Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Szkolenia nauczycieli w ramach działania „Jean Monnet”

Instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje/agencje kształcenia nauczycieli zorganizują w ramach tej akcji działania umożliwiające nauczycielom w szkołach oraz organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) rozwijanie nowych umiejętności, nauczanie i angażowanie się w sprawy dotyczące UE, wzmacniając w ten sposób ich pozycję poprzez lepsze zrozumienie UE i jej funkcjonowania.

Instytucje szkolące nauczycieli (zarówno w ramach kształcenia wstępnego nauczycieli, jak i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli) zwiększą swoją wewnętrzną wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania o sprawach dotyczących UE, dzięki czemu lepiej przygotują nauczycieli do wprowadzania treści unijnych do swoich działań.

Działania w zakresie szkolenia nauczycieli będą stanowiły wsparcie dla kadry dydaktycznej w szkołach i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4).

Cele akcji

Szkolenia nauczycieli „Jean Monnet” mają wspierać szkoły i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w planowaniu, organizowaniu i dostarczaniu treści UE w ramach zajęć programowych i pozalekcyjnych. Główne cele:

 • umożliwienie szkołom i organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) zwiększania wiedzy o UE wśród kadry dydaktycznej;
 • oferowanie usystematyzowanych propozycji szkoleń na temat zagadnień związanych z UE dla szkół i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, dostarczanie treści i metodyki dla nauczycieli nauczających na różnych poziomach, pochodzących z różnych środowisk i o różnych poziomach doświadczenia;
 • prowadzenie specjalnych indywidualnych lub grupowych kursów szkoleniowych (modułowych, stacjonarnych, mieszanych lub internetowych) dla nauczycieli zainteresowanych UE i pragnących włączyć zagadnienia związane z UE do swojej codziennej pracy;
 • wzmocnienie pewności nauczycieli w zakresie wprowadzania UE do swojej codziennej pracy.

Opracowanie projektu

Nauczyciele wyposażeni w nowe i innowacyjne metody proponowania uczniom treści na temat Unii Europejskiej pomogą wprowadzić fakty i wiedzę o Unii Europejskiej do zajęć programowych i pozalekcyjnych.

Instytucja/agencja kształcenia nauczycieli to instytucja, której jednym z głównych zadań jest szkolenie/kształcenie nauczycieli.

Szkolenie/kształcenie nauczycieli „Jean Monnet” powinno obejmować przygotowanie i realizację szkolenia/kształcenia dla nauczycieli. Te działania mogą mieć postać ukierunkowanych kursów lub modułów, w tym kształcenia na odległość (MOOC lub zajęcia mieszane). Szkolenie/kształcenie nauczycieli powinno mieć charakter formalny i kończyć się uzyskaniem certyfikatu.

Proponowane działania powinny również obejmować wsparcie dla uczestników (np. zwrot kosztów podróży i utrzymania, zapewnienie podręczników i innych specjalnych narzędzi, zwolnienie z opłat).

Szkolenie/kształcenie nauczycieli „Jean Monnet” musi przyjąć jedną z następujących postaci:

 • szkolenia na temat metod nauczania w celu zajęcia się kwestiami związanymi z Unią Europejską;
 • szkolenia dotyczące kwestii związanych z Unią Europejską;
 • doświadczenia w zakresie nauki dotyczące zagadnień związanych Unią Europejską, stanowiące uzupełnienie istniejących zajęć (uczenie się oparte na współpracy między klasami, współnauczanie);
 • seminaria, kursy letnie i intensywne, inne rodzaje doświadczeń związanych z UE z udziałem innych zainteresowanych stron.

Powyższe cele można osiągnąć dzięki:

 • zapewnieniu doraźnych wskazówek dotyczących wyboru szkolenia;
 • szkolenia fizyczne, on-line lub mieszane.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący kształcenia nauczycieli w ramach działania „Jean Monnet”?

Kryteria kwalifikowalności

Uprawnione organizacje uczestniczące (Kto może złożyć wniosek?)

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (beneficjenci i, w stosownych przypadkach, podmioty stowarzyszone) muszą:

 • instytucjami szkolnictwa wyższego prowadzącymi szkolenia podstawowe lub szkolenia w trakcie pracy dla nauczycieli szkół lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), posiadającymi ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego albo lub                                                                                                             
 • instytucjami/agencjami kształcenia nauczycieli prowadzącymi szkolenia podstawowe lub szkolenia w trakcie pracy dla nauczycieli szkół lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4).

Wnioskodawcy muszą być ustanowione w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczego wnioskodawcę.

Położenie geograficzne (Miejsce działań)

Wnioski muszą dotyczyć działań odbywających się w krajach uprawnionych (zob. część A niniejszego przewodnika)

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu powinien zwykle wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany umowy o udzielenie dotacji).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2024-OFET-TT

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 1 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Jak należy złożyć wniosek?

W celu uzyskania informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 25 punktów)

We wniosku należy wykazać adekwatność z punktu widzenia celów tej akcji; adekwatność będzie oceniana z uwzględnieniem między innymi:

 • uwzględnienie studiów dotyczących UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • umożliwienie nauczycielom w szkołach rozwijania nowych umiejętności;
 • przyczynianie się do lepszego zrozumienia UE i jej funkcjonowania;
 • umożliwienie nauczycielom wprowadzania treści unijnych do swoich zajęć.

Zakres, w jakim wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

 • Zakres, w jakim wniosek odnosi się do priorytetowych grup docelowych:
  • szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4);
  • nauczyciele;

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz metodyki. 
 • Zakres, w jakim program prac:
  • przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
  • pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach;
  • obejmuje wsparcie dla uczestników (np. zwrot kosztów podróży i utrzymania, zapewnienie podręczników i innych specjalnych narzędzi, zwolnienie z opłat).
 • Zakres, w jakim zasoby przydzielone do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Strategia monitorowania i oceny.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik 25 punktów)

 • Poziom kompetencji i wartość dodana zespołu:
 • Zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej kluczowych pracowników zaangażowanych w realizację przewidzianych działań (zarówno w dziedzinach naukowych, jak i nienaukowych, w zależności od sytuacji): 
  • związanych ze studiami dotyczącymi Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
  • związanych z określonym tematem wskazanym we wniosku.

Wpływ (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Oczekiwany wpływ szkolenia nauczycieli i długotrwały wpływ:
  • na szkoły i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4):
  • większa zdolność nauczania w zakresie zagadnień związanych z UE;
  • ulepszone lub innowacyjne treści, opracowywanie nowych sposobów włączenia tematów związanych z UE do programów nauczania;
  • na instytucje organizujące zajęcia:
  • zacieśniona współpraca i zdolność do nawiązywania kontaktów z partnerami;
  • liczba i poziom proponowanych szkoleń oraz potencjalna liczba beneficjentów;
  • większe środki finansowe na wzmocnienie bardziej ukierunkowanych działań szkoleniowych w ramach instytucji.
 • na nauczycieli korzystających z działania „Jean Monnet”:
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie treści unijnych w ramach prowadzonych przez nich zajęć.
 • Upowszechnianie i komunikacja:
  • Adekwatność i jakość działań mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”:
  • podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
  • docieranie do grup spoza bezpośredniej grupy docelowej;
  • zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców;Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 15 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Oczekiwany wpływ

Oczekuje się, że szkolenie/kształcenie nauczycieli „Jean Monnet” przyniesie pozytywne i długotrwałe skutki zarówno dla instytucji prowadzących wstępne szkolenia lub szkolenia nauczycieli w trakcie pracy, jak i dla uczestników ich zajęć.

Wpływ szkolenia/kształcenia nauczycieli „Jean Monnet” mierzy się za pomocą wskaźników ilościowych i jakościowych (zob. tabela poniżej), powiązanych z celami akcji opisanymi w części wprowadzającej pt. „Cele akcji”.

Zachęca się wnioskodawców do używania w swoich wnioskach następujących wskaźników oraz do ustalania za ich pomocą wartości docelowych:

Cele

umożliwienie szkołom i organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) zwiększania wiedzy o UE wśród kadry dydaktycznej;

Wskaźnik

Liczba klas i studentów objętych akcją (w podziale na płeć).

Cele

oferowanie usystematyzowanych propozycji szkoleń na temat zagadnień związanych z UE dla szkół i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, dostarczanie treści i metodyki dla nauczycieli nauczających na różnych poziomach, pochodzących z różnych środowisk i o różnych poziomach doświadczenia;

Wskaźnik

Liczba nauczycieli objętych akcją (w podziale na płeć).

Cele

prowadzenie specjalnych indywidualnych lub grupowych kursów szkoleniowych (modułowych, stacjonarnych, mieszanych lub internetowych) dla nauczycieli zainteresowanych UE i pragnących włączyć zagadnienia związane z UE do swojej codziennej pracy;

Wskaźnik

Liczba nauczycieli objętych akcją (w podziale na płeć).

Cele

wzmocnienie pewności nauczycieli w zakresie wprowadzania UE do swojej codziennej pracy.

Wskaźnik

Procentowy wskaźnik skuteczności uzyskany podczas oceny wiedzy o UE.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Kwota ta zostanie ustalona przez organ przyznający dofinansowanie na podstawie szacunkowego budżetu projektu, wyników oceny, stopy finansowania wynoszącej 80% i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu do składania wniosków.

Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 300 000 EUR.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 • wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 • wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 • koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny. Do łącznych szacunkowych kosztów kwalifikowalnych określonych po dokonaniu oceny stosuje się stopę współfinansowania w wysokości 80%.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich w formie dofinansowania lub nagród jest dozwolone.

Koszty pracy wolontariuszy są dozwolone. Powinny mieć one formę kosztów jednostkowych określonych w decyzji Komisji w sprawie kosztów jednostkowych pracy wolontariuszy1 .

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

Tagged in:  Jean Monnet Mobilność kadry nauczycielskiej Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego