Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Žana Monē vārdā nosauktās politikas debates

Lielu augstākās izglītības jomas tematisko tīklu primārais mērķis būs vākt, kopīgot un partneru vidū apspriest pētījumu rezultātus, kursu saturu un pieredzi, kā arī produktus (pētījumus, rakstus utt.). Katrā tīklā tiks izveidots rīks, kas ļaus partneriem kopīgot savus akadēmiskos darbus un veikt profesionālizvērtēšanu, kā arī izteikt piezīmes par iesniegtajiem dokumentiem. Tīkla koordinators regulāri atlasīs novatoriskākos un interesantākos rezultātus, kuri tiks iesniegti Komisijai.

2023. gadā ir paredzēti trīs tematiskie tīkli:

 • Žana Monē iekšpolitikas tīkls “Digitālā pārveide Eiropā”,
 • Žana Monē ārpolitikas tīkls “Vērtības un demokrātija”,
 • Žana Monē ārpolitikas tīkls “ES un Āfrika”.

Tematisko tīklu galīgais mērķis ir nodrošināt regulāru informāciju (piemēram, tiešsaistes informatīvo biļetenu) par modernākajām un novatoriskākajām praksēm šajā jomā, atbalstot debates un nodrošinot tām pievienoto vērtību.

Žana Monē tīkli citās izglītības un apmācības jomās veicinās tādu skolu un PIA iestāžu tīklu izveidi un attīstību, kuru mērķis ir apmainīties ar labu praksi, dalīties ar pieredzi gan satura, gan metodikas jomā un papildināt zināšanas par tādu jautājumu mācīšanu, kas saistīti ar Eiropu. Tīkliem jo īpaši jāpievērš uzmanība tam, lai fakti un zināšanas par ES tiktu pasniegti izglītības apguvējiem novatoriskā un radošā veidā.

Pieteikumu iesniedzēji, uz kuriem attiecas šis uzaicinājums, ir skolas un profesionālās apmācības iestādes, kas izveidotas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Tematiskie tīkli augstākās izglītības jomā

Uz Žana Monē tīkliem augstākās izglītības jomā attiecas šādi atbilstības kritēriji.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Attiecībā uz tīklu, kas pievēršas iekšējiem ES jautājumiem, “Digitālā pārveide Eiropā” pieteikumu iesniedzējiem (koordinatoram un pilntiesīgajiem partneriem) jābūt:

 • augstākās izglītības iestādei (AII), kam ir spēkā esoša ECHE,
 • izveidotiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Attiecībā uz tīklu, kas pievēršas ārpolitikas jautājumiem, “Vērtības un demokrātija” pieteikumu iesniedzējiem (koordinatoram un pilntiesīgajiem partneriem) jābūt:                  

 • augstākās izglītības iestādei (AII),
 • izveidotiem ES dalībvalstī, programmas asociētajā trešā valstī vai programmas neasociētajā trešā valstī.

AII, kas izveidotas ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, jābūt spēkā esošai ECHE. ECHE nav nepieciešama iesaistītajām AII no programmas neasociētajām trešām valstīm.

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) un Krievijas Federācijas (4. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

Attiecībā uz tīklu, kas pievēršas ārpolitikas jautājumiem, “ES un Āfrika” pieteikumu iesniedzējiem (koordinatoram un pilntiesīgajiem partneriem) jābūt:

 • augstākās izglītības iestādei (AII),
 • izveidotiem ES dalībvalstī, programmas asociētajā trešā valstī vai kādā no šīm programmas neasociētajām trešām valstīm: Subsahāras Āfrikas valstis (9. reģions); Alžīrija, Ēģipte, Lībija, Maroka, Tunisija (3. reģions).                        

AII, kas izveidotas ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, jābūt spēkā esošai ECHE. ECHE nav nepieciešama iesaistītajām AII no programmas neasociētajām trešām valstīm.

Nota bene attiecībā uz visiem tīkliem: izraudzītās Eiropas iestādes (kas identificētas Regulā par programmas “Erasmus+” izveidi), kas īsteno mērķi, kurš ir Eiropas interesēs, nav tiesīgas iesniegt pieteikumu šajā pasākumā.

Konsorcija sastāvs

Attiecībā uz tīklu, kas pievēršas iekšējiem ES jautājumiem, “Digitālā pārveide Eiropā” priekšlikumi jāiesniedz:

 • konsorcijam, kurā ir vismaz 12 pieteikumu iesniedzēju no vismaz 7 dažādām ES dalībvalstīm un/vai programmas asociētajām trešām valstīm.  Saistītās vienības netiek ņemtas vērā, izvērtējot konsorcija sastāva atbilstību minimālajiem atbilstības kritērijiem.

Attiecībā uz tīklu, kas pievēršas ārpolitikas jautājumiem, “Vērtības un demokrātija” priekšlikumi jāiesniedz:

 • konsorcijam, kurā ir vismaz 12 pieteikumu iesniedzēju no vismaz 6 dažādām programmas neasociētajām trešām valstīm, kas ietilpst ārējās darbības instrumentu darbības jomā. Saistītās vienības netiek ņemtas vērā, izvērtējot konsorcija sastāva atbilstību minimālajiem atbilstības kritērijiem,
 • koordinatoram jābūt izveidotam ES dalībvalstī un/vai programmas asociētajā trešā valstī.

Attiecībā uz tīklu, kas pievēršas ārpolitikas jautājumiem, “ES un Āfrika” priekšlikumi jāiesniedz:

konsorcijam, kurā ir vismaz 10 pieteikumu iesniedzēju no vismaz 5 dažādām Subsahāras Āfrikas valstīm (9. reģions). Koordinatoram jābūt izveidotam ES dalībvalstī un/vai programmas asociētajā trešā valstī.

Saistītās vienības netiek ņemtas vērā, izvērtējot konsorcija sastāva atbilstību minimālajiem atbilstības kritērijiem.

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 36 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators:

 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU,
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM,
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 14. februāra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Uz tīkliem attiecas šādi piešķiršanas kritēriji.

Projekta atbilstība - (maksimālais rezultāts 25 punkti)

 • Priekšlikuma atbilstība prioritārajam tematam, kas noteikts uzaicinājumā,
 • tas, kādā mērā priekšlikums ir piemērots jaunu mācīšanas, pētniecības vai debašu darbību attīstības veicināšanai,
 • pierādījumi par akadēmisku pievienoto vērtību.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte- (maksimālais rezultāts 25 punkti)

 • Metodika: ierosināto darbību kvalitāte, novitāte un īstenojamība,
 • akadēmisko produktu analīzei un pārskatīšanai piedāvātās sistēmas kvalitāte,
 • tā modeļa kvalitāte, kas piedāvāts informācijas izmantošanai ES politikā,
 • tas, kādā mērā darba programma ir izklāstīta skaidri, pilnīgi un loģiski, pievēršot uzmanību atbilstošas sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, turpmāko pasākumu un izplatīšanas posmu plānošanas aprakstam,
 • tas, kādā mērā darbībām piešķirtie resursi atbilst to mērķiem un nodevumiem,
 • pārraudzības un vērtēšanas stratēģija.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte - (maksimālais rezultāts 25 punkti)

 • Tīkla sastāvs no ģeogrāfiskā seguma un kompetenču papildināmības viedokļa,
 • partnerības iekšējā organizācija:
  • ierosinātajās darbībās iesaistīto dalībnieku profila un zinātības piemērotība un papildināmība tās noteiktās tēmas kontekstā, uz kuru attiecas priekšlikums,
 • sadarbības kārtība un lomu, pienākumu un uzdevumu sadalījums.

Ietekme - (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Tīklu paredzamā ietekme, kurai ir ilgstoša iedarbība.

Izplatīšana un komunikācija:

 • to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt darbību iznākumus iestādē, kas iesaistīta tīklos, un ārpus tās: 
  • izpratnes vairošana par darbībām un rezultātiem, dalībnieku un organizāciju redzamības uzlabošana,
 • tas, kādā mērā paredzētie izplatīšanas rīki sasniegs mērķauditoriju
  • (ieskaitot sociālos plašsaziņas līdzekļus, publikācijas utt.),
  • pasākumi,
 • ilgtspēja un nepārtrauktība: priekšlikumā ir ietverti attiecīgi pasākumi un resursi, lai nodrošinātu, ka rezultāti un ieguvumi pastāvēs arī pēc projekta darbības laika.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu kopā un vismaz 15 punkti par katru piešķiršanas kritēriju. Līdzvērtīgiem priekšlikumiem tā paša temata ietvaros prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā rezultātu piešķiršanas kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Vienreizējo fiksēto summu nosaka katrai dotācijai, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja ierosināto pasākuma aplēsto budžetu. Piešķīrēja iestāde noteiks fiksētu summu katrai dotācijai, pamatojoties uz priekšlikumu, izvērtēšanas rezultātu, finansējuma likmi un uzaicinājumā noteikto maksimālo dotācijas summu.

Maksimālais ES atbalsts vienam uz iekšējiem ES jautājumiem vērstam tīklam ir 1 000 000 EUR.

Maksimālais ES atbalsts vienam uz ārpolitikas jautājumiem vērstam tīklam ir 1 200 000 EUR.

Kā tiek noteikta projekta fiksētā summa?

Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda detalizēta budžeta tabula saskaņā ar pieteikuma veidlapu, ņemot vērā šādus aspektus:

 • dotācijas saņēmējam(-iem) atbilstoši sīki jāapraksta budžets un tas jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u. c.);
 • priekšlikumā jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības;
 • pieteikumu iesniedzējiem priekšlikumā jāsniedz aplēsto izmaksu sadalījums, norādot daļu uz vienu darba pakotni (un katras darba pakotnes ietvaros — daļu, kas piešķirta katram dotācijas saņēmējam un saistītajai vienībai);
 • var tikt segtas personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumi, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

Priekšlikumi tiks izvērtēti saskaņā ar standarta izvērtēšanas procedūrām, piesaistot iekšējos un/vai ārējos ekspertus. Eksperti novērtēs priekšlikumu kvalitāti, pamatojoties uz uzaicinājumā noteiktajām prasībām un pasākuma paredzamo ietekmi, kvalitāti un efektivitāti.

Pēc priekšlikuma izvērtēšanas kredītrīkotājs nosaka fiksētās summas apmēru, ņemot vērā veiktā vērtējuma konstatējumus. Fiksētā summa nedrīkst pārsniegt 80 % no aplēstā budžeta, kas noteikts pēc izvērtēšanas.

Dotācijas parametri (dotācijas maksimālā summa, finansējuma likme, kopējās attiecināmās izmaksas utt.) tiks noteikti dotācijas nolīgumā.

Projekta sasniegumi tiks izvērtēti, pamatojoties uz iegūtajiem iznākumiem. Finansējuma shēma ļautu likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis izmantotajiem resursiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet