Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Diskusia o politike Jean Monnet

Primárnym cieľom rozsiahlych tematických sietí v oblasti vysokoškolského vzdelávania (každý rok bude podporená jedna sieť pre vnútorné záležitosti EÚ a jedna sieť pre záležitosti zahraničnej politiky zaoberajúca sa jednou osobitnou prioritou) je partnerský zber výsledkov výskumu, obsahu kurzov a skúseností či produktov (štúdie, články atď.) a ich výmena a diskusia o nich. Každá sieť zavedie nástroj, prostredníctvom ktorého si budú môcť partneri vymieňať svoje akademické práce, vykonávať partnerské preskúmanie, ako aj pripomienkovať uverejnené dokumenty. Koordinátor siete bude pravidelne vyberať najinovačnejšie a najzaujímavejšie výsledky, ktoré sa majú poskytnúť Komisii.

Sieť pre vnútorné záležitosti EÚ sa bude zaoberať touto témou: „Budúcnosť Európy“

Sieť pre zahraničnú politiku sa bude zaoberať touto témou: „Európa vo svete“

Konečným cieľom tematických sietí je poskytovať pravidelnú spätnú väzbu (napr. elektronický bulletin) týkajúcu sa najpokročilejších a najinovačnejších postupov v oblasti, ktorou sa podporí diskusia a pridá sa diskusii hodnota.

Siete Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy posilnia vytváranie a rozvoj sietí škôl a inštitúcií OVP, ktoré sa zameriavajú na výmenu osvedčených postupov, skúseností s obsahom aj metodikami, ako aj na zabezpečovanie vedomostí pri výučbe predmetov týkajúcich sa Európskej únie. Siete by sa mali zameriavať najmä na inovačné a tvorivé oboznamovanie učiacich sa s faktami a vedomosťami týkajúcimi sa EÚ.

Žiadateľmi, ktorých sa týka táto výzva, sú školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Tematické siete v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Pre siete Jean Monnet (vo vysokoškolskom vzdelávaní) platia tieto kritériá oprávnenosti:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadosť môže podať každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania nachádzajúce sa v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia mať udelenú platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Určené európske inštitúcie (uvedené v nariadení, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+), ktoré sledujú cieľ európskeho záujmu, nie sú oprávnené na podanie žiadosti v rámci tejto akcie.

Účastnícke organizácie

Žiadosť môže podať každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Počet a profil účastníckych organizácií

Sieť pre vnútorné záležitosti EÚ: najmenej 12 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania pochádzajúcich zo siedmich rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu.

Sieť pre záležitosti zahraničnej politiky: najmenej 12 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s aspoň šiestimi účastníkmi z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, financovaných z nástrojov vonkajšej činnosti EÚ.

Trvanie projektu

3 roky.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA)

Identifikátor výzvy:

 • v prípade diskusie o politike Jean Monnet – vnútorné záležitosti EÚ: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU -
 • v prípade diskusie o politike Jean Monnet – záležitosti zahraničnej politiky: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 1. marca do 17:00:00 h (bruselského času).

Pre siete platia tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Relevantnosť návrhu z hľadiska prioritného predmetu podľa vymedzenia vo výzve.
 • Miera, do akej je návrh vhodný na posilňovanie rozvoja nových výučbových, výskumných alebo diskusných aktivít.
 • Dôkazy o akademickej pridanej hodnote.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť navrhovaných aktivít.
 • Kvalita navrhovaného systému na analýzu a skúmanie akademických výstupov.
 • Kvalita navrhovaného modelu, ktorý slúži ako podklad pre politiku EÚ.
 • Miera, do akej je pracovný program prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov.
 • Miera, do akej sú zdroje pridelené na aktivity v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

 • Zloženie siete z hľadiska geografického pokrytia a komplementarity kompetencií.
 • Vnútorná organizácia partnerstva:
  • relevantnosť a doplnkovosť profilu a odbornosti účastníkov zapojených do navrhovaných aktivít v súlade s konkrétnou témou, ktorou sa návrh zaoberá. 
 • Podmienky spolupráce, rozdelenie rolí, povinností a úloh.

Vplyv (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv sietí s dlhotrvajúcimi účinkami.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie zapojenej do sietí a mimo inštitúcie:
  • zvyšovanie povedomia o aktivitách a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
 • miera, do akej plánované nástroje šírenia výsledkov oslovia prostredníctvom
  • (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
  • podujatí.
 • Udržateľnosť a ďalšie vzdelávanie: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov aj po skončení projektu.

Návrhy musia získať celkovo aspoň 70 bodov a aspoň 15 bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Návrhy ex aequo v tej istej téme sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálna výška príspevku EÚ na sieť pre vnútorné záležitosti EÚ predstavuje 1 000 000 EUR.

Maximálna výška príspevku EÚ na sieť pre otázky zahraničnej politiky predstavuje 1 200 000 EUR.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet