Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Diskusia o politike Jean Monnet

Hlavným cieľom veľkých tematických sietí v oblasti vysokoškolského vzdelávania bude zhromažďovať a zdieľať výsledky výskumu, obsah kurzov a skúsenosti, produkty (štúdie, články atď.) a diskutovať o nich s partnermi. Každá sieť zavedie nástroj, prostredníctvom ktorého si budú môcť partneri vymieňať svoje akademické práce, vykonávať partnerské preskúmanie, ako aj pripomienkovať uverejnené dokumenty. Koordinátor siete bude pravidelne vyberať najinovačnejšie a najzaujímavejšie výsledky, ktoré sa majú poskytnúť Komisii.

V roku 2024 sa predpokladajú tri tematické siete:

 • sieť Jean Monnet pre vnútornú politiku: hospodárstvo, ktoré funguje pre ľudí
 • sieť Jean Monnet pre vonkajšiu politiku: EÚ – Latinská Amerika
 • sieť Jean Monnet pre vonkajšiu politiku: EÚ – Afrika.

Konečným cieľom tematických sietí je poskytovať pravidelnú spätnú väzbu (napr. elektronický bulletin) týkajúcu sa najpokročilejších a najinovačnejších postupov v oblasti, ktorou sa podporí diskusia a pridá sa diskusii hodnota.

Siete Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy posilnia vytváranie a rozvoj sietí škôl a inštitúcií OVP, ktoré sa zameriavajú na výmenu osvedčených postupov, skúseností s obsahom aj metodikami, ako aj na zabezpečovanie vedomostí pri výučbe predmetov týkajúcich sa Európskej únie. Siete by sa mali zameriavať najmä na inovačné a tvorivé oboznamovanie učiacich sa s faktami a vedomosťami týkajúcimi sa EÚ.

Žiadateľmi, ktorých sa týka táto výzva, sú školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Tematické siete v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Aby boli návrhy projektov pre sieť Jean Monnet pre vnútornú politiku oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+: hospodárstvo, ktoré funguje pre ľudí, musia spĺňať tieto kritériá.

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže požiadať o grant?) 

Aby boli žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) oprávnení, musia byť:

 • inštitúciou vysokoškolského vzdelávania zriadenou v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu Erasmus+,
 • držiteľmi platného osvedčenia ECHE (Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie).

Poznámka: Určené európske inštitúcie (uvedené v nariadení, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+), ktoré sledujú cieľ európskeho záujmu, nie sú oprávnené na podanie žiadosti v rámci tejto akcie.

Zloženie konzorcia (Počet a profil účastníckej organizácie) 

Návrhy musí predložiť konzorcium najmenej 12 žiadateľov, ktoré spĺňa tieto podmienky:

 • minimálne sedem subjektov z rôznych členských štátov EÚ a/alebo tretích krajín pridružených k programu Erasmus+.

Do zloženia konzorcia sa započítavajú iba prijímatelia (neprepojené subjekty).

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít) 

Aktivity sa musia uskutočňovať v oprávnených krajinách (pozri časť A tohto sprievodcu). 

Trvanie projektu 

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny dohody o grante sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť? 

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU

Kedy podať žiadosť? 

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 1. februára do 17.00.00 h (bruselského času).  

Ako podať žiadosť? 

Informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu. 

Aby boli návrhy projektov pre sieť Jean Monnet pre vonkajšiu politiku: Latinská Amerika oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+, musia spĺňať tieto kritériá.

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže požiadať o grant?) 

Aby boli žiadatelia (koordinátori a partneri), prijímatelia a prípadne pripojené subjekty oprávnení, musia:

 • byť inštitúciami vysokoškolského vzdelávania zriadenými v členských štátoch EÚ a v tretej krajine pridruženej k programu Erasmus+,
 • byť inštitúciami vysokoškolského vzdelávania zriadenými v nasledujúcich tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+: krajiny Latinskej Ameriky (región 10); Karibské krajiny (región 11) sa takisto môžu zúčastniť, ale nie ako koordinátor.

inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v členskom štáte EÚ a v tretej krajine pridruženej k programu Erasmus+ musí mať platný certifikát ECHE (Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie).

Organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Poznámka: Určené európske inštitúcie (uvedené v nariadení, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+), ktoré sledujú cieľ európskeho záujmu, nie sú oprávnené na podanie žiadosti v rámci tejto akcie.

Zloženie konzorcia (Počet a profil účastníckej organizácie) 

Návrhy musí predložiť konzorcium najmenej 12 žiadateľov, ktoré spĺňa tieto podmienky:

 • minimálne päť subjektov z piatich rôznych krajín regiónu Latinská Amerika (región 10),
 • koordinátor musí byť zriadený v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu Erasmus+.

Do zloženia konzorcia sa započítavajú iba prijímatelia (neprepojené subjekty).

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít) 

 Aktivity sa musia uskutočňovať v oprávnených krajinách (pozri časť A tohto sprievodcu). 

Trvanie projektu 

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny dohody o grante sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť? 

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-LATIN-AMERICA

Kedy podať žiadosť? 

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 1. februára do 17.00.00 h (bruselského času).  

Ako podať žiadosť? 

Informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu. 

Návrhy projektov pre sieť Jean Monnet pre vonkajšiu politiku sú oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+: EÚ – Afrika musia spĺňať tieto kritériá.

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže požiadať o grant?)

Aby boli žiadatelia (prijímatelia a prepojené subjekty) oprávnení, musia byť:

 • inštitúciami vysokoškolského vzdelávania zriadenými v členských štátoch EÚ a v tretej krajine pridruženej k programu Erasmus+, alebo
 • inštitúciou vysokoškolského vzdelávania zriadenou v týchto tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu: krajinách subsaharskej Afriky (región 9); Alžírsko, Egypt, Líbya, Maroko, Tunisko (región 3) sa rovnako môžu zúčastniť.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu musia byť držiteľmi osvedčenia ECHE (Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie).

Poznámka: Určené európske inštitúcie (uvedené v nariadení, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+), ktoré sledujú cieľ európskeho záujmu, nie sú oprávnené na podanie žiadosti v rámci tejto akcie.

Zloženie konzorcia (Počet a profil účastníckej organizácie) 

Návrhy musí predložiť konzorcium najmenej 10 žiadateľov, ktoré spĺňa tieto podmienky:

 • minimálne päť subjektov z piatich rôznych krajín regiónu subsaharská Afrika (región 10),
 • Koordinátor musí byť zriadený v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Do zloženia konzorcia sa započítavajú iba prijímatelia (neprepojené subjekty).

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít) 

Aktivity sa musia uskutočňovať v oprávnených krajinách (pozri časť A tohto sprievodcu). 

Trvanie projektu 

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny dohody o grante sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť? 

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA 

Kedy podať žiadosť? 

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 1. februára do 17.00.00 h (bruselského času).  

Ako podať žiadosť? 

Informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu. 

Pre siete platia tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov:

Relevantnosť projektu - (maximálny počet bodov: 25)

 • Relevantnosť návrhu z hľadiska prioritného predmetu podľa vymedzenia vo výzve.
 • Relevantnosť návrhu je dôležitá pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv, ako aj boj proti akejkoľvek diskriminácii.
 • Miera, do akej je návrh vhodný na posilňovanie rozvoja nových výučbových, výskumných alebo diskusných aktivít.
 • Dôkazy o akademickej pridanej hodnote.

Kvalita návrhu a realizácie projektu - (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť navrhovaných aktivít.
 • Kvalita navrhovaného systému na analýzu a skúmanie akademických výstupov.
 • Kvalita navrhovaného modelu, ktorý slúži ako podklad pre politiku EÚ.
 • Miera, do akej je pracovný program prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov. 
 • Miera, do akej sú zdroje pridelené na aktivity v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce - (maximálny počet bodov: 25)

 • Zloženie siete z hľadiska geografického pokrytia a komplementarity kompetencií.
 • Vnútorná organizácia partnerstva:
  • relevantnosť a doplnkovosť profilu a odbornosti účastníkov zapojených do navrhovaných aktivít v súlade s konkrétnou témou, ktorou sa návrh zaoberá.
 • Podmienky spolupráce, rozdelenie rolí, povinností a úloh.

Vplyv - (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv sietí s dlhotrvajúcimi účinkami.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie zapojenej do sietí a mimo inštitúcie: 
  • zvyšovanie povedomia o aktivitách a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
 • miera, do akej plánované nástroje šírenia výsledkov oslovia prostredníctvom
  • (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
  • podujatí.
 • Udržateľnosť a kontinuita: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov aj po skončení projektu.

Návrhy musia získať aspoň 70 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň 15 bodov v každej kategórii uvedených kritérií na pridelenie grantu.

Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, priorita sa určí na základe počtov bodov získaných v rámci kritéria Kvalita návrhu a realizácie projektu. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Vplyv.

Ak na základe toho nie je možné určiť uprednostnenie, ďalšie určenie uprednostnenia je možné vykonať zohľadnením celkového portfólia projektu a vytvorením pozitívnych synergií medzi projektmi, prípadne inými faktormi súvisiacimi s cieľmi výzvy. Tieto faktory budú zdokumentované v správe panelu.

Očakávaný vplyv

Siete v oblasti vysokoškolského vzdelávania budú podporovať akademickú a verejnú „diskusiu o otázkach európskej integrácie“ v súlade s článkom 8 nariadenia Erasmus+ prostredníctvom zhromažďovania, zdieľania a diskusie medzi partnermi o výsledkoch výskumu, obsahu kurzov a skúsenostiach, produktoch (štúdie, články atď.). Pravidelným poskytovaním inovačných a zaujímavých výsledkov spolupráce sietí Komisii prispievajú siete k tvorbe politiky Komisie tým, že poskytujú dôkazy a nové pohľady na vývoj politiky v súvislosti s tematickými prioritami výziev.

Siete pre vonkajšiu politiku prispievajú aj k budovaniu kapacít afrických a latinskoamerických inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v oblasti štúdia EÚ a výučby programov súvisiacich s EÚ.

Geografické ciele

Sieť pre vnútornú politiku by mala zamerať svoje činnosti na členské štáty a tretie krajiny pridružené k programu Erasmus+. siete pre vonkajšiu politiku "EÚ – Afrika" a "EÚ – Latinská Amerika" podporujú akademickú spoluprácu na prioritách akcií Jean Monnet medzi európskymi a africkými alebo latinskoamerickými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, a preto sa obmedzuje na členské štáty, tretie krajiny pridružené k programu Erasmus+ a krajiny subsaharskej Afriky (región 9), Alžírsko, Egypt, Líbya, Maroko, Tunisko (región 3) a krajiny Latinskej Ameriky (región 10) a karibské krajiny (región 11) .

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálna výška príspevku EÚ na sieť pre vnútorné záležitosti EÚ predstavuje 1 000 000 EUR.

Maximálna výška príspevku EÚ na sieť pre záležitosti vonkajšej politiky predstavuje 1 200 000 EUR.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Miera spolufinancovania vo výške 80 % sa uplatní na celkové odhadované oprávnené náklady stanovené po vyhodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Finančná podpora tretím stranám vo forme grantov alebo cien je povolená.

Náklady na dobrovoľníkov sú povolené. Majú formu jednotkových nákladov, ako sú vymedzené v rozhodnutí Komisie o jednotkových nákladoch na [fn]dobrovoľníkov[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf.[/fn].

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet