Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Debata orientacyjna w ramach działania „Jean Monnet”

Głównym celem dużych sieci tematycznych w szkolnictwie wyższym (co roku wsparciem zostanie objęta jedna sieć poświęcona kwestiom wewnętrznym UE i jedna sieć poświęcona kwestiom polityki zagranicznej, ukierunkowana na jeden konkretny priorytet) będzie gromadzenie, wymiana i omawianie z partnerami wyników badań, treści kursów i doświadczeń, produktów (opracowań, artykułów itp.). W ramach każdej z sieci zostanie opracowane narzędzie, dzięki któremu partnerzy będą mogli wymieniać się swoimi pracami akademickimi i przeprowadzać wzajemną ocenę, a także komentować zamieszczone dokumenty. Koordynator sieci będzie regularnie dokonywał wyboru najbardziej innowacyjnych i interesujących wyników, które zostaną przekazane Komisji.

Sieć poświęcona kwestiom wewnętrznym UE powinna zajmować się następującym zagadnieniem: „Przyszłość Europy”.

Sieć poświęcona kwestiom polityki zagranicznej powinna zajmować się następującym zagadnieniem: „Europa na świecie”.

Ostatecznym celem sieci tematycznych jest regularne przekazywanie informacji zwrotnych (np. w formie biuletynu internetowego) na temat najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych praktyk w danej dziedzinie w celu wspierania debaty i wnoszenia do niej wartości dodanej.

Sieci „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia będą sprzyjać tworzeniu i rozwojowi sieci szkół oraz instytucji VET, których celem jest wymiana dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniami w zakresie treści i metod oraz budowanie wiedzy w zakresie nauczania zagadnień europejskich. Sieci powinny w szczególności być ukierunkowane na przekazywanie faktów i wiedzy o UE osobom uczącym się w ich ramach w innowacyjny i kreatywny sposób.

Wnioskodawcy, do których skierowane jest omawiane zaproszenie, to szkoły i instytucje szkolenia zawodowego z siedzibą w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Sieci tematyczne w szkolnictwie wyższym

Do sieci „Jean Monnet” (w szkolnictwie wyższym) zastosowanie mają następujące kryteria kwalifikowalności:

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibą w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE). ECHE nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Wyznaczone instytucje europejskie (wskazane w rozporządzeniu ustanawiającym program Erasmus+) realizujące cel o znaczeniu ogólnoeuropejskim nie kwalifikują się do składania wniosku o dofinansowanie w ramach tej akcji.

Organizacje uczestniczące

Wnioskodawcą może być każda instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Sieć poświęcona kwestiom wewnętrznym UE: minimum 12 instytucji szkolnictwa wyższego z 7 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Sieć poświęcona kwestiom polityki zagranicznej: minimum 12 instytucji szkolnictwa wyższego, w tym co najmniej 6 uczestników z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem i finansowanych za pośrednictwem instrumentów działań zewnętrznych UE.

Czas trwania projektu

3 lata

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA)

Identyfikator zaproszenia:

 • w przypadku debaty orientacyjnej w ramach działania „Jean Monnet” – Kwestie wewnętrzne UE: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU –
 • w przypadku debaty orientacyjnej w ramach działania „Jean Monnet” – Kwestie polityki zagranicznej: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 1 marca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Do sieci zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Adekwatność wniosku do priorytetowego obszaru tematycznego określonego w zaproszeniu;
 • zakres, w jakim wniosek jest może służyć opracowywaniu nowych działań dydaktycznych, badawczych lub związanych z prowadzeniem debat;
 • dowody akademickiej wartości dodanej.

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: jakość, nowoczesność i wykonalność proponowanych działań
 • Jakość proponowanego systemu analizy i weryfikacji prac akademickich
 • Jakość proponowanego modelu uwzględniania wyników w polityce UE
 • Zakres, w jakim program prac jest przedstawiony w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania
 • Zakres, w jakim zasoby przydzielone do działań są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Strategia monitorowania i oceny.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Skład sieci pod względem zasięgu geograficznego i komplementarności kompetencji.
 • Wewnętrzna organizacja partnerstwa:
  • zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej uczestników zaangażowanych w realizację przewidzianych działań pod względem określonego tematu wskazanego we wniosku.
 • Ustalenia dotyczące współpracy oraz podział ról, obowiązków i zadań

Wpływ (maksymalny wynik: 25 punktów)

Oczekiwany długoterminowy wpływ sieci.

Upowszechnianie i komunikacja:

 • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie efektów działań w ramach instytucji i poza instytucją należącą do sieci: 
  • zwiększanie wiedzy na temat działań i rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
 • zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców, 
  • (w tym media społecznościowe, publikacje itp.),
  • wydarzenia.
 • Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać łącznie co najmniej 70 punktów i po 15 punktów z poszczególnych kryteriów przyznawania dofinansowania. W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów w ramach danego tematu, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatności projektu”, a następnie „Wpływu”.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Maksymalna kwota dofinansowania UE na sieć poświęconą kwestiom wewnętrznym UE wynosi 1 000 000 EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania polityka zagraniczna na sieć poświęconą kwestiom polityki zagranicznej wynosi 1 200 000 EUR.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 • wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 • wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 • koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji, stopa finansowania, całkowite koszty kwalifikowalne itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

Tagged in:  Jean Monnet