Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Ključni Ukrep 1: Učna Mobilnost Posameznikov

Ukrepi, ki jih podpira ta ključni ukrep, bodo predvidoma imeli pozitiven in dolgotrajen učinek na vključene udeležence in sodelujoče organizacije ter na sisteme politik, ki obravnavajo take aktivnosti.

V zvezi z učenci, dijaki, študenti, praktikanti, vajenci, učečimi se odraslimi in mladimi se od aktivnosti mobilnosti, ki jih podpira ta ključni ukrep, pričakuje eden ali več naslednjih rezultatov:

 • izboljšan učni uspeh;
 • boljša zaposljivost in poklicne možnosti;
 • večja samoiniciativnost in podjetnost;
 • večja samostojnost in samozavest;
 • izboljšani znanje tujih jezikov in digitalne kompetence;
 • okrepljena medkulturna zavest;
 • aktivnejša udeležba v družbi;
 • okrepljeno pozitivno sodelovanje z ljudmi iz različnih okolij;
 • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;
 • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

V zvezi z osebjem, mladinskimi delavci in strokovnjaki na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine se od aktivnosti mobilnosti pričakuje eden ali več naslednjih rezultatov:

 • boljše kompetence, povezane z njihovimi poklicnimi profili (poučevanje, usposabljanje, mladinsko delo itd.);
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela v vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in aktivnosti v korist študentov, praktikantov, vajencev, dijakov, učečih se odraslih in mladih;
 • boljše razumevanje vseh vrst raznolikosti, na primer družbene, etnične, jezikovne, spolne in kulturne raznolikosti, in različnih sposobnosti ter odzivanje nanje;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb ljudi z manj priložnostmi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje aktivnosti mobilnosti za učeče se;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšani znanje tujih jezikov in digitalne kompetence;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo pri njihovem vsakodnevnem delu.

Od aktivnosti, ki jih podpira ta ukrep, se v zvezi s sodelujočimi organizacijami pričakuje tudi eden ali več naslednjih rezultatov:

 • okrepljena zmogljivost delovanja na ravni EU/mednarodni ravni: boljše vodstvene sposobnosti in strategije internacionalizacije; okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav; dodeljevanje višjih finančnih sredstev (ne samo sredstev EU) za organizacijo projektov EU/mednarodnih projektov; večja kakovost pri pripravi, izvajanju, sprotnem in nadaljnjem spremljanju projektov EU/mednarodnih projektov;
 • inovativna in boljša usmerjenost v njihove ciljne skupine, na primer z zagotavljanjem naslednjega: več privlačnih programov za študente, praktikante, vajence in mlade v skladu z njihovimi potrebami in pričakovanji; boljše kvalifikacije osebja v poučevanju in usposabljanju; boljši postopki priznavanja in vrednotenja kompetenc, pridobljenih med učenjem v tujini; učinkovitejše aktivnosti v korist lokalnih skupnosti, boljše metode in prakse mladinskega dela za aktivno udeleževanje mladih in/ali vključevanje skupin z manj priložnostmi itd.;
 • bolj sodobno, dinamično, predano in strokovno okolje v organizaciji: pripravljenost za vključevanje dobrih praks in novih metod v vsakodnevne aktivnosti; odprtost do sinergij z organizacijami, ki so aktivne na drugih področjih družbe, izobraževanja in zaposlovanja; strateško načrtovanje poklicnega razvoja njihovega osebja glede na potrebe posameznikov in cilje organizacije; vzdrževanje komunikacije, prenosa znanja in ozaveščanje o izboljšavah, po potrebi sposobnost privabiti odlične študente in akademsko osebje iz držav po vsem svetu.

Skupni dolgoročni vpliv več tisoč projektov, ki jih podpira ta ključni ukrep, bo predvidoma učinek na sisteme izobraževanja, usposabljanja in mladine v sodelujočih državah, kar bo spodbudilo reforme politik in privabilo nova sredstva za priložnosti mobilnosti v Evropi in drugod po svetu.

V tem kontekstu se bo program leta 2024 še naprej izkoriščal za blaženje socialno-ekonomskih posledic ruske invazije v Ukrajino ter vrzeli v izobraževanju, ki so pri tem nastale, s podpiranjem projektov mobilnosti, ki olajšujejo vključevanje ljudi, ki bežijo pred vojno v Ukrajini.