, ki prejmejo nepovratna sredstva za kratkotrajni projekt ali akreditirani projekt, kot organizacije članice dodatno sodelujejo v samo enem konzorciju za mobilnost na področju splošnega šolskega izobraževanja. Druge organizacije lahko sodelujejo v največ dveh konzorcijih za mobilnost.

Kam oddati prijavo?

Prijave se oddajo nacionalni agenciji države, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Rok za oddajo prijave

do 23. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času)

Datum začetka projekta

1. junij istega leta

Trajanje projekta

Začetno trajanje vseh akreditiranih projektov je 15 mesecev. Po 12 mesecih lahko vsi upravičenci svoj projekt podaljšajo na skupno 24 mesecev.

Število prijav

Akreditirane organizacije se lahko v posameznem krogu izbirnega postopka prijavijo samo enkrat.

Upravičene aktivnosti

Vse vrste aktivnosti za splošno šolsko izobraževanje. Za podroben seznam in pravila glej poglavje „Aktivnosti“.

Da bi bile prijave upravičene, morajo vključevati vsaj eno aktivnost mobilnosti osebja ali učečih se.

Obseg projekta

Število udeležencev, ki se lahko vključijo v akreditirane projekte, ni omejeno, razen če se v fazi dodelitve proračunskih sredstev opredelijo morebitne omejitve.

Dodelitev proračunskih sredstev

Kakovost načrta Erasmus prijavitelja je bila ocenjena v fazi prijave za akreditacijo, zato v fazi dodelitve proračunskih sredstev ni kvalitativnega ocenjevanja. Finančna sredstva bodo dodeljena vsem upravičenim vlogam za nepovratna sredstva.

Znesek dodeljenih nepovratnih sredstev bo odvisen od številnih elementov:

 • skupnega proračuna, ki je na voljo za dodelitev akreditiranim prijaviteljem;  
 • zahtevane aktivnosti (vključno z oceno proračuna, potrebnega za njihovo izvajanje);
 • osnovnega in najvišjega zneska nepovratnih sredstev;
 • naslednjih meril za dodelitev: uspešnost prijavitelja, prednostne naloge politike in geografska uravnoteženost (če jih nacionalna agencija uporablja).

Nacionalna agencija pred rokom iz razpisa objavi podrobna pravila o osnovnih in najvišjih zneskih nepovratnih sredstev, točkovanju na podlagi meril za dodelitev, ponderiranju vsakega merila, metodi dodelitve ter proračunu, ki je na voljo za akreditirane projekte.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Za kratkotrajne in akreditirane projekte se uporabljajo naslednja pravila za dodelitev sredstev.

Proračunska kategorija - Organizacijska podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti in niso zajeti v druge kategorije stroškov.

Na primer za: pripravo (pedagoško, medkulturno in drugo), mentorstvo, spremljanje udeležencev in podporo zanje v času mobilnosti, storitve, orodja in opremo, potrebne za virtualne komponente kombiniranih aktivnosti, priznavanje učnih izidov, izmenjavo rezultatov in zagotovitev prepoznavnosti financiranja s strani Evropske unije med javnostjo.

Z organizacijsko podporo se krijejo stroški organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic (razen v primeru mobilnosti osebja za tečaje in usposabljanje). O razdelitvi prejetih nepovratnih sredstev se bosta dogovorili zadevni organizaciji.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

Znesek

100 EUR

 • na učenca/dijaka, ki se udeleži skupinske mobilnosti, pri čemer se lahko dodeli največ 1 000 EUR na skupino,
 • na udeleženca mobilnosti osebja za tečaje in usposabljanje,
 • na povabljenega strokovnjaka,
 • na gostujočega učitelja ali izobraževalca na usposabljanju.

350 EUR; 200 EUR po stotem udeležencu iste vrste aktivnosti,

 • na udeleženca kratkotrajne učne mobilnosti za učence/dijake,
 • na udeleženca mobilnosti osebja za sledenje na delovnem mestu in mobilnosti z namenom poučevanja ali usposabljanja.

500 EUR

 • na udeleženca dolgotrajne učne mobilnosti za učence/dijake.

Proračunska kategorija - Potovanje

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Prispevek za potne stroške udeležencev in spremljevalnih oseb za povratno potovanje od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti.

Poleg tega: prispevek za potne stroške udeležencev in spremljevalnih oseb za povratno potovanje od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja usposabljanja pred odhodom za učence/dijake, ki se udeležijo dolgotrajne mobilnosti.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na potovalno razdaljo in število oseb.

Prijavitelj mora navesti zračno razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti 10 , pri čemer uporabi kalkulator razdalje, ki ga podpira Evropska komisija 11 .

Znesek

Potovalna razdalja Standardno potovanje Zeleno potovanje
10–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000–2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000–3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000–7 999 km 820 EUR  
8 000 km ali več 1 500 EUR  

Proračunska kategorija - Individualna podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški bivanja udeležencev in spremljevalnih oseb 12 v času aktivnosti.

Po potrebi: stroški bivanja so upravičeni za trajanje potovanja pred aktivnostjo in po njej, in sicer za največ dva dni potovanja pri udeležencih in spremljevalnih osebah, ki prejmejo običajna nepovratna sredstva za potne stroške, ter največ šest dni za potovanje v primeru nepovratnih sredstev za zeleno potovanje.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število oseb, trajanje bivanja in državo gostiteljico 13 .

Znesek

Kategorija udeležencev Skupina držav 1 Skupina držav 2 Skupina držav 3
Osebje 101–180 EUR 90–160 EUR 79–140 EUR
Učenci in dijaki 45–80 EUR 39–70 EUR 34–60 EUR

Zgoraj navedeni zneski so osnovni zneski za dan aktivnosti. Vsaka nacionalna agencija bo določila točne osnovne zneske v okviru dovoljenih razponov.

Osnovni znesek se plača do 14. dneva aktivnosti. Od 15. dneva aktivnosti bo znesek, ki se izplača, enak 70 % osnovnega zneska. Zneski, ki se izplačajo, se zaokrožijo na najbližjo celo vrednost v EUR.

Proračunska kategorija - Podpora za vključevanje

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Podpora za vključevanje za organizacije: stroški, povezani z organizacijo aktivnosti mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev z manj priložnostmi.

Znesek

100 EUR na udeleženca.

Podpora za vključevanje za udeležence: Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi in njihovimi spremljevalnimi osebami (vključno z utemeljenimi potnimi stroški in stroški bivanja, če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo v okviru proračunskih kategorij „potovanje“ in „individualna podpora“).

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

Znesek

100 % upravičenih stroškov.

Proračunska kategorija - Pripravljalni obiski

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Potni stroški in stroški bivanja za udeležbo na pripravljalnem obisku.

Mehanizem financiranja: stroški na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

Znesek

575 EUR na udeleženca, pri čemer se lahko posameznega obiska udeležijo največ trije udeleženci.

Proračunska kategorija - Kotizacije

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški za kotizacije za vpis v tečaje in usposabljanje v okviru mobilnosti osebja.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje aktivnosti

Znesek

80 EUR na udeleženca na dan; posamezni član osebja lahko v okviru enega sporazuma o nepovratnih sredstvih prejme sredstva za kritje kotizacij v višini največ 800 EUR.

Proračunska kategorija - Jezikovna podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški za zagotovitev gradiva za učenje jezikov in usposabljanja udeležencem, ki morajo izboljšati znanje jezika, ki ga bodo uporabljali med učenjem ali usposabljanjem v času aktivnosti.

Jezikovna podpora je upravičena za udeležence v mobilnosti osebja, ki traja več kot 30 dni, ter v kratkotrajni in dolgotrajni individualni mobilnosti učečih se oseb. Podpora se izplača le, če udeleženec ne more sprejeti spletne jezikovne podpore zaradi nerazpoložljivosti zahtevanega jezika ali ravni. Zadnji pogoj ne velja za okrepljeno podporo, zagotovljeno udeležencem v dolgotrajni učni mobilnosti učencev/dijakov.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

Znesek

150 EUR na udeleženca.

Poleg tega: 150 EUR okrepljene jezikovne podpore na udeleženca dolgotrajne učne mobilnosti za učence/dijake.

Proračunska kategorija - Izredni stroški

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Visoki potni stroški udeležencev in njihovih spremljevalnih oseb, ki jih zaradi geografske oddaljenosti ali drugih ovir ni mogoče kriti v okviru standardne kategorije „potovanje“.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija. Potovanje je drago, kadar potni stroški na podlagi stroškov na enoto ne pokrijejo 70 % potnih stroškov udeležencev.

Znesek

Stroški finančnega jamstva: 80 % upravičenih stroškov.

Visoki potni stroški: 80 % upravičenih potnih stroškov.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala: 100 % upravičenih stroškov.

  Footnote

 • 1 Programi skupinskih aktivnosti, ki v celoti ali pretežno zajemajo komercialno dostopne aktivnosti, kot so tečaji v jezikovni šoli ali druge komercialne „pripravljene“ aktivnosti, niso upravičeni. Skupni izleti v naravo, kulturna prizorišča, mednarodna tekmovanja ali druge ustrezne vsebine so lahko del aktivnosti, če so vključeni v širši program vzajemnega učenja, ki ga oblikujeta obe šoli. ↩ back
 • 2 V vseh primerih so šole pošiljateljice in šole gostiteljice še naprej odgovorne za zagotavljanje popolnega spoštovanja veljavnih pravil in zakonov v državah pošiljateljicah in državah gostiteljicah. ↩ back
 • 3 Upravičene izobraževalne programe v vsaki državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, bo določil pristojni nacionalni organ, objavljeni pa bodo na spletnem mestu zadevne nacionalne agencije. ↩ back
 • 4 Zakonitost in pogoje šolanja zunaj institucionalnega okvira ureja nacionalna zakonodaja vsake države. V državah, kjer take možnosti obstajajo, se pristojni nacionalni organ odloči, katere šole bodo šole pošiljateljice za učence, ki se šolajo na ta način. ↩ back
 • 5 Sedeži institucij Evropske unije so Bruselj, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg in Haag. Aktivnosti na sedežih EU se bodo štele za transnacionalno mobilnost in financiranje (kot je opisano v oddelku „Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“) se lahko zahteva za vse udeležence ne glede na njihovo matično državo. ↩ back
 • 6 Mladi diplomanti so do sodelovanja upravičeni do 12 mesecev po zaključku šolanja. Če udeleženci po zaključku šolanja služijo obvezni vojaški rok ali opravljajo nadomestno civilno služenje, se obdobje upravičenosti podaljša za obdobje tega služenja. ↩ back
 • 7 Upravičene organizacije v vsaki državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, bo določil pristojni nacionalni organ, objavljene pa bodo na spletnem mestu zadevne nacionalne agencije skupaj z ustreznimi primeri. ↩ back
 • 8 Vključno z organizacijami, ki izvajajo vzgojo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Šole s posebnim statusom in pod nadzorom nacionalnih organov druge države (na primer lycée français ali nemške šole) se bodo morda morale prijaviti pri nacionalni agenciji države nadzora. Za natančne informacije za vsak primer se obrnite na nacionalno agencijo v državi gostiteljici ali v državi pristojnega nacionalnega organa ↩ back
 • 9 Šole s posebnim statusom in pod nadzorom nacionalnih organov druge države (na primer lycée français ali nemške šole) lahko sodelujejo v konzorcijih za mobilnost, ki jih vodijo organizacije, ki jih je akreditirala nacionalna agencija v državi nadzora šole. Hkrati ne smejo sodelovati v konzorcijih ali kratkotrajnih projektih, ki jih upravljajo nacionalne agencije v dveh različnih državah. ↩ back
 • 10 Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km). ↩ back
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl. ↩ back
 • 12 V primeru spremljevalnih oseb se uporabljajo zneski za osebje. V izjemnih primerih, ko mora spremljevalna oseba ostati v tujini več kot 60 dni, bodo v proračunski postavki „Podpora za vključevanje“ zajeti tudi dodatni stroški bivanja, ki nastanejo po 60. dnevu. ↩ back
 • 13

  Skupine držav gostiteljic:

  skupina držav 1: Norveška, Danska, Luksemburg, Islandija, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn;

  skupina držav 2: Nizozemska, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Ciper, Grčija, Malta, Portugalska;

  skupina držav 3: Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvaška, Slovaška, Češka, Litva, Turčija, Madžarska, Poljska, Romunija, Bolgarija, Severna Makedonija, Srbija ↩ back

Tagged in:  Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju