Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2024 r.

Cały przewodnik na 2024 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Działania „Jean Monnet” w dziedzinie szkolnictwa wyższego

W ramach działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego wspiera się nauczanie i badania w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie.

Studia nad Unią Europejską odnoszą się do nauczania, uczenia się i badań na temat Unii Europejskiej, jej historii, celów, struktur, funkcji lub polityki.

Dzięki ukierunkowaniu na wymiar Unii Europejskiej działania „Jean Monnet” powinny propagować aktywne obywatelstwo europejskie i podstawowe wartości Unii Europejskiej dotyczące poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (art. 2Traktatu o Unii Europejskiej).

W przypadku polityk Unii Europejskiej działania „Jean Monnet” muszą przyczyniać się do rozpowszechniania wiedzy na temat tego, w jaki sposób polityki te mogą wpływać na codzienne życie obywateli w UE lub za granicą, lub w jaki sposób mogą wpływać na system kształtowania polityki w podobnych dziedzinach na poziomie państwa członkowskiego, albo za granicą, na poziomie krajowym, regionalnym lub globalnym. Należy wykazać bardzo wyraźny związek między przedmiotem wniosku a polityką UE lub tematem UE, do którego się on odnosi.

Poza tym działania „Jean Monnet” mają stać się wektorem publicznej dyplomacji wobec państw trzecich, promującym wartości UE i wzmacniającym dostrzegalność tego, co reprezentuje Unia Europejska i co zamierza osiągnąć.

Poniżej opisano cele i kryteria, które należy stosować w nauczaniu i badaniach.

Nauczanie i badania

Cele akcji

Nauczanie i badania w ramach działań „Jean Monnet” mają na celu:

 • Propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie;
 • Promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi, regionalnymi, państwowymi i unijnymi decydentami, urzędnikami służby cywilnej, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami poszczególnych poziomów szkolnictwa i mediów;
 • Pozyskiwanie wiedzy i informacji pomocnych w kształtowaniu polityki UE i wzmocnieniu jej roli w Europie i w zglobalizowanym świecie;
 • Dotarcie do ogółu społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy o UE szerokim grupom społecznym (spoza świata akademickiego i specjalistycznych kręgów), przybliżając UE zwykłym ludziom.

Ponadto działania mają się stać wektorem publicznej dyplomacji wobec państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, promującym wartości UE i wzmacniającym dostrzegalność tego, co faktycznie reprezentuje Unia Europejska i co zamierza osiągnąć.

Opracowanie projektu

Nauczanie i badania „Jean Monnet” muszą przyjąć jedną z następujących postaci: moduły, katedry i centra doskonałości

 • Moduły to krótkie programy nauczania lub kursy w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej oferowane w instytucji szkolnictwa wyższego. Minimalny czas trwania każdego modułu wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki przez okres trzech lat. Moduły te mogą koncentrować się na jednej określonej dyscyplinie studiów europeistycznych lub charakteryzować się podejściem wielodyscyplinarnym, a zatem wymagać wkładu naukowego szeregu profesorów i ekspertów. Mogą one również przyjąć formę krótkich programów specjalistycznych lub letnich.
 • Katedry to stanowiska nauczycielskie ze specjalizacją w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano powyżej) dla nauczycieli akademickich obejmowane na okres trzech lat. Katedrę „Jean Monnet” obejmuje tylko jeden nauczyciel akademicki, który prowadzi co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Katedra może również posiadać zespół, którego zadaniem jest wspieranie i rozszerzanie działalności katedry, w tym zapewnienie dodatkowych godzin dydaktycznych.
 • Centra doskonałości „Jean Monnet” to główne ośrodki kompetencji i wiedzy dotyczących zagadnień związanych z Unią Europejską. W ramach centrów doskonałości należy gromadzić wiedzę fachową i kompetencje cenionych ekspertów w celu rozwijania synergii między różnymi dziedzinami i zasobami studiów europeistycznych (jak opisano powyżej), a także w celu tworzenia wspólnych działań transnarodowych. Centra doskonałości zapewniają także otwartość na społeczeństwo obywatelskie. Centra doskonałości „Jean Monnet” odgrywają istotną rolę w docieraniu do studentów wydziałów zwykle niezwiązanych z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej oraz do decydentów, urzędników, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także do szeroko pojętego ogółu społeczeństwa.

Od beneficjentów programu Jean Monnet (uczestników modułów i kierowników katedr oraz uczestników centrów doskonałości) wymaga się organizowania działań i wydarzeń, które będą otwarte dla decydentów, urzędników służby cywilnej, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa.

Na potrzeby katedr i modułów przyjmuje się, że godziny nauczania obejmują godziny bezpośrednich zajęć w kontekście wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych oraz mogą obejmować dowolne z wymienionych zajęć w formie kształcenia na odległość, ale nie obejmują zajęć indywidualnych ani nadzoru. Kursy letnie kwalifikują się jako moduły.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący nauczania i badań w ramach działania „jean monnet”?

Kryteria kwalifikowalności

Do modułów „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria kwalifikowalności:

Kto może złożyć wniosek?

 Wnioskodawcy muszą być:

 • instytucjami szkolnictwa wyższego;
 • ustanowione w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszone z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

ECHE nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) i z Federacji Rosyjskiej (region 4) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Skład konsorcjum

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców (jedynych beneficjentów).

Uprawnione działania

Moduł „Jean Monnet” musi trwać co najmniej 40 godzin dydaktycznych w roku akademickim w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano powyżej) w instytucji szkolnictwa wyższego składającej wniosek.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu powinien zwykle wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2023-MODULE

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 14 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Do katedr „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria kwalifikowalności:

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą być:

 • Instytucjami szkolnictwa wyższego;
 •  ustanowione w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.

ECHE nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) i z Federacji Rosyjskiej (region 4) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Skład konsorcjum

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców (jedynych beneficjentów).

Uprawnione działania

Katedra „Jean Monnet” musi obejmować co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w przewodniku po Programie) w instytucji szkolnictwa wyższego składającej wniosek i zajęcia musi prowadzić kierownik katedry będący stałym pracownikiem tej instytucji.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu zwykle powinien wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 14 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Do centrów doskonałości „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria kwalifikowalności:

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą być:

 • instytucjami szkolnictwa wyższego;
 • ustanowione w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.
 • uczestnicząca instytucja szkolnictwa wyższego wspiera w tym samym czasie wyłącznie jedno centrum doskonałości „Jean Monnet”.                                                                                        

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszone z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

ECHE nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) i z Federacji Rosyjskiej (region 4) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Skład konsorcjum

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców (jedynych beneficjentów).

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu powinien zwykle wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2023-COE

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 14 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznania dofinansowania

Do modułów „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 25 punktów)

Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działania „Jean Monnet”:

 • Uwzględnienie studiów dotyczących UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • Promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi, regionalnymi, państwowymi i unijnymi decydentami, urzędnikami służby cywilnej, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami poszczególnych poziomów szkolnictwa i mediów;
 • Generowanie wiedzy i opinii, które będą wspierać kształtowanie polityki UE oraz wzmacniać jej rolę w zglobalizowanym świecie;
 • Włączenie aktywnych działań i pracy dydaktycznej na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o zagadnieniach związanych z UE w szerszych kręgach społecznych (poza środowiskiem akademickim i wyspecjalizowanymi grupami odbiorców) i przybliżenia UE społeczeństwu.

Zakres, w jakim wniosek odnosi się do priorytetowych grup docelowych:

 • Studenci wyższych uczelni na studiach dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • Studenci wyższych uczelni, którzy nie mają z założenia kontaktu ze studiami dotyczącymi UE (w dziedzinach wykraczających poza prawo, ekonomię i nauki polityczne);
 • W przypadku państw trzecich niestowarzyszonych z Programem – potencjał projektu w zakresie usprawnienia publicznej dyplomacji UE.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: Jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz proponowanej metodologii.
 • Zakres, w jakim program prac:
  • Przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
  • Pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach; 
 • Strategia monitorowania i oceny

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Poziom kompetencji i wartość dodana zespołu:

Zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej kluczowych pracowników zaangażowanych w realizację przewidzianych działań (zarówno w dziedzinach naukowych, jak i nienaukowych, w zależności od sytuacji) związanych ze studiami dotyczącymi Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym) pod względem określonego tematu wskazanego we wniosku.

Wpływ  (maksymalny wynik: 25 punktów)

Oczekiwany długoterminowy wpływ projektu:

 • Na instytucję, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”;
 • Na studentów i osoby uczące się czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”; 
  • Udoskonalone lub innowacyjne programy nauczania;
  • Większa zdolność do przyciągania wybitnych studentów;
  • Zacieśniona współpraca z partnerami z innych krajów;
  • Większe środki finansowe na nauczanie i badania w zakresie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji;
  • Większa zdolność do nauczania i prowadzenia badań w zakresie zagadnień związanych z UE;
 • Na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Upowszechnianie i komunikacja:

 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”: 
  • Upowszechnianie;
  • Podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
  • Docieranie do grup spoza instytucji szkolnictwa wyższego;
  • Możliwość zastosowania i dostosowania ich w obrębie nowych polityk i usprawnionych praktyk.
 • Zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:
  • Ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.);
  • Wydarzenia.

Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać łącznie co najmniej 70 punktów i po 15 punktów z poszczególnych kryteriów przyznania dofinansowania. W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatności projektu”, a następnie „Wpływu”.

Do katedr „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu(maksymalny wynik: 25 punktów)

Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działania „Jean Monnet”:

 • Uwzględnienie studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • Promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi, regionalnymi, państwowymi i unijnymi decydentami, urzędnikami służby cywilnej, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami poszczególnych poziomów szkolnictwa i mediów;
 • Generowanie wiedzy i opinii, które będą wspierać kształtowanie polityki UE oraz wzmacniać jej rolę w zglobalizowanym świecie;
 • Włączenie aktywnych działań i pracy dydaktycznej na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o zagadnieniach związanych z UE w szerszych kręgach społecznych (poza środowiskiem akademickim i wyspecjalizowanymi grupami odbiorców) i przybliżenia UE społeczeństwu.

Zakres, w jakim wniosek odnosi się do priorytetowych grup docelowych:

 • Studenci wyższych uczelni na studiach dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • Studenci wyższych uczelni, którzy nie mają z założenia kontaktu ze studiami dotyczącymi UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • W przypadku państw trzecich niestowarzyszonych z Programem – potencjał projektu w zakresie usprawnienia publicznej dyplomacji UE.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz proponowanej metodologii.
 • Zarządzanie: zakres, w jakim program prac 
  • Przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
  • Pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach; 
 • Strategia monitorowania i oceny.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Doskonały dorobek i wiedza fachowa kierownika katedry studiów dotyczących Unii Europejskiej. (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • Zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej kierownika katedry i kluczowych pracowników zaangażowanych w realizację działań przewidzianych w projekcie zarówno w odniesieniu do studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym), jak i w odniesieniu do szczególnych tematów wskazanych we wniosku;
 • Dowody potwierdzające poziom doświadczenia w zakresie badań naukowych dotyczących zagadnień związanych z UE.

Wpływ (maksymalny wynik: 25 punktów)

Oczekiwany długoterminowy wpływ projektu:

 • Na instytucję, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”;
 • Na studentów i osoby uczące się czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”; 
  • Udoskonalone lub innowacyjne programy nauczania;
  • Większa zdolność do przyciągania wybitnych studentów;
  • Zacieśniona współpraca z partnerami z innych krajów;
  • Większe środki finansowe na nauczanie i badania w zakresie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji;
  • Większa zdolność do nauczania i prowadzenia badań w zakresie zagadnień związanych z UE;
 • Na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Upowszechnianie i komunikacja:

 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”: 
  • Upowszechnianie;
  • Podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
  • Docieranie do grup spoza instytucji szkolnictwa wyższego;
  • Możliwość zastosowania i dostosowania ich w obrębie nowych polityk i usprawnionych praktyk.
 • Zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:
  • Ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.);
  • Wydarzenia.

Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać łącznie co najmniej 70 punktów i po 15 punktów z poszczególnych kryteriów przyznania dofinansowania. W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatności projektu”, a następnie „Wpływu”.

Do centrów doskonałości „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 25 punktów)

Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działań „Jean Monnet”:

 • Uwzględnienie studiów dotyczących UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • Promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi, regionalnymi, państwowymi i unijnymi decydentami, urzędnikami służby cywilnej, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami poszczególnych poziomów szkolnictwa i mediów;
 • Generowanie wiedzy i opinii, które będą wspierać kształtowanie polityki UE oraz wzmacniać jej rolę w zglobalizowanym świecie;
 • Włączenie aktywnych działań i pracy dydaktycznej na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o zagadnieniach związanych z UE w szerszych kręgach społecznych (poza środowiskiem akademickim i wyspecjalizowanymi grupami odbiorców) i przybliżenia UE społeczeństwu.

Zakres, w jakim wniosek pozwala dotrzeć do większej liczby grup docelowych:

 • Rodzaj beneficjentów wiedzy fachowej proponowanego centrum;
 • Zaangażowanie wydziałów/zakładów, które nie mają powiązań ze studiami dotyczącymi konkretnie UE;
 • W przypadku państw trzecich niestowarzyszonych z Programem – potencjał projektu w zakresie usprawnienia publicznej dyplomacji UE.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz proponowanej metodologii.
 • Zakres, w jakim program prac: 
  • Przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
  • Pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach;
 • Zakres, w jakim zasoby przydzielone do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Strategia monitorowania i oceny.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Jakość i wartość dodana uczestników centrum.
 • Zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej pracowników zaangażowanych w realizację działań przewidzianych w projekcie zarówno w odniesieniu do studiów dotyczących Unii Europejskiej, jak i w odniesieniu do szczególnych tematów wskazanych we wniosku.
 • Ustalenia dotyczące współpracy w ramach instytucji szkolnictwa wyższego i podział ról.
 • Zobowiązanie instytucji do rozwijania i utrzymania centrum.

Wpływ (maksymalny wynik: 25 punktów)

Oczekiwany długoterminowy wpływ projektu:

 • Na instytucję, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”;
 • Na wydziały/zakłady czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”; 
  • Ulepszone lub innowacyjne treści, opracowywanie nowych kierunków konkretnych badań naukowych;
  • Większa zdolność do przyciągania wybitnych studentów i naukowców;
  • Zacieśniona współpraca i zdolność do nawiązywania kontaktów z partnerami z innych krajów;
  • Większe środki finansowe na nauczanie i badania w zakresie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji;
 • Większa zdolność do nauczania i prowadzenia badań w zakresie zagadnień związanych z UE;
 • Na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Upowszechnianie i komunikacja:

 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”: 
  • Upowszechnianie;
  • Podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
  • Docieranie do grup spoza instytucji szkolnictwa wyższego;
  • Możliwość zastosowania i dostosowania ich w obrębie nowych polityk i usprawnionych praktyk.

Zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:

 • Ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.);
 • Wydarzenia.

Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać łącznie co najmniej 70 punktów i po 15 punktów z poszczególnych kryteriów przyznania dofinansowania. W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatności projektu”, a następnie „Wpływu”.

Cele geograficzne

Do realizacji tej akcji przyczyniają się instrumenty działań zewnętrznych UE. Przewidziany budżet jest podzielony na poszczególne regiony w pulach budżetowych o różnej wysokości. Dodatkowe informacje dotyczące dostępnych kwot w ramach każdej puli zostaną opublikowane w portalu „Funding & tender opportunities”.

Cele geograficzne wyznaczone dla tego działania są następujące:

W Azji: maksymalnie 75% finansowania można przeznaczyć na położone w tym regionie kraje o wysokich dochodach;

W przypadku Afryki Subsaharyjskiej: pierwszeństwo otrzymają kraje najsłabiej rozwinięte; szczególny nacisk kładzie się również na kraje priorytetowe w zakresie migracji oraz na projekty regionalne, w które angażują się instytucje szkolnictwa wyższego z kilku państw.

Oczekiwany wpływ

Ilościowy

Wzrost liczby instytucji szkolnictwa wyższego wzmacniających unijny wymiar dyscyplin, którymi instytucje te się zajmują.

Wzrost liczby przedmiotów dotyczących Unii Europejskiej wprowadzanych do nauczania i badań na wydziałach lub w zakładach, które zazwyczaj nie zajmują się tematyką UE – poza przedmiotami typowo dotyczącymi kwestii związanych z UE.

Jakościowy

Jeśli chodzi o uczestników bezpośrednio zaangażowanych w akcje, nauczanie i badania w ramach działania „Jean Monnet” przyniosą pozytywne i długotrwałe skutki zarówno dla studentów, jak i naukowców/nauczycieli akademickich oraz:

 • Wzmocnią demokrację i poczucie przynależności do wspólnego obszaru; poziom wzrostu zainteresowania młodzieży polityką europejską można by ocenić za pomocą specjalnych badań;
 • Zwiększą zainteresowanie poszerzaniem wiedzy na temat szczególnych polityk Unii Europejskiej, potencjalnie doprowadzą do bardziej aktywnego uczestnictwa w unijnych działaniach i służbie publicznej;
 • Zwiększą możliwości młodych naukowców w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwoju kariery.

Jeżeli chodzi o organizacje uczestniczące, komponenty nauczanie i badania w ramach „Jean Monnet” wzmocnią nową dynamikę oraz:

 • Zwiększą możliwości instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie nauczania przedmiotów dotyczących Unii Europejskiej;
 • Przyciągną więcej nowych osób uczących się i nauczycieli zainteresowanych zdobywaniem wiedzy o Unii Europejskiej;
 • Stworzą zorganizowane ośrodki będące źródłem zaawansowanej wiedzy specjalistycznej na temat Unii Europejskiej oraz nowoczesnych badań dla wydziałów/zakładów, które wystąpią o wsparcie.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Maksymalne kwoty dofinansowania UE na projekt są następujące:

 • Moduły „Jean Monnet”: 30 000 EUR
 • Katedry „Jean Monnet”: 50 000 EUR
 • Centra doskonałości „Jean Monnet”: 100 000 EUR

Zryczałtowane wkłady będą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (rozpowszechnianie informacji, publikowanie, tłumaczenia).

Moduły i katedry „Jean Monnet”

Wnioskodawcy muszą wystąpić we wniosku o określoną z góry kwotę jednorazowej kwoty ryczałtowej wskazanej w poniższych tabelach. Poniższe tabele pokazują całkowitą kwotę ryczałtową dla każdego kraju, która odpowiada całkowitej liczbie godzin dydaktycznych. Kwoty podane w tabeli stanowią ostateczny wkład UE, ponieważ współfinansowanie w wysokości 75% jest uwzględnione.

A.1) Moduły „Jean Monnet” dla państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 40 godz. Rocznie) Bułgaria, Rumunia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Serbia Turcja, Chorwacja, Łotwa Węgry, Polska, Litwa, Republika Czeska, Estonia, Słowacja Portugalia, Grecja, Słowenia, Malta Cypr, Islandia, Hiszpania, Włochy Irlandia, Francja, Finlandia Belgia, Dania, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Szwecja, Norwegia
120–150 11 500 EUR 13 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151–180 14 500 EUR 16 500 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181–210 16 500 EUR 19 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211–240 19 000 EUR 22 500 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241–270 21 500 EUR 25 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271–300 24 000 EUR 28 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301–330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331–360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

A.2) Moduły „Jean Monnet” dla państw trzecich niestowarzyszonych z Programem

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 40 godz. Rocznie) Chile, Saint Kitts i Nevis, Meksyk, Libia, Antigua i Barbuda, Barbados, inne kraje Bahrajn, Trynidad i Tobago Arabia Saudyjska, Seszele, Gwinea Równikowa, Oman, Izrael Korea Południowa, Nowa Zelandia Japonia, Zjednoczone Królestwo Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwejt, Katar, Singapur, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone Ameryki
120–150 11 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151–180 14 000 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181–210 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211–240 19 000 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241–270 21 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271–300 24 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301–330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331–360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”. B.1) Katedry „Jean Monnet” dla państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 90 godz. Rocznie) Bułgaria, Rumunia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Serbia Turcja, Chorwacja, Łotwa Węgry, Polska, Litwa, Republika Czeska, Estonia, Słowacja Portugalia, Grecja, Słowenia, Malta Cypr, Islandia, Hiszpania, Włochy Irlandia, Francja, Finlandia Belgia, Dania, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Szwecja, Norwegia
270–300 18 000 EUR 19 000 EUR 25 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301–330 20 000 EUR 21 000 EUR 28 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331–360 22 000 EUR 23 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361–390 24 000 EUR 25 000 EUR 34 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391–420 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421–450 28 000 EUR 29 000 EUR 40 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451–480 30 000 EUR 31 000 EUR 43 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481–510 32 000 EUR 33 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511–540 34 000 EUR 35 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541–570 36 000 EUR 37 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571–600 38 000 EUR 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601–630 40 000 EUR 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631–660 42 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661–690 44 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691–720 46 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721–750 48 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
>750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

B.2) Katedra „Jean Monnet” dla państw trzecich niestowarzyszonych z Programem

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 90 godz. Rocznie) Chile, Saint Kitts i Nevis, Meksyk, Libia, Antigua i Barbuda, Barbados, inne kraje Bahrajn, Trynidad i Tobago Arabia Saudyjska, Seszele, Gwinea Równikowa, Oman, Izrael Korea Południowa, Nowa Zelandia Japonia, Zjednoczone Królestwo Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwejt, Katar, Singapur, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone Ameryki
270–300 21 000 EUR 24 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301–330 23 000 EUR 27 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331–360 25 000 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361–390 27 000 EUR 33 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391–420 29 000 EUR 36 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421–450 31 000 EUR 39 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451–480 33 000 EUR 42 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481–510 35 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511–540 37 000 EUR 48 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541–570 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571–600 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601–630 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631–660 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661–690 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691–720 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721–750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
>750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

c)   Centra doskonałości „Jean Monnet”

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 100 000 EUR.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • Budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb i podzielony na spójne pakiety prac (np. Na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 • Wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 • Wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac;
 • Koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji, stopa finansowania, całkowite koszty kwalifikowalne itp.) Zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education