Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Projekty mobility mladých ľudí - ''Akcia DiscoverEU Týkajúca sa Inklúzie

V rámci akcie DiscoverEU týkajúcej sa inklúzie môžu organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí získať podporu na realizáciu projektov, vďaka ktorým sa môžu mladí ľudia s nedostatkom príležitostí zúčastniť na akcii DiscoverEU za rovnakých podmienok s rovesníkmi.

DiscoverEU ponúka mladým ľuďom, ktorí dovŕšili 18 rokov, šancu získať krátkodobú individuálnu alebo skupinovú skúsenosť s cestovaním po Európe vlakom alebo v prípade potreby inými spôsobmi dopravy. Ciele tejto akcie sú:

 • dať mladým ľuďom šancu naučiť sa niečo o Európe, ale aj objaviť príležitosti na svoje budúce vzdelávanie v Európe a prijímanie životných rozhodnutí,
 • vybaviť mladých ľudí vedomosťami, životnými zručnosťami a kompetenciami, ktoré budú pre nich cenné,
 • podporiť nadväzovanie kontaktov a medzikultúrny dialóg medzi mladými ľuďmi,
 • posilňovať pocit príslušnosti mladých ľudí k Európskej únii,
 • inšpirovať mladých ľudí konkrétne k udržateľnému cestovaniu a vo všeobecnosti k rozvíjaniu environmentálneho povedomia.

Ciele akcie

Cieľom akcie DiscoverEU je posilniť inkluzívny rozmer poskytnutím mimoriadnej podpory účastníkom s nedostatkom príležitostí na objavovanie Európy.

Konkrétnejšie je akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie zameraná na:

 • oslovenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí by sa neprihlásili z vlastnej iniciatívy,
 • prekonať prekážky, ktoré týmto mladým ľuďom bránia priamo podať všeobecnú prihlášku do DiscoverEU a poskytnúť im potrebnú podporu, aby mohli cestovať,
 • podnietiť a posilniť rozvoj kompetencií a zručností mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí sa zúčastňujú na akcii DiscoverEU.

Politický kontext

V stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 sa stanovuje rámec európskej spolupráce v oblasti mládeže vychádzajúci z oznámenia Komisie z 22. mája 2018 s názvom Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie. Posilňuje sa ňou účasť mladých ľudí na demokratickom živote, podporuje sa ich spoločenská a občianska angažovanosť a zameriava sa na zabezpečenie toho, aby všetci mladí ľudia mali potrebné zdroje na svoju účasť v spoločnosti. Stratégia EÚ pre mládež obsahuje aj proces dialógu s mládežou, pričom v tejto súvislosti bolo v roku 2018 vypracovaných 11 európskych cieľov v oblasti mládeže. V týchto cieľoch sa identifikujú medzisektorové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazuje sa na výzvy. Stratégia EÚ pre mládež by mala prispieť k realizácii tejto vízie o mladých ľuďoch. V rámci základnej oblasti spájania sa v stratégii EÚ pre mládež propagujú a uľahčujú kontakty, vzťahy a výmena skúseností medzi mladými ľuďmi, ktoré sú hlavným prínosom pre budúci rozvoj EÚ. Tieto kontakty sa najlepšie uľahčujú pomocou rôznych foriem mobility, pričom jednou z nich je aj DiscoverEU. Stratégia EÚ pre mládež | Európsky portál pre mládež (europa.eu)

Opis aktivít          

DiscoverEU – akcia týkajúca sa inklúzie

Vďaka akcii DiscoverEU týkajúcej sa inklúzie môže jeden až päť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí z jednej krajiny nakrátko cestovať po Európe. Študijný pobyt zahŕňa plánovanie, prípravu a realizáciu pred cestou v rámci akcie DiscoverEU a počas nej, ako aj následné aktivity po uskutočnení cesty.

Na získanie grantov v rámci akcie DiscoverEU nie sú oprávnené tieto aktivity: akademické študijné cesty; výmenné aktivity, ktorých cieľom je vytvoriť finančný zisk; výmenné aktivity, ktoré možno považovať za vystúpenia; štatutárne schôdze; kurzy odbornej prípravy vedené dospelými pre mladých ľudí.

Príprava projektu

Projekt realizuje jedna organizácia alebo neformálna skupina mladých ľudí, ktorá vysiela jedného alebo viacerých (skupinu) účastníkov na cestu v rámci akcie DiscoverEU. Pre organizáciu by mala byť jej účasť na akcii DiscoverEU týkajúcej sa inklúzie prínosná, projekt by mal byť preto v súlade s cieľmi organizácie a vyhovovať jej potrebám. Je možná spolupráca so zainteresovanými stranami v iných krajinách, ktoré môžu ponúkať aktivity1  alebo podporovať účastníkov, napr. organizačne a pod.

Projekt má štyri fázy: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce činnosti. Účastnícke organizácie a mladí ľudia zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúsenosti čo najviac naučili.

 • Plánovanie cestovania (vymedzenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov, druhu aktivity/druhov aktivít, naplánovanie cesty, harmonogram aktivít atď.).
 • Príprava (praktické opatrenia týkajúce sa cesty v rámci akcie DiscoverEU, uzavretie zmlúv so zainteresovanými stranami, organizácia aktivít v jazykovej/medzikultúrnej/vzdelávacej/kultúrnej/environmentálnej/digitálnej oblasti, úlohy spojené s prípravou účastníkov pred odchodom atď.).
 • Realizácia aktivít počas cesty v rámci akcie DiscoverEU.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít, identifikácia a dokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj šírenie a využívanie výstupov projektu).

Kvalitná akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie:

 • spočíva v aktívnom zapojení mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a účastníckych organizácií, ktoré by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých fázach projektu, čo by malo pozitívne prispieť k ich vzdelávaniu a rozvoju,
 • zahŕňa predovšetkým rôzne skupiny účastníkov s nedostatkom príležitostí a vychádza z tejto rozmanitosti,
 • vychádza z jednoznačne stanovených potrieb mladých účastníkov,
 • zabezpečuje riadne identifikovanie a dokumentovanie neformálnych a informálnych vzdelávacích výstupov účastníkov akcie DiscoverEU,
 • nabáda účastníkov k úvahám o európskych témach a hodnotách.

Vzdelávací proces

Príprava akcie DiscoverEU týkajúcej sa inklúzie v kontexte neformálneho vzdelávania si vyžaduje, aby bola aspoň časť požadovaných vzdelávacích výstupov vopred naplánovaná, čím sa zabezpečia vhodné príležitosti. Účastníci by mali prispieť k identifikácii svojich potrieb a vzdelania, ktoré chcú dosiahnuť alebo rozvinúť počas cesty v rámci akcie DiscoverEU.

Účastníci by sa takisto mali čo najviac angažovať v navrhovaní a vypracúvaní aktivity (aktivít) počas cesty (v príprave programu, vypracovaní cestovného plánu, aktivít, rezervovaní ubytovania atď.) a zamyslieť sa nad tým, ako sa pripraviť na dosiahnutie maximálneho vzdelania a osobného rozvoja počas cesty.

Po uskutočnení cesty v rámci akcie DiscoverEU by mali byť účastníci vyzvaní na poskytnutie spätnej väzby týkajúcej sa akcie DiscoverEU, v ktorej uvedú, čo sa naučili a ako môžu tieto vzdelávacie výstupy využiť.

Organizácie by mali podporovať vzdelávací proces, identifikáciu a dokumentovanie vzdelávacích výstupov, a to najmä prostredníctvom nástroja Youthpass pre účastníkov akcie DiscoverEU.

Ochrana a Bezpečnosť účastníkov

Na akcii DiscoverEU týkajúcej sa inklúzie sa môžu zúčastniť vedúci skupiny, facilitátori, sprevádzajúce osoby, ktoré môžu zabezpečovať monitorovanie a poskytovať podporu účastníkom s cieľom zaistiť kvalitatívny vzdelávací proces počas cesty v rámci akcie DiscoverEU. Zároveň sa starajú o vytvorenie bezpečného, úctivého a nediskriminačného prostredia a ochranu účastníkov. Počas plánovania a prípravy cesty v rámci akcie DiscoverEU týkajúcej sa inklúzie by sa mala riešiť aj otázka ochrany a bezpečnosti účastníkov, pričom by sa mali naplánovať všetky potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám alebo na ich zmierňovanie.

Štandardy Kvality Programu Erasmus v Oblasti Mládeže

Všetky projekty podporené v rámci tejto akcie sa musia realizovať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus v oblasti mládeže, aby sa zabezpečila organizácia vysokokvalitných aktivít v rámci vzdelávacej mobility. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sa týkajú základných zásad akcie aj konkrétnych realizačných postupov úloh v rámci projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznanie vzdelávacích výstupov, šírenie výsledkov projektu atď. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sú k dispozícii na stránke: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Horizontálne rozmery

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovacieho procesu.

Akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie je vhodná najmä na začleňovanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí:

 • môžu zažiť individuálne cestovanie,
 • skupinová mobilita ponúka možnosť medzinárodnej mobility v bezpečnom prostredí skupiny,
 • vďaka krátkemu trvaniu a blízkosti sprievodu organizácie získajú mladí ľudia s nedostatkom príležitostí možnosť zažiť cestovanie v skupine alebo dokonca samostatne.

Akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie je takisto vhodná na prácu v oblasti inklúzie a rozmanitosti, na podporu boja proti stereotypom a prehlbovanie porozumenia, znášanlivosti a nediskriminácie.

Environmentálna udržateľnosť

V rámci akcie DiscoverEU by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie by mala byť navrhnutá a realizovaná s environmentálnym povedomím, čiže jej súčasťou by mali byť napr. udržateľné postupy, ako je používanie viacrazových alebo ekologických materiálov, znižovanie odpadu a recyklácia, udržateľné dopravné prostriedky.

Digitálna transformácia v rámci akcie DiscoverEU

V programe Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri integrácii digitálnych nástrojov a online vzdelávacích metód využívaných na doplnenie fyzických aktivít a na zlepšenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami a kvality aktivít. Podporuje sa zavádzanie digitálnych a online prvkov na zníženie prahovej úrovne participácie mladých s nedostatkom príležitostí. Prostredníctvom projektov a aktivít, ktorých účelom je podpora digitálnych zručností, posilnenie digitálnej gramotnosti a/alebo rozvoj chápania rizík a možností digitálnej technológie, môže program meniť myslenie a prispievať k rozvoju digitálnych a zmiešaných prístupov v mládežníckych aktivitách.

V závislosti od návrhu a cieľov aktivít sa môže pri vzdelávacích mobilitách zavádzať rozvoj kompetencií a povedomia o digitálnej problematike, ako aj využívanie nových technológií.

Participácia

V rámci programu Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri zlepšovaní kvality svojich projektov zahŕňaním participatívneho rozmeru, ponúkaním relevantných príležitostí mladým ľuďom angažovať sa a zúčastňovať sa na koncipovaní a realizácii aktivít projektu ako cesty k objaveniu prínosov aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote. Zdroje na posilnenie participatívneho rozmeru podporených projektov možno získať o. i. prostredníctvom webového sídla participationpool.eu. Podporujú sa aj prepojenia na existujúce vnútroštátne, medzinárodné alebo (iné) iniciatívy a platformy EÚ týkajúce sa participácie a občianskej angažovanosti, ako aj zapojenie do nich.

Kritériá, ktoré sa uplatňujú pri posudzovaní tohto projektu

Kritériá oprávnenosti

Všeobecné kritériá oprávnenosti

Pre akciu DiscoverEU týkajúcu sa inklúzie platia všeobecné kritériá uvedené ďalej.

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá oprávnená účastnícka organizácia alebo neformálna skupina mladých ľudí so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Oprávnené účastnícke organizácie

Oprávnenou účastníckou organizáciou môže byť:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia, verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, sociálny podnik, spoločensky zodpovedný ziskový subjekt,
 • neformálna skupina mladých ľudí2 .

so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Tá istá organizácia (jedno číslo OID) nemôže byť zapojená do viac ako piatich žiadostí v jednom termíne v tejto akcii, či už ako žiadateľ alebo partner.

Počet účastníckych organizácií

Jedna účastnícka organizácia.

Trvanie projektu

3 až 24 mesiacov.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadateľská organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:

20. februára, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. júlom toho istého roku a 31. marcom nasledujúceho roku

Možné ďalšie kolo:

národné agentúry môžu rozhodnúť o umožnení ďalšieho kola. Národné agentúry informujú žiadateľov o umožnení ďalšieho kola na svojom webovom sídle. Ak sa organizuje ďalšie kolo, žiadatelia musia podať žiadosť do:

1. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. marcom a 31. augustom nasledujúceho roka.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Prílohy

K formuláru žiadosti musí byť priložené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Ďalšie Kritériá oprávnenosti na Akciu DiscoverEU týkajúcu sa Inklúzie

Trvanie jednej cesty v rámci akcie DiscoverEU

1 až 30 dní.

Organizácia môže počas životného cyklu projektu zorganizovať viaceré cesty v rámci akcie DiscoverEU (zakaždým s jedným až piatimi účastníkmi, prípadne aj so sprevádzajúcimi osobami).

Miesto (miesta) realizácie projektu

Cesty v rámci akcie DiscoverEU sa musia uskutočniť aspoň do jednej krajiny inej, ako je krajina, z ktorej účastníci vycestovali.

Počet účastníckych organizácií

Zapojená môže byť iba jedna účastnícka organizácia.

Oprávnení účastníci

Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí3 , ktorí dovŕšili vek 18 rokov4  a majú oprávnený pobyt v krajine vysielajúcej organizácie.

Zapojení vedúci skupín5 , facilitátori alebo sprevádzajúce osoby musia mať najmenej 18 rokov.

Počet účastníkov a zloženie národných skupín

Minimálne jeden účastník a maximálne päť účastníkov na jednu cestu v rámci akcie DiscoverEU (bez vedúcich skupín, facilitátorov a sprevádzajúcich osôb). Maximálne dve sprevádzajúce osoby na účastníka v prípade riadneho odôvodnenia.

Skupiny môžu cestovať samostatne alebo so sprievodom.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Projekty sa budú posudzovať na základe týchto kritérií na vyhodnotenie návrhov. Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených ďalej.

Relevantnosť, odôvodnenie a vplyv (maximálny počet bodov: 40)

 • Relevantnosť projektu vzhľadom na: 
  • ciele akcie,
  • potreby účastníckych organizácií a účastníkov,
  • mieru, do akej sa projektom umožňuje vzdelávanie prostredníctvom objavovania.
 • Miera, do akej je projekt relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.
 • Potenciálny vplyv projektu: 
  • na účastníkov a účastnícke organizácie počas životného cyklu projektu a po jeho skončení,
 • Miera, do akej dokáže organizácia preukázať predchádzajúce skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí na miestnej úrovni.
 • Miera, do akej je projekt vhodný na to, aby prispel k inklúzii a rozmanitosti, zelenému, digitálnemu a participatívnemu rozmeru programu.
 • Miera, do akej projekt predstaví program Erasmus+ novým a menej skúseným organizáciám, ktoré dokážu preukázať skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí.

Kvalita návrhu projektu (maximálny počet bodov: 40)

 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita všetkých fáz projektu: príprava podľa osobitných potrieb účastníkov, podpora počas cesty, realizácia aktivít a nadväzujúce činnosti.
 • Miera, do akej sú účastníci zapojení do všetkých fáz aktivít.
 • Aktivity sú navrhnuté prístupne a inkluzívne.
 • Kvalita mechanizmov a podpory procesu reflexie, identifikácie a dokumentovania vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj využívanie nástroja Youthpass.
 • Primeranosť a efektívnosť opatrení plánovaných na zabezpečenie a ochranu účastníkov.
 • Miera, do akej aktivity zahŕňajú udržateľné postupy a postupy šetrné k životnému prostrediu.

Kvalita riadenia projektu (maximálny počet bodov: 20)

 • Kvalita praktických opatrení, foriem riadenia a podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikácie s ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, ak sa uskutočňuje.
 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie rôznych fáz a výstupov projektu.
 • Vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov projektu v rámci účastníckych organizácií a mimo nich.

Pravidlá financovania

Rozpočtová kategória: Cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Predplatené cestovné lístky: počet predplatených cestovných lístkov pre účastníkov.

Počet predplatených cestovných lístkov pre sprevádzajúce osoby (využívajúce rovnaké dopravné prostriedky ako účastníci).

Platí pravidlo, že účastníci budú cestovať spôsobom vedúcim k celkovo najnižším emisiám skleníkových plynov6 .

Mechanizmus financovania:

 • príspevok na pokrytie skutočných nákladov na predplatené cestovné lístky,
 • príspevok k jednotkovým nákladom v prípadoch, keď krajina pôvodu nie je priamo napojená na železnicu kontinentálnej Európy a na príchod do krajiny, v ktorej začína mobilita, je potrebné ďalšie cestovanie inými dopravnými prostriedkami.
 • zelené cestovanie: V prípade, že účastníci potrebujú cestovať ďalej, aby sa dostali na miesto, kde začína aktivita, majú nárok na podporu pri cestovaní vrátane prípadného „zeleného cestovania“.

Suma

Predplatený cestovný lístok na 7 dní7  v rámci jedného mesiaca.

Príspevok na využitie iných spôsobov dopravy v prípade potreby.

Cestovné vzdialenosti

Zelené cestovanie

Iné ako zelené cestovanie

10 – 99 km

56 EUR

28 EUR

100 – 499 km

285 EUR

211 EUR

500 – 1999 km

417 EUR

309 EUR

2 000 – 2 999 km:

535 EUR

395 EUR

3 000 – 3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000 – 7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km alebo viac

1 735 EUR

1 735 EUR

Rozpočtová kategória: Organizačná podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré priamo súvisia s realizáciou aktivít v rámci mobility.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov, do ktorého sa nezapočítavajú vedúci skupín, sprevádzajúce osoby a facilitátori.

Suma

125 EUR na účastníka.

Rozpočtová kategória: Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady spojené s pobytom

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe dĺžky pobytu každého účastníka vrátane vedúcich skupín, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov.

Suma

78 EUR na účastníka na deň.

Maximálne 21 dní podpory na účastníka.

Rozpočtová kategória: Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí, do ktorého sa nezapočítavajú vedúci skupín, sprevádzajúce osoby a facilitátori.

Suma

125 EUR na účastníka

Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami vrátane vedúcich skupiny a facilitátorov (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť..

Suma

100 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória: Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia.

Náklady na rezerváciu: v niektorých krajinách nie je možné cestovať bez povinnej rezervácie miesta v dopravnom prostriedku. Úhrada týchto prípadných nákladov na rezervácie k predplatenému cestovnému lístku je možná.

Vysoké cestovné náklady účastníkov vrátane sprevádzajúcich osôb, vedúcich skupín a facilitátorov; ktoré nemožno uhradiť v rámci štandardnej kategórie „Cestovné náklady“ v dôsledku geografickej odľahlosti alebo iných prekážok (t. j. využitie ekologickejšieho dopravného prostriedku s nižšími emisiami uhlíka, čo má za následok vyššie cestovné náklady). V prípade uznania nahradia mimoriadne náklady spojené s vysokými cestovnými nákladmi podporu na cestovné náklady na základe jednotkových nákladov.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť. Vyššie cestovné náklady sa uznávajú v prípadoch, keď podpora pri cestovaní vychádzajúca z jednotkových nákladov nepokrýva 70 % cestovných nákladov účastníkov. V prípade uznania nahradí úhrada mimoriadne vysokých cestovných nákladov grant na iné ako zelené cestovanie.

Suma

Finančná záruka: 80 % oprávnených nákladov

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia: 100 % oprávnených nákladov.

Náklady na rezervácie: 80 % oprávnených cestovných nákladov.

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených cestovných nákladov.                        

 • 1 Na inšpiráciu pozri súbor nástrojov na participáciu mládeže vypracovaný centrom SALTO PI, modul 9 DiscoverEU (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf). ↩ back
 • 2 Skupina aspoň štyroch mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov. Úlohu zástupcu skupiny a zodpovednosť za skupinu preberá jeden z členov skupiny. Vymedzenie pojmu „neformálna skupina“ pozri v slovníku pojmov. Na účely tejto akcie a všetkých ustanovení, ktoré s ňou súvisia, patrí pojem „neformálna skupina mladých ľudí“ do vymedzenia pojmu „účastnícka organizácia“. Každý odkaz na „účastnícku organizáciu“ sa považuje aj za odkaz na „neformálnu skupinu mladých ľudí“. ↩ back
 • 3 Pozri vymedzenie pojmu „účastník s nedostatkom príležitostí“ v slovníku pojmov. ↩ back
 • 4

  Do úvahy treba vziať tieto aspekty: 

  dolná veková hranica – k dátumu začatia projektu musia účastníci dosiahnuť minimálny vek,horná veková hranica – k dátumu začatia projektu nesmie vek účastníkov prekročiť uvedený maximálny vek. ↩ back

 • 5 Vedúci skupiny je dospelá osoba, ktorá sa pripojí k mladým ľuďom s cieľom zabezpečiť účinné vzdelávanie, ochranu a bezpečnosť účastníkov. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9. ↩ back
 • 7 Predplatený cestovný lístok sa poskytuje osobitne pre akciu DiscoverEU týkajúcu sa inklúzie a možno ho použiť iba na vyhradenej platforme. Predplatený cestovný lístok platí 30 dní, počas ktorých môže účastník sedem dní od polnoci do polnoci cestovať ľubovoľným počtom vlakov. O využití času v ostatných dňoch rozhoduje účastník sám. ↩ back
Tagged in:  Youth