Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Rasprava o politikama programa Jean Monnet

Primarni je cilj velikih tematskih mreža u području visokog obrazovanja  prikupljanje i širenje rezultata istraživanja, nastavnih sadržaja i iskustava te znanstvenih radova (studija, članaka itd.), kao i rasprava o njima među partnerima. Svaka mreža uspostavit će alat kojim će se partnerima omogućiti da podijele svoje znanstvene radove i provode istorazinsko vrednovanje te komentiraju objavljene dokumente. Koordinator mreže redovito će birati najinovativnije i najzanimljivije rezultate te ih dostavljati Komisiji.

Predviđene su tri tematske mreže za 2023.:

 • mreža Jean Monnet o unutarnjoj politici: digitalna transformacija u Europi
 • mreža Jean Monnet o vanjskoj politici: vrijednosti i demokracija
 • mreža Jean Monnet o vanjskoj politici: EU – Afrika

Konačni je cilj pružati redovite povratne informacije (npr. internetski bilten) o najnaprednijim i inovativnim praksama u tom području te tako podupirati raspravu i pridonositi joj.

Mreže Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja poticat će uspostavu i razvoj mreža škola i ustanova za SOO čiji je cilj razmjena primjera dobre prakse i iskustava povezanih sa sadržajem i metodologijama poučavanja o europskim temama te njihovo unaprjeđenje. Mreže bi posebno trebale biti usmjerene na inovativan i kreativan pristup prenošenja činjenica i znanja o EU-u svojim učenicima i studentima.

Prijavitelji kojima je namijenjen ovaj poziv jesu škole i ustanove za strukovno osposobljavanje s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Tematske mreže u području visokog obrazovanja

Sljedeći kriteriji prihvatljivosti primjenjuju se za mreže Jean Monnet u visokom obrazovanju.

Tko se može prijaviti?

Za mrežu za unutarnja pitanja EU-a: digitalna transformacija u Europi prijavitelji (koordinator i punopravni partneri) moraju biti:

 • visoka učilišta koja imaju valjan ECHE
 • s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Za mrežu za pitanja vanjske politike: vrijednosti i demokracija prijavitelji (koordinator i punopravni partneri) moraju biti:                   

 • visoka učilišta
 • s poslovnim nastanom u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u državama člancima i trećim zemljama pridruženima programu moraju imati valjanu ECHE. ECHE ne moraju imati visoka učilišta iz trećih zemalja koje nisu pridružena programu.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (Regija 2) i Ruske Federacije (Regija 4) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Za mrežu za pitanja vanjske politike: EU – Afrika prijavitelji (koordinator i punopravni partneri) moraju biti:

 • visoka učilišta
 • podugos poslovnim nastanom u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili u sljedećim trećim zemljama koje nisu pridružene programu: zemlje supsaharske Afrike (regija 9); Alžir, Egipat, Libija, Maroko, Tunis (regija 3).                        

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u državama člancima i trećim zemljama pridruženima programu moraju imati valjanu ECHE. ECHE ne moraju imati visoka učilišta iz trećih zemalja koje nisu pridružena programu.

Napomena za sve mreže: Imenovane europske institucije (utvrđene u Uredbi o uspostavi programa Erasmus+) koje nastoje ostvariti cilj od europskog interesa ne mogu se prijaviti za ovu aktivnost.

Sastav konzorcija

Za mrežu za unutarnja pitanja EU-a: digitalna transformacija u Europi, prijedloge mora podnijeti:

 • konzorcij najmanje 12 prijavitelja iz najmanje sedam država članica EU-a i/ili trećih zemalja pridruženih programu.  Povezani subjekti ne ubrajaju se u minimalne kriterije prihvatljivosti za sastav konzorcija.

Za mrežu za pitanja vanjske politike: vrijednosti i demokracija, prijedloge mora podnijeti:

 • konzorcij najmanje 12 prijavitelja iz najmanje šest trećih zemalja koje nisu pridružene programu i koje se financiraju instrumentima za vanjsko djelovanje. Povezani subjekti ne ubrajaju se u minimalne kriterije prihvatljivosti za sastav konzorcija.
 • Koordinator mora imati poslovni nastan u državi članici EU-a i/ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Za mrežu za pitanja vanjske politike: EU – Africa, prijedloge mora podnijeti:

 • konzorcij najmanje 10 prijavitelja iz najmanje pet zemalja supsaharske Afrike (regija 9). Koordinator mora imati poslovni nastan u državi članici EU-a i/ili trećoj zemlji pridruženoj programu.
 • Povezani subjekti ne ubrajaju se u minimalne kriterije prihvatljivosti za sastav konzorcija.

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora).

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva:

 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON- EU-AFRICA

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 14. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Za mreže se primjenjuju sljedeći kriteriji za dodjelu:

Relevantnost projekta - (najviše 25 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za prioritetnu temu koja je definirana u pozivu
 • Mjera u kojoj je prijedlog prikladan za poticanje razvoja novih aktivnosti poučavanja, istraživanja ili rasprave
 • Dokaz o akademskoj dodanoj vrijednosti

Kvaliteta projektnog plana i provedbe - (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost predloženih aktivnosti.
 • Kvaliteta predloženog sustava za analizu i preispitivanje znanstvenih rezultata
 • Kvaliteta predloženog modela za uključivanje u politike EU-a
 • Mjera u kojoj je program rada iznesen jasno, potpuno i dosljedno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo planirane 
 • Mjera u kojoj su sredstva dodijeljena za aktivnosti u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji - (najviše 25 bodova)

 • Sastav mreže u smislu geografske pokrivenosti i komplementarnosti kompetencija
 • Unutarnja organizacija partnerstva:
  • mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti sudionika uključenih u predložene aktivnosti i za konkretnu temu kojom se prijedlog bavi.
 • Sporazumi o suradnji i raspodjela uloga, odgovornosti i zadaća.

Učinak - (najviše 25 bodova)

Očekivani dugoročni učinak mreža.

Diseminacija i komunikacija:

 • primjerenost i kvaliteta aktivnosti za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta uključenog u mreže: 
  • informiranje o aktivnostima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
 • Mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike
  • (uključujući društvene medije, publikacije itd.)
  • događanja.
 • održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i najmanje 15 bodova za svaki kriterij za dodjelu. Među jednako rangiranim prijedlozima unutar iste teme prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”, a zatim za „učinak”.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Maksimalni doprinos EU-a po mreži za unutarnja pitanja EU-a iznosi 1 000 000 EUR.

Maksimalni doprinos EU-a po mreži za pitanja vanjske politike iznosi 1 200 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 • korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u prijedlogu moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 • troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Vrijednost jednokratnog iznosa ograničit će se na najviše 80 % procijenjenog proračuna utvrđenog nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Jean Monnet