Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Fothú acmhainneachta i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET)

Is tionscadail comhair idirnáisiúnta iad tionscadail fothaithe acmhainneachta atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí idirnáisiúnta idir eagraíochtaí atá gníomhach i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna i mBallstáit an Aontais agus i dtríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár agus tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár. Is é is aidhm do na tionscadail tacú le hábharthacht, inrochtaineacht agus freagrúlacht córas i dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gclár agus na gnéithe sin mar thiománaí na forbartha socheacnamaíche.

Trí thionscnaimh chomhpháirteacha a chothaíonn comhar ar fud réigiúin éagsúla an domhain, tá sé beartaithe leis an ngníomhaíocht seo acmhainneacht na soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna a mhéadú - go háirithe i réimsí na bainistíochta, an rialachais, an chuimsithe, an dearbhaithe cáilíochta, agus na nuálaíochta - ionas go mbeidh siad in ann teagmháil a dhéanamh leis an earnáil phríobháideach/le fiontair/le comhlachais ghnó chun deiseanna fostaíochta a fhiosrú agus idirghabhálacha freagrúla gairmoideachais agus gairmoiliúna a fhorbairt i gcomhpháirt. Ba cheart do chomhpháirtíochtaí idirnáisiúnta rannchuidiú le feabhas a chur ar cháilíocht an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna sna tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, go háirithe ach acmhainní foirne agus na múinteoirí gairmoideachais agus gairmoiliúna a neartú chomh maith leis an nasc idir soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna agus margadh an tsaothair a neartú.

Tá sé beartaithe go rannchuideoidh tionscadail forbartha acmhainní gairmoideachais agus gairmoiliúna leis na cuspóirí beartais níos leithne atá á saothrú idir an Coimisiún Eorpach agus na tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár nó an réigiún lena mbaineann, agus cuimsítear leis sin pacáistí infheistíochta Global Gateway.

Cuspóirí na gníomhaíochta

Go sonrach, déanfar na nithe seo a leanas leis an ngníomhaíocht:

 • Acmhainneacht soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna a fhothú chun comhar a neartú idir páirtithe leasmhara príobháideacha agus poiblí i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna le haghaidh idirghabhálacha gairmoideachais agus gairmoiliúna atá dírithe ar éileamh agus á spreagadh ag deiseanna;
 • Feabhas a chur ar cháilíocht agus ar fhreagrúlacht an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna do dheiseanna socheacnamaíocha agus d’fhorbairtí sóisialta chun ábharthacht an tsoláthair scileanna do mhargadh an tsaothair a fheabhsú;
 • Soláthar gairmoideachais agus gairmoiliúna a ailíniú le straitéisí forbartha áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta.

Réimsí téamacha

I measc na ngnéithe lena sainítear fothú acmhainneachta sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint tá roinnt réimsí téamacha a chuirtear i láthair thíos. Ba cheart aghaidh a thabhairt sna tograí ar cheann amháin nó níos mó de na téamaí seo a leanas:

 • Foghlaim obairbhunaithe (do dhaoine óga agus/nó do dhaoine fásta);
 • Sásraí dearbhaithe cáilíochta;
 • Forbairt ghairmiúil múinteoirí/oiliúnóirí an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna;
 • Príomhinniúlachtaí, agus fiontraíocht san áireamh;
 • Idirphlé agus Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí sa Ghairmoideachas agus sa Ghairmoiliúint;
 • Nuálaíocht sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint;
 • Scileanna glasa agus digiteacha le haghaidh an aistrithe dhúbailte;
 • Meaitseáil scileanna le deiseanna fostaíochta atá ann faoi láthair agus amach anseo, lena n‑áirítear i slabhraí luacha a bhfuil gealladh fúthu agus atá á bhforbairt.

Ina theannta sin, is féidir le hiarratasóirí réimsí téamacha nach gcuirtear i láthair thuas a chumhdach. Ní mór dóibh a léiriú go bhfuil siad an‑iomchuí chun cuspóirí an ghlao a bhaint amach agus chun freastal ar riachtanais shainaitheanta.

Gníomhaíochtaí

Ní mór do na gníomhaíochtaí a mholtar a bheith nasctha go díreach le cuspóirí agus réimsí téamacha na gníomhaíochta, is é sin, ní mór dóibh comhfhreagairt do cheann amháin nó níos mó de na réimsí téamacha a liostaítear thuas agus ní mór iad a mhionsonrú i dtuairisc ar an tionscadal lena gcumhdaítear an tréimhse chur chun feidhme ina hiomláine.

I gcomhthéacs na gníomhaíochta domhanda idirnáisiúnta sin, le gníomhaíochtaí tionscadail ní mór díriú ar inniúlachtaí eagraíochtaí atá gníomhach i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna a thógáil agus a neartú go príomha sna tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a chumhdaítear leis an ngníomhaíocht.

Le tionscadail mhaoinithe beifear in ann réimse leathan gníomhaíochtaí comhair, malartaithe, cumarsáide agus gníomhaíochtaí eile a lánpháirtiú agus an méid seo a leanas san áireamh:

 • Líonraí agus malartuithe dea‑chleachtais a chruthú agus a fhorbairt idir soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna i dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár agus i mBallstáit an Aontais nó i dtríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár;
 • Uirlisí, cláir agus ábhair eile a chruthú chun acmhainneacht institiúidí a fhorbairt ar institiúidí iad ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár (scéimeanna oiliúna praiticiúla, cláir agus uirlisí oiliúna chun measúnú a dhéanamh ar thorthaí foghlama sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint agus iad a bhailíochtú, pleananna gníomhaíochta aonair le haghaidh institiúidí rannpháirteacha; treoraíocht ghairmiúil agus modhanna comhairleoireachta agus cóitseála…);
 • Sásraí a chruthú chun gur féidir leis an earnáil phríobháideach a bheith rannpháirteach i ndearadh agus i seachadadh curaclam agus chun taithí obairbhunaithe ardcháilíochta a sholáthar d’fhoghlaimeoirí VET;
 • Cuir chuige oideolaíocha, ábhair agus modhanna teagaisc agus oiliúna a fhorbairt agus a aistriú, agus cuimsítear leis sin foghlaim obairbhunaithe, soghluaisteacht fhíorúil, acmhainní oscailte oideachais agus leas níos fearr a bhaint as acmhainneacht TFC;
 • Gníomhaíochtaí malartaithe idirnáisiúnta (fíorúla) a fhorbairt agus a chur chun feidhme le haghaidh foirne go príomha (agus cuimsítear leis sin múinteoirí agus baill foirne neamhtheagaisc ar nós ceannairí scoile, bainisteoirí, comhairleoirí, treoirchomhairleoirí, srl.).

I gcás ina mbeartaítear gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlaimeora agus foirne, ba cheart dóibh rannchuidiú go díreach le cuspóirí an tionscadail agus a bheith leabaithe go láidir i loighic an tionscadail ina hiomláine.

Ba cheart breisluach a bheith ag na gníomhaíochtaí atá beartaithe, agus beidh tionchar díreach acu ar bhaint amach thorthaí an tionscadail.

Tosaíochtaí réigiúnacha

Roinntear an buiséad atá ar fáil idir réigiúin éagsúla an domhain (is é sin na Balcáin Thiar, Comharsanacht an Oirthir, Tíortha i nDeisceart na Meánmhara, An Afraic Fho‑Shahárach, Meiriceá Laidineach agus Muir Chairib) agus ní ionann méid gach clúdach buiséadach. Foilseofar tuilleadh eolais maidir leis na méideanna atá ar fáil faoi gach clúdach buiséadach ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Tá líon áirithe tosaíochtaí socraithe ag an Aontas maidir le cothromaíocht gheografach agus cuspóirí sonracha. Ina theannta sin, spreagtar eagraíochtaí chun obair a dhéanamh le comhpháirtithe sna tíortha is boichte agus is lú forbairt nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Is iad seo a leanas na tosaíochtaí réigiúnacha a leagadh síos don ghníomhaíocht sin:

Má bhaineann an t‑iarratas le tír chomhpháirtíochta amháin nó níos mó de chuid ETF (an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna), ba cheart fianaise a sholáthar leis an togra go bhfreagrófar do mholtaí ETF a foirmíodh sna1  tuarascálacha réigiúnacha2  ábhartha de chuid phróiseas Torino.

Na Balcáin Thiar  

 • Tabharfar tosaíocht do thionscadail a chuireann lena Phlean Eacnamaíoch agus Infheistíochta3  agus/nó le moltaí Fhondúireacht Oiliúna an Aontais Eorpaigh faoi phróiseas Torino (féach thuas); 
 • Tabharfar buntáiste do shoghluaisteacht foghlaimeoirí (mic léinn) agus foirne (múinteoirí, oiliúnóirí, stiúrthóirí, bainisteoirí srl.).

Comharsanacht an Oirthir

Tíortha i nDeisceart na Meánmhara 

An Afraic Fho-Shahárach 

 • Tabharfar tosaíocht do thíortha is lú forbairt; cuirfear béim speisialta chomh maith ar thíortha tosaíochta imirce; ní bheidh rochtain ag tír ar bith ar níos mó ná 8 % den mhaoiniú atá beartaithe don Réigiún; 
 • Tabharfar tosaíocht do thionscadail lena rannchuidítear leis na Cláir Ilbhliantúla Tháscacha6  gheografacha faoi seach ar leibhéal na tíre nó an réigiúin agus le pacáiste Infheistíochta Global Gateway idir an Eoraip agus an Afraic7 .
 • Tabharfar tosaíocht do thionscadail lena rannchuidítear leis an idirphlé poiblí‑príobháideach a chothú idir institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna agus an earnáil phríobháideach.

Meiriceá Laidineach  

 • Tabharfar tosaíocht do thionscadail réigiúnacha (tionscadail ina bhfuil níos mó ná tír incháilithe amháin nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár) nó do thionscadail i dtíortha ar ioncam íseal agus ar mheánioncaim uachtarach;
 • Tabharfar tosaíocht do thionscadail a chuireann leis an gClár Ilbhliantúil Táscach geografach faoi seach8  ar leibhéal na tíre nó an réigiúin.  

Muir Chairib  

 • Tabharfar tosaíocht do thionscadail réigiúnacha (tionscadail ina bhfuil níos mó ná tír incháilithe amháin nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil bainteach leis an gClár) nó do thionscadail i dtíortha is lú forbairt, ar ioncam íseal agus ar mheánioncaim uachtarach; 
 • Tabharfar tosaíocht do thionscadail a chuireann leis an gClár Ilbhliantúil Táscach geografach faoi seach9  ar leibhéal na tíre nó an réigiúin.  

I gcás go bhfreastalófar ar na tosaíochtaí réigiúnacha thuas, beidh ar thionscadail an chaoi agus a mhéid a ndéanann siad amhlaidh a léiriú. 

Tionscadal a bhunú

Tá ceithre chéim i dtionscadal fothaithe acmhainneachta i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET):

 • Sainaithint agus tionscnamh an tionscadail;
 • Ullmhú, dearadh agus pleanáil an tionscadail;
 • Cur chun feidhme an tionscadail agus monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí;
 • Athbhreithniú agus measúnú tionchair i ndáil leis an tionscadal.

Ní mór d’eagraíochtaí rannpháirteacha agus rannpháirtithe atá páirteach sna gníomhaíochtaí ról gníomhach a ghlacadh sna céimeanna sin uile, rud a chuirfidh feabhas ar a n‑eispéireas foghlama.

Sainaithint agus tionscnamh

Fadhb, riachtanas nó deis ar ar féidir leat aghaidh a thabhairt a shainaithint le do smaoineamh tionscadail i gcomhthéacs an ghlao; na príomhghníomhaíochtaí agus na príomhthorthaí lena bhféadfar coinne a bheith leo a shainaithint; na páirtithe leasmhara ábhartha agus comhpháirtithe féideartha a mhapáil; cuspóir nó cuspóirí an tionscadail a fhoirmliú; ailíniú an tionscadail le cuspóirí straitéiseacha na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha a chinntiú; tabhairt faoi phleanáil tosaigh chun tús maith a chur leis an tionscadal, agus an t‑eolas is gá a chur le chéile chun dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile srl.

Ullmhú, dearadh agus pleanáil

Raon feidhme an tionscadail agus an cur chuige iomchuí a shonrú; an mhodheolaíocht atá beartaithe a leagan amach go soiléir agus comhsheasmhacht á cinntiú idir cuspóirí agus gníomhaíochtaí an tionscadail; cinneadh a dhéanamh ar sceideal le haghaidh na gcúraimí lena mbaineann; meastachán a dhéanamh ar na hacmhainní is gá agus mionsonra an tionscadail a fhorbairt mar shampla measúnú ar riachtanais; cuspóirí agus táscairí tionchair fónta a shainmhíniú (atá sonrach, intomhaiste, indéanta, réalaíoch agus faoi cheangal ama); torthaí tionscadail agus foghlama a shainaithint; an clár oibre, formáidí gníomhaíochta, an tionchar lena bhfuil coinne, an buiséad foriomlán measta a fhorbairt; plean cur chun feidhme tionscadail agus plean cumarsáide fónta agus réalaíoch a ullmhú lena n‑áirítear gnéithe straitéiseacha den tionscadal a bhaineann le rialachas, monatóireacht, rialú cáilíochta, tuairisciú agus scaipeadh torthaí; socruithe praiticiúla a shainiú agus deimhniú an spriocghrúpa nó na spriocghrúpaí le haghaidh na ngníomhaíochtaí atá beartaithe; comhaontuithe a chur ar bun le comhpháirtithe agus an togra a scríobh srl.

Cur chun feidhme agus monatóireacht ar ghníomhaíochtaí

Cur chun feidhme an tionscadail a dhéanamh de réir pleananna lena gcomhlíontar ceanglais maidir le tuairisciú agus cumarsáid; monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí leanúnacha agus measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht an tionscadail de réir pleananna tionscadail; gníomhaíocht cheartaitheach a shainaithint agus a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar chlaontaí ó phleananna agus chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna agus rioscaí; neamh‑chomhréireachtaí a shainaithint leis na caighdeáin cháilíochta atá leagtha síos agus gníomhaíochtaí ceartaitheacha a dhéanamh srl.

Athbhreithniú agus measúnú tionchair

Measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht an tionscadail de réir chuspóirí an tionscadail agus pleananna cur chun feidhme; meastóireacht ar na gníomhaíochtaí agus ar a dtionchar ar leibhéil éagsúla, torthaí an tionscadail a chomhroinnt agus a úsáid, srl.

Ina theannta sin, i gcás inarb iomchuí, agus i dtéarmaí comhréireacha, beidh coinne leis go ndéanfadh tionscadail:

 • Plean gníomhaíochta fadtéarmach a chomhtháthú le haghaidh rolladh amach céimneach tháirgí insoláthartha an tionscadail nuair a bheidh deireadh tagtha leis an tionscadal (bunaithe ar chomhpháirtíochtaí leanúnacha) mar shampla bearta um inscálaitheacht agus inbhuanaitheacht airgeadais;
 • Infheictheacht iomchuí agus scaipeadh forleathan thorthaí an tionscadail a chinntiú ar leibhéil trasnáisiúnta, náisiúnta agus/nó réigiúnacha le comhpháirtithe ábhartha.

Gnéithe cothrománacha le cur san áireamh agus do thionscadal á dhearadh

I dteannta na critéir fhoirmiúla a chomhlíonadh agus socrú comhair inbhuanaithe a chur ar bun le gach comhpháirtí tionscadail, is féidir go rannchuideoidh na gnéithe seo a leanas le cur le tionchar agus cur chun feidhme cáilíochtúil tionscadal fothaithe acmhainneachta ar fud na gcéimeanna éagsúla den tionscadal.

Moltar d’iarratasóirí na deiseanna agus na héirimí sin a chur san áireamh agus a dtionscadal á dhearadh. 

An cuimsiú agus an éagsúlacht

Tacaíonn an Clár le tionscadail lena gcuirtear an cuimsiú sóisialta chun cinn agus arb é is aidhm dóibh feabhas a chur ar an bhfor‑rochtain do dhaoine a bhfuil níos lú deiseanna acu, cuir i gcás daoine faoi mhíchumas agus daoine ag a bhfuil cúlra imirceach, chomh maith le daoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe agus iargúlta, daoine a bhfuil deacrachtaí socheacnamaíocha acu nó aon fhoinse fhéideartha neamh‑idirdhealaithe eile bunaithe ar inscne, bunadh ciníoch nó eitneach, reiligiún nó creideamh, míchumas, aois nó claonadh gnéis. Beidh na tionscadail ina gcuidiú chun aghaidh a thabhairt ar na bacainní atá ar na grúpaí sin chun deiseanna a thairgtear leis an gClár a rochtain, chomh maith le rannchuidiú le timpeallachtaí cuimsitheacha a chruthú a chothaíonn cothroime agus cothromas, agus atá freagrúil do riachtanais an phobail i gcoitinne.

Inbhuaine comhshaoil

Tacaíonn an Clár le feasacht a ardú faoi dhúshláin chomhshaoil agus athraithe aeráide. Moltar do thionscadail inniúlachtaí in earnálacha inbhuanaitheachta éagsúla, scileanna, straitéisí agus modheolaíochtaí earnála glasa chomh maith le curaclaim atá dírithe ar an todhchaí agus lena bhfreastalaítear ar bhealach níos fearr ar riachtanais daoine aonair a fhorbairt. Tacaíonn an Clár freisin le tástáil cleachtas nuálach chun foghlaimeoirí agus soláthraithe an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET) a ullmhú le bheith ina bhfíorghníomhairí don athrú (acmhainní a shábháil, úsáid fuinnimh agus dramhaíola a laghdú, astaíochtaí an loirg carbóin a chúiteamh, roghanna bia agus soghluaisteachta inbhuanaithe, srl. a thoghadh, mar shampla).

An éirim dhigiteach

Tacaíonn an Clár leis na pleananna claochlaithe dhigitigh de chuid institiúidí bunoideachais, meánoideachais, an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET). Cothaíonn sé úsáid fhreagrach agus shábháilte teicneolaíochtaí digiteacha. Cuimsítear leis sin forbairt oideolaíochta agus saineolais dhigitigh in úsáid uirlisí digiteacha, agus teicneolaíochtaí inrochtana agus cúnta san áireamh chomh maith le cruthú agus úsáid nuálach inneachair oideachais dhigitigh.

Luachanna coiteanna, rannpháirteachas saoránach agus rannpháirtíocht

Tacaíonn an Clár leis an tsaoránacht ghníomhach agus leis an eitic san fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Ba cheart do thionscadail deiseanna a thairiscint do rannpháirtíocht daoine sa saol daonlathach agus do rannpháirtíocht shóisialta agus shaoránach. Díreofar freisin ar fheasacht a mhúscailt ar chomhthéacs an Aontais Eorpaigh agus ar an tuiscint ar an gcomhthéacs sin a mhéadú, go háirithe a mhéid a bhaineann le luachanna coiteanna an Aontais, prionsabail na haontachta agus na héagsúlachta, chomh maith lena bhféiniúlacht chultúrtha, lena bhfeasacht chultúrtha agus lena n‑oidhreacht shóisialta agus stairiúil.

Cé na critéir atá le comhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar thionscadal fothaithe acmhainneachta i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna?

Critéir incháilitheachta

Chun bheith incháilithe le haghaidh deontas Erasmus, ní mór na critéir seo a leanas a chomhlíonadh le tograí tionscadail le haghaidh forbairt acmhainneachta i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna:

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?)

Chun bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más infheidhme):

 • a bheith ina n‑eintitis dhlíthiúla (comhlachtaí poiblí nó príobháideacha);
 • a bheith gníomhach i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna nó sa mhargadh saothair;
 • Mar shampla, is féidir le heagraíochtaí rannpháirteacha a bheith ina (liosta neamhchuimsitheach):
  • Soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna
  • Cuideachtaí, an tionscal, fostóirí nó eagraíochtaí ionadaíocha earnála eile
  • Údaráis cáilíochtaí náisiúnta/réigiúnacha
  • Seirbhísí fostaíochta
  • Institiúidí taighde
  • Gníomhaireachtaí nuálaíochta
  • Údaráis forbartha réigiúnaí
  • Eagraíochtaí idirnáisiúnta
 • a bheith bunaithe i gceann de na tíortha incháilithe, is é sin, i mBallstát den Aontas, i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár, i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár ó réigiún incháilithe.

Is iad Réigiúin 1, 2, 3, 9, 10 agus 11 na réigiúin incháilithe atá cumhdaithe faoin ngníomhaíocht seo (féach Cuid A den Treoir seo). 

Eisceacht: níl eagraíochtaí ón mBealarúis (Réigiún 2) ná ó Chónaidhm na Rúise (Réigiún 4) incháilithe chun páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht sin.

Ní mór don chomhordaitheoir a bheith ina eagraíocht atá gníomhach i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna. Is í a dhéanann iarratas thar ceann na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha uile atá páirteach sa tionscadal. Ní féidir léi a bheith ina heintiteas cleamhnaithe. Ní féidir le heagraíochtaí ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a bheith ina gcomhordaitheoirí.

Féadfaidh eintitis eile páirt a ghlacadh i róil chuibhreannais eile, cuir i gcás comhpháirtithe comhlachaithe.

Comhdhéanamh cuibhreannais (Líon agus próifíl na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha)

Ní mór ceithre hiarratasóir ar a laghad (tairbhithe, seachas eintitis chomhlachaithe) ó thrí thír incháilithe ar a laghad a bheith i gcuibhreannas a chuireann togra isteach:

 • dhá Bhallstát den Aontas Eorpach nó dhá thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár ar a laghad;
  • ní mór aon eagraíocht amháin ar a laghad a bheith páirteach ag gach tír rannpháirteach.
 • ar a laghad 1 tír incháilithe nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár:
  • dhá eagraíocht ar a laghad ón tír/ó thíortha incháilithe rannpháirteacha nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár ón réigiún céanna
  • Ní féidir le heagraíochtaí ó réigiúin incháilithe éagsúla páirt a ghlacadh sna tionscadail chéanna. Níl tionscadail thras‑réigiúnacha incháilithe.

Ní mór don chuibhreannas soláthraí gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) amháin ar a laghad, ar leibhéal an oideachais neamhthreasaigh, a chuimsiú.

Ní fhéadfaidh an líon eagraíochtaí ó Bhallstáit den Aontas Eorpach agus ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár a bheith níos airde ná an líon eagraíochtaí ó thíortha incháilithe nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár. 

Ní chuirtear eintitis chleamhnaithe ná comhpháirtithe comhlachaithe san áireamh le haghaidh chomhdhéanamh an chuibhreannais.

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí)

Ní mór na gníomhaíochtaí a reáchtáil i dtíortha na n‑eagraíochtaí a bhfuil páirt á glacadh acu sa tionscadal.

Má tá údar cuí leis i ndáil le cuspóirí nó cur chun feidhme an tionscadail:

 • Féadfar gníomhaíochtaí a reáchtáil ag suíomh Institiúid AE freisin, fiú amháin más fíor nach bhfuil sa tionscadal aon eagraíocht rannpháirteach ón tír a óstálann an Institiúid; 
 • Féadfar gníomhaíochtaí lena mbaineann comhroinnt agus cur chun cinn torthaí a reáchtáil freisin ag imeachtaí/comhdhálacha trasnáisiúnta téamacha ábhartha i mBallstáit den Aontas Eorpach nó i dtríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár nó i dtíortha incháilithe nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 12, 24 nó 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA) tríd an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-EDU-2024-CB-VET

Roimh iarratas a dhéanamh, féach na Ceisteanna Coitianta ábhartha in TDCT.

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí an t‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 29 Feabhra ar 17:00:00 (am na Bruiséile).

Iarratas a dhéanamh

Chun eolas a fháil, féach Cuid C den Treoir seo.

Déanfar measúnú ar eagraíochtaí is iarratasóirí de réir na gcritéar eisiaimh agus roghnúcháin ábhartha. Chun breis eolais a fháil féach Cuid C den Treoir seo.

Critéir dhámhachtana

Tá feidhm ag na critéir seo a leanas:

Ábharthacht an tionscadail (scór uasta 30 pointe)

 • Nasc le réimsí téamacha: ábharthacht an togra maidir le cuspóirí agus le réimsí téamacha na gníomhaíochta;
 • Tosaíochtaí réigiúnacha: tugtar aghaidh leis an togra ar na tosaíochtaí réigiúnacha, doiciméid beartais ábhartha a liostaítear faoin ngníomhaíocht sin san áireamh (Cláir Ilbhliantúla Tháscacha, pacáiste infheistíochta Global Gateway idir an Eoraip agus an Afraic, Pleananna Eacnamaíocha agus Infheistíochta agus tuarascálacha réigiúnacha ábhartha de chuid phróiseas Torino);
 • Luachanna an Aontais: Tá an togra ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.
 • Comhthéacs áitiúil: tá an togra bunaithe ar anailís riachtanas oiriúnach atá indéanta i gcomhthéacs áitiúil na spriocthíre(spriocthíortha);
 • Comhsheasmhacht: sainítear cuspóirí an iarratais go soiléir, tá siad réalaíoch, agus tugtar aghaidh leo ar shaincheisteanna atá ábhartha maidir leis na heagraíochtaí rannpháirteacha agus leis na spriocghrúpaí;
 • Nuálaíocht: cuirtear modhanna agus teicnící úrscothacha san áireamh sa togra, agus tá mar thoradh air torthaí agus réitigh nuálacha le haghaidh a réimse go ginearálta, nó le haghaidh an chomhthéacs gheografaigh ina gcuirtear an tionscadal chun feidhme (mar shampla inneachar; na haschuir a táirgeadh, na modhanna oibre a cuireadh i bhfeidhm, na heagraíochtaí nó na daoine lena mbaineann nó atá spriocdhírithe);
 • Comhlántacht: tá an togra comhlántach ar thionscnaimh eile atá déanta ag na heagraíochtaí rannpháirteacha cheana féin;
 • Fothú acmhainneachta: sainítear na gníomhaíochtaí fothaithe acmhainneachta go soiléir agus is é is aidhm dóibh inniúlachtaí na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha go príomha ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a threisiú;
 • Nasc le straitéisí: inscríobhtar na gníomhaíochtaí i straitéisí forbartha spriocsholáthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) agus i straitéisí tacaíochta ar leibhéal na tíre, cuir i gcás aird níos mó ar infhostaitheacht, chuimsitheacht, éagsúlacht agus rannpháirtithe atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch nuair is ábhartha;
 • Gnéithe cothrománacha: cuirtear gnéithe cothrománacha an Chláir san áireamh.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail (scór uasta 30 pointe)

 • Comhleanúnachas: cinntítear leis an dearadh foriomlán tionscadail comhsheasmhacht idir cuspóirí an tionscadail, gníomhaíochtaí agus an buiséad atá beartaithe. Cuirtear i láthair sa togra tacar comhleanúnach cuimsitheach gníomhaíochtaí agus seirbhísí iomchuí chun freastal ar na riachtanais shainaitheanta agus chun na torthaí a bhfuil coinne leo a bhaint amach. tá céimeanna iomchuí ann d’ullmhú, cur chun feidhme, monatóireacht, saothrú, meastóireacht agus scaipeadh;
 • Modheolaíocht: oiriúnacht agus cáilíocht na modheolaíochta atá beartaithe chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais a shainaithnítear;
 • Plean oibre: cáilíocht agus éifeachtacht an phlean oibre, mar shampla a mhéid atá na hacmhainní atá sannta do phacáistí oibre i gcomhréir lena gcuspóirí agus lena dtáirgí insoláthartha;
 • Modhanna foghlama seachfhoirmiúla: cáilíocht na modhanna foghlama seachfhoirmiúla atá beartaithe - más infheidhme, is é sin má mholtar modhanna foghlama seachfhoirmiúla san iarratas;
 • Roghnú na rannpháirtithe: cáilíocht na socruithe maidir le roghnú na rannpháirtithe atá páirteach i ngníomhaíochtaí an togra i ndáil le cuspóirí cuimsitheachta agus éagsúlachta;
 • Aitheantas agus bailíochtú: cáilíocht na socruithe chun torthaí foghlama na rannpháirtithe a aithint agus a bhailíochtú chomh maith le húsáid chomhleanúnach uirlisí trédhearcachta agus aitheantais Eorpacha ( EQF10 , EQAVET11 , Europass12 ​​​​​​​, ESCO13 ​​​​​​​ agus creataí inniúlachta cuir i gcás DigComp14 ​​​​​​​, EntreComp15 ​​​​​​​, LifeComp16 ​​​​​​​, GreenComp17 ​​​​​​​);
 • Bearta rialála cáilíochta: bearta rialaithe cáilíochta a bheith ann agus a n‑ábharthacht lena chinntiú go mbeidh cur chun feidhme an tionscadail ar ardcháilíocht, agus go gcríochnófar in am é agus go gcloífear leis an mbuiséad;
 • Costéifeachtacht: a mhéid atá an tionscadal costéifeachtach agus a leithdháiltear acmhainní iomchuí ar gach gníomhaíocht leis;
 • Gníomhaíochtaí soghluaisteachta: oiriúnacht na mbeart chun rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí soghluaisteachta a roghnú agus/nó chun go mbeidh siad rannpháirteach iontu (déan tagairt do ‘Cosaint, sláinte agus sábháilteacht na rannpháirtithe’ i gcuid A den Treoir seo chomh maith le ceanglais agus moltaí eile is infheidhme maidir le tionscadal soghluaisteachta PG1.) - más infheidhme, is é sin go bhfuil gníomhaíochtaí soghluaisteachta mar chuid den iarratas.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair (scór uasta 20 pointe)

 • Cumraíocht: mar chuid den togra tá meascán iomchuí d’eagraíochtaí rannpháirteacha comhlántacha ag a bhfuil an phróifíl, an taithí agus an saineolas is gá chun gach gné den tionscadal a chur i gcrích go rathúil;
 • Gealltanas: leis an dáileadh freagrachtaí agus cúraimí léirítear gealltanas agus rannchuidiú gníomhach na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha uile.
 • Comhar: sásraí éifeachtacha a bheith ann le haghaidh an chomhair agus na cumarsáide idir na heagraíochtaí rannpháirteacha agus le páirtithe leasmhara ábhartha eile chomh maith leis sin.

Tionchar (scór uasta 20 pointe)

 • Tionchar: tionchar féideartha an tionscadail:  
  • ar rannpháirtithe agus eagraíochtaí rannpháirteacha le linn shaolré an tionscadail agus ina dhiaidh sin;
  • lasmuigh de na heagraíochtaí agus ar dhaoine aonair atá go díreach rannpháirteach sa tionscadal, ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus/nó idirnáisiúnta;
 • Scaipeadh: cáilíocht an phlean scaipthe: a iomchuí atá na bearta, agus cáilíocht na mbeart, arb é is aidhm dóibh torthaí an tionscadail a chomhroinnt laistigh agus lasmuigh de na heagraíochtaí rannpháirteacha;
 • Saothrú: léirítear leis an togra conas a úsáidfidh na comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara eile torthaí an tionscadail seo. Déanann sé cur síos ar bhearta saothraithe laistigh de shaolré an tionscadail agus ina dhiaidh sin;
 • Rochtain oscailte: tugtar tuairisc sa togra ar an gcaoi a ndéanfar na hábhair, na doiciméid agus na meáin a tháirgfear a chur ar fáil gan srian agus a chur chun cinn trí cheadúnais oscailte, agus nach bhfuil teorainneacha díréireacha ann;
 • Inbhuanaitheacht: cáilíocht na bpleananna chun inbhuanaitheacht an tionscadail a chinntiú: an acmhainneacht atá ann leanúint de thionchar a bheith aige agus torthaí a tháirgeadh nuair a bheidh an deontas ón Aontas ídithe. I gcás inarb ábhartha, conas a rachfar i dteagmháil leis an earnáil phríobháideach le linn mhaoiniú an tionscadail agus dá éis.

Ní mór 60 pointe ar a laghad (as 100 pointe san iomlán) a bhaint amach le togra chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh maoiniúcháin é. Thairis sin, ní mór dóibh leath na bpointí scóir uasta ar a laghad a ghnóthú i ngach catagóir de na critéir dhámhachtana thuasluaite (is é sin, 15 phointe ar a laghad le haghaidh na gcatagóirí ‘Ábharthacht an tionscadail’ agus ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’; 10 bpointe le haghaidh na gcatagóirí ‘Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair’ agus ‘Tionchar’).

Tabharfar tosaíocht do na tograí ex aequo de réir na scór a dhámhfar orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘Ábharthacht’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Tionchar’.

Mura bhfágann sé sin go mbeifear in ann an tosaíocht a chinneadh, féadfar tosaíocht bhreise a chur in ord trí phunann fhoriomlán an tionscadail a mheas agus trí shinéirgí dearfacha a chruthú idir tionscadail, nó tosca eile a bhaineann le cuspóirí an ghlao. Déanfar na tosca sin a dhoiciméadú sa tuarascáil phainéil.

Tionchar measta

Ba cheart do na tionscadail a dtabharfar deontas dóibh a dtionchar measta a léiriú trí na torthaí seo a leanas a bhaint amach:

 • Naisc níos fearr a chruthú idir tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe le Clár chóras an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET) agus a mhargadh saothair;
 • Naisc idir bpróifílí an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET) agus straitéisí agus tosaíochtaí áitiúla/réigiúnacha/náisiúnta a fheabhsú;
 • Inniúlachtaí sholáthraithe an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET) go háirithe i réimsí na bainistíochta, an rialachais, an chuimsitheacht, an dearbhaithe cáilíochta, an nuálaíochta agus an idirnáisiúnaithe a fheabhsú;
 • Teagmháil a mhéadú idir foirne, bainisteoirí, lucht ceaptha beartas agus múinteoirí sinsearacha agus cuir chuige a ghlacann an margadh saothair agus an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint (VET) níos gaire dá chéile;
 • Eolas, scileanna teicniúla, bainistíochta agus oideolaíocha múinteoirí agus oiliúnóirí an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET) a fheabhsú;
 • Ionchur níos fearr ó mhúinteoirí/oiliúnóirí, fhoghlaimeoirí agus fhostóirí an ghairmoideachais agus na gairmiúla (VET) maidir le curaclam, dearadh próifíle agus leasú oiliúna;
 • Leibhéal inniúlachtaí, scileanna agus infhostaitheachta fhéideartha ag foghlaimeoirí an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET) a fheabhsú;
 • Comhar méadaithe ar fud réigiúin éagsúla den domhan trí thionscnaimh chomhpháirtíochta;
 • Inniúlachtaí na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha maidir leis an inbhuaine comhshaoil a fhorbairt;
 • Scileanna agus inniúlachtaí digiteacha an spriocphobail a fheabhsú trí ghníomhaíochtaí agus trí thionscnaimh oiriúnacha;
 • Inniúlachtaí sóisialta agus idirchultúrtha i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET) a mhéadú.

 Mar riail ghinearálta, agus laistigh de theorainneacha na gcreataí dlíthiúla náisiúnta agus Eorpacha atá ann cheana, ba cheart na torthaí a chur ar fáil mar acmhainní oscailte oideachais (OER) agus, chomh maith leis sin, ar ardáin údarás ábhartha, gairmiúil, earnála nó inniúil. Tabharfar tuairisc sa togra ar conas a dhéanfar na sonraí, na hábhair, na doiciméid agus na gníomhaíochtaí closamhairc agus meán sóisialta a tháirgfear a chur ar fáil gan srian agus a chur chun cinn trí cheadúnais oscailte, agus nach bhfuil teorainneacha díréireacha iontu.

Cad iad na rialacha maidir le maoiniú?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail maoiniúcháin cnapshuime. Cinnfear méid na ranníocaíochta cnapshuime aonair le haghaidh gach deontais bunaithe ar bhuiséad measta na gníomhaíochta atá beartaithe ag an iarratasóir. Socróidh an t‑údarás deonúcháin an méid ar bhonn bhuiséad measta an tionscadail, ar thoradh na meastóireachta agus ar ráta maoiniúcháin 80 %.

Beidh an deontas ón Aontas in aghaidh an tionscadail idir EUR 100 000 ar a laghad agus EUR 400 000 ar a mhéad

Ní cheadaítear tacaíocht airgeadais do thríú páirtithe i bhfoirm deontas nó duaiseanna.

Ceadaítear costais oibrithe deonacha. Is i bhfoirm costas aonaid a bheidh siad mar a shainmhínítear sa Chinneadh ón gCoimisiún maidir le costais aonaid le haghaidh oibrithe deonacha18 .

Ceadaítear costas aonaid FBM le haghaidh úinéirí FBM. Ba cheart iad a bheith i bhfoirm na gcostas aonaid mar a shainmhínítear sa Chinneadh ón gCoimisiún maidir le costais aonaid le haghaidh úinéirí FBManna19 .

Conas a chinntear cnapshuim an tionscadail?

Ní mór d’iarratasóirí tábla buiséid mionsonraithe a líonadh isteach de réir na foirme iarratais, agus na pointí seo a leanas á gcur san áireamh:

 • Ba cheart an buiséad a bheith mionsonraithe mar is gá ag an tairbhí/na tairbhithe agus eagraithe i bpacáistí oibre comhleanúnacha (mar shampla roinnte i ‘bainistíocht tionscadail’, ‘oiliúint’, ‘eagrú imeachtaí’, ‘ullmhú agus cur chun feidhme na soghluaisteachta’, ‘cumarsáid agus scaipeadh’, ‘dearbhú cáilíochta’, srl.);
 • Leis an togra ní mór tuairisc a thabhairt ar na gníomhaíochtaí a chumhdaítear le gach pacáiste oibre;
 • Ní mór d’iarratasóirí miondealú ar an gcnapshuim a sholáthar ina dtogra lena léirítear an scair in aghaidh an phacáiste oibre (agus, laistigh de gach pacáiste oibre, an scair atá sannta do gach tairbhí agus eintiteas cleamhnaithe);
 • Sna costais ar a dtugtar tuairisc is féidir costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta mar aon le costais eile (mar shampla scaipeadh eolais, foilsiú, aistriú) a chumhdach.

Déanfar meastóireacht ar thograí de réir na bpróiseas meastóireachta caighdeánach le cuidiú ó shaineolaithe inmheánacha agus/nó seachtracha. Déanfaidh na saineolaithe measúnú ar cháilíocht na dtograí de réir na gceanglas a shainítear sa ghlao agus thionchar, cháilíocht agus éifeachtúlacht mheasta na gníomhaíochta.

I ndiaidh na meastóireachta ar an togra, cinnfidh an t‑oifigeach údarúcháin méid na cnapshuime, agus torthaí an mheasúnúcháin a rinneadh á gcur san áireamh.

Socrófar paraiméadair an deontais (uasmhéid deontais, srl.) sa Chomhaontú Deontais. Féach Cuid C den Treoir Cláir seo, an roinn ‘Costais dhíreacha incháilithe’.

Déanfar meastóireacht ar éachtaí an tionscadail de réir na dtorthaí a chuirtear i gcrích. Leis an scéim maoiniúcháin sin, féadfar díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Tagged in:  Vocational education and training