Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE będą służyły jako wsparcie dla szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), ISCED 1–4, umożliwiając im przekazywanie konkretnych treści na tematy związane z UE (m.in. demokracji, historii UE, funkcjonowania UE, różnorodności kulturowej). Działania powinny być prowadzone w ciągu roku szkolnego i mogłyby obejmować tygodnie projektu, wizyty studyjne oraz inne zajęcia intensywne.

Działania będą oferowane przez szkoły oraz instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4). Mogą one opracować i przekazywać treści dotyczące tematyki unijnej, a także tworzyć doświadczenia w zakresie nauki samodzielnie lub przy wsparciu instytucji szkolnictwa wyższego lub odpowiednich innych organizacji (organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp.). Działania zorganizowane na podstawie tej sekcji przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat Unii Europejskiej za pomocą inspirujących metod. Pomogą one uczniom wzmocnić ich poczucie przynależności do UE, zwiększyć wpływ, jaki ma ona na ich życie, oraz poprawić ich zrozumienie mechanizmów i polityki UE.

Cele akcji

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” będą sprzyjały wprowadzeniu tematyki unijnej do kultury kształcenia w szkołach oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), a także przyczynią się do wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywnej postawy obywatelskiej wśród studentów i nauczycieli.  

Główne cele są następujące:

 • zwiększenie liczby szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) prowadzących zajęcia dotyczące Unii Europejskiej przez państwo członkowskie UE lub państwo trzecie stowarzyszone z Programem;
 • zwiększenie liczby lekcji w szkołach oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), podczas których zapewnia się doświadczenia edukacyjne dotyczące zagadnień związanych z Unią Europejską;
 • zwiększenie liczby kluczowych obszarów tematycznych lub zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie szkół oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego uczą się na temat UE (ISCED 1–4) w każdym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem;
 • zwiększenie liczby nauczycieli zaangażowanych w poprawę umiejętności czytania i pisania w UE.
 • podniesienie jakości innowacyjnych metod nauczania i uczenia się w UE, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów UE,
 • poprawa wyników uczniów w zakresie wiedzy o UE, aby lepiej znali i rozumieli UE, jej historię, wartości i cele, a także instytucje i procesy decyzyjne mające wpływ na codzienne życie młodych Europejczyków, oraz zwiększenie zaangażowania obywatelskiego wśród uczniów i nauczycieli.

Opracowanie projektu

Inicjatywa dotycząca zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” jest kierowana w szczególności do szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) (ISCED 1–4).

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” muszą mieć co najmniej jedną z poniższych form:

 • nauczanie o kwestiach dotyczących Unii Europejskiej oficjalnie włączone w programy nauczania (nauczanie w ramach jednego lub kilku istniejących przedmiotów);
 • doświadczenia edukacyjne w zakresie zagadnień związanych Unią Europejską stanowiące uzupełnienie istniejących kursów: uczenie się oparte na współpracy, współnauczanie, uwzględnienie w innych przedmiotach;
 • seminaria pozaprogramowe, wizyty studyjne, inne rodzaje doświadczeń związanych z UE z udziałem innych organizacji.

Na potrzeby tego działania godzina dydaktyczna jest rozumiana jako godzina doświadczenia w zakresie nauki w kontekście zajęć szkolnych lub kształcenia i szkolenia zawodowego. Może to oznaczać uczenie się w sali lekcyjnej lub poza nią (np. warsztaty, spotkania z ekspertami, wizyty studyjne), jednak doświadczenie to musi być powiązane z konkretnymi efektami uczenia się i badaniami dotyczącymi UE/wartościami UE.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący inicjatyw na rzecz zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet”?

Kryteria kwalifikowalności

Uprawnione organizacje uczestniczące (Kto może złożyć wniosek?)

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (beneficjenci i, w stosownych przypadkach, podmioty stowarzyszone) muszą:

 • szkołą lub instytucją kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4);
 • mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców.       

Uprawnione działania

Inicjatywa dotycząca zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” musi trwać co najmniej 40 godzin dydaktycznych w roku szkolnym przez trzy kolejne lata i dotyczyć tematów związanych z UE.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu powinien zasadniczo wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany umowy o udzielenie dotacji).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA)

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 1 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Jak należy złożyć wniosek?

W celu uzyskania informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 25 punktów)

We wniosku należy wykazać adekwatność z punktu widzenia celów tej akcji; adekwatność będzie oceniana, biorąc pod uwagę między innymi:

 • rodzaj i liczbę zagadnień dotyczących UE proponowanych w odniesieniu do projektu,
 • innowacyjność i kreatywność we wniosku,
 • zastosowanie metodyki cyfrowej – tam, gdzie to możliwe,
 • nowe metody nauczania i uczenia się w celu uatrakcyjnienia przedmiotów związanych z Unią Europejską i dostosowania ich do potrzeb uczniów i studentów.

Wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 25 punktów)

Pod względem jakości we wniosku należy przedstawić:

 • jakość i wykonalność proponowanej metodyki;
 • stosowane metody nauczania, w tym wykłady, seminaria, konwersatoria grupowe, nauczanie na odległość, ale bez nauczania indywidualnego,
 • dowody na jasność i treść proponowanego programu prac we wszystkich jego fazach (przygotowanie, realizacja, ocena i działania następcze).

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 25 punktów)

Wniosek projektu powinien zawierać:

 • dowody wyraźnego zaangażowania dyrektorów szkół/placówek kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • dowody wyraźnego zaangażowania we wspieranie nauczycieli w przygotowywaniu treści oraz w ich działaniach dydaktycznych,
 • dowody monitorowania działań i widoczności wyników osiągniętych przez pracowników zaangażowanych w tę inicjatywę,
 • dowody zaangażowania kadry posiadającej odpowiednie umiejętności pedagogiczne.

Wpływ - (maksymalny wynik: 25 punktów)

Wniosek projektu powinien zawierać:

 • dowody na istnienie odpowiednich środków i zasobów zapewniających utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu,
 • jasny opis strategii upowszechniania wyników projektu w ramach instytucji i poza nią,
 • wyjaśnienie oczekiwanego wpływu na szkoły oraz placówki kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), na uczniów, studentów i nauczycieli korzystających z działań.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 15 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Oczekiwany wpływ

Oczekuje się, że inicjatywy „Jean Monnet” poświęcone zdobywaniu wiedzy o UE przyniosą pozytywne i długotrwałe skutki zarówno dla szkół i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i dla uczestników zajęć, w szczególności nauczycieli i uczniów.

Wpływ inicjatyw „Jean Monnet” poświęconych zdobywaniu wiedzy o UE mierzy się za pomocą wskaźników ilościowych i jakościowych (zob. tabela poniżej), powiązanych z celami akcji opisanymi w części wprowadzającej pt. „Cele akcji”.

Zachęca się wnioskodawców do używania w swoich wnioskach następujących wskaźników oraz do ustalania za ich pomocą wartości docelowych:

Cele

zwiększenie liczby lekcji w szkołach oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), podczas których zapewnia się doświadczenia edukacyjne dotyczące zagadnień związanych z Unią Europejską;

Wskaźniki

Liczba lekcji i studentów objętych akcją (w podziale na płeć).

Cele

zwiększenie liczby kluczowych obszarów tematycznych lub zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie szkół oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego uczą się na temat UE (ISCED 1–4) w każdym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem;

Wskaźniki

Liczba i rodzaj obszarów tematycznych i wydarzeń obejmujących nauczanie o UE

Cele

zwiększenie liczby nauczycieli zaangażowanych w poprawę umiejętności czytania i pisania w UE.

Wskaźniki

Liczba nauczycieli objętych akcją (w podziale na płeć).

Cele

podniesienie jakości innowacyjnych metod nauczania i uczenia się w UE, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów UE,

Wskaźniki

Liczba projektów, w ramach których stosuje się innowacyjne metody

Cele

poprawa wyników uczniów w zakresie wiedzy o UE, którzy lepiej znają i rozumieją UE, jej historię, wartości i cele, a także instytucje i procesy decyzyjne mające wpływ na codzienne życie młodych Europejczyków,

Wskaźniki

Procentowy wskaźnik skuteczności uzyskany w teście wiedzy o UE. (w podziale na płeć)

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 35 000 EUR.

Zryczałtowane wkłady będą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (rozpowszechnianie informacji, publikowanie, tłumaczenia).

Wnioskodawcy muszą wystąpić o określoną z góry jednorazową kwotę ryczałtową, odpowiadającą danemu krajowi, jak wskazano w poniższej tabeli. Należy zauważyć, że kwota ryczałtowa przypadająca na kraj odzwierciedla całkowitą liczbę godzin dydaktycznych w ciągu 3 lat. Kwoty w tabeli przedstawiają ostateczny wkład UE przy stopie współfinansowania wynoszącej 80%.

 Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE:

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 40 godz. rocznie)         120–150 godzin dydaktycznych 151–180 godzin dydaktycznych 181–210
godzin dydaktycznych
211–240 godzin dydaktycznych ≥241
godzin dydaktycznych
Bułgaria,Rumunia,Macedonia Północna, Liechtenstein, Serbia 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
Turcja, Chorwacja, Łotwa 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
Węgry, Polska, Litwa, Republika Czeska, Estonia, Słowacja 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
Portugalia, Grecja, Słowenia, 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
Cypr, Islandia, Hiszpania, Włochy 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Irlandia, Francja, Finlandia 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR

Belgia, Dania, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Austria,Szwecja, Norwegia

30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet