Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akcie Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania

Akciami Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania sa podporuje výučba a výskum v oblasti štúdií o Európskej únii na celom svete.

Štúdie o Európskej únii znamenajú výučbu, učenie sa a výskum o Európskej únii, jej dejinách, cieľoch, štruktúrach, funkciách a/alebo o jej politikách.

Aktivity Jean Monnet, ktoré sa zameriavajú na rozmer Európskej únie, by mali presadzovať aktívne európske občianstvo a hodnoty, na ktorých je Európska únia postavená, a to hodnoty úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám (článok 2 Zmluvy o Európskej únii.

V prípade politík Európskej únie musia akcie Jean Monnet prispievať k šíreniu poznatkov o tom, ako môžu tieto politiky zlepšovať každodenný život občanov v EÚ a/alebo v zahraničí a/alebo ako môžu ovplyvniť systém tvorby politík v podobných oblastiach, a to buď na úrovni členských štátov, alebo v zahraničí na vnútroštátnej, regionálnej alebo globálnej úrovni. Malo by sa preukázať úplne jednoznačné prepojenie medzi predmetom návrhu a politikou EÚ a/alebo témou EÚ, na ktorú odkazuje.

Cieľom akcií Jean Monnet je zároveň smerovať verejnú diplomaciu smerom ku krajinám mimo EÚ, ako aj propagovať hodnoty EÚ a zlepšovať viditeľnosť toho, čo Európska únia predstavuje a čo chce dosiahnuť.

Ciele a kritériá vzťahujúce sa na výučbu a výskum sa opisujú ďalej.

Výučba a výskum

Ciele akcie

Akcie Jean Monnet Výučba a výskum budú:

 • podporovať excelentnosť vo výučbe a výskume v oblasti štúdií o Európskej únii na celom svete,
 • posilňovať dialóg medzi akademickou obcou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečovať tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v Európe aj v globalizovanom svete,
 • oslovovať širšiu verejnosť a šíriť vedomosti o EÚ širšej verejnosti (mimo akademického a odborného publika), a tak priblíži EÚ k verejnosti.

Cieľom akcií je zároveň smerovať verejnú diplomaciu k tretím krajinám nepridruženým k programu, ako aj propagovať hodnoty EÚ a zlepšovať viditeľnosť toho, čo Európska únia vlastne predstavuje a čo chce dosiahnuť.

Príprava projektu

Akcia Jean Monnet Výučba a výskum musí mať niektorú z týchto foriem: Moduly, katedry a centrá excelentnosti

 • Moduly sú krátke vyučovacie programy alebo kurzy v oblasti štúdií o Európskej únii ponúkané v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Každý modul má minimálne trvanie 40 vyučovacích hodín za akademický rok počas troch rokov. Moduly sa môžu zameriavať na jednu konkrétnu disciplínu v rámci európskych štúdií alebo môžu mať multidisciplinárny prístup a vyžadovať akademický vstup niekoľkých profesorov a odborníkov. Môžu mať aj formu krátkych špecializovaných alebo letných programov.
 • Katedry sú učiteľské posty so špecializáciou na štúdiá o Európskej únii (ako už bolo uvedené) určené pre univerzitných profesorov na tri roky. Katedra Jean Monnet je obsadená iba jedným profesorom, ktorý odpracuje minimálne 90 vyučovacích hodín za akademický rok. Katedra môže mať aj tím na podporu a posilnenie aktivít katedry vrátane poskytovania dodatočných vyučovacích hodín.
 • Centrum excelentnosti Jean Monnet je koordinačné stredisko kompetencií a vedomostí o predmetoch týkajúcich sa Európskej únie. Centrá by mali zhromažďovať odborné znalosti a kompetencie vysokokvalifikovaných odborníkov a mali by sa zameriavať na vytváranie synergií medzi rôznymi disciplínami a zdrojmi v oblasti európskych štúdií (ako už bolo uvedené), ako aj na vytváranie spoločných nadnárodných aktivít. Centrá okrem toho zabezpečujú otvorenosť voči občianskej spoločnosti. Dôležitou úlohou centier excelentnosti Jean Monnet je osloviť študentov fakúlt, ktorí sa bežne nezaoberajú otázkami týkajúcimi sa Európskej únie, ako aj tvorcov politík, štátnych zamestnancov, organizovanú občiansku spoločnosť a širokú verejnosť.

Prijímatelia akcie Jean Monnet (moduly a predstavitelia katedry, ako aj účastníci centra excelentnosti) musia organizovať aktivity a podujatia, ktorými sa zabezpečí otvorenosť pre tvorcov politík, štátnych zamestnancov, občiansku spoločnosť a širokú verejnosť.

Na účely modulov a katedier vyučovacie hodiny zahŕňajú hodiny priameho kontaktu v kontexte skupinových prednášok, seminárov a konzultácií, ktoré môžu mať takisto formu dištančného učenia sa, nezahŕňajú však individuálnu výučbu ani dohľad. V prípade modulov sú oprávnené aj letné kurzy.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa akcie Jean Monnet výučba a výskum

Kritériá oprávnenosti

Pre moduly Jean Monnet platia tieto kritériá oprávnenosti:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadatelia musia byť:

 • inštitúciou vysokoškolského vzdelávania,
 • zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, resp. v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia byť držiteľmi platnej charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

ECHE sa nevyžaduje v prípade účastníckych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Zloženie konzorcia

Povolené sú len žiadosti podané samostatnými žiadateľmi (samostatní prijímatelia).

Oprávnené aktivity

Modul Jean Monnet sa musí vyučovať minimálne 40 hodín za akademický rok v oblasti štúdií o Európskej únii (ako už bolo opísané) v žiadateľskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2023-MODULE

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 14. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Pre katedry Jean Monnet platia tieto kritériá oprávnenosti:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadatelia musia byť:

 • inštitúciou vysokoškolského vzdelávania,
 • zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia byť držiteľmi platnej Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Zloženie konzorcia

Povolené sú len žiadosti podané samostatnými žiadateľmi (samostatní prijímatelia).

Oprávnené aktivity

V rámci katedry Jean Monnet musí vyučovať minimálne 90 hodín za akademický rok v oblasti štúdií o Európskej únii (ako sa opisujú v programovom sprievodcovi) v žiadateľskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania predstaviteľ katedry, ktorý musí byť stálym zamestnancom žiadateľskej inštitúcie.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 14. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Pre centrá excelentnosti Jean Monnet platia tieto kritériá oprávnenosti:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadatelia musia byť:

 • inštitúciou vysokoškolského vzdelávania,
 • zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, resp. v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.
 • Jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania môže zároveň podporovať len jedno centrum excelentnosti Jean Monnet.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia mať udelenú chartu ECHE.

Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Zloženie konzorcia

Povolené sú len žiadosti podané samostatnými žiadateľmi (samostatní prijímatelia).

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2023-COE

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 14. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Pre moduly Jean Monnet platia tieto kritériá udeľovania grantov:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

Miera, do akej návrh spĺňa ciele akcie Jean Monnet:

 • zaoberá sa štúdiami o EÚ (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • posilňuje dialóg medzi akademickou sférou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečuje tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v globalizovanom svete,
 • zahŕňa aktívnu prácu v oblasti osvety a vzdelávania, ktorá rozšíri vedomosti o témach týkajúcich sa EÚ medzi širšiu spoločnosť (okrem akademického a odborného publika) a priblíži EÚ k verejnosti.

Miera, do akej má návrh dosah na prioritné cieľové skupiny:

 • vysokoškolských študentov v oblasti štúdií o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • vysokoškolských študentov, ktorí automaticky neprichádzajú do styku so štúdiami o EÚ (v oblastiach mimo práva, ekonómie a politických vied),
 • v prípade tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, potenciál posilniť verejnú diplomaciu EÚ.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť samotného projektu a životaschopnosť navrhovanej metodiky.
 • Miera, do akej pracovný program:
  • je prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov,
  • preukazuje súdržnosť medzi cieľmi a aktivitami projektu. 
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

Úroveň kompetencií a pridanej hodnoty tímu:

 • relevantnosť a doplnkovosť profilu a odborných znalostí kľúčových zamestnancov zapojených do navrhovaných aktivít (v akademickej, ako aj neakademickej oblasti, ak je to vhodné), pokiaľ ide o štúdiá o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku) a konkrétnu tému, ktorou sa návrh zaoberá.

Vplyv (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv projektu na základe dlhodobého vplyvu:

 •  na inštitúciu organizujúcu akciu Jean Monnet,
 •  na študentov a učiacich sa, ktorí majú prospech z akcie Jean Monnet, 
  • skvalitnené alebo inovačné učebné plány,
  • lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov,
  • posilnená spolupráca s partnermi z iných krajín,
  • vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov na výučbu a výskum v predmetoch týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať predmety týkajúce sa EÚ,
 •  na iné organizácie a jednotlivcov zapojených na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie organizujúcej akciu Jean Monnet a mimo nej: 
  • šírenie odkazu,
  • zvyšovanie povedomia o projektoch a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
  • oslovenie skupín mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
  • prenosnosť a premietnutie do nových politík a zlepšených postupov,
 • miera, do akej plánované nástroje šírenia informácií dosiahnu cieľovú skupinu prostredníctvom:
  • médií (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
  • podujatí.

Udržateľnosť a kontinuita: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov projektu aj po jeho skončení.

Návrhy musia získať celkovo aspoň 70 bodov15 bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pre katedry Jean Monnet platia tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

Miera, do akej návrh spĺňa ciele akcie Jean Monnet:

 • zaoberá sa štúdiami o Európskej únii (ako sa opisujú v úvodnom odseku),
 • posilňuje dialóg medzi akademickou sférou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečuje tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v globalizovanom svete,
 • zahŕňa aktívnu prácu v oblasti osvety a vzdelávania, ktorá rozšíri vedomosti o témach týkajúcich sa EÚ v spoločnosti (za hranice akademického a odborného publika) a priblíži EÚ k verejnosti.

Miera, do akej má návrh dosah na prioritné cieľové skupiny:

 • vysokoškolských študentov v oblasti štúdií o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • vysokoškolských študentov, ktorí automaticky neprichádzajú do styku so štúdiami o EÚ (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • v prípade tretích krajín nepridružených k programu potenciál posilniť verejnú diplomaciu EÚ.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť samotného projektu a životaschopnosť navrhovanej metodiky.
 • Riadenie: miera, do akej pracovný program: 
  • je prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov,
  • preukazuje súdržnosť medzi cieľmi a aktivitami projektu.
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

 • Vynikajúci profil a odborné znalosti predstaviteľa katedry v oblasti štúdií o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku).
 • Relevantnosť a doplnkovosť profilu a odbornosti predstaviteľa katedry a kľúčových zamestnancov zapojených do navrhovaných aktivít v rámci projektu, pokiaľ ide o štúdiá o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku) a konkrétne témy, ktorými sa návrh zaoberá.
 • Doklad o úrovni odborných znalostí v oblasti výskumu predmetov týkajúcich sa EÚ.

Vplyv (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv projektu na základe dlhodobého vplyvu:

 •  na inštitúciu organizujúcu akciu Jean Monnet,
 •  na študentov a učiacich sa, ktorí majú prospech z akcie Jean Monnet, 
  • skvalitnené alebo inovačné učebné plány,
  • lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov,
  • posilnená spolupráca s partnermi z iných krajín,
  • vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov na výučbu a výskum v predmetoch týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať predmety týkajúce sa EÚ,
 •  na iné organizácie a jednotlivcov zapojených na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie organizujúcej akciu Jean Monnet a mimo nej: 
  • šírenie odkazu,
  • zvyšovanie povedomia o projektoch a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
  • oslovenie skupín mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
  • prenosnosť a premietnutie do nových politík a zlepšených postupov;
 • miera, do akej plánované nástroje šírenia informácií dosiahnu cieľovú skupinu prostredníctvom:
  • médií (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
  • podujatí.

Udržateľnosť a kontinuita: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov projektu aj po jeho skončení.

Návrhy musia získať celkovo aspoň 70 bodov a 15 bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pre centrá excelentnosti Jean Monnet platia tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

Miera, do akej návrh spĺňa ciele aktivít Jean Monnet:

 • zaoberá sa štúdiami o EÚ (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • posilňuje dialóg medzi akademickou sférou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečuje tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v globalizovanom svete,
 • zahŕňa aktívnu prácu v oblasti osvety a vzdelávania, ktorá rozšíri vedomosti o témach týkajúcich sa EÚ medzi širšiu spoločnosť (okrem akademického a odborného publika) a priblíži EÚ k verejnosti.

Miera, do akej má návrh dosah na viaceré cieľové skupiny:

 • druh prijímateľov odborných znalostí navrhovaného centra,
 • zapojenie fakúlt/katedier, ktoré nesúvisia so štúdiami v oblasti EÚ,
 • v prípade tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, potenciál posilniť verejnú diplomaciu EÚ.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť samotného projektu a životaschopnosť navrhovanej metodiky.
 • Miera, do akej pracovný program: 
  • je prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov,
  • preukazuje súdržnosť medzi cieľmi a aktivitami projektu.
 • Miera, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

 • Kvalita a pridaná hodnota účastníkov centra.
 • Relevantnosť a doplnkovosť profilu a odbornosti zamestnancov zapojených do navrhovaných aktivít v rámci projektu, pokiaľ ide o štúdiá o Európskej únii a konkrétne témy, ktorými sa návrh zaoberá.
 • Podmienky spolupráce v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a rozdelenie úloh.
 • Záväzok inštitúcie rozvíjať a udržiavať centrum.

Vplyv (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv projektu na základe dlhodobého vplyvu:

 •  na inštitúciu organizujúcu akciu Jean Monnet,
 •  na fakulty/katedry, ktoré majú prospech z akcie Jean Monnet, 
  • zlepšený alebo inovačný obsah, vypracovanie nových oblastí špecifického výskumu,
  • lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov a výskumných pracovníkov,
  • posilnená spolupráca a schopnosť nadviazať styky s partnermi z iných krajín,
  • vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov na výučbu a výskum v predmetoch týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať predmety týkajúce sa EÚ,
 •  na iné organizácie a jednotlivcov zapojených na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie organizujúcej akciu Jean Monnet a mimo nej: 
  • šírenie odkazu,
  • zvyšovanie povedomia o projektoch a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
  • oslovenie skupín mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
  • prenosnosť a premietnutie do nových politík a zlepšených postupov;

Miera, do akej plánované nástroje šírenia informácií dosiahnu cieľovú skupinu prostredníctvom:

 • médií (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
 • podujatí.

Udržateľnosť a kontinuita: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov projektu aj po jeho skončení.

Návrhy musia získať celkovo aspoň 70 bodov15 bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Geografické ciele

K tejto akcii prispievajú nástroje vonkajšej činnosti EÚ. Dostupný rozpočet sa rozdelí medzi jednotlivé regióny, pričom jednotlivé rozpočtové balíky majú rôznu výšku. Ďalšie informácie o výške finančných prostriedkov v rámci každého rozpočtového balíka budú zverejnené na portáli financovania a ponúk.

Geografické ciele stanovené pre túto akciu sú:

Ázia: krajinám s najvyššími príjmami v tomto regióne môže byť pridelených najviac 75 % finančných prostriedkov,

subsaharská Afrika: prioritné budú najmenej rozvinuté krajiny, osobitný dôraz sa kladie na krajiny prioritné z hľadiska migrácie a na regionálne projekty, do ktorých sú zapojené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z viacerých krajín.

Očakávaný vplyv

Kvantitatívny

Zvyšujúci sa počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania posilňujúcich rozmer Európskej únie v disciplínach, ktorými sa zaoberajú.

Zvyšujúci sa počet predmetov týkajúcich sa Európskej únie, zavádzaný do výučby a výskumu fakúlt/katedier, v ktorých sa zorný uhol EÚ zvyčajne nerozvíja, a to nad rámec predmetov, ktoré sa zvyčajne spájajú s témou EÚ.

Kvalitatívny

Pokiaľ ide o účastníkov, ktorí sú priamo zapojení do akcií, akcie Jean Monnet Výučba a výskum budú mať priaznivé a dlhotrvajúce účinky na študentov aj výskumných pracovníkov/profesorov a:

 • podporia demokraciu a zmysel spolupatričnosti, mieru zvýšenia záujmu mládeže o európske politiky možno posudzovať prostredníctvom konkrétnych prieskumov,
 • prinesú zvýšený záujem o prehlbovanie vedomostí o konkrétnych politikách Európskej únie, čo môže viesť k aktívnejšej účasti na aktivitách a verejnej službe EÚ,
 • prinesú viac príležitostí pre mladých výskumných pracovníkov na posilnenie ich profesijných kompetencií a kariérny postup.

Pokiaľ ide o účastnícke organizácie, oblasť akcie Jean Monnet Výučba a výskum posilní novú dynamiku a:

 • zvýši kapacitu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v oblasti výučby predmetov týkajúcich sa Európskej únie,
 • priláka viac nových študentov a učiteľov, ktorí majú záujem získať vedomosti o Európskej únii,
 • zabezpečí vytváranie štruktúrovaných centier poskytujúcich vysokokvalitné vedomosti o Európskej únii a pokročilý výskum fakultám/katedrám, na ktorý je potrebná podpora.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje:

 • moduly Jean Monnet: 30 000 EUR,
 • katedry Jean Monnet: 50 000 EUR,
 • centrá excelentnosti Jean Monnet: 100 000 EUR.

Jednorazové príspevky budú pokrývať náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (na šírenie informácií, uverejňovanie, preklady).

Moduly a katedry Jean Monnet

Žiadatelia musia v žiadosti požiadať o vopred stanovenú sumu celkovej jednorazovej platby uvedenú v tabuľkách ďalej. V týchto tabuľkách sa uvádza celková jednorazová platba na krajinu, ktorá zodpovedá celkovému počtu vyučovacích hodín. Sumy v tabuľke predstavujú konečný príspevok EÚ vzhľadom na to, že je v nej započítané spolufinancovanie vo výške 75 %.

a.1)  Moduly Jean Monnet v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu

Krajina/ vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 40 h za rok) Bulharsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Lichtenštajnsko, Srbsko Turecko, Chorvátsko, Lotyšsko Maďarsko, Poľsko, Litva, Česká republika, Estónsko, Slovensko Portugalsko, Grécko, Slovinsko, Malta Cyprus, Island, Španielsko, Taliansko Írsko, Francúzsko, Fínsko Belgicko, Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Nórsko
120 – 150 11 500 EUR 13 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151 – 180 14 500 EUR 16 500 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181 – 210 16 500 EUR 19 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211 – 240 19 000 EUR 22 500 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241 – 270 21 500 EUR 25 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271 – 300 24 000 EUR 28 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301 – 330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331 – 360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

a.2)  Moduly Jean Monnet v rámci tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu

Krajina/ vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 40 h za rok) Čile, Svätý Krištof a Nevis, Mexiko, Líbya, Antigua a Barbuda, Barbados, ostatné krajiny Bahrajn, Trinidad a Tobago Saudská Arábia, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael Kórejská republika, Nový Zéland Japonsko, Spojené kráľovstvo Austrália, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švajčiarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty americké
120 – 150 11 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151 – 180 14 000 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181 – 210 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211 – 240 19 000 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241 – 270 21 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271 – 300 24 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301 – 330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331 – 360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

b.1)  Katedry Jean Monnet v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu

Krajina/ vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 90 h za rok) Bulharsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Lichtenštajnsko, Srbsko Turecko, Chorvátsko, Lotyšsko Maďarsko, Poľsko, Litva, Česká republika, Estónsko, Slovensko Portugalsko, Grécko, Slovinsko, Malta Cyprus, Island, Španielsko, Taliansko Írsko, Francúzsko, Fínsko Belgicko, Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Nórsko
270 – 300 18 000 EUR 19 000 EUR 25 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301 – 330 20 000 EUR 21 000 EUR 28 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331 – 360 22 000 EUR 23 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361 – 390 24 000 EUR 25 000 EUR 34 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391 – 420 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421 – 450 28 000 EUR 29 000 EUR 40 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451 – 480 30 000 EUR 31 000 EUR 43 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481 – 510 32 000 EUR 33 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511 – 540 34 000 EUR 35 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541 – 570 36 000 EUR 37 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571 – 600 38 000 EUR 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601 – 630 40 000 EUR 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631 – 660 42 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661 – 690 44 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691 – 720 46 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721 – 750 48 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
> 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

b.2)  Katedry Jean Monnet v rámci tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu

Krajina/ vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 90 h za rok) Čile, Svätý Krištof a Nevis, Mexiko, Líbya, Antigua a Barbuda, Barbados, ostatné krajiny Bahrajn, Trinidad a Tobago Saudská Arábia, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael Kórejská republika, Nový Zéland Japonsko, Spojené kráľovstvo Austrália, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švajčiarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty americké
270 – 300 21 000 EUR 24 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301 – 330 23 000 EUR 27 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331 – 360 25 000 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361 – 390 27 000 EUR 33 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391 – 420 29 000 EUR 36 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421 – 450 31 000 EUR 39 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451 – 480 33 000 EUR 42 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481 – 510 35 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511 – 540 37 000 EUR 48 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541 – 570 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571 – 600 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601 – 630 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631 – 660 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661 – 690 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691 – 720 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721 – 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
> 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

c)   Centrá excelentnosti Jean Monnet

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálny príspevok EÚ na jeden projekt je 100 000 EUR.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • rozpočet by mal byť podľa potreby podrobne opísaný v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky;
 • do nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education