Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Dibattitu ta’ orjentazzjoni Jean Monnet

Networks tematiċi kbar fl-Edukazzjoni Għolja (network wieħed dwar kwistjonijiet interni tal-UE u network wieħed dwar kwistjonijiet ta’ politika barranija li jindirizza prijorità speċifika waħda se jiġu appoġġati kull sena) se jkollhom bħala objettiv primarju li jiġbru, jaqsmu u jiddiskutu fost is-sħab is-sejbiet tar-riċerka, il-kontenut ta’ korsijiet u esperjenzi, il-prodotti (studji, artikli, eċċ.). Kull network se jistabbilixxi għodda li tippermetti lis-sħab jaqsmu x-xogħlijiet akkademiċi tagħhom u jwettqu eżerċizzji ta’ rieżami bejn il-pari, u se jikkummenta wkoll dwar id-dokumenti ppubblikati. Il-koordinatur tan-network se jagħmel regolarment għażla tal-aktar riżultati innovattivi u interessanti li għandhom jiġu pprovduti lill-Kummissjoni.

In-Network dwar il-kwistjonijiet interni tal-UE għandhom jindirizzaw it-tematika li ġejja: “Il-Futur tal-Ewropa”

In-Network dwar il-kwistjonijiet tal-politika barranija għandhom jindirizzaw it-tematika li ġejja: “L-Ewropa fid-dinja”

L-għan finali tan-networks tematiċi huwa li jipprovdu feedback regolari (eż. bullettin online) dwar l-aktar prattiki avvanzati u innovattivi fil-qasam, li jappoġġaw u jżidu l-valur għad-dibattitu.

In-networks Jean Monnet f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ se jrawmu l-ħolqien u l-iżvilupp ta’ networks ta’ skejjel u istituzzjonijiet tal-VET li għandhom l-għan li jiskambjaw prattiki tajbin, jaqsmu esperjenzi kemm dwar il-kontenut kif ukoll dwar il-metodoloġiji u jibnu għarfien fit-tagħlim ta’ kwistjonijiet Ewropej. In-networks għandhom jiffukaw b’mod partikolari fuq li jġibu fatti u għarfien dwar l-UE lill-istudenti tagħhom b’mod innovattiv u kreattiv.

L-applikanti fil-mira ta’ din is-sejħa huma skejjel u istituti ta’ taħriġ vokazzjonali stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm.

Networks tematiċi fl-Edukazzjoni Għolja

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għan-networks Jean Monnet (fl-edukazzjoni għolja)

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja stabbilita  fi Stat Membru tal-UE, pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm tista’ tippreżenta applikazzjoni,

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

L-HEIs li jinsabu fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm irid ikollhom Karta tal-Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) valida. ECHE mhijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

L-istituzzjonijiet Ewropej magħżula (iddefiniti fir-Regolament li jistabbilixxi l-Programm Erasmus+) li jsegwu mira ta’ interess Ewropew mhumiex eliġibbli biex japplikaw taħt din l-Azzjoni.

Organizzazzjonijiet parteċipanti

Kwalunkwe istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja stabbilita  fi Stat Membru tal-UE, pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm tista’ tippreżenta applikazzjoni,

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Network dwar kwistjonijiet interni tal-UE: Minimu ta’ 12-il istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja minn seba’ Stati Membri differenti tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Network dwar kwistjonijiet ta’ politika barranija: Minimu ta’ tnax-il istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja b’mill-inqas sitt parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm u ffinanzjati mill-istrumenti tal-azzjoni esterna tal-UE.

Durata tal-proġett

Tliet snin

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA)

ID tas-sejħa:

 • Għad-dibattitu ta’ orjentazzjoni Jean Monnet - kwistjonijiet interni dwar l-UE: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU -
 • Għad-Dibattitu ta’ Orjentazzjoni Jean Monnet - kwistjonijiet ta’ politika barranija: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-1 ta’ marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ brussell)

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għan-Networks:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għas-suġġett ta’ prijorità kif definit fis-sejħa;
 • Il-punt sa fejn il-proposta hija xierqa biex trawwem l-iżvilupp ta’ attivitajiet ġodda ta’ tagħlim, riċerka jew dibattitu
 • L-evidenza tal-valur akkademiku miżjud;

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-attivitajiet proposti
 • Il-kwalità tas-sistema proposta għall-analiżi u r-reviżjoni tal-produzzjoni akkademika
 • Il-kwalità tal-mudell propost biex jikkontribwixxi għall-politika tal-UE
 • Il-punt sa fejn il-programm ta’ ħidma huwa ppreżentat b’mod ċar, komplet u koerenti, b’attenzjoni xierqa mogħtija biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid;
 • Il-punt sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-attivitajiet huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Il-kompożizzjoni tan-Netwerk f’termini ta’ kopertura ġeografika u kumplimentarjetà tal-kompetenzi.
 • Organizzazzjoni interna tas-sħubija:
  • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal-parteċipanti involuti fl-attivitajiet proposti, f’konformità mat-tema speċifika indirizzata mill-proposta.
 • L-arranġamenti ta’ kooperazzjoni u d-distribuzzjoni tar-rwoli, ir-responsabbiltajiet u l-kompiti.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tan-networks li jkollhom effetti fit-tul.

Tixrid u komunikazzjoni:

 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni involuta fin-networks:
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar l-attivitajiet u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
 • Kemm l-għodod tat-tixrid previsti se jilħqu l-udjenza
  • (inklużi l-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.),
  • avvenimenti.
 • Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji se jiġu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 70 punt u mill-inqas 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

Il-kontribuzzjoni massima tal-ue għal kull network dwar il-kwistjonijiet interni tal-UE hija ta’ EUR 1.000.000

Il-kontribuzzjoni massima tal-ue għal kull network dwar il-kwistjonijiet ta’ politika barranija hija ta’ EUR 1.200.000

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 • Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 • Il-proposta għandha tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 • L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 • Il-kostijiet jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet