Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Inizjattivi ta’ apprendiment dwar l-ue f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ

L-inizjattivi ta’ apprendiment dwar l-ue se jappoġġaw lill-iskejjel u lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ Vokazzjonali (VETs), ISCED 1 – 4, li jippermettilhom jipprovdu kontenut speċifiku dwar suġġetti bbażati fl-UE (id-demokrazija, l-istorja tal-UE, kif taħdem l-UE, id-diversità kulturali – fost oħra). L-attivitajiet għandhom jiġu mgħallma matul is-sena skolastika u jistgħu jinkludu ġimgħat tal-proġett, żjarat ta’ studju, u attivitajiet immersivi oħra.

L-attivitajiet se jiġu offruti mill-iskejjel u mill-VETs (ISCED 1 – 4). Dawn jistgħu jfasslu u jwasslu kontenut dwar kwistjonijiet tal-UE u joħolqu esperjenzi ta’ apprendiment huma stess jew bl-appoġġ ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jew ta’ organizzazzjonijiet rilevanti oħra (NGOs, Assoċjazzjonijiet, eċċ.). L-attivitajiet organizzati taħt din it-taqsima se jagħtu spinta lill-apprendiment dwar l-Unjoni Ewropea b’modi li jispiraw. Dawn se jgħinu lill-istudenti jsaħħu s-sens ta’ appartenenza tagħhom mal-UE, l-impatt li għandha fuq ħajjithom u l-fehim tagħhom dwar il-mekkaniżmi u l-politiki tal-UE.

Objettivi tal-azzjoni

L-Azzjoni Jean Monnet“Inizjattivi għall-Apprendiment dwar l-UE”  se trawwem l-introduzzjoni ta’ perspettiva tal-Unjoni Ewropea fil-kultura edukattiva tal-iskejjel u l-VETs (ISCED 1-4) u se tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-identità Ewropea u ċ-ċittadinanza attiva fost l-istudenti u l-għalliema.  

 • Biex jagħtu lill-għalliema s-setgħa li jgħallmu dwar l-UE permezz ta’ metodi ta’ involviment u li jġibu fatti u għarfien dwar l-Unjoni Ewropea lill-istudenti tagħhom;
 • Biex itejbu l-eżiti tal-apprendiment dwar kwistjonijiet tal-UE;
 • Biex isaħħu l-litteriżmu tal-UE fl-iskejjel (ISCED 1-4);
 • Biex joħolqu interess fl-Unjoni Ewropea u jikkostitwixxu bażi għat-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tal-istudenti tal-iskola fil-proċess demokratiku u jħalluhom mgħammra aħjar biex isiru ċittadini attivi.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għall-azzjoni Jean Monnet Inizjattivi għall-apprendiment dwar L-UE?

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Skola waħda jew istituzzjoni waħda tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET)

ISCED 1-4 stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Durata tal-proġett

Tliet snin

L-Azzjoni Jean Monnet “Inizjattiva għall-apprendiment dwar l-UE”  trid tiġi implimentata għal minimu ta’ 40 siegħa għal kull sena skolastika għal tliet snin konsekuttivi b’rabta ma’ suġġetti bbażati fl-UE

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA)

ID tas-sejħa: ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-1 ta’ marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Stabbiliment ta’ proġett

L-Azzjoni Jean Monnet “iInizjattivi għall-Apprendiment dwar l-UE” timmira speċifikament lejn l-iskejjel u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VETs) (ISCED 1 – 4). L-Azzjoni Jean Monnet“Inizjattivi għall-Apprendiment dwar l-UE”  jeħtieġ tirrispetta waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • it-tagħlim dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea inkorporati uffiċjalment fil-kurrikuli (it-tagħlim f’suġġett eżistenti wieħed jew aktar)
 • esperjenzi ta’ apprendiment dwar suġġetti tal-Unjoni Ewropea li jikkomplementaw korsijiet diġà eżistenti: apprendiment kollaborattiv, kotagħlim, fost suġġetti oħra
 • seminars ekstrakurrikulari, żjarat ta’ studju, tipi oħra ta’ esperjenzi tal-UE li jinvolvu organizzazzjonijiet oħra

Għall-fini tal-azzjoni, siegħa ta’ tagħlim tinftiehem bħala siegħa ta’ esperjenza ta’ apprendiment fil-kuntest tal-attivitajiet tal-iskola jew tal-VET. Dan jista’ jkun tagħlim fil-klassi jew mhux fil-klassi (jiġifieri workshops, laqgħat ma’ esperti, żjarat ta’ studju) iżda jeħtieġ li jkun marbut ma’ eżiti konkreti ta’ apprendiment u ma’ studji tal-UE / tal-valuri tal-UE.

Impatt mistenni

Kwantitattiv

 • għadd akbar ta’ skejjel u VETs (ISCED 1 – 4) li jgħallmu kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea skont l-Istat Membru tal-UE jew il-pajjiż terz assoċjat mal-Programm.
 • għadd akbar ta’ klassijiet fl-iskejjel u fil-VETs (ISCED 1 – 4) involuti fl-esperjenzi ta’ apprendiment dwar suġġetti tal-Unjoni Ewropea
 • għadd akbar ta’ oqsma ta’ suġġett ewlenin, jew attivitajiet ekstrakurrikulari, fejn l-UE qed tiġi mgħallma fl-iskejjel u fil-VETs (ISCED 1-4) għal kull Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm.
 • għadd akbar ta’ għalliema biex jinvolvu ruħhom fit-titjib tal-litteriżmu dwar l-UE

Kwalitattiv

Fir-rigward tal-parteċipanti direttament involuti fl-azzjonijiet, l-Azzjoni Jean Monnet “Inizjattivi għall-Apprendiment dwar l-UE” se tipproduċi effetti pożittivi u fit-tul fuq l-iskejjel u l-VETs (ISCED 1 –4) għall-istudenti u l-għalliema, inkluż permezz ta’:

 • titjib fil-kwalità ta’ metodi innovattivi ta’ tagħlim u apprendiment tal-UE, b’attenzjoni partikolari għall-prijoritajiet tal-UE1
 • żieda fl-opportunitajiet għall-persunal tat-tagħlim f’termini ta’ żvilupp professjonali
 • riżultati mtejba tal-apprendiment dwar l-UE ta’ studenti li jkunu mgħammra aħjar b’għarfien u fehim tal-UE, l-istorja, il-valuri, l-objettivi tagħha kif ukoll l-istituzzjonijiet, il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet li jinfluwenzaw il-ħajja ta’ kuljum taż-żgħażagħ Ewropej
 • ħsieb kritiku msaħħaħ dwar l-UE permezz tat-twassil ta’ fatti u għarfien f’sitwazzjonijiet ta’ klassi u attivitajiet oħra tal-iskola bħal żjarat ta’ studju, skambji, proġetti, biex tintwera l-importanza taċ-ċittadinanza u d-drittijiet tal-UE

Fir-rigward tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, l-l-azzjoni jean monnet “iInizjattivi għall-apprendiment dwar l-UE” se ttejjeb dinamika ġdida u:

 • żżid u tissistematizza l-kapaċità tagħha li tgħallem dwar suġġetti tal-Unjoni Ewropea b’approċċ multidixxiplinarju
 • tattira aktar għalliema u studenti ġodda interessati li jiksbu fatti u għarfien dwar l-UE

Kriterji għall-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin (jekk jogħġbok irrispetta l-istruttura tal-punti għal kull wieħed mill-kriterji):

Rilevanza tal-proġett (Punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Il-proposta trid turi r-rilevanza meta mqabbla mal-objettivi ta’ din l-azzjoni u fost l-oħrajn, se titqies ir-rilevanza, permezz ta’:

 • it-tip u l-għadd ta’ suġġetti tal-UE proposti għall-proġett
 • l-innovazzjoni u l-kreattività fil-proposta
 • l-użu ta’ metodoloġija diġitali – fejn possibbli
 • il-metodoloġiji ġodda ta’ tagħlim u apprendiment sabiex is-suġġetti tal-Unjoni Ewropea jsiru aktar attraenti u mfassla apposta għall-ħtiġijiet tal-istudenti tal-iskola u tal-istudenti

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)

F’termini ta’ kwalità, il-proposta għandha turi:

 • Il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta
 • il-metodoloġiji tat-tagħlim użati, inklużi l-lezzjonijiet tal-gruppi, is-seminars, it-tutorials, l-apprendiment mill-bogħod iżda mhux l-istruzzjoni individwali
 • evidenza taċ-ċarezza u s-sustanza tal-programm ta’ ħidma propost, fil-fażijiet kollha tiegħu (tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni u segwitu).

Kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (massimu ta’ 25 punt)

Il-proposta tal-proġett għandha tipprovdi:

 • evidenza ta’ impenn ċar tal-ġestjoni tal-iskejjel / tal-VET
 • evidenza ta’ impenn ċar b’appoġġ għall-għalliema fit-tħejjija tal-kontenut kif ukoll fl-attivitajiet ta’ tagħlim tagħhom
 • evidenza tal- monitoraġġ tal-attivitajiet u l-viżibbiltà tar-riżultati miksuba mill-persunal involut f’din l-inizjattiva
 • evidenza tal-involviment tal-persunal bil-ħiliet pedagoġiċi rilevanti

Impatt, tixrid u sostenibbiltà (Massimu ta’ 25 punt)

Il-proposta tal-proġett għandha tipprovdi:

 • evidenza ta’ miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji se jiġu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett
 • deskrizzjoni ċara tal-istrateġija ta’ tixrid fi ħdan l-istituzzjoni u lil hinn minnha
 • spjegazzjoni tal-impatt mistenni fuq l-iskejjel u l-VETs (ISCED 1 – 4), fuq l-istudenti tal-iskola, l-istudenti u l-għalliema li jibbenefikaw mill-attivitajiet

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 70 punt u mill-inqas 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. Din l-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba ta’ objettivi li jistgħu jitkejlu. L-għotja massima tal-UE għal kull proġett hija ta’ EUR 30,000.

Il-kontribuzzjonijiet f’somma f’daqqa se jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni, traduzzjoni).

L-applikanti jridu jitolbu l-ammont predefinit tas-somma f’daqqa waħda indikata, li tikkorrispondi għall-pajjiż, kif indikat fit-tabella ta’ hawn taħt. Innota li s-somma f’daqqa għal kull pajjiż tirrifletti l-għadd totali ta’ sigħat ta’ tagħlim fuq perjodu ta’ 3 snin. L-ammonti fit-tabella jirrappreżentaw il-kontribuzzjoni finali tal-UE b’rata ta’ kofinanzjament ta’ 80 %. 

Pajjiżi/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (min 40h/sena)

120-150 siegħa ta’ tagħlim

151-180 siegħa ta’ tagħlim

180-210    sigħat ta’ tagħlim

211 - 240 siegħa ta’ tagħlim

≥241    sigħat ta’ tagħlim

Il-Bulgarija, ir-Rumanija, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Liechtenstein, is-Serbja

EUR 10.250

EUR 12.500

EUR 14.750

EUR 17.000

EUR 19.250

It-Turkija, il-Kroazja, il-Latvja

EUR 12.000

EUR 14.750

EUR 17.500

EUR 20.000

EUR 22.750

L-Ungerija, il-Polonja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, is-Slovakkja

EUR 13.500

EUR 16.500

EUR 19.750

EUR 22.750

EUR 26.000

Il-Portugall, il-Greċja, is-Slovenja, Malta

EUR 17.000

EUR 20.500

EUR 24.000

EUR 27.750

EUR 30.000

Ċipru, l-Iżlanda, Spanja, l-Italja

EUR 19.750

EUR 24.500

EUR 29.000

EUR 30.000

EUR 30.000

L-Irlanda, Franza, il-Finlandja

EUR 23.250

EUR 28.500

EUR 30.000

EUR 30.000

EUR 30.000

Il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, in-Norveġja

EUR 25.000

EUR 30.000

EUR 30.000

EUR 30.000

EUR 30.000

Tagged in:  Jean Monnet