Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2023.

Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Kapacitetsopbygning på området for erhvervsuddannelse

Kapacitetsopbygningsprojekter er internationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer, der er aktive inden for erhvervsuddannelse i EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet, eller tredjelande, der ikke er associeret med programmet. De har til formål at støtte relevansen, tilgængeligheden og egnetheden af erhvervsuddannelsesinstitutioner og -systemer i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som en drivkraft for bæredygtig socioøkonomisk udvikling.

Tiltagets mål

Mere specifikt vil tiltaget:

 • styrke forbindelserne mellem tredjelande, der ikke er associeret med programmet, erhvervsuddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for at sikre bedre tilpasning af erhvervsuddannelserne til (nye) muligheder på det lokale arbejdsmarked
 • forbedre sammenhængen mellem erhvervsuddannelsesprofiler og lokale/regionale/nationale strategier og prioriteter, der påvirkes af færdigheder, navnlig dem, der modtager støtte under andre EU-tiltag, for at sikre sammenhæng
 • øge erhvervsuddannelsesudbydernes kapacitet, navnlig på områderne for ledelse, forvaltning, inklusion, kvalitetssikring, innovation og internationalisering
 • støtte eksponeringen af personale, ledere, politikere og undervisere for tilgange, der bringer arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelserne tættere på hinanden (tosporet læring, udvikling af undervisningsplaner i samarbejde med partnere i den private sektor partners osv.)
 • forbedre erhvervsuddannelsesundervisernes viden og tekniske, ledelsesmæssige og pædagogiske kompetencer
 • integrere input fra undervisere, studerende på erhvervsuddannelser og arbejdsgivere, navnlig fra den private sektor, i undervisningsplaner, fastlæggelse af profiler og uddannelsesreformer
 • forbedre kompetenceniveauet, færdighederne og beskæftigelsesegnetheden for studerende på erhvervsuddannelser ved at udvikle nye og innovative erhvervsuddannelsesprogrammer, navnlig programmer for nøglekompetencer, grundlæggende sprogfærdigheder og IKT-færdigheder
 • fremme samarbejde på tværs af forskellige regioner i verden gennem fælles initiativer.

Tematiske områder

Elementer, der kendetegner kapacitetsopbygning inden for erhvervsuddannelse, omfatter en række tematiske områder, der er beskrevet nedenfor. Forslagene bør fokusere på et eller flere af følgende tematiske områder:

 • arbejdsbaseret læring (for unge og/eller voksne)
 • kvalitetsstyringsmekanismer
 • erhvervsuddannelsesunderviseres faglige udvikling
 • nøglekompetencer, herunder iværksætteri
 • matchning af færdigheder i fremadskuende økonomiske sektorer
 • støtte til udviklingen af grønne og digitale færdigheder til den dobbelte omstilling.

Ansøgeren kan også dække tematiske områder, der ikke er præsenteret ovenfor. Det skal da dokumenteres, at de er særligt egnede til at opfylde målene for indkaldelsen og de identificerede behov.

Aktiviteter

De foreslåede aktiviteter skal være direkte knyttet til tiltagets mål og tematiske områder, dvs. de skal svare til et eller flere af de ovennævnte tematiske områder, og de skal være beskrevet i en projektbeskrivelse, der dækker hele gennemførelsesperioden.

I forbindelse med dette internationale globale tiltag skal projektaktiviteterne fokusere på opbygning og styrkelse af erhvervsuddannelsesorganisationers kapacitet, navnlig i de tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som er omfattet af tiltaget.

De finansierede projekter vil kunne integrere en bred vifte af samarbejds-, udvekslings- og kommunikationsaktiviteter samt andre aktiviteter, herunder f.eks.:

 • etablering og udvikling af netværk og udveksling af god praksis mellem erhvervsuddannelsesudbydere i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, og i EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet
 • udvikling af værktøjer, programmer og andre materialer, der kan anvendes til at opbygge kapaciteten i institutioner fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet (praktikordninger, uddannelsesprogrammer og værktøjer til evaluering og validering af læringsresultater inden for erhvervsuddannelser, individuelle handlingsplaner for de deltagende institutioner, professionel vejledning samt rådgivnings- og coachingmetoder osv.)
 • indførelse af ordninger for involvering af den private sektor i både udformningen og leveringen af undervisningsplaner og tilbud om arbejdsbaseret erfaring af høj kvalitet til studerende på erhvervsuddannelser
 • udvikling og overførsel af pædagogiske tilgange, undervisningsmaterialer og -metoder, arbejdsbaseret læring, virtuel mobilitet, åbne uddannelsesressourcer og bedre udnyttelse af IKT-potentialet
 • udvikling og gennemførelse af internationale (virtuelle) udvekslingsaktiviteter for primært personale (herunder undervisere og andet personale, f.eks. skoleledere, rådgivere, vejledere osv.).

Hvis der foreslås mobilitet for lærende og personale, bør disse bidrage direkte til projektets mål og være stærkt integreret i projektlogikken som helhed.

De foreslåede aktiviteter bør skabe merværdi og have en direkte indvirkning på opnåelsen af projektresultaterne.

Geografiske mål

Det tilgængelige budget er fordelt mellem forskellige regioner i verden i 12 budgetrammer, der alle varierer i budgetstørrelse. Yderligere oplysninger om de tilgængelige beløb under hver budgetramme offentliggøres på Kommissionens Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP). Midlerne skal anvendes på en måde som er geografisk balanceret.

EU har fastsat en række vejledende mål med hensyn til geografisk balance og prioriteter. Institutionerne opfordres desuden til at samarbejde med partnere i de fattigste og mindst udviklede tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Følgende geografiske mål er fastsat for dette tiltag:

 • Nord-, Syd- og Mellemamerika og Vestindien: Prioritet gives til regionale projekter (projekter, der involverer tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet) eller projekter i lav- og mellemindkomstlande.
 • Afrika syd for Sahara: Der vil blive lagt særlig vægt på de mindst udviklede lande. Der bør også lægges særlig vægt på lande, der prioriteres med hensyn til migration. Intet land vil få adgang til mere end 8 % af den finansiering, der er afsat til regionen.
 • Vestbalkan: Mobilitet for lærende prioriteres.

Regionale og tværgående prioriteter

Afhængigt af hvilke lande der er involveret i projektet, kan der defineres tværgående prioriteter. Hvis det er tilfældet, vil det i projekterne skulle dokumenteres, hvordan og i hvilket omfang de opfylder disse prioriteter.

Den detaljerede liste over prioriteter, som gælder for kapacitetsopbygningsprojekter, offentliggøres på Kommissionens Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP).

Planlægning af et projekt

Et projekt vedrørende kapacitetsopbygning på erhvervsuddannelsesområdet består af fire trin:

 1. projektidentifikation og -iværksættelse
 2. projektforberedelse, -udformning og -planlægning,
 3. projektgennemførelse og overvågning af aktiviteter
 4. projektrevision og konsekvensanalyse.

Det skal bemærkes, at de forberedende aktiviteter kan indledes, inden forslaget indsendes eller udvælges til finansiering, men det er først muligt at afholde omkostninger og gennemføre aktiviteter, når tilskudsaftalen er underskrevet.

De deltagende organisationer og deltagere, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.

Identifikation og iværksættelse

Udpeg et problem, et behov eller en mulighed, som din projektidé kan omhandle, i forbindelse med indkaldelsen. Udpeg de centrale aktiviteter og de vigtigste resultater, der kan forventes af projektet. Kortlæg de relevante interessenter og potentielle partnere. Opstil projektets mål. Sørg for, at projektet er tilpasset de deltagende organisationers strategiske mål. Udfør indledende planlægning for at få en god start på projektet, og indsaml alle de oplysninger, kræves for at fortsætte til næste fase osv.

Forberedelse, udformning og planlægning

Angiv projektets omfang og dets hensigtsmæssige tilgang. Beskriv klart den foreslåede metode til at sikre overensstemmelse mellem projektets mål og aktiviteter. Fastlæg en tidsplan for de planlagte opgaver. Opstil et estimat over de nødvendige ressourcer, og uddyb projektet i detaljer, f.eks. behovsvurdering. Fastlæg robuste mål og effektindikatorer (specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte). Opstil projekt- og læringsresultater. Fastlæg arbejdsprogram, aktivitetsformater, forventet virkning og det anslåede samlede budget. Udarbejd en projektgennemførelsesplan og en robust og realistisk kommunikationsplan, der omfatter de strategiske aspekter af projektstyring, overvågning, kvalitetskontrol, rapportering og formidling af resultater. Fastlæg de praktiske ordninger, og bekræft målgrupperne for de planlagte aktiviteter. Indgå aftaler med partnere, udarbejd forslaget osv.

Gennemførelse og overvågning af aktiviteter

Gennemfør projektet efter planen i overensstemmelse med kravene om rapportering og kommunikation. Overvåg igangværende aktiviteter, og vurdering af projektresultaterne i forhold til projektplanerne. Identificer og træf korrigerende foranstaltninger for at håndtere afvigelser fra planerne, problemer og risici. Identificer tilfælde af manglende overensstemmelse med de fastsatte kvalitetsstandarder, træf korrigerende foranstaltninger osv.

Revision og konsekvensanalyse

Vurder projektresultaterne i forhold til projektmål og gennemførelsesplaner. Evaluer aktiviteterne og deres indvirkning på forskellige niveauer, del og udnyt projektets resultater, osv.

Hvis det er relevant, forventes projekterne i forholdsmæssigt omfang at:

 • integrere en langsigtet handlingsplan for den gradvise udrulning af projektleverancer efter projektets afslutning (baseret på opretholdte partnerskaber), der omfatter foranstaltninger for at sikre skalerbarhed og finansiel bæredygtighed
 • sikre den fornødne synlighed og brede formidling af projektets resultater tværnationalt, nationalt og/eller regionalt plan med relevante partnere.

Horisontale aspekter, der skal tages i betragtning ved udformningen af projektet

Ud over opfyldelsen af de formelle kriterier og etableringen af bæredygtige samarbejdsordninger med alle projektpartnere kan følgende elementer bidrage til at øge virkningen og den kvalitative gennemførelse af kapacitetsopbygningsprojekter gennem de forskellige projektfaser.

Ansøgerne opfordres til at tage disse muligheder og dimensioner i betragtning, når de udformer deres projekter. 

Inklusion og mangfoldighed

Programmet støtter projekter, der tager sigte på fremme af social inklusion og mere opsøgende arbejde over for personer med færre muligheder, herunder handicap og personer med migrantbaggrund, samt personer, der bor i landdistrikter og fjerntliggende områder, personer, der står over for socioøkonomiske vanskeligheder eller en anden potentiel kilde til forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering. Projekterne vil hjælpe med at fjerne de hindringer, som disse grupper oplever, når de forsøger at få adgang til de muligheder, der tilbydes under programmet, og de vil bidrage til at skabe inkluderende miljøer, som fremmer inklusion og lighed, og som imødekommer det bredere samfunds behov.

Miljømæssig bæredygtighed

Programmet støtter bevidstgørelse om miljø- og klimaudfordringerne. Projekterne bør udvikle kompetencer inden for sektorer, som er relevante for bæredygtighed, sektorspecifikke strategier og metoder inden for grønne færdigheder samt fremtidsorienterede undervisningsplaner, som i højere grad opfylder den enkeltes behov. Programmet støtter også test af innovative praksisser, der kan gøre lærende og udbydere af erhvervsuddannelse til ægte forandringsfaktorer (f.eks. spare ressourcer, reducere energiforbruget og -spild, kompensere for CO2-fodaftrykket, vælge bæredygtige fødevarer og bæredygtig mobilitet osv.).

Den digitale dimension

Programmet støtter planer for digital omstilling udviklet af institutioner for grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser. Det fremmer målrettet brug af digitale teknologier. Dette omfatter udvikling af digital pædagogik og ekspertise i brugen af digitale værktøjer, herunder tilgængelige og kompenserende teknologier og udvikling og innovativ anvendelse af digitalt undervisningsindhold.

Fælles værdier, aktivt medborgerskab og deltagelse

Programmet støtter aktivt medborgerskab og etik i livslang læring. Projekterne bør give borgerne mulighed for at deltage i det demokratiske liv og støtte socialt engagement og aktivt medborgerskab. Der sættes også fokus på at øge bevidstheden om og forståelsen af EU-konteksten, navnlig for så vidt angår EU's fælles værdier, principperne om enhed og mangfoldighed, og af borgernes kulturelle identitet, kulturelle bevidsthed samt sociale og historiske arv.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om et kapacitetsopbygningsprojekt på erhvervsuddannelsesområdet?

Kriterier for tilskudsberettigelse

For at komme i betragtning til Erasmus+-tilskud skal projektforslag vedrørende kapacitetsopbygning på erhvervsuddannelsesområdet opfylde følgende kriterier:

Hvem kan ansøge?

Enhver offentlig eller privat organisation, der er aktiv inden for erhvervsuddannelse, og som er lovligt etableret i en EU-medlemsstat eller et tilskudsberettiget tredjeland, der er associeret med programmet. Ansøgeren ansøger på vegne af alle deltagende organisationer, der er involveret i projektet.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Tilskudsberettigede deltagende organisationer:

 • erhvervsuddannelsesudbydere, som er lovligt etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller i et tilskudsberettiget tredjeland, der ikke er associeret med programmet
 • andre offentlige eller private organisationer, som er aktive på erhvervsuddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet, og som er lovligt etableret i EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller i et tilskudsberettiget tredjeland, der ikke er associeret med programmet
 • associerede partnere fra den offentlige eller private sektor, som bidrager til gennemførelsen af særlige projektopgaver/projektaktiviteter eller understøtter udbredelsen og bæredygtigheden af projektet. I kontraktlig henseende betragtes "associerede partnere" ikke som en del af projektpartnerne, og de modtager ikke tilskud.

Tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, for dette tiltag:

 • Alle tredjelande, der ikke er associeret med programmet (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A) i region 1, 2, 3, 4, 9, 10 og 11.

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) kan ikke deltage i dette tiltag.

Antal deltagende organisationer og deres profil

Kapacitetsopbygningsprojekter er tværnationale og involverer mindst fire organisationer fra mindst tre lande: Mindst én organisation fra to forskellige EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, og mindst to organisationer fra mindst ét tilskudsberettiget tredjeland, der ikke er associeret med programmet

antallet af organisationer fra EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, må ikke overstige antallet af organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Sted for aktiviteterne

Aktiviteten skal finde sted i de lande, hvor de deltagende organisationer er etableret, med undtagelse af behørigt begrundede tilfælde vedrørende tiltagets mål.

Hvis det er begrundet i forhold til projektets mål eller gennemførelse:

 • Aktiviteterne kan også gennemføres på en EU-institutions hjemsted, selv hvis der i projektet ikke deltager organisationer fra det land, hvori institutionen befinder sig 
 • Aktiviteter, der indebærer deling og fremme af resultater, kan også gennemføres på relevante tematiske tværnationale begivenheder/konferencer, der afholdes i EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet, eller tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Projektets varighed:

Projekters varighed kan være et, to eller tre år. Ansøgeren skal vælge varighed i forbindelse med ansøgningen baseret på projektets mål og den type aktiviteter, der er planlagt i perioden.

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 31. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Andre kriterier

Den samme ansøger må kun indgive ét forslag pr. frist. Hvis der indgives mere end ét forslag af den samme ansøger, tages kun det forslag, der blev indsendt først, i betragtning, mens de øvrige automatisk afvises.

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Forventet virkning

De projekter, der ydes tilskud til, bør demonstrere deres forventede virkning ved at opnå følgende resultater:

 • tættere forbindelser mellem tredjelande, der ikke er associeret med programmet, erhvervsuddannelsessystemet og dets arbejdsmarked
 • forbedret sammenhæng mellem erhvervsuddannelsesprofiler og lokale/regionale/nationale strategier
 • øget kapacitet hos erhvervsuddannelsesudbyderne, navnlig på områderne for ledelse, forvaltning, inklusion, kvalitetssikring, innovation og internationalisering
 • øget eksponering af personale, ledere, politikere og undervisere for tilgange, der bringer arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelserne tættere på hinanden
 • forbedring af erhvervsuddannelsesundervisernes viden og tekniske, ledelsesmæssige og pædagogiske kompetencer
 • bedre input fra undervisere, studerende på erhvervsuddannelser og arbejdsgivere til undervisningsplaner, fastlæggelse af profiler og uddannelsesreformer
 • forbedret kompetenceniveau, færdigheder og beskæftigelsesegnethed for studerende på erhvervsuddannelser
 • øget samarbejde på tværs af forskellige regioner i verden gennem fælles initiativer
 • udvikling af de deltagende organisationers kompetencer med hensyn til miljømæssig bæredygtighed
 • forbedrede digitale færdigheder og kompetencer hos målgruppen gennem hensigtsmæssige aktiviteter og initiativer
 • øgede sociale og interkulturelle kompetencer på erhvervsuddannelsesområdet.

Tildelingskriterier

Projektets relevans - (højst 30 point)

 • Forslagets relevans med hensyn til tiltagets mål og tematiske områder.
 • I hvor høj grad:
  • forslaget omhandler tiltagets geografiske mål
  • forslaget omhandler de regionale og tværgående prioriteter for de involverede tredjelande, der ikke er associeret med programmet
  • forslaget er gennemførligt i de omhandlede landes lokale kontekst
  • målsætningerne er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer og målgrupperne
  • forslaget er innovativt og/eller supplerer andre initiativer, der allerede er gennemført af de deltagende organisationer
  • kapacitetsopbygningsaktiviteterne er klart definerede og har til formål at forstærke de deltagende organisationers kapacitet
  • aktiviteterne indgår i de omhandlede erhvervsuddannelsesudbyderes udviklingsstrategier og støtter strategier på landeniveau med større vægt på beskæftigelsesegnethed, inklusion, mangfoldighed og socioøkonomisk dårligt stillede deltagere, hvor der er relevant
  • programmets horisontale aspekter tages i betragtning.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse - (højst 30 point)

 • Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, overvågnings-, evaluerings- og formidlingsfaser.
 • Den foreslåede metodes hensigtsmæssighed og kvalitet i forhold til at imødekomme de identificerede behov.
 • Den innovative karakter af de foreslåede tilgange: anvendelse og tilgængelighed af digitale teknologier, udvikling og innovativ anvendelse af digitalt undervisningsindhold, innovative praksisser, der kan gøre lærende og udbydere af erhvervsuddannelse til drivkræfter for miljømæssig bæredygtighed og forandring osv.
 • Sammenhængen mellem projektmålene og de foreslåede aktiviteter
 • Arbejdsplanens kvalitet og effektivitet, herunder i hvilket omfang de ressourcer, der er tildelt arbejdspakkerne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer.
 • Kvaliteten af de foreslåede ikkeformelle læringsmetoder.
 • Kvaliteten af ordningerne for udvælgelse af deltagere i forhold til målene om inklusion og mangfoldighed.
 • Kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltagernes læringsresultater og konsekvent brug af europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer.
 • Tilstedeværelsen og relevansen af foranstaltninger til kvalitetskontrol, som skal sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for budgettet.
 • I hvor høj grad projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende midler til de enkelte aktiviteter
 • Hensigtsmæssigheden af foranstaltningerne til at udvælge og/eller inddrage deltagere i eventuelle mobilitetsaktiviteter (se "Deltagernes beskyttelse, sundhed og sikkerhed" i denne guides del A og andre krav og anbefalinger, der gælder for mobilitetsprojekter under nøgletiltag 1).

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne - (højst 20 point)

 • I hvor høj grad:
  • projektet omfatter en passende sammensætning af supplerende deltagende organisationer med den profil, erfaring og ekspertise, der er nødvendig for vellykket levering af alle aspekter af projektet,
  • fordelingen af ansvarsområder og opgaver viser alle deltagende organisationers engagement og aktive bidrag.
 • Tilstedeværelse af effektive mekanismer for koordinering og kommunikation mellem de deltagende organisationer og med andre interessenter.

Virkning - (højst 20 point)

 • Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet
 • Projektets potentielle virkning:
  • på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid
  • uden for de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direkte i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller internationalt niveau.
 • Kvaliteten af formidlingsplanen: Formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til deling af projektresultaterne i og uden for de deltagende organisationer.
 • Hvis det er relevant, beskriver forslaget, hvordan de producerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser, og forslaget indeholder ikke uforholdsmæssigt store begrænsninger.
 • Kvaliteten af planerne for at sikre projektets bæredygtighed: projektets mulighed for fortsat at have en effekt og skabe resultater, når EU-tilskuddet er brugt.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point (ud af 100 point i alt).

De skal desuden opnå mindst halvdelen af det højest mulige antal point for hvert af de fire tildelingskriterier nævnt ovenfor (dvs. mindst 15 point for kategorierne "projektets relevans" og "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og 10 point for kategorierne "kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne" og "virkning").

Yderligere oplysninger

Imødekommelse af en ansøgning er ikke ensbetydende med et løfte om tildeling af et tilskud, der svarer til det beløb, som tilskudsmodtageren har ansøgt om. Det tilskud, der ansøges om, kan nedsættes på grundlag af de finansielle bestemmelser, der finder anvendelse på tiltaget, og resultatet af evalueringen.

Generelt og inden for rammerne af de eksisterende nationale og europæiske retlige rammer bør resultaterne gøres tilgængelige som åbne uddannelsesressourcer og på relevante faglige, sektorspecifikke eller kompetente myndigheders platforme. Forslaget beskriver, hvordan data, materialer, dokumenter, audiovisuelt indhold og aktiviteter på sociale medier, der er produceret, vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser, og forslaget indeholder ikke uforholdsmæssigt store begrænsninger.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Størrelsen af det faste engangsbidrag bestemmes for hvert tilskud på grundlag af det anslåede budget til det tiltag, som ansøgeren har foreslået. Den tilskudsydende myndighed fastsætter det faste beløb for hvert tilskud på grundlag af forslaget, vurderingsresultatet, finansieringssatserne og det maksimale tilskudsbeløb, der er anført i indkaldelsen.

EU-tilskuddet pr. projekt vil variere fra mindst 100 000 EUR til højst 400 000 EUR.

Hvordan fastsættes projektets faste beløb? 

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i overensstemmelse med ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende: 

 • Tilskudsmodtageren eller -modtagerne bør anføre et tilstrækkeligt detaljeret budget, der er opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.). 
 • Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 • Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af det faste beløb, som viser andelen pr. arbejdspakke (og inden for hver arbejdspakke den andel, der er tildelt hver tilskudsmodtager og hver tilknyttet enhed)
 • De beskrevne omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet. Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte vurdering. Det faste beløb begrænses til højst 80 % af det anslåede budget, som er fastsat efter vurderingen.

Tilskudsparametrene (maksimalt tilskudsbeløb, finansieringssats, samlede støtteberettigede omkostninger osv.) fastsættes i tilskudsaftalen.

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Ansatte og elever på erhvervsuddannelser