Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akcie Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania

Akciami Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania sa podporuje výučba a výskum v oblasti štúdií o Európskej únii na celom svete.

Pod pojmom „štúdiá o EÚ“ sa myslí štúdium o Európe ako celku s osobitným dôrazom na rozmer EÚ z interného, ale aj z globálneho hľadiska.

Rozsah štúdií o EÚ sa môže líšiť, dôležité je však zaoberať sa zorným uhlom EÚ.

Štúdiá o EÚ by mali podporovať aktívne európske občianstvo a hodnoty a zaoberať sa aj úlohou EÚ v globalizovanom svete, zvyšovaním povedomia o Únii a podnecovaním budúceho zapájania sa do diania, ako aj do dialógu medzi ľuďmi.

Cieľom akcií Jean Monnet je zároveň smerovať verejnú diplomaciu smerom ku krajinám mimo EÚ, ako aj propagovať hodnoty EÚ a zlepšovať viditeľnosť toho, čo Európska únia predstavuje a čo chce dosiahnuť.

Ciele a kritériá vzťahujúce sa na výučbu a výskum sa opisujú ďalej.

Výučba a výskum

Ciele akcie

Akcie Jean Monnet Výučba a výskum budú:

 • podporovať excelentnosť vo výučbe a výskume v oblasti štúdií o Európskej únii na celom svete,
 • posilňovať dialóg medzi akademickou sférou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej a celoštátnej úrovni, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečovať tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v Európe aj v globalizovanom svete,
 • oslovovať širšiu verejnosť a šíriť vedomosti o EÚ širšej verejnosti (mimo akademického a odborného publika), a tak priblíži EÚ k verejnosti.

Cieľom akcií je zároveň smerovať verejnú diplomaciu k tretím krajinám nepridruženým k programu, ako aj propagovať hodnoty EÚ a zlepšovať viditeľnosť toho, čo Európska únia vlastne predstavuje a čo chce dosiahnuť.

Príprava projektu

Akcia Jean Monnet Výučba a výskum musí mať niektorú z týchto foriem: Moduly, katedry a centrá excelentnosti

 • Moduly sú krátke vyučovacie programy alebo kurzy v oblasti štúdií o Európskej únii ponúkané v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Každý modul má minimálne trvanie 40 vyučovacích hodín za akademický rok počas troch rokov. Moduly sa môžu zameriavať na jednu konkrétnu disciplínu v rámci európskych štúdií alebo môžu mať multidisciplinárny prístup a vyžadovať akademický vstup niekoľkých profesorov a odborníkov. Môžu mať aj formu krátkych špecializovaných alebo letných programov.
 • Katedry sú učiteľské posty so špecializáciou na štúdiá o Európskej únii (ako už bolo uvedené) určené pre univerzitných profesorov na tri roky. Katedra Jean Monnet je obsadená iba jedným profesorom, ktorý odpracuje minimálne 90 vyučovacích hodín za akademický rok. Katedra môže mať aj tím na podporu a posilnenie aktivít katedry vrátane poskytovania dodatočných vyučovacích hodín.
 • Centrum excelentnosti Jean Monnet je koordinačné stredisko kompetencií a vedomostí o predmetoch týkajúcich sa Európskej únie. Centrá by mali zhromažďovať odborné znalosti a kompetencie vysokokvalifikovaných odborníkov a mali by sa zameriavať na vytváranie synergií medzi rôznymi disciplínami a zdrojmi v oblasti európskych štúdií (ako už bolo uvedené), ako aj na vytváranie spoločných nadnárodných aktivít. Centrá okrem toho zabezpečujú otvorenosť voči občianskej spoločnosti. Dôležitou úlohou centier excelentnosti Jean Monnet je osloviť študentov fakúlt, ktorí sa bežne nezaoberajú otázkami týkajúcimi sa Európskej únie, ako aj tvorcov politík, štátnych zamestnancov, organizovanú občiansku spoločnosť a širokú verejnosť.

Prijímatelia akcie Jean Monnet (moduly a predstavitelia katedry, ako aj účastníci centra excelentnosti) musia organizovať aktivity a podujatia, ktorými sa zabezpečí otvorenosť pre tvorcov politík, štátnych zamestnancov, občiansku spoločnosť a širokú verejnosť.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa akcie Jean Monnet výučba a výskum

Kritériá oprávnenosti

Pre moduly Jean Monnet platia tieto kritériá oprávnenosti:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadosť môže predložiť každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia mať udelenú chartu ECHE.

Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách nepridružených k programu nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Počet a profil účastníckych organizácií

Jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá ne je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Trvanie projektu

3 roky

Modul Jean Monnet sa musí vyučovať minimálne 40 hodín za akademický rok v oblasti štúdií o Európskej únii (ako už bolo opísané) v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania žiadajúcej o grant.

Vyučovacie hodiny zahŕňajú hodiny priameho kontaktu v kontexte skupinových prednášok, seminárov a konzultácií, ktoré môžu mať takisto formu diaľkového vzdelávania, nezahŕňajú však individuálnu výučbu ani dohľad.

Oprávnené sú aj letné kurzy.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2022-MODULE

Kedy podať žiadosť?

žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 1. marca do 17:00:00 h (bruselského času).

Pre katedry Jean Monnet platia tieto kritériá oprávnenosti:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadosť môže predložiť každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia mať udelenú chartu ECHE.

Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Konečnú zodpovednosť za ich uplatňovanie majú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Sú povinné udržiavať aktivity katedry Jean Monnet počas celého trvania projektu. Ak musí inštitúcia nahradiť predstaviteľa katedry, musí zaslať výkonnej agentúre písomnú žiadosť na schválenie. Okrem toho musí mať nový navrhovaný predstaviteľ katedry rovnakú úroveň špecializácie v oblasti štúdií o Európskej únii.

Počet a profil účastníckych organizácií

Jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Predstavitelia katedier Jean Monnet musia byť stálymi zamestnancami inštitúcií žiadajúcich o grant.

Katedra Jean Monnet je obsadená iba jedným profesorom, predstaviteľom katedry, ktorý výhradne zodpovedá za splnenie minimálnej požiadavky na 90 vyučovacích hodín za akademický rok. Katedra môže mať aj tím na podporu svojich aktivít.

Trvanie projektu

3 roky

Minimálne 90 vyučovacích hodín štúdií o Európskej únii za akademický rok (ako už bolo uvedené) v žiadajúcej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania poskytovaných predstaviteľom katedry.

Vyučovacie hodiny zahŕňajú hodiny priameho kontaktu v kontexte skupinových prednášok, seminárov a konzultácií, ktoré môžu mať takisto formu diaľkového vzdelávania, nezahŕňajú však individuálnu výučbu ani dohľad.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 1. marca do 17:00:00 h (bruselského času).

Pre centrá excelentnosti Jean Monnet platia tieto kritériá oprávnenosti:

Kto môže požiadať o grant?

Jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo.

Jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania môže zároveň podporovať len jedno centrum excelentnosti Jean Monnet. Prijímajúca inštitúcia koordinuje aktivity za jednu alebo viacero fakúlt/katedier.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia mať udelenú chartu ECHE.

Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Počet a profil účastníckych organizácií

Jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v členskom štáte EÚ, v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii.

Trvanie projektu

3 roky.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2022-COE

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 1. marca do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Pre moduly Jean Monnet: platia tieto kritériá udeľovania grantov:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

Miera, do akej návrh spĺňa ciele akcie Jean Monnet:

 • zaoberá sa štúdiami o EÚ (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • posilňuje dialóg medzi akademickou sférou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej a celoštátnej úrovni, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečuje tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v globalizovanom svete,
 • zahŕňa aktívnu prácu v oblasti osvety a vzdelávania, ktorá rozšíri vedomosti o témach týkajúcich sa EÚ medzi širšiu spoločnosť (okrem akademického a odborného publika) a priblíži EÚ k verejnosti.

Miera, do akej má návrh dosah na prioritné cieľové skupiny:

 • vysokoškolských študentov v oblasti štúdií o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • vysokoškolských študentov, ktorí automaticky neprichádzajú do styku so štúdiami o EÚ (v oblastiach mimo práva, ekonómie a politických vied),
 • v prípade tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, potenciál posilniť verejnú diplomaciu EÚ.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť samotného projektu a životaschopnosť navrhovanej metodiky.
 • Miera, do akej pracovný program:
  • je prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov,
  • preukazuje súdržnosť medzi cieľmi a aktivitami projektu.
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

Úroveň kompetencií a pridanej hodnoty tímu:

 • relevantnosť a doplnkovosť profilu a odborných znalostí kľúčových zamestnancov zapojených do navrhovaných aktivít (v akademickej, ako aj neakademickej oblasti, ak je to vhodné), pokiaľ ide o štúdiá o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku) a konkrétnu tému, ktorou sa návrh zaoberá.

Vplyv  (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv projektu na základe dlhodobého vplyvu:

 •  na inštitúciu organizujúcu akciu Jean Monnet,
 •  na študentov a učiacich sa, ktorí majú prospech z akcie Jean Monnet, 
  • skvalitnené alebo inovačné učebné plány,
  • lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov,
  • posilnená spolupráca s partnermi z iných krajín,
  • vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov na výučbu a výskum v predmetoch týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať predmety týkajúce sa EÚ, 
 •  na iné organizácie a jednotlivcov zapojených na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie organizujúcej akciu Jean Monnet a mimo nej: 
  • šírenie odkazu,
  • zvyšovanie povedomia o projektoch a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
  • oslovenie skupín mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
  • prenosnosť a premietnutie do nových politík a zlepšených postupov,  
 • miera, do akej plánované nástroje šírenia informácií dosiahnu cieľovú skupinu prostredníctvom:
  • médií (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
  • podujatí.

Udržateľnosť a ďalšie vzdelávanie: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov projektu aj po jeho skončení.

Návrhy musia získať celkovo aspoň 70 bodov15 bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Návrhy ex aequo v tej istej téme sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pre katedry Jean Monnet platia tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

Miera, do akej návrh spĺňa ciele akcie Jean Monnet:

 • posilňuje dialóg medzi akademickou sférou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej a celoštátnej úrovni, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečuje tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v globalizovanom svete,
 • zahŕňa aktívnu prácu v oblasti osvety a vzdelávania, ktorá rozšíri vedomosti o témach týkajúcich sa EÚ v spoločnosti (za hranice akademického a odborného publika) a priblíži EÚ k verejnosti.

Miera, do akej má návrh dosah na prioritné cieľové skupiny:

 • vysokoškolských študentov v oblasti štúdií o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • vysokoškolských študentov, ktorí automaticky neprichádzajú do styku so štúdiami o EÚ (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • v prípade tretích krajín nepridružených k programu potenciál posilniť verejnú diplomaciu EÚ.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť samotného projektu a životaschopnosť navrhovanej metodiky.
 • Riadenie: Miera, do akej pracovný program: 
  • je prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov,
  • preukazuje súdržnosť medzi cieľmi a aktivitami projektu. 
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia. 

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

 • Vynikajúci profil a odborné znalosti predstaviteľa katedry v oblasti štúdií o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku).
 • Relevantnosť a doplnkovosť profilu a odbornosti predstaviteľa katedry a kľúčových zamestnancov zapojených do navrhovaných aktivít v rámci projektu, pokiaľ ide o štúdiá o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku) a konkrétne témy, ktorými sa návrh zaoberá.
 • Doklad o úrovni odborných znalostí v oblasti výskumu predmetov týkajúcich sa EÚ.

Vplyv (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv projektu na základe dlhodobého vplyvu:

 •  na inštitúciu organizujúcu akciu Jean Monnet,
 •  na študentov a učiacich sa, ktorí majú prospech z akcie Jean Monnet, 
  • skvalitnené alebo inovačné učebné plány,
  • lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov,
  • posilnená spolupráca s partnermi z iných krajín,
  • vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov na výučbu a výskum v predmetoch týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať predmety týkajúce sa EÚ, 
 •  na iné organizácie a jednotlivcov zapojených na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie organizujúcej akciu Jean Monnet a mimo nej: 
  • šírenie odkazu,
  • zvyšovanie povedomia o projektoch a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
  • oslovenie skupín mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
  • prenosnosť a premietnutie do nových politík a zlepšených postupov;
 • miera, do akej plánované nástroje šírenia informácií dosiahnu cieľovú skupinu prostredníctvom:
  • médií (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
  • podujatí.

Udržateľnosť a ďalšie vzdelávanie: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov projektu aj po jeho skončení.

Návrhy musia získať celkovo aspoň 70 bodov15 bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Návrhy ex aequo v tej istej téme sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pre centrá excelentnosti Jean Monnet platia tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

Miera, do akej návrh spĺňa ciele aktivít Jean Monnet:

 • zaoberá sa štúdiami o EÚ (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • posilňuje dialóg medzi akademickou sférou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej a celoštátnej úrovni, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečuje tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v globalizovanom svete,
 • zahŕňa aktívnu prácu v oblasti osvety a vzdelávania, ktorá rozšíri vedomosti o témach týkajúcich sa EÚ medzi širšiu spoločnosť (okrem akademického a odborného publika) a priblíži EÚ k verejnosti.

Miera, do akej má návrh dosah na viaceré cieľové skupiny:

 • druh prijímateľov odborných znalostí navrhovaného centra,
 • zapojenie fakúlt/katedier, ktoré nesúvisia so štúdiami v oblasti EÚ,
 • v prípade tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, potenciál posilniť verejnú diplomaciu EÚ.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť samotného projektu a životaschopnosť navrhovanej metodiky.
 • Miera, do akej pracovný program: 
  • je prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov,
  • preukazuje súdržnosť medzi cieľmi a aktivitami projektu.
 • Miera, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

 • Kvalita a pridaná hodnota účastníkov centra.
 • Relevantnosť a doplnkovosť profilu a odbornosti zamestnancov zapojených do navrhovaných aktivít v rámci projektu, pokiaľ ide o štúdiá o Európskej únii a konkrétne témy, ktorými sa návrh zaoberá.
 • Podmienky spolupráce v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a rozdelenie úloh.
 • Záväzok inštitúcie rozvíjať a udržiavať centrum.

Vplyv (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv projektu na základe dlhodobého vplyvu:

 •  na inštitúciu organizujúcu akciu Jean Monnet,
 •  na fakulty/katedry, ktoré majú prospech z akcie Jean Monnet, 
  • zlepšený alebo inovačný obsah, vypracovanie nových oblastí špecifického výskumu,
  • lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov a výskumných pracovníkov,
  • posilnená spolupráca a schopnosť nadviazať styky s partnermi z iných krajín,
  • vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov na výučbu a výskum v predmetoch týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať predmety týkajúce sa EÚ, 
 •  na iné organizácie a jednotlivcov zapojených na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie organizujúcej akciu Jean Monnet a mimo nej: 
  • šírenie odkazu,
  • zvyšovanie povedomia o projektoch a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
  • oslovenie skupín mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
  • prenosnosť a premietnutie do nových politík a zlepšených postupov;  

miera, do akej plánované nástroje šírenia informácií dosiahnu cieľovú skupinu prostredníctvom:

 • médií (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
 • podujatí.

Udržateľnosť a ďalšie vzdelávanie: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov projektu aj po jeho skončení.

Návrhy musia získať celkovo aspoň 70 bodov15 bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Návrhy ex aequo v tej istej téme sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Geografické ciele

K tejto akcii prispievajú nástroje vonkajšej činnosti EÚ. Dostupný rozpočet sa rozdelí medzi jednotlivé regióny, pričom jednotlivé rozpočtové balíky majú rôznu výšku. Ďalšie informácie o výške finančných prostriedkov v rámci každého rozpočtového balíka budú zverejnené na portáli financovania a ponúk.

Geografické ciele stanovené pre túto akciu sú:

Ázia: krajinám s najvyššími príjmami v tomto regióne môže byť pridelených najviac 75 % finančných prostriedkov, z toho 12 % Číne a 11 % Indii,

subsaharská Afrika: prioritné budú najmenej rozvinuté krajiny, osobitný dôraz sa kladie na krajiny prioritné z hľadiska migrácie a na regionálne projekty, do ktorých sú zapojené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z viacerých krajín. Žiadna krajina nemôže získať viac ako 8 % finančných prostriedkov predpokladaných pre región.

Očakávaný vplyv

Kvantitatívny

Zvyšujúci sa počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania posilňujúcich rozmer Európskej únie v disciplínach, ktorými sa zaoberajú.

Zvyšujúci sa počet predmetov týkajúcich sa Európskej únie, zavádzaný do výučby a výskumu fakúlt/katedier, v ktorých sa zorný uhol EÚ zvyčajne nerozvíja, a to nad rámec predmetov, ktoré sa zvyčajne spájajú s témou EÚ.

Kvalitatívny

Pokiaľ ide o účastníkov, ktorí sú priamo zapojení do akcií, akcie Jean Monnet Výučba a výskum budú mať priaznivé a dlhotrvajúce účinky na študentov aj výskumných pracovníkov/profesorov a:

 • podporia demokraciu a zmysel spolupatričnosti, mieru zvýšenia záujmu mládeže o európske politiky možno posudzovať prostredníctvom konkrétnych prieskumov,
 • prinesú zvýšený záujem o prehlbovanie vedomostí o konkrétnych politikách Európskej únie, čo môže viesť k aktívnejšej účasti na aktivitách a verejnej službe EÚ,
 • prinesú viac príležitostí pre mladých výskumných pracovníkov na posilnenie ich profesijných kompetencií a kariérny postup.

Pokiaľ ide o účastnícke organizácie, oblasť akcie Jean Monnet Výučba a výskum posilní novú dynamiku a:

 • zvýši kapacitu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v oblasti výučby predmetov týkajúcich sa Európskej únie,
 • priláka viac nových študentov a učiteľov, ktorí majú záujem získať vedomosti o Európskej únii,
 • zabezpečí vytváranie štruktúrovaných centier poskytujúcich vysokokvalitné vedomosti o Európskej únii a pokročilý výskum fakultám/katedrám, na ktorý je potrebná podpora.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje:

 • moduly Jean Monnet: 30 000 EUR,
 • katedry Jean Monnet: 50 000 EUR,
 • centrá excelentnosti Jean Monnet: 100 000 EUR.

Jednorazové príspevky budú pokrývať náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (na šírenie informácií, uverejňovanie, preklady).

Moduly a katedry Jean Monnet

Žiadatelia musia v žiadosti požiadať o vopred stanovenú sumu celkovej jednorazovej platby uvedenú v tabuľkách ďalej. V týchto tabuľkách sa uvádza celková jednorazová platba na krajinu, ktorá zodpovedá celkovému počtu vyučovacích hodín. Sumy v tabuľke predstavujú konečný príspevok EÚ vzhľadom na to, že je v nej započítané spolufinancovanie vo výške 75%.

a.1)  Moduly Jean Monnet v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu

Krajina/vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 40 h za rok)

Bulharsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Lichtenštajnsko, Srbsko

Turecko, Chorvátsko, Lotyšsko

Maďarsko, Poľsko, Litva, Česká republika, Estónsko, Slovensko

Portugalsko, Grécko, Slovinsko, Malta

Cyprus, Island, Španielsko, Taliansko

Írsko, Francúzsko, Fínsko

Belgicko, Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Nórsko

120 – 150

11 500 EUR

13 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151 – 180

14 500 EUR

16 500 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181 – 210

16 500 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211 – 240

19 000 EUR

22 500 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241 – 270

21 500 EUR

25 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271 – 300

24 000 EUR

28 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301 – 330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331 – 360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

a.2)  Moduly Jean Monnet v rámci tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu

Krajina/vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 40 h za rok)

Čile, Svätý Krištof a Nevis, Mexiko, Líbya, Antigua a Barbuda, Barbados, ostatné krajiny

Územie Ruska uznané medzinárodným právom, Bahrajn, Trinidad a Tobago

Saudská Arábia, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael

Kórejská republika, Nový Zéland

Japonsko, Spojené kráľovstvo

Austrália, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švajčiarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty americké

120 – 150

11 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151 – 180

14 000 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181 – 210

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211 – 240

19 000 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241 – 270

21 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271 – 300

24 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301 – 330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331 – 360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

b.1)  Katedry Jean Monnet v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu

Krajina/vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 90 h za rok)

Bulharsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Lichtenštajnsko, Srbsko

Turecko, Chorvátsko, Lotyšsko

Maďarsko, Poľsko, Litva, Česká republika, Estónsko, Slovensko

Portugalsko, Grécko, Slovinsko, Malta

Cyprus, Island, Španielsko, Taliansko

Írsko, Francúzsko, Fínsko

Belgicko, Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Nórsko

270 – 300

18 000 EUR

19 000 EUR

25 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301 – 330

20 000 EUR

21 000 EUR

28 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331 – 360

22 000 EUR

23 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361 – 390

24 000 EUR

25 000 EUR

34 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391 – 420

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421 – 450

28 000 EUR

29 000 EUR

40 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451 – 480

30 000 EUR

31 000 EUR

43 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481 – 510

32 000 EUR

33 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511 – 540

34 000 EUR

35 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541 – 570

36 000 EUR

37 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571 – 600

38 000 EUR

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601 – 630

40 000 EUR

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631 – 660

42 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661 – 690

44 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691 – 720

46 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721 – 750

48 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

> 750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

b.2)  Katedry Jean Monnet v rámci tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu

Krajina/vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 90 h za rok)

Čile, Svätý Krištof a Nevis, Mexiko, Líbya, Antigua a Barbuda, Barbados, ostatné krajiny

Územie Ruska uznané medzinárodným právom, Bahrajn, Trinidad a Tobago

Saudská Arábia, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael

Kórejská republika, Nový Zéland

Japonsko, Spojené kráľovstvo

Austrália, Brunej, Hongkong, Kanada, Katar, Kuvajt, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty americké, Švajčiarsko

270 – 300

21 000 EUR

24 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301 – 330

23 000 EUR

27 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331 – 360

25 000 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361 – 390

27 000 EUR

33 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391 – 420

29 000 EUR

36 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421 – 450

31 000 EUR

39 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451 – 480

33 000 EUR

42 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481 – 510

35 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511 – 540

37 000 EUR

48 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541 – 570

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571 – 600

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601 – 630

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631 – 660

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661 – 690

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691 – 720

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721 – 750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

> 750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

c)  Centrá excelentnosti Jean Monnet

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálna výška príspevku EÚ na jeden projekt predstavuje 100 000 EUR.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • rozpočet by mal byť podľa potreby podrobne opísaný v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky;
 • do nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education