Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2023.

Úplnou příručku pro rok 2023 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Politická debata v sítích Jean Monnet

Primárním cílem rozsáhlých tematických sítí v oblasti vysokoškolského vzdělávání (každoročně bude podporována jedna síť pro vnitřní záležitosti EU a jedna síť pro otázky zahraniční politiky řešící jednu specifickou prioritu) bude shromažďovat, sdílet a projednávat mezi partnery výsledky výzkumu, obsah kurzů, zkušenosti s kurzy a produkty (studie, články atd.). Každá síť vytvoří nástroj, který umožní partnerům sdílet svou akademickou činnosti, provádět vzájemná hodnocení a také komentovat zveřejněné dokumenty. Koordinátor sítě bude pravidelně vybírat nejvíce inovativní a nejzajímavější výsledky, které budou předloženy Komisi.

Síť pro vnitřní záležitosti EU se bude věnovat tomuto tématu: „Budoucnost Evropy“.

Síť pro otázky zahraniční politiky se bude věnovat tomuto tématu: „Evropa ve světě“.

Konečným cílem tematických sítí je poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu (např. on-line zpravodaj) týkající se nejmodernějších a nejvíce inovativních postupů v dané oblasti, podporovat diskusi a přidávat jí hodnotu.

Sítě programu Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy budou podporovat vytváření a rozvoj sítí škol a institucí odborného vzdělávání a přípravy, jejichž cílem bude výměna osvědčených postupů, sdílení zkušeností týkajících se obsahu i metodiky a budování znalostí v oblasti vyučování o evropských tématech. Sítě by se měly zaměřit zejména na to, aby účastníkům vzdělávání přinášely fakta a znalosti o EU inovativním a kreativním způsobem.

Žadateli v rámci této výzvy jsou školy a instituce odborného vzdělávání se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Tematické sítě v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Pro sítě v rámci programu Jean Monnet (ve vysokoškolském vzdělávání) se použijí tato kritéria způsobilosti:

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být vysokoškolská instituce se sídlem v členském státě, třetí zemi přidružené k programu nebo v třetí zemi nepřidružené k programu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Vysokoškolské instituce usazené v členských státech a ve třetích zemích přidružených k programu musí být držiteli platné Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). Od zúčastněných vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.

V rámci této akce nemohou žádost podat určené evropské instituce (uvedené v nařízení zakládajícím program Erasmus+) sledující cíl evropského zájmu.

Zúčastněné organizace

Žadatelem může být vysokoškolská instituce se sídlem v členském státě, třetí zemi přidružené k programu nebo v třetí zemi nepřidružené k programu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Počet a profil zúčastněných organizací

Síť pro vnitřní záležitosti EU: minimálně 12 vysokoškolských institucí ze 7 různých členských států a třetích zemí přidružených k programu.

Síť pro záležitosti zahraniční politiky EU: minimálně 12 vysokoškolských institucí s nejméně 6 účastníky ze třetích zemí nepřidružených k programu a financovaných z nástrojů vnější činnosti EU.

Délka projektu

3 roky

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA)

ID výzvy:

 • Pro politickou debatu v sítích Jean Monnet – vnitřní záležitosti EU: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU -
 • Pro politickou debatu v sítích Jean Monnet – záležitosti zahraniční politiky: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 1. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Pro sítě se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu - (maximálně 25 bodů)

 • Relevance návrhu vzhledem k prioritnímu tématu definovanému ve výzvě,
 • míra, do jaké je návrh vhodný k podpoře vývoje nových činností v oblasti výuky, výzkumu nebo diskusí,
 • doklad o akademické přidané hodnotě.

Kvalita koncepce a realizace projektu - (maximálně 25 bodů)

 • Metodika: kvalita, novost a proveditelnost navrhovaných aktivit,
 • kvalita navrhovaného systému z hlediska analýzy a přezkumu výsledků akademické činnosti,
 • kvalita navrhovaného modelu z hlediska vstupních informací pro politiku EU,
 • do jaké míry je pracovní program prezentován jasným, úplným a soudržným způsobem a s náležitou péčí věnovanou odpovídajícímu plánování fází přípravy, realizace, hodnocení, následných činností a šíření výsledků,
 • do jaké míry jsou prostředky přiřazené aktivitám v souladu s jejich cíli a výstupy,
 • strategie monitorování a hodnocení.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce - (maximálně 25 bodů)

 • Složení sítě, pokud jde o zeměpisné pokrytí a doplňkovost kompetencí.
 • Interní organizace partnerství:
  • vhodnost a doplňkovost profilu a odborných znalostí účastníků podílejících se na navrhovaných činnostech v souladu s konkrétním tématem, kterého se návrh týká.
 • Nastavení spolupráce a rozdělení úloh, odpovědností a úkolů.

Dopad - (maximálně 25 bodů)

Očekávaný dopad sítí z hlediska dlouhodobých účinků.

Šíření informací a komunikace:

 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků aktivit v rámci instituce zapojené do sítí a mimo ni: 
  • zvyšování povědomí o aktivitách a jejich výsledcích, zviditelňování účastníků a organizací,
 • rozsah, v jakém předpokládané nástroje šíření informací osloví cílové publikum prostřednictvím:
  • zviditelnění v médiích (včetně sociálních médií, publikací atd.),
  • akcí.
 • udržitelnost a pokračování: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí udržení výsledků a přínosů projektu i po jeho ukončení.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout celkového hodnocení nejméně 70 bodů a nejméně 15 bodů v každém kritériu pro udělení grantu. Návrhy v rámci stejného tématu, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše příspěvku EU na jednu síť pro vnitřní záležitosti EU činí 1 000 000 EUR.

Maximální výše příspěvku EU na jednu síť pro otázky zahraniční politiky činí 1 200 000 EUR.

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadových nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 • Náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) bude stanovena v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Jean Monnet