Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet — politisk debat

Store tematiske netværk inden for videregående uddannelse (et netværk vedrørende interne EU-spørgsmål og et netværk vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål, som omhandler én specifik prioritet, støttes hvert år) vil primært have til formål at indsamle, dele og drøfte forskningsresultater, kursusindhold, erfaringer og produkter (studier, artikler osv.) mellem partnerne. Hvert netværk etablerer et værktøj, som partnerne kan bruge til at dele deres akademiske arbejder og foretage peer review, herunder kommentere delte dokumenter. Netværkets koordinator vil regelmæssigt udvælge de mest innovative og interessante resultater, der forelægges Kommissionen.

Netværket om interne EU-spørgsmål skal fokusere på følgende tematiske område: "Europas fremtid".

Netværket om udenrigspolitiske spørgsmål skal fokusere på følgende tematiske område: "Europa i verden".

De tematiske netværks endelige formål er at give regelmæssig feedback (f.eks. i et onlinenyhedsbrev) om de mest avancerede og innovative praksisser på området med henblik på at støtte og tilføje merværdi til debatten.

Jean Monnet-netværk på andre uddannelsesområder vil fremme etableringen og udviklingen af netværk af skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner, som har til formål at udveksle god praksis, dele erfaringer om både indhold og metoder og opbygge viden om undervisning i europæiske spørgsmål. Netværkene bør navnlig fokusere på at bibringe deres lærende fakta og viden om EU på en innovativ og kreativ måde.

Ansøgerne under denne indkaldelse kan være skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Tematiske netværk inden for videregående uddannelse

Følgende kriterier for tilskudsberettigelse gælder for Jean Monnet-netværk inden for videregående uddannelse)

Hvem kan ansøge?

Enhver videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, kan indgive en ansøgning.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

De udvalgte europæiske institutioner (som er udpeget i forordningen om oprettelse af Erasmus+-programmet), der forfølger et mål af europæisk interesse, kan ikke ansøge om støtte under dette tiltag.

Deltagende organisationer

Enhver videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, kan indgive en ansøgning.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Antal deltagende organisationer og deres profil

Netværk om interne EU-spørgsmål: mindst 12 videregående uddannelsesinstitutioner fra syv forskellige EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet.

Netværk om udenrigspolitiske spørgsmål: mindst 12 videregående uddannelsesinstitutioner med mindst seks deltagere fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, og som finansieres af EU's udenrigspolitiske instrumenter.

Projektets varighed

3 år

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)

Indkaldelsens ID:

 • For Jean Monnet — politisk debat om interne EU-spørgsmål: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU -
 • For Jean Monnet — politisk debat om udenrigspolitiske spørgsmål: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 1. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Følgende tildelingskriterier gælder for netværk:

Projektets relevans - (højst 25 point)

 • Forslagets relevans med hensyn til den prioritet, der er fastsat i indkaldelsen
 • Det omfang, hvori forslaget er egnet til at fremme udviklingen af nye undervisnings-, forsknings- og debataktiviteter
 • Dokumentationen for akademisk merværdi

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse - (højst 25 point)

 • Metode: De foreslåede aktiviteters kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed
 • Kvaliteten af det foreslåede system til analyse og review af den akademiske produktion
 • Kvaliteten af den foreslåede model for bidrag til EU-politik
 • Det omfang, hvori arbejdsprogrammet præsenteres på en klar, fuldstændig og sammenhængende måde under behørig hensyntagen til hensigtsmæssig planlægning af forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og formidlingsfaserne
 • Det omfang, hvori de ressourcer, der er tildelt aktiviteterne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer.
 • Strategi for overvågning og evaluering.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne - (højst 25 point)

 • Netværkets sammensætning med hensyn til geografisk dækning og kompetencernes komplementaritet.
 • Partnerskabets interne organisation:
  • relevansen af og komplementariteten af profilen og ekspertisen hos deltagerne i de foreslåede aktiviteter i overensstemmelse med det specifikke emne, der er omhandlet i forslaget
 • samarbejdsaftaler og fordeling af roller, ansvarsområder og opgaver.

Virkning - (højst 25 point)

Netværkets forventede virkning på lang sigt

Formidling og kommunikation:

 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af aktiviteternes resultater i og uden for den institution, der er involveret i netværkene:
  • skabe opmærksomhed om aktiviteter og resultater, der forbedrer synligheden for deltagere og organisationer
 • det omfang, hvori de planlagte formidlingsværktøjer vil nå ud til målgruppen
  • (herunder sociale medier, publikationer osv.)
  • arrangementer.
 • Bæredygtighed og fortsættelse: Forslaget indeholder de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at resultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslagene opnå mindst 70 point i alt og 15 point for hvert tildelingskriterium. I tilfælde af lighed mellem projekter inden for samme emne prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Størrelsen af det faste engangsbidrag bestemmes for hvert tilskud på grundlag af det anslåede budget til det tiltag, som ansøgeren har foreslået. Den tilskudsydende myndighed fastsætter det faste beløb for hvert tilskud på grundlag af forslaget, vurderingsresultatet, finansieringssatserne og det maksimale tilskudsbeløb, der er anført i indkaldelsen.

Det maksimale EU-bidrag pr. netværk om interne EU-spørgsmål er 1 000 000 EUR.

Det maksimale EU-bidrag pr. netværk om udenrigspolitiske spørgsmål er 1 200 000 EUR.

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i overensstemmelse med ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende:

 • Tilskudsmodtageren eller -modtagerne bør anføre et tilstrækkeligt detaljeret budget, der er opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.).
 • Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 • Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af de anslåede omkostninger, som viser andelen pr. arbejdspakke (og inden for hver arbejdspakke den andel, der er tildelt hver tilskudsmodtager og hver tilknyttet enhed).
 • De beskrevne omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet.

Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte vurdering. Det faste beløb begrænses til højst 80 % af det anslåede budget, som er fastsat efter vurderingen.

Tilskudsparametrene (maksimalt tilskudsbeløb, finansieringssats, samlede støtteberettigede omkostninger osv.) fastsættes i tilskudsaftalen.

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet