Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Žana Monē vārdā nosauktās politikas debates

Lielu augstākās izglītības jomas tematisko tīklu (katru gadu tiks sniegts atbalsts vienam tīklam, kas pievēršas iekšējiem ES jautājumiem, un vienam tīklam, kas pievēršas ārpolitikas jautājumiem, darbam ar vienu konkrētu prioritāti) primārais mērķis ir vākt, kopīgot un partneru vidū apspriest pētījumu rezultātus, kursu saturu un pieredzi, kā arī produktus (pētījumus, rakstus utt.). Katrā tīklā tiks izveidots rīks, kas ļaus partneriem kopīgot savus akadēmiskos darbus un veikt profesionālizvērtēšanu, kā arī izteikt piezīmes par iesniegtajiem dokumentiem. Tīkla koordinators regulāri atlasīs novatoriskākos un interesantākos rezultātus, kuri tiks iesniegti Komisijai.

Uz iekšējiem ES jautājumiem vērstais tīkls pievēršas šādam tematam: “Eiropas nākotne”.

Uz ārpolitikas jautājumiem vērstais tīkls pievēršas šādam tematam: “Eiropa pasaulē”.

Tematisko tīklu galīgais mērķis ir nodrošināt regulāru informāciju (piemēram, tiešsaistes informatīvo biļetenu) par modernākajām un novatoriskākajām praksēm šajā jomā, atbalstot debates un nodrošinot tām pievienoto vērtību.

Žana Monē tīkli citās izglītības un apmācības jomās veicinās tādu skolu un PIA iestāžu tīklu izveidi un attīstību, kuru mērķis ir apmainīties ar labu praksi, dalīties ar pieredzi gan satura, gan metodikas jomā un papildināt zināšanas par tādu jautājumu mācīšanu, kas saistīti ar Eiropu. Tīkliem jo īpaši jāpievērš uzmanība tam, lai fakti un zināšanas par ES tiktu pasniegti izglītības apguvējiem novatoriskā un radošā veidā.

Pieteikumu iesniedzēji, uz kuriem attiecas šis uzaicinājums, ir skolas un profesionālās apmācības iestādes, kas izveidotas ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī.

Tematiskie tīkli augstākās izglītības jomā

Uz Žana Monē tīkliem (augstākās izglītības jomā) attiecas šādi atbilstības kritēriji.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura augstākās izglītības iestāde, kas izveidota ES dalībvalstī, Programmas asociētajā trešā valstī vai Programmas neasociētajā trešā valstī.

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

AII, kas atrodas ES dalībvalstīs un Programmas asociētajās trešās valstīs, jābūt parakstījušām spēkā esošu “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE). ECHE nav jāparaksta iesaistītajām AII no Programmas neasociētajām trešām valstīm.

Izraudzītās Eiropas iestādes (kas identificētas Regulā par programmas “Erasmus+” izveidi), kas īsteno mērķi, kurš ir Eiropas interesēs, nav tiesīgas iesniegt pieteikumu šajā darbībā.

Dalīborganizācijas

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura augstākās izglītības iestāde, kas izveidota ES dalībvalstī, Programmas asociētajā trešā valstī vai Programmas neasociētajā trešā valstī.

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

Dalīborganizāciju skaits un specializācija

Tīkls, kas pievēršas iekšējiem ES jautājumiem: vismaz 12 augstākās izglītības iestādes no 7 dažādām ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm.

Tīkls, kas pievēršas ārpolitikas jautājumiem: vismaz 12 augstākās izglītības iestādes ar vismaz 6 dalībniekiem no Programmas neasociētajām trešām valstīm, ko finansē no ES ārējās darbības instrumentiem.

Projekta ilgums

Trīs gadi.

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators:

 • Žana Monē vārdā nosauktajām politikas debatēm attiecībā uz ES iekšējiem jautājumiem: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU -,
 • Žana Monē vārdā nosauktajām politikas debatēm attiecībā uz ārpolitikas jautājumiem: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 1. marta plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Uz tīkliem attiecas šādi piešķiršanas kritēriji.

Projekta atbilstība - (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Priekšlikuma atbilstība prioritārajam tematam, kas noteikts uzaicinājumā,
 • tas, kādā mērā priekšlikums ir piemērots jaunu mācīšanas, pētniecības vai debašu darbību attīstības veicināšanai,
 • pierādījumi par akadēmisku pievienoto vērtību.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte - (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Metodika: ierosināto darbību kvalitāte, novitāte un pamatotība,
 • akadēmisko produktu analīzei un pārskatīšanai piedāvātās sistēmas kvalitāte,
 • tā modeļa kvalitāte, kas piedāvāts informācijas izmantošanai ES politikā,
 • tas, kādā mērā darba programma ir izklāstīta skaidri, pilnīgi un loģiski, pievēršot uzmanību atbilstošas sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, turpmāko pasākumu un izplatīšanas posmu plānošanas aprakstam,
 • tas, kādā mērā darbībām piešķirtie resursi atbilst to mērķiem un nodevumiem,
 • pārraudzības un vērtēšanas stratēģija.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte - (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Tīkla sastāvs no ģeogrāfiskā seguma un kompetenču papildināmības viedokļa,
 • partnerības iekšējā organizācija:
  • ierosinātajās darbībās iesaistīto dalībnieku specializācijas un zinātības piemērotība un papildināmība tās noteiktās tēmas kontekstā, uz kuru attiecas priekšlikums,
 • sadarbības kārtība un lomu, pienākumu un uzdevumu sadalījums.

Ietekme - (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

Tīklu paredzamā ietekme, kurai ir ilgstoša iedarbība.

Izplatīšana un komunikācija:

 • to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt darbību iznākumus iestādē, kas iesaistīta tīklos, un ārpus tās:
  • izpratnes vairošana par darbībām un rezultātiem, dalībnieku un organizāciju redzamības uzlabošana,
 • tas, kādā mērā paredzētie izplatīšanas rīki sasniegs mērķauditoriju
  • (ieskaitot sociālos plašsaziņas līdzekļus, publikācijas utt.),
  • pasākumi,
 • ilgtspēja un nepārtrauktība: priekšlikumā ir ietverti attiecīgi pasākumi un resursi, lai nodrošinātu, ka rezultāti un ieguvumi pastāvēs arī pēc projekta darbības laika.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu kopā un vismaz 15 punkti par katru piešķiršanas kritēriju. Līdzvērtīgiem priekšlikumiem tā paša temata ietvaros prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā rezultātu piešķiršanas kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Vienreizējo fiksēto summu nosaka katrai dotācijai, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja ierosinātā pasākuma aplēsto budžetu. Piešķīrēja iestāde noteiks fiksētu summu katrai dotācijai, pamatojoties uz priekšlikumu, izvērtēšanas rezultātu, finansējuma likmi un uzaicinājumā noteikto maksimālo dotācijas summu.

Maksimālais ES atbalsts vienam uz iekšējiem ES jautājumiem vērstam tīklam ir 1 000 000 EUR.

Maksimālais ES atbalsts vienam uz ārpolitikas jautājumiem vērstam tīklam ir 1 200 000 EUR.

Kā tiek noteikta projekta fiksētā summa?

Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda detalizēta budžeta tabula saskaņā ar pieteikuma veidlapu, ņemot vērā šādus aspektus:

 • dotācijas saņēmējam(-iem) atbilstoši sīki jāapraksta budžets un tas jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u. c.);
 • priekšlikumā jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības;
 • pieteikumu iesniedzējiem priekšlikumā jāsniedz aplēsto izmaksu sadalījums, norādot daļu uz vienu darba pakotni (un katras darba pakotnes ietvaros — daļu, kas piešķirta katram dotācijas saņēmējam un saistītajai vienībai);
 • var tikt segtas personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumi, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

Priekšlikumi tiks izvērtēti saskaņā ar standarta izvērtēšanas procedūrām, piesaistot iekšējos un/vai ārējos ekspertus. Eksperti novērtēs priekšlikumu kvalitāti, pamatojoties uz uzaicinājumā noteiktajām prasībām un pasākuma paredzamo ietekmi, kvalitāti un efektivitāti.

Pēc priekšlikuma izvērtēšanas kredītrīkotājs nosaka fiksētās summas apmēru, ņemot vērā veiktā vērtējuma konstatējumus. Fiksētā summa nedrīkst pārsniegt 80 % no aplēstā budžeta, kas noteikts pēc izvērtēšanas.

Dotācijas parametri (dotācijas maksimālā summa, finansējuma likme, kopējās attiecināmās izmaksas utt.) tiks noteikti dotācijas nolīgumā.

Projekta sasniegumi tiks izvērtēti, pamatojoties uz iegūtajiem iznākumiem. Finansējuma shēma ļautu likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis ievades datiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet