Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ориентационен дебат „Жан Моне“

Големите тематични мрежи в областта на висшето образование (всяка година ще бъдат подкрепяни една мрежа по вътрешните въпроси на ЕС и една мрежа по въпросите на външната политика, насочени към един конкретен приоритет) ще имат за основна цел да събират, споделят и обсъждат между партньорите резултати от научни изследвания, съдържание на курсове и опит, продукти (проучвания, статии и др.). Всяка мрежа ще създаде инструмент, който ще позволи на партньорите да споделят своите академични трудове и да правят партньорски оценки, както и коментари по публикуваните документи. Координаторът на мрежата редовно ще прави подбор на най-иновативните и интересни резултати, които ще бъдат предоставени на Комисията.

Мрежата по вътрешните въпроси на ЕС разглежда следната тематична област: „Бъдещето на Европа“

Мрежата по въпросите на външната политика на ЕС разглежда следната тематична област: „Европа в света“

Крайната цел на тематичните мрежи е да предоставят редовна информация (напр. онлайн бюлетин) за най-модерните и иновативни практики в областта, като подкрепят и добавят стойност към дебата.

Мрежите „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението ще насърчават създаването и развитието на мрежи от училища и институции за ПОО, които имат за цел да обменят добри практики, да споделят опит както по отношение на съдържанието, така и по отношение на методологиите и да изградят познания за преподаването на въпроси, свързани с ЕС. Мрежите следва по-специално да се съсредоточат върху иновативното и творческо предоставяне на факти и знания за ЕС на своите ученици.

Кандидатите, към които е насочена тази покана, са училища и институти за професионално обучение, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Тематични мрежи в областта на висшето образование

За мрежите „Жан Моне“ (в областта на висшето образование) се прилагат следните критерии за допустимост:

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всяка институция за висше образование , установена в държава — членка на ЕС, в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) не са допустими за участие в това действие.

ВУ, намиращи се в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). ХВОЕ не се изисква за участващите ВУ в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Определените европейски институции, преследващи цел от европейски интерес (посочени в Регламента за създаване на програма „Еразъм+“), не могат да кандидатстват за подкрепа по това действие.

Участващи организации

Кандидат може да бъде всяка институция за висше образование, установено в държава — членка на ЕС, в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) не са допустими за участие в това действие.

Брой и профил на участващите организации

Мрежа по вътрешните въпроси на ЕС: минимум 12 институции за висше образование от 7 различни държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

Мрежа по въпросите на външната политика: минимум 12 институции за висше образование с най-малко 6 участници от трети държави, които не са асоциирани към програмата, и които са финансирани по линия на инструментите за външна дейност на ЕС.

Продължителност на проекта

3 години

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №:

 • За ориентационен дебат „Жан Моне“ — Вътрешни въпроси на ЕС: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU
 • За ориентационен дебат „Жан Моне“ — Въпроси на външната политика: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 1 март до 17:00:00 ч. (брюкселско време)

Следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства се прилагат за Мрежите:

Релевантност на проекта - (максимален резултат: 25 точки)

 • релевантност на предложението по отношение на приоритетната тема, както е определено в поканата;
 • доколко предложението има капацитет за насърчаване на развитието на нови дейности в областта на преподаването, научните изследвания или дебатите;
 • доказателства за академична добавена стойност.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимален резултат: 25 точки)

 • Методология: качество, новаторство и приложимост на предложените дейности;
 • качество на предложената система за анализ и оценка на академичните трудове;
 • качество на предложения модел за привнасяне на политиката на ЕС;
 • доколко работната програма е представена по ясен, цялостен и съгласуван начин и в нея се обръща необходимото внимание на правилното планиране на етапите на подготовка, изпълнение, оценка, последващи действия и разпространение;
 • доколко ресурсите, определени за дейностите, съответстват на техните цели и резултати.
 • Стратегия за мониторинг и оценка.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимален резултат: 25 точки)

 • Състав на мрежата по отношение на географския обхват и взаимното допълване на компетентностите.
 • Вътрешна организация на партньорството:
  • Относимост и взаимно допълване на профила и експертния капацитет на участниците, ангажирани в предложените дейности, в съответствие с конкретната тема, която се разглежда в предложението.
 • Споразумения за сътрудничество и разпределение на ролите, отговорностите и задачите.

Въздействие - (максимален резултат: 25 точки)

Очаквано въздействие на мрежите с дългосрочно влияние.

Разпространение и комуникация:

 • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от дейностите във и извън институцията участник в мрежите: 
  • повишаване на осведомеността за дейности и резултати, повишаване на видимостта на участниците и организациите;
 • доколко ще се разшири обхватът на предвидените инструменти за разпространение;
  • (включително социални медии, публикации и др.);
  • събития. 
 • Устойчивост и продължение: в предложението се предвиждат подходящи мерки и ресурси, за да се гарантира, че резултатите и ползите ще се запазят и след приключването на проекта.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки общо и най-малко 15 точки за всеки критерий за отпускане на безвъзмездни средства. Паритетните предложения в рамките на една и съща тема ще бъдат приоритизирани в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за мрежа по вътрешните въпроси на ЕС е 1 000 000 EUR

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за мрежа по въпросите на външната политика е 1 200 000 EUR

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 • Разходите може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet