Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE będą służyły jako wsparcie dla szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), ISCED 1–4, umożliwiając im przekazywanie konkretnych treści na tematy związane z UE (m.in. demokracji, historii UE, funkcjonowania UE, różnorodności kulturowej). Działania powinny być prowadzone w ciągu roku szkolnego i mogłyby obejmować tygodnie projektu, wizyty studyjne oraz inne zajęcia intensywne.

Działania będą oferowane przez szkoły oraz instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4). Mogą one opracować i przekazywać treści dotyczące tematyki unijnej, a także tworzyć doświadczenia w zakresie nauki samodzielnie lub przy wsparciu instytucji szkolnictwa wyższego lub odpowiednich innych organizacji (organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp.). Działania zorganizowane na podstawie tej sekcji przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat Unii Europejskiej za pomocą inspirujących metod. Pomogą one uczniom wzmocnić ich poczucie przynależności do UE, zwiększyć wpływ, jaki ma ona na ich życie, oraz poprawić ich zrozumienie mechanizmów i polityki UE.

Cele akcji

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” będą sprzyjały wprowadzeniu tematyki unijnej do kultury kształcenia w szkołach oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), a także przyczynią się do wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywnej postawy obywatelskiej wśród studentów i nauczycieli.

 • Wzmocnienie pozycji nauczycieli, aby mogli uczyć o UE z wykorzystaniem interesujących metod oraz przybliżać uczniom fakty związane z Unią Europejską i wiedzę na jej temat.
 • Poprawa efektów uczenia się o sprawach związanych z UE.
 • Pogłębienie wiedzy na temat UE w szkołach (ISCED 1–4).
 • Pobudzenie zainteresowania Unią Europejską i ustanowienie podstawy zwiększania uczestnictwa uczniów i studentów w procesie demokratycznym oraz lepszego przygotowywania ich do bycia zaangażowanymi obywatelami.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący inicjatyw na rzecz zdobywania wiedzy o ue „Jean Monnet”?

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą być:

 • szkołą lub instytucją kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4);
 • mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Skład konsorcjum

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców (jedynych beneficjentów).

Uprawnione działania

Inicjatywa dotycząca zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” musi trwać co najmniej 40 godzin dydaktycznych w roku szkolnym przez trzy kolejne lata i dotyczyć tematów związanych z UE.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu powinien zwykle wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA)

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 14 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Opracowanie projektu

Inicjatywa dotycząca zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” jest kierowana w szczególności do szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) (ISCED 1–4). Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” muszą mieć co najmniej jedną z poniższych form:

 • nauczanie o kwestiach dotyczących Unii Europejskiej oficjalnie włączone w programy nauczania (nauczanie w ramach jednego lub kilku istniejących przedmiotów);
 • doświadczenia edukacyjne w zakresie zagadnień związanych Unią Europejską stanowiące uzupełnienie istniejących kursów: uczenie się oparte na współpracy, współnauczanie, uwzględnienie w innych przedmiotach;
 • seminaria pozaprogramowe, wizyty studyjne, inne rodzaje doświadczeń związanych z UE z udziałem innych organizacji.

Na potrzeby tego działania godzina dydaktyczna jest rozumiana jako godzina doświadczenia w zakresie nauki w kontekście zajęć szkolnych lub kształcenia i szkolenia zawodowego. Może to oznaczać uczenie się w sali lekcyjnej lub poza nią (np. warsztaty, spotkania z ekspertami, wizyty studyjne), jednak doświadczenie to musi być powiązane z konkretnymi efektami uczenia się i badaniami dotyczącymi UE/wartościami UE.

Oczekiwany wpływ

Ilościowy

 • zwiększenie liczby szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) prowadzących zajęcia dotyczące Unii Europejskiej przez państwo członkowskie UE lub państwo trzecie stowarzyszone z Programem;
 • zwiększenie liczby lekcji w szkołach oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), podczas których zapewnia się doświadczenia edukacyjne dotyczące zagadnień związanych z Unią Europejską;
 • zwiększenie liczby kluczowych obszarów tematycznych lub zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie szkół oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego uczą się na temat UE (ISCED 1–4) w każdym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem;
 • zwiększenie liczby nauczycieli zaangażowanych w poprawę umiejętności czytania i pisania w UE.

Jakościowy

Jeśli chodzi o uczestników bezpośrednio zaangażowanych w działania, inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” przyniosą pozytywne i długotrwałe skutki zarówno dla szkół oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), jak i dla uczących się i nauczycieli, między innymi poprzez:

 • podniesienie jakości innowacyjnych metod nauczania i uczenia się w UE, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów UE  1 ,
 • zwiększenie możliwości doskonalenia zawodowego kadry dydaktycznej,
 • poprawa wyników uczniów w zakresie wiedzy o UE, którzy lepiej znają i rozumieją UE, jej historię, wartości i cele, a także instytucje i procesy decyzyjne mające wpływ na codzienne życie młodych Europejczyków,
 • wzmocnienie krytycznego myślenia na temat UE przez przekazywanie faktów i wiedzy podczas lekcji oraz innych działań szkolnych, takich jak wizyty studyjne, wymiany, projekty, w celu zilustrowania znaczenia obywatelstwa Unii i unijnych praw.

Jeżeli chodzi o organizacje uczestniczące, inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” zapewnią nową dynamikę oraz:

 • zwiększą i usystematyzują potencjał takich inicjatyw w zakresie nauczania zagadnień dotyczących Unii Europejskiej w sposób wielodyscyplinarny,
 • przyciągną większą liczbę nowych nauczycieli i osób uczących się, które są zainteresowane poznawaniem faktów i zdobywaniem wiedzy o UE.

Kryteria przyznania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 25 punktów)

We wniosku należy wykazać adekwatność z punktu widzenia celów tej akcji; adekwatność będzie oceniana, biorąc pod uwagę między innymi:

 • rodzaj i liczbę zagadnień dotyczących UE proponowanych w odniesieniu do projektu,
 • innowacyjność i kreatywność we wniosku,
 • zastosowanie metodyki cyfrowej – tam, gdzie to możliwe,
 • nowe metody nauczania i uczenia się w celu uatrakcyjnienia przedmiotów związanych z Unią Europejską i dostosowania ich do potrzeb uczniów i studentów.

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 25 punktów)

Pod względem jakości we wniosku należy przedstawić:

 • jakość i wykonalność proponowanej metodyki;
 • stosowane metody nauczania, w tym wykłady, seminaria, konwersatoria grupowe, nauczanie na odległość, ale bez nauczania indywidualnego,
 • dowody na jasność i treść proponowanego programu prac we wszystkich jego fazach (przygotowanie, realizacja, ocena i działania następcze).

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 25 punktów)

Wniosek projektu powinien zawierać:

 • dowody wyraźnego zaangażowania dyrektorów szkół/placówek kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • dowody wyraźnego zaangażowania we wspieranie nauczycieli w przygotowywaniu treści oraz w ich działaniach dydaktycznych,
 • dowody monitorowania działań i widoczności wyników osiągniętych przez pracowników zaangażowanych w tę inicjatywę,
 • dowody zaangażowania kadry posiadającej odpowiednie umiejętności pedagogiczne.

Wpływ, upowszechnianie i trwałość - (maksymalny wynik: 25 punktów)

Wniosek projektu powinien zawierać:

 • dowody na istnienie odpowiednich środków i zasobów zapewniających utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu,
 • jasny opis strategii upowszechniania wyników projektu w ramach instytucji i poza nią,
 • wyjaśnienie oczekiwanego wpływu na szkoły oraz placówki kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), na uczniów, studentów i nauczycieli korzystających z działań.

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać łącznie co najmniej 70 punktów i po 15 punktów z poszczególnych kryteriów przyznania dofinansowania. W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów w ramach danego tematu, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatności projektu”, a następnie „Wpływu”.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów. Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 30 000 EUR.

Zryczałtowane wkłady będą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (rozpowszechnianie informacji, publikowanie, tłumaczenia).

Wnioskodawcy muszą wystąpić o określoną z góry jednorazową kwotę ryczałtową, odpowiadającą danemu krajowi, jak wskazano w poniższej tabeli. Należy zauważyć, że kwota ryczałtowa przypadająca na kraj odzwierciedla całkowitą liczbę godzin dydaktycznych w ciągu 3 lat. Kwoty w tabeli przedstawiają ostateczny wkład UE przy stopie współfinansowania wynoszącej 80%.

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE:

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 40 godz. rocznie) 120-150 godzin dydaktycznych 151-180 godzin dydaktycznych 181-210 godzin dydaktycznych 211 - 240 godzin dydaktycznych >241 godzin dydaktycznych
Bułgaria, Rumunia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Serbia 10.250 EUR 12.500 EUR 14.750 EUR 17.000 EUR 19.250 EUR
Turcja, Chorwacja, Łotwa 12.000 EUR 14.750 EUR 17.500 EUR 20.000 EUR 22.750 EUR
Węgry, Polska, Litwa, Republika Czeska, Estonia, Słowacja 13.500 EUR 16.500 EUR 19.750 EUR 22.750 EUR 26.000 EUR
Portugalia, Grecja, Słowenia, Malta 17.000 EUR 20.500 EUR 24.000 EUR 27.750 EUR 30.000 EUR
Cypr, Islandia, Hiszpania, Włochy 19.750 EUR 24.500 EUR 29.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Irlandia, Francja, Finlandia 23.250 EUR 28.500 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Belgia, Dania, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Szwecja, Norwegia 25.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR

30.000 EUR

Tagged in:  Jean Monnet