Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2023.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2023 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Consolidarea capacităților în domeniul educației și formării profesionale (EFP)

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul EFP din țările participante la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Acestea urmăresc să susțină relevanța, accesibilitatea și capacitatea de adaptare ale instituțiilor de educație și formare profesională din țări terțe care nu sunt asociate la program, ca motor al dezvoltării socioeconomice durabile.

Obiectivele acțiunii

În mod specific, acțiunea:

 • va consolida legăturile dintre sistemul de educație și formare profesională din țările terțe care nu sunt asociate la program și piața forței de muncă din țările respective, astfel încât EFP să fie mai bine corelată cu oportunitățile (emergente) de pe piața locală a forței de muncă;
 • va spori legătura dintre profilurile EFP și strategiile și prioritățile de la nivel local/regional/național afectate de competențe, în special cele sprijinite de alte acțiuni ale Uniunii Europene, pentru a asigura coerența dintre acestea;
 • va spori capacitățile furnizorilor de EFP, în special în domeniile gestionării, guvernanței, incluziunii, asigurării calității, inovării și internaționalizării;
 • va sprijini expunerea personalului, a cadrelor de conducere, a factorilor de decizie politică și a cadrelor didactice în vârstă la abordări care să creeze o legătură mai strânsă între piața forței de muncă și sectorul educației și formării profesionale (formare în alternanță, elaborarea de programe de învățământ împreună cu parteneri din sectorul privat etc.);
 • va îmbunătăți cunoștințele, competențele tehnice, manageriale și pedagogice ale profesorilor și formatorilor în domeniul EFP;
 • va integra contribuțiile cadrelor didactice/formatorilor, ale cursanților EFP și ale angajatorilor, în special din sectorul privat, în programele de învățământ, în conceperea de profiluri și în reforma sistemului de formare;
 • va îmbunătăți nivelul competențelor și aptitudinilor, precum și potențialul de inserție profesională ale cursanților EFP prin dezvoltarea de programe educaționale noi și inovatoare în domeniul EFP, care să ofere, în special, competențe esențiale, competențe lingvistice de bază și competențe TIC;
 • va promova cooperarea între diferite regiuni ale lumii prin inițiative comune.

Domenii tematice

Printre elementele caracteristice ale procesului de consolidare a capacităților în domeniul EFP se numără unele domenii tematice prezentate în continuare. Propunerile ar trebui să se axeze pe una sau mai multe dintre următoarele teme:

 • învățarea la locul de muncă (pentru tineri și/sau adulți);
 • mecanismele de asigurare a calității;
 • dezvoltarea profesională a profesorilor/formatorilor din domeniul EFP;
 • competențele-cheie, inclusiv în domeniul antreprenoriatului;
 • corelarea competențelor în sectoarele economice orientate spre viitor;
 • sprijinirea dezvoltării competențelor verzi și digitale pentru dubla tranziție.

În plus, solicitantul poate acoperi alte domenii tematice care nu sunt prezentate mai sus. Trebuie să se demonstreze că acestea sunt adecvate pentru a îndeplini obiectivele cererii de propuneri și pentru a răspunde nevoilor identificate.

Activități

Activitățile propuse trebuie să fie direct legate de obiectivele și domeniile tematice ale acțiunii, respectiv trebuie să corespundă unuia sau mai multora dintre domeniile tematice enumerate mai sus și trebuie să fie detaliate într-o descriere a proiectului care să acopere întreaga perioadă de punere în aplicare.

În contextul acestei acțiuni internaționale la nivel mondial, activitățile de proiect trebuie să se axeze pe crearea și consolidarea capacităților organizațiilor active în domeniul EFP, în principal în țările terțe care nu sunt asociate le program vizate de acțiune.

Proiectele finanțate vor putea integra o gamă largă de activități de cooperare, de schimburi, de comunicare și de altă natură, printre care se numără, de exemplu:

 • crearea și dezvoltarea de rețele și schimburi de bune practici între furnizorii de EFP din țările terțe care nu sunt asociate la program și dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program;
 • crearea de instrumente, de programe și de alte materiale pentru consolidarea capacității instituțiilor din țările terțe care nu sunt asociate la program (programe de formare practică și instrumente de evaluare și validare a rezultatelor învățării în domeniul EFP, planuri de acțiune individuale pentru instituțiile participante, orientare și consiliere profesională, metode de îndrumare etc.);
 • crearea de mecanisme pentru a implica sectorul privat atât în elaborarea și punerea în aplicare a programelor de învățământ, cât și pentru a le oferi cursanților EFP o experiență profesională de înaltă calitate;
 • elaborarea și transferul de abordări pedagogice, de materiale și de metode de predare și formare, inclusiv învățarea la locul de muncă, mobilitatea virtuală, resursele educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului TIC;
 • conceperea și punerea în aplicare a unor activități internaționale (virtuale) de schimb pentru membrii personalului, în primul rând (inclusiv pentru cadrele didactice și pentru personalul nedidactic, cum ar fi directori de școli, manageri, consilieri, consultanți etc.).

În cazul în care sunt propuse activități de mobilitate a cursanților și a personalului, acestea ar trebui să contribuie direct la obiectivele proiectului și să fie puternic integrate în logica proiectului în ansamblu.

Activitățile propuse ar trebui să aducă o valoare adăugată și vor avea un impact direct asupra realizării rezultatelor proiectului.

Obiective geografice

Bugetul disponibil este împărțit între diferite regiuni ale lumii, în 12 pachete bugetare, iar dimensiunea fiecărui pachet bugetar este diferită. Informații suplimentare cu privire la sumele disponibile pentru fiecare pachet bugetar vor fi publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP). Fondurile vor trebui să fie utilizate într-un mod echilibrat din punct de vedere geografic.

UE a stabilit o serie de obiective în ceea ce privește echilibrul geografic și prioritățile. În plus, instituțiile sunt încurajate să colaboreze cu parteneri din țările terțe cele mai sărace și mai puțin dezvoltate care nu sunt asociate la program.

Obiectivele geografice stabilite pentru această acțiune sunt următoarele:

 • America și zona Caraibilor: se va acorda prioritate proiectelor regionale (proiecte care implică mai multe țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program) sau proiectelor din țările cu venituri mici și medii;
 • Africa Subsahariană: se va acorda prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate; un accent special va fi, de asemenea, pus pe țările prioritare din punctul de vedere al migrației; nicio țară nu va accesa mai mult de 8 % din fondurile prevăzute pentru regiune.
 • Balcanii de Vest: se va acorda prioritate mobilității curanților.

Priorități regionale și transversale

În funcție de țările implicate în proiect, pot fi definite priorități regionale sau transversale. În acest caz, proiectele trebuie să demonstreze modul și măsura în care vor aborda aceste priorități.

Lista detaliată a priorităților care se aplică proiectelor de consolidare a capacităților va fi publicată pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Crearea unui proiect

Un proiect de consolidare a capacităților în domeniul EFP cuprinde patru etape:

 1. Identificarea și inițierea proiectului;
 2. Pregătirea, elaborarea și planificarea proiectului;
 3. Punerea în aplicare a proiectului și monitorizarea activităților
 4. Analiza proiectului și evaluarea impactului.

De reținut că, deși activitățile pregătitoare pot începe înainte de prezentarea propunerii sau de selectarea acesteia pentru finanțare, costurile pot fi suportate și activitățile pot fi puse în aplicare numai după semnarea acordului de grant.

Organizațiile participante și participanții implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape și să își îmbunătățească astfel experiența de învățare.

Identificarea și inițierea

Identificați o problemă, o necesitate sau o oportunitate pe care o puteți aborda prin ideea dumneavoastră de proiect în contextul cererii de propuneri; identificați activitățile-cheie și principalele rezultate pe preconizați că le veți obține prin proiect; treceți în revistă părțile interesate relevante și potențialii parteneri; formulați obiectivul (obiectivele) proiectului; asigurați alinierea proiectului la obiectivele strategice ale organizațiilor participante; efectuați o planificare inițială pentru a demara cu bine proiectul și compilați informațiile necesare pentru a continua în etapa următoare etc.

Pregătire, elaborare și planificare

Specificați domeniul de aplicare al proiectului și abordarea adecvată; prezentați clar metodologia propusă pentru asigurarea coerenței între obiectivele și activitățile proiectului; stabiliți un calendar al sarcinilor implicate; estimați resursele necesare și elaborați detaliile proiectului, de exemplu, evaluarea nevoilor; definiți obiective solide și indicatori de impact (specifici, măsurabili, realizabili, relevanți și delimitați în timp); identificați rezultatele proiectului și ale învățării; elaborați programul de lucru, formatele activităților, impactul preconizat, bugetul general estimat; pregătiți un plan de punere în aplicare a proiectului și un plan de comunicare solid și realist, care să includă aspecte strategice privind guvernanța proiectului, monitorizarea, controlul calității, raportarea și diseminarea rezultatelor; definiți modalitățile practice și confirmați grupul (grupurile) țintă pentru activitățile avute în vedere; încheiați acorduri cu partenerii și redactați propunerea etc.

Punerea în aplicare și monitorizarea activităților

Puneți în aplicare proiectul în conformitate cu planurile care îndeplinesc cerințele de raportare și comunicare; monitorizați activitățile în curs și evaluați performanța proiectului în raport cu planurile de proiect; identificați și aplicați măsuri corective pentru a remedia abaterile de la planuri și pentru a aborda problemele și riscurile; identificați neconformitățile în raport cu standardele de calitate stabilite și aplicați măsuri corective etc.

Analiza și evaluarea impactului

Evaluați performanța proiectului în raport cu obiectivele acestuia și cu planurile de punere în aplicare; evaluați activitățile și impactul acestora la diferite niveluri, diseminați și utilizați rezultatele proiectului etc.

În plus, după caz și în mod proporțional, se așteaptă ca proiectele:

 • să includă un plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia (pe bază de parteneriate susținute), inclusiv măsuri de scalabilitate și de viabilitate financiară;
 • să asigure o vizibilitate adecvată și o diseminare pe scară largă a rezultatelor proiectului, la nivel transnațional, național și/sau regional, împreună cu partenerii relevanți.

Aspecte orizontale care trebuie luate în considerare la elaborarea proiectului dumneavoastră

Pe lângă respectarea criteriilor formale și stabilirea unui acord de cooperare durabilă cu toți partenerii de proiect, următoarele elemente pot contribui la creșterea impactului și a calității punerii în aplicare a proiectelor de consolidare a capacităților pe parcursul diferitelor etape ale proiectului.

Solicitanții sunt încurajați să ia în considerare aceste oportunități și dimensiuni atunci când își elaborează proiectele.

Incluziune și diversitate

Programul sprijină proiecte care promovează incluziunea socială și vizează îmbunătățirea informării persoanelor cu mai puține oportunități, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor care provin din familii de migranți, precum și a persoanelor care locuiesc în zone rurale și regiuni îndepărtate, a persoanelor care se confruntă cu dificultăți socioeconomice sau cu orice alte surse potențiale de discriminare pe criterii de sex, de origine rasială sau etnică, de religie sau de convingeri, de dizabilități, de vârstă sau de orientare sexuală. Proiectele vor contribui la abordarea obstacolelor cu care se confruntă grupurile respective în ceea ce privește accesarea oportunităților oferite de program, precum și la crearea unor medii favorabile incluziunii, care să promoveze echitatea și egalitatea și care să răspundă nevoilor comunității în ansamblu.

Durabilitatea mediului

Programul sprijină sensibilizarea cu privire la provocările legate de mediu și de schimbările climatice. Sunt încurajate proiectele care vizează dezvoltarea de competențe în diferite sectoare relevante din punctul de vedere al sustenabilității, de strategii și de metodologii privind competențele sectoriale verzi, precum și elaborarea de programe de învățământ orientate spre viitor care să răspundă mai bine nevoilor individuale. Programul sprijină, de asemenea, testarea de practici inovatoare care să pregătească cursanții și furnizorii de EFP pentru a deveni adevărați agenți ai schimbării (de exemplu, economisirea resurselor, reducerea consumului și a risipei de energie, compensarea emisiilor amprentei de carbon, alegerea unor modele alimentare și de mobilitate sustenabile etc.).

Dimensiunea digitală

Programul sprijină planurile de transformare digitală ale instituțiilor de învățământ primar și secundar, și a celor de educație și formare profesională (EFP). Programul încurajează utilizarea adecvată a tehnologiilor digitale. Aceasta include dezvoltarea pedagogiei digitale și a expertizei digitale în ceea ce privește utilizarea instrumentelor digitale, inclusiv a tehnologiilor accesibile și de asistare, precum și crearea și utilizarea inovatoare a conținutului de educație digitală.

Valori comune, implicare și participare civică

Programul sprijină cetățenia activă și etica în învățarea pe tot parcursul vieții. Proiectele ar trebui să ofere oportunități pentru participarea la viața democratică și implicarea socială și civică. Se va pune accent și pe sensibilizarea cu privire la contextul Uniunii Europene și pe înțelegerea acestuia, în special în ceea ce privește valorile comune ale UE, principiile unității și diversității, precum și identitatea culturală, sensibilitatea culturală și patrimoniul social și istoric.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru un proiect de consolidare a capacităților în domeniul EFP?

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus, propunerile de proiecte de consolidare a capacităților în domeniul EFP trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate depune o cerere?

Orice organizație publică sau privată activă din domeniul EFP și stabilită legal într-un stat membru al UE sau într-o țară terță eligibilă asociată la program. Solicitantul prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru participarea la proiect?

Organizații participante eligibile:

 • furnizori de educație și formare profesională stabiliți legal într-un stat membru al UE, într-o țară terță eligibilă asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program;
 • alte organizații publice sau private active în domeniul EFP și pe piața forței de muncă, stabilite legal într-un stat membru al UE, într-o țară terță eligibilă asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program;
 • parteneri asociați din sectorul public sau privat care contribuie la punerea în aplicare a sarcinilor/activităților specifice ale proiectului sau sprijină diseminarea și sustenabilitatea proiectului. În ceea ce privește aspectele de gestionare contractuală, partenerii asociați nu sunt considerați drept parteneri în cadrul proiectelor și nu beneficiază de finanțare.

Țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program pentru această acțiune:

 • Toate țările terțe care nu sunt asociate la program (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid) din regiunile 1, 2, 3, 4, 9, 10 și 11.

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Proiectele de consolidare a capacităților sunt transnaționale și implică cel puțin 4 organizații din minimum 3 țări: Cel puțin 1 organizație din 2 state membre ale UE și țări terțe asociate la program diferite și cel puțin 2 organizații din cel puțin o țară terță eligibilă care nu este asociată la program.

numărul de organizații din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program nu poate fi mai mare decât numărul de organizații din țările terțe care nu sunt asociate la program.

Locul de desfășurare a activităților

Activitatea trebuie să aibă loc în țările organizațiilor care participă la activitate, cu excepția unor cazuri justificate în mod corespunzător legate de obiectivele acțiunii.

În plus, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător în raport cu obiectivele sau cu punerea în aplicare a proiectului:

 • Activitățile se pot desfășura și la sediul unei instituții a Uniunii Europene, chiar dacă în cadrul proiectului nu există organizații participante din țara care găzduiește instituția.
 • Activitățile care implică partajarea și promovarea rezultatelor pot avea loc și în cadrul unor evenimente/conferințe transnaționale tematice relevante, desfășurate în statele membre ale UE, în țările terțe asociate la program sau în țări terțe care nu sunt asociate la program.

Durata proiectului

Proiectele pot avea o durată de unu, doi sau trei ani. Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 31 martie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Alte criterii

Un solicitant poate depune doar o singură propunere pentru fiecare termen-limită. Dacă un solicitant prezintă mai multe propuneri, va fi luată în considerare doar prima propunere prezentată , iar restul propunerilor vor fi respinse automat.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Impactul preconizat

Proiectele care beneficiază de granturi ar trebui să își demonstreze impactul preconizat prin obținerea următoarelor rezultate:

 • legături mai strânse între sistemul EFP din țările terțe care nu sunt asociate la program și piața forței de muncă din țările respective;
 • îmbunătățirea legăturilor dintre profilurile EFP și strategiile și prioritățile de la nivel local/regional/național;
 • îmbunătățirea capacităților furnizorilor de EFP, în special în domeniile gestionării, guvernanței, incluziunii, asigurării calității, inovării și internaționalizării;
 • creșterea gradului de expunere a personalului, a cadrelor de conducere, a factorilor de decizie politică și a cadrelor didactice în vârstă la abordări care să creeze legături mai strânse între piața forței de muncă și sectorul EFP;
 • îmbunătățirea cunoștințelor, a competențelor tehnice, manageriale și pedagogice ale cadrelor didactice și formatorilor în domeniul EFP;
 • o mai bună contribuție a cadrelor didactice/formatorilor, a cursanților EFP și a angajatorilor la programele de învățământ, la conceperea de profiluri și la reforma sistemului de formare;
 • îmbunătățirea nivelului competențelor și al aptitudinilor, precum și îmbunătățirea potențialului de inserție profesională ale cursanților EFP;
 • intensificarea cooperării dintre diferite regiuni ale lumii prin inițiative comune;
 • dezvoltarea competențelor organizațiilor participante în ceea ce privește durabilitatea mediului;
 • îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor digitale ale publicului-țintă prin activități și inițiative adecvate;
 • sporirea competențelor sociale și interculturale în domeniul EFP.

Criterii de atribuire

Relevanța proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii în raport cu obiectivele și domeniile tematice ale acțiunii.
 • Măsura în care:
  • propunerea abordează obiectivele geografice ale acțiunii;
  • propunerea abordează prioritățile regionale și transversale ale țărilor terțe implicate care nu sunt asociate la program;
  • propunerea este fezabilă în contextul local al țării (țărilor) vizate;
  • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile-țintă;
  • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
  • activitățile de consolidare a capacităților sunt clar definite și vizează consolidarea capacităților organizațiilor participante;
  • activitățile se înscriu în strategiile de dezvoltare ale furnizorilor de EFP vizați și în strategiile de sprijin la nivel de țară, inclusiv acordarea unei atenții sporite capacității de inserție profesională, incluziunii, diversității și participanților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, acolo unde este cazul;
  • sunt luate în considerare aspectele orizontale ale programului.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare;
 • caracterul adecvat și calitatea metodologiei propuse pentru abordarea nevoilor identificate;
 • caracterul inovator al abordărilor propuse: utilizarea și accesibilitatea tehnologiilor digitale, crearea și utilizarea inovatoare a conținutului educației digitale, practici inovatoare pentru a pregăti cursanții și furnizorii de EFP să devină agenți ai durabilității mediului și ai schimbării etc.
 • concordanța dintre obiectivele proiectului și activitățile propuse;
 • calitatea și eficacitatea planului de lucru, inclusiv măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora;
 • calitatea metodelor de învățare nonformală propuse;
 • calitatea modalităților de selecție a participanților în raport cu obiectivele privind incluziunea și diversitatea;
 • calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere;
 • existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • măsura în care proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate;
 • caracterul adecvat al măsurilor pentru selectarea și/sau implicarea participanților în activitățile de mobilitate, dacă este cazul (a se vedea secțiunea „Protecția, sănătatea și siguranța participanților” în partea A din prezentul ghid, precum și alte cerințe și recomandări aplicabile proiectelor de mobilitate din cadrul Acțiunii-cheie 1).

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Măsura în care:
  • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, experiența și expertiza necesare pentru a implementa cu succes toate aspectele proiectului;
  • repartizarea responsabilităților și a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante.
 • Existența unor mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante

Impact (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului.
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • dincolo de organizațiile și persoanele participante direct în cadrul proiectului, la nivel local, regional, național și/sau internațional.
 • Calitatea planului de diseminare: caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante.
 • Dacă este relevant, propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate.
 • Calitatea planurilor pentru asigurarea sustenabilității proiectului: capacitatea proiectului de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte (dintr-un total de 100 de puncte).

De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele patru criterii de atribuire menționate mai sus (și anume, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”; minimum 10 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”).

Informații suplimentare

Acceptarea unei candidaturi nu constituie un angajament de a acorda finanțare egală cu suma cerută de solicitant. Finanțarea solicitată poate fi redusă pe baza normelor financiare aplicabile acțiunii și a rezultatelor evaluării.

Ca regulă generală și în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER) precum și pe platformele relevante profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente. Propunerea va descrie modul în care datele, materialele, documentele, activitățile audio-vizuale și cele derulate pe platformele de comunicare socială produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise. Propunerea nu conține limitări disproporționate.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară aferentă fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a cuantumului maxim al grantului stabilite în cererea de propuneri.

Grantul UE per proiect variază între minimum 100 000 EUR și maximum 400 000 EUR

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

 • Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de candidatură, ținând seama de următoarele elemente:
 • Bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în categorii precum „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea evenimentelor”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 • propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 • Solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a sumei forfetare, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 • Costurile descrise pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii. În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP, Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Cursanți, elevi și personal din instituțiile de educație și formare profesională