Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ориентационен дебат „Жан Моне“

Основната цел на големите тематични мрежи във висшето образование ще бъде събирането, споделянето и обсъждането сред партньорите на резултатите от научните изследвания, съдържанието на курсовете и опита, продуктите (проучвания, статии и др.). Всяка мрежа ще създаде инструмент, който ще позволи на партньорите да споделят своите академични трудове и да правят партньорски оценки, както и коментари по публикуваните документи. Координаторът на мрежата редовно ще прави подбор на най-иновативните и интересни резултати, които ще бъдат предоставени на Комисията.

През 2024 г. се предвиждат три тематични мрежи:

 • Мрежа „Жан Моне“ за вътрешната политика: икономика в интерес на хората
 • Мрежа „Жан Моне“ за външната политика: ЕС—Латинска Америка
 • Мрежа „Жан Моне“ за външната политика: ЕС—Африка

Крайната цел на тематичните мрежи е да предоставят редовна информация (напр. онлайн бюлетин) за най-модерните и иновативни практики в областта, като подкрепят и добавят стойност към дебата.

Мрежите „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението ще насърчават създаването и развитието на мрежи от училища и институции за ПОО, които имат за цел да обменят добри практики, да споделят опит както по отношение на съдържанието, така и по отношение на методологиите и да изградят познания за преподаването на въпроси, свързани с ЕС. Мрежите следва по-специално да се съсредоточат върху иновативното и творческо предоставяне на факти и знания за ЕС на своите ученици.

Кандидатите, към които е насочена тази покана, са училища и институти за професионално обучение, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Тематични мрежи в областта на висшето образование

За да бъдат допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за мрежата „Жан Моне“ за вътрешната политика: „Икономика в интерес на хората“, трябва да отговарят на посочените по-долу критерии. 

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?) 

За да са допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо)  

 • да бъдат институция за висше образование (ИВО), установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата „Еразъм+“; 
 • да притежават валидно удостоверение за Харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). 

Важна забележка: Определените европейски институции, преследващи цел от европейски интерес (посочени в Регламента за създаване на програма „Еразъм+“), не могат да кандидатстват за подкрепа по това действие. 

Състав на консорциума  (Брой и профил на участващите организации) 

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от най-малко 12 кандидати, които отговарят на следните условия: 

 • най-малко 7 субекта от различни държави — членки на ЕС, и/или трети държави, асоциирани към програма „Еразъм+“. 

В състава на консорциума се включват само бенефициери (не и свързани субекти). 

Географско местоположение  (Място на изпълнение на дейностите) 

Дейностите трябва да се извършват в допустимите държави (вж. част А от настоящото ръководство). 

Продължителност на проекта  

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства). 

Къде се кандидатства? 

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA). 

Покана №: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU

Кога се кандидатства? 

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 1 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).  

Как се кандидатства? 

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство. 

За да бъдат допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за мрежата „Жан Моне“ за външната политика  „Латинска Америка“ трябва да отговарят на следните критерии. 

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?) 

За да бъдат допустими, кандидатите (координатори и партньори, бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо), трябва:

 • да бъдат институции за висше образование (ИВО), установени в държави — членки на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата „Еразъм+“; или 
 • да бъдат институции за висше образование (ИВО), установени в следните трети държави, които не са асоциирани към програмата „Еразъм+“; Държави от Латинска Америка (регион 10); Държави от Карибския басейн (регион 11) също могат да участват, но не и като координатори.

ИВО, установени в държави — членки на ЕС, и в трета държава, асоциирана към програмата „Еразъм+“, трябва да притежават валидно удостоверение за Харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ).

Организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

Важна забележка: Определените европейски институции, преследващи цел от европейски интерес (посочени в Регламента за създаване на програма „Еразъм+“), не могат да кандидатстват за подкрепа по това действие.

Състав на консорциума  (Брой и профил на участващите организации) 

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от най-малко 12 кандидати, които отговарят на следните условия:

 • минимум 5 субекта от 5 различни държави в регион Латинска Америка (регион 10);
 • Координаторът трябва да е установен в държава — членка на ЕС, и/или в трета държава, асоциирана към програмата „Еразъм+“.

В състава на консорциума се включват само бенефициери (не и свързани субекти).

Географско местоположение  (Място на изпълнение на дейностите) 

Дейностите трябва да се извършват в допустимите държави (вж. част А от настоящото ръководство). 

Продължителност на проекта  

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства). 

Къде се кандидатства? 

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA). 

Покана №: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-LATIN-AMERICA

Кога се кандидатства? 

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 1 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).  

Как се кандидатства? 

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство. 

За да бъдат допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм“, проектните предложения за мрежата „Жан Моне“ за външната политика  „ЕС—Африка“ трябва да отговарят на следните критерии. 

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?)

За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти) трябва:  

 • да бъдат институции за висше образование (ИВО), установени в държави — членки на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата „Еразъм+“; или 
 • да бъдат институции за висше образование (ИВО), установени в следните трети държави, които не са асоциирани към програмата; Държавите от Африка на юг от Сахара (регион 9); Алжир, Египет, Либия, Мароко, Тунис (регион 3) също могат да участват.

ИВО, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, трябва да притежават валидно удостоверение за харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). 

Важна забележка: Определените европейски институции, преследващи цел от европейски интерес (посочени в Регламента за създаване на програма „Еразъм+“), не могат да кандидатстват за подкрепа по това действие. 

Състав на консорциума  (Брой и профил на участващите организации) 

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от най-малко 10 кандидати, които отговарят на следните условия: 

 • минимум 5 субекта от 5 различни държави в регион Африка на юг от Сахара (регион 9);
 • Координаторът трябва да е установен в държава — членка на ЕС, и/или в трета държава, асоциирана към програмата. 

В състава на консорциума се включват само бенефициери (а не свързани субекти). 

Географско местоположение  (Място на изпълнение на дейностите) 

Дейностите трябва да се извършват в допустимите държави (вж. част А от настоящото ръководство). 

Продължителност на проекта 

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства). 

Къде се кандидатства? 

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA). 

Покана №: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA 

Кога се кандидатства? 

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 1 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).  

Как се кандидатства? 

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство. 

Следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства се прилагат за Мрежите:

Релевантност на проекта (максимален резултат: 25 точки)

 • релевантност на предложението по отношение на приоритетната тема, както е определено в поканата;
 • релевантност на предложението по отношение на зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • доколко предложението има капацитет за насърчаване на развитието на нови дейности в областта на преподаването, научните изследвания или дебатите;
 • доказателства за академична добавена стойност.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 25 точки)

 • Методология: качество, новаторство и приложимост на предложените дейности;
 • качество на предложената система за анализ и оценка на академичните трудове;
 • качество на предложения модел за привнасяне на политиката на ЕС;
 • доколко работната програма е представена по ясен, цялостен и съгласуван начин и в нея се обръща необходимото внимание на правилното планиране на етапите на подготовка, изпълнение, оценка, последващи действия и разпространение;
 • доколко ресурсите, определени за дейностите, съответстват на техните цели и резултати.
 • Стратегия за мониторинг и оценка.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 25 точки)

 • Състав на мрежата по отношение на географския обхват и взаимното допълване на компетентностите.
 • Вътрешна организация на партньорството:
  • Относимост и взаимно допълване на профила и експертния капацитет на участниците, ангажирани в предложените дейности, в съответствие с конкретната тема, която се разглежда в предложението.
 • Споразумения за сътрудничество и разпределение на ролите, отговорностите и задачите.

Въздействие (максимален резултат: 25 точки)

Очаквано въздействие на мрежите с дългосрочно влияние.

Разпространение и комуникация:

 • целесъобразност и качество на действията за разпространение на резултатите от дейностите във и извън институцията участник в мрежите:
  • повишаване на осведомеността за дейности и резултати, повишаване на видимостта на участниците и организациите;
 • доколко ще се разшири обхватът на предвидените инструменти за разпространение;
  • (включително социални медии, публикации и др.);
  • събития.
 • Устойчивост и продължение: в предложението се предвиждат подходящи мерки и ресурси, за да се гарантира, че резултатите и ползите ще се запазят и след приключването на проекта.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки. Освен това те трябва да получат 15 точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

Очаквано въздействие

Мрежите в областта на висшето образование ще подкрепят академичния и обществения „дебат по въпросите на европейската интеграция“ в съответствие с член 8 от Регламента за „Еразъм+“ чрез събиране, споделяне и обсъждане между партньорите на резултати от научни изследвания, съдържание на курсове и опит, продукти (проучвания, статии и др.). Като предоставят редовно на Комисията иновативните и интересни резултати от осъществяваното от тях сътрудничество, мрежите допринасят за изготвянето на политиките на Комисията, като предлагат факти и нов поглед върху развитието на политиките по тематичните приоритети на поканите. 

Мрежите за външна политика допринасят също така за изграждането на капацитета на африканските и латиноамериканските институции за висше образование по отношение на изучаването на теми, свързани с ЕС, и съответните учебни програми. 

Географски цели

Мрежата за вътрешна политика следва да съсредоточи дейността си върху държавите членки и третите държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“. Мрежите за външна политика „ЕС—Африка“ и „ЕС—Латинска Америка“ подкрепят академичното сътрудничество по приоритетите на действията „Жан Моне“ между европейски и африкански или латиноамерикански институции за висше образование и следователно са ограничени до държавите членки, третите държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“, и държавите от Африка на юг от Сахара (регион 9); Алжир, Египет, Либия, Мароко, Тунис (регион 3); държавите от Латинска Америка (регион 10) и държавите от Карибския басейн (регион 11).

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за мрежата по вътрешните въпроси на ЕС е 1 000 000 EUR

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за мрежата по въпросите на външната политика е 1 200 000 EUR

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 • Разходите може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Процентът на съфинансиране от 80 % ще бъде приложен към общите прогнозни допустими разходи, определени след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Допуска се финансова помощ за трети страни под формата на безвъзмездни средства или награди.

Допускат се разходи за доброволци. Те са под формата на единични разходи, както е определено в Решението на Комисията относно единичните разходи за доброволци1 .

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на крайните продукти, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet