Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Działania „Jean Monnet” w dziedzinie szkolnictwa wyższego

W ramach działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego wspiera się nauczanie i badania w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie.

Studia dotyczące Unii Europejskiej odnoszą się do nauczania, uczenia się i badań na temat Unii Europejskiej, jej historii, celów, struktur, funkcji lub polityki.

Dzięki ukierunkowaniu na wymiar Unii Europejskiej działania „Jean Monnet” powinny propagować aktywne obywatelstwo europejskie i podstawowe wartości Unii Europejskiej dotyczące poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (art. 2Traktatu o Unii Europejskiej).

W przypadku polityk Unii Europejskiej działania „Jean Monnet” muszą przyczyniać się do rozpowszechniania wiedzy na temat tego, w jaki sposób polityki te mogą wpływać na codzienne życie obywateli w UE lub za granicą, lub w jaki sposób mogą wpływać na system kształtowania polityki w podobnych dziedzinach na poziomie państwa członkowskiego, albo za granicą, na poziomie krajowym, regionalnym lub globalnym. Należy wykazać bardzo wyraźny związek między przedmiotem wniosku a polityką UE lub tematem UE, do którego się on odnosi.   

Poza tym działania „Jean Monnet” mają stać się wektorem publicznej dyplomacji wobec państw trzecich, promującym wartości UE i wzmacniającym dostrzegalność tego, co reprezentuje Unia Europejska i co zamierza osiągnąć.

Poniżej opisano cele i kryteria, które należy stosować w nauczaniu i badaniach.

Nauczanie i badania

Cele akcji

Nauczanie i badania w ramach działań „Jean Monnet” mają na celu:

 • propagowanie dążenia do doskonałości w nauczaniu i badaniach w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie oraz ułatwianie nowemu pokoleniu rozwoju kariery w zakresie tych studiów.
 • promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi, regionalnymi, państwowymi i unijnymi decydentami, urzędnikami służby cywilnej, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami poszczególnych poziomów szkolnictwa i mediów;
 • pozyskiwanie wiedzy i informacji pomocnych w kształtowaniu polityki UE i wzmocnieniu jej roli w Europie i w zglobalizowanym świecie;
 • dotarcie do ogółu społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy o UE szerokim grupom społecznym (spoza świata akademickiego i specjalistycznych kręgów), przybliżając UE zwykłym ludziom.
 • działania mają się stać wektorem publicznej dyplomacji wobec państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, promującym wartości UE i wzmacniającym dostrzegalność tego, co reprezentuje Unia Europejska i co zamierza osiągnąć.

Opracowanie projektu

Nauczanie i badania „Jean Monnet” muszą przyjąć jedną z następujących postaci: moduły, katedry i centra doskonałości

 • Moduły to krótkie programy nauczania lub kursy w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej oferowane w instytucji szkolnictwa wyższego. Minimalny czas trwania każdego modułu wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki przez okres trzech lat. Moduły te mogą koncentrować się na jednej określonej dyscyplinie studiów europeistycznych lub charakteryzować się podejściem wielodyscyplinarnym, a zatem wymagać wkładu naukowego szeregu profesorów i ekspertów. Mogą one również przyjąć formę krótkich programów specjalistycznych lub letnich.
 • Katedry to stanowiska nauczycielskie ze specjalizacją w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano powyżej) dla nauczycieli akademickich obejmowane na okres trzech lat. Katedrę „Jean Monnet” obejmuje tylko jeden nauczyciel akademicki, który prowadzi co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Katedra może również posiadać zespół, którego zadaniem jest wspieranie i rozszerzanie działalności katedry, w tym zapewnienie dodatkowych godzin dydaktycznych.
 • Centra doskonałości „Jean Monnet” to główne ośrodki kompetencji i wiedzy dotyczących zagadnień związanych z Unią Europejską. W ramach centrów doskonałości należy gromadzić wiedzę fachową i kompetencje cenionych ekspertów w celu rozwijania synergii między różnymi dziedzinami i zasobami studiów europeistycznych (jak opisano powyżej), a także w celu tworzenia wspólnych działań transnarodowych. Centra doskonałości zapewniają także otwartość na społeczeństwo obywatelskie. Centra doskonałości „Jean Monnet” odgrywają istotną rolę w docieraniu do studentów wydziałów zwykle niezwiązanych z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej oraz do decydentów, urzędników, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także do szeroko pojętego ogółu społeczeństwa.

Od beneficjentów programu Jean Monnet (uczestników modułów i kierowników katedr oraz uczestników centrów doskonałości) wymaga się organizowania działań i wydarzeń, które będą otwarte dla decydentów, urzędników służby cywilnej, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący nauczania i badań w ramach działania „Jean Monnet”?

Kryteria kwalifikowalności

Do modułów „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria kwalifikowalności:

Uprawnione organizacje uczestniczące (Kto może złożyć wniosek?)

 Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (beneficjenci i, w stosownych przypadkach, podmioty stowarzyszone) muszą:

 • instytucjami szkolnictwa wyższego;
 • ustanowione w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszone z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). (Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego).                       

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców.

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) i z Federacji Rosyjskiej (region 4) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Uprawnione działania

Moduł „Jean Monnet” musi obejmować co najmniej 40 godzin dydaktycznych w roku akademickim w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano powyżej).

Przyjmuje się, że godziny dydaktyczne obejmują godziny bezpośrednich zajęć w kontekście wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych oraz mogą obejmować dowolne z wymienionych zajęć w formie kształcenia na odległość, ale nie obejmują zajęć indywidualnych ani opieki dydaktycznej. Kursy letnie kwalifikują się jako moduły.

Położenie geograficzne (Miejsce działań)

Działania muszą odbywać się w krajach uprawnionych (zob. część A niniejszego przewodnika).

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu powinien zasadniczo wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany umowy o udzielenie dotacji).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 1 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Jak należy złożyć wniosek?

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Do katedr „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria kwalifikowalności:

Uprawnione organizacje uczestniczące (Kto może złożyć wniosek?)

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (beneficjenci i, w stosownych przypadkach, podmioty stowarzyszone) muszą być:

 • instytucją szkolnictwa wyższego ustanowioną w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.
 • Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszone z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców.

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) i z Federacji Rosyjskiej (region 4) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Uprawnione działania

Katedra „Jean Monnet” musi obejmować co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w przewodniku po Programie) w instytucji szkolnictwa wyższego składającej wniosek i zajęcia musi prowadzić kierownik katedry będący stałym pracownikiem tej instytucji.

Przyjmuje się, że godziny dydaktyczne obejmują godziny bezpośrednich zajęć w kontekście wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych oraz mogą obejmować dowolne z wymienionych zajęć w formie kształcenia na odległość, ale nie obejmują zajęć indywidualnych ani opieki dydaktycznej. Kursy letnie nie kwalifikują się.

Położenie geograficzne (Miejsce działań)

Działania muszą odbywać się w krajach uprawnionych (zob. część A niniejszego przewodnika).

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu zwykle powinien wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany umowy o udzielenie dotacji).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 1 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Jak należy złożyć wniosek?

W celu uzyskania informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Do centrów doskonałości „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria kwalifikowalności:

Uprawnione organizacje uczestniczące (Kto może złożyć wniosek?)

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (beneficjenci i, w stosownych przypadkach, podmioty stowarzyszone) muszą być:

 • instytucją szkolnictwa wyższego ustanowioną w państwie członkowskim UE,
 • państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszone z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Uczestnicząca instytucja szkolnictwa wyższego wspiera w tym samym czasie wyłącznie jedno centrum doskonałości „Jean Monnet”.                                                                           

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców.

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) i z Federacji Rosyjskiej (region 4) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Położenie geograficzne  (Miejsce działań)

Działania muszą odbywać się w krajach uprawnionych (zob. część A niniejszego przewodnika).

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu zwykle powinien wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany umowy o udzielenie dotacji).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2024-COE

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 1 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Jak należy złożyć wniosek?

