Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Dezbaterea de orientare Jean Monnet

Rețelele tematice mari din învățământul superior vor avea ca obiectiv principal colectarea, partajarea și discutarea între parteneri a rezultatelor cercetării, a conținutului cursurilor și experiențelor, a produselor (studii, articole etc.). Fiecare rețea va crea un instrument care le va permite partenerilor să își prezinte lucrările academice și să desfășoare exerciții de evaluare colegială, precum și să formuleze observații cu privire la documentele publicate. Coordonatorul rețelei va face în mod periodic o selecție a celor mai inovatoare și interesante rezultate, care vor fi transmise Comisiei.

Pentru 2024 sunt prevăzute trei rețele tematice:

 • Rețeaua Jean Monnet privind politica internă: o economie în serviciul cetățenilor;
 • Rețeaua Jean Monnet privind politica externă: UE-America Latină;
 • Rețeaua Jean Monnet privind politica externă: UE-Africa.

Scopul final al rețelelor tematice este de a oferi feedbackuri periodice (de exemplu, un buletin informativ online) cu privire la cele mai avansate și inovatoare practici din domeniu, sprijinind dezbaterea și conferindu-i valoare adăugată.

Rețelele Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării vor încuraja crearea și dezvoltarea de rețele de școli și de instituții EFP care să vizeze schimburile de bune practici și de experiență atât cu privire la conținut, cât și cu privire la metodologii, precum și consolidarea cunoștințelor în materie de predare a chestiunilor europene. Rețelele ar trebui să se axeze în special pe furnizarea de date și de cunoștințe cu privire la UE cursanților lor într-un mod inovator și creativ.

Solicitanții vizați de prezenta cerere de propuneri sunt școli și institute de formare profesională stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Rețele tematice în învățământul superior

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte pentru rețeaua Jean Monnet privind politica internă: o economie în serviciul cetățenilor trebuie să respecte următoarele criterii: 

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)  

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior stabilită într-un stat membru al UE sau o țară terță asociată la programul Erasmus+; 
 • titulari ai unui certificat ECHE valabil (Carta Universitară Erasmus). 

Observație: instituțiile europene desemnate (identificate în Regulamentul de instituire a programului Erasmus+) care urmăresc un obiectiv de interes european nu sunt eligibile pentru a depune cereri în cadrul acestei acțiuni. 

Componența consorțiului  (Numărul și profilul organizațiilor participante) 

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format alcătuit din cel puțin 12 solicitanți, care respectă următoarele condiții: 

 • minimum 7 entități din diferite state membre ale UE și/sau țări terțe asociate la programul Erasmus+. 

Numai beneficiarii (nu și entitățile afiliate) sunt luați în considerare pentru componența consorțiului.

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților) 

Activitățile trebuie să se desfășoare în țările eligibile (a se vedea partea A din prezentul ghid). 

Durata proiectului 

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament la acordul de grant). 

Unde se depune cererea? 

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA). 

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU

Când se depune cererea? 

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Cum se depune cererea? 

Pentru informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid. 

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte pentru rețeaua Jean Monnet privind politica externă: America Latină trebuie să respecte următoarele criterii: 

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?) 

Pentru a fi eligibili, solicitanții (coordonatorii și partenerii, beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie:

 • instituții de învățământ superior stabilite în statele membre ale UE și într-o țară terță asociată la programul Erasmus+ sau
 • instituții de învățământ superior stabilite în următoarele țări terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+: țările din America Latină (regiunea 10). țările din zona Caraibilor (regiunea 11) pot participa, de asemenea, dar nu în calitate de coordonator.

Instituțiile de învățământ superior stabilite într-un stat membru al UE și într-o țară terță asociată la programul Erasmus+ trebuie să dețină un certificat ECHE valabil (Carta Universitară Erasmus).

Organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Observație: instituțiile europene desemnate (identificate în Regulamentul de instituire a programului Erasmus+) care urmăresc un obiectiv de interes european nu sunt eligibile pentru a depune cereri în cadrul acestei acțiuni.

Componența consorțiului (Numărul și profilul organizațiilor participante) 

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format alcătuit din cel puțin 12 solicitanți care respectă următoarele condiții:

 • minimum 5 entități din 5 țări diferite din regiunea America Latină (regiunea 10);
 • coordonatorul trebuie să fie stabilit într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la programul Erasmus+.

Numai beneficiarii (nu și entitățile afiliate) sunt luați în considerare pentru componența consorțiului.

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților) 

 Activitățile trebuie să se desfășoare în țările eligibile (a se vedea partea A din prezentul ghid). 

Durata proiectului 

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament la acordul de grant). 

Unde se depune cererea? La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA). 

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-LATIN-AMERICA

Când se depune cererea? 

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Cum se depune cererea? 

Pentru informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid. 

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte pentru rețeaua Jean Monnet privind politica externă: UE-Africa trebuie să respecte următoarele criterii: 

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate)trebuie să fie:

 • instituții de învățământ superior stabilite în statele membre ale UE și într-o țară terță asociată la programul Erasmus+ sau 
 • o instituție de învățământ superior stabilită în următoarele țări terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+: țări din Africa Subsahariană (regiunea 9): Algeria, Egipt, Libia, Maroc, Tunisia (regiunea 3) pot participa, de asemenea.

Instituțiile de învățământ superior stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program trebuie să dețină un certificat ECHE (Carta Universitară Erasmus) valabil. 

Observație: instituțiile europene desemnate (identificate în Regulamentul de instituire a programului Erasmus+) care urmăresc un obiectiv de interes european nu sunt eligibile pentru a depune cereri în cadrul acestei acțiuni. 

Componența consorțiului (Numărul și profilul organizațiilor participante) 

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format alcătuit din cel puțin 10 solicitanți care respectă următoarele condiții: 

 • minimum 5 entități din 5 țări diferite din regiunea Africa Subsahariană (regiunea 9);
 • coordonatorul trebuie să fie stabilit într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program. 

Numai beneficiarii (nu și entitățile afiliate) sunt luați în considerare pentru componența consorțiului. 

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților) 

Activitățile trebuie să se desfășoare în țările eligibile (a se vedea partea A din prezentul ghid). 

Durata proiectului 

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni [sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament la acordul de grant (AG)]. 

Unde se depune cererea? 

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA). 

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA 

Când se depune cererea? 

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Cum se depune cererea? 

Pentru informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid. 

Pentru rețele se aplică următoarele criterii de atribuire:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • relevanța propunerii în raport cu subiectul prioritar, astfel cum este definit în cererea de propuneri;
 • relevanța propunerii pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare;
 • măsura în care propunerea este adecvată pentru încurajarea dezvoltării unor noi activități de predare, cercetare sau dezbatere;
 • dovada valorii adăugate academice.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Metodologie: calitatea, noutatea și fezabilitatea activităților propuse;
 • Calitatea sistemului propus pentru analizarea și revizuirea producției academice;
 • Calitatea modelului propus pentru alimentarea politicii UE;
 • Măsura în care programul de lucru este prezentat în mod clar, complet și coerent, acordând o atenție corespunzătoare prezentării unei planificări adecvate a etapelor de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
 • Măsura în care resursele alocate activităților sunt în concordanță cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora;
 • Strategia de monitorizare și evaluare.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 25 de puncte)

Componența rețelei în ceea ce privește acoperirea geografică și complementaritatea competențelor.

 • Organizarea internă a parteneriatului:
  • pertinența și complementaritatea profilului și ale expertizei participanților implicați în activitățile propuse, în conformitate cu tema specifică abordată de propunere.
 • Modalitățile de cooperare și distribuția rolurilor, a responsabilităților și a sarcinilor.

Impactul (punctaj maxim 25 de puncte)

Impactul preconizat al rețelelor cu efecte pe termen lung.

Diseminare și comunicare:

 • Caracterul adecvat și calitatea acțiunilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției implicate în rețelele respective:
  • sensibilizarea cu privire la activități și rezultate, sporirea gradului de vizibilitate a participanților și a organizațiilor;
 • Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la public
  • (inclusiv platforme de comunicare socială, publicații etc.);
  • evenimente.
 • Durabilitate și continuitate: propunerea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile proiectului se vor menține și după încheierea acestuia.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze 15 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele lor pentru criteriul „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”.

În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei.

Impactul preconizat

Rețelele din învățământul superior vor sprijini „dezbaterea academică și publică privind aspecte legate de integrarea europeană”, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul privind Erasmus+, prin colectarea, diseminarea și discutarea între parteneri a rezultatelor cercetării, a conținutului cursurilor și experiențelor, a produselor (studii, articole etc.). Prin transmiterea periodică către Comisie a rezultatelor inovatoare și interesante ale activităților de cooperare ale rețelelor, rețelele contribuie la procesul de elaborare a politicilor al Comisiei, oferind dovezi și informații noi cu privire la evoluția politicilor în ceea ce privește prioritățile tematice ale cererilor de propuneri.

Rețelele privind politica externă contribuie, de asemenea, la consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ superior din Africa și America Latină în domeniul studiilor privind UE și al programelor de predare a temelor legate de UE.

Obiective geografice

Rețeaua privind politica internă ar trebui să își concentreze activitățile asupra statelor membre și a țărilor terțe asociate la programul Erasmus+. Rețelele privind politica externă „UE-Africa” si „UE-America Latină” sprijină cooperarea la nivel academic în ceea ce privește prioritățile acțiunilor Jean Monnet dintre instituțiile de învățământ superior din Europa și Africa sau America Latină și, prin urmare, se limitează la statele membre, la țările terțe asociate la programul Erasmus+ și la țările din Africa Subsahariană (regiunea 9); Algeria, Egipt, Libia, Maroc, Tunisia (regiunea 3),țările din America Latină (regiunea 10) si țările din Caraibe

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a valorii maxime a grantului stabilite în cererea de propuneri.

Contribuția maximă a UE per rețea privind aspecte interne ale UE este de 1 000 000 EUR

Contribuția maximă a UE per rețea privind aspectele de politică externă este de 1 200 000 EUR

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de cerere, ținând seama de următoarele elemente:

 • bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 • propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 • solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 • Costurile pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costuri de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Rata de cofinanțare de 80 % se va aplica costurilor eligibile totale estimate stabilite după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Este permis să se acorde sprijin financiar terților sub formă de granturi sau premii.

Costurile cu voluntarii sunt permise. Acestea reprezintă costuri unitare, astfel cum sunt definite în Decizia Comisiei privind costurile unitare pentru [fn]voluntari[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf.[/fn].

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet