Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2023.

Međutim, cijeli vodič za 2023. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Jačanje kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO)

Projekti jačanja kapaciteta su projekti međunarodne suradnje utemeljeni na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u području SOO-a u državama članicama EU-a, trećim zemljama pridruženima programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je da kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja podupru relevantnost, pristupačnost i prilagodljivost ustanova i sustava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Zajedničkim inicijativama ove aktivnosti kojima se potiče suradnja u različitim regijama svijeta namjerava se poboljšati kapacitete pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, posebno u područjima upravljanja, uključivosti, osiguravanja kvalitete i inovacija kako bi bili bolje pripremljeni za suradnju s privatnim sektorom / poduzećima / poslovnim udruženjima radi ispitivanja mogućnosti za zapošljavanje i zajedničkog razvoja odgovarajućih intervencija u strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Međunarodna partnerstva trebala bi doprinijeti poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu, posebno jačanjem kapaciteta osoblja i nastavnika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te jačanjem veze između pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i tržišta rada.

Predviđeno je da se projektima jačanja kapaciteta u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju doprinese zajedničkim širim ciljevima politike Europske komisije i trećih zemalja koje nisu pridružene programu ili uključenih regija, uključujući pakete ulaganja u okviru strategije Global Gateway.

Ciljevi aktivnosti

U okviru aktivnosti posebno će se:

 • ojačati kapaciteti pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se ojačala suradnja između privatnih i javnih dionika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja radi provedbe intervencija u strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje se temelje na mogućnostima i potražnji
 • poboljšati kvaliteta i kapacitet strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za odgovor na gospodarske i društvene promjene kako bi se poboljšala relevantnost pružanja usluga za tržište rada
 • uskladiti pružanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s lokalnim, regionalnim i nacionalnim razvojnim strategijama.

Tematska područja

Značajke koje su svojstvene za jačanje kapaciteta u SOO-u uključuju neka tematska područja prikazana u nastavku. Prijedlozi bi trebali biti usmjereni na jednu ili više sljedećih tema:

 • učenje kroz rad (za mlade i/ili odrasle osobe)
 • mehanizmi za osiguranje kvalitete
 • stručno usavršavanje nastavnika/predavača u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • ključne kompetencije, uključujući poduzetništvo
 • javno-privatna partnerstva u SOO-u
 • inovacije u SOO-u
 • zelene i digitalne vještine za dvostruku tranziciju
 • usklađivanje vještina sa sadašnjim i budućim mogućnostima zapošljavanja.

Osim toga, prijavitelji mogu obuhvatiti tematska područja koja nisu prethodno prikazana. Za njih mora dokazati da su posebno primjerena za ispunjavanje ciljeva poziva i utvrđenih potreba.

Aktivnosti

Predložene aktivnosti moraju biti izravno povezane s ciljevima i tematskim područjima aktivnosti, tj. moraju odgovarati jednom ili više prethodno navedenih tematskih područja i moraju biti detaljno opisane u opisu projekta koji obuhvaća cijelo razdoblje provedbe.

U kontekstu ove međunarodne aktivnosti na globalnoj razini, projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta organizacija koje djeluju u području SOO-a, prvenstveno u trećim zemljama koje nisu pridružene programu koje aktivnost obuhvaća.

Financirani projekti moći će uključivati širok spektar aktivnosti suradnje, razmjene, komunikacije i drugih aktivnosti uključujući primjerice:

 • stvaranje i razvoj mreža i razmjena primjera dobre prakse između pružatelja SOO-a iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu i onih iz država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu
 • izradu alata, programa i drugih materijala za izgradnju kapaciteta ustanova iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu (programi praktičnog osposobljavanja i alati za procjenu i vrednovanje ishoda učenja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, pojedinačni akcijski planovi za ustanove sudionice, metode za profesionalno usmjeravanje, savjetovanja i mentorstvo...)
 • uspostava mehanizama za uključivanje privatnog sektora u osmišljavanje i izradu kurikuluma te za pružanje kvalitetnog radnog iskustva učenicima strukovnih škola
 • razvijanje i prijenos pedagoških pristupa, materijala i metoda poučavanja i osposobljavanja, uključujući učenje kroz rad, virtualnu mobilnost, otvorene obrazovne sadržaje i bolje iskorištavanje potencijala IKT-a
 • razvijanje i provedba međunarodnih (virtualnih) aktivnosti razmjene prvenstveno za osoblje (uključujući nastavno i nenastavno osoblje kao što su ravnatelji škola, voditelji, savjetnici itd.).

Ako se predlažu, aktivnosti mobilnosti učenika i osoblja trebale bi izravno pridonositi ciljevima projekta i biti čvrsto ugrađene u projektnu logiku u cjelini.

Predložene aktivnosti trebale bi imati dodanu vrijednost i imat će izravan učinak na postizanje rezultata projekta.

Regionalni prioriteti

Raspoloživi proračun podijeljen je među različitim regijama svijeta (tj. zapadni Balkan, Susjedstvo istok, zemlje južnog Sredozemlja, supsaharska Afrika, latinska Amerika i Karibi), a svaka je proračunska omotnica različite veličine. Dodatne informacije o raspoloživim iznosima u okviru svake proračunske omotnice objavit će se na portalu Funding & tender opportunities.

EU je postavio niz prioriteta koji se odnose na geografsku uravnoteženost i posebne prioritete. Osim toga, organizacije se potiče na suradnju s partnerima u najsiromašnijim i najmanje razvijenim trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Za ovu aktivnost utvrđeni su sljedeći regionalni prioriteti.

Ako prijava obuhvaća jednu ili više partnerskih zemalja ETF-a (Europska zaklada za osposobljavanje)1 , u prijedlogu bi se trebali navesti dokazi o odgovoru na preporuke ETF-a iz relevantnih regionalnih izvješća2 u okviru torinskog procesa3 .

Zapadni Balkan  

 • Prednost će se dati projektima kojima se pridonosi gospodarskom i investicijskom planu za tu regiju i/ili preporukama Europske zaklade za osposobljavanje u okviru torinskog procesa (vidjeti gore). 
 • Prednost će se dati mobilnosti učenika (polaznika) i osoblja (učitelji, nastavnici, predavači ravnatelji, rukovodeće osoblje itd.).

Susjedstvo istok

Zemlje južnog Mediterana

Supsaharska Afrika

 • Prednost će se dati najmanje razvijenim zemljama, a posebna pozornost posvetit će se i prioritetnim zemljama s obzirom na migracije. Nijedna zemlja neće moći dobiti više od 8 % sredstava predviđenih za regiju. 
 • Prednost će se dati projektima kojima se pridonosi odgovarajućim geografskim višegodišnjim okvirnim programima4   na razini zemlje ili regije.

Latinska Amerika  

 • Prednost će se dati regionalnim projektima (projekti koji uključuju više prihvatljivih trećih zemalja koje nisu pridružene programu) ili projektima u zemljama s nižim i višim srednjim dohotkom.
 • Prednost će se dati projektima kojima se pridonosi odgovarajućim geografskim višegodišnjim okvirnim programima5 na razini zemlje ili regije.  

Karibi

 • Prednost će se dati regionalnim projektima (projekti koji uključuju više prihvatljivih trećih zemalja koje nisu pridružene programu) ili projektima u najmanje razvijenim zemljama i zemljama s nižim i višim srednjim dohotkom. 
 • Prednost će se dati projektima kojima se pridonosi odgovarajućim geografskim višegodišnjim okvirnim programima6 na razini zemlje ili regije.  

Ako se projekti odnose na gore navedene regionalne prioritete, u njima će se morati pokazati na koji način i u kojoj mjeri. 

Uspostava projekta

Projekt jačanja kapaciteta u području SOO-a sastoji se od četiri faze:

 • utvrđivanje i pokretanje projekta
 • priprema, oblikovanje i planiranje projekta,
 • provedba projekta i praćenje aktivnosti
 • pregled projekta i procjena učinka.

Iako pripremne aktivnosti mogu početi prije podnošenja ili odabira prijedloga za financiranje, troškovi mogu nastati i aktivnosti se mogu provoditi tek nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Organizacije sudionice i sudionici uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

Utvrđivanje i pokretanje

Utvrđivanje problema, potrebe ili mogućnosti koju možete obuhvatiti idejom projekta u kontekstu poziva; utvrđivanje ključnih aktivnosti i glavnih ishoda koji se mogu očekivati od projekta; popisivanje relevantnih dionika i potencijalnih partnera; formuliranje ciljeva projekta; usklađivanje projekta sa strateškim ciljevima organizacija sudionica; početno planiranje radi uspješnog početka projekta i objedinjavanje informacija potrebnih za sljedeću fazu itd.

Priprema, oblikovanje i planiranje

Određivanje opsega projekta i odgovarajućeg pristupa; jasno navođenje predložene metodologije kojom se osigurava dosljednost između ciljeva i aktivnosti projekta; određivanje rasporeda uključenih zadaća; procjena potrebnih resursa i razrada pojedinosti projekta, npr. procjene potreba; definiranje kvalitetnih ciljeva i pokazatelja učinka (konkretnih, mjerljivih, ostvarivih, relevantnih i vremenski ograničenih); utvrđivanje ishoda projekta i učenja; utvrđivanje programa rada, oblika aktivnosti, očekivanog učinka, procijenjenog ukupnog proračuna; priprema plana provedbe projekta i kvalitetnog i realističnog komunikacijskog plana koji uključuje strateške aspekte upravljanja projektom, praćenja, kontrole kvalitete, izvješćivanja i diseminacije rezultata; definiranje praktičnih rješenja i potvrđivanje ciljne skupine/skupina za predviđene aktivnosti; sklapanje sporazuma s partnerima i sastavljanje prijedloga itd.

Provedba i praćenje aktivnosti

Provedba projekta u skladu s planovima koji ispunjavaju zahtjeve za izvješćivanje i komunikaciju; praćenje tekućih aktivnosti i ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na projektne planove; utvrđivanje i poduzimanje korektivnih mjera zbog odstupanja od planova i radi uklanjanja problema i rizika; utvrđivanje neusklađenosti s utvrđenim standardima kvalitete i poduzimanje korektivnih mjera itd.

Pregled i procjena učinka

Ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na ciljeve projekta i planove provedbe; evaluacija aktivnosti i njihova učinka na različitim razinama, dijeljenje i korištenje rezultata projekta itd.

Nadalje, ako je to primjereno, očekuje se da će u okviru projekta proporcionalno:

 • biti uspostavljen dugoročan akcijski plan za postupno predstavljanje rezultata projekta nakon njegova završetka (na temelju dugoročnih partnerstava), uključujući mjere za nadogradivost i financijsku održivost
 • njegovi ishodi biti odgovarajuće vidljivi i diseminirani na transnacionalnoj, nacionalnoj i/ili regionalnoj razini s relevantnim partnerima.

Horizontalni aspekti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju projekta

Uz poštovanje formalnih kriterija i sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, sljedeći elementi mogu pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi projekata jačanja kapaciteta kroz različite faze projekta.

Prijavitelje (koordinatore i punopravne partnere) potiče se da uzmu u obzir te mogućnosti i dimenzije pri osmišljavanju svojih projekata. 

Uključivost i raznolikost

Program podupire projekte koji promiču socijalnu uključivost i čiji je cilj doprijeti do osoba s manje mogućnosti, uključujući osobe s invaliditetom i osobe migrantskog podrijetla, kao i osobe koje žive u ruralnim i udaljenim područjima, osobe koje se suočavaju sa socioekonomskim poteškoćama ili bilo kojim drugim potencijalnim izvorom diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Ti će projekti pomoći u uklanjanju prepreka s kojima se te skupine suočavaju u pristupu mogućnostima koje nudi program te će pridonijeti stvaranju uključivih okruženja koja potiču pravednost i jednakost i odgovaraju potrebama šire zajednice.

Okolišna održivost

Program pridonosi shvaćanju važnosti zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena. Preporučuje se da se u okviru projekta razvijaju kompetencije u različitim sektorima koji su relevantni za održivost, zelene strategije i metodologije za sektorske vještine te kurikulumi usmjereni na budućnost koji bolje ispunjavaju potrebe pojedinaca. Programom se podupire i ispitivanje inovativnih načina pripremanja učenika i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja da doista donesu pozitivne promjene (npr. ušteda resursa, smanjenje potrošnje energije i otpada, kompenziranje ugljičnog otiska emisija ili odabir održivih opcija kad je riječ o hrani i mobilnosti itd.).

Digitalna dimenzija

Programom se podupiru planovi digitalne transformacije osnovnih i srednjih škola te ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO). Potiče se namjensko korištenje digitalnih tehnologija. To uključuje razvoj digitalne pedagogije i stručnog znanja u upotrebi digitalnih alata, uključujući pristupačne i asistivne tehnologije te stvaranje i inovativno korištenje digitalnog obrazovnog sadržaja.

Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje

Program podupire aktivno građanstvo i etičnost u cjeloživotnom učenju. Projekti bi trebali ponuditi mogućnosti sudjelovanja u demokratskom životu te društvenog i građanskog angažmana. Posebna pozornost posvetit će se jačanju svijesti o Europskoj uniji i razumijevanju njezina konteksta, posebno kad je riječ o zajedničkim vrijednostima, načelu jedinstva i raznolikosti te kulturnom identitetu, kulturnoj senzibilizaciji i društvenoj i povijesnoj baštini.

Koje kriterije treba ispuniti za prijavu za projekt jačanja kapaciteta u području soo-a?

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus, projektni prijedlozi za jačanje kapaciteta u području SOO-a moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u području SOO-a i imaju poslovni nastan u državi članici EU-a ili prihvatljivoj trećoj zemlji pridruženoj programu (vidjeti dio A ovog Vodiča). Organizacije iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu ne mogu biti koordinatori. Koordinator podnosi prijavu u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Svaka organizacija sudionica mora biti aktivna u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ili na tržištu rada. Može biti uključena kao punopravni partner, povezani subjekt ili pridruženi partner i mora imati poslovni nastan u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu (vidjeti dio A ovog Vodiča) ili u prihvatljivoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu (vidjeti u nastavku). 

Treće zemlje koje nisu pridružene programu koje su prihvatljive za ovu aktivnost:

 • sve treće zemlje koje nisu pridružene programu u regijama 1, 2, 3, 9, 10 i 11 (vidjeti dio A ovog Vodiča). 

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Prihvatljive organizacije mogu biti (otvoren popis):

 • pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • poduzeća, organizacije koje predstavljaju industriju ili sektor
 • nacionalna/regionalna tijela nadležna za kvalifikacije
 • zavodi za zapošljavanje
 • znanstveni instituti
 • agencije za inovacije
 • tijela za regionalni razvoj itd.

Povezani partneri mogu sudjelovati u mjeri u kojoj se dokaže da njihovo sudjelovanje donosi važnu dodanu vrijednost projektu (npr. provedba posebnih zadaća/aktivnosti projekta ili podupiranje diseminacije i održivosti projekta). Kad je riječ o pitanjima ugovornog upravljanja, pridruženi partneri ne smatraju se projektnim partnerima i ne primaju financijska sredstva.   

Broj i profil organizacija sudionica

Projekti jačanja kapaciteta transnacionalni su i uključuju najmanje četiri organizacije (koordinator i punopravni partneri) iz najmanje triju zemalja: 

 1. najmanje jedna organizacija iz dviju država članica EU-a te najmanje dvije organizacije iz najmanje jedne prihvatljive treće zemlje koja nije pridružena programu ili
 2. najmanje jedna organizacija iz dviju trećih zemalja pridruženih programu te najmanje dvije organizacije iz najmanje jedne prihvatljive treće zemlje koja nije pridružena programu ili
 3. najmanje jedna organizacija iz države članice EU-a i jedna organizacija iz treće zemlje pridružene programu te najmanje dvije organizacije iz najmanje jedne prihvatljive treće zemlje koja nije pridružena programu. 

U konzorcij mora biti uključen barem jedan pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje nije tercijarno obrazovanje.

Broj organizacija iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu ne smije biti veći od broja organizacija iz prihvatljivih trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

Povezani subjekti i pridruženi partneri ne računaju se u gore navedenim zahtjevima. 

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnost se mora provoditi u zemljama organizacija koje sudjeluju u projektu, osim u opravdanim slučajevima povezanima s ciljevima ključne aktivnosti.

Osim toga, ako je opravdano s obzirom na ciljeve ili provedbu projekta:

 • aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske unije, čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije 
 • aktivnosti koje uključuju razmjenu i promicanje rezultata mogu se odvijati i na relevantnim tematskim transnacionalnim događanjima/konferencijama u državama članicama EU-a ili trećim zemljama pridruženima programu ili prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 12, 24 ili 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora). Trajanje se mora odabrati u fazi prijave, ovisno o cilju projekta i predviđenim aktivnostima.

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-EDU-2023-CB-VET

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 28. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Ostali kriteriji

Jedan koordinator može predati samo jedan prijedlog po roku. Ako isti koordinator prijavi više prijedloga, u obzir će se uzeti samo onaj koji je prijavio najranije, a drugi će se automatski odbiti.

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Očekivani učinak

Projekti kojima se dodijele bespovratna sredstva trebali bi svoj očekivani učinak pokazati ostvarenjem sljedećih rezultata:

 • čvršće veze između sustava SOO-a u trećim zemljama koje nisu pridružene programu i tržišta rada
 • bolje veze između profila SOO-a te lokalnih/regionalnih/nacionalnih strategija i prioriteta
 • poboljšani kapaciteti pružatelja SOO-a, posebno u područjima upravljanja, uključivosti, osiguravanja kvalitete, inovacija
 • bolja izloženost osoblja, rukovodećeg osoblja, oblikovatelja politika i starijih nastavnika s pristupima kojima se bolje povezuju tržište rada i sektor SOO-a
 • bolje znanje, tehničke, upravljačke i pedagoške vještine nastavnika i predavača u SOO-u
 • veće sudjelovanje nastavnika/predavača, učenika strukovnih škola i poslodavaca u izradi kurikuluma, oblikovanju profila i reformi osposobljavanja
 • bolje kompetencije, vještine i mogućnosti za zapošljavanje učenika strukovnih škola
 • veća suradnja među različitim regijama svijeta u okviru zajedničkih inicijativa
 • razvoj kompetencija organizacija sudionica u području okolišne održivosti
 • poboljšanje digitalnih vještina i kompetencija ciljanih skupina putem odgovarajućih aktivnosti i inicijativa
 • veće socijalne i međukulturne kompetencija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Kriteriji za dodjelu

Za svaki prijedlog u dijelu B prijavnog obrasca potrebno je odgovoriti na sve točke navedene pod sva četiri kriterija za dodjelu navedena u nastavku.

Relevantnost projekta - (najviše 30 bodova)

 • Veza s tematskim područjima: relevantnost prijedloga za ciljeve i tematska područja aktivnosti.
 • Regionalni prioriteti: prijedlog se odnosi na regionalne prioritete, uključujući relevantne dokumente politike navedene u okviru ove aktivnosti.
 • Lokalni kontekst: prijedlog se temelji na odgovarajućoj analizi potreba te je izvediv u lokalnom kontekstu ciljane zemlje/ciljanih zemalja.
 • Dosljednost: ciljevi prijave su jasno definirani, realistični i odnose se na pitanja koja su relevantna za organizacije sudionice i ciljne skupine.
 • Inovacije: prijedlog uzima u obzir najsuvremenije metode i tehnike i dovodi do inovativnih rezultata i rješenja za njegovo područje općenito ili za geografski kontekst u kojem se projekt provodi (npr. sadržaj, ostvareni rezultati, primijenjene metode rada, uključene ili ciljne organizacije i osobe).
 • Komplementarnost: prijedlog nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode.
 • Jačanje kapaciteta: aktivnosti izgradnje kapaciteta jasno su definirane i usmjerene na jačanje kapaciteta prvenstveno organizacija sudionica iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.
 • Veza sa strategijama: aktivnosti su sadržane u razvojnim strategijama ciljanih pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i strategijama potpore na razini zemlje, uključujući, ako je to relevantno, veću usmjerenost na zapošljivost, uključivost, raznolikost i sudionike slabijeg socioekonomskog statusa.
 • Horizontalni aspekti: uzimaju se u obzir horizontalni aspekti programa.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe - (najviše 30 bodova)

 • Usklađenost: ukupni projektni plan osigurava dosljednost između ciljeva projekta, aktivnosti i predloženog proračuna. U prijedlogu je naveden koherentan i opsežan skup prikladnih aktivnosti i usluga za ispunjenje utvrđenih potreba i postizanje očekivanih rezultata. Uspostavljene su odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, praćenje, iskorištavanje, evaluaciju i diseminaciju.
 • Metodologija: primjerenost i kvaliteta metodologije predložene za ispunjavanje utvrđenih potreba.
 • Plan rada: kvaliteta i učinkovitost plana rada, uključujući mjeru u kojoj su sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima.
 • Neformalne metode učenja: kvaliteta predloženih neformalnih metoda učenja, ako je primjenjivo, odnosno ako se u prijavi predlažu neformalne metode učenja.
 • Odabir sudionika: kvaliteta mehanizama za odabir sudionika uključenih u predložene aktivnosti s obzirom na ciljeve uključivosti i raznolikosti.
 • Priznavanje i vrednovanje: kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika te dosljedno korištenje europskih alata za transparentnost i priznavanje.
 • Mjere kontrole kvalitete: postojanje i relevantnost mjera za kontrolu kvalitete kako bi projekt bio proveden kvalitetno, na vrijeme i u okviru proračuna.
 • Troškovna učinkovitost: mjera u kojoj je projekt troškovno učinkovit te se za svaku aktivnost dodjeljuju primjerena sredstva.
 • Aktivnosti mobilnosti: primjerenost mjera za odabir i/ili uključivanje sudionika u aktivnosti mobilnosti, ako postoje (vidjeti odjeljak „Zaštita, zdravlje i sigurnost sudionika” u dijelu A ovog Vodiča te druge zahtjeve i preporuke koji se primjenjuju na ključnu mjeru 1 – Projekti mobilnosti) ako je primjenjivo, odnosno ako su aktivnosti mobilnosti dio prijave.

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji - (najviše 20 bodova)

 • Konfiguracija: projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija sudionica s potrebnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih aspekata projekta
 • Angažiranost: raspodjela odgovornosti i zadaća pokazuje posvećenost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica.
 • Suradnja: postojanje učinkovitih mehanizama za koordinaciju i komunikaciju između organizacija sudionica te s drugim relevantnim dionicima.

Učinak - (najviše 20 bodova)

 • Učinak: mogući učinak projekta:  
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini.
 • Diseminacija: kvaliteta plana za diseminaciju: primjerenost i kvaliteta mjera za dijeljenje ishoda projekta u okviru i izvan organizacija sudionica
 • Korištenje rezultata: u prijedlogu je prikazano kako će partneri i ostali dionici koristiti ishode projekta. Opisuju se mjere korištenja rezultata za vrijeme i nakon projekta.
 • Otvoreni pristup: u prijedlogu se opisuje kako će se materijali, dokumenti i mediji staviti na raspolaganje i promicati putem otvorenih licencija i nisu sadržana nerazmjerna ograničenja.
 • Održivost: kvaliteta planova za osiguravanje održivosti projekta: njegov kapacitet za postizanje učinka i rezultata i nakon što se iskoriste bespovratna sredstva EU-a.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti barem 60 bodova (od ukupno 100 bodova).

Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od četiri kategorije prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvaliteta projektnog plana i provedbe”; 10 bodova za kategorije „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji” i „učinak”).

U slučaju kad dvije ili više prijava postignu jednak ukupan broj bodova (jednako rangirani prijedlozi), prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za „relevantnost projekta”, a zatim za „učinak”.

Dodatne informacije

Prihvaćanje prijave ne predstavlja obvezu dodjele sredstava u iznosu koji su zatražili prijavitelji. Iznos traženih sredstava može se smanjiti na temelju posebnih financijskih pravila koja se primjenjuju na određenu aktivnost i rezultata evaluacije.

Općenito, i u granicama postojećih nacionalnih i europskih pravnih okvira, rezultati bi trebali biti dostupni kao otvoreni obrazovni sadržaji (OER) te na relevantnim profesionalnim i sektorskim platformama ili platformama nadležnih tijela. U prijedlogu se opisuje kako će se proizvedeni podaci, materijali, dokumenti i aktivnosti u audiovizualnim i društvenim medijima stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelji predlažu. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Iznos bespovratnih sredstava EU-a po projektu bit će od najmanje 100 000 EUR do najviše 400 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt? 

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke: 

 • korisnik/korisnici bi trebali prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.) 
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u prijedlogu moraju navesti raščlambu jednokratnog iznosa iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 • opisani troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija informacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti. Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Vrijednost jednokratnog iznosa ograničit će se na najviše 80 % procijenjenog proračuna utvrđenog nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Financijska potpora trećim stranama nije dopuštena. Dopušteni su troškovi volontiranja i MSP-ova. Pogledajte odjeljak „Prihvatljivi izravni troškovi” u dijelu C ovog Vodiča.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Mobilnost osoblja i polaznika programa za SOO