Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jean Monnet-debatter om politik

Stora tematiska nätverk inom den högre utbildningen kommer att ha som främsta mål att samla in och mellan partnerna utbyta och diskutera forskningsresultat, kursinnehåll och erfarenheter samt produkter (studier, artiklar osv.). Varje nätverk ska inrätta ett verktyg som gör det möjligt för partnerna att dela med sig av sitt akademiska arbete och genomföra sakkunniggranskningar, och även kommentera de inlämnade dokumenten. Nätverkets samordnare kommer regelbundet att välja ut de mest innovativa och intressanta resultaten för att lämna in dem till kommissionen.

Under 2024 planeras följande tre tematiska nätverk:

 • Jean Monnet-nätverket för intern politik: en ekonomi för människor
 • Jean Monnet-nätverket för utrikespolitik: EU–Latinamerika,
 • Jean Monnet-nätverket för utrikespolitik: EU–Afrika.

Det slutliga målet för de tematiska nätverken är att ge regelbunden återkoppling (t.ex. ett nyhetsbrev online) om de mest avancerade och innovativa metoderna på området, för att stödja och tillföra mervärde till debatten.

Jean Monnet-nätverk på andra utbildningsområden kommer att främja inrättandet och utvecklingen av nätverk av skolor och yrkesskolor som syftar till att utbyta god praxis, utbyta erfarenheter om både innehåll och metoder samt bygga upp kunskap om undervisning om EU-frågor. Nätverken bör i synnerhet inrikta sig på att på ett innovativt och kreativt sätt förmedla fakta och kunskap om EU till sina studerande.

Sökande som omfattas av denna ansökningsomgång är skolor och yrkesskolor som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Tematiska nätverk inom den högre utbildningen

För att kunna komma i fråga för Erasmus+-bidrag måste projektförslag inom Jean Monnet-nätverket för intern politik: en ekonomi för människor uppfylla följande kriterier. 

Vilka organisationer får delta? (Vem kan söka?)  

För att vara berättigade till stöd måste de sökande (bidragsmottagare och anknutna enheter, i tillämpliga fall)  

 • vara lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till Erasmus+-programmet, 
 • vara giltigt anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning. 

Observera: Utsedda europeiska institutioner (fastställda i förordningen för Erasmus+) med europeiska målsättningar får inte lämna in ansökningar inom ramen för denna insats. 

Konsortiets sammansättning (De deltagande organisationernas antal och profil) 

Förslagen ska lämnas in av ett konsortium av minst 12 sökande som uppfyller följande villkor: 

 • Minst sju enheter från olika EU-medlemsstater och/eller tredjeländer som är anslutna till Erasmus+-programmet. 

Endast bidragsmottagare (och inte anknutna enheter) räknas in i konsortiets sammansättning. 

Geografisk plats (Plats för verksamheten) 

Verksamheten måste äga rum i de bidragsberättigade länderna (se del A i denna handledning). 

Projektets varaktighet 

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring av bidragsavtalet). 

Var ska ansökan lämnas? 

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea). 

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU

När ska ansökan lämnas in? 

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 1 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).  

Hur söker man? 

Du hittar information i del C i handledningen. 

För att kunna komma i fråga för Erasmus+-bidrag måste projektförslag inom Jean Monnet-nätverket för utrikespolitik: Latinamerika uppfylla följande kriterier. 

Vilka organisationer får delta? (Vem kan söka?) 

För att vara berättigade till stöd måste de sökande (samordnare och partner, mottagare och anknutna enheter, i tillämpliga fall)

 • vara lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till Erasmus+-programmet, 
 • eller vara lärosäten som är etablerade i följande tredjeländer som inte är associerade till programmet Erasmus+: Länder från Latinamerika (region 10) och Karibien (region 11) kan också delta, men inte som samordnare.

Lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till Erasmus+-programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Organisationer från Belarus (region 2) och Ryska federationen (region 4) får inte delta i denna insats.

Observera: Utsedda europeiska institutioner (fastställda i förordningen för Erasmus+) med europeiska målsättningar får inte lämna in ansökningar inom ramen för denna insats.

Konsortiets sammansättning (De deltagande organisationernas antal och profil) 

Förslagen ska lämnas in av ett konsortium av minst 12 sökande som uppfyller följande villkor:

 • Minst fem enheter från fem olika länder i regionen Latinamerika (region 10).
 • Samordnaren måste vara etablerad i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till Erasmus+-programmet.

Endast bidragsmottagare (och inte anknutna enheter) räknas in i konsortiets sammansättning.

Geografisk plats (Plats för verksamheten) 

 Verksamheten måste äga rum i de bidragsberättigade länderna (se del A i denna handledning). 

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring av bidragsavtalet). 

Var ska ansökan lämnas? 

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea). 

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-LATIN-AMERICA

När ska ansökan lämnas in? 

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 1 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).  

Hur söker man? 

Du hittar information i del C i handledningen. 

För att kunna komma i fråga för Erasmus+-bidrag måste projektförslag inom Jean Monnet-nätverket för utrikespolitik: EU–Afrika uppfylla följande kriterier. 

Vilka organisationer får delta? (Vem kan söka?) 

För att vara berättigade till stöd måste de sökande (bidragsmottagare och anknutna enheter)  

 • vara lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till Erasmus+-programmet, 
 • vara lärosäten som är etablerade i följande tredjeländer som inte är associerade till Erasmus+-programmet: länder i Afrika söder om Sahara (region 9). Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko och Tunisien (region 3) får också delta.

Lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. 

Observera: Utsedda europeiska institutioner (fastställda i förordningen för Erasmus+) med europeiska målsättningar får inte lämna in ansökningar inom ramen för denna insats. 

Konsortiets sammansättning  (De deltagande organisationernas antal och profil) 

Förslagen ska lämnas in av ett konsortium av minst 10 sökande som uppfyller följande villkor: 

 • Minst fem enheter från fem olika länder i regionen Afrika söder om Sahara (region 9).
 • Samordnaren måste vara etablerad i en EU-medlemsstat och/eller ett tredjeland som är associerat till programmet. 

Endast bidragsmottagare (och inte anknutna enheter) räknas in i konsortiets sammansättning. 

Geografisk plats (Plats för verksamheten) 

Verksamheten måste äga rum i de bidragsberättigade länderna (se del A i denna handledning). 

Projektets varaktighet 

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring av bidragsavtalet). 

Var ska ansökan lämnas? 

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea). 

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA 

När ska ansökan lämnas in? 

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 1 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).  

Hur söker man? 

Du hittar information i del C i handledningen. 

Följande tilldelningskriterier gäller för nätverk:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

 • Förslagets relevans i förhållande till det prioriterade ämnesområdet enligt definitionen i ansökningsomgången.
 • Förslagets relevans för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.
 • I vilken utsträckning förslaget är lämpligt för att främja utvecklingen av ny undervisning, forskning eller debattverksamhet.
 • Bevis på akademiskt mervärde.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

Metod: kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet i fråga om de föreslagna verksamheterna.

 • Kvaliteten på det föreslagna systemet för analys och översyn av den akademiska produktionen.
 • Kvaliteten på den föreslagna modellen när det gäller inverkan på EU-politiken.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet presenteras på ett tydligt, fullständigt och samstämmigt sätt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning.
 • I vilken utsträckning de resurser som har avsatts för verksamheterna överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 25)

 • Nätverkets sammansättning i fråga om geografisk täckning och hur väl kompetenserna kompletterar varandra.
 • Intern organisation av partnerskapet:
  • Relevans och komplementaritet när det gäller profil och sakkunskap hos deltagarna i de verksamheter som föreslås i linje med det särskilda tema som behandlas i förslaget.
 • Samarbetsarrangemang och fördelning av roller, ansvar och arbetsuppgifter.

Genomslag (högsta poäng: 25)

Nätverkens förväntade genomslag på lång sikt.

Spridning och kommunikation:

 • Lämplighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som deltar i nätverket genom att
 • öka medvetenheten om verksamheter och resultat genom att göra deltagare och organisationer mer synliga.
 • I vilken grad de planerade spridningsverktygen kommer att nå ut,
  • t.ex. genom sociala medier, publikationer,
  • evenemang.
 • Hållbarhet och kontinuitet: förslaget omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att resultat och fördelar kommer att bevaras när projektet har avslutats.

Förslagen måste få minst 70 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 15 poäng för var och en av kategorierna för tilldelningskriterier ovan.

Förslag med samma antal poäng prioriteras efter de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”Relevans”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Kvaliteten på projektets utformning och genomförande”. Om förslagen har tilldelats lika många poäng för detta kriterium baseras prioriteringen på poängen för kriteriet ”Genomslag”.

Om det inte går att prioritera mellan förslagen på det sätt som anges ovan kan projektportföljen i stort, förväntade positiva synergier mellan projekt eller andra faktorer kopplade till målen för ansökningsomgången beaktas för fastställa prioriteringen. Dessa faktorer dokumenteras i panelrapporten.

Förväntat genomslag

Nätverken inom högre utbildning kommer att stödja den akademiska och offentliga ”debatten om frågor som rör europeisk integration” i enlighet med artikel 8 i Erasmus+-förordningen genom att partnerna samlar in, delar och diskuterar forskningsresultat, kursinnehåll och erfarenheter samt produkter (studier, artiklar osv.). Genom att regelbundet förse kommissionen med innovativa och intressanta resultat av nätverkssamarbetet ska nätverken bidra till kommissionens beslutsfattande genom att erbjuda underlag och nya insikter om den politiska utvecklingen på de områden som utgör ansökningsomgångarnas tematiska prioriteringar. 

Nätverken för utrikespolitik ska också bidra till kapacitetsuppbyggnad vid afrikanska och latinamerikanska lärosäten på området EU-studier och EU-relaterade undervisningsprogram. 

Geografiska mål

Nätverket för intern politik bör inrikta sin verksamhet på medlemsstater och tredjeländer som är associerade till Erasmus+-programmet. Nätverken för extern politik ”EU–Afrika” och ”EU-Latinamerika” stöder det akademiska samarbetet inom Jean Monnet-insatsernas prioriterade områden mellan europeiska och afrikanska eller latinamerikanska lärosäten och är därför begränsat till medlemsstater, tredjeländer som är associerade till Erasmus+-programmet och länder i Afrika söder om Sahara (region 9); Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Tunisien (region 3) samt Latinamerika (region 10) och länder i Västindien (region 11).

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Enhetsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer enhetsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

Högsta EU-bidrag per nätverk för interna EU-frågor är 1 000 000 euro.

Högsta EU-bidrag per nätverk för externa EU-frågor är 1 200 000 euro.

Hur fastställs projektets enhetsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 • Budgeten bör vid behov specificeras per bidragsmottagare och delas upp i enhetliga arbetspaket (t.ex. ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 • Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 • Förslaget ska innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna, med uppgift om andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket, den andel som har anvisats till varje bidragsmottagare och anknuten enhet).
 • Kostnaderna kan täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (t.ex. informationsspridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa enhetsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Medfinansieringsgraden på 80 % kommer att tillämpas på de totala beräknade bidragsberättigande kostnader som fastställs efter utvärderingen.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Ekonomiskt stöd till tredje part i form av bidrag eller priser är inte tillåtet.

Kostnader för volontärer är tillåtna. De ska ha formen av enhetskostnader enligt definitionen i kommissionens beslut om enhetskostnader för volontärer1 .

Projektresultaten kommer att utvärderas på grundval av slutförd verksamhet. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet