Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Díospóireacht ar bheartas Jean Monnet

Beidh sé mar phríomhchuspóir ag líonraí téamacha móra an Ardoideachais torthaí taighde, inneachar cúrsaí agus eispéireas, táirgí a bhailiú, a roinnt agus a phlé i measc na gcomhpháirtithe (staidéir, ailt, srl.). Bunóidh gach líonra uirlis a ligeann do na comhpháirtithe a gcuid saothar acadúil a roinnt agus cleachtaí athbhreithnithe piaraí a reáchtáil, ag déanamh trácht ar na doiciméid a cuireadh suas chomh maith. Roghnóidh comhordaitheoir an líonra go tráthrialta na torthaí is nuálacha agus is suimiúla agus soláthrófar iad don Choimisiún.

Tá trí líonra téamacha beartaithe in 2024:

 • Líonra Jean Monnet ar bheartas inmheánach: geilleagar a fhóireann do dhaoine
 • Líonra Jean Monnet ar bheartas seachtrach: An tAontas‑Meiriceá Laidineach
 • Líonra Jean Monnet ar bheartas seachtrach : AE-An Afraic

Is é is aidhm dheireanach do na líonraí téamacha ná aiseolas tráthrialta a sholáthar (mar shampla nuachtlitir ar líne) ar na cleachtais is airde agus is nuálaí sa réimse, ag tacú agus ag cur luach leis an díospóireacht.

Cothóidh Líonraí Jean Monnet i réimsí oideachais agus oiliúna eile cruthú agus forbairt líonraí scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna a mbeidh sé mar aidhm acu dea‑chleachtais a mhalartú, eispéiris a roinnt maidir le hinneachar agus modheolaíochtaí araon agus eolas a chothú ar shaincheisteanna Eorpacha a theagasc. Ba cheart do líonraí díriú go háirithe ar fhíorais agus ar eolas faoin Aontas a thabhairt dá bhfoghlaimeoirí ar bhealach atá nuálach agus cruthaitheach.

Na cineálacha iarratasóirí a bhfuil an glao sin dírithe orthu ná scoileanna agus institiúidí gairmoiliúna atá bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Líonraí téamacha san Ardoideachas

Chun bheith incháilithe le haghaidh dheontas Erasmus+, ní mór na critéir seo a leanas a chomhlíonadh le tograí tionscadail le haghaidh Líonra Jean Monnet ar bheartas inmheánach: Ní mór do gheilleagar a fhóireann do dhaoine_ na critéir seo a leanas a chomhlíonadh. 

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?) 

Chun bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más infheidhme):  

 • a bheith ina nInstitiúid Ardoideachais atá bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár Erasmus+; 
 • a bheith ina sealbhóirí dheimhniú bailí ECHE (Cairt Ardoideachais Erasmus). 

Nota Bene: Níl na hinstitiúidí Eorpacha ainmnithe (a shainítear sa Rialachán lena mbunaítear Clár Erasmus+) a bhfuil aidhm leasa Eorpaigh á saothrú acu incháilithe chun cur isteach faoin nGníomhaíocht sin. 

Comhdhéanamh cuibhreannais (Líon agus próifíl na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha) 

Ní mór 12  iarratasóir ar a laghad a bheith i gcuibhreannas a chuireann tograí isteach, agus ní mór don chuibhreannas na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh: 

 • seacht n‑eintiteas ar a laghad ó Bhallstáit éagsúla den Aontas agus/nó tríú tíortha ach atá Comhlachaithe leis an gClár Erasmus+. 

Ní chuirtear san áireamh ach tairbhithe (seachas eintitis chleamhnaithe) le haghaidh chomhdhéanamh an chuibhreannais. 

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí) 

Ní mór na gníomhaíochtaí a reáchtáil sna tíortha incháilithe (féach Cuid A den Treoir seo). 

Fad an tionscadail 

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais).  

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh? 

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA). 

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh? 

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 1 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile).  

Iarratas a dhéanamh 

Chun eolas a fháil, féach Cuid C den Treoir seo. 

Chun bheith incháilithe le haghaidh dheontas Erasmus+, ní mór do thograí tionscadail le haghaidh Líonra Jean Monnet ar bheartas seachtrach:Meiriceá Laidineach na critéir seo a leanas a chomhlíonadh.  

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?) 

Chun bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí (comhordaitheoirí agus comhpháirtithe, tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más ann dóibh):

 • a bheith ina nInstitiúidí Ardoideachais atá bunaithe i mBallstáit den Aontas agus i dtríú tír ach atá Comhlachaithe leis an gClár Erasmus+, nó 
 • a bheith ina nInstitiúidí Ardoideachais atá bunaithe nó sna tíortha seo a leanas nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár Erasmus+: Tíortha Mheiriceá Laidinigh (réigiún 10); Féadfaidh tíortha Mhuir Chairib (réigiún 11) páirt a ghlacadh freisin, ach ní mar chomhordaitheoir.

Ní mór deimhniú bailí ECHE (Cairt Ardoideachais Erasmus) bailí a bheith ag institiúid ardoideachais atá bunaithe i mBallstát den Aontas agus i dtríú tír ach atá Comhlachaithe leis an gClár Erasmus+.

Níl eagraíochtaí ón mBealarúis (Réigiún 2) ná ó Chónaidhm na Rúise (Réigiún 4) incháilithe chun páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht sin.

Nota bene: Níl na hinstitiúidí Eorpacha ainmnithe (a shainítear sa Rialachán lena mbunaítear Clár Erasmus+) a bhfuil aidhm leasa Eorpaigh á saothrú acu incháilithe chun cur isteach faoin nGníomhaíocht sin.

Comhdhéanamh cuibhreannais (Líon agus próifíl na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha) 

 

Ní mór 12 iarratasóir ar a laghad a bheith i gcuibhreannas a chuireann tograí isteach, agus ní mór don chuibhreannas na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

 • cúig eintiteas ar a laghad ó cúig thír éagsúla i Réigiún Mheiriceá Laidinigh (réigiún 10);
 • Ní mór don chomhordaitheoir a bheithe bunaithe i mBallstáit den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár Erasmus+.

Ní chuirtear san áireamh ach tairbhithe (seachas eintitis chleamhnaithe) le haghaidh chomhdhéanamh an chuibhreannais.

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí) 

 Ní mór na gníomhaíochtaí a dhéanamh sna tíortha incháilithe (féach Cuid A den Treoir seo). 

Fad an tionscadail 

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais). 

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh? 

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA). 

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON‑EU-LATIN‑AMERICA

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh? 

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 1 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile).  

Iarratas a dhéanamh 

Chun eolas a fháil, féach Cuid C den Treoir seo. 

Chun bheith incháilithe le haghaidh dheontas Erasmus+, ní mór do thograí tionscadail le haghaidh Líonra Jean Monnet ar bheartas inmheánach: Ní mór donAontas agus don Afraic na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:  

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?)

Chun bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe):  

 • a bheith ina nInstitiúidí Ardoideachais atá bunaithe i mBallstáit den Aontas agus ina dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár Erasmus+; nó 
 • a bheith ina nInstitiúid Ardoideachais atá bunaithe sna tíortha seo a leanas nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár: Tíortha san Afraic Fho‑Shahárach (réigiún 9); Féadfaidh an Ailgéir, an Éigipt, an Libia, Maracó, an Túinéis (Réigiún 3) páirt a ghlacadh freisin.

Ní mór deimhniú bailí ECHE (Cairt Ardoideachais Erasmus) a bheith ag institiúidí ardoideachais atá bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá Comhlachaithe leis an gClár. 

Nota Bene: Níl na hinstitiúidí Eorpacha ainmnithe (a shainítear sa Rialachán lena mbunaítear Clár Erasmus+) a bhfuil aidhm leasa Eorpaigh á saothrú acu incháilithe chun cur isteach faoin nGníomhaíocht sin. 

Comhdhéanamh cuibhreannais (Líon agus próifíl na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha) 

Ní mór 10 n‑iarratasóir ar a laghad a bheith i gcuibhreannas a chuireann tograí isteach, agus ní mór don chuibhreannas na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:  

 • cúig eintiteas ar a laghad ó chúig thír éagsúla i Réigiún na hAfraice Fo‑Shaháraí (réigiún 9);
 • Ní mór don chomhordaitheoir a bheithe bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár. 

Ní chuirtear san áireamh ach tairbhithe (seachas eintitis chleamhnaithe) le haghaidh chomhdhéanamh an chuibhreannais. 

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí) 

Ní mór na gníomhaíochtaí a dhéanamh sna tíortha incháilithe (féach Cuid A den Treoir seo). 

Fad an tionscadail 

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais [GA]). 

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh? 

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA). 

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON‑EU-AFRICA 

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh? 

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 1 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile).  

Iarratas a dhéanamh 

Chun eolas a fháil, féach Cuid C den Treoir seo. 

Tá feidhm ag na critéir dhámhachtana seo a leanas maidir le Líonraí:

Ábharthacht an tionscadail - (scór uasta 25 phointe)

 • Ábharthacht an togra i leith ábhar na tosaíochta mar a shainmhínítear sa ghlao;
 • Ábharthacht an togra chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.
 • A mhéid atá an togra oiriúnach chun forbairt gníomhaíochtaí teagaisc, taighde nó díospóireachta a chothú
 • An fhianaise ar bhreisluach acadúil;

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail - (scór uasta 25 phointe)

 • Modheolaíocht: cáilíocht, úrnuacht agus indéantacht na ngníomhaíochtaí atá beartaithe
 • Cáilíocht an chórais atá beartaithe chun táirgeadh acadúil a anailísiú agus a athbhreithniú
 • Cáilíochta an mhúnla atá beartaithe chun beartas an Aontais a chothú
 • A mhéid a chuirtear an clár oibre i láthair ar bhealach soiléir, iomlán agus comhleanúnach, agus aird chuí á tabhairt ar phleanáil iomchuí na gcéimeanna ullmhúcháin, cur chun feidhme, meastóireachta, oibre leantaí agus scaipthe a chur i láthair, 
 • A mhéid atá na hacmhainní atá sannta do ghníomhaíochtaí i gcomhréir lena gcuspóirí agus lena dtáirgí insoláthartha.
 • Straitéis monatóireachta agus meastóireachta.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair - (scór uasta 25 phointe)

 • Comhdhéanamh an Líonra i dtéarmaí cumhdaigh gheografaigh agus chomhlántacht na n‑inniúlachtaí.
 • Eagrú inmheánach na comhpháirtíochta:
  • Ábharthacht agus comhlántacht phróifíl agus shaineolas na rannpháirtithe atá rannpháirteach sna gníomhaíochtaí atá beartaithe i gcomhréir leis an téama sonrach ar a dtugtar aghaidh leis an togra.
 • Socruithe comhair agus dáileadh ról, freagrachtaí agus cúraimí.

Tionchar - (scór uasta 25 phointe)

Tionchar measta na líonraí ag a bhfuil éifeachtaí marthanacha.

Scaipeadh agus cumarsáid:

 • A iomchuí atá na gníomhaíochtaí agus cáilíocht na ngníomhaíochtaí, arb é is aidhm dóibh torthaí na ngníomhaíochtaí a scaipeadh laistigh agus lasmuigh den institiúid atá páirteach sna líonraí: 
  • feasacht a mhúscailt ar ghníomhaíochtaí agus torthaí, rud a fheabhsaíonn infheictheacht rannpháirtithe agus eagraíochtaí,
 • A mhéid a dhéanfaidh na huirlisí scaipthe atá beartaithe teagmháil
  • (agus na meáin shóisialta, foilseacháin, srl. san áireamh),
  • imeachtaí.
 • Inbhuanaitheacht agus leanúnachas: leis an togra cuimsítear bearta agus acmhainní iomchuí chun a chinntiú go mbeidh torthaí agus tairbhí an tionscadail inbhuanaithe tar éis shaolré an tionscadail.

Ní mór do thograí 70 pointe ar a laghad a bhaint amach chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh maoiniúcháin iad. Thairis sin, ní mór dóibh ar a laghad 15 phointe a bhaint amach i ngach ceann de chatagóirí na gcritéar dámhachtana thuasluaite.

Tabharfar tosaíocht do na tograí ex aequo de réir na scór a dhámhfar orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘Ábharthacht’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Tionchar’.

Mura bhfágann sé sin go mbeifear in ann an tosaíocht a chinneadh, féadfar tosaíocht bhreise a chur in ord trí phunann fhoriomlán an tionscadail a mheas agus trí shinéirgí dearfacha a chruthú idir tionscadail, nó tosca eile a bhaineann le cuspóirí an ghlao. Déanfar na tosca sin a dhoiciméadú sa tuarascáil phainéil.

Tionchar measta

Tacóidh na Líonraí san Ardoideachas leis an saol acadúil agus leis an bpobal ‘díospóireacht a dhéanamh faoi ábhair lánpháirtíochta Eorpacha’ i gcomhréir le hAirteagal 8 de rialachán Erasmus+ trí thorthaí taighde, ábhar cúrsaí agus taithí, táirgí (staidéir, airteagail, ábhar cúrsaí, srl.) a bhailiú, a chomhroinnt agus a phlé i measc na gcomhpháirtithe. Trí thorthaí nuálacha agus spéisiúla chomhar na líonraí a sholáthar don Choimisiún go tráthrialta, rannchuideoidh na líonraí le ceapadh beartais an Choimisiúin trí fhianaise agus trí léargais nua a thairiscint maidir le forbairtí beartais thosaíochtaí téamacha na nglaonna. 

Rannchuideoidh na Líonraí maidir le beartas seachtrach le fothú acmhainneachta Institiúidí Ardoideachais na hAfraice agus Mheiriceá Laidinigh i réimse léann an Aontais agus cláir teagaisc a bhaineann leis an Aontas. 

Spriocanna geografacha

Ba cheart don Líonra maidir le beartas inmheánach a ghníomhaíochtaí a dhíriú ar na Ballstáit agus ar thríú tíortha atá comhlachaithe le Clár Erasmus+. Tacaíonn na Líonraí maidir leis an mbeartas seachtrach "AE-an Afraic" agus "AE-Meiriceá Laidineach" leis an gcomhar acadúil maidir le tosaíochtaí ghníomhaíochtaí Jean Monnet idir institiúidí Ardoideachais na hEorpa agus na hAfraice nó Mheiriceá Laidinigh agus, dá bhrí sin, tá sé teoranta do na Ballstáit, do Thríú Tíortha atá Comhlachaithe le Clár Erasmus+ agus do thíortha na hAfraice Fo-Shahárach (réigiún 9); An Ailgéir, an Éigipt, an Libia, Maracó, an Túinéis (Réigiún 3) agus tíortha Mheiriceá Laidineach (réigiún 10) agus tíortha Mhuir Chairib (réigiún 11)

Cad iad na rialacha maoiniúcháin atá ann?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail maoiniúcháin cnapshuime. Cinnfear méid na ranníocaíochta cnapshuime aonair le haghaidh gach deontais bunaithe ar bhuiséad measta na gníomhaíochta atá beartaithe ag an iarratasóir. Socróidh an t‑údarás deonúcháin cnapshuim gach deontais bunaithe ar an togra, ar an toradh meastóireachta, ar na rátaí maoiniúcháin agus ar uasmhéid an deontais atá socraithe sa ghlao.

Is é EUR 1 000 000 an ranníocaíocht uasta ón Aontas in aghaidh an líonra ar shaincheisteanna inmheánacha an Aontais

Is é EUR 1 200 000 an ranníocaíocht uasta ón Aontas in aghaidh an líonra ar shaincheisteanna beartais sheachtraigh

Conas a chinntear cnapshuim an tionscadail?

Ní mór d’iarratasóirí tábla buiséid mionsonraithe a líonadh isteach de réir na foirme iarratais, agus na pointí seo a leanas á gcur san áireamh:

 • Ba cheart an buiséad a bheith mionsonraithe mar is gá ag an tairbhí/na tairbhithe agus eagraithe i bpacáistí oibre comhleanúnacha (mar shampla roinnte i ‘bainistíocht tionscadail’, ‘oiliúint’, ‘eagrú imeachtaí’, ‘ullmhú agus cur chun feidhme na soghluaisteachta’, ‘cumarsáid agus scaipeadh’, ‘dearbhú cáilíochta’, srl.);
 • Leis an togra ní mór tuairisc a thabhairt ar na gníomhaíochtaí a chumhdaítear le gach pacáiste oibre;
 • Ní mór d’iarratasóirí miondealú ar na costais mheasta a sholáthar ina dtogra lena léirítear an scair in aghaidh an phacáiste oibre (agus, laistigh de gach pacáiste oibre, an scair atá sannta do gach tairbhí agus eintiteas cleamhnaithe);
 • D’fhéadfaí costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta chomh maith le costais eile (mar shampla scaipeadh eolais, foilsiú, aistriú) a chumhdach leis na costais.

Déanfar meastóireacht ar thograí de réir na bpróiseas meastóireachta caighdeánach le cuidiú ó shaineolaithe inmheánacha agus/nó seachtracha. Déanfaidh na saineolaithe measúnú ar cháilíocht na dtograí de réir na gceanglas a shainítear sa ghlao agus thionchar, cháilíocht agus éifeachtúlacht mheasta na gníomhaíochta

I ndiaidh na meastóireachta ar an togra, cinnfidh an t‑oifigeach údarúcháin méid na cnapshuime, agus torthaí an mheasúnúcháin a rinneadh á gcur san áireamh. Cuirfear ráta cómhaoinithe 80 % i bhfeidhm maidir leis na costais incháilithe mheasta iomlána a chinntear tar éis na meastóireachta.

Socrófar paraiméadair an deontais (uasmhéid deontais, ráta maoiniúcháin, costais incháilithe iomlána, srl.) sa chomhaontú deontais.

Ceadaítear tacaíocht airgeadais do thríú páirtithe i bhfoirm deontas nó duaiseanna.

Ceadaítear costais oibrithe deonacha. Is i bhfoirm costas aonaid a bheidh siad mar a shainmhínítear sa Chinneadh ón gCoimisiún maidir le costais aonaid le haghaidh oibrithe deonacha1

Déanfar meastóireacht ar éachtaí an tionscadail de réir na dtorthaí a chuirtear i gcrích. Leis an scéim maoiniúcháin, d’fhéadfaí díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Tagged in:  Jean Monnet