Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2024.

Úplnú príručku na rok 2024 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Diskusia o politike Jean Monnet

Hlavným cieľom veľkých tematických sietí v  oblasti vysokoškolského vzdelávania zhromažďovať a zdieľať výsledky výskumu, obsah kurzov a skúsenosti, produkty (štúdie, články atď.) diskutovať o  nich s partnermi. Každá sieť zavedie nástroj, prostredníctvom ktorého si budú môcť partneri vymieňať svoje akademické práce, vykonávať partnerské preskúmanie, ako aj pripomienkovať uverejnené dokumenty. Koordinátor siete bude pravidelne vyberať najinovačnejšie a najzaujímavejšie výsledky, ktoré sa majú poskytnúť Komisii.

V roku 2023 sa predpokladajú tri tematické siete:

 • sieť Jean Monnet pre vnútornú politiku: Digitálna transformácia v Európe,
 • sieť Jean Monnet pre vonkajšiu politiku: Hodnoty a demokracia,
 • sieť Jean Monnet pre vonkajšiu politiku: EÚ – Afrika.

Konečným cieľom tematických sietí je poskytovať pravidelnú spätnú väzbu (napr. elektronický bulletin) týkajúcu sa najpokročilejších a najinovačnejších postupov v oblasti, ktorou sa podporí diskusia a pridá sa diskusii hodnota.

Siete Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy posilnia vytváranie a rozvoj sietí škôl a inštitúcií OVP, ktoré sa zameriavajú na výmenu osvedčených postupov, skúseností s obsahom aj metodikami, ako aj na zabezpečovanie vedomostí pri výučbe predmetov týkajúcich sa Európskej únie. Siete by sa mali zameriavať najmä na inovačné a tvorivé oboznamovanie učiacich sa s faktami a vedomosťami týkajúcimi sa EÚ.

Žiadateľmi, ktorých sa týka táto výzva, sú školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Tematické siete v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Pre siete Jean Monnet vo vysokoškolskom vzdelávaní platia tieto kritériá oprávnenosti:

Kto môže požiadať o grant?

V prípade siete pre vnútorné záležitosti EÚ: Digitálna transformácia v Európe žiadatelia (koordinátor a plnoprávni partneri) musia byť:

 • inštitúciou vysokoškolského vzdelávania, ktorá je držiteľom platnej charty ECHE,
 • zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

V prípade siete pre záležitosti vonkajšej politiky: Hodnoty a demokracia žiadatelia (koordinátor a plnoprávni partneri) musia byť:

 • inštitúciou vysokoškolského vzdelávania,
 • zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, resp. v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia byť držiteľmi platnej Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). ECHE sa nevyžaduje v prípade účastníckych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

V prípade siete pre záležitosti vonkajšej politiky: EÚ - Afrika žiadatelia (koordinátor a plnoprávni partneri) musia byť:

 • inštitúciou vysokoškolského vzdelávania,
 • zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, prípadne v uvedených tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu: krajinách subsaharskej Afriky (región 9); Alžírsku, Egypte, Líbyi, Maroku, Tunisku (región 3).

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia byť držiteľmi platnej Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). ECHE sa nevyžaduje v prípade účastníckych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

Platné pre všetky siete: Určené európske inštitúcie (uvedené v nariadení, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+), ktoré sledujú cieľ európskeho záujmu, nie sú oprávnené na podanie žiadosti v rámci tejto akcie.

Zloženie konzorcia

V prípade siete pre vnútorné záležitosti EÚ: Digitálna transformácia v Európe musí návrhy predložiť:

 • konzorcium zložené aspoň z 12 žiadateľov, z ktorých aspoň sedem tvoria rôzne členské štáty EÚ a/alebo tretie krajiny pridružené k programu. Prepojené subjekty sa nezapočítavajú do minimálnych kritérií oprávnenosti týkajúcich sa zloženia konzorcia.

V prípade siete pre záležitosti vonkajšej politiky: Hodnoty a demokracia musí návrhy predložiť:

 • konzorcium zložené aspoň z 12 žiadateľov, z ktorých aspoň šesť tvoria rôzne tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, pričom sa na ne vzťahujú nástroje vonkajšej činnosti. Prepojené subjekty sa nezapočítavajú do minimálnych kritérií oprávnenosti týkajúcich sa zloženia konzorcia.
 • Koordinátor musí byť zriadený v členskom štáte EÚ a/alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

V prípade siete pre záležitosti vonkajšej politiky: EÚ - Afrika musí návrhy predložiť:

 • konzorcium zložené aspoň z desiatich žiadateľov aspoň z piatich rôznych krajín subsaharskej Afriky (región 9). Koordinátor musí byť zriadený v členskom štáte EÚ a/alebo v tretej krajine pridruženej k programu.Prepojené subjekty sa nezapočítavajú do minimálnych kritérií oprávnenosti týkajúcich sa zloženia konzorcia.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA)

Identifikátor výzvy:

 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON- EU-AFRICA

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 14. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Pre siete platia tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov:

Relevantnosť projektu - (maximálny počet bodov: 25)

 • Relevantnosť návrhu z hľadiska prioritného predmetu podľa vymedzenia vo výzve.
 • Miera, do akej je návrh vhodný na posilňovanie rozvoja nových výučbových, výskumných alebo diskusných aktivít.
 • Dôkazy o akademickej pridanej hodnote.

Kvalita návrhu a realizácie projektu - (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť navrhovaných aktivít.
 • Kvalita navrhovaného systému na analýzu a skúmanie akademických výstupov.
 • Kvalita navrhovaného modelu, ktorý slúži ako podklad pre politiku EÚ.
 • Miera, do akej je pracovný program prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov. 
 • Miera, do akej sú zdroje pridelené na aktivity v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce - (maximálny počet bodov: 25)

 • Zloženie siete z hľadiska geografického pokrytia a komplementarity kompetencií.
 • Vnútorná organizácia partnerstva:
  • relevantnosť a doplnkovosť profilu a odbornosti účastníkov zapojených do navrhovaných aktivít v súlade s konkrétnou témou, ktorou sa návrh zaoberá.
 • Podmienky spolupráce, rozdelenie rolí, povinností a úloh.

Vplyv - (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv sietí s dlhotrvajúcimi účinkami.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie zapojenej do sietí a mimo inštitúcie: 
  • zvyšovanie povedomia o aktivitách a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
 • miera, do akej plánované nástroje šírenia výsledkov oslovia prostredníctvom
  • (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
  • podujatí.
 • Udržateľnosť a kontinuita: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov aj po skončení projektu.

Návrhy musia získať celkovo aspoň 70 bodov a aspoň 15 bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Návrhy ex aequo v tej istej téme sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálna výška príspevku EÚ na sieť pre vnútorné záležitosti EÚ predstavuje 1 000 000 EUR.

Maximálna výška príspevku EÚ na sieť pre záležitosti vonkajšej politiky predstavuje 1 200 000 EUR.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet