Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Consolidarea capacităților în domeniul educației și formării profesionale (EFP)

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională bazate pe parteneriate multilaterale între organizații active în domeniul EFP din statele membre ale UE, din țări terțe asociate la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Acestea urmăresc să susțină relevanța, accesibilitatea și capacitatea de adaptare ale instituțiilor de educație și formare profesională din țări terțe care nu sunt asociate la program, ca motor al dezvoltării socioeconomice durabile.

Prin intermediul unor inițiative comune care încurajează cooperarea în diferite regiuni ale lumii, această acțiune vizează să sporească capacitatea furnizorilor de EFP - în special în domeniile gestionării, guvernanței, incluziunii, asigurării calității și inovării – astfel încât aceștia să fie mai bine pregătiți să coopereze cu sectorul privat/întreprinderile/asociațiile de întreprinderi pentru a explora oportunități de ocupare a forței de muncă și pentru a elabora în comun intervenții EFP adaptate acestora. Parteneriatele internaționale ar trebui să contribuie la îmbunătățirea calității EFP în țările terțe care nu sunt asociate la program, în special prin consolidarea capacităților personalului și ale cadrelor didactice din domeniul EFP, dar și prin întărirea legăturii dintre furnizorii de EFP și piața muncii.

Se preconizează că proiectele de consolidare a capacităților din domeniul EFP vor contribui la îndeplinirea obiectivelor de politică mai ample urmărite în relația dintre Comisia Europeană și țările terțe care nu sunt asociate la program sau regiunea vizată, inclusiv a celor aferente pachetelor de investiții Global Gateway.

Obiectivele acțiunii

În mod specific, acțiunea:

 • va consolida capacitatea furnizorilor de EFP de a întări cooperarea dintre părțile interesate private și publice în domeniul educației și formării profesionale, cu scopul de a realiza intervenții în domeniul EFP orientate către cerere și bazate pe oportunități;
 • va îmbunătăți calitatea și capacitatea de adaptare a domeniului EFP la evoluțiile economice și sociale, cu scopul de a spori relevanța ofertei de competențe pe piața muncii;
 • va alinia oferta de EFP la strategiile locale, regionale și naționale.

Domenii tematice

Printre elementele caracteristice ale procesului de consolidare a capacităților în domeniul EFP se numără unele domenii tematice prezentate în continuare. Propunerile ar trebui să se axeze pe una sau mai multe dintre următoarele teme:

 • învățarea la locul de muncă (pentru tineri și/sau adulți);
 • mecanismele de asigurare a calității;
 • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice/formatorilor din domeniul EFP;
 • competențele-cheie, inclusiv în domeniul antreprenoriatului;
 • parteneriate public-privat în domeniul EFP;
 • inovare în domeniul EFP;
 • competențe verzi și digitale pentru dubla tranziție;
 • corelarea competențelor cu oportunitățile de angajare prezente și viitoare.

În plus, solicitanții pot acoperi domenii tematice care nu se regăsesc în enumerarea de mai sus. Trebuie să se demonstreze că acestea sunt adecvate pentru a îndeplini obiectivele cererii de propuneri și pentru a răspunde nevoilor identificate.

Activități

Activitățile propuse trebuie să fie direct legate de obiectivele și domeniile tematice ale acțiunii, respectiv trebuie să corespundă unuia sau mai multora dintre domeniile tematice enumerate mai sus și trebuie să fie detaliate într-o descriere a proiectului care să acopere întreaga perioadă de punere în aplicare.

În contextul acestei acțiuni internaționale la nivel mondial, activitățile de proiect trebuie să se axeze pe crearea și consolidarea capacităților organizațiilor active în domeniul EFP, în principal în țările terțe care nu sunt asociate le program vizate de acțiune.

Proiectele finanțate vor putea integra o gamă largă de activități de cooperare, de schimburi, de comunicare și de altă natură, printre care se numără, de exemplu:

 • crearea și dezvoltarea de rețele și schimburi de bune practici între furnizorii de EFP din țările terțe care nu sunt asociate la program și dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program;
 • crearea de instrumente, de programe și de alte materiale pentru consolidarea capacității instituțiilor din țările terțe care nu sunt asociate la program (programe de formare practică și instrumente de evaluare și validare a rezultatelor învățării în domeniul EFP, planuri de acțiune individuale pentru instituțiile participante, orientare și consiliere profesională, metode de îndrumare etc.);
 • crearea de mecanisme pentru a implica sectorul privat atât în elaborarea și punerea în aplicare a programelor de învățământ, cât și pentru a le oferi cursanților EFP o experiență profesională de înaltă calitate;
 • elaborarea și transferul de abordări pedagogice, de materiale și de metode de predare și formare, inclusiv învățarea la locul de muncă, mobilitatea virtuală, resursele educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului TIC;
 • conceperea și punerea în aplicare a unor activități internaționale (virtuale) de schimb pentru membrii personalului, în primul rând (inclusiv pentru cadrele didactice și pentru personalul nedidactic, cum ar fi directori de școli, manageri, consilieri, consultanți etc.).

În cazul în care sunt propuse activități de mobilitate a cursanților și a personalului, acestea ar trebui să contribuie direct la obiectivele proiectului și să fie puternic integrate în logica proiectului în ansamblu.

Activitățile propuse ar trebui să aducă o valoare adăugată și vor avea un impact direct asupra realizării rezultatelor proiectului.

Priorități regionale

Bugetul disponibil este împărțit între diferite regiuni ale lumii (și anume Balcanii de Vest, Vecinătatea estică, țările sudmediteraneene, Africa Subsahariană, America Latină și Caraibi), iar dimensiunea fiecărui pachet bugetar este diferită. Informații suplimentare cu privire la sumele disponibile pentru fiecare pachet bugetar vor fi publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

UE a stabilit o serie de priorități în ceea ce privește echilibrul geografic și obiectivele specifice. În plus, organizațiile sunt încurajate să colaboreze cu parteneri din țările terțe cele mai sărace și mai puțin dezvoltate care nu sunt asociate la program.

Prioritățile regionale stabilite pentru această acțiune sunt următoarele:

În cazul în care cererea vizează una sau mai multe țări partenere1 ale ETF (Fundația Europeană de Formare), propunerea trebuie să prezinte dovezi privind răspunsurile la recomandările ETF formulate în2 rapoartele regionale3 relevante aferente procesului de la Torino.

Balcanii de Vest

 • Se va acorda prioritate proiectelor care contribuie la Planul economic și de investiții pentru Balcanii de Vest și/sau la recomandările formulate de Fundația Europeană de Formare în cadrul procesului de la Torino (a se vedea mai sus).
 • Se va acorda prioritate mobilității cursanților (studenților) și a personalului (cadre didactice, formatori, administratori, manageri etc.).

Vecinătatea estică

Țările sudmediteraneene

Africa Subsahariană

 • Se va acorda prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate; un accent special va fi, de asemenea, pus pe țările prioritare din punctul de vedere al migrației; nicio țară nu va accesa mai mult de 8 % din fondurile prevăzute pentru regiune.
 • Se va acorda prioritate proiectelor care contribuie la programele geografice indicative multianuale4 relevante, derulate la nivel de țară sau la nivel regional.

America Latină

 • Se va acorda prioritate proiectelor regionale (proiecte care implică mai multe țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program) sau proiectelor din țările cu venituri medii inferioare și cu venituri medii superioare.
 • Se va acorda prioritate proiectelor care contribuie la programele geografice indicative multianuale5 relevante, derulate la nivel de țară sau la nivel regional.

Caraibi

 • Se va acorda prioritate proiectelor regionale (proiecte care implică mai multe țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program) sau proiectelor din țările cel mai puțin dezvoltate, cu venituri medii inferioare și cu venituri medii superioare.
 • Se va acorda prioritate proiectelor care contribuie la programele geografice indicative multianuale6 relevante, derulate la nivel de țară sau la nivel regional.

În cazul de mai sus se abordează priorități regionale, iar proiectele trebuie să demonstreze modul și măsura în care vor aborda aceste priorități.

Crearea unui proiect

Un proiect de consolidare a capacităților în domeniul EFP cuprinde patru etape:

 • identificarea și inițierea proiectului;
 • pregătirea, elaborarea și planificarea proiectului;
 • punerea în aplicare a proiectului și monitorizarea activităților;
 • analiza proiectului și evaluarea impactului.

De reținut că, deși activitățile pregătitoare pot începe înainte de prezentarea propunerii sau de selectarea acesteia pentru finanțare, costurile pot fi suportate și activitățile pot fi puse în aplicare numai după semnarea acordului de grant.

Organizațiile participante și participanții implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

Identificarea și inițierea

Identificați o problemă, o necesitate sau o oportunitate pe care o puteți aborda prin ideea dumneavoastră de proiect în contextul cererii de propuneri; identificați activitățile-cheie și principalele rezultate pe preconizați că le veți obține prin proiect; treceți în revistă părțile interesate relevante și potențialii parteneri; formulați obiectivul (obiectivele) proiectului; asigurați alinierea proiectului la obiectivele strategice ale organizațiilor participante; efectuați o planificare inițială pentru a demara cu bine proiectul și compilați informațiile necesare pentru a continua în etapa următoare etc.

Pregătire, elaborare și planificare

Specificați domeniul de aplicare al proiectului și abordarea adecvată; prezentați clar metodologia propusă pentru asigurarea coerenței între obiectivele și activitățile proiectului; stabiliți un calendar al sarcinilor implicate; estimați resursele necesare și elaborați detaliile proiectului, de exemplu, evaluarea nevoilor; definiți obiective solide și indicatori de impact (specifici, măsurabili, realizabili, relevanți și delimitați în timp); identificați rezultatele proiectului și ale învățării; elaborați programul de lucru, formatele activităților, impactul preconizat, bugetul general estimat; pregătiți un plan de punere în aplicare a proiectului și un plan de comunicare solid și realist, care să includă aspecte strategice privind guvernanța proiectului, monitorizarea, controlul calității, raportarea și diseminarea rezultatelor; definiți demersurile practice și confirmați grupul (grupurile) țintă pentru activitățile avute în vedere; încheiați acorduri cu partenerii și redactați propunerea etc.

Punerea în aplicare și monitorizarea activităților

Puneți în aplicare proiectul în conformitate cu planurile care îndeplinesc cerințele de raportare și comunicare; monitorizați activitățile în curs și evaluați performanța proiectului în raport cu planurile de proiect; identificați și aplicați măsuri corective pentru a remedia abaterile de la planuri și pentru a aborda problemele și riscurile; identificați neconformitățile în raport cu standardele de calitate stabilite și aplicați măsuri corective etc.

Analiza și evaluarea impactului

Evaluați performanța proiectului în raport cu obiectivele acestuia și cu planurile de punere în aplicare; evaluați activitățile și impactul acestora la diferite niveluri, diseminați și utilizați rezultatele proiectului etc.

În plus, după caz și în mod proporțional, se așteaptă ca proiectele:

 • să includă un plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia (pe bază de parteneriate susținute), inclusiv măsuri de scalabilitate și de viabilitate financiară;
 • să asigure o vizibilitate adecvată și o diseminare pe scară largă a rezultatelor proiectului, la nivel transnațional, național și/sau regional, împreună cu partenerii relevanți.

Aspecte orizontale care trebuie luate în considerare la elaborarea proiectului dumneavoastră

Pe lângă respectarea criteriilor formale și stabilirea unui acord de cooperare durabilă cu toți partenerii de proiect, următoarele elemente pot contribui la creșterea impactului și a calității punerii în aplicare a proiectelor de consolidare a capacităților pe parcursul diferitelor etape ale proiectului.

Solicitanții (coordonatorul și partenerii cu drepturi depline) sunt încurajați să ia în considerare aceste oportunități și dimensiuni atunci când își concep proiectele.

Incluziune și diversitate

Programul sprijină proiecte care promovează incluziunea socială și vizează îmbunătățirea informării persoanelor cu mai puține oportunități, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor care provin din familii de migranți, precum și a persoanelor care locuiesc în zone rurale și regiuni îndepărtate, a persoanelor care se confruntă cu dificultăți socioeconomice sau cu alte surse potențiale de discriminare pe criterii de sex, de origine rasială sau etnică, de religie sau de convingeri, de dizabilități, de vârstă sau de orientare sexuală. Proiectele vor contribui la abordarea obstacolelor cu care se confruntă grupurile respective în ceea ce privește accesarea oportunităților oferite de program, precum și la crearea unor medii favorabile incluziunii, care să promoveze echitatea și egalitatea și care să răspundă nevoilor comunității în ansamblu.

Durabilitatea mediului

Programul sprijină sensibilizarea cu privire la provocările legate de mediu și de schimbările climatice. Sunt încurajate proiectele care vizează dezvoltarea de competențe în diferite sectoare relevante din punctul de vedere al durabilității, de strategii și de metodologii privind competențele sectoriale verzi, precum și elaborarea de programe de învățământ orientate spre viitor care să răspundă mai bine nevoilor individuale. Programul sprijină, de asemenea, testarea de practici inovatoare care să pregătească cursanții și furnizorii de EFP pentru a deveni adevărați agenți ai schimbării (de exemplu, economisirea resurselor, reducerea consumului și a risipei de energie, compensarea emisiilor amprentei de carbon, alegerea unor modele alimentare și de mobilitate durabile etc.).

Dimensiunea digitală

Programul sprijină planurile de transformare digitală ale instituțiilor de învățământ primar și secundar și a celor de educație și formare profesională (EFP). Programul încurajează utilizarea adecvată a tehnologiilor digitale. Aceasta include dezvoltarea pedagogiei digitale și a expertizei digitale în ceea ce privește utilizarea instrumentelor digitale, inclusiv a tehnologiilor accesibile și de asistare, precum și crearea și utilizarea inovatoare a conținutului de educație digitală.

Valori comune, implicare și participare civică

Programul sprijină cetățenia activă și etica în învățarea pe tot parcursul vieții. Proiectele ar trebui să ofere oportunități pentru participarea la viața democratică și implicarea socială și civică. Se va pune accent și pe sensibilizarea cu privire la contextul Uniunii Europene și pe înțelegerea acestuia, în special în ceea ce privește valorile comune ale UE, principiile unității și diversității, precum și identitatea culturală, sensibilitatea culturală și patrimoniul social și istoric.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru un proiect de consolidare a capacităților în domeniul EFP?

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus, propunerile de proiecte de consolidare a capacităților în domeniul EFP trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate depune o cerere?

Orice organizație publică sau privată activă din domeniul EFP și stabilită legal într-un stat membru al UE sau într-o țară terță eligibilă asociată la program (a se vedea partea A din prezentul ghid). Organizațiile din țări terțe care nu sunt asociate la program nu pot avea calitatea de coordonatori. Coordonatorul prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru participarea la proiect?

Fiecare organizație participantă trebuie să fie activă în domeniul EFP sau pe piața muncii. Aceasta poate participa în calitate de partener cu drepturi depline, de entitate afiliată sau de partener asociat și trebuie să fie stabilită într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program (a se vedea partea A din prezentul ghid) sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program (a se vedea mai jos).

Țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program pentru această acțiune:

 • toate țările terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 1, 2, 3, 9, 10 și 11 (a se vedea partea A din prezentul ghid);

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Tipul organizațiilor eligibile (listă neexhaustivă):

 • furnizori de educație și formare profesională;
 • întreprinderi, organizații reprezentative ale unei industrii sau ale unui sector;
 • autorități naționale/regionale de calificare;
 • servicii de ocupare a forței de muncă;
 • institute de cercetare;
 • agenții de inovare;
 • autorități de dezvoltare regională etc.

Partenerii asociați pot participa în măsura în care se demonstrează că prin participarea lor conferă proiectului o valoare adăugată esențială (de exemplu, punerea în aplicare a sarcinilor/activităților specifice ale proiectului sau sprijinirea diseminării și durabilității proiectului). În ceea ce privește aspectele de gestionare contractuală, partenerii asociați nu sunt considerați drept parteneri în cadrul proiectelor și nu beneficiază de finanțare.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Proiectele de consolidare a capacităților sunt transnaționale și trebuie să implice cel puțin 4 organizații (coordonator și parteneri cu drepturi depline) din minimum 3 țări:

 • cel puțin o organizație din 2 state membre ale UE și cel puțin 2 organizații din cel puțin o țară terță eligibilă care nu este asociată la program sau
 • cel puțin o organizație din 2 țări terțe asociate la program și cel puțin 2 organizații din cel puțin o țară terță eligibilă care nu este asociată la program sau
 • cel puțin o organizație dintr-un stat membru al UE și o organizație dintr-o țară terță asociată la program și cel puțin 2 organizații din cel puțin o țară terță eligibilă care nu este asociată la program.

Consorțiul trebuie să includă cel puțin un furnizor de EFP la nivel de învățământ neuniversitar.

Numărul de organizații din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program nu poate fi mai mare decât numărul de organizații din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program.

Entitățile afiliate și partenerii asociați nu sunt luați în considerare în legătură cu cerințele de mai sus.

Locul de desfășurare a activităților

Activitatea trebuie să aibă loc în țările organizațiilor care participă la proiect, cu excepția unor cazuri justificate în mod corespunzător legate de obiectivele acțiunii.

În plus, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător în raport cu obiectivele sau cu punerea în aplicare a proiectului:

 • activitățile se pot desfășura și la sediul unei instituții a Uniunii Europene, chiar dacă în cadrul proiectului nu există organizații participante din țara care găzduiește instituția;
 • Activitățile care implică partajarea și promovarea rezultatelor pot avea loc și în cadrul unor evenimente/conferințe transnaționale tematice relevante desfășurate în statele membre ale UE, în țările terțe asociate la program sau în țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 12, 24 sau 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament). Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2023-CB-VET

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 28 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Alte criterii

Un coordonator poate depune doar o singură propunere pentru fiecare termen-limită. Dacă un coordonator prezintă mai multe propuneri, va fi luată în considerare doar prima propunere prezentată, iar restul propunerilor vor fi respinse automat.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Impactul preconizat

Proiectele care beneficiază de granturi ar trebui să își demonstreze impactul preconizat prin obținerea următoarelor rezultate:

 • legături mai strânse între sistemul EFP din țările terțe care nu sunt asociate la program și piața muncii din țările respective;
 • îmbunătățirea legăturilor dintre profilurile EFP și strategiile și prioritățile de la nivel local/regional/național;
 • îmbunătățirea capacităților furnizorilor de EFP, în special în domeniile gestionării, guvernanței, incluziunii, asigurării calității, inovării și internaționalizării;
 • creșterea gradului de expunere a personalului, a cadrelor de conducere, a responsabililor de elaborare a politicilor și a cadrelor didactice în vârstă la abordări care să creeze legături mai strânse între piața muncii și sectorul EFP;
 • îmbunătățirea cunoștințelor, a competențelor tehnice, manageriale și pedagogice ale cadrelor didactice și formatorilor în domeniul EFP;
 • o mai bună contribuție a cadrelor didactice/formatorilor, a cursanților EFP și a angajatorilor la programele de învățământ, la conceperea de profiluri și la reforma sistemului de formare;
 • îmbunătățirea nivelului competențelor și al aptitudinilor, precum și îmbunătățirea potențialului de inserție profesională ale cursanților EFP;
 • intensificarea cooperării dintre diferite regiuni ale lumii prin inițiative comune;
 • dezvoltarea competențelor organizațiilor participante în ceea ce privește durabilitatea mediului;
 • îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor digitale ale publicului-țintă prin activități și inițiative adecvate;
 • sporirea competențelor sociale și interculturale în domeniul EFP.

Criterii de atribuire

Fiecare propunere trebuie să răspundă în partea B a cererii la toate punctele enumerate sub toate cele patru criterii de atribuire prezentate mai jos.

Relevanța proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Legătura cu domeniile tematice: relevanța propunerii în raport cu obiectivele și domeniile tematice ale acțiunii;
 • Priorități regionale: propunerea abordează prioritățile regionale, inclusiv documentele de politică relevante enumerate în cadrul acestei acțiuni;
 • Contextul local: propunerea se întemeiază pe o analiză adecvată a nevoilor și este fezabilă în contextul local al țării (țărilor) vizate;
 • Consecvență: obiectivele cererii sunt definite în mod clar, sunt realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru grupurile-țintă;
 • Inovare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare pentru domeniul său în general sau pentru contextul geografic în care este pus în aplicare proiectul (de exemplu, conținutul, rezultatele obținute, metodele de lucru aplicate, organizațiile și persoanele implicate sau vizate);
 • Complementaritate: propunerea este complementară altor inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • Consolidarea capacităților: activitățile de consolidare a capacităților sunt clar definite și vizează consolidarea capacităților, în special cu privire la organizațiile participante din țări terțe care nu sunt asociate la program;
 • Legătura cu strategiile: activitățile se înscriu în strategiile de dezvoltare ale furnizorilor de EFP vizați și în strategiile de sprijin la nivel de țară, inclusiv acordarea unei atenții sporite capacității de inserție profesională, incluziunii, diversității și participanților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, acolo unde este cazul;
 • Aspecte orizontale: sunt luate în considerare aspectele orizontale ale programului.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități și servicii adecvate pentru a răspunde nevoilor identificate și pentru a conduce la rezultatele preconizate. Există etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, exploatare, evaluare și diseminare;
 • Metodologie: caracterul adecvat și calitatea metodologiei propuse pentru abordarea nevoilor identificate;
 • Planul de lucru: calitatea și eficacitatea planului de lucru, inclusiv măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora;
 • Metode de învățare nonformală: calitatea metodelor de învățare nonformală propuse, dacă este cazul, și anume dacă metodele de învățare nonformală sunt propuse în cerere;
 • Selecția participanților: calitatea modalităților de selecție a participanților implicați în activitățile propunerii, în raport cu obiectivele privind incluziunea și diversitatea;
 • Recunoaștere și validare: calitatea măsurilor de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere;
 • Măsuri privind controlul calității: existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a se asigura faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • Raportul cost-eficacitate: măsura în care proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate;
 • Activități de mobilitate: caracterul adecvat al măsurilor pentru selectarea și/sau implicarea participanților în activitățile de mobilitate (a se vedea secțiunea „Protecția, sănătatea și siguranța participanților” în partea A din prezentul ghid, precum și alte cerințe și recomandări aplicabile proiectelor de mobilitate din cadrul Acțiunii-cheie 1) - dacă este cazul, și anume dacă cererea cuprinde activități de mobilitate.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Configurația: proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, experiența și expertiza necesare pentru a implementa cu succes toate aspectele proiectului;
 • Angajament: repartizarea responsabilităților și a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante.
 • Colaborare: existența unor mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante.

Impactul (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Impact: impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • dincolo de organizațiile și persoanele participante direct în cadrul proiectului, la nivel local, regional, național și/sau internațional;
 • Diseminare: calitatea planului de diseminare: caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante;
 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate de către parteneri și alte părți interesate. Descrie măsurile de exploatare pe durata proiectului și ulterior;
 • Acces deschis: propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate;
 • Durabilitate: calitatea planurilor pentru asigurarea durabilității proiectului: capacitatea proiectului de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte (dintr-un total de 100 de puncte).

De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele patru criterii de atribuire menționate mai sus (și anume, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”; minimum 10 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”).

În cazurile în care două sau mai multe cereri au obținut același punctaj total (cazurile ex aequo), se va acorda prioritate punctajelor celor mai mari obținute pentru „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Informații suplimentare

Acceptarea unei cereri nu constituie un angajament de a acorda finanțare egală cu suma cerută de solicitanți. Finanțarea solicitată poate fi redusă pe baza normelor financiare aplicabile acțiunii și a rezultatelor evaluării.

Ca regulă generală și în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER), precum și pe platformele relevante profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente. Propunerea va descrie modul în care datele, materialele, documentele, activitățile audio-vizuale și cele derulate pe platformele de comunicare socială produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise. Propunerea nu conține limitări disproporționate.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitanți. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a valorii maxime a grantului stabilite în cererea de propuneri.

Grantul UE per proiect variază între minimum 100 000 EUR și maximum 400 000 EUR

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de cerere, ținând seama de următoarele elemente:

 • Bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în categorii precum „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea evenimentelor”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 • propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 • solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a sumei forfetare, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 • costurile descrise pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii. În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant. Nu este permis să se acorde sprijin financiar părților terțe. Costurile cu voluntarii și IMM-urile sunt permise. Consultați secțiunea „Costuri directe eligibile” din partea C a prezentului ghid al programului.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Cursanți, elevi și personal din instituțiile de educație și formare profesională