Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet-debatter om politik

Stora tematiska nätverk inom den högre utbildningen ha som främsta mål  att samla in och mellan partnerna utbyta och diskutera forskningsresultat, kursinnehåll och erfarenheter samt produkter (studier, artiklar osv.). Varje nätverk ska inrätta ett verktyg som gör det möjligt för partnerna att dela med sig av sitt akademiska arbete och genomföra sakkunniggranskningar, och även kommentera de inlämnade dokumenten. Nätverkets samordnare kommer regelbundet att välja ut de mest innovativa och intressanta resultaten för att lämna in dem till kommissionen.

Under 2023 planeras följande tre tematiska nätverk:

 • Jean Monnet-nätverket för intern politik: den digitala omställningen i Europa.
 • Jean Monnet-nätverket för utrikespolitik: värderingar och demokrati.
 • Jean Monnet-nätverket för utrikespolitik: EU–Afrika.

Det slutliga målet för de tematiska nätverken är att ge regelbunden återkoppling (t.ex. ett nyhetsbrev online) om de mest avancerade och innovativa metoderna på området, för att stödja och tillföra mervärde till debatten.

Jean Monnet-nätverk på andra utbildningsområden kommer att främja inrättandet och utvecklingen av nätverk av skolor och yrkesskolor som syftar till att utbyta god praxis, utbyta erfarenheter om både innehåll och metoder samt bygga upp kunskap om undervisning om EU-frågor. Nätverken bör i synnerhet inrikta sig på att på ett innovativt och kreativt sätt förmedla fakta och kunskap om EU till sina studerande.

Sökande som omfattas av denna ansökningsomgång är skolor och yrkesskolor som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Tematiska nätverk inom den högre utbildningen

Följande kriterier för bidragsberättigande gäller för Jean Monnet-nätverk inom högre utbildning:

Vem kan söka?

För nätverket för interna EU-frågor: den digitala omställningen i Europa måste de sökande (samordnare och fullvärdiga partner) vara

 • lärosäten som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning,
 • som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

För nätverket för utrikespolitiska frågor: värderingar och demokrati måste de sökande (samordnare och fullvärdiga partner) vara              

 • lärosäten,
 • som är etablerade i en EU-medlemsstat, ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet.

Lärosäten som är etablerade i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. Deltagande lärosäten i tredjeländer som inte är associerade till programmet behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) och Ryska federationen (region 4) får inte delta i denna insats.

För nätverket för utrikespolitiska frågor: EU–Afrika måste de sökande (samordnare och fullvärdiga partner) vara

 • lärosäten,
 • etablerade i en EU-medlemsstat eller i ett tredjeland som är associerat till programmet eller i ett av följande tredjeländer som inte är associerade till programmet: länder i Afrika söder om Sahara (region 9) samt Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Tunisien (region 3).           

Lärosäten som är etablerade i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. Deltagande lärosäten i tredjeländer som inte är associerade till programmet behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Anmärkning som gäller alla nätverk: Utsedda europeiska institutioner (fastställda i förordningen för Erasmus+) med europeiska målsättningar får inte lämna in ansökningar inom ramen för denna insats.

Konsortiets sammansättning

För nätverket för interna EU-frågor: den digitala omställningen i Europa måste förslagen lämnas in

 • av ett konsortium bestående av minst tolv sökande, varav minst sju olika EU-medlemsstater och/eller tredjeländer som är associerade till programmet. Anknutna enheter räknas inte in i minimikriterierna för bidragsberättigande för konsortiets sammansättning.

För nätverket för utrikespolitiska frågor: värderingar och demokrati måste förslagen lämnas in

 • av ett konsortium bestående av minst tolv sökande, varav minst sex olika tredjeländer som inte är associerade till programmet och som omfattas av instrument för yttre åtgärder. Anknutna enheter räknas inte in i minimikriterierna för bidragsberättigande för konsortiets sammansättning.
 • Samordnaren måste vara etablerad i en EU-medlemsstat och/eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

För nätverket för utrikespolitiska frågor: EU–Afrika måste förslagen lämnas in

 • av ett konsortium med minst tio sökande från minst fem olika länder i Afrika söder om Sahara (region 9). Samordnaren måste vara etablerad i en EU-medlemsstat och/eller ett tredjeland som är associerat till programmet.
 • Anknutna enheter räknas inte in i minimikriterierna för bidragsberättigande för konsortiets sammansättning.

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer

 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON- EU-AFRICA

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in senast den 14 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Följande tilldelningskriterier gäller för nätverk:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

 • Förslagets relevans i förhållande till det prioriterade ämnesområdet enligt definitionen i ansökningsomgången.
 • I vilken utsträckning förslaget är lämpligt för att främja utvecklingen av ny undervisning, forskning eller debattverksamhet.
 • Bevis på akademiskt mervärde.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

 • Metod: kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet i fråga om de föreslagna verksamheterna.
 • Kvaliteten på det föreslagna systemet för analys och översyn av den akademiska produktionen.
 • Kvaliteten på den föreslagna modellen när det gäller inverkan på EU-politiken.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet presenteras på ett tydligt, fullständigt och samstämmigt sätt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning.
 • I vilken utsträckning de resurser som har avsatts för verksamheterna överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 25)

 • Nätverkets sammansättning i fråga om geografisk täckning och hur väl kompetenserna kompletterar varandra.
 • Intern organisation av partnerskapet:
  • Relevans och komplementaritet när det gäller profil och sakkunskap hos deltagarna i de verksamheter som föreslås i linje med det särskilda tema som behandlas i förslaget.
 • Samarbetsarrangemang och fördelning av roller, ansvar och arbetsuppgifter.

Genomslag - (högsta poäng: 25)

Nätverkens förväntade genomslag på lång sikt.

Spridning och kommunikation:

 • Lämplighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som deltar i nätverket genom att
  • öka medvetenheten om verksamheter och resultat genom att göra deltagare och organisationer mer synliga.
 • I vilken grad de planerade spridningsverktygen kommer att nå ut,
  • t.ex. genom sociala medier, publikationer,
  • evenemang.
 • Hållbarhet och kontinuitet: Ansökan omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att resultaten och fördelarna kommer att bevaras efter projektets utgång.

Förslagen måste få minst 70 poäng totalt för att kunna komma i fråga för finansiering, och minst 15 poäng inom varje tilldelningskriterium. Likvärdiga förslag inom samma ämnesområde kommer att prioriteras enligt de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Enhetsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer enhetsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

Högsta EU-bidrag per nätverk för interna EU-frågor är 1 000 000 euro.

Högsta EU-bidrag per nätverk för externa EU-frågor är 1 200 000 euro.

Hur fastställs projektets enhetsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 • Budgeten bör vid behov specificeras per bidragsmottagare och delas upp i enhetliga arbetspaket (t.ex. ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 • Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 • Förslaget ska innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna, med uppgift om andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket, den andel som har anvisats till varje bidragsmottagare och anknuten enhet).
 • Kostnaderna kan täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (t.ex. informationsspridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa enhetsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Enhetsbeloppet kommer att begränsas till högst 80 % av den uppskattade budget som fastställs efter utvärderingen.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Projektresultaten kommer att utvärderas på grundval av slutförda verksamheter. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet