Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akcie Erasmus Mundus

Akcie Erasmus Mundus tvoria:

 • Skupina 1: spoločné študijné programy Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia (EMJM) a
 • Skupina 2: opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus (EMDM).

Táto akcia je zameraná na posilnenie excelentnosti a celosvetovej internacionalizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom študijných programov (na druhom stupni), ktoré spoločne realizujú a spoločne uznávajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v Európe, a je otvorená aj inštitúciám v iných krajinách sveta.

Spoločný študijný program Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „spoločný študijný program EMJM“) a opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus predstavujú dve samostatné skupiny. Nevyžaduje sa realizovať opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus pred spoločným študijným programom EMJM. Udelenie grantu na opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus automaticky neznamená financovanie spoločných študijných programov EMJM a dokončenie projektu opatrení na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus nepredstavuje kritérium na vyhodnotenie návrhov na spoločné študijné programy EMJM.

Skupina 1: Spoločné študijné programy Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia (EMJM)

V rámci spoločných študijných programov EMJM1 sa podporujú vysokointegrované nadnárodné študijné programy na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania, ktoré realizuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín sveta, prípadne iní pedagogickí a/alebo nepedagogickí partneri so špecifickými odbornými znalosťami a záujmom o dotknuté študijné/profesijné oblasti.

Spoločné študijné programy EMJM predstavujú programy excelentnosti, ktoré by mali prispievať k integrácii a internacionalizácii európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Špecifickosť spoločných študijných programov EMJM spočíva vo vysokom stupni spojenia/integrácie účastníckych inštitúcií a excelentnosti ich akademického obsahu.

Ciele akcie spoločné študijné programy EMJM

Akcia spoločné študijné programy EMJM sa zameriava na zatraktívnenie a posilnenie excelentnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania vo svete a prilákanie talentov do Európy prostredníctvom kombinácie:

 1. inštitucionálnej spolupráce na akademickej úrovni s cieľom ukázať európsku excelentnosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania a
 2. individuálnej mobility všetkých študentov, ktorí sa na akcii zúčastňujú, podporovanej štipendiami financovanými z prostriedkov EÚ v prípade žiadostí najlepších študentov.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa spoločných študijných Programov Erasmus Mundus Druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov spoločných študijných programov EMJM sú oprávnené na získanie grantu v rámci programu Erasmus vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľmi (koordinátorom a plnoprávnymi partnermi) musia byť právnické osoby:

 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania,
 • zriadené v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v oprávnenej tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu musia mať udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, musia sa však zaviazať, že budú dodržiavať jej zásady.

Združenia alebo organizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, verejné alebo súkromné organizácie (vrátane ich prepojených subjektov), ktoré priamo a aktívne prispievajú k spoločnému študijnému programu Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia, zriadené v členskom štáte EÚ, tretej krajine pridruženej k programu alebo v oprávnenej tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, sa môžu takisto zúčastňovať, nie však ako koordinátori.

Okrem toho sa do spoločného študijného programu EMJM môžu zapojiť aj pridružení partneri (nepovinné).

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú plnoprávnym partnerom, musia vo fáze podávania žiadosti2 preukázať, že splnili požiadavky v rámci svojej jurisdikcie na externé zabezpečenie kvality pre spoločný program. To môže i) byť buď výsledkom úspešného zavedenia európskeho prístupu na zabezpečenie kvality spoločných programov (ak to vnútroštátne právne predpisy umožňujú); môže to vychádzať z konkrétnej akreditácie na spoločný program alebo jeho hodnotenia; alebo z jednotlivých vnútroštátnych prvkov, na základe ktorých sa spoločné študijné programy EMJM zostavujú.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Zloženie konzorcia

Návrhy musí predložiť konzorcium zahŕňajúce aspoň troch žiadateľov (koordinátora a plnoprávnych partnerov), ktorými sú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z troch rôznych krajín, z ktorých aspoň dve sú členskými štátmi EÚ a/alebo tretími krajinami pridruženými k programu.

Prepojené subjekty sa nezapočítavajú do minimálnych kritérií oprávnenosti týkajúcich sa zloženia konzorcia.

Miesto realizácie aktivít

Aktivity sa môžu uskutočňovať v akejkoľvek oprávnenej krajine.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 74 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

O predĺženie v minulosti financovaných spoločných študijných programov Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia (EMJMD a EMJM) je možné požiadať najskôr rok pred uplynutím platnosti zmluvy. Za žiadnych okolností sa dve edície magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu financované prostredníctvom dvoch rôznych dohôd o grante nesmú začínať v rovnakom akademickom roku.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru.

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 16. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Príprava projektu

Spoločné študijné programy EMJM majú spĺňať tieto požiadavky:

 1. Mali by obsahovať spoločne navrhnuté a plne integrované učebné plány zodpovedajúce Štandardom na zabezpečovanie kvality spoločných programov v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania3 platným k dátumu podania žiadosti o spoločný študijný program EMJM. Tieto štandardy sa týkajú všetkých kľúčových aspektov spoločných programov v oblasti spoločného návrhu, realizácie, výsledkov a zabezpečenia kvality.

Okrem Štandardov na zabezpečovanie kvality spoločných programov sa v spoločných študijných programoch EMJM kladie dôraz na tieto spoločné/všeobecné postupy realizácie:

 • spoločné požiadavky na prijímanie študentov a žiadosti o prijatie, výber, poplatková politika, monitorovanie, pravidlá/postupy skúšania/hodnotenia výkonu,
 • návrh spoločného programu a integrované aktivity výučby/odbornej prípravy vrátane spoločne dohodnutej jazykovej politiky a spoločného procesu uznávania častí štúdia v rámci konzorcia,
 • spoločné služby ponúkané študentom (napr. jazykové kurzy, vízová podpora),
 • spoločné propagačné aktivity a aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia s cieľom zabezpečiť celosvetové zviditeľnenie spoločného študijného programu a systému štipendií Erasmus Mundus. Propagačná stratégia by mala zahŕňať aj špecifické integrované a komplexné webové sídlo (v angličtine a v hlavnom vyučovacom jazyku/hlavných vyučovacích jazykoch, ak je iný/sú iné ako anglický), ktoré bude poskytovať študentom a ostatným zainteresovaným stranám (napr. budúcim zamestnávateľom) všetky potrebné informácie o programe,
 • spoločné administratívne a finančné riadenie konzorciom,
 • podporujú sa aj spoločné diplomy, ak sa to umožňuje vo vnútroštátnych predpisoch.
 1. Malo by ich realizovať konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, prípadne iní pedagogickí a/alebo nepedagogickí partneri zriadení v členskom štáte EÚ či v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu. Konzorcium musí zahŕňať aspoň tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z troch rôznych krajín, z ktorých aspoň dve musia byť členskými štátmi EÚ a tretími krajinami pridruženými k programu.

Všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (z členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu, prípadne tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu), ktoré sú plnoprávnymi partnermi, musia byť inštitúciami oprávnenými udeľovať študentom, ktorí splnili požiadavky na udelenie diplomu, magisterské/inžinierske/doktorské diplomy a musia mať kapacitu vydávať buď spoločné, alebo viacnásobné diplomy, ktorými sa preukazuje dokončenie spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus. Pred zápisom prvých študentov do spoločného študijného programu Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia (EMJM) je nutné zabezpečiť potrebný inštitucionálny záväzok všetkých účastníckych organizácií konzorcia v rámci EMJM s cieľom zaručiť spoľahlivé inštitucionálne zakotvenie a podporu. Tento záväzok má formu dohody o partnerstve EMJM, ktorú musia podpísať všetky partnerské inštitúcie (vrátane pridružených partnerov, ak je to relevantné). Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z tretích krajín nepridružených k programu by sa v tejto dohode o partnerstve mali zaviazať, že budú dodržiavať chartu ECHE. Dohoda o partnerstve EMJM sa musí vzťahovať na všetky akademické, prevádzkové, administratívne a finančné hľadiská súvisiace s realizáciou spoločného študijného programu EMJM a riadením štipendií v rámci spoločného študijného programu EMJM (pozri ďalej). Návrh dohody o partnerstve sa musí poskytnúť vo fáze podávania žiadosti.

Do spoločného študijného programu EMJM môžu zapojiť aj pridružení partneri (nepovinné). Tieto organizácie nepriamo prispievajú k vykonávaniu osobitných úloh/aktivít a/alebo podporujú šírenie a udržateľnosť spoločného študijného programu EMJM. Takýto príspevok môže byť napríklad vo forme prenosu znalostí a zručností, poskytnutia doplnkových kurzov alebo podpory možností z hľadiska dočasného pracovného pridelenia alebo pracovnej stáže. Z hľadiska oprávnenosti a správy zmlúv sa nepovažujú za prijímateľov financovania v rámci programu.

 1. Mali by prijímať vynikajúcich študentov z celého sveta. Za výber, prijímanie a monitorovanie jednotlivých študentov zodpovedá výhradne konzorcium EMJM. Výber študentov musí prebiehať transparentne, nestranne a spravodlivo. Mnohí z nich môžu získať štipendium v rámci spoločného študijného programu EMJM.

Do spoločného študijného programu EMJM sa prijímajú študenti, ktorí získali prvý vysokoškolský titul alebo preukážu uznávanú rovnocennú úroveň vzdelania podľa vnútroštátnych právnych predpisov a postupov v krajinách/inštitúciách, ktoré udeľujú diplom. Prvá generácia zapísaných študentov by mala začať štúdium najneskôr v akademickom roku nasledujúcom po roku výberu projektu.

S cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť a vymedziť práva a povinnosti zapísaných študentov musia obe strany (t. j. zapísaní študenti a konzorciá EMJM) pri zápise študenta do programu podpísať dohodu so študentom. Vzor dohody so študentom musí byť uverejnený na webovom sídle spoločného študijného programu EMJM.

 1. Mali by obsahovať povinnú fyzickú mobilitu všetkých prijatých študentov: Dráhy mobility a mechanizmus uznávania častí štúdia medzi partnerskými inštitúciami musia byť odsúhlasené v rámci konzorcia vo fáze podávania žiadosti o projekt.

Spoločné študijné programy EMJM musia zahŕňať povinnú fyzickú mobilitu všetkých študentov zapísaných do týchto programov (bez ohľadu na to, či ide o štipendistov spoločného študijného programu EMJM), ktorá pozostáva z minimálne dvoch študijných pobytov v dvoch krajinách, z ktorých aspoň jedna musí byť členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu. Tieto dve krajiny sa musia líšiť od krajiny pobytu, ktorú študent uviedol pri zápise. Obidva tieto povinné študijné pobyty musia zodpovedať nárokom aspoň jedného akademického semestra (30 kreditov systému ECTS alebo ich ekvivalent)4 .

Všetky časti štúdia v rámci magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu sa musia realizovať v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú plnoprávnymi partnermi, alebo pod ich priamym dohľadom.

Povinné obdobia mobility nemôžu byť nahradené virtuálnou mobilitou (dištančným vzdelávaním).

  Mali by podporovať výmenu zamestnancov a pozvaných vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí prispejú k výučbe, odbornej príprave, výskumu a administratívnym aktivitám.
  Úspešné dokončenie spoločného študijného programu EMJM musí viesť k udeleniu buď spoločného diplomu (t. j. jedného diplomu udeleného najmenej dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín, z ktorých aspoň jedna musí byť členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu), alebo viacnásobných diplomov (t. j. aspoň dvoch diplomov udelených dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín, z ktorých aspoň jedna musí byť členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu), prípadne k ich kombinácii.

Diplom(-y) udeľovaný(-é) absolventom musí(-ia) patriť do systému diplomov v rámci vysokoškolského vzdelávania krajín, v ktorých majú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sídlo. Diplomy musia vzájomne uznávať všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vydávajúce diplomy, ktoré sú plnoprávnymi partnermi. Konzorciá by mali študentom na konci ich štúdia odovzdať spoločný dodatok k diplomu, v ktorom sa uvádza celý obsah magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu.

Vo fáze podávania žiadosti musia byť v návrhoch spoločného študijného programu EMJM v plnom rozsahu vypracované spoločné študijné programy, ktoré možno spustiť a začať propagovať v celosvetovom meradle hneď po ich výbere. Pokiaľ ide o študijné odbory, neexistujú žiadne obmedzenia.

Okrem finančného príspevku na riadenie spoločných študijných programov EMJM (pozri ďalej oddiel o pravidlách financovania) sa v rámci každého projektu financovaného z programu Erasmus Mundus, ktorý sa končí v období 2021 – 2027 (vrátane projektov, ktoré sa začali v období 2014 – 2020) môže riadiť študijný program ako magisterský/inžiniersky/doktorský program Erasmus Mundus najviac počas troch ďalších edícií po skončení akcie za predpokladu, že tento projekt v posúdení dohôd o grante vykonanom agentúrou EACEA vo fáze predloženia záverečnej správy získa hodnotenie aspoň 75 bodov. Organizátori dotknutých magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov by sa mali zaviazať, že i) budú pokračovať v dodržiavaní cieľov, rozsahu a očakávaného vplyvu akcie; ii) aktívne zabezpečia kontinuitu s magisterským/inžinierskym/doktorským študijným programom financovaným v minulosti a iii) na konci dotknutého obdobia predložia správu o činnosti.

Očakávaný vplyv

Na systémovej úrovni

 • Posilnenie akademickej spolupráce v rámci európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania aj mimo neho podporou spoločnej výučby a spoločných kvalifikácií, zlepšením kvality, propagáciou akademickej excelentnosti.
 • Posilnenie medzinárodného rozmeru vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom spolupráce medzi inštitúciami v Európe aj v zahraničí a prostredníctvom celosvetovej mobility najlepších študentov.
 • Zintenzívnenie synergií medzi oblasťami vysokoškolského vzdelávania, inovácií a výskumu.
 • Odstránenie prekážok v oblasti vzdelávania, zlepšenie prístupu k vysokokvalitnému vzdelávaniu založenému na inováciách a zjednodušenie pohybu učiacich sa medzi jednotlivými krajinami.
 • Reakcia na potreby spoločnosti a trhu práce.
 • Prispievanie k rozvoju inovačných politík v oblasti vzdelávania.

Na inštitucionálnej úrovni

 • Zabezpečenie viacerých príležitostí na celosvetovú štruktúrovanú a udržateľnú akademickú spoluprácu európskych aj mimoeurópskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.
 • Zvýšenie kvality magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov a opatrení dohľadu.
 • Zintenzívnenie internacionalizácie a konkurencieschopnosti účastníckych organizácií.
 • Podpora vytvárania nových a posilnenie kvality existujúcich sietí.
 • Zatraktívnenie účastníckych organizácií pre talentovaných študentov.
 • Prispievanie k politikám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v oblasti internacionalizácie prostredníctvom rozvíjania medzinárodného povedomia v učebných plánoch a návrhoch komplexných stratégií internacionalizácie (inštitucionálna spolupráca a cezhraničná mobilita osôb).

Na individuálnej úrovni

 • Zlepšenie zamestnateľnosti zúčastňujúcich sa študentov.
 • Zlepšenie úrovne kľúčových kompetencií a zručností študentov.
 • Formovanie nového zmýšľania a prístupov k akademickému štúdiu prostredníctvom medzinárodných, interdisciplinárnych, medzisektorových a medzikultúrnych skúseností.
 • Posilnenie schopností študentov v oblasti vytvárania sietí a komunikácie.
 • Zvýšenie príspevku jednotlivca k vedomostnej ekonomike a spoločnosti.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 30)

Základné informácie a všeobecné ciele

 • Celkové zámery a všeobecné ciele projektu a ich význam v súvislosti so spoločnými študijnými programami EMJM.

Analýza potrieb a špecifické ciele

 • Odôvodnenie projektu a analýza potrieb, z ktorej návrh vychádza.
 • Problémy/výzvy/nedostatky a špecifické ciele, ktoré má projekt riešiť počas školského roka a vzhľadom na spoločenské potreby a potreby trhu práce.

Komplementarita s inými akciami a inovácie

 • Stratégia na posilnenie excelentnosti a inovácie.
 • Podpora stratégie modernizácie a internacionalizácie partnerských inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.
 • Jedinečnosť projektu a jeho pridaná hodnota v porovnaní s existujúcou ponukou magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov.
 • Stratégia na zvýšenie jeho príťažlivosti, integrácie a internacionalizácie a prínos k cieľom politiky európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

Koncepcia a metodika 

 • Spojenie/integrácia spoločných študijných programov EMJM pri prihliadnutí na požiadavky opísané v oddiele Príprava projektu. Konkrétne sa v návrhu opisujú: 
 • akademický program a spôsob zabezpečovania excelentnosti a inovačných prvkov vzdelávania v rámci konzorcia,
 • organizácia častí štúdia vrátane požiadaviek na minimálnu mobilitu a vzájomné uznávanie vzdelávacích výstupov/kreditov,
 • zásady a požiadavky týkajúce sa podávania žiadostí, výberu a účasti študentov na kurzoch, ako aj udeľovania štipendií študentom,
 • služby ponúkané študentom,
 • príspevok zamestnancov a pozvaných vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na mobilite, k výučbe, odbornej príprave, výskumu a k administratívnym aktivitám,
 • osobitné podporné opatrenia v záujme uľahčenia rovného a inkluzívneho prístupu účastníkov a zápis študentov/zamestnancov/pozvaných vedeckovýskumných pracovníkov s individuálnymi potrebami spojenými s dlhodobým fyzickým, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím.

Zabezpečenie kvality, stratégia monitorovania a hodnotenia

 • Interné a externé opatrenia na zabezpečenie kvality magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu.
 • Rozsah, v akom spoločne navrhnuté a plne integrované učebné plány zodpovedajú Štandardom na zabezpečovanie kvality spoločných programov v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
 • Spoločný diplom/spoločné diplomy, ktorý(-é) sa majú vydať, a ich uznanie inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré ich vydávajú a ktoré sú plnoprávnymi partnermi, ako aj spoločný dodatok k diplomu.

Projektové tímy, zamestnanci a experti

 •  Projektové tímy a spôsob ich spolupráce na realizácii projektu.

Nákladová efektívnosť a finančné riadenie 

 • Riadenie finančných prostriedkov EÚ, mobilizácia doplnkových finančných prostriedkov a rozpočtový plán.

Riadenie rizík

 • Identifikácia rizík pri realizácii projektu a plánovanie primeraných zmierňujúcich opatrení.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

Príprava konzorcia

 • Odôvodnenie zloženia konzorcia a komplementárnosti partnerov, ich pridaná hodnota pre realizáciu spoločných študijných programov EMJM a spôsob, akým jednotliví partneri čerpajú prínosy z účasti na projekte.
 • Inovačný charakter konzorcia a inklúzia partnerov s rôznou mierou skúseností s akciou Erasmus Mundus. V relevantnom prípade:
  • ako sa posilňuje existujúce konzorcium Erasmus Mundus,
  • ako sa organizuje spolupráca s nepedagogickými subjektmi a na aký účel.
 • Vymedzenie rolí a úloh jednotlivých partnerov a úroveň zapojenia do aktivít v rámci projektu.

Riadenie konzorcia a rozhodovanie

 • Podmienky spolupráce, riadiace orgány a nástroje riadenia, a to najmä administratívneho a finančného riadenia.
 • Inštitucionálny záväzok partnerských inštitúcií v oblasti realizácie spoločných študijných programov EMJM.
 • Vhodnosť návrhu dohody o partnerstve na účinné riadenie spoločných študijných programov EMJM.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

Vplyv a ambícia 

 • Vplyv na systémovej úrovni (v akademickej obci aj mimo nej vrátane verejnosti a spoločnosti), na inštitucionálnej úrovni (partnerské organizácie) a na individuálnej úrovni (s osobitným dôrazom na zamestnateľnosť).
 • Odhady počtu zapísaných študentov v rámci projektu. Opatrenia na zabezpečenie rovnovážneho zastúpenia krajín pri prijímaní študentov.

Komunikácia, šírenie a zviditeľnenie

 • Propagačná stratégia na prilákanie vynikajúcich študentov z celého sveta: cieľové skupiny, úlohy partnerov a spôsob, akým zabezpečiť, aby sa študenti podieľali na identite/komunite programu Erasmus+.
 • Stratégia šírenia, využívania a zviditeľňovania výsledkov.

Udržateľnosť a kontinuita

 • Stratégia strednodobého/dlhodobého rozvoja a udržateľnosti po skončení financovania z prostriedkov EÚ vrátane mobilizácie ďalších zdrojov financovania.
 • Synergie/komplementarita s inými aktivitami (financovanými z prostriedkov EÚ aj z iných prostriedkov), ktoré môžu vychádzať z výsledkov projektu.

Návrhy musia získať aspoň 70 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň 22 bodov v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu. V prípadoch ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pravidlá financovania

Grant na spoločné študijné programy EMJM sa vypočíta na základe týchto troch prvkov:

 • príspevok na inštitucionálne náklady na realizáciu programu,
 • maximálny počet študentských štipendií, ktoré sa udelia počas trvania platnosti dohody,
 • doplnkové prostriedky na úhradu individuálnych potrieb študentov so zdravotným postihnutím.

Tento príspevok je určený na financovanie aspoň štyroch edícií druhého stupňa vysokoškolského štúdia, z ktorých každá trvá jeden až dva akademické roky (60, 90 alebo 120 kreditov systému ECTS).

Príspevok na inštitucionálne náklady na spoločné študijné programy EMJM

Príspevok má formu jednotkových nákladov na zapísaného študenta a je určený na úhradu časti nákladov súvisiacich s realizáciou spoločného študijného programu EMJM.

K jednotkovým nákladom patria náklady na zamestnancov (výučba, cestovné náklady), náklady na pozvaných hosťujúcich prednášateľov, propagáciu, šírenie výsledkov, organizačné náklady [vrátane úhrady celého poistného za zapísaných študentov, finančnej podpory zapísaným študentom s individuálnymi potrebami, ak nie je hradená z doplnkového mechanizmu (pozri ďalej), pomoci s ubytovaním a iných služieb pre študentov)], administratívne náklady a všetky ostatné náklady potrebné na realizáciu úspešného študijného programu EMJM.

Vybraté projekty nemôžu študentom účtovať poplatky za podanie žiadosti. Projekty okrem toho nemôžu štipendistom Erasmus Mundus účtovať poplatky za školné ani iné povinné náklady v súvislosti s účasťou študentov na kurze.

Maximálny príspevok na inštitucionálne náklady je: 750 EUR mesačne x DR x NRES,

kde:

 • DR = maximálne trvanie magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu v mesiacoch (t. j. 12, 18, 24 mesiacov),
 • NRES = počet zapísaných študentov (štipendisti a osoby bez štipendia) predpokladaných na celé trvanie dohody o grante.

Treba poznamenať, že na účely výpočtu grantu bude mať hodnota NRES maximálnu výšku 100 (v relevantných prípadoch s výnimkou doplňujúcich štipendií pre cieľové regióny sveta).

Študentské štipendiá

Štipendium bude príspevkom k nákladom, ktoré vznikli prijímajúcim študentom, a bude slúžiť na úhradu cestovných nákladov, víz, investičných nákladov a nákladov spojených s pobytom. Vypočítajú sa na základe mesačných jednotkových nákladov na celé obdobie, ktoré potrebuje zapísaný štipendista na dokončenie študijného programu (pomerný podiel skutočného počtu dní). Toto obdobie zahŕňa aktivity v rámci štúdia, výskumu, umiestnenia, vypracovania diplomovej práce a obhajoby v súlade s požiadavkami spoločného študijného programu EMJM. Počas tohto obdobia sa môže štipendium udeliť len v plnej výške, a to iba študentom denného štúdia.

Štipendium sa udeľuje na denné štúdium a bude pokrývať celý čas trvania magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu (t. j. 12, 18, 24 mesiacov). Čas poskytovania štipendia sa skracuje v prípade uznania predchádzajúceho vzdelania (s minimálnym časom trvania štipendia jeden akademický rok).

Študenti, ktorí predtým získali štipendium v rámci spoločného študijného programu EMJM, nie sú oprávnení žiadať o ďalšie štipendium v rámci spoločného študijného programu EMJM.

Štipendiá v rámci spoločného študijného programu EMJM sa môžu ponúkať študentom z ktoréhokoľvek regiónu sveta. Konzorciá by však mali zabezpečiť geografickú rovnováhu, t. j. uchádzačom s rovnakou štátnou príslušnosťou možno udeliť maximálne 10 % z celkového počtu štipendií udeľovaných počas realizácie projektu (toto pravidlo sa nevzťahuje na prípadné doplňujúce štipendiá pre cieľové regióny sveta).

Výpočet maximálnej výšky štipendia na študenta:

Štipendium sa vypočíta takto: 1 400 EUR mesačne x DS,

kde DS = trvanie magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu.

Výpočet maximálnej výšky štipendia na spoločný študijný program EMJM počas trvania dohody o grante:

Maximálna výška štipendia sa vypočíta takto: 1 400 EUR mesačne x DR x NRS,

kde:

 • DR = maximálne trvanie magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu v mesiacoch (t. j. 12, 18, 24 mesiacov),
 • NRS = počet štipendií plánovaných na celé trvanie dohody o grante (najviac 60 štipendií bez prípadných doplňujúcich štipendií pre cieľové regióny sveta).

Príspevok na individuálne potreby študentov so zdravotným postihnutím

Príspevok na individuálne potreby je oprávnený, ak spĺňa všeobecné podmienky oprávnenosti uvedené v dohode o grante. Príspevky sa použijú na zapísaných študentov (so štipendiom alebo bez neho) so zdravotným postihnutím (napr. dlhodobé fyzické, mentálne, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie), napríklad v súvislosti so získavaním špeciálnych prvkov alebo služieb (napr. pomoc tretích osôb, úprava pracovného prostredia, dodatočné náklady na cestovanie/dopravu).

Podpora na úhradu individuálnych potrieb zapísaných študentov bude mať formu týchto jednotkových nákladov na špeciálne potreby:

(a) 3 000 EUR;

(b) 4 500 EUR;

(c) 6 000 EUR;

(d) 9 500 EUR;

(e) 13 000 EUR;

(f) 18 500 EUR;

(g) 27 500 EUR;

(h) 35 500 EUR;

(i) 47 500 EUR;

(j) 60 000 EUR.

Výpočet príspevku na jednotkové náklady na študenta:

Zapísaní študenti vyhlásia, aký druh prvkov alebo služieb potrebujú, a uvedú ich cenu. Platné jednotkové náklady sa stanovia ako sadzba rovnajúca sa odhadovaným nákladom alebo bezprostredne nižšia než tieto náklady. Tieto jednotkové náklady sú príspevkom a nie sú určené na úhradu skutočných nákladov v plnej výške.

N.B.: Náklady, ktoré nedosahujú výšku najnižšej sadzby (t. j. sú nižšie ako 3 000 EUR), nebudú hradené z tejto dodatočnej podpory a budú sa musieť uhradiť z príspevku na inštitucionálne náklady spoločného študijného programu EMJM alebo z iných zdrojov financovania hostiteľských inštitúcií.

Výpočet maximálnej výšky príspevku vyčleneného na spoločný študijný program EMJM počas trvania dohody o grante:

Žiadatelia vo fáze podania žiadosti na základe svojho odhadu požiadajú o maximálne dva jednotkové náklady v maximálnej výške jednotkových nákladov, t. j. najviac 2 x 60 000 EUR. Táto suma sa použije na pridelenie jednotkových nákladov dotknutým študentom.

Jednotkové náklady budú mať vo fáze realizácie formu mesačných príspevkov na jednotku, ktoré sa vypočítajú takto:

{jednotka špeciálnych potrieb x (1/počet mesiacov)}

Počet mesiacov v tomto vzorci sa rovná počtu mesiacov, počas ktorých sa prvky alebo služby špeciálnych potrieb používali alebo boli vytvorené na realizáciu akcie, a to v závislosti od povahy prvkov alebo služieb. V prípade jednorazových nákladov sa počet mesiacov rovná 1.

Ďalšie finančné prostriedky pre študentov z cieľových regiónov sveta

Žiadatelia môžu požiadať o ďalšie finančné prostriedky pre študentov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu z týchto regiónov: regióny 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 financované z nástrojov vonkajšej činnosti EÚ.

Spoločné študijné programy EMJM navrhované na poskytnutie finančnej podpory môžu získať až 31 ďalších štipendií (vrátane zodpovedajúcich inštitucionálnych nákladov) financovaných z Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa (NDICI) a maximálne štyri ďalšie štipendiá (vrátane zodpovedajúcich inštitucionálnych nákladov) financovaných z nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) na celé trvanie magisterského/inžinierskeho/doktorského programu. Ponuka týchto ďalších štipendií je odrazom súboru priorít v oblasti vonkajšej činnosti EÚ týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, pričom sa zohľadňujú rozličné úrovne hospodárskeho a sociálneho vývoja v príslušných tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. Tieto štipendiá sa prideľujú na spoločné študijné programy EMJM vybraté na poskytnutie finančnej podpory na základe ich poradia v zostupnom poradí a so zreteľom na dostupný rozpočet.

Ďalšie informácie o výške finančných prostriedkov v rámci každého rozpočtového balíka budú zverejnené na portáli financovania a ponúk. Finančné prostriedky budú musieť byť použité geograficky rovnovážnym spôsobom, pričom inštitúciám sa odporúča vykonávať nábor študentov v najchudobnejších a najmenej rozvinutých tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

Geografické ciele a orientačný podiel z rozpočtu pre túto akciu sú stanovené takto:

 • Región 1 (západný Balkán): osobitný dôraz sa bude klásť na štipendiá v oblasti zmeny klímy, životného prostredia a energetiky, digitálnych technológií, inžinierstva, udržateľného rastu a pracovných miest.
 • Región 3 (Južné susedstvo): 8 % rozpočtových prostriedkov dostupných z nástroja NDICI.
 • Región 5 (Ázia): 23 % rozpočtových prostriedkov dostupných z nástroja NDICI. Prioritné budú najmenej rozvinuté krajiny.
 • Región 6 (Stredná Ázia): 9 % rozpočtových prostriedkov dostupných z nástroja NDICI. Prioritné budú najmenej rozvinuté krajiny.
 • Región 7 (Stredný Východ) 3 % rozpočtových prostriedkov dostupných z nástroja NDICI. Prioritné budú najmenej rozvinuté krajiny.
 • Región 8 (Pacifik): 1 % rozpočtových prostriedkov dostupných z nástroja NDICI. Prioritné budú najmenej rozvinuté krajiny.
 • Región 9 (Subsaharská Afrika): 31 % rozpočtových prostriedkov dostupných z nástroja NDICI. Prioritné budú najmenej rozvinuté krajiny. Osobitný dôraz sa bude klásť aj na krajiny prioritné z hľadiska migrácie. Žiadna krajina nesmie získať viac ako 8 % finančných prostriedkov predpokladaných pre daný región.
 • Región 10 (Latinská Amerika): 24 % rozpočtových prostriedkov dostupných z nástroja NDICI. Maximálne 30 % pre Brazíliu a Mexiko spolu.
 • Región 11 (Karibik): 1 % rozpočtových prostriedkov dostupných z nástroja NDICI.

Regionálne cieľové rozpočty a priority predložené orientačne na úrovni projektu sa budú vo fáze realizácie monitorovať.

Výpočet konečnej výšky grantu

Konečná výška grantu sa vypočíta vo fáze predloženia záverečnej správy na základe počtu udelených štipendií, počtu zapísaných študentov a skutočného počtu jednotkových nákladov na individuálne potreby za predpokladu, že ich celková výška neprekračuje maximálnu výšku udeleného grantu. V rámci projektov bude flexibilne možné prenášať finančné prostriedky medzi štipendiami (okrem prípadných doplňujúcich štipendií pre cieľové regióny sveta) a individuálnymi potrebami v závislosti od skutočných potrieb a v súlade so dohodou o grante.Prenášanie medzi rozpočtovými riadkami a medzi nástrojmi financovania sa nepovoľuje.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Skupina 2: Opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus

Opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus by mali posilniť kapacity univerzít pri modernizácii a internacionalizácii ich učebných plánov a vyučovacích postupov, ako aj pri združovaní zdrojov a v prípade systémov vysokoškolského vzdelávania pri vypracúvaní spoločných mechanizmov zameraných na zabezpečenie kvality, akreditáciu a uznávanie diplomov a kreditov. Podpora sa zameriava aj na preskúmanie a využívanie príležitostí ponúkaných európskym prístupom na zabezpečenie kvality spoločných programov. Vzhľadom na vysokú mieru spojenia/integrácie účastníckych inštitúcií by mali takéto integrované nadnárodné programy prispievať k integrácii a internacionalizácii európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Cieľ opatrení na tvorbu študijných programov erasmus mundus

Hlavným cieľom opatrení na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus je podporiť vypracovanie nových, inovačných, vysokointegrovaných nadnárodných študijných programov druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Tieto opatrenia na tvorbu študijných programov by mali zahŕňať a) členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu, a/alebo b) inštitúcie z týchto krajín, a/alebo c) tematické oblasti, ktoré nie sú dostatočne zastúpené v programe Erasmus Mundus (pozri katalóg programu Erasmus Mundus)5 .

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa opatrení na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus

Návrhy projektov opatrení na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus sú oprávnené na získanie grantu vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľmi musia byť právnické osoby:

 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania,
 • zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, prípadne v oprávnenej tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu musia mať udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, musia sa však zaviazať, že budú dodržiavať jej zásady.

Miesto realizácie aktivít

Aktivity sa môžu uskutočňovať v akejkoľvek oprávnenej krajine.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 15 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru.

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 16. februára, 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Príprava projektu

V rámci opatrení na tvorbu spoločných študijných programov Erasmus Mundus sa podporuje navrhovanie kvalitných študijných programov druhého stupňa VŠ6 , ktoré spoločne realizuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín sveta, prípadne iní pedagogickí a/alebo nepedagogickí partneri so špecifickými odbornými znalosťami a záujmom o dotknuté študijné/profesijné oblasti.

Študijné programy Erasmus Mundus sú projekty s jedným prijímateľom. Prijímatelia nadviažu kontakty a budú realizovať aktivity v rámci spolupráce s cieľom zriadiť magisterský/inžiniersky/doktorský študijný program v súlade s vymedzením integrovaného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu (pozri oddiel Príprava projektu, venovaný spoločným študijným programom EMJM). Prijímateľ by mal vo fáze podania žiadosti identifikovať účastnícke organizácie. Tie sa však na procese podpisovania dohody o grante nezúčastnia. Plánované aktivity sa opíšu v časti B formulára žiadosti a v jednom pracovnom balíku.

Na konci obdobia financovania by mal spoločne navrhnutý magisterský/inžiniersky/doktorský program:

 • ponúkať plne integrovaný učebný plán realizovaný konzorciom inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (ktoré tvoria aspoň tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z troch rôznych krajín, z ktorých aspoň dve musia byť členskými štátmi EÚ a tretími krajinami pridruženými k programu),
 • byť zameraný na prijímanie vynikajúcich študentov z celého sveta,
 • obsahovať povinnú fyzickú mobilitu všetkých prijatých študentov,
 • viesť k udeleniu buď spoločného diplomu (t. j. jedného diplomu udeleného najmenej dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín, z ktorých aspoň jedna musí byť členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu), alebo viacnásobných diplomov (t. j. aspoň dvoch diplomov udelených dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín, z ktorých aspoň jedna musí byť členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu), prípadne k ich kombinácii.

Očakáva sa tiež, že projekt bude obsahovať návrh týchto spoločných mechanizmov:

 • spoločné požiadavky na prijímanie študentov a žiadosti o prijatie, výber, monitorovanie, pravidlá/postupy skúšania/hodnotenia výkonu,
 • návrh spoločného programu a integrovaných aktivít výučby/odbornej prípravy,
 • spoločné služby ponúkané študentom (napr. jazykové kurzy, vízová podpora),
 • spoločné propagačné aktivity a aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia,
 • spoločné administratívne a finančné riadenie konzorciom,
 • politika vydávania spoločných diplomov,
 • návrh spoločnej dohody o partnerstve, ktorá sa týka aspoň troch inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z troch rôznych krajín, z ktorých aspoň dve by mali byť členskými štátmi EÚ a tretími krajinami pridruženými k programu. Táto dohoda sa musí vzťahovať na všetky akademické, prevádzkové, administratívne a finančné hľadiská súvisiace s realizáciou magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu,
 • návrh spoločnej dohody so študentom.

Pripravovaný magisterský/inžiniersky/doktorský študijný program by mal zodpovedať Štandardom na zabezpečovanie kvality spoločných programov v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania7 .

Odporúča sa, aby sa pred dokončením projektu začal aspoň proces akreditácie/hodnotenia a preskúmali sa príležitosti, ktoré ponúka európsky prístup na zabezpečenie kvality spoločných programov (ak to vnútroštátne právne predpisy umožňujú).

Očakávaný vplyv

 • Poskytnutie príležitostí európskym aj mimoeurópskym inštitúciám vysokoškolského vzdelávania na rozvoj nových partnerstiev.
 • Zlepšenie kvality a posilnenie inovácie v rámci magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov a opatrení dohľadu.
 • Zintenzívnenie internacionalizácie a konkurencieschopnosti účastníckych organizácií.
 • Zatraktívnenie účastníckych organizácií pre talentovaných študentov.
 • Príspevok k politikám univerzít v oblasti internacionalizácie prostredníctvom rozvoja medzinárodného povedomia v učebných plánoch a návrhoch komplexných stratégií internacionalizácie (inštitucionálna spolupráca a cezhraničná mobilita osôb).

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť (maximálny počet bodov: 40)

Základné informácie a všeobecné ciele

 • Celkové zámery a všeobecné ciele projektu a ich význam v súvislosti s opatreniami na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus.

Analýza potrieb a špecifické ciele

 • Odôvodnenie návrhu vysokointegrovaného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu.
 • Príspevok k rozvoju nových partnerstiev a potenciál zahrnúť a) členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu, a/alebo b) inštitúcie z týchto tretích krajín, a/alebo c) tematické oblasti, ktoré nie sú dostatočne zastúpené v programe Erasmus Mundus.

Komplementarita s inými akciami a inovácie

 • Ambícia projektu v porovnaní s ponukou existujúcich magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov a jeho príspevok k zatraktívneniu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 20)

Koncepcia a metodika 

 • Primeranosť a uskutočniteľnosť plánovaných aktivít na dosahovanie cieľov a očakávaných výstupov.

Riadenie projektu, zabezpečovanie kvality a stratégia monitorovania a hodnotenia

 • Opatrenia plánované na zabezpečenie vysokokvalitnej a včasnej realizácie projektu.
 • Plánované kroky na začatie procesu akreditácie/hodnotenia navrhovaného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu, ak je to možné aj s využitím príležitostí ponúkaných v rámci európskeho prístupu na zabezpečenie kvality spoločných programov.

Projektové tímy, zamestnanci a experti

 • Predpokladané prevádzkové zdroje (vrátane účastníckych organizácií) na plánované aktivity a výstupy.
 • Vymedzenie rolí a rozdelenie úloh v projektovom tíme.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

Príprava konzorcia

 • Očakávaná rola účastníckych organizácií. Ich prínos k realizácii projektu a návrh magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu.
 • Odôvodnenie ich účasti, pridaná hodnota a komplementarita.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

Vplyv a ambícia 

 • Očakávaný vplyv a ciele nového projektu opatrení na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus.

Komunikácia, šírenie a zviditeľnenie

 • Aktivity plánované na účely propagácie nového magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu a šírenia informácií o ňom, ako aj o výstupoch projektu.

Udržateľnosť a kontinuita

 • Predpokladané kroky na úspešné spustenie/realizáciu nového magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu (vrátane inštitucionálneho potvrdenia) a predpokladané opatrenia na zabezpečenie jeho udržateľnosti (vrátane identifikácie možných zdrojov financovania).

Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. V prípadoch ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pravidlá financovania

Podpora má formu jednorazového finančného príspevku na náklady priamo súvisiace s aktivitami potrebnými na zriadenie nového magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu, ako sú stretnutia a konferencie, štúdie/prieskumy, proces akreditácie/hodnotenia atď. Tento príspevok možno použiť aj na úhradu nákladov na zamestnancov, nákladov na cestovanie a ubytovanie, administratívnych nákladov a aktivít zadávaných externe v rámci realizácie opatrení na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus.

Jednorazová suma bude mať výšku 55 000 EUR na projekt.

Parametre grantu sa pevne stanovia v dohode o grante.

Záverečná platba grantu sa uskutoční, až keď prijímatelia poskytnú dôkazy o tom, že aktivity plánované v ich žiadosti sa v plnej a uspokojivej miere uskutočnili.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).   

Tagged in:  Erasmus Mundus