Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet irányadó vita

A felsőoktatás nagy tematikus hálózatai (minden évben egy belső uniós kérdésekkel foglalkozó hálózat és egy konkrét prioritással foglalkozó, külpolitikai kérdésekkel foglalkozó hálózat kap támogatást) elsődleges célja a kutatási eredményeknek, a tanfolyamok tartalmának és a tapasztalatoknak, a termékeknek (tanulmányok, cikkek stb.) az összegyűjtése, megosztása és megvitatása a partnerek között. Minden hálózat létrehoz egy olyan eszközt, amely lehetővé teszi a partnerek számára, hogy megosszák tudományos munkájukat és szakértői értékelési gyakorlatokat végezzenek, valamint észrevételeket fűzzenek a közzétett dokumentumokhoz. A hálózat koordinátora rendszeresen válogatást készít a Bizottság rendelkezésére bocsátandó leginnovatívabb és legérdekesebb eredményekből.

A belső uniós kérdésekkel foglalkozó hálózat a következő témával foglalkozik: „Európa jövője”

A külpolitikai kérdésekkel foglalkozó hálózat a következő témával foglalkozik: „Európa a nagyvilágban”

A tematikus hálózatok végső célja, hogy rendszeres visszajelzést adjanak (pl. online hírlevélen keresztül) a terület legfejlettebb és leginnovatívabb gyakorlatairól, ami támogatja és hozzáadott értékkel gazdagítja a vitát.

Az oktatás és képzés egyéb területein működő Jean Monnet hálózatok elősegítik az iskolák és szakképzést nyújtó intézmények olyan hálózatainak létrehozását és fejlesztését, amelyek célja a bevált gyakorlatok cseréje, a tartalomra és a módszertanra vonatkozó tapasztalatok megosztása, valamint az európai kérdések tanításával kapcsolatos ismeretek kiépítése. A hálózatoknak különösen arra kell összpontosítaniuk, hogy innovatív és kreatív módon juttassák el tanulóikhoz az EU-val kapcsolatos tényeket és ismereteket.

Az e felhívással célzott pályázók az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban bejegyzett iskolás és szakképző intézmények.

Tematikus felsőoktatási hálózatok

A Jean Monnet hálózatokra a következő támogathatósági feltételek vonatkoznak (a felsőoktatásban)

Ki pályázhat?

Uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező bármely felsőoktatási intézmény nyújthat be pályázatot.

Kivétel: A belarusz szervezetek (2. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

Az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A programhoz nem társult harmadik országok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük.

Az európai érdekű célt szolgáló (az Erasmus+ programot létrehozó rendeletben meghatározott) kijelölt európai intézmények nem pályázhatnak e pályázattípus keretében.

Részt vevő szervezetek/intézmények

Uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező bármely felsőoktatási intézmény nyújthat be pályázatot.

Kivétel: A belarusz szervezetek (2. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja

Belső uniós kérdésekkel foglalkozó hálózat: 7 különböző uniós tagállamban és a programhoz társult harmadik országban bejegyzett, legalább 12 felsőoktatási intézmény.

Külpolitikai kérdésekkel foglalkozó hálózat: legalább 12 felsőoktatási intézmény, amelyek legalább 6 résztvevője a programhoz nem társult harmadik országokban található meg, és amelyeket az EU külső fellépési eszközei finanszíroznak.

A projekt időtartama

3 év

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA)

Felhívás azonosítója:

 • Jean Monnet irányadó vita – Uniós belső kérdések: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU -
 • Jean Monnet irányadó vita – Külpolitikai kérdések: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak március 1-jén (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A hálózatokra a következő értékelési szempontok alkalmazandók:

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 25 pont)

 • A pályázat relevanciája a felhívásban meghatározott kiemelt téma szempontjából;
 • milyen mértékben alkalmas a pályázat az új oktatási, kutatási vagy vitatevékenységek fejlesztésének előmozdítására;
 • a tudományos hozzáadott érték bizonyítéka

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a javasolt tevékenységek minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága
 • A tudományos eredmények elemzésére és felülvizsgálatára javasolt rendszer minősége
 • Az uniós szakpolitikát alátámasztó javasolt modell minősége
 • A munkaprogram milyen mértékben kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a terjesztés szakaszai megfelelő megtervezésének igazolására
 • A tevékenységekhez rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és elérendő eredményeivel
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • A hálózat összetétele a földrajzi lefedettség és a kompetenciák egymást kiegészítő jellege tekintetében.
 • A partnerség belső szervezete:
  • A javasolt tevékenységek résztvevői profiljának és szakértelmének relevanciája és egymást kiegészítő jellege, összhangban a pályázatban tárgyalt konkrét témával.
 • Együttműködési megállapodások, valamint a szerep- és felelősségi körök, illetve a feladatok felosztása.

Hatás (maximális pontszám: 25 pont)

A hosszú távú hatással rendelkező hálózatok várható hatása.

Terjesztés és kommunikáció:

 • A tevékenységek eredményeinek a hálózatokban érintett intézményen belüli és kívüli terjesztését célzó intézkedések megfelelősége és minősége: 
  • a tevékenységekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése; 
 • Milyen mértékben érik el az előirányzott terjesztési eszközök a célcsoportot;
 • (többek között közösségi média, publikációk stb.);
  • események. 
 • Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy az eredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig legalább 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az ugyanabba a témába tartozó, egyenlő pontszámú pályázatokat a „projekt relevanciája” és a „hatás” értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

Finanszírozási szabályok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a pályázó által javasolt pályázattípus becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

Az uniós hozzájárulás maximális összege az uniós belpolitikai kérdésekkel foglalkozó hálózatonként 1 000 000 euró

Az uniós hozzájárulás maximális összege a külpolitikai kérdésekkel foglalkozó hálózatonként 1 200 000 euró

Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:

 • A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens feladatmodulokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és terjesztés”, „minőségbiztosítás” stb.);
 • A pályázatnak ismertetnie kell az egyes feladatmodulok alá tartozó tevékenységeket;
 • A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a feladatmodulonkénti részarányt (valamint az egyes feladatmodulokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolt jogalanyokhoz rendelt részarányt);
 • A költségek lefedhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk terjesztése, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. Az egyösszegű támogatás összege az értékelést követően meghatározott becsült költségvetés legfeljebb 80%-a lehet.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, teljes elszámolható költség stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

Tagged in:  Jean Monnet