Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Azzjonijiet Jean Monnet fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

L-Azzjonijiet Jean Monnet fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja jappoġġaw it-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja.

L-istudji tal-Unjoni Ewropea jirreferu għat-tagħlim, għall-apprendiment u għar-riċerka dwar l-Unjoni Ewropea, l-istorja, l-għanijiet, l-istrutturi, il-funzjonijiet u/jew il-politiki tagħha.

Billi jiffokaw fuq id-dimensjoni tal-Unjoni Ewropea, l-attivitajiet Jean Monnet għandhom jippromwovu ċittadinanza Ewropea attiva u l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, tal-libertà, tad-demokrazija, tal-ugwaljanza, tal-istat tad-dritt u tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti minn minoranzi (l-Artikolu 2tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea).

Fil-każ tal-politiki tal-Unjoni Ewropea, l-azzjonijiet Jean Monnet iridu jikkontribwixxu għat-tixrid tal-għarfien dwar kif dawn il-politiki jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini fl-UE u/jew barra mill-pajjiż, u/jew kif jistgħu jinfluwenzaw is-sistema tat-tfassil tal-politika, f’oqsma simili, jew fil-livell tal-Istati Membri jew barra mill-pajjiż f’livell nazzjonali, reġjonali jew globali. Għandha tintwera rabta ċara ħafna bejn is-suġġett tal-proposta u l-politika tal-UE u/jew is-suġġett tal-UE li tirreferi għalih.   

L-azzjonijiet Jean Monnet ifittxu wkoll li jiffunzjonaw bħala vettur tad-diplomazija pubblika lejn pajjiżi terzi, jippromwovu l-valuri tal-UE u jtejbu l-viżibbiltà ta’ dak li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u ta’ dak li għandha l-għan li tikseb.

L-objettivi u l-kriterji li għandhom japplikaw għat-tagħlim u r-riċerka huma deskritti hawn taħt.

Tagħlim u riċerka

Objettivi tal-azzjonijiet

L-azzjonijiet tat-“Tagħlim u Riċerka” Jean Monnet se:

 • jippromwovu l-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja;
 • irawmu djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali, reġjonali, statali u tal-UE, l-impjegati taċ-ċivil, l-atturi tas-soċjetà ċivili, ir-rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media;
 • jiġġeneraw għarfien u intuwizzjonijiet b’appoġġ għat-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE fl-Ewropa u f’dinja globalizzata;
 • jilħqu pubbliku usa’ u jxerrdu l-għarfien dwar l-UE lis-soċjetà ġenerali (lil hinn mid-dinja akkademika u l-udjenzi speċjalizzati) u jressqu l-UE eqreb lejn il-pubbliku.

L-azzjonijiet ifittxu wkoll li jiffunzjonaw bħala vettur għad-diplomazija pubblika lejn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, jippromwovu l-valuri tal-UE u jtejbu l-viżibbiltà ta’ dak li fil-verità tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u ta’ dak li għandha l-għan li tikseb.

Stabbiliment ta’ proġett

It-“Tagħlim u Riċerka” Jean Monnet irid jieħu waħda mill-forom li ġejjin: Moduli, Presidenzi u Ċentri ta’ Eċċellenza

 • Il-Moduli huma programmi jew korsijiet ta’ tagħlim qosra fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja. Kull Modulu huwa twil tal-inqas 40 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika għal durata ta’ tliet snin. Il-moduli jistgħu jikkonċentraw fuq dixxiplina partikolari fl-istudji Ewropej jew ikunu multidixxiplinari fl-approċċ u għalhekk isejjħu għall-kontribut akkademiku ta’ diversi professuri u esperti. Dawn jistgħu jieħdu wkoll il-forma ta’ programmi qosra speċjalizzati jew tas-sajf.
 • Il-Katedri huma pożizzjonijiet ta’ għalliema bi speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt hawn fuq) għal professuri tal-università għal durata ta’ tliet snin. Il-Katedra Jean Monnet tinżamm minn professur wieħed biss, li jipprovdi l-minimu ta’ 90 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika. Il-President jista’ wkoll ikollu tim biex jappoġġa u jsaħħaħ l-attivitajiet tal-President, inkluż l-għoti ta’ sigħat ta’ tagħlim addizzjonali.
 • Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet huma punti fokali ta’ kompetenza u għarfien dwar is-suġġetti tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jiġbru l-għarfien espert u l-kompetenzi ta’ esperti ta’ livell għoli bil-għan li jiżviluppaw sinerġiji bejn id-diversi dixxiplini u riżorsi fl-istudji Ewropej (kif deskritt hawn fuq), kif ukoll li joħolqu attivitajiet tranżnazzjonali konġunti, u jiżguraw ukoll il-ftuħ tas-soċjetà ċivili. Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet għandhom rwol ewlieni fl-ilħuq tal-istudenti minn fakultajiet li normalment ma jittrattawx il-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk li jfasslu l-politika, l-impjegati taċ-ċivil, is-soċjetà ċivili organizzata u l-pubbliku inġenerali.

Il-benefiċjarji Jean Monnet (il-moduli u d-detenturi tal-Katedra kif ukoll il-parteċipanti taċ-Ċentru ta’ eċċellenza) huma mitluba jorganizzaw attivitajiet u avvenimenti li għandhom jiżguraw ftuħ għal dawk li jfasslu l-politika, l-impjegati taċ-ċivil, is-soċjetà ċivili u l-pubbliku inġenerali.

Għall-iskop tad-detenturi tal-Katedri u tal-Moduli, is-sigħat ta’ tagħlim jitqiesu li jinkludu s-sigħat ta’ kuntatt dirett fil-kuntest ta’ lekċers fi grupp, seminars u tutorials u jistgħu jinkludu kwalunkwe waħda minn dawn li ssemmew qabel f’forma ta’ apprendiment mill-bogħod iżda ma jinkludux struzzjoni u/jew superviżjoni individwali. Għall-Moduli, il-korsijiet tas-sajf huma eliġibbli.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għall-azzjoni tat-tagħlim u r-riċerka Jean Monnet?

Kriterji tal-eliġibbiltà

Il-kriterji tal-eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għall-Moduli Jean Monnet:

Min jista’ japplika?

 L-applikanti jeħtiġilhom ikunu:

 • istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja (HEI);
 • stabbiliti fi Stat Membru tal-UE, jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm,

Il-HEIs stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm irid ikollhom ECHE valida.

L-ECHE ma hijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm. 

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) u mill-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) ma humiex eliġibbli biex jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Kompożizzjoni tal-konsorzju

Huma permessi biss applikazzjonijiet minn applikanti uniċi (benefiċjarji uniċi).

Attivitajiet eliġibbli

Modulu Jean Monnet irid jiġi mgħallem għal minimu ta’ 40 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt hawn fuq) fl-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja applikanti.

Durata tal-proġett

Normalment il-proġetti għandhom idumu 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda).

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-Sejħa: ERASMUS-JMO-2023-MODULE

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-14 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Il-kriterji tal-eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għall-Katedri Jean Monnet:

Min jista’ japplika? 

L-applikanti jeħtiġilhom ikunu:

 • istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja (HEI);
 • stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.                                                                                      

Il-HEIs stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm irid ikollhom ECHE valida.

L-ECHE ma hijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) u mill-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) ma humiex eliġibbli biex jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Kompożizzjoni tal-konsorzju 

Huma permessi biss applikazzjonijiet minn applikanti uniċi (benefiċjarji uniċi).

Attivitajiet eliġibbli

Katedra Jean Monnet trid tiġi mgħallma għal minimu ta’ 90 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-Gwida tal-Programm) fl-Istituzzjoni applikanti tal-Edukazzjoni Għolja mid-detentur tal-Katedra, li jeħtieġlu jkun membru permanenti tal-persunal fl-istituzzjoni applikanti.

Durata tal-proġett

Normalment il-proġetti għandhom idumu 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda)

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-Sejħa:  ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-14 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Il-kriterji tal-eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għaċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet:

Min jista’ japplika? 

L-applikanti jeħtiġilhom ikunu:

 • istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja (HEI);
 • stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.    
 • Ċentru ta’ Eċċellenza Jean Monnet wieħed biss se jkun appoġġat fl-istess ħin fi kwalunkwe HEI parteċipanti                                                                                     

Il-HEIs stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm irid ikollhom ECHE valida.

L-ECHE ma hijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) u mill-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) ma humiex eliġibbli biex jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Kompożizzjoni tal-konsorzju

Huma permessi biss applikazzjonijiet minn applikanti uniċi (benefiċjarji uniċi).

Durata tal-proġett

Normalment il-proġetti għandhom idumu 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda).

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-Sejħa: ERASMUS-JMO-2023-COE

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-14 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji għall-għoti

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għall- Moduli Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta tilħaq l-objettivi tal-azzjoni Jean Monnet:

 • tindirizza l-Istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali, reġjonali, statali u tal-UE, l-impjegati taċ-ċivil, l-atturi tas-soċjetà ċivili, ir-rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media,
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata,
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mid-dinja akkademika u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:

 • studenti tal-edukazzjoni għolja tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • studenti tal-edukazzjoni għolja li b’mod awtomatiku ma jiġux f’kuntatt mal-istudji tal-UE (f’oqsma lil hinn mil-liġi, l-ekonomija u x-xjenzi politiċi),
 • għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta;
 • Kemm il-programm ta’ ħidma:
  • huwa ppreżentat b’mod ċar, huwa komplet u koerenti, b’attenzjoni dovuta biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid;
  • juri koerenza mal-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett; 
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Il-livell ta’ kompetenza u l-valur miżjud tat-tim:

 • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti (fl-oqsma akkademiċi u mhux akkademiċi, jekk ikun xieraq) f’termini tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju) u f’termini tat-tema speċifika indirizzata mill-proposta

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul

 •  fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet,
 •  fuq l-istudenti li jibbenefikaw mill-Azzjoni Jean Monnet, 
  • kurrikuli mtejba jew innovattivi,
  • żieda fil-kapaċità biex jiġu attirati studenti eċċellenti,
  • kooperazzjoni msaħħa ma’ sħab minn pajjiżi oħrajn,
  • allokazzjoni akbar tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni,
  • kapaċità akbar ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE.
 •  fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.

Tixrid u komunikazzjoni:

 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra mill-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet: 
  • ixerrdu l-kelma,
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
  • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja,
  • it-trasferibbiltà u t-trasformazzjoni f’politiki ġodda u prattiki mtejba.
 • Kemm l-għodod tat-tixrid previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:
  • esponiment fil-media (inklużi l-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.),
  • avvenimenti.

Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett ikunu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 70 punt u 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għall-Katedri Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta tilħaq l-objettivi tal-azzjoni Jean Monnet:

 • tindirizza l-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritti fil-paragrafu introduttorju),
 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali, reġjonali, statali u tal-UE, l-impjegati taċ-ċivil, l-atturi tas-soċjetà ċivili, ir-rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media,
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata,
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mid-dinja akkademika u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:

 • studenti tal-edukazzjoni għolja tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • studenti tal-edukazzjoni għolja li b’mod awtomatiku ma jiġux f’kuntatt mal-istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • għall-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta.
 • Ġestjoni: kemm il-programm ta’ ħidma 
  • huwa ppreżentat b’mod ċar, huwa komplet u koerenti, b’attenzjoni dovuta biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid,
  • juri koerenza mal-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Profil eċċellenti u kompetenza tad-detentur tal-Katedra fl-istudji tal-Unjoni Ewropea. (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju).
 • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tad-detentur tal-Katedra u l-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett kemm f’termini tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju) kif ukoll f’termini tat-temi speċifiċi indirizzati mill-proposta.
 • Evidenza tal-livell ta’ esperjenza fir-riċerka f’suġġetti tal-UE.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul

 •  fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet,
 •  fuq l-studenti li jibbenefikaw mill-Azzjoni Jean Monnet: 
  • kurrikuli mtejba jew innovattivi,
  • żieda fil-kapaċità biex jiġu attirati studenti eċċellenti,
  • kooperazzjoni msaħħa ma’ sħab minn pajjiżi oħrajn,
  • allokazzjoni akbar tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni,
  • kapaċità akbar ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE.
 •  fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.

Tixrid u komunikazzjoni:

 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra mill-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet: 
  • ixerrdu l-kelma,
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
  • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja,
  • it-trasferibbiltà u t-trasformazzjoni f’politiki ġodda u prattiki mtejba.
 • Kemm l-għodod tat-tixrid previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:
  • esponiment fil-media (inkluż il-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.)
  • avvenimenti.

Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett ikunu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 70 punt u 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għaċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta tilħaq l-objettivi tal-attivitajiet Jean Monnet:

 • tindirizza l-Istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali, reġjonali, statali u tal-UE, l-impjegati taċ-ċivil, l-atturi tas-soċjetà ċivili, ir-rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media,
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata,
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mid-dinja akkademika u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Kemm il-proposta tilħaq aktar gruppi fil-mira:

 • tip ta’ benefiċjarji tal-għarfien espert taċ-Ċentru propost,
 • involviment tal-Fakultajiet/tad-Dipartimenti li ma jkunux f’kuntatt ma’ studji speċifiċi tal-UE,
 • għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta.
 • Kemm il-programm ta’ ħidma 
  • huwa ppreżentat b’mod ċar, huwa komplet u koerenti, b’attenzjoni dovuta biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid,
  • juri koerenza mal-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett.
 • Kemm ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Il-kwalità u l-valur miżjud tal-parteċipanti fiċ-Ċentru.
 • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett kemm f’termini tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea kif ukoll f’termini tat-temi speċifiċi indirizzati mill-proposta.
 • L-arranġamenti ta’ kooperazzjoni fi ħdan l-Istituzzjoni tal-Edukazzjoni Għolja u d-distribuzzjoni tar-rwoli.
 • L-impenn tal-istituzzjoni għall-iżvilupp u ż-żamma taċ-Ċentru.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul

 •  fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet,
 •  fuq il-Fakultajiet/id-Dipartimenti li jibbenefikaw mill-Azzjoni Jean Monnet 
  • kontenut imtejjeb jew innovattiv, l-iżvilupp ta’ perspettivi ġodda ta’ riċerka speċifika,
  • żieda fil-kapaċità biex jiġu attirati studenti u riċerkaturi eċċellenti,
  • kooperazzjoni u kapaċità msaħħa sabiex jingħaqdu ma’ sħab minn pajjiżi oħrajn,
  • allokazzjoni akbar tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni,
  • kapaċità akbar ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE.
 •  fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.

Tixrid u komunikazzjoni:

 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra mill-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet: 
  • ixerrdu l-kelma,
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
  • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja,
  • it-trasferibbiltà u t-trasformazzjoni f’politiki ġodda u prattiki mtejba.

Kemm l-għodod tat-tixrid previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:

 • esponiment fil-media (inklużi l-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.),
 • Avvenimenti.

Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett ikunu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 70 punt u 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

Miri ġeografiċi

L-istrumenti ta’ azzjoni esterna tal-UE qegħdin jikkontribwixxu għal din l-azzjoni. Il-baġit disponibbli huwa maqsum bejn reġjuni differenti u d-daqs ta’ kull pakkett baġitarju huwa differenti. Aktar informazzjoni dwar l-ammonti disponibbli taħt kull pakkett baġitarju se tiġi ppubblikata fuq il-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Il-miri ġeografiċi stabbiliti għal din l-azzjoni huma dawn li ġejjin:

Għall-Asja: Massimu ta’ 75 % tal-finanzjament jista’ jiġi allokat lil pajjiżi b’introjtu għoli f’dan ir-reġjun;

Għall-Afrika sub-Saħarjana: Se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati; għandha ssir enfasi speċjali wkoll fuq il-pajjiżi prijoritarji tal-migrazzjoni u fuq proġetti reġjonali li jinvolvu l-HEIs minn diversi pajjiżi.

Impatt mistenni

Kwantitattiv

Numru dejjem akbar ta’ istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja li jtejbu d-dimensjoni tal-Unjoni Ewropea tad-dixxiplini li jkopru.

Numru dejjem akbar ta’ suġġetti tal-Unjoni Ewropea introdotti fit-tagħlim u r-riċerka tal-Fakultajiet/tad-Dipartimenti fejn il-perspettiva tal-UE normalment ma tkunx żviluppata - lil hinn mis-suġġetti tipikament magħrufa għall-assoċjazzjoni tagħhom mal-UE.

Kwalitattiv

Fir-rigward tal-parteċipanti direttament involuti fl-azzjonijiet, l-azzjonijiet tat-“tagħlim u riċerka” Jean Monnet se jipproduċi effetti pożittivi u fit-tul kemm fuq l-istudenti kif ukoll fuq ir-riċerkaturi/il-professuri u:

 • jippromwovu d-demokrazija u sens ta’ appartenenza għal żona komuni; miżura ta’ interess miżjud miż-żgħażagħ fil-politiki Ewropej tista’ tiġi vvalutata permezz ta’ stħarriġ speċifiku;
 • żieda fl-interess fl-approfondiment tal-għarfien dwar il-politiki speċifiċi tal-Unjoni Ewropea, li possibbilment twassal għal parteċipazzjoni aktar attiva fl-attivitajiet tal-UE u fis-servizz pubbliku;
 • żieda fl-opportunitajiet għal riċerkaturi żgħażagħ biex isaħħu l-kompetenzi professjonali tagħhom u jagħtu spinta lill-karriera tagħhom.

Fir-rigward tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-fergħa tat-“tagħlim u riċerka” Jean Monnet se ssaħħaħ dinamika ġdida u:

 • iżżid il-kapaċità tal-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja li jgħallmu suġġetti tal-Unjoni Ewropea
 • tattira aktar studenti u għalliema ġodda interessati li jiksbu l-għarfien dwar l-Unjoni Ewropea
 • toħloq ċentri strutturati li jipprovdu għarfien speċifiku ta’ livell għoli u riċerka avvanzata dwar l-Unjoni Ewropea lill-Fakultajiet/lid-Dipartimenti li jeħtieġu l-appoġġ.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. Din l-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba ta’ objettivi li jistgħu jitkejlu.

L-għotja massima tal-UE għal kull proġett hija kif ġej:

 • Moduli Jean Monnet: EUR 30,000
 • Katedri Jean Monnet: EUR 50,000
 • Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet: EUR 100,000

Il-kontribuzzjonijiet ta’ somma f’daqqa se jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħrajn (tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni, traduzzjoni).

Il-Moduli u l-Kattedri Jean Monnet

L-applikanti jeħtiġilhom jitolbu fl-applikazzjoni l-ammont predefinit tas-somma waħda f’daqqa indikata fit-tabelli ta’ hawn taħt. It-tabelli ta’ hawn taħt juru s-somma f’daqqa totali għal kull pajjiż li tikkorrispondi għan-numru totali ta’ sigħat ta’ tagħlim. L-ammonti fit-tabella huma l-kontribuzzjoni finali tal-UE peress li l-kofinanzjament ta’ 75 % huwa inkorporat.

a.1) Għall-Moduli Jean Monnet għall-Istati Membri tal-UE u għall-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Pajjiż/sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (minimu ta’ 40 siegħa/sena) Il-Bulgarija, ir-Rumanija, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Liechtenstein, is-Serbja It-Turkija, il-Kroazja, il-Latvja L-Ungerija, il-Polonja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, is-Slovakkja Il-Portugall, il-Greċja, is-Slovenja, Malta Ċipru, l-Iżlanda, Spanja, l-Italja L-Irlanda, Franza, il-Finlandja Il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, in-Norveġja
120-150 EUR 11,500 EUR 13,500 EUR 15,000 EUR 19,000 EUR 22,000 EUR 26,000 EUR 28,000
151-180 EUR 14,500 EUR 16,500 EUR 18,500 EUR 23,000 EUR 27,500 EUR 30,000 EUR 30,000
181-210 EUR 16,500 EUR 19,500 EUR 22,000 EUR 27,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000
211-240 EUR 19,000 EUR 22,500 EUR 25,500 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000
241-270 EUR 21,500 EUR 25,500 EUR 29,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000
271-300 EUR 24,000 EUR 28,500 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000
301-330 EUR 26,500 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000
331-360 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000

a.2) Moduli Jean Monnet għall-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm

Pajjiż/sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (minimu ta’ 40 siegħa/sena) Iċ-Ċilì, Saint Kitts u Nevis, il-Messiku, il-Libja, Antigua u Barbuda, il-Barbados, Pajjiżi oħrajn Il-Bahrain, Trinidad u Tobago L-Arabja Sawdija, is-Seychelles, il-Guinea Ekwatorjali, l-Oman, Iżrael Il-Korea, ir-Repubblika ta’ New Zealand Il-Ġappun, ir-Renju Unit L-Awstralja, il-Brunej, il-Kanada, Hong Kong, il-Kuwajt, Il-Qatar, Singapore, l-Iżvizzera, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istati Uniti tal-Amerka
120-150 EUR 11,500 EUR 15,000 EUR 19,000 EUR 22,000 EUR 26,000 EUR 28,000
151-180 EUR 14,000 EUR 18,500 EUR 23,000 EUR 27,500 EUR 30,000 EUR 30,000
181-210 EUR 16,500 EUR 22,000 EUR 27,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000
211-240 EUR 19,000 EUR 25,500 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000
241-270 EUR 21,500 EUR 29,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000
271-300 EUR 24,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000
301-330 EUR 26,500 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000
331-360 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000 EUR 30,000

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

b.1) Katedri Jean Monnet għall-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (minimu ta’ 90 siegħa/sena) Il-Bulgarija, ir-Rumanija, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Liechtenstein, is-Serbja It-Turkija, il-Kroazja, il-Latvja L-Ungerija, il-Polonja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, is-Slovakkja Il-Portugall, il-Greċja, is-Slovenja, Malta Ċipru, l-Iżlanda, Spanja, l-Italja L-Irlanda, Franza, il-Finlandja Il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, in-Norveġja
270-300 EUR 18,000 EUR 19,000 EUR 25,000 EUR 31,000 EUR 37,000 EUR 43,000 EUR 47,000
301-330 EUR 20,000 EUR 21,000 EUR 28,000 EUR 34,000 EUR 41,000 EUR 47,000 EUR 50,000
331-360 EUR 22,000 EUR 23,000 EUR 31,000 EUR 37,000 EUR 45,000 EUR 50,000 EUR 50,000
361-390 EUR 24,000 EUR 25,000 EUR 34,000 EUR 40,000 EUR 49,000 EUR 50,000 EUR 50,000
391-420 EUR 26,000 EUR 27,000 EUR 37,000 EUR 43,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
421-450 EUR 28,000 EUR 29,000 EUR 40,000 EUR 46,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
451-480 EUR 30,000 EUR 31,000 EUR 43,000 EUR 49,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
481-510 EUR 32,000 EUR 33,000 EUR 46,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
511-540 EUR 34,000 EUR 35,000 EUR 49,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
541-570 EUR 36,000 EUR 37,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
571-600 EUR 38,000 EUR 39,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
601-630 EUR 40,000 EUR 41,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
631-660 EUR 42,000 EUR 43,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
661-690 EUR 44,000 EUR 45,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
691-720 EUR 46,000 EUR 47,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
721-750 EUR 48,000 EUR 49,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
>750 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000

b.2) Katedri Jean Monnet għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (minimu ta’ 90 siegħa/sena) Iċ-Ċilì, Saint Kitts u Nevis, il-Messiku, il-Libja, Antigua u Barbuda, il-Barbados, Pajjiżi oħrajn Il-Bahrain, Trinidad u Tobago L-Arabja Sawdija, is-Seychelles, il-Guinea Ekwatorjali, l-Oman, Iżrael Ir-Repubblika tal-Korea, New Zealand Il-Ġappun, ir-Renju Unit L-Awstralja, il-Brunej, il-Kanada, Hong Kong, il-Kuwajt, Il-Qatar, Singapore, l-Iżvizzera, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istati Uniti tal-Amerka
270-300 EUR 21,000 EUR 24,000 EUR 31,000 EUR 37,000 EUR 43,000 EUR 47,000
301-330 EUR 23,000 EUR 27,000 EUR 34,000 EUR 41,000 EUR 47,000 EUR 50,000
331-360 EUR 25,000 EUR 30,000 EUR 37,000 EUR 45,000 EUR 50,000 EUR 50,000
361-390 EUR 27,000 EUR 33,000 EUR 40,000 EUR 49,000 EUR 50,000 EUR 50,000
391-420 EUR 29,000 EUR 36,000 EUR 43,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
421-450 EUR 31,000 EUR 39,000 EUR 46,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
451-480 EUR 33,000 EUR 42,000 EUR 49,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
481-510 EUR 35,000 EUR 45,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
511-540 EUR 37,000 EUR 48,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
541-570 EUR 39,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
571-600 EUR 41,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
601-630 EUR 43,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
631-660 EUR 45,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
661-690 EUR 47,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
691-720 EUR 49,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
721-750 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
>750 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

c)   Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità tal-għoti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

Il-kontribuzzjoni massima tal-UE għal kull proġett hija ta’ EUR 100 000

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti jeħtiġilhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 • Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni tal-avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 • Il-proposta trid tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 • Fil-proposta tagħhom, l-applikanti jeħtiġilhom jipprovdu tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma;
 • Il-kostijiet jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħrajn (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna tal-esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni.

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim ta’ Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education