Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Slovník pojmov - Vysokoškolské vzdelávanie

Kredit

Súbor posúdených vzdelávacích výstupov jednotlivca, ktoré možno zhromaždiť na získanie kvalifikácie alebo preniesť do iných vzdelávacích programov alebo kvalifikácií.

Mobilita na účely získania kreditov

Obmedzené obdobie štúdia alebo stáže v zahraničí v rámci prebiehajúcich štúdií v domovskej inštitúcii na účely získania kreditov. Po fáze mobility sa študenti vrátia do svojej domovskej inštitúcie, v ktorej štúdiá dokončia.

Mobilita na účely získania diplomu

Študijný pobyt v zahraničí realizovaný so zámerom získať diplom alebo osvedčenie v cieľovej krajine (krajinách).

Dodatok k diplomu

Príloha k oficiálnej dokumentácii o kvalifikácii, v ktorej sa uvádzajú podrobnejšie informácie o dokončených štúdiách podľa medzinárodne uznávaného schváleného formátu; doplňujúci doklad k vysokoškolskému diplomu, v ktorom sa uvádza štandardizovaný opis povahy, úrovne, kontextu, obsahu a štatútu štúdií dokončených jeho vlastníkom. Vydávajú ho inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na základe noriem Európskej komisie, Rady Európy a UNESCO. V kontexte medzinárodného spoločného študijného programu sa odporúča vystaviť spoločný dodatok k diplomu, v ktorom sa bude uvádzať celý program a ktorý budú uznávať všetky univerzity oprávnené vydávať diplomy.

Dvojitý/viacnásobný diplom

(Aspoň) dva samostatné diplomy udelené študentovi po úspešnom ukončení spoločného programu. Dvojitý diplom je špecifický typ viacnásobného diplomu. Každý diplom musia podpísať príslušné orgány dotknutých inštitúcií a musia ho oficiálne uznať krajiny, v ktorých sa rôzne udeľujúce inštitúcie nachádzajú.

ECHE (Charta Erasmus pre Vysokoškolské Vzdelávanie)

Akreditácia udeľovaná Európskou komisiou, na základe ktorej sú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu oprávnené využívať vzdelávaciu mobilitu a aktivity zamerané na spoluprácu v rámci programu Erasmus+ a zúčastňovať sa na nich. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z tretích krajín západného Balkánu, ktoré nie sú pridružené k programu, môžu požiadať o Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie na účely výzvy na predkladanie návrhov v rámci iniciatívy Európske univerzity, na ktorú sú oprávnené. V charte sa uvádzajú základné zásady, ktoré by mala inštitúcia dodržiavať pri organizovaní a realizácii vysokokvalitnej mobility a spolupráce. Stanovujú sa v nej predpoklady, ktoré sa inštitúcia zaväzuje spĺňať s cieľom zabezpečovať vysokokvalitné služby a postupy, ako aj poskytovať spoľahlivé a transparentné informácie.

ECTS (Európsky Systém Prenosu a Zhromažďovania Kreditov)

Systém zhromažďovania a prenosu kreditov zameraný na učiacich sa a založený na transparentnosti procesov štúdia, výučby a posudzovania. Jeho cieľom je uľahčiť plánovanie, realizáciu a hodnotenie študijných programov a mobility učiacich sa prostredníctvom uznávania kvalifikácií a období vzdelávania. Systém, ktorý pomáha pri navrhovaní, opise a realizácii študijných programov a udeľovaní vysokoškolských kvalifikácií. Využívaním systému ECTS spolu s kvalifikačnými rámcami založenými na výstupoch sa stransparentňujú študijné programy a kvalifikácie a uľahčuje sa uznávanie kvalifikácií.

Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania

Inštitúcia, ktorá v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou ponúka uznávané tituly alebo iné uznávané kvalifikácie terciárneho stupňa, bez ohľadu na to, ako sa dané zariadenie nazýva, alebo porovnateľná inštitúcia terciárneho stupňa, ktorú vnútroštátne orgány považujú za oprávnenú na účasť na programe na svojom území.

Spoločný diplom

Jeden diplom vydaný študentovi po úspešnom dokončení spoločného programu. Spoločný diplom musia spoločne podpísať príslušné orgány z dvoch alebo viacerých účastníckych inštitúcií a musia oficiálne uznať krajiny, v ktorých sa tieto účastnícke inštitúcie nachádzajú.

Spoločné programy

Vysokoškolské (študijné alebo výskumné) programy, spoločne navrhnuté, realizované a plne uznávané dvomi alebo viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Spoločné programy možno realizovať na akomkoľvek stupni vysokoškolského vzdelávania, t. j. bakalárskom, magisterskom/inžinierskom/doktorskom alebo doktorandskom, ale aj v rámci krátkeho cyklu. Spoločné programy môžu byť národné (t. j. keď sú všetky zapojené univerzity z tej istej krajiny) alebo nadnárodné/medzinárodné (t. j. keď sú medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania zastúpené aspoň dve rôzne krajiny).

Študijné programy spájajúce prvý a druhý stupeň

Integrované/dlhodobé programy končiace diplomom prvého alebo druhého stupňa, ktoré je v niektorých krajinách stále lepšie rozlišovať podľa trvania v rokoch ako podľa dosiahnutých kreditov. Vo väčšine týchto krajín sa programy mimo bolonského modelu prvého stupňa týkajú oblasti medicíny, zubného lekárstva, veterinárneho lekárstva, ošetrovateľskej a pôrodníckej starostlivosti, pričom vo väčšine prípadov zahŕňajú 1 – 8 % populácie študentov. Integrované programy, výsledkom ktorých sú regulované povolania, majú zvyčajne dĺžku 300 – 360 ECTS/päť až šesť rokov, a to v závislosti od konkrétneho regulovaného povolania.

Tretí stupeň

Úroveň tretieho stupňa v kvalifikačnom rámci európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania schválená ministrami zodpovednými za vysokoškolské vzdelávania na stretnutí v Bergene v máji 2005 v rámci bolonského procesu. Deskriptor tretieho stupňa kvalifikačného rámca európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania zodpovedá vzdelávacím výstupom EKR úrovne 8.

Tagged in:  Higher education