Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jean Monnet — politisk debat

Store tematiske netværk inden for videregående uddannelse vil primært have til formål at indsamle, dele og drøfte forskningsresultater, kursusindhold, erfaringer og produkter (studier, artikler osv.) mellem partnerne. Hvert netværk etablerer et værktøj, som partnerne kan bruge til at dele deres akademiske arbejder og foretage peer review, herunder kommentere delte dokumenter. Netværkets koordinator vil regelmæssigt udvælge de mest innovative og interessante resultater, der forelægges Kommissionen.

I 2024 er der planlagt tre tematiske netværk:

 • Jean Monnet-netværket om intern politik: En økonomi, der tjener alle
 • Jean Monnet-netværket om udenrigspolitik: EU-Latinamerika
 • Jean Monnet-netværket om udenrigspolitik: EU-Afrika.

De tematiske netværks endelige formål er at give regelmæssig feedback (f.eks. i et onlinenyhedsbrev) om de mest avancerede og innovative praksisser på området med henblik på at støtte og tilføje merværdi til debatten.

Jean Monnet-netværk på andre uddannelsesområder vil fremme etableringen og udviklingen af netværk af skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner, som har til formål at udveksle god praksis, dele erfaringer om både indhold og metoder og opbygge viden om undervisning i europæiske spørgsmål. Netværkene bør navnlig fokusere på at bibringe deres lærende fakta og viden om EU på en innovativ og kreativ måde.

Ansøgerne under denne indkaldelse kan være skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Tematiske netværk inden for videregående uddannelse

For at være berettiget til Erasmus+-tilskud skal projektforslag til Jean Monnet-netværket om intern politik: En økonomi, der tjener alle — opfylde følgende kriterier: 

Tilskudsberettigede deltagende organisationer (Hvem kan ansøge?) 

For at være tilskudsberettigede skal ansøgerne (tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder, hvis det er relevant):  

 • være en videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et land, der er associeret med Erasmus+-programmet 
 • være indehaver af et gyldigt ECHE-certifikat (Erasmus-chartret for de videregående uddannelser). 

Bemærk: De udvalgte europæiske institutioner (som er udpeget i forordningen om oprettelse af Erasmus+-programmet), der forfølger et mål af europæisk interesse, kan ikke ansøge om støtte under dette tiltag. 

Konsortiets sammensætning  (Antal deltagende organisationer og deres profil) 

Forslag skal indsendes af et konsortium bestående af mindst 12 ansøgere, som opfylder følgende betingelser: 

 • mindst 7 enheder fra forskellige EU-medlemsstater og/eller tredjelande, der er associeret med Erasmus+-programmet. 

Kun støttemodtagere (ikke tilknyttede enheder) tæller med i konsortiets sammensætning. 

Geografisk placering  (sted for aktiviteterne) 

Aktiviteterne skal finde sted i de tilskudsberettigede lande (se del A i denne guide). 

Projektets varighed: 

Projekterne skal normalt vare 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring af tilskudsaftalen). 

Hvor ansøger man? 

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA). 

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU

Hvornår ansøger man? 

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 1. februar kl. 17.00.00 (Bruxellestid).  

Hvordan ansøger man? 

Oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C. 

For at være berettiget til et Erasmus+-tilskud skal projektforslag til Jean Monnet-netværket om udenrigspolitik: Latinamerika opfylde følgende kriterier. 

Tilskudsberettigede deltagende organisationer (Hvem kan ansøge?) 

For at være tilskudsberettigede skal ansøgere (koordinatorer og partnere), tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder, hvis det er relevant):

 • være en videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med Erasmus+-programmet, eller 
 • være en videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i følgende tredjelande, der ikke er associeret med Erasmus+-programmet: Latinamerikanske lande (region 10) De caribiske lande (region 11) kan også deltage, men ikke som koordinator.

Videregående uddannelsesinstitutioner, der er etableret i en EU-medlemsstat og et tredjeland, der er associeret med Erasmus+-programmet, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-certifikat (Erasmus-chartret for videregående uddannelse).

Organisationer fra Belarus (region 2) og Rusland (region 4) er ikke berettigede til at deltage i dette tiltag.

Bemærk: De udvalgte europæiske institutioner (som er udpeget i forordningen om oprettelse af Erasmus+-programmet), der forfølger et mål af europæisk interesse, kan ikke ansøge om støtte under dette tiltag.

Konsortiets sammensætning  (Antal deltagende organisationer og deres profil) 

Forslag skal indsendes af et konsortium bestående af mindst 12 ansøgere, som opfylder følgende betingelser:

 • Mindst 5 enheder fra 5 forskellige lande i Latinamerika (region 10)
 • Koordinatoren skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med Erasmus+-programmet.

Kun støttemodtagere (ikke tilknyttede enheder) tæller med i konsortiets sammensætning.

Geografisk placering  (sted for aktiviteterne) 

Aktiviteterne skal finde sted i de tilskudsberettigede lande (se del A i denne guide).

Projektets varighed: 

 Projekterne skal normalt vare 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring af tilskudsaftalen). 

Hvor ansøger man? 

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA). 

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-LATIN-AMERICA

Hvornår ansøger man? 

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 1. februar kl. 17.00.00 (Bruxellestid).  

Hvordan ansøger man? 

Oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C. 

For at være berettiget til Erasmus+-tilskud skal projektforslag til Jean Monnet-netværket om ekstern politik: EU-Afrika opfylde følgende kriterier: 

Tilskudsberettigede deltagende organisationer (Hvem kan ansøge?)

For at være tilskudsberettigede skal ansøgerne (tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder):  

 • være en videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med Erasmus+-programmet, eller 
 • være en videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i følgende tredjelande, der ikke er associeret med programmet: lande i Afrika syd for Sahara (region 9) Algeriet, Egypten, Libyen, Marokko og Tunesien (region 3) kan også deltage.

Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-certifikat (Erasmus-chartret for videregående uddannelse). 

Bemærk: De udvalgte europæiske institutioner (som er udpeget i forordningen om oprettelse af Erasmus+-programmet), der forfølger et mål af europæisk interesse, kan ikke ansøge om støtte under dette tiltag. 

Konsortiets sammensætning  (Antal deltagende organisationer og deres profil)

 Forslag skal indsendes af et konsortium bestående af mindst 10 ansøgere, som opfylder følgende betingelser: 

 • Mindst fem enheder fra fem forskellige lande i Afrika syd for Sahara (region 9)
 • Koordinatoren skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet. 

Kun støttemodtagere (ikke tilknyttede enheder) tæller med i konsortiets sammensætning. 

Geografisk placering  (sted for aktiviteterne) 

 Aktiviteterne skal finde sted i de tilskudsberettigede lande (se del A i denne guide). 

 Projektets varighed: 

Projekterne skal normalt vare 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring af tilskudsaftalen). 

Hvor ansøger man? 

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA). 

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA 

Hvornår ansøger man? 

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 1. februar kl. 17.00.00 (Bruxellestid).  

Hvordan ansøger man? 

Oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C. 

Følgende tildelingskriterier gælder for netværk:

Projektets relevans (højst 25 point)

 • Forslagets relevans med hensyn til den prioritet, der er fastsat i indkaldelsen
 • Forslagets relevans for respekt for og fremme af fælles EU-værdier såsom respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling.
 • Det omfang, hvori forslaget er egnet til at fremme udviklingen af nye undervisnings-, forsknings- og debataktiviteter
 • Dokumentationen for akademisk merværdi

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

 • Metode: De foreslåede aktiviteters kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed.
 • Kvaliteten af det foreslåede system til analyse og review af den akademiske produktion
 • Kvaliteten af den foreslåede model for bidrag til EU-politik
 • Det omfang, hvori arbejdsprogrammet præsenteres på en klar, fuldstændig og sammenhængende måde under behørig hensyntagen til hensigtsmæssig planlægning af forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og formidlingsfaserne
 • Det omfang, hvori de ressourcer, der er tildelt aktiviteterne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer.
 • Strategi for overvågning og evaluering.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 25 point)

 • Netværkets sammensætning med hensyn til geografisk dækning og kompetencernes komplementaritet.
 • Partnerskabets interne organisation:
  • relevansen af og komplementariteten af profilen og ekspertisen hos deltagerne i de foreslåede aktiviteter i overensstemmelse med det specifikke emne, der er omhandlet i forslaget
 • samarbejdsaftaler og fordeling af roller, ansvarsområder og opgaver.

Virkning (højst 25 point)

Netværkets forventede virkning på lang sigt

Formidling og kommunikation:

 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af tiltag til formidling af aktiviteternes resultater i og uden for den institution, der er involveret i netværkene:
  • skabe opmærksomhed om aktiviteter og resultater, der forbedrer synligheden for deltagere og organisationer
 • det omfang, hvori de planlagte formidlingsværktøjer vil nå ud til målgruppen
  • (herunder sociale medier, publikationer osv.)
  • arrangementer.
 • Bæredygtighed og fortsættelse: Forslaget indeholder de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at resultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 70 point. Desuden skal de opnå mindst 15 point i hver af de kategorier af tildelingskriterier, der er nævnt ovenfor.

I tilfælde af ens pointtal mellem projekter prioriteres projekter, der har opnået højest pointtal under kriteriet "Relevans". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Indvirkning".

Hvis dette ikke gør det muligt at fastlægge prioriteten, kan der foretages en yderligere prioritering ved at overveje den samlede projektportefølje og opnåelsen af positive synergier mellem projekter eller andre faktorer i forbindelse med indkaldelsens mål. Disse faktorer vil blive dokumenteret i panelets rapport.

Forventet virkning

Netværkene inden for videregående uddannelse vil støtte den akademiske og offentlige "debat om europæiske integrationsspørgsmål" i overensstemmelse med artikel 8 i Erasmus+-forordningen gennem indsamling, deling og drøftelse mellem partnerne af forskningsresultater, indhold af kurser og erfaringer, produkter (undersøgelser, artikler osv.). Ved regelmæssigt at give Kommissionen innovative og interessante resultater af netværkssamarbejdet bidrager netværkene til Kommissionens politikudformning ved at give dokumentation og ny indsigt i den politiske udvikling i forbindelse med indkaldelsernes tematiske prioriteter. 

Netværkene om udenrigspolitik skal også bidrage til kapacitetsopbygning hos afrikanske og latinamerikanske videregående uddannelsesinstitutioner inden for EU-studier og EU-relaterede undervisningsprogrammer. 

Geografiske mål

Netværket om intern politik bør fokusere sine aktiviteter på medlemsstater og tredjelande, der er associeret med Erasmus+-programmet. Netværkene om udenrigspolitik "EU-Afrika" i ” EU-Latinamerika” støtter det akademiske samarbejde om prioriteterne for Jean Monnet-tiltagene mellem europæiske og afrikanske eller latinamerikanske videregående uddannelsesinstitutioner og er derfor begrænset til medlemsstater, tredjelande, der er associeret med Erasmus+-programmet, og lande i Afrika syd for Sahara (region 9), Algeriet, Egypten, Libyen, Marokko, Tunesien (region 3) og landene i Latinamerika (region 10) i Caribien (Region 11).

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Størrelsen af det faste engangsbidrag bestemmes for hvert tilskud på grundlag af det anslåede budget til det tiltag, som ansøgeren har foreslået. Den tilskudsydende myndighed fastsætter det faste beløb for hvert tilskud på grundlag af forslaget, vurderingsresultatet, finansieringssatserne og det maksimale tilskudsbeløb, der er anført i indkaldelsen.

Det maksimale EU-bidrag pr. netværk om interne EU-spørgsmål er 1 000 000 EUR.

Det maksimale EU-bidrag pr. netværk om udenrigspolitiske spørgsmål er 1 200 000 EUR.

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i overensstemmelse med ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende:

 • Tilskudsmodtageren eller -modtagerne bør anføre et tilstrækkeligt detaljeret budget, der er opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.).
 • Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 • Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af de anslåede omkostninger, som viser andelen pr. arbejdspakke (og inden for hver arbejdspakke den andel, der er tildelt hver tilskudsmodtager og hver tilknyttet enhed).
 • De beskrevne omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet.

Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte vurdering. Medfinansieringssatsen på 80 % vil blive anvendt på de samlede anslåede tilskudsberettigede omkostninger, der er fastlagt efter evalueringen.

Tilskudsparametrene (maksimalt tilskudsbeløb, finansieringssats, samlede støtteberettigede omkostninger osv.) fastsættes i tilskudsaftalen.

Finansiel støtte til tredjeparter i form af tilskud eller priser er tilladt.

Omkostninger til frivillige er tilladt. De skal tage form af enhedsomkostninger som defineret i Kommissionens afgørelse om enhedsomkostninger for frivillige1

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet