Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Možnost za mobilnost akreditiranih organizacij Erasmus na področju mladine

Akreditirane organizacije se lahko za financiranje za aktivnosti mobilnosti mladih prijavijo (oddajo vlogo za nepovratna sredstva) po poenostavljenem postopku. Prijave temeljijo na predhodno odobrenem načrtu aktivnosti, predloženem za akreditacijo, zato ni treba predložiti podrobnega seznama in opisa načrtovanih aktivnosti. Namesto tega je pri prijavah poudarek na oceni števila aktivnosti, ki se bodo izvedle, in števila vključenih udeležencev.

Aktivnosti mobilnosti, ki se bodo izvajale v okviru tega ukrepa, morajo upoštevati pravila in načela, določena za posamezno vrsto aktivnosti v ustreznih poglavjih tega vodnika.

Akreditirane organizacije se zavezujejo, da bodo upoštevale standarde kakovosti Erasmus na področju mladine in izvajale visokokakovostne aktivnosti mobilnosti na področju mladine.

Akreditirane mladinske organizacije niso upravičene do financiranja v okviru standardnih projektov mladinskih izmenjav in mobilnosti za mladinske delavce. Lahko pa prevzamejo vlogo partnerja v navedenih projektih.

Merila za upravičenost

Za vloge za nepovratna sredstva se uporabljajo splošna merila, navedena v nadaljevanju.

Kdo se lahko prijavi?

Organizacija, ki ima na dan roka za prijavo veljavno akreditacijo Erasmus na področju mladine.

Upravičene aktivnosti

  • Mladinske izmenjave
  • Aktivnosti za poklicni razvoj mladinskih delavcev

Poleg tega se lahko izvajajo naslednje aktivnosti:

  • pripravljalni obiski
  • aktivnosti za razvoj sistemov in ozaveščanje (samo v povezavi z aktivnostmi strokovnega izpopolnjevanja mladinskih delavcev).

Opis in merila za upravičenost za vsako od teh aktivnosti so navedeni v ustreznih poglavjih tega vodnika.

Trajanje projekta

Začetno trajanje vseh akreditiranih projektov je 15 mesecev. Po 12 mesecih lahko vsi upravičenci svoj projekt podaljšajo na skupno 24 mesecev.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji države, kjer ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov:

  • do 20. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. junija istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Druga merila

Akreditirana organizacija se lahko na posamezen razpis prijavi samo enkrat.

Prijavnemu obrazcu mora biti priložena častna izjava zakonitega zastopnika.

Dodelitev proračunskih sredstev

Znesek dodeljenih nepovratnih sredstev bo odvisen od številnih elementov:

  • skupnega proračuna, ki je na voljo za dodelitev akreditiranim prijaviteljem;
  • zahtevanih aktivnosti;
  • najnižjega in najvišjega zneska nepovratnih sredstev;
  • naslednjih meril za dodelitev: finančna uspešnost, kvalitativna uspešnost, prednostne naloge politike in tematska področja, ki jih obravnavajo aktivnosti, na katere se nanaša vloga, ter geografska uravnoteženost (če jih nacionalna agencija uporablja).

Nacionalna agencija pred rokom iz razpisa objavi podrobna pravila o osnovnih in najvišjih zneskih nepovratnih sredstev, točkovanju na podlagi meril za dodelitev, ponderiranju vsakega merila, metodi dodelitve ter proračunu, ki je na voljo za akreditirane projekte.

Tagged in:  Youth