Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2024 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2024 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet

Kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat monenvälisiin kumppanuuksiin EU:n jäsenvaltioissa, ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa ja ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa ammatillisen koulutuksen alalla toimivien organisaatioiden välillä. Niillä pyritään tukemaan ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisen koulutuksen järjestelmien tarkoituksenmukaisuutta, saavutettavuutta ja kykyä vastata tarpeisiin kestävän sosioekonomisen kehityksen edistäjinä.

Tämän toiminnon tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kapasiteettia erityisesti johtamisen, hallinnon, osallisuuden, laadunvarmistuksen ja innovoinnin osalta, jotta ne saavat paremmat valmiudet yhteistyössä yksityisen sektorin / yritysten / yrittäjäjärjestöjen kanssa tarkastella työllisyysmahdollisuuksia ja kehittää työvoimatarpeisiin vastaavia ammatillisen koulutuksen toimia. Sitä varten toteutetaan yhteisiä aloitteita, joilla edistetään yhteistyötä maailman eri alueiden välillä. Kansainvälisillä kumppanuuksilla olisi edistettävä ammatillisen koulutuksen laatua ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa erityisesti vahvistamalla ammatillisen koulutuksen henkilöstön ja opettajien kapasiteettia sekä lujittamalla ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työmarkkinoiden välistä yhteyttä.

Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeiden odotetaan osaltaan edistävän Euroopan komission ja asianomaisten ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden tai alueiden laajempien politiikkatavoitteiden saavuttamista, mukaan lukien Global Gateway -investointipaketit.

Toiminnon Tavoitteet

Toiminnon tarkoituksena on erityisesti

 • Vahvistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien kapasiteettia, jotta voidaan tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin sidosryhmien välistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen alalla kysyntälähtöisten ja mahdollisuuksiin perustuvien ammatillisen koulutuksen toimien toteuttamiseksi
 • Parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja kykyä mukautua talouden ja yhteiskunnan muutoksiin, jotta osaamisen tarjonta olisi työmarkkinoiden kannalta merkityksellisempää
 • Tehdä ammatillisesta koulutuksesta paikallisten, alueellisten ja kansallisten kehitysstrategioiden mukaista.

Aihealueet

Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeiden ominaispiirteisiin sisältyy eräitä seuraavassa esiteltäviä aihealueita. Hanke-ehdotuksissa olisi keskityttävä yhteen tai useampaan seuraavista aiheista:

 • Työssäoppiminen (nuorille ja/tai aikuisille)
 • Laadunvarmistusmekanismit
 • Ammatillisen koulutuksen opettajien/kouluttajien ammatillinen kehittyminen
 • Avaintaidot, yrittäjyystaidot mukaan luettuna
 • Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ammatillisessa koulutuksessa
 • Innovointi ammatillisessa koulutuksessa
 • Vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämät taidot
 • Osaamisen sovittaminen nykyisiin ja tuleviin työmahdollisuuksiin.

Hakijat voivat käsitellä myös muita kuin edellä mainittuja aihealueita. Niiden yhteydessä on osoitettava, että ne ovat erityisen tarkoituksenmukaisia ehdotuspyynnön tavoitteiden ja yksilöityjen tarpeiden täyttämiseksi.

Toiminta

Ehdotetun toiminnan on liityttävä suoraan toiminnon yleisiin tavoitteisiin ja aihealueisiin eli sen on vastattava yhtä tai useampaa edellä mainittua aihealuetta ja se on eriteltävä koko hankkeen toteutusajan kattavassa hankekuvauksessa.

Tämän kansainvälisen maailmanlaajuisen toiminnon yhteydessä hankkeiden toiminnan on keskityttävä ammatillisen koulutuksen alalla toimivien organisaatioiden kapasiteetin kehittämiseen ja vahvistamiseen pääasiassa toiminnon piiriin kuuluvissa ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa.

Rahoitettavissa hankkeissa voidaan yhdistellä monenlaista yhteistyö-, vaihto-, viestintä- ja muuta toimintaa, kuten seuraavia:

 • Luodaan ja kehitetään verkostoja ja hyvien käytäntöjen vaihtoa ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden ja EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien välillä
 • Luodaan välineitä, ohjelmia ja muuta materiaalia ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden oppilaitosten valmiuksien kehittämiseksi (käytännölliset koulutusohjelmat, harjoitteluohjelmat ja välineet ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioimiseksi ja validoimiseksi, osallistuvien oppilaitosten yksittäiset toimintasuunnitelmat, ammatinvalinta- ja uraohjauksen ja neuvonnan menetelmät jne.)
 • Luodaan mekanismeja, joilla yksityissektori otetaan mukaan sekä opetussuunnitelmien suunnitteluun että toteutukseen ja tarjotaan ammattiin opiskeleville laadukas työssäoppimiskokemus
 • Kehitetään ja siirretään pedagogisia lähestymistapoja, opetus- ja koulutusmateriaaleja ja -menetelmiä, mukaan lukien työssäoppiminen, virtuaaliliikkuvuus, avoimet oppimisresurssit ja tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen
 • Kehitetään ja toteutetaan kansainvälistä (virtuaalista) vaihtotoimintaa ensisijaisesti henkilöstölle (mukaan lukien opettajat ja muu kuin opetushenkilöstö, kuten koulujen johtajat, muut johtajat, opinto-ohjaajat, tukihenkilöt jne.).

Jos ehdotetaan oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuustoimintaa, sillä olisi edistettävä suoraan hankkeen tavoitteita ja sillä olisi oltava vahva sija koko hankkeen toimintalogiikassa.

Ehdotetun toiminnan olisi tuotettava lisäarvoa, ja sillä on oltava suora vaikutus hankkeen tulosten saavuttamiseen.

Alueelliset painopisteet

Käytettävissä olevat määrärahat on jaettu maailman eri alueiden kesken (Länsi-Balkan, Itäiset naapurimaat, eteläiset Välimeren maat, Saharan eteläpuolinen Afrikka, Latinalainen Amerikka ja Karibian alue), ja eri alueiden saamien määrärahakokonaisuuksien suuruus vaihtelee. Lisätietoja kussakin määrärahakokonaisuudessa käytettävissä olevista määristä julkaistaan rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

EU on asettanut useita painopisteitä, jotka koskevat maantieteellistä tasapainoa ja erityistavoitteita. Lisäksi organisaatioita kannustetaan tekemään yhteistyötä köyhimpien ja vähiten kehittyneiden ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kumppaneiden kanssa.

Tälle toiminnolle asetetut alueelliset painopisteet ovat seuraavat:

Jos hakemus koskee yhtä tai useampaa Euroopan koulutussäätiön (ETF) kumppanimaata 1 , siinä olisi esitettävä näyttö asiaankuuluvissa Torinon prosessin 2 mukaisissa alueellisissa raporteissa 3 muotoiltujen ETF:n suositusten huomioon ottamisesta.

Länsi-Balkan  

 • Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka edistävät alueen talous- ja investointisuunnitelman toteuttamista ja/tai Torinon prosessissa annettujen Euroopan koulutussäätiön suositusten (ks. edellä) toimeenpanoa. 
 • Etusijalla on myös oppijoiden (opiskelijoiden) ja henkilöstön (opettajien, kouluttajien, johtajien jne.) liikkuvuus.

Itäiset naapurimaat

 • Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka edistävät alueen talous- ja investointisuunnitelman toteuttamista ja/tai Torinon prosessissa annettujen Euroopan koulutussäätiön suositusten (ks. edellä) toimeenpanoa. 

Eteläiset Välimeren maat

 • Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka edistävät alueen talous- ja investointisuunnitelman toteuttamista ja/tai Torinon prosessissa annettujen Euroopan koulutussäätiön suositusten (ks. edellä) toimeenpanoa. 

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 • Etusijalle asetetaan vähiten kehittyneet maat; erityistä huomiota kiinnitetään myös muuttoliikkeen kannalta ensisijaisiin maihin. Yksikään maa ei voi saada yli 8:aa prosenttia alueelle myönnetystä rahoituksesta. 
 • Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka edistävät asiaankuuluvien maantieteellisten suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien 4 toteuttamista maa- tai aluetasolla.

Latinalainen Amerikka  

 • Etusijalle asetetaan alueelliset hankkeet (hankkeet, joissa on mukana useampi kuin yksi tukikelpoinen ohjelmaan assosioitumaton kolmas maa) tai alhaisen tulotason ja ylemmän keskitulotason maissa toteutettavat hankkeet.
 • Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka edistävät asiaankuuluvien maantieteellisten suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien 5 toteuttamista maa- tai aluetasolla.  

Karibian alue

 • Etusijalle asetetaan alueelliset hankkeet (hankkeet, joissa on mukana useampi kuin yksi tukikelpoinen ohjelmaan assosioitumaton kolmas maa) tai vähiten kehittyneissä maissa sekä alhaisen tulotason ja ylemmän keskitulotason maissa toteutettavat hankkeet. 
 • Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka edistävät asiaankuuluvien maantieteellisten suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien 6 toteuttamista maa- tai aluetasolla.  

Jos hankkeissa käsitellään edellä mainittuja alueellisia painopisteitä, niissä on osoitettava, miten ja missä määrin niitä käsitellään. 

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Ammatillisen koulutuksen alan kapasiteetinvahvistamishanke koostuu neljästä vaiheesta:

 • Hankkeen yksilöinti ja käynnistäminen
 • Hankkeen valmistelu ja suunnittelu,
 • Hankkeen toteutus ja toiminnan seuranta
 • Hankkeen tarkastelu ja vaikutusten arviointi.

Huomaa, että vaikka valmistelutoimet voivat alkaa ennen hanke-ehdotuksen jättämistä tai rahoituksen myöntämistä, niistä voi aiheutua kustannuksia ja ne voidaan toteuttaa vasta avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Osallistujaorganisaatioilla ja toimintaan osallistujilla olisi oltava aktiivinen rooli hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee heidän oppimiskokemustaan.

Yksilöinti ja käynnistäminen:

Yksilöidään ehdotuspyynnön yhteydessä ongelma, tarve tai mahdollisuus, johon hankeidealla voidaan vastata. Yksilöidään keskeinen toiminta ja tärkeimmät tulokset, joita hankkeesta voidaan odottaa. Kartoitetaan asiaankuuluvat sidosryhmät ja mahdolliset kumppanit. Määritellään hankkeen tavoite tai tavoitteet. Varmistetaan hankkeen yhdenmukaisuus osallistujaorganisaatioiden strategisten tavoitteiden kanssa. Suoritetaan alustavaa suunnittelua, jotta hanke saa hyvän alun, ja kootaan tiedot, joita tarvitaan seuraavaan vaiheeseen jatkamiseksi jne.

Valmistelu ja suunnittelu:

Täsmennetään hankkeen laajuus ja asianmukainen lähestymistapa. Hahmotellaan selkeästi ehdotetut menetelmät, joilla varmistetaan hankkeen tavoitteiden ja toimintamuotojen johdonmukaisuus. Päätetään hankkeeseen liittyvien tehtävien aikataulusta. Arvioidaan tarvittavat resurssit ja suunnitellaan hanketta yksityiskohtaisemmin esimerkiksi tarvearvioinnin avulla. Määritellään järkevät tavoitteet ja vaikutusindikaattorit (joiden olisi oltava tarkasti määriteltyjä, mitattavissa ja toteutettavissa olevia, relevantteja ja ajallisesti määrättyjä). Yksilöidään hankkeen tulokset ja oppimistulokset. Laaditaan työohjelma ja arvioitu kokonaistalousarvio ja määritellään toimintamuodot ja odotetut vaikutukset. Laaditaan hankkeen toteutussuunnitelma sekä järkevä ja realistinen viestintäsuunnitelma, mukaan lukien hankkeiden hallinnointiin, seurantaan, laadunvalvontaan, raportointiin ja tulosten levittämiseen liittyvät strategiset näkökohdat. Määritellään käytännön järjestelyt ja vahvistetaan suunniteltujen toimintamuotojen kohderyhmä tai kohderyhmät. Tehdään sopimukset kumppaneiden kanssa, laaditaan hanke-ehdotus jne.

Toteutus ja toiminnan seuranta

Toteutetaan hanke suunnitelmien mukaisesti ja täytetään raportointi- ja viestintävaatimukset. Seurataan käynnissä olevaa toimintaa ja arvioidaan hankkeen tuloksellisuutta hankesuunnitelmiin verrattuna. Yksilöidään ja toteutetaan korjaavia toimenpiteitä, joilla puututaan poikkeamiin suunnitelmista sekä ongelmiin ja riskeihin. Tunnistetaan poikkeamat asetetuista laatustandardeista ja toteutetaan korjaavia toimenpiteitä jne.

Tarkastelu ja vaikutusten arviointi

Arvioidaan hankkeen tuloksellisuutta suhteessa sen tavoitteisiin ja toteutussuunnitelmiin. Arvioidaan toimintaa ja sen vaikutuksia eri tasoilla, jaetaan ja hyödynnetään hanketuloksia jne.

Lisäksi odotetaan, että hankkeissa soveltuvin osin ja oikeasuhteisesti

 • Esitetään pitkän aikavälin toimintasuunnitelma hankkeen tulosten asteittaista käyttöönottoa varten hankkeen päätyttyä (kestävien kumppanuuksien pohjalta), mukaan lukien skaalattavuutta ja rahoituksen kestävyyttä koskevat toimenpiteet
 • Varmistetaan hankkeen tulosten asianmukainen näkyvyys ja laaja levittäminen transnationaalisella, kansallisella ja/tai alueellisella tasolla asiaankuuluvien kumppaneiden kanssa.

Horisontaaliset näkökohdat, jotka on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa

Muodollisten perusteiden täyttämisen ja kaikkien hankekumppanien kanssa perustettavien kestävien yhteistyöjärjestelyjen lisäksi seuraavat seikat voivat osaltaan lisätä kapasiteetinvahvistamishankkeiden vaikuttavuutta ja laadullista toteutusta hankkeen eri vaiheissa.

Hakijoita (koordinaattori ja täysivaltaiset kumppanit) kehotetaan ottamaan nämä mahdollisuudet ja ulottuvuudet huomioon hankkeita suunnitellessaan. 

Osallisuus ja moninaisuus

Ohjelmalla tuetaan hankkeita, joilla edistetään sosiaalista osallisuutta ja pyritään parantamaan sellaisten henkilöiden tavoitettavuutta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa vammaiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt, maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla asuvat henkilöt, sosioekonomisissa vaikeuksissa olevat henkilöt sekä sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä mahdollisesti kärsivät henkilöt. Näillä hankkeilla autetaan puuttumaan näiden ryhmien ohjelman tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä kohtaamiin esteisiin ja luomaan osallistavia ympäristöjä, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja vastaavat laajemman yhteisön tarpeita.

Ympäristökestävyys

Ohjelmalla tuetaan ympäristön ja ilmastonmuutoksen haasteisiin liittyvän tietoisuuden lisäämistä kaikilla aloilla. Hankkeita kannustetaan kehittämään osaamista erilaisilla kestävyyden kannalta merkityksellisillä aloilla ja laatimaan vihreän sektorin osaamisstrategioita ja -menetelmiä sekä tulevaisuuteen suuntautuvia opetussuunnitelmia, jotka vastaavat paremmin yksilöiden tarpeita. Ohjelmalla tuetaan myös innovatiivisten käytäntöjen kokeilemista, jotta oppijoista ja ammatillisen koulutuksen järjestäjistä voi tulla todellisia muutoksen aikaansaajia (esimerkiksi resurssien säästäminen, energiankulutuksen ja jätteiden vähentäminen, hiilijalanjäljen kompensointi ja kestävien ruoka- ja liikkuvuusvaihtoehtojen valitseminen).

Digitaalinen ulottuvuus

Ohjelmalla tuetaan alemman perusasteen, ylemmän perusasteen ja keskiasteen ja ammatillisen koulutuksen digitalisaatiosuunnitelmia. Sillä edistetään digiteknologian tarkoituksenmukaista käyttöä. Tähän sisältyy digipedagogiikan ja digitaalisten työkalujen käyttöön liittyvän asiantuntemuksen kehittäminen, mukaan lukien esteettömät ja avustavat teknologiat sekä digitaalisen koulutussisällön luominen ja innovatiivinen käyttö.

Yhteiset arvot, kansalaistoiminta ja osallistuminen

Ohjelmalla tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja eettisiä periaatteita elinikäisessä oppimisessa. Hankkeilla olisi tarjottava henkilöille mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen, sosiaaliseen sitoutumiseen ja kansalaistoimintaan. Painopiste on myös Euroopan unionin tilannetta koskevan tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämisessä etenkin EU:n yhteisten arvojen, yhtenäisyyden ja moninaisuuden periaatteiden sekä henkilöiden kulttuurisen identiteetin ja tietoisuuden sekä sosiaalisen ja historiallisen perinnön suhteen.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea ammatillisen koulutuksen alan kapasiteetinvahvistamishankkeita?

Kelpoisuusperusteet

Saadakseen Erasmus+ -avustusta ammatillisen koulutuksen alan kapasiteetinvahvistamishankkeita koskevien hanke-ehdotusten on täytettävä seuraavat perusteet:

Kuka voi hakea?

Kaikki ammatillisen koulutuksen alalla toimivat ja johonkin EU:n jäsenvaltioon tai tukikelpoiseen ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan laillisesti sijoittautuneet julkiset tai yksityiset organisaatiot (ks. tämän oppaan A-osa). Ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa sijaitsevat organisaatiot eivät voi toimia koordinaattorina. Koordinaattori jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä.

Minkä tyyppiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin?

Kunkin osallistujaorganisaation on toimittava ammatillisen koulutuksen alalla tai työmarkkinoilla. Se voi osallistua täysivaltaisena kumppanina, sidosyhteisönä tai liitännäiskumppanina, ja sen on oltava sijoittautunut johonkin EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan (ks. tämän oppaan A-osa) taikka tukikelpoiseen ohjelmaan assosioitumattomaan kolmanteen maahan (ks. jäljempänä). 

Tämän toiminnon osalta tukikelpoiset ohjelmaan assosioitumattomat kolmannet maat:

 • Kaikki ohjelmaan assosioitumattomat kolmannet maat alueilta 1, 2, 3, 9, 10 ja 11 (ks. tämän oppaan A-osa). 

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Tukikelpoisia organisaatiotyyppejä voivat olla seuraavat (luettelo ei ole tyhjentävä):

 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
 • Yritykset tai toimialaa/sektoria edustavat organisaatiot
 • Kansalliset/alueelliset tutkinnoista vastaavat viranomaiset
 • Työvoimapalvelut
 • Tutkimuslaitokset
 • Innovaatiokeskukset
 • Aluekehitysviranomaiset jne.

Liitännäiskumppanit voivat osallistua, jos osoitetaan, että niiden osallistumisesta saadaan hankkeeseen olennaista lisäarvoa (esim. hankkeen tiettyjen tehtävien tai tietyn toiminnan toteuttaminen tai hankkeen tulosten levittämisen ja sen jatkuvuuden tukeminen). Sopimuksen hallinnointiin liittyvissä asioissa liitännäiskumppaneita ei pidetä hankekumppaneina, eivätkä ne saa rahoitusta.   

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat transnationaalisia, ja niihin on osallistuttava vähintään neljä organisaatiota (koordinaattori ja täysivaltaiset kumppanit) vähintään kolmesta maasta: 

 • Vähintään yksi organisaatio kahdesta eri EU:n jäsenvaltiosta ja vähintään kaksi organisaatiota vähintään yhdestä tukikelpoisesta ohjelmaan assosioitumattomasta kolmannesta maasta tai
 • Vähintään yksi organisaatio kahdesta eri ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta ja vähintään kaksi organisaatiota vähintään yhdestä tukikelpoisesta ohjelmaan assosioitumattomasta kolmannesta maasta tai
 • Vähintään yksi organisaatio EU:n jäsenvaltiosta ja yksi organisaatio ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta sekä vähintään kaksi organisaatiota vähintään yhdestä tukikelpoisesta ohjelmaan assosioitumattomasta kolmannesta maasta. 

Konsortiossa on oltava vähintään yksi ammatillisen koulutuksen järjestäjä muulta kuin korkea-asteelta.

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden organisaatioiden lukumäärä ei saa olla suurempi kuin tukikelpoisten ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden organisaatioiden määrä.

Sidosyhteisöjä ja liitännäiskumppaneita ei lasketa mukaan edellä esitettyjen vaatimusten täyttymiseen. 

Toiminnan tapahtumapaikka

Toiminnan on tapahduttava hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden sijaintimaissa, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, jotka liittyvät toiminnon tavoitteisiin.

Jos se on hankkeen tavoitteiden tai toteutuksen kannalta perusteltua

 • Toimintaa voidaan toteuttaa myös jossain Euroopan unionin toimielinten toimipaikassa, vaikka hankkeessa ei ole osallistujaorganisaatioita toimielimen isäntämaasta 
 • Toimintaa, johon liittyy tulosten jakamista ja tunnetuksi tekemistä, voidaan toteuttaa myös EU:n jäsenvaltioissa tai ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa taikka tukikelpoisissa ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa järjestettävissä transnationaalisissa aihekohtaisissa tapahtumissa/konferensseissa.

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 12, 24 tai 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla sopimusta). Kesto on valittava hakuvaiheessa hankkeen tavoitteen ja niiden toimintatyyppien perusteella, joita hankkeessa on sen elinkaaren aikana tarkoitus toteuttaa.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-EDU-2023-CB-VET

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 28. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Muut perusteet

Kukin koordinaattori voi jättää hakuaikaa kohden vain yhden hanke-ehdotuksen. Jos sama koordinaattori jättää useamman kuin yhden hanke-ehdotuksen, vain ensimmäiseksi jätetty hanke-ehdotus otetaan huomioon ja muut hanke-ehdotukset hylätään automaattisesti.

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Odotettu vaikutus

Avustusta saavien hankkeiden on osoitettava tuottavan odotetun vaikutuksensa saavuttamalla seuraavat tulokset:

 • Tiiviimmät yhteydet ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja työmarkkinoiden välillä
 • Paremmat yhteydet ammatillisen koulutuksen profiilien ja paikallisten/alueellisten/kansallisten strategioiden ja painopisteiden välillä
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien paremmat valmiudet erityisesti johtamisen, hallinnon, osallisuuden, laadunvarmistuksen, innovoinnin ja kansainvälistymisen aloilla
 • Henkilöstön, johtajien, päättäjien ja kokeneiden opettajien parempi tiedonsaanti työmarkkinoita ja ammatillista koulutusta lähentävistä lähestymistavoista
 • Ammatillisen koulutuksen opettajien ja kouluttajien paremmat tiedot sekä tekniset, johtamis- ja pedagogiset taidot
 • Opettajien/kouluttajien, ammattiin opiskelevien ja työnantajien antaman palautteen parempi sisällyttäminen opetussuunnitelmaan, profiilien suunnitteluun ja koulutuksen uudistamiseen
 • Ammattiin opiskelevien osaamistason, taitojen ja työllistymismahdollisuuksien parantuminen
 • Lisääntynyt yhteistyö maailman eri alueiden välillä yhteisten aloitteiden avulla
 • Osallistujaorganisaatioiden kestävyyttä koskevien valmiuksien kehittäminen
 • Kohderyhmän digitaitojen ja -osaamisen parantaminen asianmukaisen toiminnan ja aloitteiden avulla
 • Sosiaalisten ja monikulttuuristen taitojen lisääntyminen ammatillisen koulutuksen alalla.

Arviointikriteerit

Kussakin ehdotuksessa on vastattava hakemuksen B-osassa kaikkiin kohtiin, jotka luetellaan kaikkien neljän jäljempänä esitellyn arviointikriteerin kohdalla.

Hankkeen relevanssi - (enintään 30 pistettä)

 • Yhteys aihealueisiin: Hanke-ehdotuksen relevanssi toiminnon tavoitteiden ja aihealueiden kannalta.
 • Alueelliset painopisteet: Hanke-ehdotuksessa käsitellään alueellisia painopisteitä, mukaan lukien asiaankuuluvat tämän toiminnon yhteydessä luetellut politiikka-asiakirjat.
 • Paikallinen toimintaympäristö: Hanke-ehdotus perustuu riittävään tarveanalyysiin ja on toteutettavissa kohteena olevien maiden paikallisessa toimintaympäristössä.
 • Johdonmukaisuus: Hakemuksen tavoitteet on määritelty selkeästi ja realistisesti ja ne liittyvät osallistujaorganisaatioiden ja kohderyhmien kannalta merkityksellisiin asioihin.
 • Innovointi: Hanke-ehdotuksessa mainitut menetelmät ja tekniikat edustavat alansa huippua, ja hanke-ehdotus johtaa innovatiivisiin tuloksiin ja ratkaisuihin kyseisessä toimialassa tai siinä maantieteellisessä toimintaympäristössä, jossa hanke toteutetaan (esimerkiksi sisältö, tuotokset, sovelletut työskentelymenetelmät, mukana tai kohteena olevat organisaatiot ja henkilöt).
 • Täydentävyys: Hanke-ehdotus täydentää osallistujaorganisaatioiden aiemmin toteuttamia muita hankkeita.
 • Kapasiteetin vahvistaminen: Toimenpiteet kapasiteetin vahvistamiseksi on määritelty selkeästi, ja niiden tarkoituksena on vahvistaa osallistujaorganisaatioiden, pääasiassa ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistujaorganisaatioiden, kapasiteettia.
 • Yhteys strategioihin: Toiminta sisältyy kohteena olevien ammatillisen koulutuksen järjestäjien kehittämisstrategioihin ja maakohtaisiin tukistrategioihin, mukaan lukien tarvittaessa työllistettävyyden, osallisuuden, moninaisuuden ja sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien osallistujien painottaminen.
 • Horisontaaliset näkökohdat: Ohjelman horisontaaliset näkökohdat otetaan huomioon.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu - (enintään 30 pistettä)

 • Johdonmukaisuus: Hankkeen yleisrakenne takaa, että hankkeen tavoitteet ja toiminta ovat ehdotetun budjetin mukaisia. Hanke-ehdotus sisältää kattavan valikoiman johdonmukaisia ja tarkoituksenmukaisia toimintamuotoja, joilla täytetään yksilöidyt tarpeet ja jotka johtavat odotettuihin tuloksiin. Hanke-ehdotus sisältää asianmukaiset vaiheet valmistelua, toteutusta, seurantaa, hyödyntämistä, arviointia ja tulosten levittämistä varten.
 • Menetelmä: Tunnistettuihin tarpeisiin vastaamiseksi ehdotetun menetelmän asianmukaisuus ja laatu.
 • Työohjelma: Työohjelman laatu ja tehokkuus, mukaan lukien se, missä määrin työpaketteihin osoitetut resurssit vastaavat niiden tavoitteita ja tuotoksia.
 • Epävirallisen oppimisen menetelmät: Ehdotettujen epävirallisen oppimisen menetelmien laatu – tarvittaessa, eli jos hakemuksessa ehdotetaan epävirallisen oppimisen menetelmiä.
 • Osallistujien valinta: Ehdotuksen mukaiseen toimintaan osallistujien valintamenettelyjen laatu suhteessa osallisuutta ja moninaisuutta koskeviin tavoitteisiin.
 • Tunnustaminen ja validointi: Osallistujien oppimistulosten tunnustamista ja validointia koskevien järjestelyjen laatu sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien eurooppalaisten välineiden johdonmukainen hyödyntäminen.
 • Laadunvalvontatoimenpiteet: Käytössä on laadunvalvontatoimenpiteitä, ja ne soveltuvat sen varmistamiseen, että hanke toteutetaan laadukkaasti aikataulua ja budjettia noudattaen.
 • Kustannustehokkuus: Hankkeen kustannustehokkuus ja se, onko kullekin toimintamuodolle osoitettu asianmukaiset resurssit.
 • Liikkuvuustoiminta: Liikkuvuustoimintaan osallistujien valitsemiseksi ja/tai osallistamiseksi toteutettavien toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus (ks. tämän oppaan A-osassa oleva jakso ”Osallistujien suojelu, terveys ja turvallisuus” sekä muut avaintoimen 1 liikkuvuushankkeisiin sovellettavat vaatimukset ja suositukset) – tarvittaessa, eli jos hakemukseen sisältyy liikkuvuustoimintaa.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu - (enintään 20 pistettä)

 • Kokoonpano: Hankkeessa on mukana tarkoituksenmukainen yhdistelmä toisiaan täydentäviä osallistujaorganisaatioita, joiden profiili, kokemus ja asiantuntemus takaavat hankkeen kaikinpuolisen onnistumisen.
 • Sitoutuminen: Vastuun- ja tehtävänjako osoittaa, että kaikki osallistujaorganisaatiot ovat sitoutuneita hankkeeseen ja osallistuvat sen toteuttamiseen aktiivisesti.
 • Yhteistyö: Käytössä on tehokkaat järjestelyt osallistujaorganisaatioiden keskinäistä sekä niiden ja muiden sidosryhmien välistä koordinaatiota ja viestintää varten.

Vaikuttavuus - (enintään 20 pistettä)

 • Vaikuttavuus: Hankkeen mahdolliset vaikutukset
  • osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
  • paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai kansainvälisellä tasolla, kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä.
 • Tulosten levittäminen: Tulostenlevityssuunnitelman laatu: niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella.
 • Tulosten hyödyntäminen: Hanke-ehdotuksesta käy ilmi, miten kumppanit ja muut sidosryhmät hyödyntävät hankkeen tuloksia. Siinä kuvataan hyödyntämistapoja hankkeen elinkaaren aikana ja sen jälkeen.
 • Avoin saatavuus: Hanke-ehdotuksessa kuvataan, kuinka tuotetut materiaalit, asiakirjat ja tietovälineet saatetaan vapaasti saataville ja niiden käyttöä edistetään avointen lisenssien avulla. Hakemus ei sisällä suhteettomia rajoituksia.
 • Jatkuvuus: Hankkeen jatkuvuuden varmistamiseksi laadittujen suunnitelmien laatu: hankkeen edellytykset jatkaa vaikuttamista ja tulosten tuottamista EU-avustuksen päättymisen jälkeen.

Hakemuksen on saatava vähintään 60 pistettä (kaikkiaan 100 pisteestä), jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä.

Lisäksi sen on saatava kunkin edellä mainittujen neljän arviointikriteerin enimmäispisteistä vähintään puolet (toisin sanoen vähintään 15 pistettä kriteereissä ”hankkeen relevanssi” ja ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” sekä 10 pistettä kriteereissä ”kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu” ja ”vaikuttavuus”).

Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hankkeet, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Lisätiedot

Hakemuksen hyväksyminen ei tarkoita, että hakijoille välttämättä myönnetään hakemuksessa mainittu tukimäärä. Tukea voidaan pienentää kyseistä toimintoa koskevien erityisten rahoitussääntöjen ja arvioinnin tulosten perusteella.

Yleissääntö on, että tulokset olisi asetettava kansallisten ja EU:n oikeuskehyksien asettamissa rajoissa saataville avoimina oppimisresursseina sekä asiaan kuuluvilla ammatillisilla, alakohtaisilla tai toimivaltaisten viranomaisten foorumeilla. Hanke-ehdotuksessa kuvataan, kuinka tuotetut tiedot, materiaalit, asiakirjat ja audiovisuaaliset ja sosiaalisen median julkaisut saatetaan vapaasti saataville ja niiden käyttöä edistetään avointen lisenssien avulla. Se ei sisällä suhteettomia rajoituksia.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Kunkin avustuksen kertakorvauksen määrä määritetään hakijoiden ehdottaman toiminnan arvioidun budjetin perusteella. Myöntävä viranomainen vahvistaa kunkin avustuksen kertakorvauksen määrän hanke-ehdotusten, arviointitulosten, rahoitusosuuksien ja ehdotuspyynnössä asetetun avustuksen enimmäismäärän perusteella.

EU-avustus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 400 000 euroa hanketta kohden.

Miten hankkeen kertakorvaus määritetään? 

Hakijoiden on täytettävä yksityiskohtainen budjettitaulukko hakulomakkeen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat seikat: 

 • Edunsaajan tai -saajien olisi eriteltävä talousarvio tarpeen mukaan ja jaoteltava se johdonmukaisiin työpaketteihin (esimerkiksi ”hankehallinto”, ”koulutus”, ”tapahtumien järjestäminen”, ”liikkuvuuden valmistelu ja toteutus”, ”viestintä ja tulosten levittäminen” ja ”laadunvarmistus”). 
 • Hanke-ehdotuksessa on kuvattava kunkin työpaketin kattama toiminta.
 • Hakijoiden on esitettävä hanke-ehdotuksessaan kertakorvauksen erittely, josta käy ilmi kunkin työpaketin osuus (ja kussakin työpaketissa kullekin edunsaajalle ja sidosyhteisölle osoitettu osuus).
 • Esitetyt kustannukset voivat olla henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksia, laite- ja alihankintakustannuksia sekä muita kustannuksia (tiedonlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hanke-ehdotukset arvioidaan tavanomaisten arviointimenettelyjen mukaisesti sisäisten ja/tai ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijat arvioivat hanke-ehdotusten laadun ehdotuspyynnössä määriteltyjen vaatimusten ja toiminnon odotettujen vaikutusten, laadun ja tehokkuuden perusteella. Hanke-ehdotuksen arvioinnin jälkeen tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa kertakorvauksen ottaen huomioon suoritetun arvioinnin tulokset. Kertakorvaus on enintään 80 prosenttia arvioinnin jälkeen määritellystä alustavasta budjetista.

Avustusperusteet (kuten avustuksen enimmäismäärä, rahoitusaste ja tukikelpoiset kokonaiskustannukset) vahvistetaan avustussopimuksessa. Kolmansille osapuolille annettava rahoitustuki ei ole sallittua. Vapaaehtoistyön tekijöiden ja pk-yritysten kustannukset ovat tukikelpoisia. Tarkempia tietoja tämän oppaan C-osan jaksossa ”Avustuskelpoiset välittömät kustannukset”.

Hankkeen saavutukset arvioidaan aikaan saatujen tulosten perusteella. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in:  Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö