Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilnost za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Ta ukrep podpira ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter druge organizacije, aktivne na področju PIU, ki želijo organizirati aktivnosti učne mobilnosti za dijake in osebje v PIU.

Podprte so številne aktivnosti, vključno s sledenjem na delovnem mestu in programi poklicnega razvoja za osebje, praksami in dolgotrajnimi praksami (ErasmusPro), povabljenimi strokovnjaki in drugimi aktivnostmi, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

Sodelujoče organizacije bi morale s svojimi aktivnostmi dejavno spodbujati vključevanje in raznolikost, okoljsko trajnostnost, digitalno izobraževanje ter državljansko udejstvovanje in udeležbo, in sicer z uporabo posebnih možnosti financiranja, ki jih za te namene ponuja program, z ozaveščanjem udeležencev, izmenjavo najboljših praks in izbiro ustrezne zasnove za svoje aktivnosti.

Cilji ukrepa

Cilj aktivnosti mobilnosti, ki se financirajo v okviru programa Erasmus+, je posameznikom zagotoviti priložnosti za učenje ter podpirati internacionalizacijo in institucionalni razvoj ponudnikov PIU in drugih organizacij, ki delujejo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ukrep bo podpiral izvajanje priporočila Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, deklaracije iz Osnabrücka1  ter programa znanj in spretnosti za Evropo2 . Poleg tega bo prispeval k oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora. Natančneje, cilji tega ukrepa so:

Izboljšanje kakovosti začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (IVET in CVET) v Evropi prek:

 • krepitve ključnih kompetenc in prečnih spretnosti, zlasti učenja jezikov ter digitalnih spretnosti;
 • podpiranja razvoja spretnosti za določena delovna mesta, potrebnih na sedanjem in prihodnjem trgu dela;
 • izmenjave najboljših praks in spodbujanja uporabe novih in inovativnih pedagoških metod in tehnologij ter podpiranja strokovnega razvoja učiteljev, trenerjev, mentorjev in drugega osebja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju; 
 • krepitve zmogljivosti ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja za izvajanje visokokakovostnih projektov mobilnosti ter njihovih zmožnosti, da oblikujejo kakovostna partnerstva in hkrati razvijajo strategijo internacionalizacije;
 • omogočanja, da mobilnost postane realna možnost za vse dijake v začetnem in nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ter podaljšanja povprečnega trajanja mobilnosti za dijake v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, da se povečata njena kakovost in učinek;
 • spodbujanja kakovosti, preglednosti in priznavanja učnih izidov obdobij mobilnosti v tujini, zlasti z uporabo ustreznih evropskih orodij in instrumentov.

Krepitev evropske razsežnosti poučevanja in učenja prek:

 • spodbujanja vrednot vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe;
 • spodbujanja znanja o skupni evropski dediščini in raznolikosti;
 • podpiranja razvoja strokovnih mrež v Evropi.

Kako dostopati do priložnosti za mobilnost v okviru programa Erasmus+?

Ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter druge organizacije, aktivne na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, se lahko za financiranje prijavijo na dva načina:

 • kratkotrajni projekti mobilnosti učečih se in osebja – ti projekti prijaviteljem omogočajo, da v obdobju šestih do osemnajstih mesecev organizirajo različne aktivnosti mobilnosti. Kratkotrajni projekti so najboljša izbira za organizacije, ki se prvič prijavljajo za program Erasmus+, ali tiste, ki želijo organizirati samo omejeno število aktivnosti;
 • akreditirani projekti za mobilnost dijakov in osebja – ti projekti so na voljo samo za organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ta posebni sklop financiranja omogoča akreditiranim organizacijam, da redno prejemajo sredstva za aktivnosti mobilnosti, ki prispevajo k postopnemu izvajanju njihovega načrta Erasmus.

Za akreditacijo Erasmus se lahko prijavijo vse organizacije, ki želijo redno organizirati aktivnosti mobilnosti. Za prijavo niso potrebne predhodne izkušnje s programom. Več informacij o tej priložnosti si preberite v poglavju tega vodnika o akreditaciji Erasmus na področju izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter splošnega šolskega izobraževanja.

Poleg tega se lahko organizacije pridružijo programu, ne da bi oddale prijavo, tako da:

 • se pridružijo obstoječemu konzorciju za mobilnost v okviru programa Erasmus+ pod vodstvom akreditiranega koordinatorja konzorcija v svoji državi, ki sprejema nove člane v svoj konzorcij;
 • gostijo udeležence iz druge države: vsaka organizacija lahko postane gostiteljica za učence ali osebje iz partnerske organizacije v tujini. Če postane organizacija gostiteljica, je to dragocena izkušnja in dober način, kako pred prijavo izvedeti več o programu.

Ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja se spodbuja, da se pridružijo evropskim spletnim platformam, kot sta EPALE in eTwinning. Platforma EPALE ponuja priložnost za povezovanje s kolegi iz vse Evrope in učenje od njih prek objav v blogih, forumih in orodjih za iskanje partnerjev; omogoča oblikovanje skupnosti praks, iskanje učnega gradiva in udeležbo na dogodkih. Vključuje tudi skupnost ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (Community of European VET practitioners, https://epale.ec.europa.eu/sl/practitioners-in-vet), prostor za učitelje v PIU, trenerje in mentorje v podjetjih, da sodelujejo in so obveščeni o evropskih pobudah. eTwinning je spletna skupnost, ki gostuje na varni platformi ter je dostopna učiteljem in šolskemu osebju, ki jih je potrdila nacionalna podporna organizacija eTwinning. eTwinning ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja omogoča, da vzpostavijo skupne virtualne učilnice ter izvajajo projekte z drugimi ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugimi partnerskimi organizacijami (tj. družbami gostiteljicami), poleg tega učiteljem in trenerjem omogoča razprave in izmenjavo s kolegi ter udeležbo v različnih priložnostih za poklicni razvoj. eTwinning je tudi odlično okolje za iskanje partnerjev za prihodnje projekte.

Priprava projekta

Organizacija prijaviteljica je ključni akter v projektu v okviru ključnega ukrepa 1. Prijaviteljica pripravi in odda prijavo, podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih, izvaja aktivnosti mobilnosti in poroča nacionalni agenciji. Postopek prijave za kratkotrajne projekte in za akreditacije Erasmus je osredotočen na potrebe in načrte organizacije prijaviteljice.

Aktivnosti mobilnosti v okviru projekta mobilnosti so lahko vhodne ali izhodne. Razpoložljive aktivnosti so večinoma aktivnosti izhodne mobilnosti. To pomeni, da bo organizacija prijaviteljica delovala kot organizacija pošiljateljica: izbrala bo udeležence in jih poslala v organizacijo gostiteljico v tujino. Poleg tega obstajajo posebne vrste vhodnih aktivnosti, ki organizacijam prijaviteljicam omogočajo, da v svojo organizacijo povabijo strokovnjake ali učitelje in izobraževalce. Namen vhodnih aktivnosti ni ustvariti dvosmerne izmenjave, ampak pripeljati osebe, ki lahko pomagajo pri razvoju in internacionalizaciji organizacije prijaviteljice.

Pri izvajanju vseh aktivnosti, podprtih v okviru tega ukrepa, je treba upoštevati standarde kakovosti Erasmus. Standardi kakovosti Erasmus zajemajo konkretne prakse izvajanja za projektne naloge, kot so izbor in priprava udeležencev, opredelitev, ocenjevanje in priznavanje učnih izidov, izmenjava rezultatov projektov itd. Na naslednji povezavi na spletišče Europa si lahko preberete celotno besedilo o standardih kakovosti Erasmus: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools.

Učenje jezikov je pomemben del vsakega projekta mobilnosti: organizacije upravičenke bi morale svojim udeležencem pred aktivnostmi mobilnosti in med njimi zagotoviti podporo pri učenju jezikov. V ta namen Erasmus+ financira platformo za spletno jezikovno podporo, ki je brezplačna in odprta za vse udeležence programa Erasmus+.

Kako najti partnerje za aktivnosti mobilnosti?

Erasmus+ ponuja različna orodja in priložnosti za iskanje partnerjev za vaše aktivnosti mobilnosti:

 • Evropska platforma za šolsko izobraževanje (ESEP) ponuja spletno orodje za iskanje partnerjev za organizacije, dejavne na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter šolskega izobraževanja. Svojo organizacijo lahko registrirate na platformi, kjer lahko objavite obvestila o iskanju partnerja in iščete po obvestilih drugih organizacij:https://school-education.ec.europa.eu/sl/networking/partner-finding;
 • Nacionalne agencije Erasmus+ redno organizirajo aktivnosti usposabljanja in sodelovanja. Te vključujejo seminarje za vzpostavljanje stikov, spletne dogodke in druge priložnosti za iskanje partnerjev za prijavitelje in upravičence programa Erasmus+. Razpoložljive aktivnosti usposabljanja in sodelovanja lahko poiščete na spletnem naslovu: https://salto-et.net. Redno obiskujte tudi spletišče svoje nacionalne agencije, da boste seznanjeni z njenimi aktivnostmi in dogodki;
 • Platforma Erasmus+ za rezultate projektov omogoča iskanje vseh akreditiranih organizacij in odobrenih projektov: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Horizontalne razsežnosti

Vsi projekti mobilnosti bi morali vključevati naslednje razsežnosti, ki so skupne celotnemu programu Erasmus+:

Vključevanje in raznolikost

V skladu s standardi kakovosti Erasmus morajo organizacije, ki prejmejo podporo iz programa, udeležencem iz vseh okolij vključujoče in pravično zagotavljati priložnosti za mobilnost. Pri izboru dijakov, ki se bodo udeležili aktivnosti projekta, bi bilo treba upoštevati ključne dejavnike, kot so motiviranost, uspešnost ter potrebe udeležencev po osebnem razvoju in učenju. Podobno bi bilo treba pri izboru osebja, ki bo sodelovalo v aktivnostih, zagotoviti, da so koristi njihovega poklicnega razvoja na voljo vsem učečim se v organizaciji.

Med pripravo, izvajanjem in nadaljnjim spremljanjem aktivnosti mobilnosti bi morale organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice udeležence vključiti v ključne odločitve, da bi za vsakega udeleženca zagotovile kar največje koristi in učinke.

Upravičenci in druge sodelujoče organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, se spodbujajo, naj aktivno ustvarjajo in omogočajo priložnosti za mobilnost, na primer z določitvijo obdobij mobilnosti v svojem akademskem koledarju in opredelitvijo standardnih ukrepov za ponovno vključevanje udeležencev, ki se vrnejo.

Okoljsko trajnostne in odgovorne prakse

V skladu s standardi kakovosti Erasmus morajo organizacije, ki prejmejo podporo iz programa, med svojimi udeleženci spodbujati okoljsko trajnostno in odgovorno vedenje ter ozaveščati o pomenu ukrepov za zmanjšanje ali nadomestitev okoljskega odtisa aktivnosti mobilnosti. Ta načela bi se morala upoštevati pri pripravi in izvajanju vseh aktivnosti programa, zlasti z uporabo posebne finančne podpore, ki se v okviru programa zagotavlja za spodbujanje trajnostnih prevoznih sredstev. Organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, bi morale ta načela vključiti v svoje vsakdanje delo ter aktivno spodbujati spremembo miselnosti in vedenja med dijaki in zaposlenimi.

Digitalna preobrazba na področju izobraževanja in usposabljanja

Program v skladu s standardi kakovosti Erasmus vse sodelujoče organizacije podpira pri vključevanju uporabe digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev njihovih fizičnih aktivnosti, izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami ter izboljšanje njihovega učenja in poučevanja. Institucije za PIU bi morale svoje dijake tudi ozaveščati o priložnostih v okviru programa za pridobivanje in nadaljnji razvoj ustreznih digitalnih spretnosti, vključno s praksami za digitalne priložnosti za dijake PIU in mlade diplomante3 . Poleg tega lahko udeleženci praks za digitalne priložnosti izkoristijo: aktivnosti mobilnosti, ki jim omogočajo pridobivanje digitalnih spretnosti ter krepitev zmogljivosti za usposabljanje, poučevanje in opravljanje drugih nalog s pomočjo digitalnih orodij. Take aktivnosti se lahko organizirajo s katero koli obliko mobilnosti osebja, ki je na voljo.

Udeležba v demokratičnem življenju

Cilj programa je udeležencem pomagati odkriti prednosti aktivnega državljanstva in udeležbe v demokratičnem življenju. Podprte aktivnosti mobilnosti bi morale okrepiti participativna znanja in spretnosti na različnih področjih civilne družbe ter razvoj socialnih in medkulturnih kompetenc, kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti. Kjer je to mogoče, bi morali projekti ponujati priložnosti za udeležbo ljudi v demokratičnem življenju ter socialno in državljansko udeleževanje v formalnih in tudi neformalnih učnih aktivnostih. Prav tako bi morali izboljšati razumevanje Evropske unije in skupnih vrednot EU med udeleženci, vključno s spoštovanjem demokratičnih načel, človekovega dostojanstva, enotnosti in raznolikosti, medkulturnega dialoga ter evropske družbene, kulturne in zgodovinske dediščine.

Aktivnosti

V tem poglavju so predstavljene vrste aktivnosti, ki se lahko podprejo s sredstvi programa Erasmus+ v okviru kratkotrajnih in akreditiranih projektov.

Pri vseh aktivnostih se lahko zagotovi dodatna podpora za osebe, ki spremljajo udeležence z manj priložnostmi, mladoletnike ali mlade odrasle, ki potrebujejo nadzor. Spremljevalne osebe lahko podporo prejmejo za celotno obdobje aktivnosti ali njegov del.

Mobilnost osebja

Upravičene aktivnosti

 • Sledenje na delovnem mestu (od 2 do 60 dni)
 • Mobilnost z namenom poučevanja ali usposabljanja (od 2 do 365 dni)
 • Tečaji in usposabljanje (od 2 do 30 dni, največ 10 dni na udeleženca)

Poleg fizične mobilnosti je mogoče vse aktivnosti mobilnosti osebja kombinirati z virtualnimi aktivnostmi. Zgoraj navedeno najkrajše in najdaljše trajanje velja za fizično komponento mobilnosti.

Izvedene aktivnosti morajo izpolnjevati naslednje kvalitativne zahteve. 

Sledenje na delovnem mestu: udeleženci lahko določeno obdobje preživijo v organizaciji gostiteljici v drugi državi z namenom učenja novih praks in zbiranja novih zamisli z opazovanjem in sodelovanjem s kolegi, strokovnjaki ali drugimi strokovnimi delavci pri vsakodnevnem delu v organizaciji gostiteljici.

Programi poučevanja ali usposabljanja: udeleženci lahko preživijo obdobje poučevanja ali usposabljanja za učeče se osebe v organizaciji gostiteljici v drugi državi, da se učijo z opravljanjem svojih nalog in izmenjavo z vrstniki.

Tečaji in usposabljanje: udeleženci lahko sodelujejo na strukturiranem tečaju ali podobnem usposabljanju, ki ga izvajajo usposobljeni strokovnjaki in temelji na vnaprej določenem učnem programu in učnih izidih.

Usposabljanje mora vključevati jasno transnacionalno komponento, na primer s spodbujanjem učne interakcije med udeleženci iz različnih držav ali vključevanjem drugih elementov transnacionalnega prenosa praks, kot je močna vključenost osebja v PIU iz države gostiteljice, da komunicira s kolegi iz tujine in jim predstavi svoje prakse.

Vsebina tečajev in usposabljanja mora biti pomembna za strokovno znanje in spretnosti sodelujočega osebja ter cilje projekta ali akreditacije.

Podprte aktivnosti lahko vključujejo na primer tečaje in usposabljanje, ki jih organizirajo javne institucije ali prostovoljske organizacije, dejavnosti, organizirane v okviru izmenjave praks med organizacijami v različnih državah, ter komercialno dostopne tečaje in usposabljanje. Popolnoma pasivne aktivnosti, kot so poslušanje predavanj, govorov ali množičnih konferenc, niso podprte. Konference in podobno imenovani dogodki so lahko upravičeni do financiranja le, če udeleženci večino časa porabijo za strukturirano usposabljanje, delavnice, praktične vaje, izmenjavo praks s kolegi ali druge oblike aktivnega učenja.

Prijavitelji se morajo zavedati, da so vsi ponudniki tečajev popolnoma neodvisni od programa Erasmus+ in delujejo kot ponudniki storitev na prostem trgu. Za izbiro tečajev in usposabljanja je torej odgovorna organizacija upravičenca. Za usmerjanje prijaviteljev pri izbiri so na voljo naslednji standardi kakovosti: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1.

Upravičeni udeleženci

Med upravičenimi udeleženci so učitelji, trenerji ter vsi drugi nepedagoški strokovnjaki in osebje, ki delajo na področju začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Upravičeno nepedagoško osebje vključuje osebje, ki dela na področju začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU), bodisi pri ponudnikih PIU (kot vodstveno osebje, uradniki za mednarodno mobilnost, koordinatorji za program Erasmus+ itd.) bodisi v drugih organizacijah, aktivnih na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (npr. trenerji v lokalnih partnerskih družbah, svetovalci, koordinatorji za program Erasmus+, usklajevalci politike, ki so odgovorni za poklicno izobraževanje in usposabljanje).

Udeleženci morajo biti zaposleni v organizaciji pošiljateljici ali pa redno sodelovati z njo, da ji pomagajo pri izvajanju njenih osnovnih dejavnosti (na primer kot zunanji in notranji trenerji, strokovnjaki ali prostovoljci).

V vseh primerih morajo biti naloge, ki udeleženca povezujejo z organizacijo pošiljateljico, dokumentirane tako, da lahko nacionalna agencija preveri to povezavo (npr. s pogodbo o zaposlitvi ali prostovoljstvu, opisom nalog ali podobnim dokumentom). Nacionalne agencije oblikujejo pregledno in dosledno prakso glede tega, katera so sprejemljiva delovna razmerja in dokazila v njihovem nacionalnem okviru.

Upravičeni kraji izvajanja

Aktivnosti morajo potekati v tujini, v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Poleg tega lahko organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus, pošljejo udeležence na sledenje na delovnem mestu in mobilnost z namenom poučevanja ali usposabljanja v tretjih državah, ki niso pridružene programu (regije 1–14, kot je določeno v delu A: Upravičene države).

Dokumentiranje učnih izidov

Zahteve za dokumentiranje učnih izidov so določene v standardih kakovosti Erasmus in podrobneje opredeljene v sporazumu o nepovratnih sredstvih za projekt.

Pred aktivnostjo mobilnosti se morajo organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica in udeleženec dogovoriti o učnem sporazumu (ali podobnem dokumentu), v katerem so določeni pričakovani učni izidi udeleženca. Za tečaje in usposabljanje se lahko namesto učnega sporazuma uporabi program tečaja.

Po aktivnosti je treba učne izide, ki jih je dosegel udeleženec, priznati z izdajo potrdila Europass mobilnost ali podobnega dokumenta. Organizacija upravičenka mora hraniti kopijo izdanega dokumenta kot dokazilo o zaključku aktivnosti.

Mobilnost učečih se

Upravičene aktivnosti

 • Sodelovanje na tekmovanjih v znanju in spretnostih v okviru PIU (od 1 do 10 dni)
 • Skupinska mobilnost dijakov v PIU (od 2 do 30 dni, vsaj dva učeča se v PIU na skupino)
 • Kratkotrajna učna mobilnost dijakov v PIU (od 10 do 89 dni)
 • Dolgotrajna učna mobilnost dijakov v PIU (ErasmusPro) (od 90 do 365 dni)

Poleg fizične mobilnosti je mogoče vse aktivnosti mobilnosti učečih se kombinirati z virtualnimi aktivnostmi. Zgoraj navedeno najkrajše in najdaljše trajanje velja za fizično komponento mobilnosti.

Izvedene aktivnosti morajo izpolnjevati naslednje kvalitativne zahteve: 

Udeležba na tekmovanjih v znanju in spretnostih v okviru PIU: dijaki v PIU lahko sodelujejo na mednarodnih sektorskih dogodkih, kjer je konkurenčna predstavitev znanj in spretnosti bistvenega pomena za promocijo, priznavanje in izmenjavo izkušenj, znanja ter tehnoloških inovacij v PIU4 . Finančna sredstva so namenjena tudi osebju, mentorjem ali strokovnjakom, ki spremljajo dijake med aktivnostjo.

Skupinska mobilnost dijakov v PIU: skupina dijakov iz organizacije pošiljateljice se lahko v določenem obdobju uči skupaj z vrstniki pri partnerskem ponudniku PIU v tujini. Organizacija pošiljateljica mora učne aktivnosti oblikovati v sodelovanju s partnerskim ponudnikom PIU v državi gostiteljici5 . Učitelji, trenerji ali drugo usposobljeno izobraževalno osebje iz organizacije pošiljateljice morajo dijake spremljati v celotnem obdobju aktivnosti in voditi njihov učni proces. Po potrebi lahko za podporo spremljajočemu osebju kot spremljevalne osebe sodelujejo tudi druge odrasle osebe6 .

Kratkotrajna učna mobilnost dijakov v PIU: dijaki v PIU se lahko v določenem obdobju učijo v tujini pri partnerskem ponudniku PIU, v družbi ali drugi organizaciji, aktivni na področju PIU ali na trgu dela. Obdobje učenja mora vključevati komponento z močnim poudarkom na učenju na delovnem mestu, za vsakega udeleženca pa mora biti pripravljen individualni učni program. Za udeležence z manj priložnostmi se lahko mobilnost organizira tako, da traja najmanj dva dni, če je to upravičeno.

Dolgotrajna učna mobilnost dijakov v PIU (ErasmusPro): dijaki v PIU se lahko v daljšem obdobju učijo v tujini pri partnerskem ponudniku PIU, v družbi ali drugi organizaciji, aktivni na področju PIU ali na trgu dela. Obdobje učenja mora vključevati komponento z močnim poudarkom na učenju na delovnem mestu, za vsakega udeleženca pa mora biti pripravljen individualni učni program.

Upoštevajte, da razlika med oblikami skupinskih in individualnih aktivnosti ne temelji na ureditvi potovanja in nastanitve, temveč na zahtevah za kolektivne ali individualne učne programe, kot so opisane v nadaljevanju pod naslovom „Dokumentiranje učnih izidov“. V skladu s tem je za skupinske in individualne aktivnosti, kot so opredeljene v pravilih financiranja, predstavljenih na koncu tega poglavja, zagotovljena drugačna raven organizacijske podpore.

Upravičeni udeleženci

Med upravičenimi udeleženci so dijaki in vajenci v začetnem in nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Udeleženci morajo biti vpisani v upravičeni program začetnega ali nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja7 .

Mladi diplomanti (vključno z nekdanjimi vajenci), ki so zaključili upravičene programe začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, so do sodelovanja upravičeni do 12 mesecev po zaključku šolanja. Če udeleženci po zaključku šolanja služijo obvezni vojaški rok ali opravljajo nadomestno civilno služenje, se obdobje upravičenosti podaljša za obdobje tega služenja. Udeleženci skupinske mobilnosti morajo biti vpisani v upravičeni program začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja8 .

Upravičeni kraji izvajanja

Aktivnosti morajo potekati v tujini, v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Poleg tega lahko organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus, pošljejo učeče se osebe na kratkotrajno mobilnost, dolgotrajno mobilnost (ErasmusPro) ter tekmovanja v znanju in spretnostih PIU v tretjih državah, ki niso pridružene programu (regije 1–14, kot je določeno v delu A: Upravičene države).

Skupinska mobilnost dijakov v PIU mora potekati pri gostitelju ponudniku PIU. Izjemoma se lahko aktivnosti izvajajo na drugem kraju v državi organizacije gostiteljice, če to upravičujeta vsebina in kakovost aktivnosti. V tem primeru se potni stroški udeležencev od organizacije gostiteljice do kraja dogodka ne bodo šteli za aktivnost transnacionalne mobilnosti. Zato v ta namen ni mogoče zahtevati dodatnih sredstev.

Poleg tega lahko skupinska mobilnost dijakov v PIU poteka na sedežu institucije Evropske unije, če je aktivnost organizirana v instituciji EU ali v sodelovanju z njo9 .

Ne glede na kraj morajo skupinske aktivnosti vključevati dijake iz vsaj dveh držav članic EU ali tretjih držav, pridruženih programu.

Dokumentiranje učnih izidov

Zahteve za dokumentiranje učnih izidov so določene v standardih kakovosti Erasmus in podrobneje opredeljene v sporazumu o nepovratnih sredstvih za projekt.

Aktivnosti mobilnosti posameznikov: pred aktivnostjo se morajo organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica in udeleženec dogovoriti o učnem sporazumu (ali podobnem dokumentu), v katerem so določeni pričakovani učni izidi udeleženca. Po aktivnosti je treba učne izide, ki jih je dosegel udeleženec, priznati z izdajo potrdila Europass mobilnost ali podobnega dokumenta. Organizacija upravičenka mora hraniti kopijo izdanega dokumenta kot dokazilo o zaključku aktivnosti.

Aktivnosti skupinske mobilnosti: učni program je treba pripraviti za celotno skupino (individualni učni sporazumi niso potrebni). Organizacija upravičenka mora po aktivnosti hraniti učni program in seznam udeležencev (vključno s spremljevalnimi osebami) kot dokazilo o zaključku aktivnosti.

Druge podprte aktivnosti

Upravičene aktivnosti

 • Povabljeni strokovnjaki (od 2 do 60 dni)
 • Gostovanje učiteljev in izobraževalcev na usposabljanju (od 10 do 365 dni)

Izvedene aktivnosti morajo izpolnjevati naslednje kvalitativne zahteve.

Povabljeni strokovnjaki: organizacije lahko povabijo trenerje, učitelje, strokovnjake na področju politik ali druge usposobljene strokovnjake iz tujine, ki lahko pomagajo izboljšati poučevanje, usposabljanje in učenje v organizaciji gostiteljici. Povabljeni strokovnjaki lahko na primer izvajajo usposabljanje za osebje organizacije gostiteljice, predstavijo nove metode poučevanja ali pomagajo pri prenosu dobrih praks na področju organizacije in upravljanja.

Gostovanje učiteljev in izobraževalcev na usposabljanju: organizacije prijaviteljice lahko gostijo učitelje na usposabljanju, ki želijo opraviti prakso v tujini. Organizacija gostiteljica bo prejela podporo za vzpostavitev aktivnosti, medtem ko bi morala podporo za potne stroške in individualno podporo udeležencu zagotoviti njegova institucija pošiljateljica (ki se lahko v ta namen prav tako prijavi za financiranje v okviru programa Erasmus+).

Upravičeni udeleženci

Povabljeni strokovnjaki so lahko katere koli osebe iz druge države članice EU ali tretje države, pridružene programu, ki lahko zagotovijo strokovno znanje in usposabljanje, ki ustreza potrebam in ciljem organizacije, ki jih povabi.

Gostovanje učiteljev in izobraževalcev na usposabljanju je na voljo udeležencem, ki so v drugi državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, vpisani v program izobraževanja za učitelje (ali podoben program izobraževanja za trenerje ali izobraževalce) ali so ga pred kratkim zaključili10 .

Upravičeni kraji izvajanja

Kraj izvajanja za povabljene strokovnjake in učitelje/izobraževalce na usposabljanju je vedno organizacija upravičenka (vključno s člani konzorcija).

Dokumentiranje učnih izidov

V primeru povabljenih strokovnjakov se je treba z organizacijo gostiteljico pred aktivnostjo dogovoriti o učnem programu, ki ga bo izvedel strokovnjak. Po aktivnosti mora organizacija upravičenka hraniti izvedeni učni program kot dokazilo o zaključku aktivnosti.

Za gostujoče učitelje in izobraževalce na usposabljanju se uporabljajo zahteve, opisane za posamezne aktivnosti mobilnosti učečih se.

Pripravljalni obiski

Kaj je pripravljalni obisk?

Pripravljalni obisk je obisk bodoče organizacije gostiteljice, ki ga opravi osebje organizacije pošiljateljice, da bi bolje pripravili aktivnost mobilnosti učečih se oseb ali osebja.

Kdaj je mogoče organizirati pripravljalni obisk?

Obstajati morajo jasni razlogi za vsak pripravljalni obisk, ki mora biti namenjen izboljšanju vključevanja, obsega in kakovosti aktivnosti mobilnosti.

Pripravljalni obiski se lahko organizirajo na primer za boljšo pripravo mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi, za začetek sodelovanja z novo partnersko organizacijo ali za pripravo daljših aktivnosti mobilnosti.

Pripravljalni obiski se lahko organizirajo kot priprava na kakršno koli mobilnost učečih se oseb ali osebja, razen „tečajev in usposabljanja“.

Kdo lahko sodeluje pri pripravljalnem obisku?

Pripravljalne obiske lahko opravijo katere koli osebe, ki so upravičene do aktivnosti mobilnosti osebja in sodelujejo pri organizaciji projekta.

Izjemoma se lahko pripravljalnih obiskov za svoje aktivnosti udeležijo učeči se, ki se bodo udeležili dolgotrajne učne mobilnosti, in udeleženci z manj priložnostmi, vključeni v katero koli aktivnost.

Pri pripravljalnem obisku lahko sodelujejo največ tri osebe, organizacija gostiteljica pa lahko organizira največ en pripravljalni obisk.

Kje potekajo pripravljalni obiski?

Pripravljalni obiski potekajo v prostorih bodoče organizacije gostiteljice ali na katerem koli drugem kraju, kjer se načrtujejo aktivnosti mobilnosti. Pravila, ki se uporabljajo za kraje aktivnosti mobilnosti za osebje in učeče se osebe, veljajo tudi za pripravljalne obiske, povezane s temi aktivnostmi.

Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju za neakreditirane institucije (kratkotrajni projekti)

Kratkotrajni projekti za mobilnost dijakov in osebja so neposreden in enostaven način, kako izkoristiti prednosti programa Erasmus+. Njihov namen je upravičencem omogočiti, da enostavno organizirajo nekaj aktivnosti in pridobijo izkušnje v programu.

Zaradi ohranjanja enostavnosti kratkotrajni projekti vključujejo omejitev števila udeležencev in trajanja projekta. Ta oblika projektov je na voljo samo posameznim organizacijam, ne pa konzorcijem. Akreditirane organizacije se ne morejo prijaviti za kratkotrajne projekte, saj že imajo stalni dostop do sredstev programa Erasmus+.

Prijava za kratkotrajne projekte vključuje seznam in opis aktivnosti, ki jih namerava organizirati organizacija prijaviteljica.

Merila za upravičenost

Upravičene organizacije: kdo se lahko prijavi?

Do prijave so upravičene11  naslednje organizacije:

 • organizacije, ki izvajajo začetno ali nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje12 ;
 • lokalni in regionalni javni organi, usklajevalni organi in druge organizacije, ki opravljajo naloge na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
 • družbe in druge javne ali zasebne organizacije, ki gostijo ali usposabljajo dijake in vajence na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ali kako drugače delajo z njimi.

Organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus za poklicno izobraževanje in usposabljanje, se ne morejo prijaviti za kratkotrajne projekte.

Upravičene države

Organizacije prijaviteljice morajo imeti sedež v isti državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Kam oddati prijavo?

Prijave se oddajo nacionalni agenciji države, v kateri ima prijavitelj sedež.

Roka za oddajo prijave

1. prijavni rok (za vse nacionalne agencije): do 20. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času);

2. prijavni rok: za nacionalne agencije, ki se odločijo odpreti drugi prijavni rok.

V tem primeru bo nacionalna agencija prijavitelja obvestila prek svojega spletnega mesta. Prijavitelji morajo za 2. prijavni rok vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času).

Datumi začetka projektov

Za projekte je mogoče izbrati naslednje začetne datume:

 • 1. prijavni rok: med 1. junijem in 31. decembrom istega leta;
 • 2. prijavni rok (če je odprt): med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Trajanje projekta

Od 6 do 18 mesecev

Število prijav

Organizacija se lahko v posameznem krogu izbirnega postopka prijavi samo za en kratkotrajni projekt na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Organizacije, ki v okviru prvega prijavnega roka prejmejo nepovratna sredstva za kratkotrajni projekt, se v drugem prijavnem roku istega razpisa za zbiranje predlogov ne smejo prijaviti.

Organizacije lahko v petih zaporednih letih razpisov prejmejo največ tri sklope nepovratnih sredstev za kratkotrajne projekte na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Pri tej omejitvi se ne upoštevajo nepovratna sredstva, prejeta v obdobju 2014–2020.

Upravičene aktivnosti

Vse vrste aktivnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Za podroben seznam in pravila glej poglavje „Aktivnosti“. Da bi bile prijave upravičene, morajo vključevati vsaj eno aktivnost mobilnosti osebja ali učečih se.

Obseg projekta

Prijava za kratkotrajni projekt lahko zajema največ 30 udeležencev aktivnosti mobilnosti.

Pri tej omejitvi se ne bodo upoštevali pripravljalni obiski in udeležba spremljevalnih oseb.

Podporne organizacije

Podporna organizacija je organizacija, ki pomaga organizaciji upravičenki pri praktičnih vidikih izvajanja projekta, ki se ne nanašajo na osrednje projektne naloge, kot so opredeljene v standardih kakovosti Erasmus.

Vsaka organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem in usposabljanjem, lahko postane podporna organizacija. O vlogi in obveznostih podpornih organizacij se formalno dogovorijo zadevne organizacije in organizacija upravičenka. Podporna organizacija deluje pod nadzorom organizacije upravičenke, ki nosi končno odgovornost za rezultate in kakovost izvedenih aktivnosti. Vsi prispevki podpornih organizacij morajo biti skladni s standardi kakovosti Erasmus.

Organizacije gostiteljice, ki udeležencem organizacije upravičenke zagotavljajo učne vsebine in mentorstvo, se ne štejejo za podporne organizacije, razen če hkrati podpirajo upravičenko pri drugih nalogah vodenja projektov, ki jih običajno izvaja organizacija pošiljateljica.

Merila za dodelitev

Predložene prijave bodo točkovane z največ 100 točkami glede na spodaj navedena merila in uteži. Za dodelitev morajo prijave doseči vsaj naslednje število točk:

 • najmanj 60 od skupno 100 točk in
 • najmanj polovico vseh možnih točk v vsaki od treh kategorij meril za dodelitev.

Ustreznost (najvišje število točk: 20)

V kolikšni meri:

 • so profil, izkušnje in aktivnosti prijavitelja ter ciljna populacija dijakov relevantni za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
 • predlog projekta ustreza ciljem ukrepa;
 • je predlog pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije;
 • predlog projekta ustreza naslednjim posebnim prednostnim nalogam:
  • podpiranju novih udeležencev in manj izkušenih organizacij;
  • podpiranju udeležencev v aktivnostih ErasmusPro;
  • podpiranju udeležencev z manj priložnostmi.

Kakovost zasnove projekta (najvišje število točk: 50)

V kolikšni meri:

 • cilji predlaganega projekta jasno in konkretno obravnavajo potrebe organizacije prijaviteljice, njenega osebja in dijakov;
 • so predlagane aktivnosti ustrezne za doseganje ciljev projekta;
 • je bil pripravljen jasen načrt dela za vsako od predlaganih aktivnosti;
 • projekt vključuje okoljsko trajnostne in odgovorne prakse;
 • je v projekt vključena uporaba digitalnih orodij (zlasti eTwinning za program začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter EPALE za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje) in učnih metod za dopolnitev aktivnosti fizične mobilnosti ter izboljšanje sodelovanja s partnerskimi organizacijami gostiteljicami.

Kakovost ukrepov nadaljnjega spremljanja (najvišje število točk: 30)

V kolikšni meri:

 • je prijavitelj jasno opredelil naloge in odgovornosti za izvajanje aktivnosti v skladu s standardi kakovosti Erasmus;
 • je prijavitelj predlagal konkretne in logične ukrepe za vključitev rezultatov aktivnosti mobilnosti v redno delo organizacije;
 • je prijavitelj predlagal ustrezen način ocenjevanja rezultatov projekta;
 • je prijavitelj predlagal konkretne in učinkovite korake za obveščanje o rezultatih projekta v organizaciji prijaviteljici, izmenjavo rezultatov z drugimi organizacijami in javnostjo ter javno objavo navedbe, da je projekt financirala Evropska unija.

Akreditirani projekti za mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, se lahko prijavijo za financiranje v okviru posebnega sklopa financiranja, ki je na voljo samo njim. Prijave temeljijo na predhodno odobrenem načrtu Erasmus, zato ob prijavi za sredstva ni treba predložiti podrobnega seznama in opisa načrtovanih aktivnosti. Namesto tega je pri prijavah poudarek na oceni proračuna, potrebnega za naslednji sklop aktivnosti.

Merila za upravičenost

Upravičene organizacije: kdo se lahko prijavi?

Prijavitelji morajo imeti na dan začetka projekta veljavno akreditacijo Erasmus na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Konzorcij za mobilnost

Organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus za koordinatorje konzorcijev za mobilnost, se morajo prijaviti za obliko mobilnosti za konzorcije za mobilnost.

V okviru prijave je treba predložiti seznam članov konzorcija za mobilnost, ki mora poleg koordinatorja vključevati vsaj eno organizacijo članico.

Vsaka organizacija, ki izpolnjuje merila za upravičenost za akreditacijo Erasmus na istem področju, lahko postane članica konzorcija za mobilnost. Vse načrtovane organizacije članice konzorcija morajo biti iz iste države članice EU ali tretje države, pridružene programu, kot koordinator konzorcija za mobilnost.

Članicam konzorcija ni treba imeti akreditacije Erasmus. Organizacije, ki sodelujejo v konzorciju za mobilnost, lahko v okviru istega razpisa za zbiranje predlogov sredstva prejmejo na podlagi največ dveh sporazumov o nepovratnih sredstvih za ključni ukrep 1 na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Zato lahko organizacije PIU, ki prejmejo nepovratna sredstva za kratkotrajni projekt ali akreditirani projekt, kot organizacije članice dodatno sodelujejo v samo enem konzorciju za mobilnost na področju PIU. Druge organizacije lahko sodelujejo v največ dveh konzorcijih za mobilnost.

Kam oddati prijavo?

Prijave se oddajo nacionalni agenciji države, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Rok za oddajo prijave

do 20. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času)

Datum začetka projekta

1. junij istega leta

Trajanje projekta

Začetno trajanje vseh akreditiranih projektov je 15 mesecev. Upravičenci lahko zaprosijo za podaljšanje svojega projekta na skupno 24 mesecev, če je to utemeljeno. Podaljšanja se izvedejo po 12 mesecih izvajanja, razen če nacionalna agencija ne odloči drugače.

Število prijav

Akreditirane organizacije se lahko v posameznem krogu izbirnega postopka prijavijo samo enkrat.

Upravičene aktivnosti

Vse vrste aktivnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Za podroben seznam in pravila glej poglavje „Aktivnosti“.

Da bi bile prijave upravičene, morajo vključevati vsaj eno aktivnost mobilnosti osebja ali učečih se.

Obseg projekta

Število udeležencev, ki se lahko vključijo v akreditirane projekte, ni omejeno, razen če se v fazi dodelitve proračunskih sredstev opredelijo morebitne omejitve.

V okviru projektov se aktivnostim s tretjimi državami, ki niso pridružene programu, ne sme dodeliti več kot 20 % dodeljenih nepovratnih sredstev13 . Te priložnosti so namenjene spodbujanju organizacij v državah članicah EU ali tretjih državah, pridruženih programu, da razvijejo aktivnosti izhodne mobilnosti z več tretjimi državami, ki niso pridružene programu. Pričakuje se, da bodo te aktivnosti zajemale najširše možno geografsko področje.

Dodelitev proračunskih sredstev

Kakovost načrta Erasmus prijavitelja je bila ocenjena v fazi prijave za akreditacijo, zato v fazi dodelitve proračunskih sredstev ni kvalitativnega ocenjevanja. Finančna sredstva bodo dodeljena vsem upravičenim vlogam za nepovratna sredstva.

Znesek dodeljenih nepovratnih sredstev bo odvisen od številnih elementov:

 • skupnega proračuna, ki je na voljo za dodelitev akreditiranim prijaviteljem;
 • zahtevane aktivnosti (vključno z oceno proračuna, potrebnega za njihovo izvajanje);
 • osnovnega in najvišjega zneska nepovratnih sredstev;
 • naslednja merila za dodelitev: uspešnost prijavitelja, prednostne naloge politike in geografska uravnoteženost (če jih nacionalna agencija uporablja).

Nacionalna agencija pred rokom iz razpisa objavi podrobna pravila o osnovnih in najvišjih zneskih nepovratnih sredstev, točkovanju na podlagi meril za dodelitev, ponderiranju vsakega merila, metodi dodelitve ter proračunu, ki je na voljo za akreditirane projekte.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Za kratkotrajne in akreditirane projekte za mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju se uporabljajo naslednja pravila za dodelitev sredstev.

Različne proračunske kategorije so med seboj neodvisne: upravičenec lahko za vsakega posameznega udeleženca zahteva vse upravičene prispevke na enoto ali le nekatere od njih (če so preostali stroški kriti na drugačen način). Sredstva, prejeta iz programa Erasmus+, lahko dopolni organizacija upravičenka sama ali pa se dopolnijo z drugimi sredstvi EU, donacijami ali prispevki udeležencev. Če upravičenka zahteva prispevke udeležencev, morajo biti ti skladni z ustreznimi določbami standardov kakovosti Erasmus. Taki prispevki zlasti ne smejo ustvarjati ovir za vključevanje udeležencev z manj priložnostmi.

Proračunska kategorija – Organizacijska podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in niso zajeti v druge kategorije stroškov.

Na primer: pripravo (pedagoško, medkulturno in drugo), mentorstvo, spremljanje udeležencev in podporo zanje v času mobilnosti, storitve, orodja in opremo, potrebne za izvajanje projekta, virtualne komponente kombiniranih aktivnosti, priznavanje učnih izidov, izmenjavo rezultatov in zagotovitev prepoznavnosti financiranja s strani Evropske unije med javnostjo.

Z organizacijsko podporo se krijejo stroški organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic (razen v primeru mobilnosti osebja za tečaje in usposabljanje). O razdelitvi prejetih nepovratnih sredstev se bosta dogovorili zadevni organizaciji.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

Znesek

100 EUR

 • na udeleženca mobilnosti osebja za tečaje in usposabljanje,
 • na povabljenega strokovnjaka,
 • na gostujočega učitelja ali izobraževalca na usposabljanju,
 • na udeleženca tekmovanj v znanju in spretnostih v okviru PIU,
 • na dijaka, ki se udeleži skupinske mobilnosti.

350 EUR; 200 EUR po stotem udeležencu iste vrste aktivnosti,

 • na udeleženca kratkotrajne učne mobilnosti dijakov v PIU,
 • na udeleženca mobilnosti osebja za sledenje na delovnem mestu in mobilnosti z namenom poučevanja ali usposabljanja.

500 EUR

 • na udeleženca dolgotrajne učne mobilnosti dijakov v PIU (ErasmusPro),
 • na udeleženca v kateri koli posamezni aktivnosti, ki poteka v tretji državi, ki ni pridružena programu.

Proračunska kategorija – Potovanje

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Prispevek za potne stroške udeležencev in spremljevalnih oseb za povratno potovanje od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti.

Na razdalji manj kot 500 km udeleženci praviloma potujejo z nizkoemisijskimi prevoznimi sredstvi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na razdaljo in število oseb.

Prijavitelj mora navesti zračno razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti14 , pri čemer uporabi kalkulator razdalje, ki ga podpira Evropska komisija15 .

Znesek

Potovalna razdalja

Zeleno potovanje

Potovanje, ki ni zeleno

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3 000–3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000–7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km ali več

1 735 EUR

1 735 EUR

Proračunska kategorija – Individualna podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški bivanja udeležencev in spremljevalnih oseb16  v času aktivnosti.

Po potrebi so upravičeni stroški bivanja za trajanje potovanja pred aktivnostjo in po njej, in sicer za največ dva dni potovanja pri udeležencih in spremljevalnih osebah, ki prejmejo običajna nepovratna sredstva za potovanje, ki ni zeleno, ter največ šest dni za zeleno potovanje.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število oseb, trajanje bivanja in državo gostiteljico17 .

Znesek

Kategorija udeležencev

Skupina držav 1

Skupina držav 2

Skupina držav 3

Osebje

107–191 EUR

95–169 EUR

84–148 EUR

Dijaki v PIU

48–127 EUR

41–110 EUR

36–93 EUR

Zgoraj navedeni razponi so dovoljeni razponi za osnovne zneske za dan aktivnosti. Vsaka nacionalna agencija v okviru teh razponov določi točne osnovne zneske za projekte, ki jih vodi, in te informacije objavi na svojem spletišču.

Osnovni znesek se plača do 14. dneva aktivnosti (vključno z dnevi potovanja). Od 15. dneva bo znesek, ki se izplača, enak 70 % osnovnega zneska. Zneski, ki se izplačajo, se zaokrožijo na najbližjo celo vrednost v EUR.

Proračunska kategorija – Podpora za vključevanje

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Podpora za vključevanje za organizacije: stroški, povezani z organizacijo aktivnosti mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev z manj priložnostmi.

Znesek

125 EUR na udeleženca

Podpora za vključevanje za udeležence: dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi in njihovimi spremljevalnimi osebami (vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo v okviru proračunskih kategorij „potovanje“ in „individualna podpora“). Podpora za vključevanje se lahko zagotovi tudi osebju z manj priložnostmi, ki prevzame vlogo spremljevalnih oseb ali se udeleži pripravljalnega obiska.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

Znesek

100 % upravičenih stroškov.

Proračunska kategorija – Pripravljalni obiski

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Potni stroški in stroški bivanja za udeležbo na pripravljalnem obisku.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

Znesek

680 EUR na udeleženca, pri čemer se lahko posameznega obiska udeležijo največ trije udeleženci.

Proračunska kategorija – Kotizacije

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški za kotizacije za vpis v tečaje in usposabljanje v okviru mobilnosti osebja.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje aktivnosti.

Znesek

80 EUR na udeleženca na dan; posamezni član osebja lahko v okviru enega sporazuma o nepovratnih sredstvih prejme sredstva za kritje kotizacij v višini največ 800 EUR.

Proračunska kategorija – Jezikovna podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški za zagotovitev gradiva za učenje jezikov in usposabljanja udeležencem, ki morajo izboljšati znanje jezika, ki ga bodo uporabljali med učenjem ali usposabljanjem v času aktivnosti.

Jezikovna podpora je upravičena za udeležence v naslednjih vrstah aktivnosti: sledenje na delovnem mestu, mobilnost z namenom poučevanja in usposabljanja, kratkotrajna učna mobilnost dijakov v PIU in dolgotrajna učna mobilnost dijakov v PIU (ErasmusPro).

Podpora se izplača le, če udeleženec ne more prejeti spletne jezikovne podpore zaradi nerazpoložljivosti zahtevanega jezika ali ravni ali zaradi posebnih ovir, s katerimi se spoprijemajo udeleženci z manj priložnostmi. Navedeni pogoji ne veljajo za okrepljeno podporo, zagotovljeno udeležencem programa ErasmusPro.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

Znesek

150 EUR na udeleženca.

Poleg tega: 150 EUR okrepljene jezikovne podpore na udeleženca v programu ErasmusPro.

Proračunska kategorija – Izredni stroški

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Visoki potni stroški udeležencev in njihovih spremljevalnih oseb, ki jih zaradi geografske oddaljenosti ali drugih ovir ni mogoče kriti v okviru standardne kategorije „potovanje“. Če se dodelijo nepovratna sredstva za kritje izrednih stroškov za drago potovanje, ta nadomestijo podporo za potne stroške na podlagi stroškov na enoto.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija. Potovanje je drago, kadar potni stroški na podlagi stroškov na enoto ne pokrijejo 70 % potnih stroškov udeležencev.

Znesek

Stroški finančnega jamstva: 80 % upravičenih stroškov.

Visoki potni stroški: 80 % upravičenih potnih stroškov.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala: 100 % upravičenih stroškov.

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sl ↩ back
 • 3 Vsaka mobilnost dijakov v PIU se bo štela za „prakso za digitalne priložnosti“, kadar se pripravnik udeleži ene ali več naslednjih aktivnosti: digitalno trženje (npr. upravljanje družbenih medijev, spletna analitika); digitalno grafično ali arhitekturno oblikovanje ali strojno projektiranje; razvoj aplikacij, programske opreme, skriptov ali spletišč; namestitev, vzdrževanje ter upravljanje sistemov in omrežij IT; kibernetska varnost; podatkovna analitika in rudarjenje ter vizualizacija podatkov; programiranje in krmiljenje robotov in aplikacij umetne inteligence. V to kategorijo ne spadajo splošna podpora uporabnikom, izpolnjevanje naročil, vnos podatkov ali pisarniška opravila. ↩ back
 • 4 Več podrobnosti o opredelitvi tekmovanj v znanju in spretnostih v okviru PIU je na voljo v delu D – Glosar izrazov. ↩ back
 • 5 Programi skupinskih aktivnosti, ki v celoti ali pretežno zajemajo komercialno dostopne aktivnosti, kot so tečaji v jezikovni šoli ali druge komercialne „pripravljene“ aktivnosti, niso upravičeni. Dejavnosti pri gostitelju ponudniku PIU se lahko dopolnijo z obdobjem učenja na delovnem mestu v podjetju. Če je to pomembno za učni program aktivnosti, lahko dijaki del obdobja mobilnosti preživijo na skupnih izletih v naravo, na kulturnih prizoriščih ali mednarodnih tekmovanjih ali se udeležijo podobnih učnih aktivnosti. Vendar mora biti taka vsebina vedno drugotnega pomena v primerjavi z glavnimi učnimi aktivnostmi in vključena v program vzajemnega učenja, ki ga oblikujeta oba ponudnika PIU. ↩ back
 • 6 V vseh primerih so organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice še naprej odgovorne za zagotavljanje popolnega spoštovanja veljavnih pravil in zakonov v državah pošiljateljicah in državah gostiteljicah. ↩ back
 • 7 Upravičene programe začetnega ali nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja bo v vsaki državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, določil pristojni nacionalni organ, objavljeni pa bodo na spletišču zadevne nacionalne agencije. ↩ back
 • 8 Pristojni nacionalni organ odloči, ali so do aktivnosti skupinske mobilnosti upravičeni vsi ali samo nekateri programi začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. ↩ back
 • 9 Sedeži institucij Evropske unije so Bruselj, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg in Haag. Aktivnosti na sedežih EU se bodo štele za transnacionalno mobilnost in financiranje (kot je opisano v poglavju „Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“) se lahko zahteva za vse udeležence ne glede na njihovo matično državo. ↩ back
 • 10 Mladi diplomanti so do sodelovanja upravičeni do 12 mesecev po zaključku šolanja. Če udeleženci po zaključku šolanja služijo obvezni vojaški rok ali opravljajo nadomestno civilno služenje, se obdobje upravičenosti podaljša za obdobje tega služenja. ↩ back
 • 11 Upravičene organizacije v vsaki državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, bo določil pristojni nacionalni organ, objavljene pa bodo na spletišču zadevne nacionalne agencije skupaj z ustreznimi primeri. ↩ back
 • 12 Ponudniki PIU s posebnim statusom in pod nadzorom nacionalnih organov druge države se bodo morda morali prijaviti pri nacionalni agenciji države nadzora. Za natančne informacije za vsak primer se obrnite na nacionalno agencijo v državi gostiteljici ali v državi pristojnega nacionalnega organa. ↩ back
 • 13 Proračunski kategoriji „Podpora za vključevanje za udeležence“ in „Izredni stroški za drago potovanje“ se ne bosta upoštevali pri tej omejitvi. ↩ back
 • 14 Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), prijavitelj izračuna razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato izbere ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km). ↩ back
 • 15 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl. ↩ back
 • 16 V primeru spremljevalnih oseb se uporabljajo zneski za osebje. V izjemnih primerih, ko mora spremljevalna oseba ostati v tujini več kot 60 dni, bodo v proračunski postavki „Podpora za vključevanje“ zajeti tudi dodatni stroški bivanja, ki nastanejo po 60. dnevu. ↩ back
 • 17 Skupine držav gostiteljic za države članice EU in tretje države, pridružene programu:

  skupina držav 1: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Islandija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemka, Norveška, Švedska

  skupina držav 2: Češka, Estonija, Grčija, Španija, Ciper, Malta, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Latvija

  skupina držav 3: Bolgarija, Hrvaška, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Srbija, Severna Makedonija, Turčija

  Skupine držav gostiteljic za tretje države, ki niso pridružene programu:

  skupina držav 1: Japonska, Izrael, Južna Koreja, Gruzija, Argentina, Armenija, Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo, Švica, Bahrajn, Azerbajdžan, Sudan, Saint Kitts in Nevis, Saint Vincent in Grenadine, Združeni arabski emirati, Hongkong, Libanon, Vietnam, Mehika, Tajvan, Moldavija, Malezija, Tanzanija, Kanada, Singapur, Avstralija, Tajska, Ferski otoki, Andora, Monako, San Marino, Vatikanska mestna država;

  skupina držav 2: Indija, Kazahstan, Brazilija, Demokratična republika Kongo, Čile, Nigerija, Uganda, Liberija, Džibuti, Demokratična ljudska republika Koreja, Uzbekistan, Turkmenistan, Dominikanska republika, Jamajka, Belorusija, Libija, Sirija, Kuba, Jemen, Kenija, Ruanda, Sejšeli, Antigva in Barbuda, Brunej, Črna gora, Malavi, Barbados, Sveta Lucija, Grenada, Dominika, Urugvaj, Albanija, Kitajska, Filipini, Peru, Venezuela, Panama, Gana, Čad, Gvajana, Egipt, Maroko, Kiribati, Oman, Bosna in Hercegovina, Iran, Mozambik, Senegal, Mauritius, Katar, Jordanija, Indonezija, Laos, Južna Afrika, Etiopija, Bangladeš, Ekvador, Paragvaj, Kostarika, Slonokoščena obala, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahami, Papua Nova Gvineja, Mikronezija, Ukrajina, Kirgizistan, Rusija, Palestina;

  skupina držav 3: Nepal, Maldivi, Tadžikistan, Nikaragva, Zambija, Gvineja, Kongo, Bocvana, Belize, Samoa, Marshallovi otoki, Palau, Tuvalu, Nauru, Cookovi otoki, Niue, Nova Zelandija, Pakistan, Butan, Salvador, Surinam, Gvatemala, Honduras, Somalija, Trinidad in Tobago, Alžirija, Kolumbija, Gambija, Fidži, Salomonovi otoki, Vanuatu, Kambodža, Zimbabve, Burundi, Mongolija, Kamerun, Vzhodni Timor, Šrilanka, Madagaskar, Mali, Togo, São Tomé in Príncipe, Tonga, Bolivija, Benin, Lesoto, Makao, Tunizija, Irak, Burkina Faso, Ekvatorialna Gvineja, Srednjeafriška republika, Gvineja Bissau, Namibija, Komori, Eritreja, Mjanmar, Afganistan, Niger, Mavretanija, Zelenortski otoki, Kosovo, Esvatini, Južni Sudan. ↩ back

Tagged in:  Osebje in dijaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju