Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Inizjattivi għall-apprendiment dwar l-UE f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ

L-inizjattivi għall-Apprendiment dwar l-UE se jappoġġaw lill-iskejjel u lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ Vokazzjonali (VETs), ISCED 1 – 4, u b’hekk jippermettulhom jipprovdu kontenut speċifiku dwar suġġetti bbażati fl-UE (id-demokrazija, l-istorja tal-UE, kif taħdem l-UE, id-diversità kulturali – fost oħrajn). L-attivitajiet għandhom jiġu mgħallma matul is-sena skolastika u jistgħu jinkludu ġimgħat tal-proġett, żjarat ta’ studju, u attivitajiet immersivi oħrajn.

L-attivitajiet se jiġu offruti mill-iskejjel u mill-VETs (ISCED 1 – 4). Dawn jistgħu jfasslu u jwasslu kontenut dwar kwistjonijiet tal-UE u joħolqu esperjenzi ta’ apprendiment huma stess jew bl-appoġġ ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jew ta’ organizzazzjonijiet rilevanti oħrajn (NGOs, Assoċjazzjonijiet, eċċ.). L-attivitajiet organizzati taħt din it-taqsima se jagħtu spinta lill-apprendiment dwar l-Unjoni Ewropea b’modi li jispiraw. Dawn se jgħinu lill-istudenti jsaħħu s-sens ta’ appartenenza tagħhom mal-UE, l-impatt li għandha fuq ħajjithom u l-fehim tagħhom dwar il-mekkaniżmi u l-politiki tal-UE.

Objettivi tal-azzjoni

L-Inizjattivi Jean Monnet għall-Apprendiment dwar l-UE se jrawmu l-introduzzjoni ta’ perspettiva tal-Unjoni Ewropea fil-kultura edukattiva tal-iskejjel u l-VETs (ISCED 1-4) u se jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-identità Ewropea u ċ-ċittadinanza attiva fost l-istudenti u l-għalliema.  

B’mod partikolari, l-objettivi ewlenin huma:

 • numru akbar ta’ skejjel u VETs (ISCED 1-4) li jgħallmu kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea mill-Istat Membru tal-UE jew il-pajjiż terz assoċjat mal-Programm;
 • numru akbar ta’ klassijiet fl-iskejjel u fil-VETs (ISCED 1-4) involuti fl-esperjenzi ta’ apprendiment dwar suġġetti tal-Unjoni Ewropea;
 • numru akbar ta’ oqsma ta’ suġġett ewlenin, jew attivitajiet ekstrakurrikulari, fejn l-UE qiegħda tiġi mgħallma fl-iskejjel u fil-VETs (ISCED 1-4) għal kull Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm;
 • numru akbar ta’ għalliema sabiex jinvolvu ruħhom fit-titjib tal-litteriżmu dwar l-UE;
 • titjib fil-kwalità ta’ metodi innovattivi ta’ tagħlim u apprendiment tal-UE, b’attenzjoni partikolari għall-prijoritajiet tal-UE;
 • riżultati mtejba tal-apprendiment dwar l-UE ta’ studenti li jkunu mgħammra aħjar b’għarfien u fehim tal-UE, l-istorja, il-valuri, l-objettivi tagħha kif ukoll l-istituzzjonijiet, il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet li jinfluwenzaw il-ħajja ta’ kuljum taż-żgħażagħ Ewropej u ċittadinanza attiva mtejba fost l-istudenti u l-għalliema.

Stabbiliment ta’ proġett

L-inizjattivi Jean Monnet għall-Apprendiment dwar l-UE huma speċifikament immirati lejn l-iskejjel u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VETs) (ISCED 1 – 4).

L-inizjattivi għall-Apprendiment dwar l-UE Jean Monnet iridu jirrispettaw waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • it-tagħlim dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea inkorporati uffiċjalment fil-kurrikuli (it-tagħlim f’suġġett eżistenti wieħed jew aktar);
 • esperjenzi ta’ apprendiment fuq is-suġġetti dwar l-Unjoni Ewropea li jikkomplementaw korsijiet diġà eżistenti: l-apprendiment kollaborattiv, it-tagħlim konġunt, fost suġġetti oħra;
 • seminars ekstrakurrikulari, żjarat ta’ studju, tipi oħrajn ta’ esperjenzi tal-UE li jinvolvu organizzazzjonijiet oħrajn.

Għall-fini tal-azzjoni, siegħa ta’ tagħlim tinftiehem bħala siegħa ta’ esperjenza ta’ apprendiment fil-kuntest tal-attivitajiet tal-iskola jew tal-VET. Dan jista’ jkun apprendiment fil-klassi jew mhux fil-klassi (jiġifieri workshops, laqgħat ma’ esperti, żjarat ta’ studju) iżda jeħtieġ li jkun marbut ma’ eżiti konkreti ta’ apprendiment u ma’ studji tal-UE/valuri tal-UE.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għall-inizjattivi Jean Monnet għall-apprendiment dwar l-UE?

Kriterji tal-eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli (Min jista’ japplika?)

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti (benefiċjarji u entitajiet affiljati, jekk applikabbli) jridu jkunu:

 • skola jew istituzzjoni tal-edukazzjoni u tat-taħriġ vokazzjonali (VET) (ISCED 1 - 4);
 • stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Huma permessi biss applikazzjonijiet minn applikanti uniċi.       

Attivitajiet eliġibbli

Inizjattiva Jean Monnet għall-Apprendiment dwar l-UE trid tiġi implimentata għal minimu ta’ 40 siegħa tagħlim għal kull sena skolastika għal tliet snin konsekuttivi b’rabta ma’ suġġetti bbażati fl-UE.

Durata tal-proġett

Normalment il-proġetti idumu 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda tal-ftehim ta’ għotja).

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA)

ID tas-Sejħa: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-1 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Kif napplika?

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji għall-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett - (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Il-proposta trid turi r-rilevanza meta mqabbla mal-objettivi ta’ din l-azzjoni u fost l-oħrajn, se titqies ir-rilevanza, permezz ta’:

 • it-tip u n-numru ta’ suġġetti tal-UE proposti għall-proġett
 • l-innovazzjoni u l-kreattività fil-proposta
 • l-użu ta’ metodoloġija diġitali – fejn possibbli
 • il-metodoloġiji ġodda ta’ tagħlim u apprendiment biex is-suġġetti tal-Unjoni Ewropea jsiru aktar attraenti u mfassla apposta għall-ħtiġijiet tal-istudenti

Il-proposta hija rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett - (massimu ta’ 25 punt)

F’termini ta’ kwalità, il-proposta għandha turi:

 • il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta
 • il-metodoloġiji tat-tagħlim użati, inklużi l-lekċers fi gruppi, is-seminars, it-tutorials, l-apprendiment mill-bogħod iżda mhux l-istruzzjoni individwali
 • evidenza taċ-ċarezza u s-sustanza tal-programm ta’ ħidma propost, fil-fażijiet kollha tiegħu (tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni u segwitu)

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni - (massimu ta’ 25 punt)

Il-proposta tal-proġett għandha tipprovdi:

 • evidenza ta’ impenn ċar tal-ġestjoni tal-iskejjel/tal-VET
 • evidenza ta’ impenn ċar b’appoġġ għall-għalliema fit-tħejjija tal-kontenut kif ukoll fl-attivitajiet ta’ tagħlim tagħhom
 • evidenza  tal-monitoraġġ tal-attivitajiet u l-viżibbiltà tar-riżultati miksuba mill-persunal involut f’din l-inizjattiva
 • evidenza tal-involviment tal-persunal bil-ħiliet pedagoġiċi rilevanti

Impatt (massimu ta’ 25 punt)

Il-proposta tal-proġett għandha tipprovdi:

 • evidenza ta’ miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji jkunu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett
 • deskrizzjoni ċara tal-istrateġija ta’ tixrid fi ħdan l-istituzzjoni u lil hinn minnha
 • spjegazzjoni tal-impatt mistenni fuq l-iskejjel u l-VETs (ISCED 1 – 4), fuq l-istudenti tal-iskola, l-istudenti u l-għalliema li jibbenefikaw mill-attivitajiet

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 70 punt. Barra minn hekk, iridu jiksbu mill-inqas 15-il punt f’kull waħda mill-kategoriji ta’ kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq.

Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “Rilevanza”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità se tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Impatt”.

Jekk dan ma jippermettix li tiġi ddeterminata l-prijorità, tista’ ssir prijoritizzazzjoni ulterjuri billi jitqies il-portafoll tal-proġett ġenerali u l-ħolqien ta’ sinerġiji pożittivi bejn il-proġetti, jew fatturi oħrajn relatati mal-objettivi tas-sejħa. Dawn il-fatturi se jiġu ddokumentati fir-rapport tal-bord.

Impatt mistenni

L-Inizjattivi għall-Apprendiment tal-UE Jean Monnet huma mistennija li jġibu effetti pożittivi u fit-tul kemm għall-iskejjel kif ukoll għall-fornituri tal-VET u għall-parteċipanti fl-attivitajiet tagħhom, b’mod partikolari l-għalliema u l-istudenti.

L-impatt tal-Inizjattivi għall-Apprendiment tal-UE Jean Monnet jitkejjel permezz ta’ indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi (ara t-tabella ta’ hawn taħt), marbuta mal-objettivi tal-Azzjoni li huma deskritti fit-taqsima introduttorja, “Objettivi tal-Azzjoni”.

L-applikanti huma mħeġġa jużaw l-indikaturi li ġejjin fl-applikazzjonijiet tagħhom, u jistabbilixxu l-valuri fil-mira tagħhom:

Objettivi

Numru akbar ta’ klassijiet fl-iskejjel u fil-VETs (ISCED 1-4) involuti fl-esperjenzi ta’ apprendiment dwar suġġetti tal-Unjoni Ewropea.

Indikaturi

Numru ta’ klassijiet u studenti involuti fl-Azzjoni (diżaggregati skont il-ġeneru).

Objettivi

Numru akbar ta’ oqsma ta’ suġġett ewlenin, jew attivitajiet ekstrakurrikulari, fejn l-UE qiegħda tiġi mgħallma fl-iskejjel u fil-VETs (ISCED 1-4) għal kull Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Indikaturi

Numru u t-tip ta’ oqsma u avvenimenti tas-suġġett li fihom qed tiġi mgħallma l-UE.

Objettivi

Numru akbar ta’ għalliema sabiex jinvolvu ruħhom fit-titjib tal-litteriżmu dwar l-UE.

Indikaturi

Numru ta’ għalliema involuti fl-Azzjoni (diżaggregati skont il-ġeneru).

Objettivi

Titjib fil-kwalità ta’ metodi innovattivi ta’ tagħlim u apprendiment tal-UE, b’attenzjoni partikolari għall-prijoritajiet tal-UE.

Indikaturi

Numru ta’ proġetti li jinkorporaw metodi innovattivi.

Objettivi

Riżultati tal-apprendiment dwar l-UE mtejba ta’ studenti li jkunu mgħammra aħjar b’għarfien u fehim tal-UE, l-istorja, il-valuri, l-objettivi tagħha kif ukoll l-istituzzjonijiet, il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet li jinfluwenzaw il-ħajja ta’ kuljum taż-żgħażagħ Ewropej.

Indikaturi

Perċentwal tar-rata ta’ suċċess fit-test tal-apprendiment dwar l-UE.

(diżaggregat skont il-ġeneru)

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. Din l-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba ta’ objettivi li jistgħu jitkejlu.

L-għotja massima tal-UE għal kull proġett hija ta’ EUR 35,000.

Il-kontribuzzjonijiet ta’ somma f’daqqa se jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħrajn (tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni, traduzzjoni).

L-applikanti jeħtiġilhom jitolbu l-ammont predefinit tas-somma waħda f’daqqa indikata, li tikkorrispondi għall-pajjiż, kif indikat fit-tabella ta’ hawn taħt. Innota li s-somma f’daqqa għal kull pajjiż tirrifletti n-numru totali ta’ sigħat ta’ tagħlim fuq perjodu ta’ tliet snin. L-ammonti fit-tabella jirrappreżentaw il-kontribuzzjoni finali tal-UE b’rata ta’ kofinanzjament ta’ 80 %.

Inizjattivi għall-Apprendiment dwar l-UE

Pajjiżi/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (minimu ta’ 40 siegħa/sena) 120-150 siegħa ta’ tagħlim 151-180 siegħa ta’ tagħlim 181-210 
sigħat ta’ tagħlim
211 - 240 siegħa ta’ tagħlim ≥241 
siegħa ta’ tagħlim
Il-Bulgarija, ir-Rumanija, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Liechtenstein, is-Serbja 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
It-Turkija, il-Kroazja, il-Latvja 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
L-Ungerija, il-Polonja, il-Litwanja, iċ-Ċekja, l-Estonja, is-Slovakkja 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
Il-Portugall, il-Greċja, is-Slovenja, Malta 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
Ċipru, l-Iżlanda, Spanja, l-Italja 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
L-Irlanda, Franza, il-Finlandja 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR

Il-Belġju, id-Danimarka,il-Ġermanja,il-Lussemburgu, in-Netherlands,l-Awstrija,l-Iżvezja,in-Norveġja

30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet