Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

„Jean Monnet“ politiniai debatai

Didelių teminių tinklų aukštojo mokslo srityje pirminis tikslas – kaupti mokslinių tyrimų išvadas, mokomojo dalyko turinį ir patirtį, produktus (tyrimus, straipsnius ir t. t.), dalytis jais ir aptarti juos su partneriais. Kiekvienas tinklas pats spręs, kaip dalytis su partneriais akademiniu darbu ir vykdyti tarpusavio vertinimo veiklą ir teikti pastabas apie paskelbtus dokumentus. Tinklo koordinatorius reguliariai atrinks novatoriškiausius ir įdomiausius rezultatus ir pateiks juos Komisijai.

2023 m. numatyti trys teminiai tinklai:

 • „Jean Monnet“ vidaus politikos tinklas: skaitmeninė transformacija Europoje;
 • „Jean Monnet“ išorės politikos tinklas: vertybės ir demokratija;
 • „Jean Monnet“ išorės politikos tinklas: ES ir Afrika.

Galutinis teminių tinklų tikslas – teikti reguliarų grįžtamąjį ryšį (pavyzdžiui, internetinį naujienlaiškį) apie pažangiausią ir novatoriškiausią srities praktiką, prisidedant prie diskusijų ir padidinant jų vertę.

„Jean Monnet“ tinklai kitose švietimo ir mokymo srityse skatins bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų, norinčių dalytis gerąja praktika ir patirtimi tiek turinio, tiek metodikos atžvilgiu ir kaupti žinias apie mokymą Europos Sąjungos klausimais, tinklų kūrimą ir plėtotę. Visų pirma tinklai turėtų sutelkti dėmesį į tai, kaip novatoriškai ir kūrybiškai perduoti faktus ir žinias apie ES besimokantiems asmenims.

Pirmiausia paraiškas kviečiamos teikti bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos, įsteigtos ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Teminiai tinklai aukštojo mokslo srityje

„Jean Monnet“ tinklams (aukštojo mokslo srityje) taikomi toliau nurodyti tinkamumo kriterijai.

Kas gali teikti paraišką?

ES vidaus klausimų tinklo – skaitmeninė transformacija Europoje atveju pareiškėjai (koordinatorius ir visateisiai partneriai) turi būti:

 • aukštojo mokslo ir studijų institucija, turinti galiojančią ECHE;
 • įsteigti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Išorės politikos klausimų tinklo – vertybės ir demokratija atveju pareiškėjai (koordinatorius ir visateisiai partneriai) turi būti:                  

 • aukštojo mokslo ir studijų institucija;
 • įsteigti ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse, turi turėti galiojančią ECHE. Dalyvaujančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, turėti ECHE neprivalo.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas) ir Rusijos Federacijos (4 regionas).

Išorės politikos klausimų tinklo – ES ir Afrika atveju pareiškėjai (koordinatorius ir visateisiai partneriai) turi būti:

 • aukštojo mokslo ir studijų institucija;
 • įsteigti ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba toliau išvardytose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės: Užsachario Afrikos šalyse (9 regionas); Alžyre, Egipte, Libijoje, Maroke, Tunise (3 regionas).                        

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse, turi turėti galiojančią ECHE. Dalyvaujančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, turėti ECHE neprivalo.

Pastaba visų tinklų atveju. Paskirtosios Europos institucijos (nustatytos reglamente, kuriuo nustatoma programa „Erasmus+“), siekiančios Europos interesus atitinkančio tikslo, negali teikti paraiškos pagal šį veiksmą.

Konsorciumo sudėtis

ES vidaus klausimų tinklo – skaitmeninė transformacija Europoje atveju pasiūlymus turi pateikti:

 • ne mažiau kaip 12 pareiškėjų konsorciumas iš bent 7 skirtingų ES valstybių narių ir (arba) Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.  Susiję subjektai neįtraukiami į minimalius konsorciumo sudėties tinkamumo kriterijus.

Išorės politikos klausimų tinklo – vertybės ir demokratija atveju pasiūlymus turi pateikti:

 • ne mažiau kaip 12 pareiškėjų konsorciumas iš bent 6 skirtingų trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, taikant išorės veiksmų priemones. Susiję subjektai neįtraukiami į minimalius konsorciumo sudėties tinkamumo kriterijus.
 • Koordinatorius turi būti įsteigtas ES valstybėje narėje ir (arba) Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Išorės politikos klausimų tinklo – ES ir Afrika atveju pasiūlymus turi pateikti:

ne mažiau kaip 10 pareiškėjų konsorciumas iš bent 5 skirtingų Užsachario Afrikos šalių (9 regionas). Koordinatorius turi būti įsteigtas ES valstybėje narėje ir (arba) Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Susiję subjektai neįtraukiami į minimalius konsorciumo sudėties tinkamumo kriterijus.

Projekto trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 36 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas).

Kam teikti paraišką?

Europos Švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius:

 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON- EU-AFRICA

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 14 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Tinklams taikomi toliau nurodyti kriterijai.

Projekto aktualumas - (daugiausia 25 balai)

 • Pasiūlymo aktualumas atsižvelgiant į kvietimo teikti paraiškas prioritetus
 • Kokiu mastu pasiūlymas yra tinkamas siekiant skatinti naujos mokymosi, mokslinių tyrimų ar diskusijų veiklos plėtotę
 • Akademinės pridėtinės vertės įrodymai

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė - (daugiausia 25 balai)

 • Metodika: siūlomos veiklos kokybė, naujumas ir įgyvendinamumas
 • Siūlomos akademinių pasiekimų analizės ir peržiūros sistemos kokybė
 • Siūlomo įtakos ES politikai modelio kokybė
 • Kokiu mastu darbo programa pristatoma aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, tinkamai numatyti planuojami parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, vertinimo, tolesnės susijusios veiklos ir sklaidos etapai
 • Kokiu mastu veiklai priskirti ištekliai atitinka jos tikslus ir rezultatus
 • Stebėsenos ir vertinimo strategija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė - (daugiausia 25 balai)

 • Tinklo sudėtis geografinės aprėpties ir kompetencijos papildomumo atžvilgiu.
 • Partnerystės vidaus veiklos organizavimas:
  • dalyvių, dalyvaujančių siūlomoje veikloje, susijusioje su konkrečia pasiūlyme nurodyta tema, profilio ir kompetencijos aktualumas ir papildomumas.
 • Bendradarbiavimo susitarimai ir vaidmenų, pareigų ir užduočių paskirstymas.

Poveikis - (daugiausia 25 balai)

Numatomas tinklų poveikis ir ilgalaikiai padariniai:

Sklaida ir komunikacija:

 • Veiksmų, kuriais siekiama viešinti veiklos rezultatus tinklui priklausančioje institucijoje ir už jos ribų, tinkamumas ir kokybė:
  • didinant informuotumą apie veiklą ir rezultatus, taip pat – dalyvių ir organizacijų matomumą;
 • Kokiu mastu numatytos sklaidos priemonės pasieks tikslinę auditoriją:
  • per žiniasklaidą (įskaitant socialinius tinklus, leidinius ir t. t.),
  • per renginius.
 • Tvarumas ir tęstinumas: pasiūlyme numatytos tinkamos priemonės ir ištekliai, kuriais būtų užtikrinta, kad rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus.

Ar skirti finansavimą, svarstoma, jeigu pasiūlymai įvertinami ne mažiau kaip 70 balų ir skiriama bent po 15 balų pagal kiekvieną dotacijos skyrimo kriterijų. Tos pačios temos ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Kiekvienos dotacijos vienkartinė fiksuotoji suma bus nustatoma pagal pareiškėjo siūlomos veiklos numatomą biudžetą. Dotaciją teikianti institucija nustatys kiekvienos dotacijos fiksuotąją sumą remdamasi pasiūlymu, vertinimo rezultatais, finansavimo normomis ir didžiausia kvietime teikti paraiškas nustatyta dotacijos suma.

Didžiausia ES parama vienam tinklui, nagrinėjančiam ES vidaus klausimus, yra 1 000 000 EUR.

Didžiausia ES parama vienam tinklui, nagrinėjančiam išorės politikos klausimus, yra 1 200 000 EUR.

Kaip nustatoma projekto fiksuotoji suma?

Pareiškėjai turi užpildyti išsamią biudžeto lentelę pagal paraiškos formą, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • Biudžetas turėtų būti tiek išsamus, kiek tai būtina dotacijos gavėjui (-ams) ir suskirstytas į nuoseklius darbo paketus (pavyzdžiui, projekto valdymo, mokymo, renginių organizavimo, pasirengimo mobilumui ir jo įgyvendinimo, komunikacijos ir sklaidos, kokybės užtikrinimo ir t. T.);
 • Pasiūlyme turi būti aprašyta į kiekvieną darbo paketą įtraukta veikla;
 • Pareiškėjai savo pasiūlyme turi numatomas išlaidas paskirstyti pagal darbo paketų dalis (ir kiekviename darbo pakete pagal kiekvienam dotacijos gavėjui ir susijusiam subjektui priskirtą dalį);
 • Numatytomis lėšomis bus galima padengti personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, išlaidas įrangai ir subrangos bei kitas išlaidas (pavyzdžiui, informacijos sklaidos, leidybos, vertimo raštu).

Pasiūlymai bus vertinami remiantis standartine vertinimo tvarka ir pasitelkiant vidaus ir (arba) išorės ekspertus. Ekspertai įvertins pasiūlymų kokybę pagal kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, numatomą poveikį, veiksmo kokybę ir veiksmingumą.

Įvertinus pasiūlymą, leidimus suteikiantis pareigūnas nustatys fiksuotąją sumą, atsižvelgdamas į atlikto vertinimo išvadas. Fiksuotoji suma neviršys 80 proc. po vertinimo nustatytos biudžeto sąmatos.

Dotacijos parametrai (didžiausia dotacijos suma, finansavimo norma, visos tinkamos finansuoti išlaidos ir kt.) bus nustatyti dotacijos sutartyje.

Projekto pasiekimai bus vertinami užbaigus veiklą. Tokia finansavimo schema leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

Tagged in:  Jean Monnet