Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Iniciatívy učenia sa o EÚ v iných sektoroch odborného vzdelávania a prípravy

Iniciatívy učenia sa o EÚ budú podporovať školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na úrovniach ISCED 1 – 4 tým, že im umožnia poskytovať špecifický obsah predmetov týkajúcich sa EÚ (okrem iného týkajúci sa demokracie, histórie EÚ, fungovania EÚ, kultúrnej rozmanitosti). Aktivity by sa mali vyučovať počas školského roka a môžu zahŕňať projektové týždne, študijné návštevy a ďalšie záujmové aktivity.

Aktivity sa budú ponúkať školám a inštitúciám odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4). Tie môžu navrhnúť a vypracovať obsah predmetov týkajúcich sa EÚ a uskutočňovať vzdelávanie v tejto oblasti samy alebo s podporou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, prípadne ďalších príslušných organizácií (MVO, združení atď.). Aktivitami organizovanými v rámci tohto oddielu sa zabezpečí inšpiratívna výučba predmetov týkajúcich sa Európskej únie. Pomôžu študentom posilniť pocit príslušnosti k EÚ, pochopiť vplyv, aký má EÚ na ich život, ako aj jej mechanizmy a politiky.

Ciele akcie

Modulom Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ sa posilní zavádzanie rozmeru Európskej únie do vzdelávacej kultúry škôl a inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4) a prispeje k posilneniu európskej identity a aktívneho občianstva študentov a učiteľov.

Hlavnými cieľmi sú najmä:

 • zvýšenie počtu škôl a inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 –4), ktoré sa venujú výučbe otázok týkajúcich sa Európskej únie v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu,
 • zvýšenie počtu tried v školách a inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4) zapojených do výučby predmetov týkajúcich sa Európskej únie,
 • zvýšenie počtu kľúčových predmetov alebo mimoškolských aktivít so zameraním na výučbu o EÚ v školách a v inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4) v každom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu,
 • zvýšenie počtu učiteľov zapojených do zlepšovania vedomostí o EÚ,
 • vyššia kvalita inovačných metód výučby a učenia sa o EÚ s osobitným dôrazom na priority EÚ,
 • lepší výsledok vzdelávania o EÚ u študentov, ktorí sú tak lepšie vybavení vedomosťami o EÚ, jej histórii, hodnotách, cieľoch, ako aj o jej inštitúciách a rozhodovacích procesoch, ktoré majú vplyv na bežné životy mladých Európanov, a lepšie im rozumejú, a posilnenie aktívneho občianstva študentov a učiteľov.

Príprava projektu

Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ je osobitne zameraný na školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na úrovniach ISCED 1 – 4.

Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ musí mať niektorú z týchto foriem:

 • výučba záležitostí Európskej únie oficiálne začlenených do učebných plánov (výučba v rámci jedného alebo viacerých predmetov),
 • vzdelávanie v predmetoch týkajúcich sa Európskej únie, ktoré dopĺňa už existujúce kurzy: okrem iného kolaboratívne učenie sa, spoločná výučba,
 • mimoškolské prednášky, študijné návštevy, iné druhy cvičení súvisiacich s EÚ, do ktorých sa zapájajú ďalšie organizácie.

Na účely tejto akcie sa za vyučovaciu hodinu považuje hodina vzdelávania v kontexte aktivít školy alebo inštitúcia odborného vzdelávania a prípravy. Môže ísť o vzdelávanie v triede alebo aj mimo triedy (napr. workshopy, stretnutia s expertmi, študijné návštevy), musí však byť prepojené na konkrétne vzdelávacie výstupy a štúdiá o EÚ/hodnoty EÚ.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti omodul Jean Monnet iniciatívy Učenia sa o EÚ?

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže požiadať o grant?)

Aby boli žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) oprávnení, musia byť:

 • školou alebo inštitúciou odborného vzdelávania a prípravy (OVP) (ISCED 1 – 4),
 • zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Povolené sú len žiadosti podané samostatnými žiadateľmi.

Oprávnené aktivity

Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ musí predstavovať minimálne 40 vyučovacích hodín za školský rok počas troch po sebe nasledujúcich rokov, v oblasti štúdií o Európskej únii.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny dohody o grante sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA)

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 1. februára do 17.00.00 h (bruselského času).

Ako podať žiadosť?

Informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Projekty sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

Relevantnosť projektu - (maximálny počet bodov: 25)

V návrhu sa musí preukázať význam pre ciele tejto akcie a okrem iného sa tento význam bude posudzovať podľa:

 • druhu a počtu predmetov týkajúcich sa EÚ navrhovaných v rámci projektu,
 • inovácie a tvorivosti návrhu,
 • používania digitálnej metodiky všade tam, kde je to možné,
 • nových výučbových a vzdelávacích metodík na zatraktívnenie predmetov týkajúcich sa Európskej únie a ich prispôsobenie potrebám žiakov a študentov.

je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.

Kvalita návrhu a realizácie projektu - (maximálny počet bodov: 25)

Pokiaľ ide o kvalitu, v návrhu by sa mali preukazovať:

 • kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky,
 • použité metodiky výučby, ako sú skupinové prednášky, semináre, konzultácie, dištančné vzdelávanie, nie však individuálna výučba,
 • zrozumiteľnosť a podstata navrhovaného pracovného programu vo všetkých jeho fázach (príprava, realizácia, hodnotenie a nadväzujúce opatrenia).

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce - (maximálny počet bodov: 25)

V návrhu projektu by sa mali uvádzať:

 • dôkazy o jednoznačnom záväzku vedenia školy/inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy,
 • dôkazy o jednoznačnom záväzku na podporu učiteľov pri príprave obsahu, ako aj pri ich výučbových aktivitách,
 • dôkazy o monitorovaní aktivít a viditeľnosti výsledkov dosiahnutých zamestnancami zapojenými do tejto iniciatívy,
 • dôkazy o zapojení zamestnancov s relevantnými pedagogickými zručnosťami.

Vplyv - (maximálny počet bodov: 25)

V návrhu projektu by sa mali uvádzať:

 • dôkazy o primeraných opatreniach a zdrojoch na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov aj po skončení projektu,
 • zrozumiteľný opis stratégie šírenia výsledkov v rámci inštitúcie aj mimo nej,
 • vysvetlenie očakávaného vplyvu na školy a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4) a na žiakov, študentov a učiteľov, pre ktorých sú tieto aktivity prospešné.

Návrhy musia získať aspoň 70 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať minimálne 15 bodov v každej kategórii uvedených kritérií na pridelenie grantu.

Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, priorita sa určí na základe počtov bodov získaných v rámci kritéria Kvalita návrhu a realizácie projektu. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Vplyv.

Ak na základe toho nie je možné určiť uprednostnenie, ďalšie určenie uprednostnenia je možné vykonať zohľadnením celkového portfólia projektu a vytvorením pozitívnych synergií medzi projektmi, prípadne inými faktormi súvisiacimi s cieľmi výzvy. Tieto faktory budú zdokumentované v správe panelu.

Očakávaný vplyv

Očakáva sa, že modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ prinesú pozitívne a dlhodobé účinky tak školám a poskytovateľom OVP, ako aj účastníkom na ich aktivitách, najmä učiteľom a študentom.

Vplyv modulu Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EU sa meria prostredníctvom kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov (pozri tabuľku ďalej), ktoré súvisia s cieľmi akcie, ktoré sú opísané v úvodnej časti Ciele akcie.

Žiadateľom sa odporúča, aby vo svojich žiadostiach použili tieto ukazovatele a stanovili ich cieľové hodnoty:

Ciele

Zvýšenie počtu tried v školách a inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4) zapojených do výučby predmetov týkajúcich sa Európskej únie.

Ukazovatele

Počet tried a žiakov zapojených do akcie (rozdelených podľa pohlavia).

Ciele

Zvýšenie počtu kľúčových predmetov alebo mimoškolských aktivít so zameraním na výučbu o EÚ v školách a v inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4) v každom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Ukazovatele

Počet a typ tematických oblastí a podujatí, na ktorých sa o EÚ vyučuje.

Ciele

Zvýšenie počtu učiteľov zapojených do zlepšovania vedomostí o EÚ.

Ukazovatele

Počet učiteľov zapojených do akcie (rozdelených podľa pohlavia).

Ciele

Vyššia kvalita inovačných metód výučby a učenia sa o EÚ s osobitným dôrazom na priority EÚ.

Ukazovatele

Počet projektov, v ktorých sa uplatňujú inovačné metódy.

Ciele

Lepšie výsledky vzdelávania o EÚ u študentov, ktorí sú tak lepšie vybavení vedomosťami o EÚ, jej histórii, hodnotách, cieľoch, ako aj o jej inštitúciách a rozhodovacích procesoch, ktoré majú vplyv na bežné životy mladých Európanov, a lepšie im rozumejú.

Ukazovatele

Percentuálna úspešnosť v teste o EÚ.(rozdelená podľa pohlavia)

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje 35 000 EUR.

Jednorazové príspevky budú pokrývať náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (na šírenie informácií, uverejňovanie, preklady).

Žiadatelia musia požiadať o vopred stanovenú sumu celkovej jednorazovej platby pre zodpovedajúcu krajinu uvedenú v tabuľkách ďalej. Treba uviesť, že jednorazová platba na krajinu zodpovedá celkovému počtu vyučovacích hodín za tri roky. Sumy v tabuľke predstavujú konečný príspevok EÚ na úrovni spolufinancovania vo výške 80 %.

Iniciatívy Učenia sa o EÚ

Krajiny/vyučovacie hodiny počas trojročného obdobia (min. 40 h za rok) 120 – 150 
vyučovacích hodín
151 – 180 
vyučovacích hodín
181 – 210 
vyučovacích hodín
211 – 240 
vyučovacích hodín
≥241 
vyučovacích hodín
Bulharsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Lichtenštajnsko, Srbsko 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
Turecko, Chorvátsko, Lotyšsko 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
Maďarsko, Poľsko, Litva, Česko, Estónsko, Slovensko 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
Portugalsko, Grécko, Slovinsko, Malta 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
Cyprus, Island, Španielsko, Taliansko 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Írsko, Francúzsko, Fínsko 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Belgicko, Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Nórsko 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet