Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2024г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2024г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Ориентационен дебат „Жан Моне“

Основната цел на големите тематични мрежи във висшето образование ще бъде събирането, споделянето и обсъждането сред партньорите на резултатите от научните изследвания, съдържанието на курсовете и опита, продуктите (проучвания, статии и  др.). Всяка мрежа ще създаде инструмент, който ще позволи на партньорите да споделят своите академични трудове и да правят партньорски оценки, както и коментари по публикуваните документи. Координаторът на мрежата редовно ще прави подбор на най-иновативните и интересни резултати, които ще бъдат предоставени на Комисията.

През 2023 г. се предвиждат три тематични мрежи:

 • Мрежа „Жан Моне“ за вътрешната политика: Цифрова трансформация в Европа
 • Мрежа „Жан Моне“ за външната политика: Ценности и демокрация
 • Мрежа „Жан Моне“ за външната политика: ЕС—Африка

Крайната цел на тематичните мрежи е да предоставят редовна информация (напр. онлайн бюлетин) за най-модерните и иновативни практики в областта, като подкрепят и добавят стойност към дебата.

Мрежите „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението ще насърчават създаването и развитието на мрежи от училища и институции за ПОО, които имат за цел да обменят добри практики, да споделят опит както по отношение на съдържанието, така и по отношение на методологиите и да изградят познания за преподаването на въпроси, свързани с ЕС. Мрежите следва по-специално да се съсредоточат върху иновативното и творческо предоставяне на факти и знания за ЕС на своите ученици.

Кандидатите, към които е насочена тази покана, са училища и институти за професионално обучение, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Тематични мрежи в областта на висшето образование

За мрежите „Жан Моне“ в областта на висшето образование се прилагат следните критерии за допустимост:

Кой може да кандидатства?

За мрежата по вътрешните въпроси на ЕС: Цифрова трансформация в Европа, кандидатите (координатор и пълноправни партньори) трябва да бъдат:

 • институция за висше образование (ИВО), която притежава валидна ХВОЕ;
 • установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата

За мрежата по въпросите на външната политика: Ценности и демокрация, кандидатите (координатор и пълноправни партньори) трябва да бъдат:

 • институция за висше образование (ИВО);
 • установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата.

ВУ, установени в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, трябва да притежават валидна ХВОЕ. ХВОЕ не се изисква за участващите ИВО в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

За мрежата по въпросите на външната политика: ЕС—Африка, кандидатите (координатор и пълноправни партньори) трябва да бъдат:

 • институция за висше образование (ИВО);
 • установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в следните трети държави, които не са асоциирани към програмата: Държавите от Африка на юг от Сахара (регион 9); Алжир, Египет, Либия, Мароко, Тунис (регион 3).

ВУ, установени в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, трябва да притежават валидна ХВОЕ. ХВОЕ не се изисква за участващите ИВО в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Забележка, отнасяща се до всички мрежи: Определените европейски институции, преследващи цел от европейски интерес (посочени в Регламента за създаване на програма „Еразъм+“), не могат да кандидатстват за подкрепа по това действие.

Състав на консорциума

За мрежата по вътрешните въпроси на ЕС: Цифрова трансформация в Европа, предложенията трябва да бъдат подадени:

 • от консорциум от най-малко 12 кандидата, от които най-малко 7 различни държави — членки на ЕС, и/или трети държави, асоциирани към програмата. Свързаните субекти не се вземат предвид при оценка на минималните критерии за допустимост на състава на консорциума.

За мрежата по въпросите на външната политика: Ценности и демокрация, предложенията трябва да бъдат подадени:

 • от консорциум от най-малко 12 кандидата, от които най-малко 6 различни трети държави, които не са асоциирани към програмата, и обхванати от инструментите за външна дейност. Свързаните субекти не се вземат предвид при оценка на минималните критерии за допустимост на състава на консорциума.
 • Координаторът трябва да е установен в държава — членка на ЕС, и/или в трета държава, асоциирана към програмата.

За мрежата по въпросите на външната политика: ЕС—Африка, предложенията трябва да бъдат подадени:

от консорциум от най-малко 10 кандидата, от които най-малко 5 различни държави от Африка на юг от Сахара (регион 9). Координаторът трябва да е установен в държава — членка на ЕС, и/или в трета държава, асоциирана към програмата.

Свързаните субекти не се вземат предвид при оценка на минималните критерии за допустимост на състава на консорциума.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №:

 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON- EU-AFRICA

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 14 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства се прилагат за Мрежите:

Релевантност на проекта - (максимален резултат: 25 точки)

 • релевантност на предложението по отношение на приоритетната тема, както е определено в поканата;
 • доколко предложението има капацитет за насърчаване на развитието на нови дейности в областта на преподаването, научните изследвания или дебатите;
 • доказателства за академична добавена стойност.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимален резултат: 25 точки)

 • Методология: качество, новаторство и приложимост на предложените дейности;
 • качество на предложената система за анализ и оценка на академичните трудове;
 • качество на предложения модел за привнасяне на политиката на ЕС;
 • доколко работната програма е представена по ясен, цялостен и съгласуван начин и в нея се обръща необходимото внимание на правилното планиране на етапите на подготовка, изпълнение, оценка, последващи действия и разпространение;
 • доколко ресурсите, определени за дейностите, съответстват на техните цели и резултати.
 • Стратегия за мониторинг и оценка.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимален резултат: 25 точки)

 • Състав на мрежата по отношение на географския обхват и взаимното допълване на компетентностите.
 • Вътрешна организация на партньорството:
  • Относимост и взаимно допълване на профила и експертния капацитет на участниците, ангажирани в предложените дейности, в съответствие с конкретната тема, която се разглежда в предложението.
 • Споразумения за сътрудничество и разпределение на ролите, отговорностите и задачите.

Въздействие (максимален резултат: 25 точки)

Очаквано въздействие на мрежите с дългосрочно влияние.

Разпространение и комуникация:

 • целесъобразност и качество на действията за разпространение на резултатите от дейностите във и извън институцията участник в мрежите:
  • повишаване на осведомеността за дейности и резултати, повишаване на видимостта на участниците и организациите;
 • доколко ще се разшири обхватът на предвидените инструменти за разпространение;
  • (включително социални медии, публикации и др.);
  • събития.
 • Устойчивост и продължение: в предложението се предвиждат подходящи мерки и ресурси, за да се гарантира, че резултатите и ползите ще се запазят и след приключването на проекта.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки общо и най-малко 15 точки за всеки критерий за отпускане на безвъзмездни средства. Паритетните предложения в рамките на една и съща тема ще бъдат приоритизирани в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за мрежата по вътрешните въпроси на ЕС е 1 000 000 EUR

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за мрежата по въпросите на външната политика е 1 200 000 EUR

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 • Разходите може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet