Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Αναπτυξη ικανοτητων στον τομεα της επαγγελματικης εκπαιδευσης και καταρτισης (ΕΕΚ)

Η δράση θα στηρίξει διεθνή σχέδια συνεργασίας τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Στόχος τους είναι να υποστηρίξουν τη συνάφεια, την προσβασιμότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης των ιδρυμάτων και συστημάτων ΕΕΚ σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

Μέσω κοινών πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των παρόχων ΕΕΚ —ιδίως στους τομείς της διαχείρισης, της διακυβέρνησης, της ένταξης, της διασφάλισης ποιότητας και της καινοτομίας— ώστε να είναι καλύτερα εφοδιασμένοι για να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα/επιχειρήσεις/επιχειρηματικές ενώσεις με σκοπό τη διερεύνηση ευκαιριών απασχόλησης και την από κοινού ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων ΕΕΚ. Οι διεθνείς συμπράξεις θα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, ιδίως με την ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού και των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ, καθώς και με την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ και της αγοράς εργασίας.

Προβλέπεται ότι τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων ΕΕΚ θα συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων πολιτικής που επιδιώκονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τρίτων χωρών που δεν συνδέονται με το εν λόγω πρόγραμμα ή περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών επενδύσεων της Global Gateway.

Στοχοι της δρασης

Ειδικότερα, η δράση:

 • θα αναπτύξει τις ικανότητες των παρόχων ΕΕΚ για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για παρεμβάσεις ΕΕΚ προσανατολισμένες στη ζήτηση και με γνώμονα τις ευκαιρίες·
 • θα βελτιώσει την ποιότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης της ΕΕΚ στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, ώστε να ενισχυθεί η συνάφεια της παροχής δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας·
 • θα εναρμονίσει την παροχή ΕΕΚ με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές.

Θεματικοι τομεις

Τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης ικανοτήτων στην ΕΕΚ περιλαμβάνουν ορισμένους θεματικούς τομείς που παρουσιάζονται παρακάτω. Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

 • μάθηση στον χώρο εργασίας (για νέους και/ή ενήλικες),
 • μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας,
 • επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ΕΕΚ,
 • βασικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας,
 • συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ΕΕΚ,
 • καινοτομία στην ΕΕΚ,
 • πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες για τη διττή μετάβαση,
 • αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τρέχουσες και μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης.

Επιπλέον, οι αιτούντες μπορεί να καλύψει θεματικούς τομείς που δεν παρουσιάζονται ανωτέρω. Όσον αφορά τους εν λόγω τομείς, θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για την επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης και των προσδιορισμένων αναγκών.

Δραστηριοτητες

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται άμεσα με τους στόχους και τους θεματικούς τομείς της δράσης, δηλ. πρέπει να καλύπτουν έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς τομείς που παρατίθενται παραπάνω και πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά σε μια περιγραφή σχεδίου που καλύπτει ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτής της διεθνούς δράσης, οι δραστηριότητες του σχεδίου πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ κυρίως στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα τις οποίες καλύπτει η δράση.

Τα χρηματοδοτούμενα σχέδια θα μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων συνεργασίας, ανταλλαγής, επικοινωνίας, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα:

 • διαμόρφωση και ανάπτυξη δικτύων και ανταλλαγών ορθών πρακτικών μεταξύ παρόχων ΕΕΚ εγκατεστημένων, αφενός, σε τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και, αφετέρου, στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα·
 • δημιουργία εργαλείων, προγραμμάτων και άλλου υλικού για την ανάπτυξη της ικανότητας ιδρυμάτων από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα (συστήματα πρακτικής κατάρτισης, προγράμματα κατάρτισης και εργαλεία για την αξιολόγηση και την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην ΕΕΚ, ατομικά σχέδια δράσης για τα συμμετέχοντα ιδρύματα, επαγγελματική καθοδήγηση και μεθόδους και παροχής συμβουλών και καθοδήγησης...),
 • δημιουργία μηχανισμών για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών και για την παροχή υψηλής ποιότητας εργασιακής εμπειρίας στους σπουδαστές ΕΕΚ,
 • ανάπτυξη και μεταφορά παιδαγωγικών προσεγγίσεων, υλικού και μεθόδων διδασκαλίας και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης με βάση την εργασία, της εικονικής κινητικότητας, των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και της καλύτερης αξιοποίησης του δυναμικού ΤΠΕ,
 • ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών (εικονικών) δραστηριοτήτων ανταλλαγής κυρίως για το προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και μη διδακτικού προσωπικού, όπως διευθυντές σχολείων, διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κ.λπ.).

Σε περίπτωση που προτείνονται δραστηριότητες κινητικότητας εκπαιδευομένων και προσωπικού, αυτές θα πρέπει να συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου και να ενσωματώνονται σε μεγάλο βαθμό στη συνολική λογική του σχεδίου.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να προσδίδουν προστιθέμενη αξία και θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Περιφερειακες προτεραιοτητες

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται μεταξύ διαφόρων περιοχών του κόσμου (δηλαδή των Δυτικών Βαλκανίων, της Ανατολικής Γειτονίας, των χωρών της Νοτίου Μεσογείου, της υποσαχάριας Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής) και το μέγεθος κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού είναι διαφορετικό. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τα διαθέσιμα ποσά εντός κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού δημοσιεύονται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Η ΕΕ έχει θέσει ορισμένες προτεραιότητες όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία και τους ειδικούς στόχους. Επίσης, συνιστάται θερμά οι οργανισμοί να συνεργαστούν με εταίρους στις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Οι περιφερειακές προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την εν λόγω δράση είναι οι εξής:

Εάν η αίτηση αφορά μία ή περισσότερες χώρες-εταίρους του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)1 , η πρόταση θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ανταποκρίνεται στις συστάσεις του ETF που διατυπώνονται στις σχετικές περιφερειακές εκθέσεις2 της διαδικασίας του Τορίνο3 .

Δυτικά Βαλκάνια  

 • Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που συμβάλλουν στο οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο και/ή στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του Τορίνο (βλ. ανωτέρω)· 
 • Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων (φοιτητών) και του προσωπικού (καθηγητών, εκπαιδευτών, διαχειριστών κ.λπ.) θα είναι προνομιακή.

Ανατολική Γειτονία

 • Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που συμβάλλουν στο οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο και/ή στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του Τορίνο (βλ. ανωτέρω). 

Χώρες της Νότιας Μεσογείου

 • Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που συμβάλλουν στο οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο και/ή στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του Τορίνο (βλ. ανωτέρω). 

Υποσαχάρια Αφρική

 • θα δοθεί προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις χώρες προτεραιότητας ως προς τη μετανάστευση· καμία χώρα δεν θα έχει πρόσβαση σε περισσότερο από το 8 % της χρηματοδότησης που προβλέπεται για την περιφέρεια· 
 • Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που συμβάλλουν στα αντίστοιχα γεωγραφικά πολυετή ενδεικτικά προγράμματα4 σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Λατινική Αμερική  

 • θα δοθεί προτεραιότητα σε περιφερειακά σχέδια (σχέδια στα οποία συμμετέχουν περισσότερες από μία επιλέξιμες τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα) ή σε σχέδια σε χώρες χαμηλότερου και ανώτερου μεσαίου εισοδήματος·
 • Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που συμβάλλουν στα αντίστοιχα γεωγραφικά πολυετή ενδεικτικά προγράμματα5 σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.  

Καραϊβική

 • θα δοθεί προτεραιότητα σε περιφερειακά σχέδια (σχέδια στα οποία συμμετέχουν περισσότερες από μία επιλέξιμες τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα) ή σε σχέδια σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες χαμηλότερου και ανώτερου μεσαίου εισοδήματος· 
 • Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που συμβάλλουν στα αντίστοιχα γεωγραφικά πολυετή ενδεικτικά προγράμματα6 σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.  

Σε περίπτωση που αντιμετωπιστούν οι ανωτέρω περιφερειακές προτεραιότητες, τα σχέδια θα πρέπει να αποδείξουν πώς και σε ποιον βαθμό το πράττουν. 

Οργανωση σχεδιου

Ένα σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ΕΕΚ περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

 • προσδιορισμός και έναρξη του σχεδίου·
 • προετοιμασία, σχεδιασμός και προγραμματισμός του σχεδίου·
 • υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου·
 • επανεξέταση και αξιολόγηση του αντικτύπου του σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι, παρότι οι προπαρασκευαστικές δραστηριότητες μπορούν να ξεκινούν πριν από την υποβολή ή την επιλογή της πρότασης για χρηματοδότηση, οι δαπάνες μπορούν να πραγματοποιούνται και οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιούνται μόνο μετά την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε καθένα από τα παραπάνω στάδια, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μαθησιακή εμπειρία τους.

Εντοπισμός και έναρξη

Εντοπισμός ενός προβλήματος, μιας ανάγκης ή μιας ευκαιρίας στα οποία μπορείτε να ανταποκριθείτε με την ιδέα σχεδίου σας στο πλαίσιο της πρόσκλησης· προσδιορισμός των βασικών δραστηριοτήτων και των κύριων αποτελεσμάτων που μπορούν να αναμένονται από το σχέδιο· χαρτογράφηση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και των δυνητικών εταίρων· διατύπωση του/των στόχου/-ων του σχεδίου· εξασφάλιση της εναρμόνισης του σχεδίου με τους στρατηγικούς στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών· αρχικός προγραμματισμός για την εξασφάλιση της ομαλής έναρξης του σχεδίου και συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται για τη συνέχιση στην επόμενη φάση κ.λπ.

Προετοιμασία, σχεδιασμός και προγραμματισμός

Προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου και της κατάλληλης προσέγγισης· σαφής περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, με εξασφάλιση συνέπειας μεταξύ των στόχων και των δραστηριοτήτων του σχεδίου· κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για τα σχετικά καθήκοντα· εκτίμηση των αναγκαίων πόρων και ανάπτυξη των λεπτομερειών του σχεδίου, π.χ. αξιολόγηση των αναγκών· καθορισμός ορθών στόχων και δεικτών αντικτύπου (ειδικών, μετρήσιμων, εφικτών, συναφών και χρονικά περιορισμένων)· προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του σχεδίου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων· ανάπτυξη προγράμματος εργασίας, καθορισμός της μορφής των δραστηριοτήτων και προσδιορισμός του αναμενόμενου αντικτύπου και του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού· κατάρτιση προγράμματος υλοποίησης του σχεδίου και ορθού και ρεαλιστικού σχεδίου επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πτυχών της διακυβέρνησης, της παρακολούθησης, του ελέγχου ποιότητας, της υποβολής αναφορών και της διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου· καθορισμός των πρακτικών ρυθμίσεων και επιβεβαίωση των ομάδων-στόχων των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων· σύναψη συμφωνιών με εταίρους και σύνταξη της πρότασης κ.λπ.

Υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων

Υλοποίηση του σχεδίου σύμφωνα με τα σχέδια για την εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής αναφορών και επικοινωνίας· παρακολούθηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων και αξιολόγηση των επιδόσεων του σχεδίου με βάση τα προγράμματα του σχεδίου· προσδιορισμός και λήψη διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση παρεκκλίσεων από τα σχέδια και προβλημάτων και κινδύνων· εντοπισμός περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τα καθορισμένα πρότυπα ποιότητας και λήψη διορθωτικών μέτρων κ.λπ.

Επανεξέταση και αξιολόγηση του αντικτύπου

Αξιολόγηση των επιδόσεων του σχεδίου με βάση τους στόχους και τα σχέδια υλοποίησης· αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και του αντικτύπου τους στους διάφορους τομείς, διάδοση, χρήση των αποτελεσμάτων των σχεδίων κ.λπ.

Επιπλέον, κατά περίπτωση και αναλογικά, τα σχέδια αναμένεται ότι:

 • θα ενσωματώσουν μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη σταδιακή ανάπτυξη των παραδοτέων του σχεδίου μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου (βάσει σταθερών συμπράξεων), συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αναβάθμιση και την οικονομική βιωσιμότητα,
 • θα εξασφαλίσουν την κατάλληλη προβολή και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, σε διακρατικό, εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο με τους σχετικούς εταίρους.

Οριζόντιες πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου σας

Πέραν από τη συμμόρφωση με τα τυπικά κριτήρια και τη θέσπιση ενός βιώσιμου καθεστώτος συνεργασίας με όλους τους εταίρους του σχεδίου, τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του αντικτύπου και της ποιότητας της υλοποίησης των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων σε καθεμία από τις φάσεις του σχεδίου.

Οι αιτούντες (συντονιστής και πλήρεις εταίροι) ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω ευκαιρίες και διαστάσεις κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου τους. 

Ένταξη και πολυμορφία

Το πρόγραμμα στηρίζει σχέδια που προάγουν την κοινωνική ένταξη και αποσκοπούν στη βελτίωση της προσέγγισης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, καθώς και των ατόμων που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, των ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή πηγή διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα σχέδια θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες όσον αφορά την πρόσβαση στις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα, καθώς και στη δημιουργία περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς που προάγουν την ισονομία και την ισότητα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Το πρόγραμμα στηρίζει την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις προκλήσεις που συνδέονται με το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος. Συνιστάται τα σχέδια να αναπτύσσουν ικανότητες σε διάφορους τομείς που αφορούν τη βιωσιμότητα, στρατηγικές και μεθοδολογίες πράσινων τομεακών δεξιοτήτων, καθώς και μελλοντοστρεφή προγράμματα σπουδών τα οποία καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων. Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη δοκιμή καινοτόμων πρακτικών για την προετοιμασία των εκπαιδευομένων και των παρόχων ΕΕΚ προκειμένου να αποτελέσουν πραγματικούς παράγοντες αλλαγής (π.χ. εξοικονόμηση πόρων, μείωση κατανάλωσης ενέργειας και αποβλήτων, αντιστάθμιση αποτυπώματος άνθρακα, επιλογή βιώσιμων τροφών και μέσων κινητικότητας, κ.λπ.).

Ψηφιακή διάσταση

Το πρόγραμμα στηρίζει σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Προωθεί την εσκεμμένη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ψηφιακής παιδαγωγικής και εμπειρογνωσίας στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων και υποστηρικτικών τεχνολογιών, καθώς και τη δημιουργία και την καινοτόμο χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά:

Το πρόγραμμα στηρίζει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας στη διά βίου μάθηση. Τα σχέδια θα πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες για τη συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο, καθώς και για την κοινωνική συμμετοχή και τη συμμετοχή στα κοινά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κατανόησή του, ιδίως όσον αφορά τις κοινές αξίες της ΕΕ, τις αρχές της ενότητας και της πολυμορφίας, καθώς και την πολιτιστική ταυτότητα και την πολιτισμική συνείδηση της ΕΕ, την κοινωνική και ιστορική κληρονομιά της.

Ποια κριτηρια πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης για τα σχεδια αναπτυξης ικανοτητων στον τομεα της ΕΕΚ;

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus, οι προτάσεις σχεδίου για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ΕΕΚ πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Κάθε δημόσιος και ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΕΚ και είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε επιλέξιμη τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα (ανατρέξτε στο μέρος Α του παρόντος οδηγού). Οι οργανισμοί από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δεν μπορούν να είναι συντονιστές του σχεδίου. Ο συντονιστής υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Τι είδους οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο σχέδιο;

Κάθε συμμετέχων οργανισμός πρέπει να δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΕΚ ή στην αγορά εργασίας. Μπορεί να συμμετέχει ως πλήρης εταίρος, συνδεδεμένη οντότητα ή συνεργαζόμενος εταίρος και πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα (βλ. μέρος Α του παρόντος οδηγού) ή σε επιλέξιμη τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα (βλ. κατωτέρω). 

Επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη δράση:

 • Όλες οι τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα στις περιφέρειες 1, 2, 3, 9, 10 και 11 (βλ. μέρος Α του παρόντος οδηγού)· 

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Το είδος των επιλέξιμων οργανισμών μπορεί να είναι (μη εξαντλητικός κατάλογος):

 • πάροχοι ΕΕΚ,
 • εταιρείες, οργανισμοί-εκπρόσωποι του κλάδου ή του τομέα,
 • εθνικές/περιφερειακές αρχές επαγγελματικών προσόντων,
 • υπηρεσίες απασχόλησης,
 • ερευνητικά ιδρύματα,
 • οργανισμοί καινοτομίας,
 • αρχές περιφερειακής ανάπτυξης κ.λπ.

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν στον βαθμό που αποδεικνύεται ότι η συμμετοχή τους αποφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο (π.χ. υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων του σχεδίου ή υποστήριξη της διάδοσης και της βιωσιμότητας του σχεδίου). Όσον αφορά θέματα διαχείρισης των συμβάσεων, οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν θεωρούνται μέρος των εταίρων του σχεδίου και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση.   

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων είναι διακρατικά και πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 4 οργανισμούς (συντονιστή και πλήρους εταίρους) από τουλάχιστον 3 χώρες: 

 • τουλάχιστον 1 οργανισμό από 2 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τουλάχιστον 2 οργανισμούς από τουλάχιστον 1 επιλέξιμη τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, ή
 • τουλάχιστον 1 οργανισμό από 2 διαφορετικές τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και τουλάχιστον 2 οργανισμούς από τουλάχιστον 1 επιλέξιμη τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, ή
 • τουλάχιστον 1 οργανισμό από κράτος μέλος της ΕΕ και 1 οργανισμό από τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και τουλάχιστον 2 οργανισμούς από τουλάχιστον 1 επιλέξιμη τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. 

Η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν πάροχο ΕΕΚ σε επίπεδο μη ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο αριθμός των οργανισμών από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των οργανισμών από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Οι συνδεδεμένες οντότητες και οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν συνυπολογίζονται στις ανωτέρω απαιτήσεις. 

Τόπος των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο, εξαιρουμένων δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων που σχετίζονται με τους στόχους της δράσης.

Επιπλέον, εάν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση σχετικά με τους στόχους ή την υλοποίηση του σχεδίου:

 • οι δραστηριότητες μπορούν, επίσης, να πραγματοποιούνται στην έδρα ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν στο σχέδιο δεν υπάρχουν συμμετέχοντες οργανισμοί από τη χώρα στην οποία βρίσκεται αυτό το θεσμικό όργανο· 
 • οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή και την προώθηση των αποτελεσμάτων μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται σε σχετικές θεματικές διακρατικές εκδηλώσεις/διασκέψεις στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή σε επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 12, 24 ή 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης). Η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να επιλέγεται κατά το στάδιο της αίτησης, με βάση τον στόχο του σχεδίου και τον τύπο των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-EDU-2023-CB-VET

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 28 Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Λοιπά κριτήρια

Μόνο μία πρόταση ανά προθεσμία μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο συντονιστή. Σε περίπτωση που ο ίδιος συντονιστής υποβάλει περισσότερες από μία προτάσεις, θα ληφθεί υπόψη μόνον εκείνη που υποβλήθηκε πρώτη ενώ οι υπόλοιπες θα απορριφθούν αυτομάτως.

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Αναμενομενος αντικτυπος

Τα επιχορηγούμενα σχέδια θα πρέπει να καταδεικνύουν τον αναμενόμενο αντίκτυπό τους διά της επίτευξης των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

 • Στενότεροι δεσμοί μεταξύ των τρίτων χωρών που δεν συνδέονται με το σύστημα ΕΕΚ του προγράμματος και της αγοράς εργασίας του.
 • Βελτίωση των δεσμών μεταξύ των προφίλ ΕΕΚ και των τοπικών/περιφερειακών/εθνικών στρατηγικών και προτεραιοτήτων.
 • Βελτίωση των ικανοτήτων των παρόχων ΕΕΚ, ιδίως στους τομείς της διαχείρισης, της διακυβέρνησης, της ένταξης, της διασφάλισης ποιότητας, της καινοτομίας και της διεθνοποίησης.
 • Μεγαλύτερη εξοικείωση του προσωπικού, των διευθυντών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ανώτερων εκπαιδευτικών με προσεγγίσεις που φέρνουν πιο κοντά την αγορά εργασίας και την ΕΕΚ.
 • Βελτίωση των γνώσεων, των τεχνικών, διαχειριστικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ΕΕΚ.
 • Βελτίωση της συμβολής των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών, των εκπαιδευομένων ΕΕΚ και των εργοδοτών στο πρόγραμμα σπουδών, στον σχεδιασμό προφίλ και στη μεταρρύθμιση της κατάρτισης.
 • Βελτιωμένο επίπεδο ικανοτήτων, δεξιοτήτων και δυνατοτήτων απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων ΕΕΚ.
 • Αυξημένη συνεργασία μεταξύ διαφόρων περιφερειών του πλανήτη μέσω κοινών πρωτοβουλιών.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων οργανισμών όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
 • Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του στοχευόμενου κοινού μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.
 • Αύξηση των κοινωνικών και δ
 • ιαπολιτισμικών ικανοτήτων στον τομέα της ΕΕΚ.

Κριτηρια χορηγησης

Κάθε πρόταση πρέπει να απαντά στο μέρος Β της αίτησης σε όλα τα σημεία που αναφέρονται και στα τέσσερα κριτήρια ανάθεσης που παρατίθενται κατωτέρω.

Συνάφεια του σχεδίου - (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Σύνδεση με τους θεματικούς τομείς: η συνάφεια της πρότασης με τους στόχους και τους θεματικούς τομείς της δράσης.
 • Περιφερειακές προτεραιότητες: η πρόταση αφορά τις περιφερειακές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων πολιτικής που αναφέρονται στην παρούσα δράση.
 • Τοπικό πλαίσιο: η πρόταση βασίζεται σε επαρκή ανάλυση των αναγκών και είναι εφικτή στο τοπικό πλαίσιο της/των στοχευόμενης/-ων χώρας/-ών.
 • Συνέπεια: οι στόχοι της αίτησης είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις ομάδες-στόχους.
 • Καινοτομία: η πρόταση εξετάζει σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές και οδηγεί σε καινοτόμα αποτελέσματα και λύσεις σχετικά με το πεδίο της γενικά ή για το γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται το σχέδιο (π.χ. το περιεχόμενο, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, οι μέθοδοι εργασίας που εφαρμόστηκαν, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που συμμετείχαν ή το κοινό-στόχο).
 • Συμπληρωματικότητα: η πρόταση είναι συμπληρωματική προς άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων: οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων είναι σαφώς καθορισμένες και αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων, κυρίως των συμμετεχόντων οργανισμών από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.
 • Σύνδεση με τις στρατηγικές: οι δραστηριότητες εντάσσονται στις αναπτυξιακές στρατηγικές των στοχευόμενων παρόχων ΕΕΚ και στις στρατηγικές στήριξης σε επίπεδο χώρας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης έμφασης στην απασχολησιμότητα, την ένταξη, την πολυμορφία και τους κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντες συμμετέχοντες, κατά περίπτωση.
 • Οριζόντιες πτυχές: λαμβάνονται υπόψη οι οριζόντιες πτυχές του προγράμματος.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου - (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Συνοχή: ο γενικότερος σχεδιασμός του σχεδίου διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου. Η πρόταση παρουσιάζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κατάλληλων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες και αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν τα κατάλληλα στάδια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης, της αξιοποίησης, της αξιολόγησης και της διάδοσης.
 • Μεθοδολογία: η καταλληλότητα και η ποιότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν εντοπιστεί.
 • Πρόγραμμα εργασίας: η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
 • Μέθοδοι μη τυπικής μάθησης: η ποιότητα των προτεινόμενων μεθόδων μη τυπικής μάθησης — κατά περίπτωση, δηλ. εάν οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης προτείνονται στην αίτηση.
 • Επιλογή των συμμετεχόντων: η ποιότητα των ρυθμίσεων για την επιλογή των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες της πρότασης σε σχέση με τους στόχους ένταξης και πολυμορφίας.
 • Αναγνώριση και επικύρωση: η ποιότητα των ρυθμίσεων αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και η συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.
 • Μέτρα ελέγχου ποιότητας: η ύπαρξη και η συνάφεια μέτρων ποιοτικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού υλοποίηση του σχεδίου.
 • Οικονομική αποδοτικότητα: ο βαθμός εξασφάλισης της αποδοτικότητας του σχεδίου από πλευράς κόστους και της διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα.
 • Δραστηριότητες κινητικότητας: η καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή και/ή τη συμμετοχή των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κινητικότητας (ανατρέξτε στην ενότητα «Προστασία, υγεία και ασφάλεια των συμμετεχόντων» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού, καθώς και στις λοιπές απαιτήσεις και συστάσεις που ισχύουν για τα σχέδια κινητικότητας στο πλαίσιο της ΒΔ1) — κατά περίπτωση, δηλ. εάν οι δραστηριότητες κινητικότητας είναι μέρος της αίτησης.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας - (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Διάρθρωση: στο σχέδιο συμμετέχει κατάλληλος συνδυασμός συμπληρωματικών συμμετεχόντων οργανισμών με τα απαιτούμενα προφίλ, καθώς και την απαιτούμενη πείρα και εξειδίκευση ώστε να φέρουν σε πέρας κάθε πτυχή του σχεδίου·
 • Δέσμευση: η κατανομή των ευθυνών και των καθηκόντων καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • Συνεργασία: η ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους συμμετέχοντες φορείς.

Αντίκτυπος - (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αντίκτυπος: ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
  • στα άτομα και στους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
  • στους οργανισμούς και στους ιδιώτες πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή διεθνές επίπεδο.
 • Διάδοση: η ποιότητα του σχεδίου διάδοσης: καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.
 • Αξιοποίηση: η πρόταση παρουσιάζει με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του σχεδίου από τους εταίρους και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Περιγράφει τα μέτρα αξιοποίησης κατά τη διάρκεια του σχεδίου και μετά.
 • Ανοικτή πρόσβαση: η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.
 • Βιωσιμότητα: η ποιότητα των σχεδίων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου: ικανότητα του σχεδίου να συνεχίζει να έχει αντίκτυπο και να παράγει αποτελέσματα και μετά την αξιοποίηση της επιχορήγησης από την ΕΕ.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς (από τους 100 βαθμούς συνολικά).

Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας για καθένα από τα κριτήρια χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς για τη «Συνάφεια του σχεδίου» και την «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου»· 10 βαθμούς για την «Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας» και τον «Αντίκτυπο»).

Σε περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερες αιτήσεις έχουν λάβει την ίδια συνολική βαθμολογία (περιπτώσεις ex aequo), θα δοθεί προτεραιότητα στην υψηλότερη βαθμολογία για το κριτήριο «Συνάφεια του σχεδίου» και στη συνέχεια για το κριτήριο «Αντίκτυπος».

Συμπληρωματικες πληροφοριες

Η αποδοχή της αίτησης δεν δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής χρηματοδότησης που είναι ίση με το ποσό που αιτήθηκαν οι αιτούντες. Η αιτούμενη χρηματοδότηση μπορεί να μειωθεί βάσει των χρηματοδοτικών κανόνων που ισχύουν για τη δράση και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Κατά γενικό κανόνα και εντός των ορίων των υπαρχόντων εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών πλαισίων, τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών. Η πρόταση θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα, το υλικό, τα έγγραφα, η δραστηριότητα σε οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνουν οι αιτούντες. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Το ύψος της επιχορήγησης της ΕΕ ανά σχέδιο θα ανέρχεται από 100 000 EUR κατ’ ελάχιστον έως 400 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο.

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου; 

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία: 

 • ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)· 
 • η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 • οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους μια ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 • οι περιγραφόμενες δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (όπως διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση ή μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης. Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 80 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση.

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης. Δεν επιτρέπεται η χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους. Επιτρέπονται οι δαπάνες για εθελοντές και ΜΜΕ. Ανατρέξτε στο μέρος Γ του παρόντος οδηγού προγράμματος, ενότητα «Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες».

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Tagged in:  Φοιτητές και προσωπικό ΕΕΚ