Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Azzjonijiet Jean Monnet fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

L-Azzjonijiet Jean Monnet fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja jappoġġaw it-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja.

L-istudji tal-Unjoni Ewropea jirreferu għat-tagħlim, għall-apprendiment u għar-riċerka dwar l-Unjoni Ewropea, l-istorja, l-għanijiet, l-istrutturi, il-funzjonijiet u/jew il-politiki tagħha.

Billi jiffokaw fuq id-dimensjoni tal-Unjoni Ewropea, l-attivitajiet Jean Monnet għandhom jippromwovu ċittadinanza Ewropea attiva u l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, tal-libertà, tad-demokrazija, tal-ugwaljanza, tal-istat tad-dritt u tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti minn minoranzi (l-Artikolu 2tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea).

Fil-każ tal-politiki tal-Unjoni Ewropea, l-azzjonijiet Jean Monnet iridu jikkontribwixxu għat-tixrid tal-għarfien dwar kif dawn il-politiki jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini fl-UE u/jew barra mill-pajjiż, u/jew kif jistgħu jinfluwenzaw is-sistema tat-tfassil tal-politika, f’oqsma simili, jew fil-livell tal-Istati Membri jew barra mill-pajjiż f’livell nazzjonali, reġjonali jew globali. Għandha tintwera rabta ċara ħafna bejn is-suġġett tal-proposta u l-politika tal-UE u/jew is-suġġett tal-UE li tirreferi għalih.   

L-azzjonijiet Jean Monnet ifittxu wkoll li jiffunzjonaw bħala vettur tad-diplomazija pubblika lejn pajjiżi terzi, jippromwovu l-valuri tal-UE u jtejbu l-viżibbiltà ta’ dak li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u ta’ dak li għandha l-għan li tikseb.

L-objettivi u l-kriterji li għandhom japplikaw għat-tagħlim u r-riċerka huma deskritti hawn taħt.

Tagħlim u riċerka

Objettivi tal-azzjonijiet

L-azzjonijiet tat-“Tagħlim u Riċerka” Jean Monnet se:

 • jippromwovu l-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja u jiffaċilitaw l-iżvilupp tal-karriera dwar l-istudji tal-UE għall-ġenerazzjoni li jmiss.
 • irawwmu djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali, reġjonali, statali u tal-UE, uffiċjali pubbliċi, atturi tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media.
 • jiġġeneraw għarfien u ideat b’appoġġ għat-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE fl-Ewropa u f’dinja globalizzata.
 • jilħqu pubbliku usa’ u jxerrdu l-għarfien dwar l-UE lis-soċjetà ġenerali (lil hinn mid-dinja akkademika u l-udjenzi speċjalizzati) u jressqu l-UE eqreb lejn il-pubbliku.
 • jagħmlu sforz sabiex jiffunzjonaw bħala vettur għad-diplomazija pubblika lejn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, jippromwovu l-valuri tal-UE u jtejbu l-viżibbiltà ta’ dak li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u ta’ dak li għandha l-għan li tikseb.

Stabbiliment ta’ proġett

It-“Tagħlim u Riċerka” Jean Monnet irid jieħu waħda mill-forom li ġejjin: Moduli, Presidenzi u Ċentri ta’ Eċċellenza

 • Il-Moduli huma programmi jew korsijiet ta’ tagħlim qosra fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja. Kull Modulu huwa twil minimu ta’ 40 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika għal durata ta’ tliet snin. Il-moduli jistgħu jikkonċentraw fuq dixxiplina partikolari fl-istudji Ewropej jew ikunu multidixxiplinari fl-approċċ u għalhekk isejjħu għall-kontribut akkademiku ta’ diversi professuri u esperti. Dawn jistgħu jieħdu wkoll il-forma ta’ programmi qosra speċjalizzati jew tas-sajf.
 • Il-Katedri huma pożizzjonijiet ta’ għalliema bi speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt hawn fuq) għal professuri tal-università għal durata ta’ tliet snin. Il-Katedra Jean Monnet tinżamm minn professur wieħed biss, li jipprovdi l-minimu ta’ 90 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika. Il-President jista’ wkoll ikollu tim biex jappoġġa u jsaħħaħ l-attivitajiet tal-President, inkluż l-għoti ta’ sigħat ta’ tagħlim addizzjonali.
 • Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet huma punti fokali ta’ kompetenza u għarfien dwar is-suġġetti tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jiġbru l-għarfien espert u l-kompetenzi ta’ esperti ta’ livell għoli bil-għan li jiżviluppaw sinerġiji bejn id-diversi dixxiplini u riżorsi fl-istudji Ewropej (kif deskritt hawn fuq), kif ukoll li joħolqu attivitajiet tranżnazzjonali konġunti, u jiżguraw ukoll il-ftuħ tas-soċjetà ċivili. Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet għandhom rwol ewlieni fl-ilħuq tal-istudenti minn fakultajiet li normalment ma jittrattawx il-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk li jfasslu l-politika, l-impjegati taċ-ċivil, is-soċjetà ċivili organizzata u l-pubbliku inġenerali.

Il-benefiċjarji Jean Monnet (il-moduli u d-detenturi tal-Katedra kif ukoll il-parteċipanti taċ-Ċentru ta’ eċċellenza) huma mitluba jorganizzaw attivitajiet u avvenimenti li għandhom jiżguraw ftuħ għal dawk li jfasslu l-politika, l-impjegati taċ-ċivil, is-soċjetà ċivili u l-pubbliku inġenerali.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għall-azzjoni tat-tagħlim u r-riċerka Jean Monnet?

Kriterji tal-eliġibbiltà

Il-kriterji tal-eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għall-Moduli Jean Monnet:

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli (Min jista’ japplika?)

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti (benefiċjarji u entitajiet affiljati, jekk applikabbli) jridu jkunu:

 • istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja (HEI);
 • stabbiliti fi Stat Membru tal-UE, jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm,

Il-HEIs stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm irid ikollhom ECHE valida. (Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja).                                                       

Huma permessi biss applikazzjonijiet minn applikanti uniċi.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) u mill-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) ma humiex eliġibbli biex jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Attivitajiet eliġibbli

Modulu Jean Monnet għandu jiġi mgħallem għal minimu ta’ 40 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt hawn fuq)

Is-sigħat ta’ tagħlim jitqiesu li jinkludu s-sigħat ta’ kuntatt dirett fil-kuntest tal-lekċers tal-grupp, is-seminars, it-tutorials u jistgħu jinkludu kwalunkwe waħda minn dawn imsemmija f’forma ta’ apprendiment mill-bogħod, iżda ma jinkludux struzzjoni u/jew superviżjoni individwali. Għall-Moduli, il-korsijiet tas-sajf huma eliġibbli.

Post ġeografiku (Post tal-attivitajiet)

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiżi eliġibbli (ara l-Parti A ta’ din il-Gwida)

Durata tal-proġett

Normalment il-proġetti idumu 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda tal-ftehim ta’ għotja).

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-Sejħa: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-1 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Kif napplika?

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Il-kriterji tal-eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għall-Katedri Jean Monnet:

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli (Min jista’ japplika?)

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti (benefiċjarji u entitajiet affiljati, jekk applikabbli) jridu jkunu:

 • Istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja (HEI)
 • stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.

Il-HEIs stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm irid ikollhom ECHE valida.

Huma permessi biss applikazzjonijiet minn applikanti uniċi.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) u mill-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) ma humiex eliġibbli biex jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Attivitajiet eliġibbli

Katedra Jean Monnet trid tiġi mgħallma għal minimu ta’ 90 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-Gwida tal-Programm) fl-Istituzzjoni applikanti tal-Edukazzjoni Għolja mid-detentur tal-Katedra, li jeħtieġlu jkun membru permanenti tal-persunal fl-istituzzjoni applikanti.

Is-sigħat ta’ tagħlim jitqiesu li jinkludu s-sigħat ta’ kuntatt dirett fil-kuntest tal-lekċers tal-grupp, is-seminars, it-tutorials u jistgħu jinkludu kwalunkwe waħda minn dawn imsemmija f’forma ta’ apprendiment mill-bogħod, iżda ma jinkludux struzzjoni u/jew superviżjoni individwali. Il-korsijiet tas-sajf ma humiex eliġibbli

Post ġeografiku (Post tal-attivitajiet)

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiżi eliġibbli (ara l-Parti A ta’ din il-Gwida)

Durata tal-proġett

Normalment il-proġetti idumu 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu debitament iġġustifikati u permezz ta’ emenda tal-ftehim ta’ għotja)

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-Sejħa:  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-1 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Kif napplika?

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Il-kriterji tal-eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għaċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet:

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli (Min jista’ japplika?)

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti (benefiċjarji u entitajiet affiljati, jekk applikabbli) jridu jkunu:

 • istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja (HEI)
 • stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.

HEIs stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm irid ikollhom ECHE valida 

Ċentru ta’ Eċċellenza Jean Monnet wieħed biss se jkun appoġġat fl-istess ħin fi kwalunkwe HEI parteċipanti.                                                                                                                      

Huma permessi biss applikazzjonijiet minn applikanti uniċi.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) u mill-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) ma humiex eliġibbli biex jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Post ġeografiku (Post tal-attivitajiet)

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiżi eliġibbli (ara l-Parti A tal-Gwida)

Durata tal-proġett

Normalment il-proġetti jdumu 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu debitament iġġustifikati u permezz ta’ emenda tal-ftehim ta’ għotja).

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-Sejħa: ERASMUS-JMO-2024-COE

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-1 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Kif napplika?

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji għall-għoti

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għall- Moduli Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta tilħaq l-objettivi tal-azzjoni Jean Monnet:

 • tindirizza l-Istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali, reġjonali, statali u tal-UE, l-impjegati taċ-ċivil, l-atturi tas-soċjetà ċivili, ir-rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media,
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata,
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mid-dinja akkademika u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Il-punt sa fejn il-proposta hija rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:

 • studenti tal-edukazzjoni għolja tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • studenti tal-edukazzjoni għolja li b’mod awtomatiku ma jiġux f’kuntatt mal-istudji tal-UE (f’oqsma lil hinn mil-liġi, l-ekonomija u x-xjenzi politiċi),
 • għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta;
 • Kemm il-programm ta’ ħidma:
  • huwa ppreżentat b’mod ċar, huwa komplet u koerenti, b’attenzjoni dovuta biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid;
  • juri koerenza mal-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett; 
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Il-livell ta’ kompetenza u l-valur miżjud tat-tim:

 • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti (fl-oqsma akkademiċi u mhux akkademiċi, jekk ikun xieraq) f’termini tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju) u f’termini tat-tema speċifika indirizzata mill-proposta

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul

 •  fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet,
 •  fuq l-istudenti li jibbenefikaw mill-Azzjoni Jean Monnet, 
  • kurrikuli mtejba jew innovattivi,
  • żieda fil-kapaċità biex jiġu attirati studenti eċċellenti,
  • kooperazzjoni msaħħa ma’ sħab minn pajjiżi oħrajn,
  • allokazzjoni akbar tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni,
  • kapaċità akbar ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE.
 •  fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.

Tixrid u komunikazzjoni:

 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra mill-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet: 
  • ixerrdu l-kelma,
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
  • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja,
  • it-trasferibbiltà u t-trasformazzjoni f’politiki ġodda u prattiki mtejba.
 • Kemm l-għodod tat-tixrid previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:
  • esponiment fil-media (inklużi l-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.),
  • avvenimenti.

Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett ikunu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 70 punt. Barra minn hekk, iridu jiksbu mill-inqas 15-il punt f’kull waħda mill-kategoriji ta’ kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq.

Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “Rilevanza”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità se tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Impatt”.

Jekk dan ma jippermettix li tiġi ddeterminata l-prijorità, tista’ ssir prijoritizzazzjoni ulterjuri billi jitqies il-portafoll tal-proġett ġenerali u l-ħolqien ta’ sinerġiji pożittivi bejn il-proġetti, jew fatturi oħrajn relatati mal-objettivi tas-sejħa. Dawn il-fatturi se jiġu ddokumentati fir-rapport tal-bord.

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għall-Katedri Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta tilħaq l-objettivi tal-azzjoni Jean Monnet:

 • tindirizza l-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritti fil-paragrafu introduttorju),
 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali, reġjonali, statali u tal-UE, l-impjegati taċ-ċivil, l-atturi tas-soċjetà ċivili, ir-rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media,
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata,
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mid-dinja akkademika u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Il-punt sa fejn il-proposta hija rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:

 • studenti tal-edukazzjoni għolja tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • studenti tal-edukazzjoni għolja li b’mod awtomatiku ma jiġux f’kuntatt mal-istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • għall-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta.
 • kemm il-programm ta’ ħidma 
  • huwa ppreżentat b’mod ċar, huwa komplet u koerenti, b’attenzjoni dovuta biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid,
  • juri koerenza mal-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Profil eċċellenti u kompetenza tad-detentur tal-Katedra fl-istudji tal-Unjoni Ewropea. (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju).
 • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tad-detentur tal-Katedra u l-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett kemm f’termini tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju) kif ukoll f’termini tat-temi speċifiċi indirizzati mill-proposta.
 • Evidenza tal-livell ta’ esperjenza fir-riċerka f’suġġetti tal-UE.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul

 • fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet,
 • fuq l-studenti li jibbenefikaw mill-Azzjoni Jean Monnet: 
  • kurrikuli mtejba jew innovattivi,
  • żieda fil-kapaċità biex jiġu attirati studenti eċċellenti,
  • kooperazzjoni msaħħa ma’ sħab minn pajjiżi oħrajn,
  • allokazzjoni akbar tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni,
  • kapaċità akbar ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE.
 •  fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.

Tixrid u komunikazzjoni:

 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra mill-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet: 
  • ixerrdu l-kelma,
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
  • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja,
  • it-trasferibbiltà u t-trasformazzjoni f’politiki ġodda u prattiki mtejba.
 • Kemm l-għodod tat-tixrid previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:
  • esponiment fil-media (inkluż il-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.)
  • avvenimenti.

Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett ikunu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 70 punt. Barra minn hekk, iridu jiksbu mill-inqas 15-il punt f’kull waħda mill-kategoriji ta’ kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq.

Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “Rilevanza”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità se tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Impatt”.

Jekk dan ma jippermettix li tiġi ddeterminata l-prijorità, tista’ ssir prijoritizzazzjoni ulterjuri billi jitqies il-portafoll tal-proġett ġenerali u l-ħolqien ta’ sinerġiji pożittivi bejn il-proġetti, jew fatturi oħrajn relatati mal-objettivi tas-sejħa. Dawn il-fatturi se jiġu ddokumentati fir-rapport tal-bord.

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għaċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta tilħaq l-objettivi tal-attivitajiet Jean Monnet:

 • tindirizza l-Istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali, reġjonali, statali u tal-UE, l-impjegati taċ-ċivil, l-atturi tas-soċjetà ċivili, ir-rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media,
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata,
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mid-dinja akkademika u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Il-punt sa fejn il-proposta hija rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.

Kemm il-proposta tilħaq aktar gruppi fil-mira:

 • tip ta’ benefiċjarji tal-għarfien espert taċ-Ċentru propost,
 • involviment tal-Fakultajiet/tad-Dipartimenti li ma jkunux f’kuntatt ma’ studji speċifiċi tal-UE,
 • għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta.
 • Kemm il-programm ta’ ħidma 
  • huwa ppreżentat b’mod ċar, huwa komplet u koerenti, b’attenzjoni dovuta biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid,
  • juri koerenza mal-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett.
 • Kemm ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Il-kwalità u l-valur miżjud tal-parteċipanti fiċ-Ċentru.
 • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett kemm f’termini tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea kif ukoll f’termini tat-temi speċifiċi indirizzati mill-proposta.
 • L-arranġamenti ta’ kooperazzjoni fi ħdan l-Istituzzjoni tal-Edukazzjoni Għolja u d-distribuzzjoni tar-rwoli.
 • L-impenn tal-istituzzjoni għall-iżvilupp u ż-żamma taċ-Ċentru.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul

 •  fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet,
 •  fuq il-Fakultajiet/id-Dipartimenti li jibbenefikaw mill-Azzjoni Jean Monnet 
  • kontenut imtejjeb jew innovattiv, l-iżvilupp ta’ perspettivi ġodda ta’ riċerka speċifika,
  • żieda fil-kapaċità biex jiġu attirati studenti u riċerkaturi eċċellenti,
  • kooperazzjoni u kapaċità msaħħa sabiex jingħaqdu ma’ sħab minn pajjiżi oħrajn,
  • allokazzjoni akbar tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni,
  • kapaċità akbar ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE.
 •  fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.

Tixrid u komunikazzjoni:

 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra mill-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet: 
  • ixerrdu l-kelma,
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
  • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja,
  • it-trasferibbiltà u t-trasformazzjoni f’politiki ġodda u prattiki mtejba.

Kemm l-għodod tat-tixrid previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:

 • esponiment fil-media (inklużi l-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.),
 • Avvenimenti.

Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett ikunu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 70 punt. Barra minn hekk, iridu jiksbu mill-inqas 15-il punt f’kull waħda mill-kategoriji ta’ kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq.

Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “Rilevanza”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità se tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Impatt”.

Jekk dan ma jippermettix li tiġi ddeterminata l-prijorità, tista’ ssir prijoritizzazzjoni ulterjuri billi jitqies il-portafoll tal-proġett ġenerali u l-ħolqien ta’ sinerġiji pożittivi bejn il-proġetti, jew fatturi oħrajn relatati mal-objettivi tas-sejħa. Dawn il-fatturi se jiġu ddokumentati fir-rapport tal-bord.

Miri ġeografiċi

L-istrumenti ta’ azzjoni esterna tal-UE qegħdin jikkontribwixxu għal din l-azzjoni. Il-baġit disponibbli huwa maqsum bejn reġjuni differenti u d-daqs ta’ kull pakkett baġitarju huwa differenti. Aktar informazzjoni dwar l-ammonti disponibbli taħt kull pakkett baġitarju se tiġi ppubblikata fuq il-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Impatt mistenni

Għal parteċipanti direttament involuti fl-azzjonijiet, l-azzjonijiet tat-“tagħlim u riċerka” Jean Monnet se jipproduċu effetti pożittivi u fit-tul kemm fuq l-istudenti kif ukoll fuq ir-riċerkaturi/il-professuri, li għandhom jitkejlu permezz ta’ indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi.

Indikaturi kwantitattivi

 • Numru ta’ istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja li jtejbu d-dimensjoni tal-Unjoni Ewropea tad-dixxiplini li jkopru.
 • Numru ta’ suġġetti tal-Unjoni Ewropea introdotti fit-tagħlim u r-riċerka tal-Fakultajiet/Dipartimenti fejn il-perspettiva tal-UE normalment ma tkunx żviluppata - lil hinn mis-suġġetti tipikament magħrufa għall-assoċjazzjoni tagħhom mal-UE.
 • Numru ta’ studenti milħuqa mill-azzjonijiet Jean Monnet.
 • Numru ta’ Detenturi tal-Katedra ġodda.
 • Numru ta’ pubblikazzjonijiet dwar suġġetti relatati mal-UE.
 • Numru ta’ dokumenti ta’ politika biex jappoġġaw lil dawk li jfasslu l-politika dwar suġġetti relatati mal-UE.
 • Numru ta’ proġetti Jean Monnet f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm
 • Kemm hemm fis-seħħ fora u pjattaformi li għandhom l-għan li jtejbu l-kooperazzjoni u d-djalogu bejn id-dinja akkademika u dik mhux akkademika.
 • Żieda fl-opportunitajiet għar-riċerkaturi żgħażagħ biex isaħħu l-kompetenzi professjonali tagħhom u jagħtu spinta lill-karriera tagħhom.

Indikaturi kwalitattivi

 • Għarfien akbar dwar il-politiki Ewropej.
 • Kemm l-istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja jinvolvu ruħhom mas-soċjetà usa’ u mad-dinja mhux akkademika, dwar suġġetti tal-UE.
 • Aktar sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-UE fid-dinja mhux akkademika. 
 • It-tixrid imtejjeb tal-proġetti Jean Monnet jirriżulta fis-soċjetà kollha, inklużi dawk li jfasslu l-politika.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. Din l-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba ta’ objettivi li jistgħu jitkejlu.

L-għotja massima tal-UE għal kull proġett hija kif ġej:

 • Moduli Jean Monnet: EUR 35,000
 • Katedri Jean Monnet: EUR 60,000
 • Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet: EUR 100,000

Il-kontribuzzjonijiet ta’ somma f’daqqa se jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħrajn (tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni, traduzzjoni).

Il-Moduli u l-Kattedri Jean Monnet

L-applikanti jeħtiġilhom jitolbu fl-applikazzjoni l-ammont predefinit tas-somma waħda f’daqqa indikata fit-tabelli ta’ hawn taħt. It-tabelli ta’ hawn taħt juru s-somma f’daqqa totali għal kull pajjiż li tikkorrispondi għan-numru totali ta’ sigħat ta’ tagħlim.

a.1) Għall-Moduli Jean Monnet għall-Istati Membri tal-UE u għall-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Pajjiż/sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (minimu ta’ 40 siegħa/sena)

Il-Bulgarija, ir-Rumanija, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Liechtenstein, is-Serbja

It-Turkija, il-Kroazja, il-Latvja

L-Ungerija, il-Polonja, il-Litwanja, iċ-Ċekja, l-Estonja, is-Slovakkja

Il-Portugall, il-Greċja, is-Slovenja, Malta

Ċipru, l-Iżlanda, Spanja, l-Italja

L-Irlanda, Franza, il-Finlandja

Il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, in-Norveġja

120-150

13 500 EUR

16 000 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151-180

17 000 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181-210

19 500 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211-240

22 500 EUR

26 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241-270

25 500 EUR

30 000 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271-300

28 500 EUR

33 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301-330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331-360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

a.2) Moduli Jean Monnet għall-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm

Pajjiż/sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (minimu ta’ 40 siegħa/sena)

Iċ-Ċilì, Saint Kitts u Nevis, il-Messiku, il-Libja, Antigua u Barbuda, il-Barbados, Pajjiżi oħrajn

Il-Bahrain, Trinidad u Tobago

L-Arabja Sawdija, is-Seychelles, il-Guinea Ekwatorjali, l-Oman, Iżrael

Il-Korea, ir-Repubblika ta’ New Zealand

Il-Ġappun, ir-Renju Unit

L-Awstralja, il-Brunej, il-Kanada, Hong Kong, il-Kuwajt, Il-Qatar, Singapore, l-Iżvizzera, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istati Uniti tal-Amerka

120-150

13 500 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151-180

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181-210

19 500 EUR

26 000 EUR

32,000 EUR

35 000 EUR

  35 000 EUR

35 000 EUR

211-240

22 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241-270

25 500 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271-300

28 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301-330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331-360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

b.1) Katedri Jean Monnet għall-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (minimu ta’ 90 siegħa/sena)

Il-Bulgarija, ir-Rumanija, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Liechtenstein, is-Serbja

It-Turkija, il-Kroazja, il-Latvja

L-Ungerija, il-Polonja, il-Litwanja, iċ-Ċekja, l-Estonja, is-Slovakkja

Il-Portugall, il-Greċja, is-Slovenja, Malta

Ċipru, l-Iżlanda, Spanja, l-Italja

L-Irlanda, Franza, il-Finlandja

Il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, in-Norveġja

270-300

21 500 EUR

22 500 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301-330

24 000 EUR

25 000 EUR

33 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331-360

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361-390

28 000 EUR

29 000 EUR

40 500 EUR

47 500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391-420

30 000 EUR

31 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421-450

32 500 EUR

33 500 EUR

47 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451-480

35 000 EUR

36 000 EUR

51 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481-510

37 500 EUR

38 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511-540

40 000 EUR

41 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541-570

42 500 EUR

43 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571-600

45 000 EUR

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601-630

47 500 EUR

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631-660

50 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661-690

52 500 EUR

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691-720

55 000 EUR

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721-750

57 500 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

b.2) Katedri Jean Monnet għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (minimu ta’ 90 siegħa/sena)

Iċ-Ċilì, Saint Kitts u Nevis, il-Messiku, il-Libja, Antigua u Barbuda, il-Barbados, Pajjiżi oħrajn

Il-Bahrain, Trinidad u Tobago

L-Arabja Sawdija, is-Seychelles, il-Guinea Ekwatorjali, l-Oman, Iżrael

Ir-Repubblika tal-Korea, New Zealand

Il-Ġappun, ir-Renju Unit

L-Awstralja, il-Brunej, il-Kanada, Hong Kong, il-Kuwajt, Il-Qatar, Singapore, l-Iżvizzera, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istati Uniti tal-Amerka

270-300

25 000 EUR

29 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301-330

27 500 EUR

32 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331-360

30 000 EUR

36 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361-390

32 500 EUR

39 500 EUR

47,500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391-420

35 000 EUR

41 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421-450

37 000 EUR

46 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451-480

39 000 EUR

50 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481-510

41,000 EUR

53,500 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

511-540

43 500 EUR

57 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541-570

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571-600

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601-630

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631-660

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661-690

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691-720

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721-750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

c) Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità tal-għoti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

Il-kontribuzzjoni massima tal-UE għal kull proġett hija ta’ EUR 100 000

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti jeħtiġilhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 • Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni tal-avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 • Il-proposta trid tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 • Fil-proposta tagħhom, l-applikanti jeħtiġilhom jipprovdu tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma;
 • Il-kostijiet jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħrajn (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna tal-esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni.

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Ir-rata ta’ kofinanzjament ta’ 80 % se tiġi applikata għall-kostijiet eliġibbli totali stmati ddeterminati wara l-evalwazzjoni.

Huwa permess l-appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi fil-forma ta’ għotjiet jew premjijiet.

Il-kostijiet tal-voluntiera huma permessi. Dawn għandhom jieħdu l-forma ta’ kostijiet unitarji kif iddefiniti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-kostijiet unitarji [fn]għall-voluntiera[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn]

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim ta’ Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education