Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Siete Jean Monnet v iných sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy

Siete škôl a inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na úrovniach ISCED 1 – 4 a/alebo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania poskytujúce odbornú prípravu/vzdelávanie učiteľov by mali slúžiť na účely zabezpečovania medzinárodného aspektu novej oblasti Jean Monnet a umožňovania výmeny osvedčených postupov a skúseností so spoločnou výučbou v rámci skupiny krajín.

Aktivitami sa uľahčí spoločná dohoda v oblasti metodík výučby záležitostí Európskej únie medzi odborníkmi z praxe pôsobiacimi v rôznych kontextoch, ktorí čelia rôznym problémom a prekážkam vyplývajúcim z vnútroštátnych právnych predpisov a štruktúry učebných plánov.

Ciele akcie

Siete Jean Monnet sú zamerané na ponúkanie podpory školám a inštitúciám OVP (ISCED 1 – 4) a/alebo inštitúciám vysokoškolského vzdelávania poskytujúcim odbornú prípravu/vzdelávanie učiteľov pri rozširovaní vedomostí o tom, ako vyučovať predmety týkajúce sa Európskej únie, pričom výučbe dodajú aj medzinárodný charakter.

Základom aktivít siete je výmena vedomostí medzi učiteľmi (spolupráca v konkrétnych predmetoch a na metodikách, spoločná výučba, spoločné aktivity). Napríklad:

 • výmena informácií o obsahu a propagácia výsledkov už použitých metodík,
 • posilnenie spolupráce medzi rôznymi školami/inštitúciami OVP (ISCED 1 – 4), poskytovateľmi odbornej prípravy/vzdelávania učiteľov, ktorou získavajú medzinárodné skúsenosti a európsky rozmer,
 • výmena vedomostí a mobilita na účely spoločnej výučby,
 • posilnenie spolupráce a vytvorenie pevnej a udržateľnej vedomostnej platformy medzi školami a inštitúciami OVP (ISCED 1 – 4) a/alebo inštitúciami vysokoškolského vzdelávania poskytujúcimi odbornú prípravu/vzdelávanie učiteľov.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa sietí Jean Monnet pre iné sektory vzdelávania a odbornej prípravy

Kritériá oprávnenosti

Kto môže požiadať o grant?

Jedna škola, jeden inštitút OVP alebo jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania poskytujúca počiatočnú a/alebo ďalšiu odbornú prípravu učiteľov škôl a/alebo inštitúcií OVP (ISCED 1 – 4) zriadená v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu v mene partnerov v navrhovanej sieti.

Účastnícke organizácie

Školy a poskytovatelia OVP (ISCED 1 – 4).

Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania poskytujúca počiatočnú a/alebo ďalšiu odbornú prípravu učiteľov škôl a/alebo inštitúcií OVP (ISCED 1 – 4) zriadená v členskom štáte EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu.

Mali by zabezpečiť, aby ich aktivity boli prínosné pre čo najväčší počet učiacich sa.

Počet a profil účastníckych organizácií

Najmenej šesť inštitúcií zriadených aspoň v troch rôznych členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu.

Najmenej štyri školy a/alebo poskytovatelia OVP (úrovne ISCED 1 až 4) a najviac dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania poskytujúce počiatočnú a/alebo ďalšiu odbornú prípravu učiteľov škôl a/alebo inštitúcia OVP (ISCED 1 – 4).

Trvanie projektu

3 roky.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA)

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 1. marca do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Príprava projektu

Siete Jean Monnet musia dodržiavať niektorú z týchto foriem:

 • zhromažďovanie metodík výučby pre učebné plány a mimoškolské aktivity a diskusia o nich,
 • získavanie a výmena osvedčených postupov o výučbe predmetov týkajúcich sa Európskej únie,
 • organizovanie spoločnej a kolaboratívnej výučby na základe mobility aj online.

To možno uskutočniť prostredníctvom:

 • vypracovania dokumentov a usmernenia, ktoré sa týkajú šírenia osvedčených postupov,
 • fyzických a online stretnutí,
 • spoločnej a kolaboratívnej výučby.

Očakávaný vplyv

Kvantitatívny

 • počet prijímateľov v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine/regióne pridruženej/pridruženom k programu.

Kvalitatívny

Siete Jean Monnet by mali zabezpečovať priaznivé a dlhotrvajúce účinky pre oblasť všeobecného vzdelávania a OVP (ISCED 1 – 4) a vedomosti účastníkom o úspešných postupoch vzdelávania žiakov a študentov v oblasti Európskej únie.

Siete prinesú viac príležitostí pre inštitúcie všeobecného vzdelávania a OVP na rozširovanie aktivít o obsah týkajúci sa Európskej únie.

Pokiaľ ide o účastnícke organizácie, od aktivít podporovaných v rámci sietí Jean Monnet sa očakáva aj dosiahnutie týchto výstupov:

 • zvýšenie kapacity začleňovania predmetov týkajúcich sa EÚ do aktivít,
 • zvýšenie medzinárodného zviditeľnenia.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Projekty sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Miera, do akej návrh spĺňa ciele akcie Jean Monnet:
  • zaoberá sa štúdiami o EÚ (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
  • umožňuje učiteľom na školách rozvíjať nové zručnosti,
  • pomáha pri výmene informácií a postupov týkajúcich sa toho, ako učiacim sa sprostredkovať viac vedomostí o EÚ,
  • uľahčuje učiteľom získavanie skúseností s mobilitou na účely poskytovania spoločnej výučby/spoločných konzultácií s partnermi,
  • prináša lepšie pochopenie EÚ a jej fungovania,
  • umožňuje učiteľom zavádzať do svojich aktivít obsah týkajúci sa EÚ.
 • Miera, do akej má návrh dosah na prioritné cieľové skupiny:
  • školy a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4),
  • učiteľov,
  • študentov.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť navrhovaných aktivít.
 • Miera, do akej pracovný program: 
  • je prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov,
  • preukazuje súdržnosť medzi cieľmi a aktivitami projektu. 
 • Miera, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

 • Vnútorná organizácia partnerstva:
  • relevantnosť a doplnkovosť profilu a odbornosti účastníkov zapojených do navrhovaných aktivít, pokiaľ ide o štúdiá o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku) a konkrétnu tému, ktorou sa návrh zaoberá. 
 • Podmienky spolupráce, rozdelenie rolí, povinností a úloh.

Vplyv (maximálny počet bodov: 25)

 • Očakávaný vplyv sietí s dlhotrvajúcimi účinkami:
  • na školy a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy:
   • zvýšenie kapacity v oblasti výučby predmetov týkajúcich sa EÚ,
   •  inovačný obsah v rámci prípravy nových aspektov predmetov týkajúcich sa EÚ na školách,
   • posilnená spolupráca a schopnosť nadväzovať styky s partnermi,
   • vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov na výučbu predmetov týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie, 
  •  na učiteľov priamo a nepriamo zapojených do sietí:
   • posilnenie zručností učiteľov, pokiaľ ide o záležitosti EÚ a o pokrok pri poskytovaní obsahu týkajúceho sa EÚ v ich aktivitách.
 • Šírenie informácií a komunikácia:
  • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie zapojenej do sietí a mimo inštitúcie:
   • zvyšovanie povedomia o aktivitách a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
   • oslovenie skupín mimo škôl a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy. 
  • miera, do akej plánované nástroje šírenia informácií dosiahnu cieľovú skupinu prostredníctvom:
  • médií (vrátane sociálnych médií, publikácií atď.),
  • podujatí.
 • Udržateľnosť a ďalšie vzdelávanie: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov projektu aj po jeho skončení.

Návrhy musia získať celkovo aspoň 70 bodov a aspoň 15 bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Návrhy ex aequo v tej istej téme sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálna výška príspevku EÚ na jeden projekt predstavuje 300 000 EUR.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet Pedagogickí pracovníci Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP