Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2023.

Maar u kunt de volledige gids voor 2023 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Jean Monnet-Beleidsdebat

Grote thematische netwerken in het hoger onderwijs (elk jaar wordt steun verleend aan één netwerk voor interne EU-aangelegenheden en één netwerk voor vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid dat één specifieke prioriteit behandelt) hebben als belangrijkste doelstelling om onderzoeksresultaten, de inhoud van cursussen en ervaringen, producten (studies, artikelen enz.) te verzamelen, te delen en te bespreken onder de partners. Elk netwerk stelt een instrument in dat de partners in staat stelt hun academische werken te delen en collegiale toetsingen uit te voeren, waarbij ook opmerkingen worden geplaatst bij de ter beschikking gestelde documenten. De coördinator van het netwerk zal regelmatig een selectie maken van de meest innovatieve en interessante resultaten die aan de Commissie moeten worden verstrekt.

Het netwerk voor interne EU-aangelegenheden zal het volgende thema behandelen: “De toekomst van Europa”

Het netwerk voor vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid zal het volgende thema behandelen: “Europa in de wereld”

Het uiteindelijke doel van de thematische netwerken is om regelmatig feedback te geven (bv. een online nieuwsbrief) over de meest geavanceerde en innovatieve praktijken op dit gebied, en het debat te ondersteunen en er meerwaarde aan toe te voegen.

Jean Monnet-netwerken op andere gebieden van onderwijs en opleiding zullen de oprichting en ontwikkeling bevorderen van netwerken van scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding die erop gericht zijn goede praktijken en ervaringen met inhoud en methodologieën uit te wisselen, en kennis op te bouwen in het onderwijzen van Europese aangelegenheden. De netwerken moeten zich met name richten op het op innovatieve en creatieve wijze overbrengen van feiten en kennis over de EU op hun lerenden.

De aanvragers waarop deze oproep betrekking heeft, zijn scholen en instellingen voor beroepsopleiding die zijn gevestigd in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land.

Thematische netwerken in het hoger onderwijs

Voor Jean Monnet-netwerken (in het hoger onderwijs) gelden de volgende subsidiabiliteitscriteria

Wie kan een aanvraag indienen?

Elke instelling voor hoger onderwijs die is gevestigd in een EU-lidstaat, een met het programma geassocieerd derde land of een niet met het programma geassocieerd derde land kan een aanvraag indienen.

Uitzondering: organisaties uit Belarus (regio 2) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze actie.

IHO’s in EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen moeten houder zijn van een geldig Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE). Een ECHE is niet vereist voor deelnemende IHO’s in niet met het programma geassocieerde derde landen.

Er mag geen financiële steun worden aangevraagd door de aangeduide Europese instellingen met een doelstelling van Europees belang (als geïdentificeerd in de verordening tot vaststelling van het Erasmus+-programma).

Deelnemende organisaties

Elke instelling voor hoger onderwijs die is gevestigd in een EU-lidstaat, een met het programma geassocieerd derde land of een niet met het programma geassocieerd derde land kan een aanvraag indienen.

Uitzondering: organisaties uit Belarus (regio 2) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze actie.

Aantal deelnemende organisaties en profiel daarvan

Netwerk voor interne EU-aangelegenheden: minimaal twaalf instellingen voor hoger onderwijs uit ten minste zeven verschillende EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen.

Netwerk voor vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid: minimaal twaalf instellingen voor hoger onderwijs met ten minste zes deelnemers uit niet met het programma geassocieerde derde landen die worden gefinancierd door de instrumenten voor extern optreden van de EU.

Projectduur

3 jaar

Waar aanvragen?

Bij het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA)

Oproep-ID:

 • Voor het Jean Monnet-beleidsdebat — Interne EU-aangelegenheden: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU -
 • Voor het Jean Monnet-beleidsdebat — Vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

Wanneer aanvragen?

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 1 maart om 17:00:00 uur (belgische tijd) worden ingediend.

Voor de netwerken gelden de volgende toekenningscriteria:

Relevantie van het project (maximaal 25 punten)

 • De relevantie van het voorstel voor het prioritaire onderwerp zoals omschreven in de oproep
 • De mate waarin het voorstel geschikt is voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijs-, onderzoeks- of debatactiviteiten
 • Bewijs van academische toegevoegde waarde

Kwaliteit van projectontwerp en –uitvoering (maximaal 25 punten)

 • Methodologie: de kwaliteit, nieuwigheid en haalbaarheid van de voorgestelde activiteiten
 • Kwaliteit van het voorgestelde systeem voor de analyse en beoordeling van de academische opbrengst
 • Kwaliteit van het voorgestelde model voor de ondersteuning van het EU-beleid
 • De mate waarin het werkprogramma duidelijk, volledig en op samenhangende wijze wordt voorgesteld, met voldoende aandacht voor de toelichting van de geschikte planning van de voorbereidings-, uitvoerings-, evaluatie-, follow-up- en verspreidingsfasen
 • De mate waarin de aan de activiteiten toegewezen middelen overeenstemmen met de doelstellingen en beoogde resultaten van de activiteiten
 • Monitoring- en evaluatiestrategie.

Kwaliteit van het partnerschap en de samenwerkingsregelingen (maximaal 25 punten)

 • Samenstelling van het netwerk in termen van geografische dekking en complementariteit van competenties
 • Interne organisatie van het partnerschap:
  • relevantie en complementariteit van het profiel en de deskundigheid van deelnemers die betrokken zijn bij de voorgestelde activiteiten, in overeenstemming met het specifieke thema waarop het voorstel betrekking heeft
 • Samenwerkingsregelingen en de verdeling van rollen, verantwoordelijkheden en taken

Gevolgen (maximaal 25 punten)

De verwachte gevolgen van de netwerken die langdurige effecten hebben.

Verspreiding en communicatie:

 • De geschiktheid en kwaliteit van maatregelen met het oog op de verspreiding van de resultaten van de activiteiten binnen en buiten de instelling die betrokken is bij de netwerken:
  • de bekendheid van activiteiten en resultaten vergroten, de zichtbaarheid van deelnemers en organisaties verbeteren,
 • De mate waarin de beoogde verspreidingsinstrumenten mensen zullen bereiken
  • (met inbegrip van sociale media, publicaties enz.),
  • evenementen.
 • Duurzaamheid en voortzetting: het voorstel voorziet in passende maatregelen en middelen om ervoor te zorgen dat de resultaten en voordelen blijven duren na afloop van het project.

Om voor financiering in aanmerking te komen, moeten voorstellen in totaal een minimumscore van 70 punten behalen en een score van minstens 15 punten per toekenningscriterium. Bij een ex aequo tussen voorstellen binnen hetzelfde thema wordt voorrang gegeven aan de scores die zijn behaald voor het toekenningscriterium “Relevantie van het project” en vervolgens voor “Gevolgen”.

Wat zijn de financieringsregels?

Deze actie volgt een financieringsmodel op basis van vaste bedragen. Het bedrag van de afzonderlijke vaste bijdrage wordt voor elke subsidie bepaald op basis van het geraamde budget van de door de aanvrager voorgestelde actie. De subsidieautoriteit stelt het vaste bedrag van elke subsidie vast op basis van het voorstel, het evaluatieresultaat, de financieringspercentages en het maximale subsidiebedrag zoals vastgesteld in de oproep.

De maximale eu-bijdrage per netwerk voor interne EU-aangelegenheden bedraagt 1 000 000 EUR

De maximale eu-bijdrage per netwerk voor vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid bedraagt 1 200 000 EUR

Hoe wordt het vaste bedrag voor het project vastgesteld?

Aanvragers moeten overeenkomstig het aanvraagformulier een gedetailleerde begrotingstabel invullen, rekening houdend met de volgende punten:

 • Het budget moet worden beschreven zoals vereist door de begunstigden en worden onderverdeeld in samenhangende werkpakketten (bijvoorbeeld “projectbeheer”, “opleiding”, “organisatie van evenementen”, “voorbereiding en uitvoering van mobiliteit”, “communicatie en verspreiding”, “kwaliteitsborging” enz.).
 • In het voorstel moeten de activiteiten worden beschreven die elk werkpakket behelst.
 • Aanvragers moeten in hun voorstel een uitsplitsing geven van de geraamde kosten, met het aandeel per werkpakket (en, binnen elk werkpakket, het aandeel dat aan elke begunstigde en gelieerde entiteit is toegewezen).
 • De kosten kunnen personeelskosten, reis- en verblijfkosten, kosten voor uitrusting en uitbesteding of andere kosten zijn (bijvoorbeeld voor de verspreiding van informatie, publicatie of vertaling).

De voorstellen zullen worden geëvalueerd aan de hand van de standaardevaluatieprocedures met de hulp van interne en/of externe deskundigen. De deskundigen beoordelen de kwaliteit van de voorstellen aan de hand van de in de oproep vastgestelde vereisten en de verwachte gevolgen, kwaliteit en efficiëntie van de actie.

Na de evaluatie van het voorstel stelt de ordonnateur de hoogte van het vaste bedrag vast, rekening houdend met de bevindingen van de verrichte beoordeling. Het vaste bedrag wordt beperkt tot een maximum van 80 % van de geraamde begroting, zoals vastgesteld na de evaluatie.

De subsidieparameters (maximaal subsidiebedrag, financieringspercentage, totale subsidiabele kosten enz.) worden vastgesteld in de subsidieovereenkomst.

De verwezenlijkingen van het project worden geëvalueerd aan de hand van de resultaten van het afgeronde project. Door die financieringsregeling kan meer nadruk worden gelegd op de resultaten dan op de inbreng, waardoor er meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit en de mate waarin meetbare doelstellingen zijn verwezenlijkt.

Nadere gegevens zijn opgenomen in de modelsubsidieovereenkomst die te vinden is op het Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet