Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jačanje kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO)

Projekti jačanja kapaciteta su projekti međunarodne suradnje utemeljeni na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u području SOO-a u zemljama sudionicama programa i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je da kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja podupru relevantnost, pristupačnost i prilagodljivost ustanova i sustava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Ciljevi aktivnosti

U okviru aktivnosti posebno će se:

 • ojačati veze između sustava SOO-a trećih zemalja koje nisu pridružene programu i tržišta rada kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje bolje uskladilo s (novim) prilikama na lokalnom tržištu rada
 • povećati povezanost između profila strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te lokalnih/regionalnih/nacionalnih strategija i prioriteta na koje utječu vještine, posebno onih koje podupiru druge aktivnosti Europske unije, kako bi se osigurala dosljednost
 • povećati kapaciteti pružatelja SOO-a, posebno u područjima upravljanja, uključivosti, osiguravanja kvalitete, inovacija i internacionalizacije
 • podupirati upoznavanje osoblja, rukovoditelja, oblikovatelja politika i starijih nastavnika s pristupima kojima se bolje povezuju tržište rada i sektor SOO-a (naizmjenično osposobljavanje, razvoj kurikuluma s partnerima iz privatnog sektora...)
 • poboljšati znanje, tehničke, upravljačke i pedagoške vještine nastavnika i predavača u SOO-u
 • uključiti nastavnike/predavače, učenike strukovnih škola i poslodavce, posebno iz privatnog sektora, u izradu kurikuluma, oblikovanje profila i reformu osposobljavanja
 • poboljšati razina kompetencija, vještina i mogućnost za zapošljavanje učenika strukovnih škola razvojem novih i inovativnih obrazovnih programa u SOO-u, posebno onih za stjecanje ključnih kompetencija, osnovnih jezičnih vještina i vještine IKT-a
 • poticati suradnja među različitim regijama svijeta zajedničkim inicijativama.

Tematska područja

Značajke koje su svojstvene za jačanje kapaciteta u SOO-u uključuju neka tematska područja prikazana u nastavku. Prijedlozi bi trebali biti usmjereni na jednu ili više sljedećih tema:

 • učenje kroz rad (za mlade i/ili odrasle osobe)
 • mehanizmi za osiguranje kvalitete
 • stručno usavršavanje nastavnika/predavača u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • ključne kompetencije, uključujući poduzetništvo
 • usklađivanje vještina u gospodarskim sektorima usmjerenima na budućnost
 • potpora razvoju zelenih i digitalnih vještina za dvostruku tranziciju.

Osim toga, prijavitelj može obuhvatiti tematska područja koja nisu prethodno prikazana. Za njih mora dokazati da su posebno primjerena za ispunjavanje ciljeva poziva i utvrđenih potreba.

Aktivnosti

Predložene aktivnosti moraju biti izravno povezane s ciljevima i tematskim područjima aktivnosti, tj. moraju odgovarati jednom ili više prethodno navedenih tematskih područja i moraju biti detaljno opisane u opisu projekta koji obuhvaća cijelo razdoblje provedbe.

U kontekstu ove međunarodne aktivnosti na globalnoj razini, projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta organizacija koje djeluju u području SOO-a, prvenstveno u trećim zemljama koje nisu pridružene programu koje aktivnost obuhvaća.

Financirani projekti moći će uključivati širok spektar aktivnosti suradnje, razmjene, komunikacije i drugih aktivnosti, uključujući primjerice:

 • stvaranje i razvoj mreža i razmjena primjera dobre prakse između pružatelja SOO-a iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu i onih iz država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu
 • izradu alata, programa i drugih materijala za izgradnju kapaciteta ustanova iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu (programi praktičnog osposobljavanja i alati za procjenu i vrednovanje ishoda učenja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, pojedinačni akcijski planovi za ustanove sudionice, metode za profesionalno usmjeravanje, savjetovanja i mentorstvo...)
 • uspostava mehanizama za uključivanje privatnog sektora u osmišljavanje i izradu kurikuluma te za pružanje kvalitetnog radnog iskustva učenicima strukovnih škola
 • razvijanje i prijenos pedagoških pristupa, materijala i metoda poučavanja i osposobljavanja, uključujući učenje kroz rad, virtualnu mobilnost, otvorene obrazovne sadržaje i bolje iskorištavanje potencijala IKT-a
 • razvijanje i provedba međunarodnih (virtualnih) aktivnosti razmjene prvenstveno za osoblje (uključujući nastavno i nenastavno osoblje kao što su ravnatelji škola, voditelji, savjetnici itd.).

Ako se predlažu, aktivnosti mobilnosti učenika i osoblja trebale bi izravno pridonositi ciljevima projekta i biti čvrsto ugrađene u projektnu logiku u cjelini.

Predložene aktivnosti trebale bi imati dodanu vrijednost i imat će izravan učinak na postizanje rezultata projekta.

Geografski ciljevi

Raspoloživi proračun podijeljen je među različitim regijama u 12 proračunskih omotnica različite veličine. Dodatne informacije o raspoloživim iznosima u okviru svake proračunske omotnice objavit će se na portalu Funding & tender opportunities. Sredstva će se morati koristiti na geografski uravnotežen način.

EU je postavio niz ciljeva koji se odnose na geografsku uravnoteženost i prioritete. Osim toga, ustanove se potiču na suradnju s partnerima u najsiromašnijim i najmanje razvijenim trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Za ovu aktivnost utvrđeni su sljedeći geografski ciljevi:

 • Sjeverna i Južna Amerika i Karibi: Prednost će se dati regionalnim projektima (projekti koji uključuju više prihvatljivih trećih zemalja koje nisu pridružene programu) ili projektima u zemljama s nižim i srednjim dohotkom
 • Supsaharska Afrika: prednost će se dati najmanje razvijenim zemljama posebna pozornost posvećuje se i prioritetnim zemljama s obzirom na migracije; nijedna zemlja neće moći dobiti više od 8 % sredstava predviđenih za regiju
 • Zapadni Balkan: projekti koji uključuju mobilnosti studenata imat će prednost.

Regionalni i međusektorski prioriteti

Ovisno o zemljama uključenima u projekt mogu se utvrditi regionalni ili međusektorski prioriteti. Ako se utvrde, u projektima će se morati dokazati kako i u kojoj mjeri se njima uzimaju u obzir ti prioriteti.

Detaljan popis prioriteta koji se primjenjuju na projekte jačanja kapaciteta bit će objavljen na portalu Funding & tender opportunities.

Uspostava projekta

Projekt jačanja kapaciteta u području SOO-a sastoji se od četiri faze:

 1. utvrđivanje i pokretanje projekta
 2. priprema, oblikovanje i planiranje projekta
 3. provedba projekta i praćenje aktivnosti
 4. pregled projekta i procjena učinka.

Iako pripremne aktivnosti mogu početi prije podnošenja ili odabira prijedloga za financiranje, troškovi mogu nastati i aktivnosti se mogu provoditi tek nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Organizacije sudionice i sudionici uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja.

Utvrđivanje i pokretanje

Utvrđivanje problema, potrebe ili mogućnosti koju možete obuhvatiti idejom projekta u kontekstu poziva; utvrđivanje ključnih aktivnosti i glavnih ishoda koji se mogu očekivati od projekta; popisivanje relevantnih dionika i potencijalnih partnera; formuliranje ciljeva projekta; usklađivanje projekta sa strateškim ciljevima organizacija sudionica; početno planiranje radi uspješnog početka projekta i objedinjavanje informacija potrebnih za sljedeću fazu itd.

Priprema, oblikovanje i planiranje

Određivanje opsega projekta i odgovarajućeg pristupa; jasno navođenje predložene metodologije kojom se osigurava dosljednost između ciljeva i aktivnosti projekta; određivanje rasporeda uključenih zadaća; procjena potrebnih resursa i razrada pojedinosti projekta, npr. procjene potreba; definiranje kvalitetnih ciljeva i pokazatelja učinka (konkretnih, mjerljivih, ostvarivih, relevantnih i vremenski ograničenih); utvrđivanje ishoda projekta i učenja; utvrđivanje programa rada, oblika aktivnosti, očekivanog učinka, procijenjenog ukupnog proračuna; priprema plana provedbe projekta i kvalitetnog i realističnog komunikacijskog plana koji uključuje strateške aspekte upravljanja projektom, praćenja, kontrole kvalitete, izvješćivanja i diseminacije rezultata; definiranje praktičnih rješenja i potvrđivanje ciljne skupine/skupina za predviđene aktivnosti; sklapanje sporazuma s partnerima i sastavljanje prijedloga itd.

Provedba i praćenje aktivnosti

Provedba projekta u skladu s planovima koji ispunjavaju zahtjeve za izvješćivanje i komunikaciju; praćenje tekućih aktivnosti i ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na projektne planove; utvrđivanje i poduzimanje korektivnih mjera zbog odstupanja od planova i radi uklanjanja problema i rizika; utvrđivanje neusklađenosti s utvrđenim standardima kvalitete i poduzimanje korektivnih mjera itd.

Pregled i procjena učinka

Ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na ciljeve projekta i planove provedbe; evaluacija aktivnosti i njihova učinka na različitim razinama, dijeljenje i korištenje rezultata projekta itd.

Nadalje, ako je to primjereno, očekuje se da će u okviru projekta proporcionalno:

 • biti uspostavljen dugoročan akcijski plan za postupno predstavljanje rezultata projekta nakon njegova završetka (na temelju dugoročnih partnerstava), uključujući mjere za nadogradivost i financijsku održivost
 • njegovi ishodi biti odgovarajuće vidljivi i diseminirani na transnacionalnoj, nacionalnoj i/ili regionalnoj razini s relevantnim partnerima.

Horizontalni aspekti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju projekta

Uz poštovanje formalnih kriterija i sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, sljedeći elementi mogu pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi projekata jačanja kapaciteta kroz različite faze projekta.

Prijavitelje se potiče da uzmu u obzir te mogućnosti i dimenzije pri osmišljavanju svojih projekata. 

Uključivost i raznolikost

Program podupire projekte koji promiču socijalnu uključivost i čiji je cilj doprijeti do osoba s manje mogućnosti, uključujući osobe s invaliditetom i osobe migrantskog podrijetla, kao i osobe koje žive u ruralnim i udaljenim područjima, osobe koje se suočavaju sa socioekonomskim poteškoćama ili bilo kojim drugim potencijalnim izvorom diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Ti će projekti pomoći u uklanjanju prepreka s kojima se te skupine suočavaju u pristupu mogućnostima koje nudi program te će pridonijeti stvaranju uključivih okruženja koja potiču pravednost i jednakost i odgovaraju potrebama šire zajednice.

Okolišna održivost

Program pridonosi shvaćanju važnosti zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena. Preporučuje se da se u okviru projekta razvijaju kompetencije u različitim sektorima koji su relevantni za održivost, zelene strategije i metodologije za sektorske vještine te kurikulumi usmjereni na budućnost koji bolje ispunjavaju potrebe pojedinaca. Programom se podupire i ispitivanje inovativnih načina pripremanja učenika i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja da doista donesu pozitivne promjene (npr. ušteda resursa, smanjenje potrošnje energije i otpada, kompenziranje ugljičnog otiska emisija ili odabir održivih opcija kad je riječ o hrani i mobilnosti itd.).

Digitalna dimenzija

Programom se podupiru planovi digitalne transformacije osnovnih i srednjih škola te ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO). Potiče se namjensko korištenje digitalnih tehnologija. To uključuje razvoj digitalne pedagogije i stručnog znanja u upotrebi digitalnih alata, uključujući pristupačne i asistivne tehnologije te stvaranje i inovativno korištenje digitalnog obrazovnog sadržaja.

Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje

Program podupire aktivno građanstvo i etičnost u cjeloživotnom učenju. Projekti bi trebali ponuditi mogućnosti sudjelovanja u demokratskom životu te društvenog i građanskog angažmana. Posebna pozornost posvetit će se jačanju svijesti o Europskoj uniji i razumijevanju njezina konteksta, posebno kad je riječ o zajedničkim vrijednostima, načelu jedinstva i raznolikosti te kulturnom identitetu, kulturnoj senzibilizaciji i društvenoj i povijesnoj baštini.

Koje kriterije treba ispuniti za prijavu za projekt jačanja kapaciteta u području SOO-a?

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus, projektni prijedlozi za jačanje kapaciteta u području SOO-a moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Sve javne i privatne organizacije koje djeluju u području SOO-a i imaju poslovni nastan u državi članici EU-a ili prihvatljivoj trećoj zemlji pridruženoj programu. Organizacija prijaviteljica prijavljuje se u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Prihvatljive organizacije sudionice:

 • pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji imaju poslovni nastan u državi članici EU-a ili prihvatljivoj trećoj zemlji pridruženoj programu ili u prihvatljivoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu
 • druge javne ili privatne organizacije aktivne u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i na tržištu rada i s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili prihvatljivoj trećoj zemlji pridruženoj programu ili u prihvatljivoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu
 • pridruženi partneri iz javnog ili privatnog sektora koji pridonose provedbi posebnih projektnih zadaća/aktivnosti ili podupiru diseminaciju i održivost projekta. Kad je riječ o pitanjima ugovornog upravljanja, pridruženi partneri ne smatraju se projektnim partnerima i ne primaju financijska sredstva.

Treće zemlje koje nisu pridružene programu koje su prihvatljive za ovu aktivnost:

 • Sve treće zemlje koje nisu pridružene programu (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča) u regijama 1, 2, 3, 4, 9, 10 i 11.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Broj i profil organizacija sudionica

Projekti jačanja kapaciteta transnacionalni su i uključuju najmanje četiri organizacije iz najmanje tri zemlje: najmanje jedna organizacija iz dvije države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu te najmanje dvije organizacije iz najmanje jedne prihvatljive treće zemlje koja nije pridružena programu.

Broj organizacija iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu ne smije biti veći od broja organizacija iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnost se mora provoditi u zemljama organizacija koje sudjeluju u aktivnosti, osim u opravdanim slučajevima povezanima s ciljevima ključne aktivnosti.

Osim toga, ako je opravdano s obzirom na ciljeve ili provedbu projekta:

 • aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske unije, čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije 
 • Aktivnosti koje uključuju razmjenu i promicanje rezultata mogu se odvijati i na relevantnim tematskim transnacionalnim događanjima/konferencijama u državama članicama EU-a ili trećim zemljama pridruženima programu ili trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Trajanje projekta

Projekti mogu trajati jednu, dvije ili tri godine. Trajanje se mora odabrati u fazi prijave, ovisno o cilju projekta i predviđenim aktivnostima.

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 31. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Ostali kriteriji

Jedan prijavitelj smije predati samo jedan prijedlog po roku. Ako isti prijavitelj prijavi više od jednog prijedloga, u obzir će se uzeti samo onaj koji je prijavio najranije, a drugi će se automatski odbiti.

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Očekivani učinak

Projekti kojima se dodijele bespovratna sredstva trebali bi svoj očekivani učinak pokazati ostvarenjem sljedećih rezultata:

 • čvršće veze između sustava SOO-a u trećim zemljama koje nisu pridružene programu i tržišta rada
 • bolje veze između profila SOO-a te lokalnih/regionalnih/nacionalnih strategija i prioriteta
 • poboljšani kapaciteti pružatelja SOO-a, posebno u područjima upravljanja, uključivosti, osiguravanja kvalitete, inovacija
 • bolja izloženost osoblja, rukovodećeg osoblja, oblikovatelja politika i starijih nastavnika s pristupima kojima se bolje povezuju tržište rada i sektor SOO-a
 • bolje znanje, tehničke, upravljačke i pedagoške vještine nastavnika i predavača u SOO-u
 • veće sudjelovanje nastavnika/predavača, učenika strukovnih škola i poslodavaca u izradi kurikuluma, oblikovanju profila i reformi osposobljavanja
 • bolje kompetencije, vještine i mogućnosti za zapošljavanje učenika strukovnih škola
 • veća suradnja među različitim regijama svijeta u okviru zajedničkih inicijativa
 • razvoj kompetencija organizacija sudionica u području okolišne održivosti
 • poboljšanje digitalnih vještina i kompetencija ciljanih skupina putem odgovarajućih aktivnosti i inicijativa
 • veće socijalne i međukulturne kompetencija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za ciljeve i tematska područja aktivnosti.
 • Mjera u kojoj:  
  • u prijedlogu se uzimaju u obzir ciljevi aktivnosti
  • u prijedlogu se uzimaju u obzir regionalni i međusektorski prioriteti uključenih trećih zemalja koje nisu pridružene programu
  • prijedlog je izvediv u lokalnom kontekstu ciljane zemlje/ciljanih zemalja
  • ciljevi su jasno definirani, realistični i odnose se na pitanja koja su relevantna za organizacije sudionice i ciljne skupine
  • prijedlog je inovativan i/ili nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
  • aktivnosti izgradnje kapaciteta jasno su definirane i usmjerene na jačanje kapaciteta organizacija sudionica
  • aktivnosti su sadržane u razvojnim strategijama ciljanih pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i strategijama potpore na razini zemlje, uključujući, ako je to relevantno, veću usmjerenost na zapošljivost, uključivost, raznolikost i sudionike slabijeg socioekonomskog statusa
  • uzimaju se u obzir horizontalni aspekti programa.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 30 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, praćenje, evaluaciju i diseminaciju
 • Primjerenost i kvaliteta metodologije predložene za ispunjavanje utvrđenih potreba
 • Inovativnost predloženih pristupa: korištenje i dostupnost digitalnih tehnologija, izrada i inovativno korištenje digitalnih obrazovnih sadržaja, inovativnih prakse za pripremu učenika i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja da postanu pokretači okolišne održivosti i promjena itd.
 • Usklađenost ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta i učinkovitost plana rada, uključujući mjeru u kojoj su sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima
 • Kvaliteta predloženih neformalnih metoda učenja
 • Kvaliteta mehanizama za odabir sudionika s obzirom na ciljeve uključivosti i raznolikosti.
 • Kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje rezultata učenja sudionika te dosljedno korištenje europskih alata za transparentnost i priznavanje
 • Postojanje i relevantnost mjera za kontrolu kvalitete kako bi provedba projekta bila kvalitetna, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • Mjera u kojoj je projekt troškovno učinkovit te se za svaku aktivnost dodjeljuju primjerena sredstva
 • Primjerenost mjera za odabir i/ili uključivanje sudionika u aktivnosti mobilnosti, ako postoje (vidjeti odjeljak „Zaštita, zdravlje i sigurnost sudionika” u dijelu A ovog Vodiča te druge zahtjeve i preporuke koji se primjenjuju na ključnu mjeru 1 – Projekti mobilnosti).

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

 • Mjera u kojoj:  
  • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija sudionica s potrebnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih aspekata projekta
  • raspodjela odgovornosti i zadaća pokazuje posvećenost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica.
 • Postojanje učinkovitih mehanizama za koordinaciju i komunikaciju između organizacija sudionica te s drugim relevantnim dionicima

Učinak (najviše 20 bodova)

 • Kvaliteta mjera za vrednovanje ishoda projekta
 • Mogući učinak projekta:  
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini.
 • Kvaliteta plana za diseminaciju: primjerenost i kvaliteta mjera za dijeljenje ishoda projekta u okviru i izvan organizacija sudionica
 • Ako je relevantno, u projektu se opisuje kako će se proizvedeni materijali, dokumenti i mediji stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja
 • Kvaliteta planova za osiguravanje održivosti projekta: njegov kapacitet za postizanje učinka i rezultata i nakon što se iskoriste bespovratna sredstva EU-a

Prijedlozi moraju dobiti barem 60 bodova (od ukupnih 100 bodova) kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje.

Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od četiri kategorije prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvaliteta projektnog plana i provedbe”; 10 bodova za kategorije „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji” i „učinak”).

Dodatne informacije

Prihvaćanje prijave ne predstavlja obvezu dodjele sredstava u iznosu koji je zatražio prijavitelj. Iznos traženih sredstava može se smanjiti na temelju posebnih financijskih pravila koja se primjenjuju na određenu aktivnost i rezultata evaluacije.

Općenito, i u granicama postojećih nacionalnih i europskih pravnih okvira, rezultati bi trebali biti dostupni kao otvoreni obrazovni sadržaji (OER) te na relevantnim platformama struke, sektora ili nadležnih tijela. U prijedlogu se opisuje kako će se proizvedeni podaci, materijali, dokumenti i aktivnosti u audiovizualnim i društvenim medijima stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Iznos bespovratnih sredstava EU-a po projektu bit će od najmanje 100 000 EUR do najviše 400 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt? 

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke: 

 • korisnik/korisnici bi trebali prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.) 
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u svojem prijedlogu moraju navesti raščlambu jednokratnog iznosa iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 • opisani troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija informacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti. Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Vrijednost jednokratnog iznosa ograničit će se na najviše 80 % procijenjenog proračuna utvrđenog nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Mobilnost osoblja i polaznika programa za SOO