Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akreditacija Erasmus na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. Podelitev akreditacije Erasmus potrjuje, da je prijavitelj pripravil načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Ta načrt se imenuje načrt Erasmus in je ključni del prijave za akreditacijo Erasmus.

Prijavitelji lahko oddajo prijavo za individualno akreditacijo Erasmus za svojo organizacijo ali za akreditacijo Erasmus za koordinatorje konzorcijev za mobilnost, kot je pojasnjeno v nadaljevanju. Za prijavo niso potrebne predhodne izkušnje s programom.

Organizacijam, ki že imajo akreditacijo Erasmus, se lahko podeli znak odličnosti za priznanje njihovega preteklega dela in predanosti kakovosti.

Kako dostopati do priložnosti za mobilnost z akreditacijo Erasmus?

Uspešni prijavitelji za akreditacijo Erasmus bodo pridobili poenostavljen dostop do možnosti financiranja za ključni ukrep 1 v obliki akreditiranih projektov mobilnosti, predstavljenih v tem vodniku.

Cilji ukrepa

Na vseh treh področjih

Krepitev evropske razsežnosti poučevanja in učenja prek:

 • spodbujanja vrednot vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe;
 • spodbujanja znanja o skupni evropski dediščini in raznolikosti;
 • podpiranja razvoja strokovnih mrež v Evropi.

Na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Prispevanje k izvajanju priporočila Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter deklaracije iz Osnabrücka1 , k evropskemu programu znanj in spretnosti2  ter k oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora prek:

 • izboljšanja kakovosti začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (IVET in CVET);
 • krepitve ključnih kompetenc in prečnih spretnosti, zlasti učenja jezikov ter digitalnih spretnosti;
 • podpiranja razvoja spretnosti za določena delovna mesta, potrebnih na sedanjem in prihodnjem trgu dela;
 • izmenjave najboljših praks in spodbujanja uporabe novih in inovativnih pedagoških metod in tehnologij ter podpiranja strokovnega razvoja učiteljev, trenerjev, mentorjev in drugega osebja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju; 
 • krepitve zmogljivosti ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja za izvajanje visokokakovostnih projektov mobilnosti ter njihovih zmožnosti, da oblikujejo kakovostna partnerstva in hkrati razvijajo strategijo internacionalizacije;
 • omogočanja, da mobilnost postane realna možnost za vse dijake v začetnem in nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ter podaljšanja povprečnega trajanja mobilnosti za dijake v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, da se povečata njena kakovost in učinek;
 • spodbujanja kakovosti, preglednosti in priznavanja učnih izidov obdobij mobilnosti v tujini, zlasti z uporabo ustreznih evropskih orodij in instrumentov.

Na področju splošnega šolskega izobraževanja

Izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja v splošnem šolskem izobraževanju prek:

 • podpiranja strokovnega razvoja učiteljev, ravnateljev in drugega šolskega osebja;
 • spodbujanja uporabe novih tehnologij in inovativnih metod poučevanja;
 • izboljšanja učenja jezikov in jezikovne raznolikosti v šolah;
 • podpiranja izmenjave in prenosa najboljših praks na področju poučevanja in razvoja šol.

Prispevanje k oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora prek:

 • krepitve zmogljivosti šol za čezmejne izmenjave in sodelovanje ter izvajanje visokokakovostnih projektov mobilnosti;
 • omogočanja, da učna mobilnost postane realna možnost za vse učence in dijake v splošnem šolskem izobraževanju;
 • spodbujanja priznavanja učnih izidov, ki so jih učenci, dijaki in osebje dosegli med obdobji mobilnosti v tujini.

Na področju izobraževanja odraslih: 

Prispevanje k oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora ter k evropskemu programu znanj in spretnosti3  prek:

 • izboljšanja kakovosti formalnega, priložnostnega in neformalnega izobraževanja odraslih;
 • izboljšanja kakovosti ponudbe izobraževanja odraslih s profesionalizacijo osebja in krepitve zmogljivosti ponudnikov izobraževanja odraslih za izvajanje visokokakovostnih učnih programov;
 • izboljšanja kakovosti poučevanja in učenja v vseh oblikah izobraževanja odraslih ter njune prilagoditve potrebam širše družbe;
 • izboljšanja ponudbe izobraževanja odraslih za ključne kompetence, opredeljene v okviru EU (2018), vključno z osnovnimi spretnostmi (bralna in računska pismenost, digitalne spretnosti) in drugimi življenjskimi veščinami;  
 • krepitve zmogljivosti ponudnikov izobraževanja odraslih in drugih organizacij, ki opravljajo naloge na področju izobraževanja odraslih, za izvajanje visokokakovostnih projektov mobilnosti;
 • povečanja udeležbe odraslih vseh starosti in iz vseh socialno-ekonomskih okolij v izobraževanju odraslih, zlasti s spodbujanjem udeležbe organizacij, ki delajo s prikrajšanimi učenci, malih ponudnikov izobraževanja odraslih, novincev v programu ter manj izkušenih organizacij in lokalnih organizacij.

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja:

 1. organizacije, ki izvajajo začetno ali nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje4 ;
 2. lokalni in regionalni javni organi, usklajevalni organi in druge organizacije, ki opravljajo naloge na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
 3. družbe in druge javne ali zasebne organizacije, ki gostijo ali usposabljajo dijake in vajence na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ali kako drugače delajo z njimi.

Na področju splošnega šolskega izobraževanja:

 1. šole, ki izvajajo splošno izobraževanje na predprimarni, primarni ali sekundarni ravni5 ;
 2. lokalni in regionalni javni organi, usklajevalni organi in druge organizacije, ki opravljajo naloge na področju splošnega šolskega izobraževanja.

Na področju izobraževanja odraslih:

 1. organizacije, ki izvajajo formalno, priložnostno in neformalno izobraževanje odraslih6 ;
 2. lokalni in regionalni javni organi, usklajevalni organi in druge organizacije, ki opravljajo naloge na področju izobraževanja odraslih.

Veljavne opredelitve in načela na vseh treh področjih.

Upravičenost organizacij v skladu z merilom (1) bo določena na podlagi izobraževalnih programov in aktivnosti, ki jih izvajajo. Organizacija je lahko upravičena na več področjih, če izvaja različne izobraževalne programe in aktivnosti.

Pristojni nacionalni organ v vsaki državi članici bo opredelil:

 • izobraževalne programe in aktivnosti, na podlagi katerih so organizacije lahko upravičene v skladu z merilom (1), ter
 • organizacije, ki so upravičene v skladu z merilom (2).

Veljavne opredelitve in primeri upravičenih organizacij bodo objavljeni na spletišču pristojne nacionalne agencije.

Upravičene države

Prijavitelji morajo imeti sedež v isti državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Kam oddati prijavo?

Prijave je treba oddati nacionalni agenciji države, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Rok za oddajo

1. oktober do 12. ure (opoldne po bruseljskem času).

Standardi kakovosti Erasmus

Prijavitelji za akreditacijo Erasmus morajo upoštevati standarde kakovosti Erasmus, kot so navedeni na spletišču Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools.

Standardi kakovosti Erasmus se lahko v času veljavnosti akreditacije posodobijo. V tem primeru morajo akreditirane organizacije sporočiti svoje strinjanje, preden lahko zaprosijo za naslednja nepovratna sredstva.

Število prijav

Organizacija se lahko prijavi enkrat za vsako od treh področij, ki jih zajema ta razpis: izobraževanje odraslih, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter splošno šolsko izobraževanje. Organizacije, ki se prijavljajo za več področij, morajo za vsako področje oddati ločeno prijavo.

Organizacije, ki že imajo akreditacijo Erasmus, se ne morejo prijaviti za novo akreditacijo na istem področju.

Vrste prijav

Prijavitelj se lahko prijavi kot posamezna organizacija ali kot koordinator konzorcija za mobilnost. Na istem področju ni mogoče oddati prijave za obe vrsti akreditacije.

Akreditacija Erasmus za koordinatorje konzorcijev za mobilnost

Konzorcij za mobilnost je skupina organizacij iz iste države, ki izvajajo aktivnosti mobilnosti v okviru skupnega načrta Erasmus. Vsak konzorcij za mobilnost koordinira ena vodilna organizacija, tj. koordinator konzorcija za mobilnost, ki mora imeti akreditacijo Erasmus.

Koordinator konzorcija za mobilnost lahko aktivnosti organizira sam (enako kot vsaka organizacija z individualno akreditacijo), poleg tega pa lahko drugim organizacijam članicam konzorcija ponuja možnosti za mobilnost. Članom konzorcija ni treba imeti akreditacije Erasmus.

Prijavitelji, ki oddajajo prijavo za akreditacijo za koordinatorje konzorcijev za mobilnost, bodo morali v prijavi opisati namen in predvideno sestavo svojega konzorcija. Vse načrtovane organizacije članice konzorcija morajo biti iz iste države članice EU ali tretje države, pridružene programu, kot koordinator konzorcija za mobilnost. Vendar se na tej stopnji ne zahteva natančen seznam članov konzorcija.

Merila za upravičenost, ki veljajo za člane konzorcija, in podrobnejše informacije so na voljo v poglavju o akreditiranih projektih mobilnosti.

Podporne organizacije

Podporna organizacija je organizacija, ki pomaga akreditirani organizaciji pri praktičnih vidikih izvajanja projekta, ki se ne nanašajo na osrednje projektne naloge, kot so opredeljene v standardih kakovosti Erasmus.

Vsaka organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem in usposabljanjem, lahko postane podporna organizacija. O vlogi in obveznostih podpornih organizacij se formalno dogovorijo zadevne organizacije in akreditirana organizacija. Podporna organizacija deluje pod nadzorom akreditirane organizacije, ki nosi končno odgovornost za rezultate in kakovost izvedenih aktivnosti. Vsi prispevki podpornih organizacij morajo biti skladni s standardi kakovosti Erasmus.

V konzorciju za mobilnost se organizacije članice konzorcija štejejo za podporne organizacije, če sistematično prevzemajo naloge, povezane z aktivnostmi mobilnosti za udeležence, ki delajo za druge organizacije članice konzorcija ali so vpisani vanje.

Organizacije gostiteljice, ki udeležencem organizacije upravičenke zagotavljajo učne vsebine in mentorstvo, se ne štejejo za podporne organizacije, razen če hkrati podpirajo upravičenko pri drugih nalogah vodenja projektov, ki jih običajno izvaja organizacija pošiljateljica.

Merila za izbor

Prijavitelji morajo imeti zadostno poslovno in strokovno sposobnost za izvedbo predlaganega načrta Erasmus, vključno z vsaj dvema letoma ustreznih izkušenj na področju prijave, v primeru koordinatorja konzorcija za mobilnost pa morajo imeti ustrezno sposobnost za koordiniranje konzorcija.

Več informacij o splošnih merilih glede poslovne sposobnosti in teh posebnih zahtevah za prijavitelje za akreditacijo si lahko preberete v delu C tega vodnika.

Merila za izključitev

Prijavitelji morajo predložiti podpisano častno izjavo, s katero potrjujejo, da niso v nobeni od situacij, navedenih v merilih za izključitev iz dela C tega vodnika, da predloženi načrt Erasmus vsebuje izvirno vsebino, ki jo je pripravila prijavitelja, in da za pripravo prijave niso bile plačane nobene druge organizacije ali zunanji posamezniki.

Hkrati se prijaviteljem dovoli in se jih spodbuja, da se za strateške nasvete obrnejo na ustrezne izobraževalne organe in strokovnjake ali da si izmenjajo dobre prakse s sebi podobnimi organizacijami, ki imajo več izkušenj s programom Erasmus+. Prijavitelji za koordinatorje konzorcijev za mobilnost se lahko pri pripravi prijave posvetujejo s potencialnimi člani konzorcija. Prijavitelji lahko prijavi priložijo strateške dokumente, relevantne za njihov načrt Erasmus, kot so strategija internacionalizacije ali strategija, ki so jo razvili njihovi nadzorni ali usklajevalni organi.

Merila za dodelitev

Prijave bodo ocenjene ločeno za poklicno izobraževanje in usposabljanje, šolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih. Kakovost prijav bo točkovana z največ 100 točkami glede na spodaj navedena merila in uteži.

Za dodelitev morajo prijave doseči vsaj naslednje število točk:

 • najmanj 70 od skupno 100 točk in
 • najmanj polovico vseh možnih točk v vsaki od štirih kategorij meril za dodelitev.

Ustreznost - (najvišje število točk: 10)

V kolikšni meri:

 • so profil, izkušnje in aktivnosti prijavitelja ter ciljna populacija učečih se relevantni za področje prijave, cilje akreditacij Erasmus in vrsto prijave (posamezna organizacija ali koordinator konzorcija);
 • je predlog pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije;
 • poleg tega za organizacije, ki se prijavljajo za akreditirane koordinatorje konzorcijev:
  • profil predvidenih članov konzorcija je relevanten za namen in cilje konzorcija, kot so opredeljeni v prijavi, za področje prijave in cilje akreditacije Erasmus;
  • ustanovitev konzorcija ima za člane jasno dodano vrednost v smislu ciljev akreditacij Erasmus.

Načrt Erasmus: cilji - (najvišje število točk: 40)

V kolikšni meri:

 • je predlagani načrt Erasmus skladen s cilji akreditacij Erasmus;
 • cilji predlaganega načrta Erasmus jasno in konkretno obravnavajo potrebe prijaviteljice, njenega osebja in učečih se:
  • pri koordinatorjih konzorcijev se to merilo uporablja za celotni predvideni konzorcij in zahteva, da so cilji načrta Erasmus skladni s cilji konzorcija, kot so opredeljeni v prijavi;
 • so cilji predlaganega načrta Erasmus in njihov časovni okvir realistični in dovolj ambiciozni, da bodo imeli pozitiven vpliv na organizacijo (ali konzorcij);
 • so predlagani ukrepi za sledenje in ocenjevanje napredka pri uresničevanju ciljev načrta Erasmus ustrezni in konkretni;
 • če je prijavitelj prijavi priložil strateške dokumente: pojasnjena je povezava med predlaganim načrtom Erasmus in priloženimi dokumenti.

Načrt Erasmus: aktivnosti - (najvišje število točk: 20)

V kolikšni meri:

 • je predlagano število udeležencev v aktivnostih mobilnosti sorazmerno z velikostjo in izkušnjami organizacije prijaviteljice,
  • pri koordinatorjih konzorcijev se upošteva predvidena velikost konzorcija;
 • je predlagano število udeležencev v aktivnostih mobilnosti realistično in ustrezno glede na cilje, določene v načrtu Erasmus;
 • so profili predvidenih udeležencev relevantni za področje prijave, predlagani načrt Erasmus in cilje akreditacij Erasmus;
 • če je ustrezno in če prijavitelj namerava organizirati aktivnosti mobilnosti za učeče se: vključenost udeležencev z manj priložnostmi.

Načrt Erasmus: upravljanje - (najvišje število točk: 30)

V kolikšni meri:

 • je prijavitelj predlagal konkretne načine za prispevanje k temeljnim načelom akreditacije Erasmus, opisanim v standardih kakovosti Erasmus;
 • je prijavitelj predlagal jasno in popolno porazdelitev nalog v skladu s standardi kakovosti Erasmus;
 • je prijavitelj dodelil ustrezna sredstva za upravljanje aktivnosti programa v skladu s standardi kakovosti Erasmus;
 • je zagotovljena ustrezna vključenost vodstva organizacije;
 • so bili opredeljeni ustrezni ukrepi za zagotovitev nadaljevanja aktivnosti programa v primeru sprememb osebja ali vodstva organizacije prijaviteljice; 
 • je prijavitelj predlagal konkretne in logične ukrepe za vključitev rezultatov aktivnosti mobilnosti v redno delo organizacije,
  • pri koordinatorjih konzorcijev se to merilo uporablja za celotni predvideni konzorcij.

Največje število podeljenih akreditacij Erasmus

V državah, kjer je zanimanje za akreditacije Erasmus zelo veliko, lahko nacionalna agencija določi največje število akreditacij, ki se lahko dodelijo. Odločitev bo sprejeta ločeno za vsako od treh področij in objavljena na spletišču nacionalne agencije skupaj s tem razpisom.

Če nacionalna agencija ne določi največjega števila odobrenih akreditacij za določeno področje, bodo akreditacijo prejeli vsi prijavitelji, ki izpolnjujejo minimalna merila iz tega razpisa.

Če nacionalna agencija določi največje število odobrenih akreditacij za določeno področje, se bo sestavil prednostni seznam prijav, ki izpolnjujejo minimalna merila. Akreditacije se bodo podelile glede na število točk, ki so jih zbrale prijave, začenši z najbolje ocenjeno, dokler ni doseženo največje število odobrenih akreditacij. Če ima več prijav enako število točk kot tista, ki je akreditacijo prejela kot zadnja, se največje število akreditacij poveča, da se vključijo vse prijave s tem številom točk.

Veljavnost

Veljavnost akreditacij Erasmus, dodeljenih v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, se bo začela 1. februarja 2024 in nadaljevala v celotnem programskem obdobju do leta 2027. Za zagotovitev realističnega načrtovanja bo predloženi načrt Erasmus zajemal krajše obdobje, in sicer od dveh do petih let, ter se bo redno posodabljal.

Če je za udeležbo pri katerem koli ukrepu po koncu programskega obdobja 2021–2027 potrebna akreditacija Erasmus, lahko nacionalna agencija podaljša veljavnost akreditacije pod pogoji, ki jih opredeli Evropska komisija. Glede na to možnost lahko prijavitelji predložijo načrte Erasmus za obdobje po letu 2027.

Akreditacija se lahko kadar koli prekliče, če organizacija preneha obstajati ali če se tako dogovorita nacionalna agencija in akreditirana organizacija. Nacionalna agencija lahko enostransko prekliče akreditacijo pod pogoji, opisanimi pod „Poročanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti“. Akreditirana organizacija lahko akreditacijo enostransko prekliče le, če akreditacija vsaj tri zaporedna leta ni bila uporabljena za predložitev prijav za akreditirane projekte mobilnosti.

Neprenosljivost

Akreditacije Erasmus ni mogoče prenesti med organizacijami. Izjemoma lahko nacionalna agencija v primeru strukturnih sprememb akreditirane organizacije (na primer delitev, združitev, sprememba pravne osebnosti, statuta ali lastništva) akreditacijo na podlagi utemeljene zahteve prenese na eno organizacijo naslednico.

Poročanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Zaključna poročila ob izteku vsakega sporazuma o nepovratnih sredstvih

Ob izteku vsakega sporazuma o nepovratnih sredstvih, odobrenega v okviru akreditacije Erasmus, bo akreditirana organizacija predložila zaključno poročilo o izvedenih aktivnostih in doseženih ciljih, kot je navedeno v veljavnem sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Poročila akreditiranih organizacij

Na podlagi vsebine odobrenega načrta Erasmus in vsaj enkrat v petih letih bodo morale akreditirane organizacije:

 • poročati o tem, kako zagotavljajo spoštovanje standardov kakovosti Erasmus;
 • poročati o napredku pri uresničevanju ciljev načrta Erasmus;
 • posodobiti načrt Erasmus.

Nacionalna agencija se lahko odloči, da bo hkrati ali ločeno zahtevala različne zgoraj navedene elemente.

Nacionalna agencija se lahko odloči, da katero koli poročilo akreditirane organizacije nadomesti s strukturiranim nadzornim obiskom.

Nacionalna agencija lahko na podlagi uspešnosti akreditirane organizacije, ugotovljene iz poročil, spremljanja in preverjanja zagotavljanja kakovosti, ali zaradi bistvenih sprememb v organizaciji spremeni število in časovni razpored poročil o napredku.

Poleg tega lahko akreditirane organizacije prostovoljno zaprosijo za posodobitev svojega načrta Erasmus. Na podlagi utemeljitve organizacije bo nacionalna agencija odločila, ali je posodobitev upravičena. Posodobitev načrta Erasmus lahko vključuje zahtevo za spremembo iz individualne akreditacije organizacije v akreditacijo za koordinatorja konzorcija za mobilnost ali obratno.

Spremljanje in pregledi

Nacionalna agencija lahko organizira uradne preglede, nadzorne obiske ali druge dejavnosti, s katerimi spremlja napredek in uspešnost akreditiranih organizacij, zagotavlja upoštevanje dogovorjenih standardov kakovosti in nudi podporo.

Uradni pregledi so lahko v obliki dokumentacijskih pregledov ali obiskov akreditiranih organizacij, članov konzorcija, podpornih organizacij in vseh drugih prostorov, v katerih potekajo zadevne aktivnosti. Nacionalna agencija lahko zaprosi za pomoč nacionalne agencije v drugih državah, da preverijo in spremljajo aktivnosti, ki se izvajajo na njihovem območju.

Nacionalna agencija na podlagi poročila ali spremljanja zagotovi povratne informacije akreditirani organizaciji. Nacionalna agencija lahko akreditirani organizaciji da tudi obvezna navodila ali priporočila za izboljšanje njene uspešnosti.

Za novoakreditirane prijavitelje in organizacije z visokim tveganjem ali v primeru neizpolnjevanja navodil in rokov nacionalne agencije, zelo nizke uspešnosti, ugotovljene na podlagi poročil, spremljanja in preverjanja zagotavljanja kakovosti, ali kršitev pravil programa (tudi v okviru drugih ukrepov) lahko nacionalna agencija sprejme naslednje popravne ukrepe:

 • Opazovanje: nacionalna agencija lahko omeji raven financiranja, za katerega lahko zaprosi akreditirana organizacija za ukrepe, pri katerih je potrebna akreditacija Erasmus.

Če je pri preverjanju poslovne sposobnosti ugotovljeno tveganje slabega izvajanja ali če ocenjevalci prijave opozorijo na resne pomanjkljivosti v načrtu Erasmus prijavitelja, se lahko organizira opazovanje novoakreditiranih organizacij.

 • Začasna izključitev: začasno izključene organizacije ne morejo zaprositi za financiranje za ukrepe, pri katerih je potrebna akreditacija Erasmus. Nacionalna agencija lahko tudi prekliče nekatere ali vse tekoče sporazume o nepovratnih sredstvih, ki so bili sklenjeni v okviru začasno odvzete akreditacije.
 • Preklic: v primeru nadaljnjega neizpolnjevanja navodil in rokov nacionalne agencije, zelo nizke uspešnosti ali ponavljajočih se ali večjih kršitev pravil programa (tudi pri drugih ukrepih) lahko nacionalna agencija prekliče akreditacijo in vse veljavne sporazume o nepovratnih sredstvih, ki so bili sklenjeni v okviru navedene akreditacije.

Opazovanje ali obdobje začasne izključitve se bo nadaljevalo, dokler nacionalna agencija ne ugotovi, da so pogoji in zahteve glede kakovosti iz tega razpisa spet izpolnjeni in da je akreditirana organizacija odpravila tveganje slabe uspešnosti.

Začasno izključene ali opazovane organizacije se ne morejo prijaviti za novo akreditacijo na istem področju.

Priznavanje odličnosti

Najuspešnejše akreditirane organizacije bodo prejele znak odličnosti.

V okviru tega razpisa bo znak odličnosti podeljen vsem akreditiranim organizacijam, ki so pri ocenjevanju svojih zadnjih dveh končnih poročil za akreditirane projekte mobilnosti v povprečju dosegle vsaj 85 točk (projekti, zaključeni v okviru nekdanje listine za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v programskem obdobju Erasmus+ 2014–2020, se bodo upoštevali pri organizacijah PIU, ki so bile ponovno akreditirane z lažjim akreditacijskim postopkom v okviru razpisa za zbiranje predlogov za leto 2020). Da bi se končno poročilo upoštevalo, ga je treba predložiti, oceniti in zaključiti najpozneje do roka za oddajo prijave za akreditacije Erasmus.

Podeljeni znaki odličnosti bodo veljali tri leta, in sicer od 1. februarja v letu tega razpisa.

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sl ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sl ↩ back
 • 4 Ponudniki PIU s posebnim statusom in pod nadzorom nacionalnih organov druge države se bodo morda morali prijaviti pri nacionalni agenciji države nadzora. Za natančne informacije za vsak primer se obrnite na nacionalno agencijo v državi gostiteljici ali v državi pristojnega nacionalnega organa. ↩ back
 • 5 Vključno z organizacijami, ki izvajajo vzgojo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Šole s posebnim statusom in pod nadzorom nacionalnih organov druge države (na primer lycée français ali nemške šole) se bodo morda morale prijaviti pri nacionalni agenciji države nadzora. Za natančne informacije za vsak primer se obrnite na nacionalno agencijo v državi gostiteljici ali v državi pristojnega nacionalnega organa. ↩ back
 • 6 Ne glede na opredelitve, ki jih je določil pristojni nacionalni organ, upoštevajte, da se organizacije, ki izvajajo poklicno izobraževanje in usposabljanje za učeče se odrasle, običajno štejejo za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja (in ne za ponudnike izobraževanja odraslih). Več informacij je na voljo v zadevnih opredelitvah na spletišču vaše nacionalne agencije. ↩ back
Tagged in:  Osebje in dijaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju