Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Iniciatívy učenia sa o EU v iných sektoroch odborného vzdelávania a prípravy

Iniciatívy učenia sa o EÚ budú podporovať školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na úrovniach ISCED 1 – 4 tým, že im umožnia poskytovať špecifický obsah predmetov týkajúcich sa EÚ (okrem iného týkajúci sa demokracie, histórie EÚ, fungovania EÚ, kultúrnej rozmanitosti). Aktivity by sa mali vyučovať počas školského roka a môžu zahŕňať projektové týždne, študijné návštevy a ďalšie záujmové aktivity.

Aktivity sa budú ponúkať školám a inštitúciám odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4). Tie môžu navrhnúť a vypracovať obsah predmetov týkajúcich sa EÚ a uskutočňovať vzdelávanie v tejto oblasti samy alebo s podporou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, prípadne ďalších príslušných organizácií (MVO, združení atď.). Aktivitami organizovanými v rámci tohto oddielu sa zabezpečí inšpiratívna výučba predmetov týkajúcich sa Európskej únie. Pomôžu študentom posilniť pocit príslušnosti k EÚ, pochopiť vplyv, aký má EÚ na ich život, ako aj jej mechanizmy a politiky.

Ciele akcie

Modulom Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ sa posilní zavádzanie rozmeru Európskej únie do vzdelávacej kultúry škôl a inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4) a prispeje k posilneniu európskej identity a aktívneho občianstva študentov a učiteľov.

 • Posilniť postavenie učiteľov, aby vyučovali o EÚ na základe pútavých metód a prinášali svojim žiakom fakty a vedomosti o Európskej únii.
 • Zlepšovať vzdelávacie výstupy týkajúce sa záležitostí EÚ.
 • Posilniť gramotnosť z hľadiska poznatkov o EÚ v školách (ISCED 1 – 4).
 • Vytvárať záujem o Európsku úniu, pričom táto akcia bude predstavovať nevyhnutný predpoklad na posilnenie účasti žiakov a študentov na demokratickom procese a lepšie ich pripraví na to, aby sa mohli stať aktívnymi občanmi.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti o modul Jean Monnet iniciatívy učenia sa o EÚ

Kritériá oprávnenosti

Kto môže požiadať o grant?

Jedna škola alebo jedna inštitúcia odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

ISCED 1 – 4 zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Trvanie projektu

3 roky.

Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ sa musí vyučovať minimálne 40 hodín za školský rok počas troch po sebe nasledujúcich rokov v oblasti štúdií o Európskej únii.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA)

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 1. marca do 17:00:00 h (bruselského času).

Príprava projektu

Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ je osobitne zameraný na školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na úrovniach ISCED 1 – 4. Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ musí dodržiavať niektorú z týchto foriem:

 • výučba záležitostí Európskej únie oficiálne začlenených do učebných plánov (výučba v rámci jedného alebo viacerých predmetov),
 • vzdelávanie v predmetoch týkajúcich sa Európskej únie, ktoré dopĺňa už existujúce kurzy: okrem iného kolaboratívne učenie sa, spoločná výučba,
 • mimoškolské prednášky, študijné návštevy, iné druhy cvičení súvisiacich s EÚ, do ktorých sa zapájajú ďalšie organizácie.

Na účely tejto akcie sa za vyučovaciu hodinu považuje hodina vzdelávania v kontexte aktivít školy alebo inštitúcia odborného vzdelávania a prípravy. Môže ísť o vzdelávanie v triede alebo aj mimo triedy (napr. workshopy, stretnutia s expertmi, študijné návštevy), musí však byť prepojené na konkrétne vzdelávacie výstupy a štúdiá o EÚ/hodnoty EÚ.

Očakávaný vplyv

Kvantitatívny

 • Zvýšenie počtu škôl a inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 –4), ktoré sa venujú výučbe otázok týkajúcich sa Európskej únie v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.
 • Zvýšenie počtu tried v školách a inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4) zapojených do výučby predmetov týkajúcich sa Európskej únie.
 • Zvýšenie počtu kľúčových predmetov alebo mimoškolských aktivít so zameraním na výučbu o EÚ v školách a v inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4) v každom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.
 • Zvýšenie počtu učiteľov zapojených do zlepšovania vedomostí o EÚ.

Kvalitatívny

Pokiaľ ide o účastníkov, ktorí sú priamo zapojení do akcií, modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ bude mať priaznivé a dlhotrvajúce účinky na učiacich sa aj učiteľov škôl a inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4), a to vďaka:

 • vyššej kvalite inovačných metód výučby a učenia sa o EÚ s osobitným dôrazom na priority EÚ1 ,
 • väčšiemu množstvu príležitostí pre pedagogických zamestnancov z hľadiska profesijného rozvoja,
 • lepším výsledkom vzdelávania o EÚ u študentov, ktorí sú tak lepšie vybavení vedomosťami o EÚ, jej histórii, hodnotách, cieľoch, ako aj o jej inštitúciách a rozhodovacích procesoch, ktoré majú vplyv na bežné životy mladých Európanov, a lepšie im rozumejú,
 • posilneniu kritického myslenia o EÚ prostredníctvom poskytovania faktov a vedomostí na vyučovacích hodinách a v rámci iných školských aktivít, ako sú študijné návštevy, výmeny a projekty, s cieľom ilustrovať význam občianstva a práv EÚ.

Pokiaľ ide o účastnícke organizácie, modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ posilní novú dynamiku a:

 • zvýši a systematizuje ich kapacity v oblasti výučby predmetov týkajúcich sa Európskej únie na základe multidisciplinárneho prístupu,
 • pritiahne viac nových učiacich sa a učiteľov zaujímajúcich sa o získanie faktov a vedomostí o EÚ.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Projekty sa budú posudzovať na základe týchto kritérií (pri každom kritériu dodržte štruktúru zarážok):

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 25)

V návrhu sa musí preukázať význam pre ciele tejto akcie a okrem iného sa tento význam bude posudzovať podľa:

 • druhu a počtu predmetov týkajúcich sa EÚ navrhovaných v rámci projektu,
 • inovácie a tvorivosti návrhu,
 • používania digitálnej metodiky všade tam, kde je to možné,
 • nových výučbových a vzdelávacích metodík na zatraktívnenie predmetov týkajúcich sa Európskej únie a ich prispôsobenie potrebám žiakov a študentov.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

Pokiaľ ide o kvalitu, v návrhu by sa mali preukazovať:

 • kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky,
 • použité metodiky výučby, ako sú skupinové prednášky, semináre, konzultácie, dištančné vzdelávanie, nie však individuálna výučba,
 • zrozumiteľnosť a podstata navrhovaného pracovného programu vo všetkých jeho fázach (príprava, realizácia, hodnotenie a nadväzujúce opatrenia).

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 25)

V návrhu projektu by sa mali uvádzať:

 • dôkazy o jednoznačnom záväzku vedenia školy/inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy,
 • dôkazy o jednoznačnom záväzku na podporu učiteľov pri príprave obsahu, ako aj pri ich výučbových aktivitách,
 • dôkazy o monitorovaní aktivít a viditeľnosti výsledkov dosiahnutých zamestnancami zapojenými do tejto iniciatívy,
 • dôkazy o zapojení zamestnancov s relevantnými pedagogickými zručnosťami.

Vplyv, šírenie výsledkov a udržateľnosť (maximálny počet bodov: 25)

V návrhu projektu by sa mali uvádzať:

 • dôkazy o primeraných opatreniach a zdrojoch na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov aj po skončení projektu,
 • zrozumiteľný opis stratégie šírenia výsledkov v rámci inštitúcie aj mimo nej,
 • vysvetlenie očakávaného vplyvu na školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4) a na žiakov, študentov a učiteľov, pre ktorých sú tieto aktivity prospešné.

Návrhy musia získať celkovo aspoň 70 bodov a aspoň 15 bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Návrhy ex aequo v tej istej téme sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov. Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje 30 000 EUR.

Jednorazové príspevky budú pokrývať náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (na šírenie informácií, uverejňovanie, preklady).

Žiadatelia musia požiadať o vopred stanovenú sumu celkovej jednorazovej platby pre zodpovedajúcu krajinu uvedenú v tabuľkách ďalej. Treba uviesť, že jednorazová platba na krajinu zodpovedá celkovému počtu vyučovacích hodín za tri roky. Sumy v tabuľke predstavujú konečný príspevok EÚ na úrovni spolufinancovania vo výške 80 %. 

Krajiny/vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 40 h za rok)

120 – 150 vyučovacích hodín

151 – 180 vyučovacích hodín

180 – 210  vyučovacích hodín

211 – 240 vyučovacích hodín

≥ 241 vyučovacích hodín

Bulharsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Lichtenštajnsko, Srbsko

10 250 EUR

12 500 EUR

14 750 EUR

17 000 EUR

19 250 EUR

Turecko, Chorvátsko, Lotyšsko

12 000 EUR

14 750 EUR

17 500 EUR

20 000 EUR

22 750 EUR

Maďarsko, Poľsko, Litva, Česká republika, Estónsko, Slovensko

13 500 EUR

16 500 EUR

19 750 EUR

22 750 EUR

26 000 EUR

Portugalsko, Grécko, Slovinsko, Malta

17 000 EUR

20 500 EUR

24 000 EUR

27 750 EUR

30 000 EUR

Cyprus, Island, Španielsko, Taliansko

19 750 EUR

24 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Írsko, Francúzsko, Fínsko

23 250 EUR

28 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Belgicko, Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Nórsko

25 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Tagged in:  Jean Monnet