Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilnost za učeče se in osebje v izobraževanju odraslih

Ta ukrep podpira ponudnike izobraževanja odraslih in druge organizacije, aktivne na področju izobraževanja odraslih, ki želijo organizirati aktivnosti učne mobilnosti za učeče se odrasle in osebje v izobraževanju odraslih.

Podprte so številne aktivnosti, vključno s sledenjem na delovnem mestu in programi poklicnega razvoja za osebje, individualno in skupinsko mobilnostjo za učeče se odrasle z manj priložnostmi (zlasti nizkokvalificirane učeče se odrasle), povabljenimi strokovnjaki in drugimi aktivnostmi, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

Sodelujoče organizacije bi morale s svojimi aktivnostmi dejavno spodbujati vključevanje in raznolikost, okoljsko trajnostnost in digitalno izobraževanje. Pri tem bi morale uporabljati posebne možnosti financiranja, ki jih za te namene ponuja program, z ozaveščanjem udeležencev, izmenjavo najboljših praks in izbiro ustrezne zasnove za svoje aktivnosti.

Cilji ukrepa

Cilj tega ukrepa je posameznikom zagotoviti priložnosti za učenje ter podpirati internacionalizacijo in institucionalni razvoj ponudnikov izobraževanja odraslih in drugih organizacij, aktivnih na področju izobraževanja odraslih. Ukrep bo prispeval k izvajanju programa znanj in spretnosti za Evropo ter oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora. Natančneje, cilji tega ukrepa so:

 • krepitev evropske razsežnosti poučevanja in učenja;
 • spodbujanje vrednot vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe;
 • spodbujanje znanja o skupni evropski dediščini in raznolikosti;
 • podpiranje razvoja strokovnih mrež v Evropi;
 • izboljšanje kakovosti formalnega, priložnostnega in neformalnega izobraževanja odraslih v Evropi za ključne kompetence, opredeljene v okviru EU (2018), vključno z osnovnimi spretnostmi (bralna in računska pismenost, digitalne spretnosti) in drugimi življenjskimi veščinami;
 • razširitev in diverzifikacija ponudbe izobraževanja odraslih s profesionalizacijo izobraževalcev ter krepitvijo zmogljivosti ponudnikov izobraževanja odraslih;
 • poenostavitev izvajanja visokokakovostnih programov poučevanja in učenja v vseh oblikah izobraževanja odraslih in dostopa do njih ter njihova prilagoditev potrebam posameznikov in širše družbe;
 • krepitev zmogljivosti ponudnikov izobraževanja odraslih za izvajanje visokokakovostnih projektov mobilnosti;
 • povečanje udeležbe odraslih vseh starosti in iz vseh socialno-ekonomskih okolij v izobraževanju odraslih, zlasti s spodbujanjem udeležbe organizacij, ki delajo s prikrajšanimi učenci, malih ponudnikov izobraževanja odraslih, novincev v programu ter manj izkušenih organizacij in lokalnih organizacij.

Kako dostopati do priložnosti za mobilnost v okviru programa Erasmus+?

Ponudniki izobraževanja odraslih in druge organizacije, aktivne na področju izobraževanja odraslih, se lahko za financiranje prijavijo na dva načina:

 • kratkotrajni projekti mobilnosti učečih se in osebja – ti projekti prijaviteljem omogočajo, da v obdobju šestih do osemnajstih mesecev organizirajo različne aktivnosti mobilnosti. Kratkotrajni projekti so najboljša izbira za organizacije, ki se prvič prijavljajo za program Erasmus+, ali tiste, ki želijo organizirati samo omejeno število aktivnosti;
 • akreditirani projekti za mobilnost učečih se oseb in osebja – ti projekti so odprti samo za organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus na področju izobraževanja odraslih. Ta posebni sklop financiranja omogoča akreditiranim organizacijam, da redno prejemajo sredstva za aktivnosti mobilnosti, ki prispevajo k postopnemu izvajanju njihovega načrta Erasmus. Za akreditacijo Erasmus se lahko prijavijo vse organizacije, ki želijo redno organizirati aktivnosti mobilnosti. Za prijavo niso potrebne predhodne izkušnje s programom. Več informacij o tej priložnosti si preberite v poglavju tega vodnika o akreditaciji Erasmus na področju izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter splošnega šolskega izobraževanja.

Poleg tega se lahko organizacije pridružijo programu, ne da bi oddale prijavo, tako da:

 • se pridružijo obstoječemu konzorciju za mobilnost v okviru programa Erasmus pod vodstvom akreditiranega koordinatorja konzorcija v svoji državi, ki sprejema nove člane v svoj konzorcij;
 • gostijo udeležence iz druge države: vsaka organizacija lahko postane gostiteljica za osebje iz partnerske organizacije v tujini. Če postane organizacija gostiteljica, je to dragocena izkušnja in dober način, kako vzpostaviti partnerstva in pred prijavo izvedeti več o programu.

Priprava projekta

Organizacija prijaviteljica je ključni akter v projektu v okviru ključnega ukrepa 1. Prijaviteljica pripravi in odda prijavo, podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih, izvaja aktivnosti mobilnosti in poroča svoji nacionalni agenciji. Postopek prijave za kratkotrajne projekte in za akreditacijo Erasmus je osredotočen na potrebe in načrte organizacije prijaviteljice.

Aktivnosti mobilnosti v okviru projekta mobilnosti so lahko vhodne in izhodne. Razpoložljive aktivnosti so večinoma aktivnosti izhodne mobilnosti. To pomeni, da bo organizacija prijaviteljica delovala kot organizacija pošiljateljica: izbrala bo udeležence in jih poslala v organizacijo gostiteljico v tujino. Poleg tega obstajajo posebne vrste vhodnih aktivnosti, ki organizacijam prijaviteljicam omogočajo, da v svojo organizacijo povabijo strokovnjake, učitelje in izobraževalce. Namen vhodnih aktivnosti ni ustvariti dvosmerne izmenjave, ampak pripeljati osebe, ki lahko pomagajo pri razvoju in internacionalizaciji organizacije prijaviteljice. Za lažji postopek iskanja partnerjev program Erasmus+ podpira naslednje orodje za iskanje partnerjev v tujini: EPALE.

Pri izvajanju vseh aktivnosti, podprtih v okviru tega ukrepa, je treba upoštevati standarde kakovosti Erasmus. Standardi kakovosti Erasmus zajemajo konkretne prakse izvajanja za projektne naloge, kot so izbor in priprava udeležencev, opredelitev, ocenjevanje in priznavanje učnih izidov, izmenjava rezultatov projektov itd. Na naslednji povezavi na spletišče Europa si lahko preberete celotno besedilo o standardih kakovosti Erasmus: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_sl.

Horizontalne razsežnosti

Vsi projekti mobilnosti bi morali vključevati naslednje razsežnosti, ki so skupne celotnemu programu Erasmus+:

Vključevanje in raznolikost

V skladu s standardi kakovosti Erasmus morajo organizacije, ki prejmejo podporo iz programa, udeležencem iz vseh okolij vključujoče in pravično zagotavljati priložnosti za mobilnost. Pri izboru dijakov, ki se bodo udeležili aktivnosti projekta, bi bilo treba upoštevati ključne dejavnike, kot so motiviranost, uspešnost ter potrebe udeležencev po osebnem razvoju in učenju. Podobno bi bilo treba pri izboru osebja, ki bo sodelovalo v aktivnostih, zagotoviti, da so koristi njihovega poklicnega razvoja na voljo vsem učečim se v organizaciji.

Med pripravo, izvajanjem in nadaljnjim spremljanjem aktivnosti mobilnosti bi morale organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice udeležence vključiti v ključne odločitve, da bi za vsakega udeleženca zagotovile kar največje koristi in učinke.

Upravičenci in druge sodelujoče organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, se spodbujajo, naj aktivno ustvarjajo in omogočajo priložnosti za mobilnost, na primer z določitvijo obdobij mobilnosti v svojem akademskem koledarju in opredelitvijo standardnih ukrepov za ponovno vključevanje udeležencev, ki se vrnejo.

Okoljsko trajnostne in odgovorne prakse

V skladu s standardi kakovosti Erasmus morajo organizacije, ki prejmejo podporo iz programa, med svojimi udeleženci spodbujati okoljsko trajnostno in odgovorno vedenje ter ozaveščati o pomenu ukrepov za zmanjšanje ali nadomestitev okoljskega odtisa aktivnosti mobilnosti. Ta načela bi se morala upoštevati pri pripravi in izvajanju vseh aktivnosti programa, zlasti z uporabo posebne finančne podpore, ki se v okviru programa zagotavlja za spodbujanje trajnostnih prevoznih sredstev. Organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, bi morale ta načela vključiti v svoje vsakdanje delo ter aktivno spodbujati spremembo miselnosti in vedenja med dijaki in zaposlenimi.

Digitalna preobrazba na področju izobraževanja in usposabljanja

Program v skladu s standardi kakovosti Erasmus vse sodelujoče organizacije podpira pri vključevanju uporabe digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev njihovih fizičnih aktivnosti, izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami ter izboljšanje njihovega učenja in poučevanja. Poleg tega lahko udeleženci praks za digitalne priložnosti izkoristijo: aktivnosti mobilnosti, ki jim omogočajo pridobivanje digitalnih spretnosti ter krepitev zmogljivosti za usposabljanje, poučevanje in opravljanje drugih nalog s pomočjo digitalnih orodij. Take aktivnosti se lahko organizirajo s katero koli obliko mobilnosti osebja, ki je na voljo.

Udeležba v demokratičnem življenju

Cilj programa je udeležencem pomagati odkriti prednosti aktivnega državljanstva in udeležbe v demokratičnem življenju. Podprte aktivnosti mobilnosti bi morale okrepiti participativna znanja in spretnosti na različnih področjih civilne družbe ter razvoj socialnih in medkulturnih kompetenc, kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti. Kjer je to mogoče, bi morali projekti ponujati priložnosti za udeležbo ljudi v demokratičnem življenju ter socialno in državljansko udeleževanje v formalnih in tudi neformalnih učnih aktivnostih. Prav tako bi morali izboljšati razumevanje Evropske unije in skupnih vrednot EU med udeleženci, vključno s spoštovanjem demokratičnih načel, človekovega dostojanstva, enotnosti in raznolikosti, medkulturnega dialoga ter evropske družbene, kulturne in zgodovinske dediščine.

Razvoj ključnih kompetenc

Program podpira vseživljenjski razvoj in krepitev ključnih kompetenc1 , potrebnih za osebni razvoj in izpolnitev, zaposljivost, aktivno državljanstvo in socialno vključenost. Sodelujoče organizacije bi morale ponujati aktivnosti usposabljanja in učenja, prilagojene specifičnim potrebam učečih se, s čimer bi jim morale pomagati doseči ekonomsko neodvisnost ter odpraviti ovire, s katerimi se srečujejo pri izobraževanju in socialnih stikih.

Aktivnosti

V tem poglavju so predstavljene vrste aktivnosti, ki se lahko podprejo s sredstvi programa Erasmus+ v okviru kratkotrajnih in akreditiranih projektov.

Pri vseh aktivnostih se lahko zagotovi dodatna podpora za osebe, ki spremljajo udeležence z manj priložnostmi. Spremljevalne osebe lahko podporo prejmejo za celotno obdobje aktivnosti ali njegov del.

Mobilnost osebja

Razpoložljive oblike

 • Sledenje na delovnem mestu (od 2 do 60 dni)
 • Mobilnost z namenom poučevanja ali usposabljanja (od 2 do 365 dni)
 • Tečaji in usposabljanje (od 2 do 30 dni, največ 10 dni na udeleženca)

Poleg fizične mobilnosti je mogoče vse aktivnosti mobilnosti osebja kombinirati z virtualnimi aktivnostmi. Zgoraj navedeno najkrajše in najdaljše trajanje velja za fizično komponento mobilnosti.

Sledenje na delovnem mestu: udeleženci lahko določeno obdobje preživijo v organizaciji gostiteljici v drugi državi z namenom učenja novih praks in zbiranja novih zamisli z opazovanjem in sodelovanjem s kolegi, strokovnjaki ali drugimi strokovnimi delavci pri vsakodnevnem delu v organizaciji gostiteljici.

Programi poučevanja ali usposabljanja: udeleženci lahko preživijo obdobje poučevanja ali usposabljanja za učeče se osebe v organizaciji gostiteljici v drugi državi, da se učijo z opravljanjem svojih nalog in izmenjavo s kolegi.

Tečaji in usposabljanje: udeleženci lahko sodelujejo na strukturiranem tečaju ali podobnem usposabljanju, ki ga izvajajo usposobljeni strokovnjaki in temelji na vnaprej določenem učnem programu in učnih izidih. Usposabljanje mora vključevati udeležence iz vsaj dveh različnih držav in udeležencem omogočati, da komunicirajo z drugimi učečimi se osebami in trenerji. Popolnoma pasivne aktivnosti, kot so poslušanje predavanj, govorov ali množičnih konferenc, niso podprte.

Prijavitelji se morajo zavedati, da so vsi ponudniki tečajev popolnoma neodvisni od programa Erasmus+ in delujejo kot ponudniki storitev na prostem trgu. Za izbiro tečajev in usposabljanja je torej odgovorna organizacija upravičenca. Za pomoč prijaviteljem pri izbiri so na voljo naslednji standardi kakovosti:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_sl.

Upravičeni udeleženci

Med upravičenimi udeleženci so učitelji, trenerji ter vsi drugi nepedagoški strokovnjaki in osebje v izobraževanju odraslih.

Upravičeno nepedagoško osebje vključuje osebje, ki dela na področju izobraževanja odraslih, bodisi pri ponudnikih izobraževanja odraslih (npr. vodstveno osebje) bodisi v drugih organizacijah, aktivnih na področju izobraževanja odraslih (npr. prostovoljci, svetovalci, usklajevalci politik, odgovorni za izobraževanje odraslih itd.).

Udeleženci morajo biti zaposleni v organizaciji pošiljateljici ali pa redno sodelovati z njo, da ji pomagajo pri izvajanju njenih osnovnih dejavnosti (npr. kot zunanji trenerji, strokovnjaki ali prostovoljci).

V vseh primerih morajo biti naloge, ki udeleženca povezujejo z organizacijo pošiljateljico, dokumentirane tako, da lahko nacionalna agencija preveri to povezavo (npr. s pogodbo o zaposlitvi ali prostovoljstvu, opisom nalog ali podobnim dokumentom). Nacionalne agencije oblikujejo pregledno in dosledno prakso glede tega, katera so sprejemljiva delovna razmerja in dokazila v njihovem nacionalnem okviru.

Upravičeni kraji izvajanja

Aktivnosti morajo potekati v tujini, v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Mobilnost učečih se

Razpoložljive oblike

 • Skupinska mobilnost učečih se odraslih (od 2 do 30 dni, vsaj dva učeča se odrasla na skupino)
 • Kratkotrajna učna mobilnost učečih se odraslih (od 2 do 29 dni)
 • Dolgotrajna učna mobilnost učečih se odraslih (od 30 do 365 dni)

Poleg fizične mobilnosti je mogoče vse aktivnosti mobilnosti učečih se kombinirati z virtualnimi aktivnostmi. Zgoraj navedeno najkrajše in najdaljše trajanje velja za fizično komponento mobilnosti.

Skupinska mobilnost učečih se odraslih: skupina odraslih učečih se oseb iz organizacije pošiljateljice lahko preživi čas v drugi državi, da bi izkoristila inovativno učenje, organizirano v sodelovanju med organizacijo pošiljateljico in organizacijo gostiteljico (nakup komercialno dostopnih storitev usposabljanja ni podprt). Aktivnosti lahko vključujejo kombinacijo različnih metod in tehnik formalnega, priložnostnega in neformalnega učenja, kot so vzajemno učenje, učenje na delovnem mestu, prostovoljstvo in drugi inovativni pristopi. Usposobljeni trenerji iz organizacije pošiljateljice morajo učeče se spremljati v celotnem obdobju aktivnosti in sodelovati pri izvajanju učnega programa. Vsebina aktivnosti skupinske mobilnosti bi morala biti osredotočena na ključne kompetence učečih se odraslih ali vključevanje in raznolikost, digitalne spretnosti, okoljsko trajnostnost in sodelovalne razsežnosti programa.

Kratkotrajna učna mobilnost učečih se odraslih: učeči se odrasli se lahko v določenem obdobju učijo v organizaciji gostiteljici v tujini, da bi izboljšali svoje znanje in spretnosti. Za vsakega udeleženca mora biti pripravljen individualni učni program. Ob koncu aktivnosti mora vsaka učeča se oseba opraviti vrednotenje in certificiranje učnih izidov. Učni program lahko vključuje kombinacijo različnih metod formalnega, priložnostnega in neformalnega učenja, vključno z učenjem v razredu, učenjem na delovnem mestu, sledenjem na delovnem mestu, opazovanjem in drugimi inovativnimi pristopi.

Dolgotrajna učna mobilnost učečih se odraslih: učeči se odrasli se lahko v določenem daljšem obdobju učijo v organizaciji gostiteljici v tujini, da bi izboljšali svoje znanje in spretnosti. Za vsakega udeleženca mora biti pripravljen individualni učni program. Učni program lahko vključuje kombinacijo različnih metod formalnega, priložnostnega in neformalnega učenja, vključno z učenjem v razredu, učenjem na delovnem mestu, sledenjem na delovnem mestu, opazovanjem in drugimi inovativnimi pristopi.

Upoštevajte, da razlika med oblikami skupinskih in individualnih aktivnosti ne temelji na ureditvi potovanja in nastanitve, ampak izključno na zahtevah za kolektivne in individualne učne programe. V skladu s tem se za enostavne aktivnosti, pri katerih se uporabljajo obstoječi viri in vsebina, priporoča oblika skupinske mobilnosti, medtem ko so posamezne oblike primernejše za učne programe, pri katerih je potrebna posebna naložba organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic (tudi v primerih, ko bo več udeležencev potovalo in prebivalo skupaj). V skladu z njihovimi zahtevami je za različne oblike aktivnosti, kot so opredeljene v pravilih financiranja, predstavljenih na koncu tega poglavja, zagotovljena drugačna raven organizacijske podpore.

Upravičeni udeleženci

Upravičeni udeleženci so učeči se v programu izobraževanja odraslih2 pri organizaciji pošiljateljici.

Pri izbiri udeležencev bi si bilo treba pri vseh projektih prizadevati za vključujočo in uravnoteženo mešanico profilov udeležencev in obsežno vključitev udeležencev z manj priložnostmi v skladu s cilji ukrepa.

Upravičeni kraji izvajanja

Aktivnosti morajo potekati v tujini, v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Skupinska mobilnost učečih se odraslih mora potekati v organizaciji gostiteljici. Izjemoma se lahko aktivnosti izvajajo na drugem kraju v državi organizacije gostiteljice, če to upravičujeta vsebina in kakovost aktivnosti. V tem primeru se potni stroški udeležencev od organizacije gostiteljice do kraja dogodka ne bodo šteli za aktivnost transnacionalne mobilnosti. Zato v ta namen ni mogoče zahtevati dodatnih sredstev.

Poleg tega lahko skupinska mobilnost učečih se odraslih poteka na sedežu institucije Evropske unije, če je aktivnost organizirana v instituciji EU ali v sodelovanju z njo3 .

Druge podprte aktivnosti

Razpoložljive oblike

 • Povabljeni strokovnjaki (od 2 do 60 dni)
 • Gostovanje učiteljev in izobraževalcev na usposabljanju (od 10 do 365 dni)

Povabljeni strokovnjaki: organizacije lahko povabijo trenerje, učitelje, strokovnjake na področju politik ali druge usposobljene strokovnjake iz tujine, ki lahko pomagajo izboljšati poučevanje, usposabljanje in učenje v organizaciji gostiteljici. Povabljeni strokovnjaki lahko na primer izvajajo usposabljanje za osebje organizacije gostiteljice, predstavijo nove metode poučevanja ali pomagajo pri prenosu dobrih praks na področju organizacije in upravljanja.

Gostovanje učiteljev in izobraževalcev na usposabljanju: organizacije prijaviteljice lahko gostijo učitelje na usposabljanju, ki želijo opraviti prakso v tujini. Organizacija gostiteljica bo prejela podporo za vzpostavitev aktivnosti, medtem ko bi morala podporo za potne stroške in individualno podporo udeležencu zagotoviti institucija pošiljateljica (ki se lahko v ta namen prijavi za financiranje v okviru programa Erasmus+).

Upravičeni udeleženci

Povabljeni strokovnjaki so lahko katere koli osebe iz druge države članice EU ali tretje države, pridružene programu, ki lahko zagotovijo strokovno znanje in usposabljanje, ki ustreza potrebam in ciljem organizacije, ki jih povabi.

Gostovanje učiteljev in izobraževalcev na usposabljanju je na voljo udeležencem, ki so v drugi državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, vpisani v program izobraževanja za učitelje (ali podoben program izobraževanja za trenerje ali izobraževalce) ali so ga pred kratkim zaključili4 .

Upravičeni kraji izvajanja

Kraj izvajanja za povabljene strokovnjake in učitelje na usposabljanju je vedno organizacija upravičenka (vključno s člani konzorcija).

Pripravljalni obiski

Kaj je pripravljalni obisk?

Pripravljalni obisk je obisk bodoče organizacije gostiteljice, ki ga opravi osebje organizacije pošiljateljice, da bi bolje pripravili aktivnost mobilnosti učečih se oseb ali osebja.

Kdaj je mogoče organizirati pripravljalni obisk?

Obstajati morajo jasni razlogi za vsak pripravljalni obisk, ki mora biti namenjen izboljšanju vključevanja, obsega in kakovosti aktivnosti mobilnosti.

Pripravljalni obiski se lahko organizirajo na primer za boljšo pripravo mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi, za začetek sodelovanja z novo partnersko organizacijo ali za pripravo daljših aktivnosti mobilnosti.

Pripravljalni obiski se lahko organizirajo kot priprava na kakršno koli mobilnost učečih se oseb ali osebja, razen „tečajev in usposabljanja“.

Kdo lahko sodeluje pri pripravljalnem obisku?

Pripravljalne obiske lahko opravijo katere koli osebe, ki so upravičene do aktivnosti mobilnosti osebja in sodelujejo pri organizaciji projekta.

Izjemoma se lahko pripravljalnih obiskov za svoje aktivnosti udeležijo učeči se, ki se bodo udeležili dolgotrajne učne mobilnosti, in udeleženci z manj priložnostmi, vključeni v katero koli aktivnost.

Pri pripravljalnem obisku lahko sodelujejo največ tri osebe, organizacija gostiteljica pa lahko organizira največ en pripravljalni obisk.

Kje potekajo pripravljalni obiski?

Pripravljalni obiski potekajo v prostorih bodoče organizacije gostiteljice ali na katerem koli drugem kraju, kjer se načrtujejo aktivnosti mobilnosti. Pravila, ki se uporabljajo za kraje aktivnosti mobilnosti za osebje in učeče se osebe, veljajo tudi za pripravljalne obiske, povezane s temi aktivnostmi.

Mobilnost osebja in učečih se odraslih v izobraževanju odraslih za neakreditirane institucije (kratkotrajni projekti)

Kratkotrajni projekti za mobilnost učečih se odraslih in osebja so neposreden in enostaven način, kako izkoristiti prednosti programa Erasmus+. Njihov namen je organizacijam omogočiti, da enostavno organizirajo nekaj aktivnosti in pridobijo izkušnje v programu.

Zaradi ohranjanja enostavnosti kratkotrajni projekti vključujejo omejitev števila udeležencev in trajanja projekta. Ta oblika projektov je na voljo samo posameznim organizacijam, ne pa koordinatorjem konzorcijev. Akreditirane organizacije se ne morejo prijaviti za kratkotrajne projekte, saj že imajo stalni dostop do sredstev programa Erasmus+.

Prijava za kratkotrajne projekte vključuje seznam in opis aktivnosti, ki jih namerava organizirati organizacija prijaviteljica.

Merila za upravičenost

Upravičene organizacije: kdo se lahko prijavi?

Do prijave so upravičene5 naslednje organizacije:

 • organizacije, ki izvajajo formalno, priložnostno in neformalno izobraževanje odraslih6 ;
 • lokalni in regionalni javni organi, usklajevalni organi in druge organizacije, ki opravljajo naloge na področju izobraževanja odraslih.

Organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus za izobraževanje odraslih, se ne morejo prijaviti za kratkotrajne projekte.

Upravičene države

Organizacije prijaviteljice morajo imeti sedež v isti državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Kam oddati prijavo?

Prijave se oddajo nacionalni agenciji države, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Roka za oddajo prijave

1. prijavni rok (za vse nacionalne agencije): do 23. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času);

2. prijavni rok: za nacionalne agencije, ki se odločijo odpreti drugi prijavni rok. V tem primeru bo nacionalna agencija prijavitelja obvestila prek svojega spletnega mesta. Prijavitelji morajo za 2. prijavni rok vlogo za nepovratna sredstva oddati do 4. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času).

Datumi začetka projektov

Za projekte je mogoče izbrati naslednje začetne datume:

 • 1. prijavni rok: med 1. junijem in 31. decembrom istega leta;
 • 2. prijavni rok (če je odprt): med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Trajanje projekta

Od 6 do 18 mesecev

Število prijav

Organizacija se lahko v posameznem krogu izbirnega postopka prijavi samo za en kratkotrajni projekt na področju izobraževanja odraslih.

Organizacije, ki v okviru prvega prijavnega roka prejmejo nepovratna sredstva za kratkotrajni projekt, se v drugem prijavnem roku istega razpisa za zbiranje predlogov ne smejo prijaviti.

Organizacije lahko v petih zaporednih letih razpisov prejmejo največ tri sklope nepovratnih sredstev za kratkotrajne projekte na področju izobraževanja odraslih. Pri tej omejitvi se ne upoštevajo nepovratna sredstva, prejeta v obdobju 2014–2020.

Upravičene aktivnosti

Vse vrste aktivnosti za izobraževanje odraslih. Za podroben seznam in pravila glej poglavje „Aktivnosti“.

Da bi bile prijave upravičene, morajo vključevati vsaj eno aktivnost mobilnosti osebja ali učečih se.

Obseg projekta

Prijava za kratkotrajni projekt lahko zajema največ 30 udeležencev aktivnosti mobilnosti.

Pri tej omejitvi se ne bodo upoštevali pripravljalni obiski in udeležba spremljevalnih oseb.

Podporne organizacije

Podporna organizacija je organizacija, ki pomaga organizaciji upravičenki pri praktičnih vidikih izvajanja projekta, ki se ne nanašajo na osrednje projektne naloge, kot so opredeljene v standardih kakovosti Erasmus.

Vsaka organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem in usposabljanjem, lahko postane podporna organizacija. O vlogi in obveznostih podpornih organizacij se formalno dogovorijo zadevne organizacije in organizacija upravičenka. Podporna organizacija deluje pod nadzorom organizacije upravičenke, ki nosi končno odgovornost za rezultate in kakovost izvedenih aktivnosti. Vsi prispevki podpornih organizacij morajo biti skladni s standardi kakovosti Erasmus.

Merila za dodelitev

Predložene prijave bodo točkovane z največ 100 točkami glede na spodaj navedena merila in uteži. Za dodelitev morajo prijave doseči vsaj naslednje število točk:

 • najmanj 60 od skupno 100 točk in
 • najmanj polovico vseh možnih točk v vsaki od treh kategorij meril za dodelitev.

Ustreznost (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • so profil, izkušnje in aktivnosti prijavitelja ter ciljna populacija učečih se relevantni za področje izobraževanja odraslih;
 • predlog projekta ustreza ciljem ukrepa;
 • predlog projekta ustreza naslednjim posebnim prednostnim nalogam:
  • podpiranju novih udeležencev in manj izkušenih organizacij;
  • podpiranju udeležencev z manj priložnostmi.

Kakovost zasnove projekta (največ 40 točk)

V kolikšni meri:

 • cilji predlaganega projekta jasno in konkretno obravnavajo potrebe organizacije prijaviteljice, njenega osebja in dijakov;
 • sta vsebina predlaganih aktivnosti in ravnovesje med različnimi vrstami aktivnostmi ustrezna za doseganje ciljev projekta;
 •  je bil pripravljen jasen načrt dela za vsako od predlaganih aktivnosti;
 • projekt vključuje okoljsko trajnostne in odgovorne prakse;
 • je v projekt vključena uporaba digitalnih orodij (zlasti EPALE) in učnih metod za dopolnitev aktivnosti fizične mobilnosti ter izboljšanje sodelovanja s partnerskimi organizacijami.

Kakovost ukrepov nadaljnjega spremljanja (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • je prijavitelj jasno opredelil naloge in odgovornosti za izvajanje aktivnosti v skladu s standardi kakovosti Erasmus;
 • je prijavitelj predlagal konkretne in logične ukrepe za vključitev rezultatov aktivnosti mobilnosti v redno delo organizacije;
 • je prijavitelj predlagal ustrezen način ocenjevanja rezultatov projekta;
 • je prijavitelj predlagal konkretne in učinkovite korake za obveščanje o rezultatih projekta v organizaciji prijaviteljici, izmenjavo rezultatov z drugimi organizacijami in javnostjo ter javno objavo navedbe, da je projekt financirala Evropska unija.

Akreditirani projekti za mobilnost učečih se odraslih in osebja v izobraževanju odraslih

Organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus na področju izobraževanja odraslih, se lahko prijavijo za financiranje v okviru posebnega sklopa financiranja, ki je na voljo samo njim. Prijave temeljijo na predhodno odobrenem načrtu Erasmus, zato ni treba predložiti podrobnega seznama in opisa načrtovanih aktivnosti. Namesto tega je pri prijavah poudarek na oceni proračuna, potrebnega za naslednji sklop aktivnosti.

Merila za upravičenost

Upravičene organizacije: kdo se lahko prijavi?

Do prijave so upravičene organizacije, ki imajo veljavno akreditacijo Erasmus na področju izobraževanja odraslih.

Konzorcij za mobilnost

Organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus za koordinatorje konzorcijev za mobilnost, se morajo prijaviti za obliko mobilnosti za konzorcije za mobilnost.

V okviru prijave je treba predložiti seznam članov konzorcija za mobilnost, ki mora poleg koordinatorja vključevati vsaj eno organizacijo članico.

Vsaka organizacija, ki izpolnjuje merila za upravičenost za akreditacijo Erasmus na istem področju, lahko postane članica konzorcija za mobilnost. Vse načrtovane organizacije članice konzorcija morajo biti iz iste države članice EU ali tretje države, pridružene programu, kot koordinator konzorcija za mobilnost.

Članicam konzorcija ni treba imeti akreditacije Erasmus.

Organizacije, ki sodelujejo v konzorciju za mobilnost, lahko v okviru istega razpisa za zbiranje predlogov sredstva prejmejo na podlagi največ dveh sporazumov o nepovratnih sredstvih za ključni ukrep 1 na področju izobraževanja odraslih. Zato lahko organizacije za izobraževanje odraslih, ki prejmejo nepovratna sredstva za kratkotrajni projekt ali akreditirani projekt, kot organizacije članice dodatno sodelujejo v samo enem konzorciju za mobilnost na področju izobraževanja odraslih. Druge organizacije lahko sodelujejo v največ dveh konzorcijih za mobilnost.

Kam oddati prijavo?

Prijave se oddajo nacionalni agenciji države, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Rok za oddajo prijave

do 23. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času)

Datum začetka projekta

1. junij istega leta

Trajanje projekta

Začetno trajanje vseh akreditiranih projektov je 15 mesecev. Po 12 mesecih lahko vsi upravičenci svoj projekt podaljšajo na skupno 24 mesecev.

Število prijav

Akreditirane organizacije se lahko v posameznem krogu izbirnega postopka prijavijo samo enkrat.

Razpoložljive aktivnosti

Vse vrste aktivnosti za izobraževanje odraslih. Za podroben seznam in pravila glej poglavje „Aktivnosti“.

Da bi bile prijave upravičene, morajo vključevati vsaj eno aktivnost mobilnosti osebja ali učečih se.

Obseg projekta

Število udeležencev, ki se lahko vključijo v akreditirane projekte, ni omejeno, razen če se v fazi dodelitve proračunskih sredstev opredelijo morebitne omejitve.

Dodelitev proračunskih sredstev

Kakovost načrta Erasmus prijavitelja je bila ocenjena v fazi prijave za akreditacijo, zato v fazi dodelitve proračunskih sredstev ni kvalitativnega ocenjevanja. Finančna sredstva bodo dodeljena vsem upravičenim vlogam za nepovratna sredstva.

Znesek dodeljenih nepovratnih sredstev bo odvisen od številnih elementov:

 • skupnega proračuna, ki je na voljo za dodelitev akreditiranim prijaviteljem;
 • zahtevane aktivnosti (vključno z oceno proračuna, potrebnega za njihovo izvajanje);
 • osnovnega in najvišjega zneska nepovratnih sredstev;
 • naslednjih meril za dodelitev: uspešnost prijavitelja, prednostne naloge politike in geografska uravnoteženost (če jih nacionalna agencija uporablja).

Nacionalna agencija pred rokom iz razpisa objavi podrobna pravila o osnovnih in najvišjih zneskih nepovratnih sredstev, točkovanju na podlagi meril za dodelitev, ponderiranju vsakega merila, metodi dodelitve ter proračunu, ki je na voljo za akreditirane projekte.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Za kratkotrajne in akreditirane projekte se uporabljajo naslednja pravila za dodelitev sredstev.

Proračunska kategorija - Organizacijska podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti in niso zajeti v druge kategorije stroškov.

Na primer za: pripravo (pedagoško, medkulturno in drugo), mentorstvo, spremljanje udeležencev in podporo zanje v času mobilnosti, storitve, orodja in opremo, potrebne za virtualne komponente kombiniranih aktivnosti, priznavanje učnih izidov, izmenjavo rezultatov in zagotovitev prepoznavnosti financiranja s strani Evropske unije med javnostjo.

Z organizacijsko podporo se krijejo stroški organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic (razen v primeru mobilnosti osebja za tečaje in usposabljanje). O razdelitvi prejetih nepovratnih sredstev se bosta dogovorili zadevni organizaciji.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

Znesek

100 EUR

 • na učečega se, ki se udeleži skupinske mobilnosti,
 • na udeleženca mobilnosti osebja za tečaje in usposabljanje,
 • na povabljenega strokovnjaka,
 • na gostujočega učitelja ali izobraževalca na usposabljanju.

350 EUR; 200 EUR po stotem udeležencu iste vrste aktivnosti,

 •  na udeleženca kratkotrajne učne mobilnosti učečih se odraslih,
 • na udeleženca mobilnosti osebja za sledenje na delovnem mestu in mobilnosti z namenom poučevanja ali usposabljanja.

500 EUR na udeleženca dolgotrajne učne mobilnosti učečih se odraslih.

Proračunska kategorija - Potovanje

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Prispevek za potne stroške udeležencev in spremljevalnih oseb za povratno potovanje od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na potovalno razdaljo in število oseb.

Prijavitelj mora navesti zračno razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti7 , pri čemer uporabi kalkulator razdalje, ki ga podpira Evropska komisija8 .

Znesek

Potovalna razdalja Standardno potovanje Zeleno potovanje
10–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000–2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000–3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000–7 999 km 820 EUR  
8 000 km ali več 1 500 EUR  

Proračunska kategorija - Individualna podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški bivanja udeležencev in spremljevalnih oseb9 v času aktivnosti.

Po potrebi: stroški bivanja so upravičeni za trajanje potovanja pred aktivnostjo in po njej, in sicer za največ dva dni potovanja pri udeležencih in spremljevalnih osebah, ki prejmejo običajna nepovratna sredstva za potne stroške, ter največ šest dni za potovanje v primeru nepovratnih sredstev za zeleno potovanje.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število oseb, trajanje bivanja in državo gostiteljico10 .

Znesek

Kategorija udeležencev Skupina držav 1 Skupina držav 2 Skupina držav 3
Osebje 101–180 EUR 90–160 EUR 79–140 EUR
Učeči se 39–120 EUR 34–104 EUR 28–88 EUR

Zgoraj navedeni zneski so osnovni zneski za dan aktivnosti. Vsaka nacionalna agencija bo določila točne osnovne zneske v okviru dovoljenih razponov.

Osnovni znesek se plača do 14. dneva aktivnosti. Od 15. dneva aktivnosti bo znesek, ki se izplača, enak 70 % osnovnega zneska. Zneski, ki se izplačajo, se zaokrožijo na najbližjo celo vrednost v EUR.

Proračunska kategorija - Podpora za vključevanje

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Podpora za vključevanje za organizacije: stroški, povezani z organizacijo aktivnosti mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev z manj priložnostmi.

Znesek

100 EUR na udeleženca.

Podpora za vključevanje za udeležence: Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi in njihovimi spremljevalnimi osebami (vključno z utemeljenimi potnimi stroški in stroški bivanja, če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo v okviru proračunskih kategorij „potovanje“ in „individualna podpora“).

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

Znesek

100 % upravičenih stroškov.

Proračunska kategorija - Pripravljalni obiski

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Potni stroški in stroški bivanja za udeležbo na pripravljalnem obisku.

Mehanizem financiranja: stroški na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

Znesek

575 EUR na udeleženca, pri čemer se lahko posameznega obiska udeležijo največ trije udeleženci.

Proračunska kategorija - Kotizacije

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški za kotizacije za vpis v tečaje in usposabljanje v okviru mobilnosti osebja.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje aktivnosti.

Znesek

80 EUR na udeleženca na dan; posamezni član osebja lahko v okviru enega sporazuma o nepovratnih sredstvih prejme sredstva za kritje kotizacij v višini največ 800 EUR.

Proračunska kategorija - Jezikovna podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški za zagotovitev gradiva za učenje jezikov in usposabljanja udeležencem, ki morajo izboljšati znanje jezika, ki ga bodo uporabljali med učenjem ali usposabljanjem v času aktivnosti.

Jezikovna podpora je upravičena za udeležence v mobilnosti osebja, ki traja več kot 30 dni, ter v kratkotrajni in dolgotrajni učni mobilnosti učečih se odraslih. Podpora se izplača le, če udeleženec ne more sprejeti spletne jezikovne podpore zaradi nerazpoložljivosti zahtevanega jezika ali ravni.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

Znesek

150 EUR na udeleženca.

Proračunska kategorija - Izredni stroški

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Visoki potni stroški udeležencev in njihovih spremljevalnih oseb, ki jih zaradi geografske oddaljenosti ali drugih ovir ni mogoče kriti z običajnimi nepovratnimi sredstvi iz kategorije „potovanje“.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija. Potovanje je drago, kadar potni stroški na podlagi stroškov na enoto ne pokrijejo 70 % potnih stroškov udeležencev.

Znesek

Stroški finančnega jamstva: 80 % upravičenih stroškov.

Visoki potni stroški: 80 % upravičenih potnih stroškov.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala: 100 % upravičenih stroškov.

 • 1 Ključne kompetence – https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_sl.
 • 2 Upravičene programe izobraževanja odraslih in aktivnosti v vsaki državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, bo določil pristojni nacionalni organ, objavljeni pa bodo na spletnem mestu zadevne nacionalne agencije.
 • 3 Sedeži institucij Evropske unije so Bruselj, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg in Haag. Aktivnosti na sedežih EU se bodo štele za transnacionalno mobilnost in financiranje (kot je opisano v oddelku „Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“) se lahko zahteva za vse udeležence ne glede na njihovo matično državo.
 • 4 Mladi diplomanti so do sodelovanja upravičeni do 12 mesecev po zaključku šolanja. Če udeleženci po zaključku šolanja služijo obvezni vojaški rok ali opravljajo nadomestno civilno služenje, se obdobje upravičenosti podaljša za obdobje tega služenja.
 • 5 Upravičene organizacije v vsaki državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, bo določil pristojni nacionalni organ, objavljene pa bodo na spletnem mestu zadevne nacionalne agencije skupaj z ustreznimi primeri.
 • 6 Ne glede na opredelitve, ki jih je določil pristojni nacionalni organ, upoštevajte, da se organizacije, ki izvajajo poklicno izobraževanje in usposabljanje za učeče se odrasle, po navadi štejejo za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja (in ne za ponudnike izobraževanja odraslih). Več informacij je na voljo v zadevnih opredelitvah na spletišču vaše nacionalne agencije.
 • 7 Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km).
 • 8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl.
 • 9 V primeru spremljevalnih oseb se uporabljajo zneski za osebje. V izjemnih primerih, ko mora spremljevalna oseba ostati v tujini več kot 60 dni, bodo v proračunski postavki „Podpora za vključevanje“ zajeti tudi dodatni stroški bivanja, ki nastanejo po 60. dnevu.
 • 10

  Skupine držav gostiteljic:

  skupina držav 1: Norveška, Danska, Luksemburg, Islandija, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn;

  skupina držav 2: Nizozemska, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Ciper, Grčija, Malta, Portugalska;

  skupina držav 3: Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvaška, Slovaška, Češka, Litva, Turčija, Madžarska, Poljska, Romunija, Bolgarija, Severna Makedonija, Srbija

Tagged in:  Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih