Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Jean Мonnet -toimintapoliittinen keskustelu

Korkeakoulutusalan laajojen temaattisten verkostojen (yksi EU:n sisäisiä kysymyksiä käsittelevä verkosto ja yksi ulkopoliittisia kysymyksiä käsittelevä verkosto, joissa käsitellään vuosittain yhtä erityistä painopistealuetta) ensisijaisena tavoitteena on kerätä ja jakaa tutkimustuloksia, kurssien ja kokemusten sisältöä ja tuotteita (kuten tutkimuksia ja artikkeleita) ja keskustella niistä kumppaneiden kesken. Kukin verkosto luo välineen, jonka avulla kumppanit voivat jakaa tieteellisiä saavutuksiaan ja suorittaa vertaisarviointeja sekä kommentoida lähetettyjä asiakirjoja. Verkoston koordinaattori valitsee säännöllisesti komissiolle toimitettavat innovatiivisimmat ja kiinnostavimmat tulokset.

EU:n sisäisiä kysymyksiä käsittelevä verkosto käsittelee seuraavaa aihealuetta: ”Euroopan tulevaisuus”.

Ulkopoliittisia kysymyksiä käsittelevä verkosto käsittelee seuraavaa aihealuetta: ”Eurooppa maailmassa”.

Temaattisten verkostojen lopullisena tavoitteena on antaa säännöllistä palautetta (esimerkiksi sähköisellä uutiskirjeellä) alan edistyneimmistä ja innovatiivisimmista käytännöistä sekä tukea keskustelua ja tuoda lisäarvoa siihen.

Jean Monnet Networks -verkostot muilla koulutussektoreilla edistävät sellaisten koulujen ja ammatillisten oppilaitosten verkostojen luomista ja kehittämistä, joiden tavoitteena on vaihtaa hyviä käytäntöjä, jakaa kokemuksia sekä sisällöstä että menetelmistä ja lisätä tietoa Euroopan unioniin liittyvien kysymyksien kysymysten opettamisesta. Verkostojen olisi keskityttävä erityisesti EU:ta koskevien tosiasioiden ja tietämyksen välittämiseen oppijoille innovatiivisella ja luovalla tavalla.

Tämän ehdotuspyynnön kohteena olevia hakijoita ovat EU:n jäsenvaltioissa tai ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa sijaitsevat koulut tai ammatilliset oppilaitokset.

Korkeakoulutuksen temaattiset verkostot

Jean Monnet -verkostoihin (korkeakoulutuksen alalla) kelpoisuusperusteita:

Kuka voi hakea?

Hakemuksen voi jättää mikä tahansa jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa sijaitseva korkeakoulu.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE). Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistuvilta korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa.

Eurooppalaiset laitokset, joiden päämääränä on Euroopan edun edistäminen (ja jotka nimetään Erasmus+ -ohjelman perustamisesta annetussa asetuksessa), eivät voi hakea tämän toiminnon mukaista tukea.

Osallistujaorganisaatiot

Hakemuksen voi jättää mikä tahansa jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa sijaitseva korkeakoulu.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

EU:n sisäisiä asioita käsittelevä verkosto: vähintään 12 korkeakoulua seitsemästä eri EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Ulkopoliittisia asioita käsittelevä verkosto: vähintään 12 korkeakoulua, joista vähintään kuusi osallistujaa tulee ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista. Näiden osallistujien on saatava rahoitusta EU:n ulkoisen toiminnan välineistä.

Hankkeen kesto

3 vuotta.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste:

 • Jean Monnet -toimintapoliittinen keskustelu – EU:n sisäiset kysymykset: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU
 • Jean Monnet -toimintapoliittinen keskustelu – ulkopoliittiset kysymykset: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 1. maaliskuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Verkostoihin sovelletaan seuraavia arviointikriteereitä:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

 • Hanke-ehdotuksen relevanssi ehdotuspyynnössä määritellyn ensisijaisen aiheen kannalta.
 • Missä määrin hanke-ehdotuksella on mahdollista edistää uusien opetus-, tutkimus- tai keskustelutoimintojen kehittämistä.
 • Näyttö akateemisesta lisäarvosta.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: ehdotettujen toimintojen laatu, uutuus ja toteutettavuus
 • Ehdotetun akateemisen tuotannon analysointi- ja arviointijärjestelmän laatu
 • EU:n toimintapolitiikkaan vaikuttamiseksi ehdotetun mallin laatu
 • Missä määrin työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet.
 • Missä määrin toimintoihin osoitetut resurssit vastaavat niiden tavoitteita ja tuotoksia.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Verkoston koostumus: verkoston jäsenten maantieteellinen jakauma ja niiden osaamisen keskinäinen täydentävyys.
 • Kumppaniverkoston sisäinen organisaatio:
  • Ehdotettuihin toimintoihin osallistujilla on tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus hanke-ehdotuksessa käsiteltävän erityisen aiheen osalta.
 • Yhteistyöjärjestelyt ja roolien, vastuiden ja tehtävien jako.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

Verkostojen odotettavissa olevat pitkäkestoiset vaikutukset.

Tulosten levittäminen ja viestintä:

 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista verkostoihin osallistuvassa laitoksessa ja sen ulkopuolella: 
  • tietoisuuden lisääminen toiminnoista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen.
 • Missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän
  • sosiaalinen media, julkaisut jne.
  • tapahtumat.
 • Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi samaa aihetta koskeva hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Kunkin avustuksen kertakorvauksen määrä määritetään hakijan ehdottaman toiminnon arvioidun budjetin perusteella. Myöntävä viranomainen vahvistaa kunkin avustuksen kertakorvauksen määrän hanke-ehdotusten, arviointitulosten, rahoitusosuuksien ja ehdotuspyynnössä asetetun avustuksen enimmäismäärän perusteella.

EU-avustus on enintään 1 000 000 euroa EU:n sisäisiä kysymyksiä käsittelevää verkostoa kohden.

EU-avustus on enintään 1 200 000 euroa ulkopoliittisia kysymyksiä verkostoa kohden.

Miten hankkeen kertakorvaus määritetään?

Hakijoiden on täytettävä yksityiskohtainen budjettitaulukko hakulomakkeen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat seikat:

 • Edunsaajan tai -saajien olisi eriteltävä talousarvio tarpeen mukaan ja jaoteltava se johdonmukaisiin työpaketteihin (esimerkiksi ”hankehallinto”, ”koulutus”, ”tapahtumien järjestäminen”, ”liikkuvuuden valmistelu ja toteutus”, ”viestintä ja tulosten levittäminen” ja ”laadunvarmistus”).
 • Hanke-ehdotuksessa on kuvattava kunkin työpaketin kattamat toiminnot.
 • Hakijoiden on esitettävä hanke-ehdotuksessaan arvioitujen kustannusten erittely, josta käy ilmi kunkin työpaketin osuus (ja kussakin työpaketissa kullekin edunsaajalle ja sidosyhteisölle osoitettu osuus).
 • Kustannukset voivat olla henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksia, laite- ja alihankintakustannuksia sekä muita kustannuksia (tiedonlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hanke-ehdotukset arvioidaan tavanomaisten arviointimenettelyjen mukaisesti sisäisten ja/tai ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijat arvioivat hanke-ehdotusten laadun ehdotuspyynnössä määriteltyjen vaatimusten ja toiminnon odotettujen vaikutusten, laadun ja tehokkuuden perusteella.

Hanke-ehdotuksen arvioinnin jälkeen tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa kertakorvauksen ottaen huomioon suoritetun arvioinnin tulokset. Kertakorvaus on enintään 80 prosenttia arvioinnin jälkeen määritellystä alustavasta budjetista.

Avustusperusteet (kuten avustuksen enimmäismäärä, rahoitusaste ja tukikelpoiset kokonaiskustannukset) vahvistetaan avustussopimuksessa.

Hankkeen saavutukset arvioidaan aikaan saatujen tuotosten perusteella. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet