Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet-debatter om politik

Stora tematiska nätverk inom den högre utbildningen (ett nätverk för interna EU-frågor och ett nätverk för utrikespolitiska frågor som behandlar en särskild prioriterad fråga kommer att stödjas varje år) vars främsta mål är att samla in och mellan partnerna utbyta och diskutera forskningsresultat, kursinnehåll och erfarenheter samt produkter (studier, artiklar osv.). Varje nätverk ska inrätta ett verktyg som gör det möjligt för partnerna att dela med sig av sitt akademiska arbete och genomföra sakkunniggranskningar, och även kommentera de inlämnade dokumenten. Nätverkets samordnare kommer regelbundet att välja ut de mest innovativa och intressanta resultaten för att lämna in dem till kommissionen.

Nätverket för interna EU-frågor ska behandla följande tematiska område: ”Europas framtid”

Nätverket för utrikespolitiska frågor ska behandla följande tematiska område: ”Europa i världen”

Det slutliga målet för de tematiska nätverken är att ge regelbunden återkoppling (t.ex. ett nyhetsbrev online) om de mest avancerade och innovativa metoderna på området, för att stödja och tillföra mervärde till debatten.

Jean Monnet-nätverk på andra utbildningsområden kommer att främja inrättandet och utvecklingen av nätverk av skolor och yrkesskolor som syftar till att utbyta god praxis, utbyta erfarenheter om både innehåll och metoder samt bygga upp kunskap om undervisning om EU-frågor. Nätverken bör i synnerhet inrikta sig på att på ett innovativt och kreativt sätt förmedla fakta och kunskap om EU till sina studerande.

Sökande som omfattas av denna ansökningsomgång är skolor och yrkesskolor som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Tematiska nätverk inom den högre utbildningen

Följande kriterier för bidragsberättigande gäller för Jean Monnet-nätverk (inom högre utbildning):

Vem kan söka?

Alla lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat, ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet kan lämna in en ansökan.

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) får inte delta i denna insats.

Lärosäten från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. Deltagande lärosäten i tredjeländer som inte är associerade till programmet behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Utsedda europeiska institutioner (fastställda i förordningen för Erasmus+) med europeiska målsättningar får inte lämna in ansökningar inom ramen för denna insats.

Deltagande organisationer

Alla lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat, ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet kan lämna in en ansökan.

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) får inte delta i denna insats.

De deltagande organisationernas antal och profil

Nätverk för interna EU-frågor: minst 12 lärosäten som har sitt säte i minst sju olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

Nätverk för utrikespolitiska frågor: minst 12 lärosäten med minst sex deltagare från tredjeländer som inte är associerade till programmet och som finansieras genom EU:s instrument för yttre åtgärder.

Projektets varaktighet

3 år

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer

 • För Jean Monnet-debatter om politik – interna EU-frågor: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU -
 • För Jean Monnet-debatter om politik – utrikespolitiska frågor: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 1 mars kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Följande tilldelningskriterier gäller för nätverk:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

 • Förslagets relevans i förhållande till det prioriterade ämnesområdet enligt definitionen i ansökningsomgången.
 • I vilken utsträckning förslaget är lämpligt för att främja utvecklingen av ny undervisning, forskning eller debattverksamhet.
 • Bevis på akademiskt mervärde.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

 • Metod: kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet i fråga om de föreslagna verksamheterna.
 • Kvaliteten på det föreslagna systemet för analys och översyn av den akademiska produktionen.
 • Kvaliteten på den föreslagna modellen när det gäller inverkan på EU-politiken.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet presenteras på ett tydligt, fullständigt och samstämmigt sätt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning.
 • I vilken utsträckning de resurser som har avsatts för verksamheterna överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 25)

 • Nätverkets sammansättning i fråga om geografisk täckning och hur väl kompetenserna kompletterar varandra.
 • Intern organisation av partnerskapet:
  • Relevansen och komplementariteten av profil och sakkunskap hos deltagarna i de verksamheter som föreslås i linje med det särskilda tema som behandlas i förslaget. 
 • Samarbetsarrangemang och fördelning av roller, ansvar och arbetsuppgifter.

Genomslag (högsta poäng: 25)

Nätverkens förväntade genomslag på lång sikt.

Spridning och kommunikation:

 • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som deltar i nätverket genom att 
  • öka medvetenheten om verksamheter och resultat genom att göra deltagare och organisationer mer synliga.
 • I vilken utsträckning de planerade spridningsverktygen kommer att nå ut,
  • t.ex. genom sociala medier, publikationer,
  • evenemang.
 • Hållbarhet och kontinuitet: Ansökan omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att resultaten och fördelarna kommer att bevaras efter projektets utgång.

Förslagen måste få minst 70 poäng totalt för att kunna komma i fråga för finansiering, och minst 15 poäng inom varje tilldelningskriterium. Likvärdiga förslag inom samma ämnesområde kommer att prioriteras enligt de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med engångsbelopp. Engångsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer engångsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

Högsta EU-bidrag per nätverk för interna EU-frågor är 1 000 000 euro.

Högsta EU-bidrag per nätverk för utrikespolitiska frågor är 1 200 000 euro.

Hur fastställs projektets engångsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 • Budgeten bör vid behov specificeras per bidragsmottagare och delas upp i enhetliga arbetspaket (t.ex. ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 • Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 • Förslaget ska innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna, med uppgift om andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket, den andel som har anvisats till varje bidragsmottagare och anknuten enhet).
 • Kostnaderna kan täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (t.ex. informationsspridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa engångsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Engångsbeloppet kommer att begränsas till högst 80 % av den uppskattade budget som fastställs efter utvärderingen.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Projektresultaten kommer att utvärderas på grundval av slutförda verksamheter. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet