Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Akcie Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania

Akciami Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania sa podporuje výučba a výskum v oblasti štúdií o Európskej únii na celom svete.

Štúdie o Európskej únii znamenajú výučbu, učenie sa a výskum o Európskej únii, jej dejinách, cieľoch, štruktúrach, funkciách a/alebo o jej politikách.

Aktivity Jean Monnet, ktoré sa zameriavajú na rozmer Európskej únie, by mali presadzovať aktívne európske občianstvo a hodnoty, na ktorých je Európska únia postavená, a to hodnoty úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám (článok 2 Zmluvy o Európskej únii.

V prípade politík Európskej únie musia akcie Jean Monnet prispievať k šíreniu poznatkov o tom, ako môžu tieto politiky zlepšovať každodenný život občanov v EÚ a/alebo v zahraničí a/alebo ako môžu ovplyvniť systém tvorby politík v podobných oblastiach, a to buď na úrovni členských štátov, alebo v zahraničí na vnútroštátnej, regionálnej alebo globálnej úrovni. Malo by sa preukázať úplne jednoznačné prepojenie medzi predmetom návrhu a politikou EÚ a/alebo témou EÚ, na ktorú odkazuje.

Cieľom akcií Jean Monnet je zároveň smerovať verejnú diplomaciu smerom ku krajinám mimo EÚ, ako aj propagovať hodnoty EÚ a zlepšovať viditeľnosť toho, čo Európska únia predstavuje a čo chce dosiahnuť.

Ciele a kritériá vzťahujúce sa na výučbu a výskum sa opisujú ďalej.

Výučba a výskum

Ciele akcie

Akcie Jean Monnet Výučba a výskum budú:

 • podporovať excelentnosť vo výučbe a výskume v oblasti štúdií Európskej únie na celom svete a uľahčovať kariérny rast v oblasti štúdií EÚ pre ďalšie generácie,
 • posilňovať dialóg medzi akademickou obcou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečovať tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v Európe aj v globalizovanom svete,
 • oslovovať širšiu verejnosť a šíriť vedomosti o EÚ širšej verejnosti (mimo akademického a odborného publika), a tak priblíži EÚ k verejnosti.
 • smerovať verejnú diplomaciu k tretím krajinám nepridruženým k programu, ako aj propagovať hodnoty EÚ a zlepšovať viditeľnosť toho, čo Európska únia predstavuje a čo chce dosiahnuť.

Príprava projektu

Akcia Jean Monnet Výučba a výskum musí mať niektorú z týchto foriem: Moduly, katedry a centrá excelentnosti

 • Moduly sú krátke vyučovacie programy alebo kurzy v oblasti štúdií o Európskej únii ponúkané v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Každý modul má minimálne trvanie 40 vyučovacích hodín za akademický rok počas troch rokov. Moduly sa môžu zameriavať na jednu konkrétnu disciplínu v rámci európskych štúdií alebo môžu mať multidisciplinárny prístup a vyžadovať akademický vstup niekoľkých profesorov a odborníkov. Môžu mať aj formu krátkych špecializovaných alebo letných programov.
 • Katedry sú učiteľské posty so špecializáciou na štúdiá o Európskej únii (ako už bolo uvedené) určené pre univerzitných profesorov na tri roky. Katedra Jean Monnet je obsadená iba jedným profesorom, ktorý odpracuje minimálne 90 vyučovacích hodín za akademický rok. Katedra môže mať aj tím na podporu a posilnenie aktivít katedry vrátane poskytovania dodatočných vyučovacích hodín.
 • Centrum excelentnosti Jean Monnet je koordinačné stredisko kompetencií a vedomostí o predmetoch týkajúcich sa Európskej únie. Centrá by mali zhromažďovať odborné znalosti a kompetencie vysokokvalifikovaných odborníkov a mali by sa zameriavať na vytváranie synergií medzi rôznymi disciplínami a zdrojmi v oblasti európskych štúdií (ako už bolo uvedené), ako aj na vytváranie spoločných nadnárodných aktivít. Centrá okrem toho zabezpečujú otvorenosť voči občianskej spoločnosti. Dôležitou úlohou centier excelentnosti Jean Monnet je osloviť študentov fakúlt, ktorí sa bežne nezaoberajú otázkami týkajúcimi sa Európskej únie, ako aj tvorcov politík, štátnych zamestnancov, organizovanú občiansku spoločnosť a širokú verejnosť.

Prijímatelia akcie Jean Monnet (moduly a predstavitelia katedry, ako aj účastníci centra excelentnosti) musia organizovať aktivity a podujatia, ktorými sa zabezpečí otvorenosť pre tvorcov politík, štátnych zamestnancov, občiansku spoločnosť a širokú verejnosť.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa akcie Jean Monnet výučba a výskum

Kritériá oprávnenosti

Pre moduly Jean Monnet platia tieto kritériá oprávnenosti:

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže požiadať o grant?)

 Aby boli žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) oprávnení, musia byť:

 • inštitúciou vysokoškolského vzdelávania,
 • zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, resp. v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia byť držiteľmi platnej charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). (Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie).

Povolené sú len žiadosti podané samostatnými žiadateľmi.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Oprávnené aktivity

Modul Jean Monnet sa musí vyučovať minimálne 40 hodín za akademický rok v oblasti štúdií o Európskej únii (ako už bolo opísané).

Vyučovacie hodiny zahŕňajú hodiny priameho kontaktu v kontexte skupinových prednášok, seminárov a konzultácií, ktoré môžu mať takisto formu diaľkového vzdelávania, nezahŕňajú však individuálnu výučbu ani dohľad. V prípade modulov sú oprávnené aj letné kurzy.

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít)

Aktivity sa musia uskutočňovať v oprávnených krajinách (pozri časť A tohto sprievodcu).

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny dohody o grante sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 1. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Ako podať žiadosť?

Informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Pre katedry Jean Monnet platia tieto kritériá oprávnenosti:

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže požiadať o grant?)

Aby boli žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) oprávnení, musia byť:

 • inštitúciou vysokoškolského vzdelávania
 • zriadenou v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo tretej krajine nepridruženej k programu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia byť držiteľmi platnej charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Povolené sú len žiadosti podané samostatnými žiadateľmi.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Oprávnené aktivity

V rámci katedry Jean Monnet musí vyučovať minimálne 90 hodín za akademický rok v oblasti štúdií o Európskej únii (ako sa opisujú v programovom sprievodcovi) v žiadateľskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania predstaviteľ katedry, ktorý musí byť stálym zamestnancom žiadateľskej inštitúcie.

Vyučovacie hodiny zahŕňajú hodiny priameho kontaktu v kontexte skupinových prednášok, seminárov a konzultácií, ktoré môžu mať takisto formu diaľkového vzdelávania, nezahŕňajú však individuálnu výučbu ani dohľad. Letné kurzy nie sú oprávnené.

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít)

Aktivity sa musia uskutočňovať v oprávnených krajinách (pozri časť A tohto sprievodcu).

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny dohody o grante sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 1. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Ako podať žiadosť?

Informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Pre centrá excelentnosti Jean Monnet platia tieto kritériá oprávnenosti:

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže požiadať o grant?)

Aby boli žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) oprávnení, musia byť:

 • inštitúciou vysokoškolského vzdelávania zriadenou
 • v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo tretej krajine nepridruženej k programu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu musia byť držiteľmi platnej charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania môže zároveň podporovať len jedno centrum excelentnosti Jean Monnet.

Povolené sú len žiadosti podané samostatnými žiadateľmi.

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít)

Aktivity sa musia uskutočňovať v oprávnených krajinách (pozri časť A tohto sprievodcu).

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny dohody o grante sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2024-COE

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 1. februára do 17.00.00 h (bruselského času).

Ako podať žiadosť?

Informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Pre Moduly Jean Monnet: platia tieto kritériá udeľovania grantov:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

Miera, do akej návrh spĺňa ciele akcie Jean Monnet:

 • zaoberá sa štúdiami o EÚ (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • posilňuje dialóg medzi akademickou sférou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečuje tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v globalizovanom svete,
 • zahŕňa aktívnu prácu v oblasti osvety a vzdelávania, ktorá rozšíri vedomosti o témach týkajúcich sa EÚ medzi širšiu spoločnosť (okrem akademického a odborného publika) a priblíži EÚ k verejnosti.

Miera, do akej je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.

Miera, do akej má návrh dosah na prioritné cieľové skupiny:

 • vysokoškolských študentov v oblasti štúdií o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • vysokoškolských študentov, ktorí automaticky neprichádzajú do styku so štúdiami o EÚ (v oblastiach mimo práva, ekonómie a politických vied),
 • v prípade tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, potenciál posilniť verejnú diplomaciu EÚ.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť samotného projektu a životaschopnosť navrhovanej metodiky.
 • Miera, do akej pracovný program:
  • je prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov,
  • preukazuje súdržnosť medzi cieľmi a aktivitami projektu. 
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

Úroveň kompetencií a pridanej hodnoty tímu:

 • relevantnosť a doplnkovosť profilu a odborných znalostí kľúčových zamestnancov zapojených do navrhovaných aktivít (v akademickej, ako aj neakademickej oblasti, ak je to vhodné), pokiaľ ide o štúdiá o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku) a konkrétnu tému, ktorou sa návrh zaoberá.

Vplyv (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv projektu na základe dlhodobého vplyvu:

 •  na inštitúciu organizujúcu akciu Jean Monnet,
 •  na študentov a učiacich sa, ktorí majú prospech z akcie Jean Monnet, 
  • skvalitnené alebo inovačné učebné plány,
  • lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov,
  • posilnená spolupráca s partnermi z iných krajín,
  • vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov na výučbu a výskum v predmetoch týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať predmety týkajúce sa EÚ,
 •  na iné organizácie a jednotlivcov zapojených na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie organizujúcej akciu Jean Monnet a mimo nej: 
  • šírenie odkazu,
  • zvyšovanie povedomia o projektoch a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
  • oslovenie skupín mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
  • prenosnosť a premietnutie do nových politík a zlepšených postupov,
 • miera, do akej plánované nástroje šírenia informácií dosiahnu cieľovú skupinu prostredníctvom:
  • médií (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
  • podujatí.

Udržateľnosť a kontinuita: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov projektu aj po jeho skončení.

Návrhy musia získať aspoň 70 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať minimálne 15 bodov v každej kategórii uvedených kritérií na pridelenie grantu.

Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, priorita sa určí na základe počtov bodov získaných v rámci kritéria Kvalita návrhu a realizácie projektu. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Vplyv.

Ak na základe toho nie je možné určiť uprednostnenie, ďalšie určenie uprednostnenia je možné vykonať zohľadnením celkového portfólia projektu a vytvorením pozitívnych synergií medzi projektmi, prípadne inými faktormi súvisiacimi s cieľmi výzvy. Tieto faktory budú zdokumentované v správe panelu.

Pre Katedry Jean Monnet platia tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

Miera, do akej návrh spĺňa ciele akcie Jean Monnet:

 • zaoberá sa štúdiami o Európskej únii (ako sa opisujú v úvodnom odseku),
 • posilňuje dialóg medzi akademickou sférou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečuje tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v globalizovanom svete,
 • zahŕňa aktívnu prácu v oblasti osvety a vzdelávania, ktorá rozšíri vedomosti o témach týkajúcich sa EÚ v spoločnosti (za hranice akademického a odborného publika) a priblíži EÚ k verejnosti.

Miera, do akej je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.

Miera, do akej má návrh dosah na prioritné cieľové skupiny:

 • vysokoškolských študentov v oblasti štúdií o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • vysokoškolských študentov, ktorí automaticky neprichádzajú do styku so štúdiami o EÚ (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • v prípade tretích krajín nepridružených k programu potenciál posilniť verejnú diplomaciu EÚ.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť samotného projektu a životaschopnosť navrhovanej metodiky.
 • Miera, do akej pracovný program: 
  • je prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov,
  • preukazuje súdržnosť medzi cieľmi a aktivitami projektu.
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

 • Vynikajúci profil a odborné znalosti predstaviteľa katedry v oblasti štúdií o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku).
 • Relevantnosť a doplnkovosť profilu a odbornosti predstaviteľa katedry a kľúčových zamestnancov zapojených do navrhovaných aktivít v rámci projektu, pokiaľ ide o štúdiá o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku) a konkrétne témy, ktorými sa návrh zaoberá.
 • Doklad o úrovni odborných znalostí v oblasti výskumu predmetov týkajúcich sa EÚ.

Vplyv (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv projektu na základe dlhodobého vplyvu:

 •  na inštitúciu organizujúcu akciu Jean Monnet,
 •  na študentov a učiacich sa, ktorí majú prospech z akcie Jean Monnet, 
  • skvalitnené alebo inovačné učebné plány,
  • lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov,
  • posilnená spolupráca s partnermi z iných krajín,
  • vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov na výučbu a výskum v predmetoch týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať predmety týkajúce sa EÚ,
 •  na iné organizácie a jednotlivcov zapojených na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie organizujúcej akciu Jean Monnet a mimo nej: 
  • šírenie odkazu,
  • zvyšovanie povedomia o projektoch a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
  • oslovenie skupín mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
  • prenosnosť a premietnutie do nových politík a zlepšených postupov;
 • miera, do akej plánované nástroje šírenia informácií dosiahnu cieľovú skupinu prostredníctvom:
  • médií (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
  • podujatí.

Udržateľnosť a kontinuita: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov projektu aj po jeho skončení.

Návrhy musia získať aspoň 70 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať minimálne 15 bodov v každej kategórii uvedených kritérií na pridelenie grantu.

Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, priorita sa určí na základe počtov bodov získaných v rámci kritéria Kvalita návrhu a realizácie projektu. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Vplyv.

Ak na základe toho nie je možné určiť uprednostnenie, ďalšie určenie uprednostnenia je možné vykonať zohľadnením celkového portfólia projektu a vytvorením pozitívnych synergií medzi projektmi, prípadne inými faktormi súvisiacimi s cieľmi výzvy. Tieto faktory budú zdokumentované v správe panelu.

Pre Centrá Excelentnosti Jean Monnet platia tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

Miera, do akej návrh spĺňa ciele aktivít Jean Monnet:

 • zaoberá sa štúdiami o EÚ (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
 • posilňuje dialóg medzi akademickou sférou a spoločnosťou vrátane tvorcov politík na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, štátnych zamestnancov, aktérov občianskej spoločnosti a zástupcov na rôznych úrovniach vzdelávania a médií,
 • zabezpečuje tvorbu vedomostí a poznatkov, ktoré môžu podporiť tvorbu politík EÚ a posilniť úlohu EÚ v globalizovanom svete,
 • zahŕňa aktívnu prácu v oblasti osvety a vzdelávania, ktorá rozšíri vedomosti o témach týkajúcich sa EÚ medzi širšiu spoločnosť (okrem akademického a odborného publika) a priblíži EÚ k verejnosti.

Miera, do akej je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.

Miera, do akej má návrh dosah na viaceré cieľové skupiny:

 • druh prijímateľov odborných znalostí navrhovaného centra,
 • zapojenie fakúlt/katedier, ktoré nesúvisia so štúdiami v oblasti EÚ,
 • v prípade tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, potenciál posilniť verejnú diplomaciu EÚ.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť samotného projektu a životaschopnosť navrhovanej metodiky.
 • Miera, do akej pracovný program: 
  • je prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov,
  • preukazuje súdržnosť medzi cieľmi a aktivitami projektu.
 • Miera, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

 • Kvalita a pridaná hodnota účastníkov centra.
 • Relevantnosť a doplnkovosť profilu a odbornosti zamestnancov zapojených do navrhovaných aktivít v rámci projektu, pokiaľ ide o štúdiá o Európskej únii a konkrétne témy, ktorými sa návrh zaoberá.
 • Podmienky spolupráce v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a rozdelenie úloh.
 • Záväzok inštitúcie rozvíjať a udržiavať centrum.

Vplyv (maximálny počet bodov: 25)

Očakávaný vplyv projektu na základe dlhodobého vplyvu:

 •  na inštitúciu organizujúcu akciu Jean Monnet,
 •  na fakulty/katedry, ktoré majú prospech z akcie Jean Monnet, 
  • zlepšený alebo inovačný obsah, vypracovanie nových oblastí špecifického výskumu,
  • lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov a výskumných pracovníkov,
  • posilnená spolupráca a schopnosť nadviazať styky s partnermi z iných krajín,
  • vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov na výučbu a výskum v predmetoch týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať predmety týkajúce sa EÚ,
 •  na iné organizácie a jednotlivcov zapojených na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni.

Šírenie informácií a komunikácia:

 • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie organizujúcej akciu Jean Monnet a mimo nej: 
  • šírenie odkazu,
  • zvyšovanie povedomia o projektoch a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
  • oslovenie skupín mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
  • prenosnosť a premietnutie do nových politík a zlepšených postupov;

Miera, do akej plánované nástroje šírenia informácií dosiahnu cieľovú skupinu prostredníctvom:

 • médií (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
 • podujatí.

Udržateľnosť a kontinuita: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov projektu aj po jeho skončení.

Návrhy musia získať aspoň 70 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať minimálne 15 bodov v každej kategórii uvedených kritérií na pridelenie grantu.

Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, priorita sa určí na základe počtov bodov získaných v rámci kritéria Kvalita návrhu a realizácie projektu. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Vplyv.

Ak na základe toho nie je možné určiť uprednostnenie, ďalšie určenie uprednostnenia je možné vykonať zohľadnením celkového portfólia projektu a vytvorením pozitívnych synergií medzi projektmi, prípadne inými faktormi súvisiacimi s cieľmi výzvy. Tieto faktory budú zdokumentované v správe panelu.

Geografické ciele

K tejto akcii prispievajú nástroje vonkajšej činnosti EÚ. Dostupný rozpočet sa rozdelí medzi jednotlivé regióny, pričom jednotlivé rozpočtové balíky majú rôznu výšku. Ďalšie informácie o výške finančných prostriedkov v rámci každého rozpočtového balíka budú zverejnené na portáli financovania a ponúk.

Očakávaný vplyv

Pokiaľ ide o účastníkov, ktorí sú priamo zapojení do akcií, akcie Jean Monnet Výučba a výskum budú mať priaznivé a dlhotrvajúce účinky na študentov aj výskumných pracovníkov/profesorov, ktoré sa budú merať prostredníctvom kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov.

Kvantitatívne ukazovatele

 • Počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania posilňujúcich rozmer Európskej únie v disciplínach, ktorými sa zaoberajú.
 • Počet tém týkajúcich sa Európskej únie, zavádzaný do výučby a výskumu fakúlt/katedier, v ktorých sa zorný uhol EÚ zvyčajne nerozvíja, a to nad rámec predmetov, ktoré sa zvyčajne spájajú s témou EÚ.
 • Počet študentov, ktorých oslovili akcie Jean Monnet.
 • Počet nových predstaviteľov katedry.
 • Počet publikácií na témy súvisiace s EÚ.
 • Počet politických dokumentov na podporu tvorcov politík o témach súvisiacich s EÚ.
 • Počet projektov Jean Monnet v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.
 • Miera existencie fór a platforiem zameraných na zlepšovanie spolupráce a dialógu medzi akademickým a neakademickým svetom.
 • Viac príležitostí pre mladých výskumných pracovníkov na posilnenie ich profesijných kompetencií a kariérny postup.

Kvalitatívne ukazovatele

 • Lepšie znalosti o európskych politikách.
 • Miera, do akej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania spolupracujú so širšou spoločnosťou a neakademickým svetom na témach EÚ.
 • Zvýšenie informovanosti o problémoch súvisiacich s EÚ v neakademickom svete. 
 • Lepšie šírenie výsledkov projektov Jean Monnet v celej spoločnosti vrátane tvorcov politík.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje:

 • moduly Jean Monnet: 35 000 EUR,
 • katedry Jean Monnet: 60 000 EUR,
 • centrá excelentnosti Jean Monnet: 100 000 EUR.

Jednorazové príspevky budú pokrývať náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (na šírenie informácií, uverejňovanie, preklady).

Moduly a Katedry Jean Monnet

Žiadatelia musia v žiadosti požiadať o vopred stanovenú sumu celkovej jednorazovej platby uvedenú v tabuľkách ďalej. V týchto tabuľkách sa uvádza celková jednorazová platba na krajinu, ktorá zodpovedá celkovému počtu vyučovacích hodín.

a.1) Moduly Jean Monnet v rámci členských štátov EÚ a Tretích Krajín pridružených k Programu

Krajina/vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 40 h za rok)

Bulharsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Lichtenštajnsko, Srbsko

Turecko, Chorvátsko, Lotyšsko

Maďarsko, Poľsko, Litva, Česko, Estónsko, Slovensko

Portugalsko, Grécko, Slovinsko, Malta

Cyprus, Island, Španielsko, Taliansko

Írsko, Francúzsko, Fínsko

Belgicko, Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Nórsko

120 – 150

13 500 EUR

16 000 EUR

18 000 EUR

23,000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33,000 EUR

151 – 180

17 000 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181 – 210

19 500 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211 – 240

22 500 EUR

26 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241 – 270

25 500 EUR

30 000 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271 – 300

28 500 EUR

33 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301 – 330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331 – 360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

a.2) Moduly Jean Monnet v rámci tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k Programu

Krajina/vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 40 h za rok)

Čile, Svätý Krištof a Nevis, Mexiko, Líbya, Antigua a Barbuda, Barbados, ostatné krajiny

Bahrajn, Trinidad a Tobago

Saudská Arábia, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael

Kórejská republika, Nový Zéland

Japonsko, Spojené kráľovstvo

Austrália, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švajčiarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty americké

120 – 150

13 500 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151 – 180

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181 – 210

19 500 EUR

26 000 EUR

32,000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211 – 240

22 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241 – 270

25 500 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271 – 300

28 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301 – 330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331 – 360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

b.1) Katedry Jean Monnet v rámci členských štátov EÚ a Tretích Krajín pridružených k Programu

Krajina/vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 90 h za rok)

Bulharsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Lichtenštajnsko, Srbsko

Turecko, Chorvátsko, Lotyšsko

Maďarsko, Poľsko, Litva, Česko, Estónsko, Slovensko

Portugalsko, Grécko, Slovinsko, Malta

Cyprus, Island, Španielsko, Taliansko

Írsko, Francúzsko, Fínsko

Belgicko, Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Nórsko

270 – 300

21 500 EUR

22 500 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301 – 330

24 000 EUR

25 000 EUR

33 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331 – 360

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361 – 390

28 000 EUR

29 000 EUR

40 500 EUR

47 500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391 – 420

30 000 EUR

31 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421 – 450

32 500 EUR

33 500 EUR

47 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451 – 480

35 000 EUR

36 000 EUR

51 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481 – 510

37 500 EUR

38 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511 – 540

40 000 EUR

41 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541 – 570

42 500 EUR

43 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571 – 600

45 000 EUR

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601 – 630

47 500 EUR

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631 – 660

50 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661 – 690

52 500 EUR

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691 – 720

55 000 EUR

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721 – 750

57 500 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

> 750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

b.2) Katedry Jean Monnet v rámci tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k Programu

Krajina/vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 90 h za rok)

Čile, Svätý Krištof a Nevis, Mexiko, Líbya, Antigua a Barbuda, Barbados, ostatné krajiny

Bahrajn, Trinidad a Tobago

Saudská Arábia, Seychely, Rovníková Guinea, Omán, Izrael

Kórejská republika, Nový Zéland

Japonsko, Spojené kráľovstvo

Austrália, Brunej, Kanada, Hongkong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švajčiarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty americké

270 – 300

25 000 EUR

29 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301 – 330

27 500 EUR

32 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331 – 360

30 000 EUR

36 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361 – 390

32 500 EUR

39 500 EUR

47,500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391 – 420

35 000 EUR

41 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421 – 450

37 000 EUR

46 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451 – 480

39 000 EUR

50 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481 – 510

41,000 EUR

53,500 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

511 – 540

43 500 EUR

57 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541 – 570

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571 – 600

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601 – 630

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631 – 660

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661 – 690

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691 – 720

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721 – 750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

> 750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

c) Centrá Excelentnosti Jean Monnet

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálny príspevok EÚ na jeden projekt je 100 000 EUR.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • rozpočet by mal byť podľa potreby podrobne opísaný v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky;
 • do nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Miera spolufinancovania vo výške 80 % sa uplatní na celkové odhadované oprávnené náklady stanovené po vyhodnotení.

Finančná podpora tretím stranám vo forme grantov alebo cien je povolená.

Náklady na dobrovoľníkov sú povolené. Majú formu jednotkových nákladov, ako sú vymedzené v rozhodnutí Komisie o jednotkových nákladoch na [fn]dobrovoľníkov[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf.[/fn].

Parametre grantu (maximálna výška grantu atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education