Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2023 r.

Cały przewodnik na 2023 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Sieci „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Sieci szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) (ISCED 1–4) lub instytucji szkolnictwa wyższego zapewniających kształcenie i szkolenie nauczycieli powinny służyć nadaniu międzynarodowego wymiaru nowemu aspektowi działania „Jean Monnet” i umożliwić wymianę dobrych praktyk, jak również doświadczanie współnauczania w ramach grupy krajów.

Działania ułatwią wspólne rozumienie metod uczenia się o kwestiach dotyczących Unii Europejskiej wśród specjalistów działających w różnych warunkach, stojących w obliczu różnych wyzwań i ograniczeń wynikających z ustawodawstwa krajowego i struktury programów nauczania.

Cele akcji

Sieci „Jean Monnet” mają na celu oferowanie wsparcia dla szkół oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) lub instytucji szkolnictwa wyższego zajmujących się szkoleniem/kształceniem nauczycieli w celu zwiększenia wiedzy na temat sposobów nauczania przedmiotów dotyczących Unii Europejskiej, a także spowodowanie, że uczenie się będzie miało wymiar międzynarodowy.

Wymiana wiedzy między nauczycielami (wspólna praca nad konkretnymi tematami i metodami, doświadczenia związane ze współnauczaniem, wspólne zajęcia) stanowi podstawę działalności sieci. Na przykład:

 • wymiana informacji na temat treści i promowanie wyników stosowanych metod;
 • zacieśnienie współpracy między różnymi szkołami/placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) oraz podmiotami prowadzącymi szkolenia/kształcenie nauczycieli, dzięki czemu zyskają one międzynarodowe doświadczenie i pozycję w Europie;
 • wymiana wiedzy i mobilność na potrzeby współnauczania;
 • wspieranie współpracy oraz tworzenie solidnej i trwałej platformy wiedzy pomiędzy szkołami oraz instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) lub instytucjami szkolnictwa wyższego zaangażowanymi w szkolenie/kształcenie nauczycieli.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący sieci „Jean Monnet” w zakresie innych dziedzin kształcenia i szkolenia?

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Jedna szkoła, jedna instytucja kształcenia i szkolenia zawodowego lub jedna instytucja szkolnictwa wyższego prowadząca kształcenie wstępne lub doskonalenie zawodowe dla nauczycieli szkół lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) mających siedzibę w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem w imieniu partnerów proponowanej sieci.

Organizacje uczestniczące

Szkoły, organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego (poziomy ISCED 1–4)

Instytucje szkolnictwa wyższego prowadzące kształcenie wstępne lub doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) mających siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Powinny zagwarantować, aby z ich działań skorzystała jak największa liczba osób uczących się.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Co najmniej 6 instytucji mających siedzibę w co najmniej 3 różnych państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem

Co najmniej 4 szkoły lub instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego (poziomy ISCED 1–4) i maksymalnie 2 instytucje szkolnictwa wyższego prowadzące kształcenie wstępne lub doskonalenie zawodowe dla nauczycieli szkół lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4)

Czas trwania projektu

3 lata

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA)

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 1 marca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Sieci „Jean Monnet” muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • gromadzenie i omawianie metod nauczania w zakresie zajęć programowych i pozaprogramowych;
 • gromadzenie i wymiana dobrych praktyk w zakresie uczenia się o zagadnieniach dotyczących Unii Europejskiej;
 • organizacja doświadczeń współnauczania i nauczania opartego na współpracy zarówno z wykorzystaniem mobilności, jak i online.

Powyższe cele można osiągnąć dzięki:

 • przygotowywaniu dokumentów i wytycznych dotyczących rozpowszechniania dobrych praktyk;
 • spotkaniom i dyskusjom, zarówno na żywo, jak i przez internet;
 • współnauczaniu i nauczaniu opartym na współpracy.

Oczekiwany wpływ

Ilościowy

 • liczba beneficjentów na państwa członkowskie UE lub państwa trzecie stowarzyszone z Programem lub region.

Jakościowy

Oczekuje się, że sieci „Jean Monnet” przyniosą pozytywne i długotrwałe efekty w obszarze kształcenia ogólnego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), zapewniając uczestnikom wiedzę na temat skutecznych praktyk w zakresie przekazywania uczniom i studentom faktów i wiedzy o Unii Europejskiej.

Sieci dadzą instytucjom kształcenia ogólnego i instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego większe możliwości rozszerzania działalności dotyczącej włączania treści związanych z Unią Europejską.

Celem działań objętych wsparciem w ramach sieci „Jean Monnet” są również następujące efekty dla organizacji uczestniczących:

 • zwiększona zdolność do włączania zagadnień dotyczących UE do ich działalności.
 • większa rozpoznawalność na szczeblu międzynarodowym.

Kryteria przyznania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działania „Jean Monnet”: 
  • uwzględnienie studiów dotyczących UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
  • umożliwienie nauczycielom w szkołach rozwijania nowych umiejętności;
  • umożliwienie wymiany informacji i praktyk dotyczących sposobów zwiększania wiedzy uczniów na temat UE;
  • ułatwianie nauczycielom udziału w doświadczeniach w zakresie mobilności poświęconych prowadzeniu współnauczania/wspólnej opieki dydaktycznej ze swoimi partnerami;
  • przyczynianie się do lepszego zrozumienia UE i jej funkcjonowania;
  • umożliwienie nauczycielom wprowadzania treści unijnych do swoich zajęć.
 • Zakres, w jakim wniosek odnosi się do priorytetowych grup docelowych:
  • szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4);
  • nauczyciele;
  • studenci.

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: jakość, nowoczesność i wykonalność proponowanych działań.
 • Zakres, w jakim program prac: 
  • przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
  • pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach;
 • Zakres, w jakim zasoby przydzielone do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Strategia monitorowania i oceny.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Wewnętrzna organizacja partnerstwa:
  • Zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej uczestników zaangażowanych w realizację przewidzianych działań związanych ze studiami dotyczącymi Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym) pod względem określonego tematu wskazanego we wniosku.
 • Ustalenia dotyczące współpracy oraz podział ról, obowiązków i zadań

Wpływ - (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Oczekiwany długoterminowy wpływ sieci 
  • na szkoły i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego:
   • większa zdolność nauczania w zakresie zagadnień związanych z UE;
   • innowacyjne treści w opracowaniu nowych kierunków przedmiotów związanych z UE w szkołach;
   • zacieśniona współpraca i zdolność do nawiązywania kontaktów z partnerami;
   • większe środki finansowe na nauczanie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji; 
  • na nauczycieli bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w działanie sieci:
   • doskonalenie ich umiejętności z zakresu tematów związanych z UE oraz lepsze nauczanie treści dotyczących UE w ramach prowadzonych przez nich działań.
 • Upowszechnianie i komunikacja:  
  • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie efektów działań w ramach instytucji i poza instytucją należącą do sieci: 
   • podnoszenie świadomości na temat działań i rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
   • docieranie do grup innych niż szkoły oraz organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego.
  • zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:
  • ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.);
  • wydarzenia.
 • Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać łącznie co najmniej 70 punktów i po 15 punktów z poszczególnych kryteriów przyznawania dofinansowania. W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów w ramach danego tematu, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatności projektu”, a następnie „Wpływu”.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 300 000 EUR.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 • wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 • wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 • koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji, stopa finansowania, całkowite koszty kwalifikowalne itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

Tagged in:  Jean Monnet Mobilność kadry nauczycielskiej Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego