Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Politická debata v sítích Jean Monnet

Primárním cílem rozsáhlých tematických sítí v oblasti vysokoškolského vzdělávání bude shromažďovat, sdílet a projednávat mezi partnery výsledky výzkumu, obsah kurzů, zkušenosti s kurzy a produkty (studie, články atd.). Každá síť vytvoří nástroj, který umožní partnerům sdílet své akademické činnosti, provádět vzájemná hodnocení a také komentovat zveřejněné dokumenty. Koordinátor sítě bude pravidelně vybírat nejvíce inovativní a nejzajímavější výsledky, které budou předloženy Komisi.

V roce 2023 se předpokládají tři tematické sítě:

 • síť Jean Monnet pro vnitřní politiku: Digitální transformace v Evropě
 • síť Jean Monnet pro vnější politiku: Hodnoty a demokracie
 • síť Jean Monnet pro vnější politiku: EU–Afrika

Konečným cílem tematických sítí je poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu (např. on-line zpravodaj) týkající se nejmodernějších a nejvíce inovativních postupů v dané oblasti, podporovat diskusi a přidávat jí hodnotu.

Sítě programu Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy budou podporovat vytváření a rozvoj sítí škol a institucí odborného vzdělávání a přípravy, jejichž cílem bude výměna osvědčených postupů, sdílení zkušeností týkajících se obsahu i metodiky a budování znalostí v oblasti vyučování o evropských tématech. Sítě by se měly zaměřit zejména na to, aby účastníkům vzdělávání přinášely fakta a znalosti o EU inovativním a kreativním způsobem.

Žadateli v rámci této výzvy jsou školy a instituce odborného vzdělávání se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Tematické sítě v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Pro sítě Jean Monnet ve vysokoškolském vzdělávání se použijí tato kritéria způsobilosti:

Kdo může podat žádost?

V případě sítě pro vnitřní záležitosti EU: Digitální transformace v Evropě musí být žadatelé (koordinátor a řádní partneři):

 • vysokoškolská instituce, která je držitelem platné listiny ECHE,
 • se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

V případě sítě pro vnější politické záležitosti: Hodnoty a demokracie musí být žadatelé (koordinátor a řádní partneři):                  

 • vysokoškolské instituce,
 • se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Vysokoškolské instituce se sídlem v členských státech a třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné listiny ECHE. Od zúčastněných vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

V případě sítě pro vnější politické záležitosti: EU–Afrika musí být žadatelé (koordinátor a řádní partneři):

 • vysokoškolské instituce,
 • se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo v těchto třetích zemích nepřidružených k programu: země subsaharské Afriky (region 9), Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko (region 3).                        

Vysokoškolské instituce se sídlem v členských státech a třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné listiny ECHE. Od zúčastněných vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.

Poznámka ke všem sítím: V rámci této akce nemohou žádost podat určené evropské instituce (uvedené v nařízení zakládajícím program Erasmus+) sledující cíl evropského zájmu.

Složení konsorcia

V případě sítě pro vnitřní záležitosti EU: Digitální transformace v Evropě musí návrhy předložit:

 • konsorcium alespoň dvanácti žadatelů se sídlem v nejméně sedmi různých členských státech a/nebo třetích zemích přidružených k programu.  Přidružené subjekty se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia.

V případě sítě pro vnější politické záležitosti: Hodnoty a demokracie musí návrhy předložit:

 • konsorcium alespoň dvanácti žadatelů nejméně z šesti různých třetích zemí nepřidružených k programu a financovaných z nástrojů vnější činnosti. Přidružené subjekty se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia,
 • koordinátor musí mít sídlo v členském státě a/nebo třetí zemi přidružené k programu.

V případě sítě pro vnější politické záležitosti: EU–Afrika musí návrhy předložit:

 • konsorcium alespoň deseti žadatelů nejméně z pěti různých zemí subsaharské Afriky (region 9). Koordinátor musí mít sídlo v členském státě a/nebo třetí zemi přidružené k programu.Přidružené subjekty se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia.

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu

ID výzvy:

 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON- EU-AFRICA

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 14. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Pro sítě se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu - (maximálně 25 bodů)

 • Relevance návrhu vzhledem k prioritnímu tématu definovanému ve výzvě.
 • míra, do jaké je návrh vhodný k podpoře vývoje nových činností v oblasti výuky, výzkumu nebo diskusí.
 • doklad o akademické přidané hodnotě.

Kvalita koncepce a realizace projektu - (maximálně 25 bodů)

 • metodika: kvalita, novost a proveditelnost navrhovaných aktivit.
 • kvalita navrhovaného systému z hlediska analýzy a přezkumu výsledků akademické činnosti.
 • kvalita navrhovaného modelu z hlediska vstupních informací pro politiku EU.
 • do jaké míry je pracovní program prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků. 
 • do jaké míry jsou prostředky přiřazené aktivitám v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Strategie monitorování a hodnocení.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce - (maximálně 25 bodů)

 • Složení sítě, pokud jde o zeměpisné pokrytí a doplňkovost kompetencí.
 • Interní organizace partnerství:
  • vhodnost a doplňkovost profilu a odborných znalostí účastníků podílejících se na navrhovaných činnostech v souladu s konkrétním tématem, kterého se návrh týká.
 • Nastavení spolupráce a rozdělení úloh, odpovědností a úkolů.

Dopad - (maximálně 25 bodů)

Očekávaný dopad sítí z hlediska dlouhodobých účinků.

Šíření informací a komunikace:

 • vhodnost a kvalita akcí zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce zapojené do sítí a mimo ni: 
  • zvyšování povědomí o aktivitách a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
 • rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum:
  • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
  • akce.
 • Udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout celkového hodnocení nejméně 70 bodů a nejméně 15 bodů v každém kritériu pro udělení grantu. Návrhy v rámci stejného tématu, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše příspěvku EU na jednu síť pro vnitřní záležitosti EU činí 1 000 000 EUR.

Maximální výše příspěvku EU na jednu síť pro otázky vnější politiky činí 1 200 000 EUR.

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadových nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 • Náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) bude stanovena v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Jean Monnet