Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Capaciteitsopbouw op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding

Capaciteitsopbouwprojecten zijn internationale samenwerkingsprojecten die berusten op multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding in programmalanden en niet met het programma geassocieerde derde landen. Het doel van de projecten is het ondersteunen van de relevantie, toegankelijkheid en ontvankelijkheid van instellingen en systemen voor beroepsonderwijs en -opleiding in niet met het programma geassocieerde derde landen als motor voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling.

Doelstellingen van de actie

In het kader van de actie wordt specifiek voorzien in:

 • het versterken van de banden tussen het stelsel van beroepsonderwijs en -opleiding in de niet met het programma geassocieerde derde landen en de bijbehorende arbeidsmarkt om beroepsonderwijs en -opleiding beter af te stemmen op (ontluikende) mogelijkheden op de lokale arbeidsmarkt;
 • het versterken van de band tussen profielen voor beroepsonderwijs en -opleiding en lokale/regionale/nationale strategieën en prioriteiten die worden beïnvloed door vaardigheden, met name die welke door andere acties van de Europese Unie worden ondersteund, om de samenhang te waarborgen;
 • het vergroten van de capaciteiten van aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, met name op het gebied van management, governance, inclusie, kwaliteitsborging, innovatie; en internationalisering;
 • het ondersteunen van de blootstelling van personeel, managers, beleidsmakers en ervaren leerkrachten aan benaderingen waarmee de arbeidsmarkt en beroepsonderwijs en -opleiding dichter bij elkaar worden gebracht (alternerend leren, ontwikkeling van curricula met partners uit de particuliere sector enz.);
 • het verbeteren van de kennis, technische, leidinggevende en pedagogische vaardigheden van leerkrachten en opleiders op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding;
 • het integreren van de inbreng van leerkrachten/opleiders, lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding en werkgevers, met name uit de particuliere sector, in de hervorming van curricula, het ontwerp van profielen, en opleiding;
 • het verbeteren van het niveau van competenties, vaardigheden en inzetbaarheidspotentieel van lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding door nieuwe en innovatieve programma’s voor beroepsonderwijs en -opleiding te ontwikkelen, met name programma’s die sleutelcompetenties, basistaal en ICT-vaardigheden opleveren;
 • het stimuleren van samenwerking tussen verschillende regio’s in de wereld via gezamenlijke initiatieven.

Themagebieden

Elementen die kenmerkend zijn voor capaciteitsopbouw in beroepsonderwijs en -opleiding omvatten enkele themagebieden die hieronder worden beschreven. Voorstellen moeten gericht zijn op een of meer van de volgende thema’s:

 • werkplekleren (voor jongeren en/of volwassenen);
 • mechanismen voor kwaliteitsborging;
 • de beroepsontwikkeling van leerkrachten/opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding;
 • sleutelcompetenties, waaronder ondernemerschap;
 • afstemming van vaardigheden in toekomstgerichte economische sectoren;
 • steun voor de ontwikkeling van groene en digitale vaardigheden voor de dubbele transitie.

daarnaast kan de aanvrager themagebieden behandelen die niet hierboven zijn beschreven. Hieruit moeten blijken dat zij bijzonder geschikt zijn om aan de doelstellingen van de oproep en de vastgestelde behoeften te voldoen.

Activiteiten

De voorgestelde activiteiten moeten rechtstreeks verband houden met de doelstellingen en themagebieden van de actie: zij moeten aansluiten bij een of meer van bovengenoemde themagebieden en moeten nader worden toegelicht in een projectbeschrijving die de gehele uitvoeringsperiode bestrijkt.

In de context van deze internationale wereldwijde actie moeten projectactiviteiten gericht zijn op het opbouwen en versterken van de capaciteit van organisaties die actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, voornamelijk in de niet met het programma geassocieerde derde landen waarop de actie betrekking heeft.

Gefinancierde projecten zullen een breed scala aan samenwerkings-, uitwisselings-, communicatie- en andere activiteiten kunnen omvatten, zoals:

 • het tot stand brengen en ontwikkelen van netwerken en de uitwisseling van goede praktijken tussen aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in niet met het programma geassocieerde derde landen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in EU-lidstaten of met het programma geassocieerde derde landen;
 • het creëren van instrumenten, programma’s en ander materiaal om de capaciteit op te bouwen van instellingen uit niet met het programma geassocieerde derde landen (praktische opleidingsprogramma’s en instrumenten voor het beoordelen en valideren van leerresultaten in beroepsonderwijs en -opleiding, individuele actieplannen voor deelnemende instellingen; methoden voor beroepskeuzebegeleiding en -advisering enz.);
 • het creëren van mechanismen om de particuliere sector te betrekken bij het ontwerp en de uitvoering van curricula en om lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding te voorzien van hoogwaardige werkervaring;
 • het ontwikkelen en overdragen van pedagogische benaderingen, onderwijs- en opleidingsmateriaal en -methoden, met inbegrip van werkplekleren, virtuele mobiliteit, open leermiddelen en een betere benutting van het ICT-potentieel;
 • het ontwikkelen en uitvoeren van internationale (virtuele) uitwisselingsactiviteiten voor personeel in de eerste plaats (onder wie leerkrachten en niet-onderwijzend personeel zoals schoolleiders, managers, consulenten, adviseurs enz.).

Indien mobiliteitsactiviteiten voor lerenden en personeel worden voorgesteld, moeten deze rechtstreeks bijdragen tot de doelstellingen van het project en sterk in de projectlogica als geheel worden verankerd.

De voorgestelde activiteiten moeten een meerwaarde betekenen en zullen een rechtstreeks effect hebben op de verwezenlijking van de projectresultaten.

Geografische streefdoelen

Het beschikbare budget is in twaalf begrotingsportefeuilles opgesplitst tussen verschillende regio’s in de wereld. De omvang van elke begrotingsportefeuille is verschillend. Meer informatie over de beschikbare bedragen per begrotingsportefeuille wordt gepubliceerd op het “Funding and Tender Opportunities Portal” (FTOP). De middelen moeten worden gebruikt overeenkomstig een evenwichtige geografische verdeling.

De EU heeft een aantal streefdoelen vastgesteld met betrekking tot geografisch evenwicht en prioriteiten. Bovendien worden instellingen aangemoedigd om samen te werken met partners in de armste en minst ontwikkelde niet met het programma geassocieerde derde landen.

De geografische streefdoelen voor deze actie zijn:

 • Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en Caribisch gebied: er wordt voorrang gegeven aan regionale projecten (projecten waarbij meer dan één in aanmerking komend, niet met het programma geassocieerd derde land is betrokken) of projecten in landen met lage en middeninkomens;
 • Afrika ten zuiden van de Sahara: voorrang zal worden gegeven aan de minst ontwikkelde landen; bijzondere nadruk wordt ook gelegd op landen met migratieprioriteit; geen enkel land zal meer dan 8 % van de voor de regio voorziene financiering ontvangen.
 • Westelijke Balkan: er wordt voorrang gegeven aan de mobiliteit van lerenden.

Regionale en horizontale prioriteiten

Afhankelijk van de landen die bij het project zijn betrokken, kunnen regionale of horizontale prioriteiten worden vastgesteld. In dit geval moet uit de projecten blijken hoe en in welke mate zij deze prioriteiten verwezenlijken.

De gedetailleerde prioriteitenlijst met betrekking tot capaciteitsopbouwprojecten zal op de websites van het Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP) worden gepubliceerd.

Een project opzetten

Een capaciteitsopbouwproject op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding bestaat uit vier fasen:

 1. identificatie en initiëring van het project;
 2. voorbereiding, opzet en planning van het project;
 3. uitvoering van het project en monitoring van de activiteiten;
 4. evaluatie van het project en effectbeoordeling.

Er zij op gewezen dat hoewel voorbereidende activiteiten van start kunnen gaan voordat het voorstel is ingediend of geselecteerd voor financiering, er pas kosten kunnen worden gemaakt en activiteiten kunnen worden uitgevoerd nadat de subsidieovereenkomst is ondertekend.

Deelnemende organisaties en deelnemers die betrokken zijn bij de activiteiten, moeten een actieve rol spelen in al deze fasen om zo hun leerervaring te verbeteren.

Vaststelling en opstart

Problemen, behoeften of kansen vaststellen die in het kader van de oproep kunnen worden aangepakt met het projectidee; de kernactiviteiten en de belangrijkste resultaten bepalen die van het project kunnen worden verwacht; de relevante belanghebbende partijen en potentiële partners in kaart brengen; de doelstelling(en) van het project formuleren; ervoor zorgen dat het project is afgestemd op de strategische doelstellingen van de deelnemende organisaties; een eerste planning maken om ervoor te zorgen dat het project goed van start kan gaan en de nodige informatie vergaren om door te kunnen gaan naar de volgende fase enz.

Voorbereiding, ontwerp en planning

De reikwijdte van het project en de gepaste benadering specificeren; duidelijk de voorgestelde methodologie omschrijven, waarbij de consistentie tussen de projectdoelstellingen en activiteiten wordt gewaarborgd; een planning vaststellen voor de taken die erbij komen kijken; de nodige middelen ramen en de details van het project uitwerken, bv. behoefteanalyse; robuuste doelstellingen en effectindicatoren vaststellen (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden); project- en leerresultaten vaststellen; het werkprogramma, de activiteitsvormen, de verwachte gevolgen, de geraamde totale begroting ontwikkelen; een projectuitvoeringsplan en een robuust, realistisch communicatieplan voorbereiden, met inbegrip van strategische aspecten met betrekking tot het projectbestuur, de monitoring, de kwaliteitsborging, de verslaglegging en de verspreiding van resultaten; praktische regelingen vaststellen en de doelgroep(en) van de beoogde activiteiten bevestigen; regelingen treffen met partners en het voorstel schrijven enz.

Uitvoering en toezicht op activiteiten

Het project uitvoeren overeenkomstig de plannen en voldoen aan de vereisten voor verslaglegging en communicatie; de lopende activiteiten monitoren en de prestaties van het project afzetten tegen de projectplannen; corrigerende maatregelen identificeren en toepassen om afwijkingen van de plannen aan te pakken en problemen en risico’s te ondervangen; nagaan waar een gebrek aan overeenstemming bestaat met de vastgestelde kwaliteitsnormen en corrigerende maatregelen treffen enz.

Evaluatie en effectbeoordeling

De prestaties van het project afzetten tegen de doelstellingen en uitvoeringsplannen ervan; de activiteiten en de effecten ervan op verschillende niveaus evalueren, de projectresultaten delen en gebruiken enz.

Voorts wordt in voorkomend geval en in proportionele termen verwacht dat de projecten:

 • een actieplan op lange termijn bevatten voor de geleidelijke uitrol van projectresultaten na afloop van het project (op basis van duurzame partnerschappen), met inbegrip van maatregelen voor schaalbaarheid en financiële duurzaamheid;
 • zorgen voor een passende zichtbaarheid en brede verspreiding van de projectresultaten op transnationaal, nationaal en/of regionaal niveau onder relevante partners.

Horizontale aspecten die in aanmerking moeten worden genomen bij het opzetten van uw project

Naast het naleven van de vormcriteria en het opzetten van een duurzame samenwerkingsregeling met alle projectpartners kunnen de volgende elementen bijdragen aan het vergroten van het effect en aan de kwaliteitsvolle uitvoering van projecten voor capaciteitsopbouw gedurende de verschillende projectfasen.

De aanvragers worden ertoe aangemoedigd bij het opzetten van hun project rekening te houden met deze mogelijkheden en dimensies. 

Inclusie en diversiteit

Met het programma worden projecten ondersteund die de sociale inclusie bevorderen en erop gericht zijn kansarmen beter te bereiken, waaronder mensen met een handicap en mensen met een migrantenachtergrond en mensen in landelijke en afgelegen gebieden, mensen die kampen met sociaaleconomische problemen of andere mogelijke vormen van discriminatie op basis van geslacht, ras of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid. De projecten zullen helpen de belemmeringen aan te pakken waarmee deze groepen worden geconfronteerd om gebruik te maken van de door het programma geboden mogelijkheden en bijdragen aan een inclusieve omgeving die billijkheid en gelijkheid bevordert en beantwoordt aan de behoeften van de ruimere gemeenschap.

Milieuduurzaamheid

Het programma ondersteunt activiteiten die mensen meer bewustmaken van de uitdagingen op het gebied van milieu en klimaatverandering. Er wordt op aangedrongen dat met de projecten competenties in verschillende sectoren waar duurzaamheid een rol speelt, groene sectorspecifieke curricula en methoden, alsook toekomstgerichte curricula die beter voldoen aan de behoeften van individuen worden ontwikkeld. Het programma ondersteunt ook het testen van innovatieve praktijken om lerenden en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding voor te bereiden om zelf echt een verschil te kunnen maken (bv. grondstoffen besparen, energieverbruik en afval verminderen, CO2-uitstoot compenseren, kiezen voor duurzaam voedsel en vervoer enz.).

Digitale dimensie

Het programma ondersteunt plannen voor digitale transformatie in instellingen voor basisonderwijs, secundair onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding. Het bevordert het doelbewuste gebruik van digitale technologieën. Dit omvat de ontwikkeling van een digitale pedagogie en deskundigheid inzake het gebruik van digitale hulpmiddelen, met inbegrip van toegankelijke en ondersteunende technologieën en het ontwerp en innovatieve gebruik van digitale onderwijsinhoud.

Gemeenschappelijke waarden, burgerzin en burgerparticipatie

Het programma is gericht op ondersteuning van actief burgerschap en ethiek binnen levenslang leren. De projecten moeten mensen mogelijkheden bieden om deel te nemen aan het democratische leven en sociale en maatschappelijke betrokkenheid. De focus zal ook liggen op mensen meer bewustmaken van en meer kennis bieden over de context van de Europese Unie, met name wat betreft de gemeenschappelijke EU-waarden, de beginselen van eenheid en diversiteit, en hun culturele bewustzijn en maatschappelijke en historische erfgoed.

Aan welke criteria moet zijn voldaan om een project voor capaciteitsopbouw op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding aan te vragen?

Subsidiabiliteitscriteria

Om in aanmerking te komen voor een Erasmus-subsidie, moeten projectvoorstellen voor capaciteitsopbouw op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding aan de volgende criteria voldoen:

Wie kan een aanvraag indienen?

Elke publieke of particuliere organisatie die actief is op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en die wettelijk gevestigd is in een EU-lidstaat of in aanmerking komend, met het programma geassocieerd derde land). De aanvrager dient de aanvraag in namens alle deelnemende organisaties die bij het project betrokken zijn.

Welke soorten organisaties komen in aanmerking voor deelname aan het project?

In aanmerking komende deelnemende organisaties:

 • aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding die wettelijk gevestigd zijn in een EU-lidstaat of een in aanmerking komend, met het programma geassocieerd derde land of in een in aanmerking komend, niet met het programma geassocieerd derde land.
 • andere publieke of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en op de arbeidsmarkt en die wettelijk gevestigd zijn in een EU-lidstaat of een in aanmerking komend, met het programma geassocieerd derde land of in een in aanmerking komend, niet met het programma geassocieerd derde land;
 • geassocieerde partners uit de publieke of particuliere sector die bijdragen aan de uitvoering van specifieke taken/activiteiten van het project en de verspreiding en duurzaamheid van het project ondersteunen. Voor kwesties van contractbeheer worden geassocieerde partners niet als projectpartners beschouwd en zij krijgen geen financiële steun.

Voor deze actie in aanmerking komende, niet met het programma geassocieerde derde landen:

 • alle niet met het programma geassocieerde derde landen (zie deel A van deze gids onder “Begunstigde landen”) in de regio’s 1, 2, 3, 4, 9, 10 en 11.

Uitzondering: organisaties uit Belarus (regio 2) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze actie.

Aantal deelnemende organisaties en profiel daarvan

Projecten voor capaciteitsopbouw zijn transnationaal en omvatten ten minste vier organisaties uit ten minste drie landen: ten minste één organisatie uit twee verschillende EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen en ten minste twee organisaties uit ten minste één in aanmerking komend, niet met het programma geassocieerd derde land.

het aantal organisaties uit EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen mag niet hoger zijn dan het aantal organisaties uit niet met het programma geassocieerde derde landen.

Locatie van de activiteiten

De activiteit moet plaatsvinden in het land van een van de organisaties die deelnemen aan de activiteit, behalve in terdege gemotiveerde gevallen in verband met de doelstellingen van de actie.

Bovendien, indien naar behoren gemotiveerd in verband met de doelstellingen of de uitvoering van het project:

 • kunnen de activiteiten ook plaatsvinden in een plaats waar een instelling van de Europese Unie is gevestigd, zelfs als aan het project geen organisaties deelnemen uit het land waar de instelling is gevestigd. 
 • Activiteiten waarbij resultaten worden gedeeld en gepromoot kunnen ook plaatsvinden op relevante thematische transnationale evenementen/conferenties in EU lidstaten, met het programma geassocieerde derde landen of niet met het programma geassocieerde derde landen.

Duur van het project

Projecten kunnen één, twee of drie jaar duren. De duur moet in de aanvraagfase worden gekozen op basis van de doelstelling van het project en het soort geplande activiteiten.

Waar aanvragen?

Bij het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Oproep-ID: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Wanneer aanvragen?

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 31 maart om 17:00:00 (Belgische tijd) worden ingediend.

Andere criteria

Een en dezelfde aanvrager mag ten hoogste één voorstel indienen per uiterste termijn. Indien eenzelfde aanvrager meer dan één voorstel indient, zal enkel het voorstel dat het eerst is ingediend in aanmerking worden genomen, terwijl de andere voorstellen automatisch zullen worden verworpen.

Aanvragende organisaties worden getoetst aan de relevante uitsluitings- en selectiecriteria. Zie deel C van deze gids voor meer informatie.

Verwachte gevolgen

De gesubsidieerde projecten moeten hun verwachte effect aantonen door de volgende resultaten te behalen:

 • nauwere banden tussen de niet met het programma voor beroepsonderwijs en -opleiding geassocieerde derde landen en de bijbehorende arbeidsmarkt;
 • betere koppeling tussen profielen voor beroepsonderwijs en -opleiding en lokale/regionale/nationale strategieën en prioriteiten;
 • betere capaciteiten van aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, met name op het gebied van management, governance, inclusie, kwaliteitsborging, innovatie en internationalisering;
 • een grotere blootstelling van personeel, managers, beleidsmakers en ervaren leerkrachten aan benaderingen waarmee de arbeidsmarkt en beroepsonderwijs en -opleiding dichter bij elkaar worden gebracht;
 • verbeterde kennis, technische, leidinggevende en pedagogische vaardigheden van leerkrachten en opleiders op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding;
 • een betere inbreng van leerkrachten/opleiders, lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding en werkgevers in de hervorming van curricula, het ontwerp van profielen, en opleiding;
 • een verbeterd niveau van competenties, vaardigheden en het inzetbaarheidspotentieel van lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding;
 • verbeterde samenwerking tussen verschillende regio’s in de wereld via gezamenlijke initiatieven;
 • ontwikkeling van de competenties van de deelnemende organisaties op het gebied van milieuduurzaamheid;
 • betere digitale vaardigheden en competenties van het doelpubliek door middel van passende activiteiten en initiatieven;
 • betere sociale en interculturele competenties op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding.

Toekenningscriteria

Relevantie van het project - (maximaal 30 punten)

 • De relevantie van het voorstel ten aanzien van de doelstellingen en themagebieden van de actie.
 • De mate waarin:
  • het voorstel betrekking heeft op de geografische doelstellingen van de actie;
  • het voorstel betrekking heeft op de regionale en horizontale prioriteiten van de niet met het betrokken programma geassocieerde derde landen;
  • het voorstel haalbaar is in de lokale context van het/de beoogde land(en);
  • de doelstellingen duidelijk worden afgebakend en realistisch van opzet zijn, en kwesties aanpakken die van belang zijn voor de deelnemende organisaties en doelgroepen;
  • het voorstel gericht is op innovatie en/of een aanvulling vormt op andere initiatieven die de deelnemende organisaties eerder hebben uitgevoerd;
  • de activiteiten voor capaciteitsopbouw duidelijk omschreven zijn en tot doel hebben de capaciteiten van de deelnemende organisaties te versterken;
  • de activiteiten zelf zijn ingepast in de ontwikkelingsstrategieën van de beoogde aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en de ondersteunende strategieën op nationaal niveau, met meer aandacht voor inzetbaarheid, inclusie, diversiteit en sociaal-economisch achtergestelde deelnemers, indien van toepassing;
  • er rekening wordt gehouden met de horizontale aspecten van het programma.

Kwaliteit van projectontwerp en –uitvoering - (maximaal 30 punten)

 • De duidelijkheid, volledigheid en kwaliteit van het werkprogramma, met inbegrip van geschikte fasen ter voorbereiding, uitvoering, controle, evaluatie en verspreiding.
 • De geschiktheid en kwaliteit van de voorgestelde methode om de vastgestelde behoeften aan te pakken.
 • Het innovatieve karakter van de voorgestelde benaderingen: het gebruik en de toegankelijkheid van digitale technologieën, de totstandbrenging en het innovatieve gebruik van digitale onderwijsinhoud, innovatieve praktijken om lerenden en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding voor te bereiden op ecologische duurzaamheid en verandering enz.
 • De consistentie tussen de projectdoelstellingen en de voorgestelde activiteiten.
 • De kwaliteit en doeltreffendheid van het werkplan, waaronder de mate waarin de aan de werkpakketten toegewezen middelen overeenstemmen met de doelstellingen en beoogde resultaten van de werkpakketten.
 • De kwaliteit van de voorgestelde methoden van niet-formeel leren.
 • De kwaliteit van de regelingen voor het selecteren van deelnemers met betrekking tot de doelstellingen inzake inclusie en diversiteit.
 • De kwaliteit van regelingen met het oog op de erkenning en validering van de leerresultaten van de deelnemers en het consistente gebruik van Europese transparantie- en erkenningsinstrumenten.
 • Het bestaan en de relevantie van kwaliteitscontrolemaatregelen die ten doel hebben te waarborgen dat het project op kwalitatief hoogstaande wijze, op tijd en binnen het budget wordt voltooid.
 • De mate waarin het project economisch verantwoord (kosteneffectief) is en geschikte middelen toewijst aan elke activiteit.
 • De geschiktheid van eventuele maatregelen voor het selecteren en/of betrekken van deelnemers aan mobiliteitsactiviteiten (zie “Bescherming, gezondheid en veiligheid van deelnemers” in deel A van deze gids en andere vereisten en aanbevelingen die van toepassing zijn op KA1-mobiliteitsprojecten).

Kwaliteit van het partnerschap en de samenwerkingsregelingen - (maximaal 20 punten)

 • De mate waarin:
  • het project op passende wijze is samengesteld uit complementaire deelnemende organisaties die over het vereiste profiel, de nodige ervaring en deskundigheid beschikken om het project in elk opzicht met succes te voltooien;
  • de verdeling van verantwoordelijkheden en taken een afspiegeling is van de inzet en actieve bijdrage van alle deelnemende organisaties.
 • Het bestaan van doeltreffende mechanismen voor coördinatie en communicatie, niet alleen tussen de deelnemende organisaties, maar ook met andere relevante belanghebbenden.

Gevolgen - (maximaal 20 punten)

 • De kwaliteit van maatregelen om de projectresultaten te evalueren.
 • De potentiële effecten van het project:
  • op deelnemers en deelnemende organisaties tijdens en na afloop van het project;
  • buiten de organisaties en personen die rechtstreeks deelnemen aan het project, op lokaal, regionaal, nationaal en/of internationaal niveau.
 • De kwaliteit van het verspreidingsplan: de geschiktheid en kwaliteit van maatregelen met het oog op de verspreiding van de projectresultaten binnen de deelnemende organisaties en daarbuiten.
 • Het voorstel verduidelijkt op welke manier zal worden getracht excellente studenten uit de hele wereld aan te trekken. Voor zover van toepassing, beschrijft het voorstel hoe geproduceerde documenten, materiaal het geen onevenredige beperkingen op.
 • De kwaliteit van de plannen om het project duurzaam te maken: de mate waarin het project effecten en resultaten kan blijven opleveren nadat de EU-subsidie is opgebruikt.

De voorstellen moeten een minimumscore van 60 punten (van in totaal 100 punten) behalen om voor financiële steun in aanmerking te komen.

Voorts moeten de voorstellen een score behalen van minstens de helft van het maximumaantal punten voor elk van de vier hierboven vermelde toekenningscriteria (dat wil zeggen ten minste 15 punten voor de “Relevantie van het project” en de “Kwaliteit van projectontwerp en -uitvoering”; 10 punten voor de “Kwaliteit van het partnerschap en de samenwerkingsregelingen” en de “Gevolgen”).

Aanvullende informatie

De aanvaarding van een aanvraag houdt geen verbintenis in tot toekenning van financiële steun ter hoogte van het aangevraagde bedrag. De aangevraagde financiële steun kan worden verlaagd op basis van de financiële regels die van toepassing zijn op de actie en de resultaten van de evaluatie.

Als algemene regel en binnen de grenzen van de bestaande nationale en Europese rechtskaders geldt dat de resultaten beschikbaar moeten worden gesteld als open leermiddelen alsook op relevante platforms van beroepsverenigingen, sectorverenigingen of bevoegde autoriteiten. In het voorstel wordt beschreven hoe geproduceerde gegevens, materiaal, documenten en audiovisuele en sociale media-activiteiten vrij toegankelijk worden gemaakt en gepromoot onder open licenties zonder dat er onevenredige beperkingen worden opgelegd.

Wat zijn de financieringsregels?

Deze actie volgt een financieringsmodel op basis van vaste bedragen. Het bedrag van de afzonderlijke vaste bijdrage wordt voor elke subsidie bepaald op basis van het geraamde budget van de door de aanvrager voorgestelde actie. De subsidieautoriteit stelt het vaste bedrag van elke subsidie vast op basis van het voorstel, het evaluatieresultaat, de financieringspercentages en het maximale subsidiebedrag zoals vastgesteld in de oproep.

De EU-subsidie per project varieert van minimaal 100 000 eur tot maximaal 400 000 eur

Hoe wordt het vaste bedrag voor het project vastgesteld? 

Aanvragers moeten overeenkomstig het aanvraagformulier een gedetailleerde begrotingstabel invullen, rekening houdend met de volgende punten: 

 • Het budget moet worden beschreven zoals vereist door de begunstigden en worden onderverdeeld in samenhangende werkpakketten (bijvoorbeeld “projectbeheer”, “opleiding”, “organisatie van evenementen”, “voorbereiding en uitvoering van mobiliteit”, “communicatie en verspreiding”, “kwaliteitsborging” enz.). 
 • In het voorstel moeten de activiteiten worden beschreven die elk werkpakket behelst;
 • Aanvragers moeten in hun voorstel een uitsplitsing geven van het vaste bedrag, met het aandeel per werkpakket (en, binnen elk werkpakket, het aandeel dat aan elke begunstigde en gelieerde entiteit is toegewezen).
 • De beschreven kosten kunnen personeelskosten, reis- en verblijfkosten, kosten voor uitrusting en uitbesteding of andere kosten zijn (bijvoorbeeld voor de verspreiding van informatie, publicatie of vertaling).

De voorstellen zullen worden geëvalueerd aan de hand van de standaardevaluatieprocedures met de hulp van interne en/of externe deskundigen. De deskundigen beoordelen de kwaliteit van de voorstellen aan de hand van de in de oproep vastgestelde vereisten en de verwachte gevolgen, kwaliteit en efficiëntie van de actie. Na de evaluatie van het voorstel stelt de ordonnateur de hoogte van het vaste bedrag vast, rekening houdend met de bevindingen van de verrichte beoordeling. Het vaste bedrag wordt beperkt tot een maximum van 80 % van de geraamde begroting, zoals vastgesteld na de evaluatie.

De subsidieparameters (maximaal subsidiebedrag, financieringspercentage, totale subsidiabele kosten enz.) worden vastgesteld in de subsidieovereenkomst.

De verwezenlijkingen van het project worden geëvalueerd aan de hand van de resultaten van het afgeronde project. Door die financieringsregeling kan meer nadruk worden gelegd op de resultaten dan op de inbreng, waardoor er meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit en de mate waarin meetbare doelstellingen zijn verwezenlijkt.

Nadere gegevens zijn opgenomen in de modelsubsidieovereenkomst die te vinden is op het Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP).

Tagged in:  Mobiliteit van personeel en leerlingen van beroepsopleidingen