W celu uzyskania informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznania dofinansowania

Do modułów „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 25 punktów)

Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działania „Jean Monnet”:

 • uwzględnienie studiów dotyczących UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi, regionalnymi, państwowymi i unijnymi decydentami, urzędnikami służby cywilnej, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami poszczególnych poziomów szkolnictwa i mediów;
 • generowanie wiedzy i opinii, które będą wspierać kształtowanie polityki UE oraz wzmacniać jej rolę w zglobalizowanym świecie;
 • włączenie aktywnych działań i pracy dydaktycznej na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o zagadnieniach związanych z UE w szerszych kręgach społecznych (poza środowiskiem akademickim i wyspecjalizowanymi grupami odbiorców) i przybliżenia UE społeczeństwu.

Zakres, w jakim wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

Zakres, w jakim wniosek odnosi się do priorytetowych grup docelowych:

 • studenci wyższych uczelni na studiach dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • studenci wyższych uczelni, którzy nie mają z założenia kontaktu ze studiami dotyczącymi UE (w dziedzinach wykraczających poza prawo, ekonomię i nauki polityczne);
 • w przypadku państw trzecich niestowarzyszonych z Programem – potencjał projektu w zakresie usprawnienia publicznej dyplomacji UE.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz proponowanej metodologii.
 • Zakres, w jakim program prac:
  • przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
  • pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach; 
 • Strategia monitorowania i oceny

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 25 punktów)

Poziom kompetencji i wartość dodana zespołu:

 • zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej kluczowych pracowników zaangażowanych w realizację przewidzianych działań (zarówno w dziedzinach naukowych, jak i nienaukowych, w zależności od sytuacji) związanych ze studiami dotyczącymi Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym) pod względem określonego tematu wskazanego we wniosku.

Wpływ (maksymalny wynik: 25 punktów)

Oczekiwany długoterminowy wpływ projektu:

 • na instytucję, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”;
 • na studentów i osoby uczące się czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”;
  • udoskonalone lub innowacyjne programy nauczania;
  • większa zdolność do przyciągania wybitnych studentów;
  • zacieśniona współpraca z partnerami z innych krajów;
  • większe środki finansowe na nauczanie i badania w zakresie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji;
  • większa zdolność do nauczania i prowadzenia badań w zakresie zagadnień związanych z UE;
 • na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Upowszechnianie i komunikacja:

 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”: 
  • upowszechnianie;
  • podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
  • docieranie do grup spoza instytucji szkolnictwa wyższego;
  • możliwość zastosowania i dostosowania ich w obrębie nowych polityk i usprawnionych praktyk.
 • Zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:
  • ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.);
  • wydarzenia.

Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 15 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Do katedr „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 25 punktów)

Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działania „Jean Monnet”:

 • uwzględnienie studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi, regionalnymi, państwowymi i unijnymi decydentami, urzędnikami służby cywilnej, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami poszczególnych poziomów szkolnictwa i mediów;
 • generowanie wiedzy i opinii, które będą wspierać kształtowanie polityki UE oraz wzmacniać jej rolę w zglobalizowanym świecie;
 • włączenie aktywnych działań i pracy dydaktycznej na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o zagadnieniach związanych z UE w szerszych kręgach społecznych (poza środowiskiem akademickim i wyspecjalizowanymi grupami odbiorców) i przybliżenia UE społeczeństwu.

Zakres, w jakim wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

Zakres, w jakim wniosek odnosi się do priorytetowych grup docelowych:

 • studenci wyższych uczelni na studiach dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • studenci wyższych uczelni, którzy nie mają z założenia kontaktu ze studiami dotyczącymi UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • w przypadku państw trzecich niestowarzyszonych z Programem – potencjał projektu w zakresie usprawnienia publicznej dyplomacji UE.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz proponowanej metodologii.
 • zakres, w jakim program prac 
  • przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
  • pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach;
 • Strategia monitorowania i oceny.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • doskonały dorobek i wiedza fachowa kierownika katedry studiów dotyczących Unii Europejskiej. (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej kierownika katedry i kluczowych pracowników zaangażowanych w realizację działań przewidzianych w projekcie zarówno w odniesieniu do studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym), jak i w odniesieniu do szczególnych tematów wskazanych we wniosku;
 • dowody potwierdzające poziom doświadczenia w zakresie badań naukowych dotyczących zagadnień związanych z UE.

Wpływ (maksymalny wynik: 25 punktów)

Oczekiwany długoterminowy wpływ projektu:

 • na instytucję, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”;
 • na studentów i osoby uczące się czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet” 
  • udoskonalone lub innowacyjne programy nauczania;
  • większa zdolność do przyciągania wybitnych studentów;
  • zacieśniona współpraca z partnerami z innych krajów;
  • większe środki finansowe na nauczanie i badania w zakresie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji;
  • większa zdolność do nauczania i prowadzenia badań w zakresie zagadnień związanych z UE;
 • na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Upowszechnianie i komunikacja:

 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”: 
  • upowszechnianie;
  • podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
  • docieranie do grup spoza instytucji szkolnictwa wyższego;
  • możliwość zastosowania i dostosowania ich w obrębie nowych polityk i usprawnionych praktyk.
 • Zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:
  • ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.);
  • wydarzenia.

Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 15 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Do Centrów doskonałości „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 25 punktów)

Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działań „Jean Monnet”:

 • uwzględnienie studiów dotyczących UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi, regionalnymi, państwowymi i unijnymi decydentami, urzędnikami służby cywilnej, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami poszczególnych poziomów szkolnictwa i mediów;
 • generowanie wiedzy i opinii, które będą wspierać kształtowanie polityki UE oraz wzmacniać jej rolę w zglobalizowanym świecie;
 • włączenie aktywnych działań i pracy dydaktycznej na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o zagadnieniach związanych z UE w szerszych kręgach społecznych (poza środowiskiem akademickim i wyspecjalizowanymi grupami odbiorców) i przybliżenia UE społeczeństwu.

Zakres, w jakim wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

Zakres, w jakim wniosek pozwala dotrzeć do większej liczby grup docelowych:

 • rodzaj beneficjentów wiedzy fachowej proponowanego centrum;
 • zaangażowanie wydziałów/zakładów, które nie mają powiązań ze studiami dotyczącymi konkretnie UE;
 • w przypadku państw trzecich niestowarzyszonych z Programem – potencjał projektu w zakresie usprawnienia publicznej dyplomacji UE.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz proponowanej metodologii.
 • Zakres, w jakim program prac: 
  • przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
  • pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach;
 • Zakres, w jakim zasoby przydzielone do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Strategia monitorowania i oceny.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Jakość i wartość dodana uczestników centrum.
 • Zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej pracowników zaangażowanych w realizację działań przewidzianych w projekcie zarówno w odniesieniu do studiów dotyczących Unii Europejskiej, jak i w odniesieniu do szczególnych tematów wskazanych we wniosku.
 • Ustalenia dotyczące współpracy w ramach instytucji szkolnictwa wyższego i podział ról.
 • Zobowiązanie instytucji do rozwijania i utrzymania centrum.

Wpływ (maksymalny wynik: 25 punktów)

Oczekiwany długoterminowy wpływ projektu:

 • na instytucję, w której realizowane jest działanie „Jean Monnet”;
 • na wydziały/zakłady czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”; 
  • ulepszone lub innowacyjne treści, opracowywanie nowych kierunków konkretnych badań naukowych;
  • większa zdolność do przyciągania wybitnych studentów i naukowców;
  • zacieśniona współpraca i zdolność do nawiązywania kontaktów z partnerami z innych krajów;
  • większe środki finansowe na nauczanie i badania w zakresie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji;
  • większa zdolność do nauczania i prowadzenia badań w zakresie zagadnień związanych z UE;
 • na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Upowszechnianie i komunikacja:

 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”: 
  • upowszechnianie;
  • podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
  • docieranie do grup spoza instytucji szkolnictwa wyższego;
  • możliwość zastosowania i dostosowania ich w obrębie nowych polityk i usprawnionych praktyk.

Zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:

 • ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.)
 • wydarzenia.

Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 15 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Cele geograficzne

Do realizacji tej akcji przyczyniają się instrumenty działań zewnętrznych UE. Przewidziany budżet jest podzielony na poszczególne regiony w pulach budżetowych o różnej wysokości. Dodatkowe informacje dotyczące dostępnych kwot w ramach każdej puli zostaną opublikowane w portalu „Funding & tender opportunities”.

Oczekiwany wpływ

Jeśli chodzi o uczestników bezpośrednio zaangażowanych w akcje, nauczanie i badania w ramach działania „Jean Monnet” przyniosą pozytywne i długotrwałe skutki zarówno dla studentów, jak i naukowców/wykładowców, które to skutki zostaną zmierzone za pomocą wskaźników ilościowych i jakościowych.

Wskaźniki ilościowe

 • Liczba instytucji szkolnictwa wyższego wzmacniających unijny wymiar dyscyplin, którymi instytucje te się zajmują.
 • Liczba tematów dotyczących Unii Europejskiej wprowadzanych do nauczania i badań na wydziałach lub w zakładach, które zazwyczaj nie zajmują się tematyką UE – poza przedmiotami typowo dotyczącymi kwestii związanych z UE.
 • Liczba studentów, do których dotarto w ramach działań „Jean Monnet”.
 • Liczba nowych kierowników katedry.
 • Liczba publikacji na tematy związane z UE.
 • Liczba dokumentów programowych powstałych w celu wsparcia decydentów w kwestiach związanych z UE.
 • Liczba projektów „Jean Monnet” w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem
 • Stopień organizacji forów i platform mających na celu poprawę współpracy i dialogu między środowiskiem akademickim a innymi środowiskami.
 • Zwiększone możliwości młodych naukowców w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwoju kariery.

Wskaźniki jakościowe

 • Zwiększenie wiedzy na temat polityki europejskiej.
 • Zakres, w jakim instytucje szkolnictwa wyższego komunikują się ze społeczeństwem i środowiskami pozaakademickimi w kwestii tematów związanych z UE.
 • Zwiększenie świadomości na temat kwestii związanych z UE w środowiskach pozaakademickich. 
 • Lepsze upowszechnianie rezultatów projektów „Jean Monnet” w społeczeństwie, w tym wśród decydentów.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Maksymalne kwoty dofinansowania UE na projekt są następujące:

 • Moduły „Jean Monnet”: 35 000 EUR
 • Katedry „Jean Monnet”: 60 000 EUR
 • Centra doskonałości „Jean Monnet”: 100 000 EUR

Zryczałtowane wkłady będą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (rozpowszechnianie informacji, publikowanie, tłumaczenia).

Moduły „Jean Monnet” i Katedry

Wnioskodawcy muszą wystąpić we wniosku o określoną z góry kwotę jednorazowej kwoty ryczałtowej wskazanej w poniższych tabelach. Poniższe tabele pokazują całkowitą kwotę ryczałtową dla każdego kraju, która odpowiada całkowitej liczbie godzin dydaktycznych.

a.1) Moduły „Jean Monnet” dla państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 40 godz. rocznie)

Bułgaria, Rumunia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Serbia

Turcja, Chorwacja, Łotwa

Węgry, Polska, Litwa, Republika Czeska, Estonia, Słowacja

Portugalia, Grecja, Słowenia, Malta

Cypr, Islandia, Hiszpania, Włochy

Irlandia, Francja, Finlandia

Belgia, Dania, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Szwecja, Norwegia

120–150

13 500 EUR

                                                16 000 EUR

                                                                                                                18 000 EUR

                                                                     23,000 EUR

                                                                     26 000 EUR

                                                                     31 000 EUR

                                                                     33,000 EUR

151–180

17 000 EUR

                                                19 500 EUR

                                                                                                                22 000 EUR

                                                                     27 000 EUR

                                                                     32 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

181–210

19 500 EUR

                                                23 000 EUR

                                                                                                                26 000 EUR

                                                                     32 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

211–240

22 500 EUR

                                                26 500 EUR

                                                                                                                30 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

241–270

25 500 EUR

                                                30 000 EUR

                                                                                                                34 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

271–300

28 500 EUR

                                                33 000 EUR

                                                                                                                35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

301–330

31 500 EUR

                                                35 000 EUR

                                                                                                                35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

331–360

35 000 EUR

                                                35 000 EUR

                                                                                                                35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

                                                                     35 000 EUR

a.2) Moduły „Jean Monnet” dla państw trzecich niestowarzyszonych z Programem

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 40 godz. rocznie)

Chile, Saint Kitts i Nevis, Meksyk, Libia, Antigua i Barbuda, Barbados, inne kraje

Bahrajn, Trynidad i Tobago

Arabia Saudyjska, Seszele, Gwinea Równikowa, Oman, Izrael

Korea Południowa, Nowa Zelandia

Japonia, Zjednoczone Królestwo

Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwejt, Katar, Singapur, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone Ameryki

120–150

                                                                                                    13 500 EUR

                                    18 000 EUR

                                                                    23 000 EUR

                    26 000 EUR

31 000 EUR

                    33 000 EUR

151–180

                                                                                                    16 500 EUR

                                    22 000 EUR

                                                                    27 000 EUR

                    32 000 EUR

35 000 EUR

                    35 000 EUR

181–210

                                                                                                    19 500 EUR

                                    26 000 EUR

                                                                    32,000 EUR

                    35 000 EUR

  35 000 EUR

                    35 000 EUR

211–240

                                                                                                    22 500 EUR

                                    30 000 EUR

                                                                    35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

                    35 000 EUR

241–270

                                                                                                    25 500 EUR

                                    34 000 EUR

                                                                    35 000 EUR

                    35 000 EUR

35 000 EUR

                    35 000 EUR

271–300

                                                                                                    28 500 EUR

                                    35 000 EUR

                                                                    35 000 EUR

                    35 000 EUR

35 000 EUR

                    35 000 EUR

301–330

                                                                                                    31 500 EUR

                                    35 000 EUR

                                                                    35 000 EUR

                    35 000 EUR

35 000 EUR

                    35 000 EUR

331–360

                                                                                                    35 000 EUR

                                    35 000 EUR

                                                                    35 000 EUR

                    35 000 EUR

35 000 EUR

                    35 000 EUR

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

b.1) Katedry „Jean Monnet” dla państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 90 godz. rocznie)

Bułgaria, Rumunia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Serbia

Turcja, Chorwacja, Łotwa

Węgry, Polska, Litwa, Republika Czeska, Estonia, Słowacja

Portugalia, Grecja, Słowenia, Malta

Cypr, Islandia, Hiszpania, Włochy

Irlandia, Francja, Finlandia

Belgia, Dania, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Szwecja, Norwegia

270–300

                                                                    21 500 EUR

                                    22 500 EUR

                                                                                    30 000 EUR

                                                    37 000 EUR

                                                    44 000 EUR

                                    51 000 EUR

                                    55 500 EUR

301–330

                                                                    24 000 EUR

                                    25 000 EUR

                                                                                    33 500 EUR

                                                    40 500 EUR

                                                    48 500 EUR

                                    55 000 EUR

                                    60 000 EUR

331–360

                                                                    26 000 EUR

                                    27 000 EUR

                                                                                    37 000 EUR

                                                    44 000 EUR

                                                    53 000 EUR

                                    59 000 EUR

60 000 EUR

361–390

                                                                    28 000 EUR

                                    29 000 EUR

                                                                                    40 500 EUR

                                                    47 500 EUR

                                                    57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391–420

                                                                    30 000 EUR

                                    31 000 EUR

                                                                                    44 000 EUR

                                                    51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421–450

                                                                    32 500 EUR

                                    33 500 EUR

                                                                                    47 500 EUR

                                                    54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451–480

                                                                    35 000 EUR

                                    36 000 EUR

                                                                                    51 000 EUR

                                                    58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481–510

                                                                    37 500 EUR

                                    38 500 EUR

                                                                                    54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511–540

                                                                    40 000 EUR

                                    41 000 EUR

                                                                                    58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541–570

                                                                    42 500 EUR

                                    43 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571–600

                                                                    45 000 EUR

                                    46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601–630

                                                                    47 500 EUR

                                    48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631–660

                                                                    50 000 EUR

                                    51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661–690

                                                                    52 500 EUR

                                    53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691–720

                                                                    55 000 EUR

                                    56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721–750

                                                                    57 500 EUR

                                    58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

                                    60 000 EUR

                                    60 000 EUR

b.2) Katedra „Jean Monnet” dla państw trzecich niestowarzyszonych z Programem

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 90 godz. rocznie)

Chile, Saint Kitts i Nevis, Meksyk, Libia, Antigua i Barbuda, Barbados, inne kraje

Bahrajn, Trynidad i Tobago

Arabia Saudyjska, Seszele, Gwinea Równikowa, Oman, Izrael

Korea Południowa, Nowa Zelandia

Japonia, Zjednoczone Królestwo

Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwejt, Katar, Singapur, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone Ameryki

270–300

                                                                                                    25 000 EUR

                                    29 000 EUR

                                                                    37 000 EUR

                    44 000 EUR

                    51 000 EUR

55 500 EUR

301–330

                                                                                                    27 500 EUR

                                    32 500 EUR

                                                                    40 500 EUR

                    48 500 EUR

                    55 000 EUR

60 000 EUR

331–360

                                                                                                    30 000 EUR

                                    36 000 EUR

                                                                    44 000 EUR

                    53 000 EUR

                    59 000 EUR

60 000 EUR

361–390

                                                                                                    32 500 EUR

                                    39 500 EUR

                                                                    47,500 EUR

                    57 500 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

391–420

                                                                                                    35 000 EUR

                                    41 000 EUR

                                                                    51 000 EUR

                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

421–450

                                                                                                    37 000 EUR

                                    46 500 EUR

                                                                    54 500 EUR

                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

451–480

                                                                                                    39 000 EUR

                                    50 000 EUR

                                                                    58 000 EUR

                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

481–510

                                                                                                    41,000 EUR

                                    53,500 EUR

                                                                    60,000 EUR

                    60,000 EUR

                    60,000 EUR

60,000 EUR

511–540

                                                                                                    43 500 EUR

                                    57 000 EUR

                                                                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

541–570

                                                                                                    46 000 EUR

                                    60 000 EUR

                                                                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

571–600

                                                                                                    48 500 EUR

                                    60 000 EUR

                                                                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

601–630

                                                                                                    51 000 EUR

                                    60 000 EUR

                                                                    60 000 EUR

                    60,000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

631–660

                                                                                                    53 500 EUR

                                    60 000 EUR

                                                                    60 000 EUR

                    60,000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

661–690

                                                                                                    56 000 EUR

                                    60 000 EUR

                                                                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

691–720

                                                                                                    58 000 EUR

                                    60 000 EUR

                                                                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

721–750

                                                                                                    60 000 EUR

                                    60 000 EUR

                                                                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

>750

                                                                                                    60 000 EUR

                                    60 000 EUR

                                                                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

                    60 000 EUR

60 000 EUR

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

c)   Centra doskonałości „Jean Monnet”

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 100 000 EUR.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • Budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 • wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 • wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac;
 • koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny. Do łącznych szacunkowych kosztów kwalifikowalnych określonych po dokonaniu oceny stosuje się stopę współfinansowania w wysokości 80%.

Wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich w formie dofinansowania lub nagród jest dozwolone.

Koszty pracy wolontariuszy są dozwolone. Powinny mieć one formę kosztów jednostkowych określonych w decyzji Komisji w sprawie kosztów jednostkowych pracy wolontariuszy1 .

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education