Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2023.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2023 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Dezbaterea de orientare Jean Monnet

Rețelele tematice mari din învățământul superior (în fiecare an vor fi sprijinite o rețea privind aspectele interne ale UE și o rețea privind aspectele de politică externă care abordează o prioritate specifică) vor avea ca obiectiv principal colectarea, partajarea și discutarea între parteneri a rezultatelor cercetării, a conținutului cursurilor și experiențelor, a produselor (studii, articole etc.). Fiecare rețea va crea un instrument care le va permite partenerilor să își prezinte lucrările academice și să desfășoare exerciții de evaluare colegială, precum și să formuleze observații cu privire la documentele publicate. Coordonatorul rețelei va face în mod periodic o selecție a celor mai inovatoare și interesante rezultate, care vor fi transmise Comisiei.

Rețeaua privind aspectele interne ale UE trebuie să abordeze următorul domeniu tematic: „Viitorul Europei”

Rețeaua privind aspectele de politică externă trebuie să abordeze următorul domeniu tematic: „Europa în lume”

Scopul final al rețelelor tematice este de a oferi feedbackuri periodice (de exemplu, un buletin informativ online) cu privire la cele mai avansate și inovatoare practici din domeniu, sprijinind dezbaterea și conferindu-i valoare adăugată.

Rețelele Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării vor încuraja crearea și dezvoltarea de rețele de școli și de instituții EFP care să vizeze schimburile de bune practici și de experiență atât cu privire la conținut, cât și cu privire la metodologii, precum și consolidarea cunoștințelor în materie de predare a chestiunilor europene. Rețelele ar trebui să se axeze în special pe furnizarea de date și de cunoștințe cu privire la UE cursanților lor într-un mod inovator și creativ.

Solicitanții vizați de prezenta cerere de propuneri sunt școli și institute de formare profesională stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Rețele tematice în învățământul superior

Pentru rețelele Jean Monnet (în învățământul superior) se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

Cine poate depune o cerere?

Orice instituție de învățământ superior stabilită într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program poate depune o cerere.

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Instituțiile de învățământ superior situate în statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările terțe care nu sunt asociate la program nu au nevoie de o Cartă Universitară Erasmus.

Instituțiile europene desemnate (identificate în Regulamentul de instituire a programului Erasmus+) care urmăresc un obiectiv de interes european nu sunt eligibile pentru a candida în cadrul acestei acțiuni.

Organizațiile participante

Orice instituție de învățământ superior stabilită într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program poate depune o cerere.

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Rețeaua privind aspectele interne ale UE: minimum 12 instituții de învățământ superior din 7 state membre ale UE și țări terțe asociate la program diferite.

Rețeaua privind aspectele de politică externă: minimum 12 instituții de învățământ superior cu cel puțin 6 participanți din țări terțe care nu sunt asociate la program, finanțate prin instrumentele de acțiune externă ale UE.

Durata proiectului

3 ani

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri:

 • Pentru Dezbaterea de orientare Jean Monnet - Aspecte interne ale UE: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU -
 • Pentru Dezbaterea de orientare Jean Monnet - Aspecte de politică externă: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 martie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului)

Pentru rețele se aplică următoarele criterii de atribuire:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • relevanța propunerii în raport cu subiectul prioritar, astfel cum este definit în cererea de propuneri;
 • măsura în care propunerea este adecvată pentru încurajarea dezvoltării unor noi activități de predare, cercetare sau dezbatere;
 • dovada valorii adăugate academice.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Metodologie: calitatea, noutatea și fezabilitatea activităților propuse;
 • Calitatea sistemului propus pentru analizarea și revizuirea producției academice;
 • Calitatea modelului propus pentru alimentarea politicii UE;
 • Măsura în care programul de lucru este prezentat în mod clar, complet și coerent, acordând o atenție corespunzătoare prezentării unei planificări adecvate a etapelor de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
 • Măsura în care resursele alocate activităților sunt în concordanță cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora;
 • Strategia de monitorizare și evaluare.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Componența rețelei în ceea ce privește acoperirea geografică și complementaritatea competențelor.
 • Organizarea internă a parteneriatului:
  • pertinența și complementaritatea profilului și ale expertizei participanților implicați în activitățile propuse, în conformitate cu tema specifică abordată de propunere.
 • Modalitățile de cooperare și distribuția rolurilor, a responsabilităților și a sarcinilor.

Impact (punctaj maxim 25 de puncte)

Impactul preconizat al rețelelor cu efecte pe termen lung.

Diseminare și comunicare:

 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției implicate în rețelele respective:
  • sensibilizarea cu privire la activități și rezultate, sporirea gradului de vizibilitate a participanților și a organizațiilor;
 • Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la public
  • (inclusiv platforme de comunicare socială, publicații etc.);
  • evenimente.
 • Sustenabilitate și continuitate: propunerea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile proiectului se vor menține și după încheierea acestuia.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte în total și cel puțin 15 puncte pentru fiecare criteriu de atribuire. Propunerilor ex aequo din cadrul aceleiași teme li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a cuantumului maxim al grantului stabilite în cererea de propuneri.

Contribuția maximă a UE per rețea privind aspectele interne ale UE este de 1 000 000 EUR.

Contribuția maximă a UE per rețea privind aspectele de politică externă este de 1 200 000 EUR.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de candidatură, ținând seama de următoarele elemente:

 • Bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 • Propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 • Solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 • Costurile pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet