Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sieci „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Sieci szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) (ISCED 1–4) lub instytucji szkolnictwa wyższego zapewniających kształcenie i szkolenie nauczycieli powinny służyć nadaniu międzynarodowego wymiaru nowemu aspektowi działania „Jean Monnet” i umożliwić wymianę dobrych praktyk, jak również doświadczanie współnauczania w ramach grupy krajów.

Działania ułatwią wspólne rozumienie metod uczenia się o kwestiach dotyczących Unii Europejskiej wśród specjalistów działających w różnych warunkach, stojących w obliczu różnych wyzwań i ograniczeń wynikających z ustawodawstwa krajowego i struktury programów nauczania.

Cele akcji

Sieci „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia mają na celu oferowanie wsparcia dla szkół oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) lub instytucji szkolnictwa wyższego zajmujących się szkoleniem/kształceniem nauczycieli w celu zwiększenia wiedzy na temat sposobów nauczania przedmiotów dotyczących Unii Europejskiej, a także spowodowanie, że uczenie się będzie miało wymiar międzynarodowy.

Wymiana wiedzy między nauczycielami (wspólna praca nad konkretnymi tematami i metodami, doświadczenia związane ze współnauczaniem, wspólne zajęcia) stanowi podstawę działalności sieci. Na przykład:

 • wymiana informacji na temat treści i promowanie wyników stosowanych metod;
 • zacieśnienie współpracy między różnymi szkołami/placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) oraz podmiotami prowadzącymi szkolenia/kształcenie nauczycieli, dzięki czemu zyskają one międzynarodowe doświadczenie i pozycję w Europie;
 • wymiana wiedzy i mobilność na potrzeby współnauczania;
 • wspieranie współpracy oraz tworzenie solidnej i trwałej platformy wiedzy pomiędzy szkołami oraz instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) lub instytucjami szkolnictwa wyższego zaangażowanymi w szkolenie/kształcenie nauczycieli.

Opracowanie projektu

Sieci „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia muszą realizować przynajmniej jedno z następujących działań:

 • gromadzenie i omawianie metod nauczania w zakresie zajęć programowych i pozaprogramowych; 
 • gromadzenie i wymiana dobrych praktyk w zakresie uczenia się o zagadnieniach dotyczących Unii Europejskiej; 
 • organizacja doświadczeń współnauczania i nauczania opartego na współpracy zarówno z wykorzystaniem mobilności, jak i online

Powyższe cele można osiągnąć dzięki: 

 • przygotowywaniu dokumentów i wytycznych dotyczących rozpowszechniania dobrych praktyk; 
 • spotkaniom fizycznym i online; 
 • współnauczaniu i nauczaniu opartym na współpracy. 

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący sieci „Jean Monnet” w zakresie innych dziedzin kształcenia i szkolenia?

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (beneficjenci i, w stosownych przypadkach, podmioty stowarzyszone) muszą:

 • być szkołami, instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) lub instytucjami szkolnictwa wyższego posiadającymi ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego i prowadzącymi szkolenia podstawowe lub szkolenia w trakcie pracy dla nauczycieli szkół lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4);
 • być ustanowieni w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Instytucje szkolnictwa wyższego muszą posiadać ważny certyfikat ECHE (Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego).   

Skład konsorcjum

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 6 wnioskodawców i spełniające następujące warunki:                                                               

 • Minimum 3 podmioty z różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.
 • co najmniej 4 szkoły lub organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4);
 • maksymalnie dwie instytucje szkolnictwa wyższego prowadzące szkolenia podstawowe lub szkolenia w trakcie pracy dla nauczycieli szkół lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4);

Do składu konsorcjum zaliczają się wyłącznie beneficjenci (nie podmioty stowarzyszone). 

Położenie geograficzne (Miejsce działań) 

Działania muszą odbywać się w krajach uprawnionych (zob. część A niniejszego przewodnika). 

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu zwykle powinien wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany umowy o udzielenie dotacji).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA)

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-SCHOOLS

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 1 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działania „Jean Monnet”: 
  • uwzględnienie studiów dotyczących UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
  • umożliwienie nauczycielom w szkołach rozwijania nowych umiejętności;
  • umożliwienie wymiany informacji i praktyk dotyczących sposobów zwiększania wiedzy uczniów na temat UE;
  • ułatwianie nauczycielom udziału w doświadczeniach w zakresie mobilności poświęconych prowadzeniu współnauczania/wspólnej opieki dydaktycznej ze swoimi partnerami;
  • przyczynianie się do lepszego zrozumienia UE i jej funkcjonowania;
  • umożliwienie nauczycielom wprowadzania treści unijnych do swoich zajęć.
 • Zakres, w jakim wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.
 • Zakres, w jakim wniosek odnosi się do priorytetowych grup docelowych:
  • szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4);
  • nauczyciele;
  • studenci.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: jakość, nowoczesność i wykonalność proponowanych działań.
 • Zakres, w jakim program prac: 
  • przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
  • pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach;
 • Zakres, w jakim zasoby przydzielone do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Strategia monitorowania i oceny.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Wewnętrzna organizacja partnerstwa:
  • Zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej uczestników zaangażowanych w realizację przewidzianych działań związanych ze studiami dotyczącymi Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym) pod względem określonego tematu wskazanego we wniosku.
 • Ustalenia dotyczące współpracy oraz podział ról, obowiązków i zadań

Wpływ (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Oczekiwany długoterminowy wpływ sieci 
  • na szkoły i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego:
   • większa zdolność nauczania w zakresie zagadnień związanych z UE;
   • innowacyjne treści w opracowaniu nowych kierunków przedmiotów związanych z UE w szkołach; 
   • zacieśniona współpraca i zdolność do nawiązywania kontaktów z partnerami;
   • większe środki finansowe na nauczanie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji;
  • na nauczycieli bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w działanie sieci:
   • doskonalenie ich umiejętności z zakresu tematów związanych z UE oraz lepsze nauczanie treści dotyczących UE w ramach prowadzonych przez nich działań.
 • Upowszechnianie i komunikacja:
  • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie efektów działań w ramach instytucji i poza instytucją należącą do sieci: 
   • zwiększanie wiedzy na temat działań i rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
   • docieranie do grup innych niż szkoły oraz organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego.
  • zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:
  • ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.);
  • wydarzenia.
 • Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 15 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Oczekiwany wpływ 

Ilościowy: liczba beneficjentów na państwo członkowskie UE lub państwo trzecie stowarzyszone z Programem lub region 

Jakościowy: Oczekuje się, że sieci „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia przyniosą pozytywne i długotrwałe efekty w obszarze kształcenia ogólnego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), zapewniając uczestnikom wiedzę na temat skutecznych praktyk w zakresie przekazywania uczniom i studentom faktów i wiedzy o Unii Europejskiej. 

Sieci w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia dadzą instytucjom kształcenia ogólnego i instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego większe możliwości rozszerzania działalności dotyczącej włączania treści związanych z Unią Europejską.

Celem działań objętych wsparciem w ramach sieci „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia są również następujące efekty dla organizacji uczestniczących:

 • zwiększona zdolność do włączania zagadnień dotyczących UE do ich działalności.  
 • większa rozpoznawalność na szczeblu międzynarodowym. 

Cele geograficzne

Finansowane działania koncentrują się na państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem, zgodnie z kryteriami kwalifikowalności.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 300 000 EUR.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 • wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 • wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 • koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji. Do łącznych szacunkowych kosztów kwalifikowalnych określonych po dokonaniu oceny stosuje się stopę współfinansowania w wysokości 80%.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji. Zob. sekcja „Kwalifikowalne koszty bezpośrednie” w części C niniejszego przewodnika.

Wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich w formie dofinansowania lub nagród jest dozwolone.

Koszty pracy wolontariuszy są dozwolone. Powinny mieć one formę kosztów jednostkowych określonych w decyzji Komisji w sprawie kosztów jednostkowych pracy wolontariuszy1 .

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

Tagged in:  Jean Monnet Mobilność kadry nauczycielskiej Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego