Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Strateška razprava v okviru mreže Jean Monnet

Glavni cilj velikih tematskih mrež v terciarnem izobraževanju bo zbrati in deliti ugotovitve raziskav, vsebino tečajev in izkušnje ter proizvode (študije, članke itd.) in o njih razpravljati med partnerji. Vsaka mreža bo pripravila orodje, ki bo partnerjem omogočalo, da delijo svoje akademsko delo in izvajajo medsebojne preglede, pri čemer bodo tudi podali pripombe o objavljenih dokumentih. Koordinator mreže bo redno izbiral najbolj inovativne in zanimive rezultate, ki jih bo predložil Komisiji.

V letu 2024 so predvidene tri tematske mreže:

 • mreža Jean Monnet o notranjih vprašanjih: gospodarstvo za ljudi;
 • mreža Jean Monnet o zunanjepolitičnih vprašanjih: EU-Latinska Amerika;
 • mreža Jean Monnet o zunanjepolitičnih vprašanjih: EU-Afrika.

Končni cilj tematskih mrež je zagotavljanje rednih povratnih informacij (na primer spletni bilten) o najbolj naprednih in inovativnih praksah na tem področju, podpiranje in dodajanje vrednosti razpravi.

Mreže Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja bodo spodbujale oblikovanje in razvoj mrež šol in institucij PIU, katerih cilj je izmenjava dobrih praks, izmenjava izkušenj o vsebini in metodologijah ter pridobivanje znanja pri poučevanju evropskih vprašanj. Mreže bi se morale osredotočati zlasti na inovativno in ustvarjalno posredovanje dejstev in znanja o EU učečim se osebam.

Prijavitelji, na katere se nanaša ta razpis, so šole in institucije za poklicno izobraževanje in usposabljanje s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Tematske mreže v terciarnem izobraževanju

Da bi bili predlogi projektov za mrežo Jean Monnet o notranjih vprašanjih: gospodarstvo za ljudi upravičeni do nepovratnih sredstev Erasmus+, morajo izpolnjevati naslednja merila: 

Upravičene sodelujoče organizacije (Kdo se lahko prijavi?) 

Da bi bili prijavitelji (upravičenci in povezani subjekti, če je ustrezno) upravičeni,  

 • biti terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu Erasmus+; 
 • imeti veljavno potrdilo ECHE (listino Erasmus za terciarno izobraževanje). 

Opomba: imenovane evropske institucije (opredeljene v uredbi o vzpostavitvi programa Erasmus+), ki si prizadevajo za cilje evropskega pomena, niso upravičene do prijave v okviru tega ukrepa. 

Sestava konzorcija (število in profil sodelujočih organizacij) 

Predloge mora predložiti konzorcij najmanj 12 prijaviteljev, ki izpolnjuje naslednji pogoj: 

 • najmanj sedem subjektov iz različnih držav članic EU in/ali tretjih držav, pridruženih programu Erasmus+. 

Pri sestavi konzorcija se upoštevajo samo upravičenci (ne povezani subjekti). 

Geografska lokacija (kraj izvajanja aktivnosti) 

Aktivnosti se morajo izvajati v upravičenih državah (glej del A tega vodnika). 

Trajanje projekta 

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo sporazuma o nepovratnih sredstvih, če so ustrezno utemeljena).  

Kje se prijaviti? 

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA). 

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU

Kdaj se prijaviti? 

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).  

Kako se prijaviti? 

Za informacije glej del C tega vodnika.  

Da bi bili predlogi projektov za mrežo Jean Monnet o zunanjepolitičnih vprašanjih: Latinska Amerika upravičeni do nepovratnih sredstev Erasmus+, morajo izpolnjevati naslednja merila. 

Upravičene sodelujoče organizacije (Kdo se lahko prijavi?) 

Da bi bili prijavitelji (koordinatorji in partnerji, upravičenci in povezani subjekti, če je ustrezno) upravičeni, morajo:

 • biti terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu Erasmus+; ali 
 • biti terciarne izobraževalne institucije s sedežem v naslednjih tretjih državah, ki niso pridružene programu Erasmus+: države Latinske Amerike (regija 10); karibske države (regija 11) lahko prav tako sodelujejo, vendar ne kot koordinatorji.

Terciarna izobraževalna institucija s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu Erasmus+, mora imeti veljavno potrdilo ECHE (listina Erasmus za terciarno izobraževanje).

Organizacije iz Belorusije (regija 2) in Ruske federacije (regija 4) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Opomba: imenovane evropske institucije (opredeljene v uredbi o vzpostavitvi programa Erasmus+), ki si prizadevajo za cilje evropskega pomena, niso upravičene do prijave v okviru tega ukrepa.

Sestava konzorcija (število in profil sodelujočih organizacij) 

Predloge mora predložiti konzorcij najmanj 12 prijaviteljev, ki izpolnjuje naslednja pogoja:

 • najmanj pet subjektov iz petih različnih držav iz regije Latinska Amerika (regija 10);
 • koordinator mora imeti sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu Erasmus+.

Pri sestavi konzorcija se upoštevajo samo upravičenci (ne povezani subjekti).

Geografska lokacija (kraj izvajanja aktivnosti) 

 Aktivnosti se morajo izvajati v upravičenih državah (glej del A tega vodnika). 

Trajanje projekta 

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo sporazuma o nepovratnih sredstvih, če so ustrezno utemeljena). 

Kje se prijaviti? 

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA). 

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-LATIN-AMERICA

Kdaj se prijaviti? 

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).  

Kako se prijaviti? 

Za informacije glej del C tega vodnika. 

Da bi bili predlogi projektov za mrežo Jean Monnet o zunanjepolitičnih vprašanjih: EU-Afrika upravičeni do nepovratnih sredstev Erasmus+, morajo izpolnjevati naslednja merila. 

Upravičene sodelujoče organizacije (Kdo se lahko prijavi?)

Da bi bili prijavitelji (upravičenci in povezani subjekti) upravičeni, morajo:  

 • biti terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu Erasmus+; ali 
 • biti terciarne izobraževalne institucije s sedežem v naslednjih tretjih državah, ki niso pridružene programu: države v podsaharski Afriki (regija 9); sodelujejo lahko tudi Alžirija, Egipt, Libija, Maroko in Tunizija (regija 3).

Terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, morajo imeti veljavno potrdilo ECHE (listina Erasmus za terciarno izobraževanje). 

Opomba: imenovane evropske institucije (opredeljene v uredbi o vzpostavitvi programa Erasmus+), ki si prizadevajo za cilje evropskega pomena, niso upravičene do prijave v okviru tega ukrepa. 

Sestava konzorcija (število in profil sodelujočih organizacij) 

Predloge mora predložiti konzorcij najmanj 10 prijaviteljev, ki izpolnjuje naslednja pogoja: 

 • najmanj pet subjektov iz petih različnih držav iz regije podsaharska Afrika (regija 9);
 • koordinator mora imeti sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu. 

Pri sestavi konzorcija se upoštevajo samo upravičenci (ne povezani subjekti). 

Geografska lokacija (kraj izvajanja aktivnosti) 

Aktivnosti se morajo izvajati v upravičenih državah (glej del A tega vodnika). 

Trajanje projekta 

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo sporazuma o nepovratnih sredstvih, če so ustrezno utemeljena). 

Kje se prijaviti? 

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA). 

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA 

Kdaj se prijaviti? 

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).  

Kako se prijaviti? 

Za informacije glej del C tega vodnika. 

Za mreže se uporabljajo naslednja merila za dodelitev:

Ustreznost projekta - (največ 25 točk)

 • Ustreznost predloga glede na prednostno področje, kot je opredeljeno v razpisu;
 • pomen predloga za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije;
 • v kolikšni meri je predlog primeren za spodbujanje razvoja novih aktivnosti poučevanja, raziskovanja ali razprav;
 • dokazi o akademski dodani vrednosti.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta - (največ 25 točk)

 • Metodologija: kakovost, novost in izvedljivost predlaganih aktivnosti;
 • kakovost predlaganega sistema za analizo in pregled akademskega dela;
 • kakovost predlaganega modela za vključevanje politike EU;
 • v kolikšni meri je program dela predstavljen jasno, celovito in skladno, ustrezna pozornost pa je namenjena načrtovanju faze priprave, izvedbe, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja; 
 • v kolikšni meri so sredstva, dodeljena aktivnostim, v skladu z njihovimi cilji in rezultati;
 • strategija spremljanja in ocenjevanja.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju - (največ 25 točk)

 • Sestava mreže glede na geografsko pokritost in dopolnjevanje kompetenc;
 • notranja organizacija partnerstva:
  • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja udeležencev, vključenih v predlagane aktivnosti, na področju študij Evropske unije v skladu s posebno temo, ki jo obravnava predlog;
 • dogovori o sodelovanju in porazdelitev vlog, odgovornosti in nalog.

Učinek - (največ 25 točk)

Pričakovani učinek mrež v smislu dolgoročnih učinkov:

Razširjanje in obveščanje:

 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjati rezultate aktivnosti v instituciji, vključeni v mreže, in drugod: 
  • ozaveščanje o aktivnostih in rezultatih, povečevanje prepoznavnosti udeležencev in organizacij;
 • domet predvidenih orodij za razširjanje
  • (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
  • dogodki.
 • Trajnostnost in stalnost: predlog vključuje ustrezne ukrepe in vire za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči vsaj 70 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 15 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Izenačeni predlogi bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Učinek“.

Če s tem ni mogoče določiti prednosti, se lahko nadaljnja prednostna razvrstitev opravi glede na celotni portfelj projektov ter ustvarjanje pozitivnih sinergij med projekti ali druge dejavnike, povezane s cilji razpisa. Ti dejavniki bodo dokumentirani v poročilu izbirne komisije.

Pričakovani učinek

Mreže v terciarnem izobraževanju bodo podpirale akademsko in javno razpravo o „zadevah glede evropskega povezovanja“ v skladu s členom 8 uredbe o programu Erasmus+, in sicer z zbiranjem in izmenjavo ugotovitev raziskav, vsebine tečajev, izkušenj in proizvodov (študij, člankov itd.) ter z razpravo o njih med partnerji. Mreže z rednim zagotavljanjem inovativnih in zanimivih rezultatov sodelovanja mrež Komisiji prispevajo k njenemu oblikovanju politik z zagotavljanjem dokazov in novih spoznanj o razvoju politike v zvezi s tematskimi prednostnimi nalogami razpisov. 

Mreže o zunanjepolitičnih vprašanjih prispevajo tudi h krepitvi zmogljivosti afriških in latinskoameriških terciarnih izobraževalnih institucij na področju študij EU in programov poučevanja v zvezi z EU. 

Geografski cilji

Mreža o notranjih vprašanjih bi morala svoje aktivnosti osredotočiti na države članice in tretje države, pridružene programu Erasmus+. Mreži za zunanjo politiko "EU-Afrika" in "EU-Latinska Amerika" podpirata akademsko sodelovanje pri prednostnih nalogah ukrepov Jean Monnet med evropskimi in afriškimi ali latinskoameriškimi visokošolskimi ustanovami in sta zato omejeni na države članice, tretje države, pridružene programu Erasmus+, in države podsaharske Afrike (regija 9); Alžirija, Egipt, Libija, Maroko, Tunizija (regija 3) in države Latinske Amerike (regija 10) ter karibske države (regija 11)

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski. Znesek prispevka v obliki enkratnega pavšalnega zneska bo določen za vsako dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi ocenjenega proračuna za ukrep, ki ga predlaga prijavitelj. Organ, ki dodeli sredstva, bo določil pavšalni znesek za vsako dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi predloga, rezultata ocene, stopenj financiranja in najvišjega zneska nepovratnih sredstev, določenega v razpisu.

Najvišji znesek prispevka EU na mrežo o notranjih vprašanjih EU je 1 000 000 EUR.

Najvišji znesek prispevka EU na mrežo o zunanjepolitičnih vprašanjih je 1 200 000 EUR.

Kako se določi pavšalni znesek za projekt?

Prijavitelji morajo izpolniti podrobno proračunsko preglednico v skladu s prijavnim obrazcem, pri tem pa upoštevati naslednje točke:

 • upravičenci bi morali proračun po potrebi podrobno opredeliti in organizirati v skladne delovne sklope (npr. razdeljene na „vodenje projekta“, „usposabljanje“, „organizacija dogodkov“, „priprava in izvajanje mobilnosti“, „obveščanje in razširjanje“, „zagotavljanje kakovosti“ itd.);
 • v predlogu morajo biti opisane aktivnosti, zajete v posameznem delovnem sklopu;
 • prijavitelji morajo v svojem predlogu navesti razčlenitev ocenjenih stroškov, ki prikazuje deleže za posamezne delovne sklope (in v vsakem delovnem sklopu delež, dodeljen vsakemu upravičencu in povezanemu subjektu);
 • stroški lahko zajemajo stroške osebja, potne stroške in stroške bivanja, stroške opreme in oddaje naročil podizvajalcem ter druge stroške (kot so razširjanje informacij, objave ali prevodi).

Predlogi bodo ocenjeni v skladu s standardnimi postopki ocenjevanja ob pomoči notranjih in/ali zunanjih strokovnjakov. Strokovnjaki bodo ocenili kakovost predlogov glede na zahteve, opredeljene v razpisu, ter pričakovani učinek, kakovost in učinkovitost ukrepa.

Po oceni predloga bo odredbodajalec določil pavšalni znesek ob upoštevanju ugotovitev opravljene ocene. Za skupne ocenjene upravičene stroške, določene po oceni, se bo uporabila stopnja sofinanciranja v višini 80 %.

Elementi nepovratnih sredstev (najvišji znesek nepovratnih sredstev, stopnja financiranja, skupni upravičeni stroški itd.) bodo določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Finančna podpora tretjim osebam v obliki nepovratnih sredstev ali nagrad je dovoljena.

Stroški prostovoljcev so dovoljeni. Ti so v obliki stroškov na enoto, kot so opredeljeni v sklepu Komisije o stroških na enoto za prostovoljce1 .

Dosežki projekta bodo ocenjeni na podlagi dokončanih rezultatov. Shema financiranja bi omogočila osredotočenost na izložke in ne na vložke, zato bi bil poudarek na kakovosti in stopnji doseganja merljivih ciljev.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

Tagged in:  Jean Monnet