Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Azzjonijiet Jean Monnet fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

L-Azzjonijiet Jean Monnet fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja jappoġġaw it-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja.

Permezz ta’ studji tal-UE, qed infissru l-istudju tal-Ewropa fl-intier tagħha, b’enfasi partikolari fuq id-dimensjoni tal-UE, minn perspettiva interna iżda wkoll minn perspettiva globali.

L-ambitu tal-istudji tal-UE jista’ jvarja sakemm il-perspettiva tal-UE tiġi esplorata.

L-istudji tal-UE għandhom jippromwovu ċittadinanza u valuri Ewropej attivi u jindirizzaw ir-rwol tal-UE f’dinja globalizzata, b’hekk itejbu s-sensibilizzazzjoni dwar l-Unjoni u jiffaċilitaw l-involviment futur kif ukoll id-djalogu bejn il-persuni.

L-Azzjonijiet Jean Monnet jagħmlu mill-aħjar ukoll biex jiffunzjonaw bħala vettur tad-diplomazija pubblika lejn pajjiżi terzi, jippromwovu l-valuri tal-UE u jtejbu l-viżibbiltà ta’ dak li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u ta’ dak li għandha l-għan li tikseb.

L-objettivi u l-kriterji li għandhom japplikaw għat-tagħlim u r-riċerka huma deskritti hawn taħt.

Tagħlim u riċerka

Objettivi tal-azzjonijiet

L-azzjonijiet tat-“Tagħlim u Riċerka” Jean Monnet se:

 • jippromwovu l-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja;
 • irawmu djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali u tal-istat, uffiċjali pubbliċi, atturi tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media;
 • jiġġeneraw għarfien u intuwizzjonijiet b’appoġġ għat-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE fl-Ewropa u f’dinja globalizzata;
 • jilħqu pubbliku usa’ u jxerrdu l-għarfien dwar l-UE lis-soċjetà ġenerali (lil hinn mill-akkademja u l-udjenzi speċjalizzati) u jressqu l-UE eqreb lejn il-pubbliku.

L-azzjonijiet jagħmlu mill-aħjar ukoll biex jiffunzjonaw bħala vettur għad-diplomazija pubblika lejn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, jippromwovu l-valuri tal-UE u jtejbu l-viżibbiltà ta’ dak li fil-verità tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u ta’ dak li għandha l-għan li tikseb.

Stabbiliment ta’ proġett

It-“Tagħlim u Riċerka” Jean Monnet għandu jieħu waħda mill-forom li ġejjin: moduli, presidenzi u ċentri ta’ eċċellenza

 • Il-Moduli huma programmi jew korsijiet ta’ tagħlim qosra fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja. Kull Modulu huwa twil tal-inqas 40 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika għal durata ta’ tliet snin. Il-moduli jistgħu jikkonċentraw fuq dixxiplina partikolari fl-istudji Ewropej jew ikunu multidixxiplinari fl-approċċ u għalhekk isejjħu għall-kontribut akkademiku ta’ diversi professuri u esperti. Dawn jistgħu jieħdu wkoll il-forma ta’ programmi qosra speċjalizzati jew tas-sajf.
 • Il-Presidenzi huma pożizzjonijiet ta’ għalliema bi speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt hawn fuq) għal professuri tal-università għal durata ta’ tliet snin. Il-Presidenza Jean Monnet tinżamm minn professur wieħed biss, li jipprovdi l-minimu ta’ 90 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika. Il-President jista’ wkoll ikollu tim biex jappoġġa u jtejjeb l-attivitajiet tal-President, inkluż l-għoti ta’ sigħat ta’ tagħlim addizzjonali.
 • Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet huma punti fokali ta’ kompetenza u għarfien dwar is-suġġetti tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jiġbru l-għarfien espert u l-kompetenzi ta’ esperti ta’ livell għoli bil-għan li jiżviluppaw sinerġiji bejn id-diversi dixxiplini u riżorsi fl-istudji Ewropej (kif deskritt hawn fuq), kif ukoll li joħolqu attivitajiet tranżnazzjonali konġunti, u jiżguraw ukoll il-ftuħ tas-soċjetà ċivili. Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet għandhom rwol ewlieni fl-ilħuq tal-istudenti minn fakultajiet li normalment ma jittrattawx il-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk li jfasslu l-politika, l-impjegati taċ-ċivil, is-soċjetà ċivili organizzata u l-pubbliku inġenerali.

Il-benefiċjarji Jean Monnet (il-moduli u d-detenturi tal-Presidenza kif ukoll il-parteċipanti taċ-Ċentru ta’ eċċellenza) huma mitluba jorganizzaw attivitajiet u avvenimenti li għandhom jiżguraw ftuħ għal dawk li jfasslu l-politika, l-impjegati taċ-ċivil, is-soċjetà ċivili u l-pubbliku ġenerali b’mod ġenerali.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għall-azzjoni tat-tagħlim u r-riċerka Jean Monnet?

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għall-Moduli Jean Monnet:

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja stabbilita fi Stat Membru tal-UE, pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm tista’ tippreżenta applikazzjoni. 

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

HEIs stabbiliti fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm,

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Il-HEIs stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm irid ikollhom ECHE valida.

ECHE mhijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

HEI waħda stabbilita fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Durata tal-proġett

Tliet snin.

Modulu Jean Monnet għandu jiġi mgħallem għal minimu ta’ 40 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt hawn fuq) fl-istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja applikanti.

Is-sigħat ta’ tagħlim jitqiesu li jinkludu s-sigħat ta’ kuntatt dirett fil-kuntest tal-lekċers tal-grupp, is-seminars, it-tutorials u jistgħu jinkludu kwalunkwe waħda minn dawn imsemmija f’forma ta’ apprendiment mill-bogħod, iżda ma jinkludux struzzjoni u/jew superviżjoni individwali.

Il-korsijiet tas-sajf huma eliġibbli.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-JMO-2022-MODULE

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-1 ta’ Marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għall-Kattedri Jean Monnet:

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja stabbilita fi Stat Membru tal-UE, pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm tista’ tippreżenta applikazzjoni.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

HEIs stabbiliti fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm,

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Il-HEIs stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm irid ikollhom ECHE valida.

ECHE mhijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja għandhom ir-responsabbiltà finali għall-applikazzjonijiet tagħhom. Huma obbligati jżommu l-attivitajiet ta’ President ta’ Jean Monnet matul id-durata sħiħa tal-proġett. Jekk l-istituzzjoni hija obbligata tissostitwixxi d-detentur tal-Presidenza, għandha tintbagħat talba għall-approvazzjoni bil-miktub lill-Aġenzija Eżekuttiva. Barra minn hekk, id-detentur tal-katedra għandu jkollu l-istess livell ta’ speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-Unjoni Ewropea.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

HEI waħda stabbiliti fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Id-detenturi tal-Presidenza Jean Monnet għandhom ikunu membri permanenti tal-persunal fl-istituzzjoni applikanti.

Il-Presidenza Jean Monnet tinżamm minn professur wieħed biss, id-detentur tal-Presidenza, li jieħu r-responsabbiltà unika li jipprovdi r-rekwiżit minimu ta’ 90 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika. Il-President jista’ jkollu wkoll tim biex jappoġġa l-attivitajiet tal-President.

Durata tal-proġett

Tliet snin.

Mill-inqas 90 siegħa ta’ tagħlim għal kull sena akkademika fil-qasam tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt hawn fuq) fl-Istituzzjoni applikanti tal-Edukazzjoni Għolja mid-detentur tal-Katedra.

Is-sigħat ta’ tagħlim jitqiesu li jinkludu s-sigħat ta’ kuntatt dirett fil-kuntest ta’ lekċers fi grupp, seminars, tutorials u jistgħu jinkludu kwalunkwe waħda minn dawn li ssemmew qabel f’forma ta’ apprendiment mill-bogħod iżda ma jinkludux struzzjoni u/jew superviżjoni individwali.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-1 ta’ marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ brussell).

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà li ġejjin japplikaw għaċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet:

Min jista’ japplika?

HEI waħda stabbilita fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Ċentru ta’ Eċċellenza Jean Monnet wieħed biss se jkun appoġġat fl-istess ħin fi kwalunkwe HEI parteċipanti. L-istituzzjoni ospitanti tikkoordina l-attivitajiet għal Fakultà/Dipartiment waħda/wieħed jew aktar

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

HEIs stabbiliti fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Il-HEIs stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm irid ikollhom ECHE valida.

ECHE mhijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

HEI waħda stabbilita fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Durata tal-proġett

Tliet snin

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-JMO-2022-COE

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-1 ta’ marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji għall-għoti

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għall-Moduli Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Il-punt sa fejn il-proposta tilħaq l-objettivi tal-azzjoni Jean Monnet:

 • tindirizza l-Istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali u tal-istat, uffiċjali pubbliċi, atturi tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media,
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mill-akkademja u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:

 • studenti tal-edukazzjoni għolja tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • studenti tal-edukazzjoni għolja li b’mod awtomatiku ma jiġux f’kuntatt mal-istudji tal-UE (f’oqsma lil hinn mil-liġi, l-ekonomija u x-xjenzi politiċi),
 • għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta;
 • Kemm il-programm ta’ ħidma:
  • Huwa ppreżentat b’mod ċar, komplet u koerenti, b’attenzjoni xierqa mogħtija biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid;
  • juri koerenza mal-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett;
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni

Il-kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Il-livell ta’ kompetenza u l-valur miżjud tat-tim:

 • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti (fl-oqsma akkademiċi u mhux akkademiċi, jekk ikun xieraq) f’termini ta’ Studji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju) u f’termini tat-tema speċifika indirizzata mill-proposta

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul

 •  fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet,
 •  fuq l-istudenti li jibbenefikaw mill-Azzjoni Jean Monnet,
  • kurrikuli mtejba jew innovattivi,
  • kapaċità akbar biex jattiraw studenti eċċellenti;
  • kooperazzjoni msaħħa ma’ sħab minn pajjiżi oħra,
  • allokazzjoni akbar tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni,
  • kapaċità akbar ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE.
 • fuq organizzazzjonijiet u individwi oħra involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.

Tixrid u komunikazzjoni:

 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet:
  • ixerrdu l-kelma,
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
  • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja,
  • it-trasferibbiltà u l-bidla f’politiki ġodda u prattiki mtejba.
 • Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:
  • esponiment fil-media (inklużi l-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.),
  • avvenimenti.

Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett se jiġu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 70 punt u 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għall-Kattedri Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Il-punt sa fejn il-proposta tilħaq l-objettivi tal-azzjoni Jean Monnet:

 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali u tal-istat, uffiċjali pubbliċi, atturi tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media,
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mill-akkademja u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:

 • studenti tal-edukazzjoni għolja tal-Istudji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • studenti tal-edukazzjoni għolja li b’mod awtomatiku ma jiġux f’kuntatt mal-istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta.
 • Ġestjoni: kemm il-programm ta’ ħidma
  • huwa ppreżentat b’mod ċar, komplet u koerenti, b’attenzjoni xierqa mogħtija biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid;
  • juri koerenza mal-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Profil eċċellenti u kompetenza tad-detentur tal-Presidenza fl-istudji tal-Unjoni Ewropea. (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju).
 • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tad-President u persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett kemm f’termini ta’ Studji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju) kif ukoll f’termini tat-temi speċifiċi indirizzati mill-proposta.
 • Evidenza tal-livell ta’ esperjenza fir-riċerka f’suġġetti tal-UE.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul

 •  fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet,
 •  fuq studenti li jibbenefikaw mill-Azzjoni Jean Monnet:
  • kurrikuli mtejba jew innovattivi,
  • kapaċità akbar biex jattiraw studenti eċċellenti,
  • kooperazzjoni msaħħa ma’ sħab minn pajjiżi oħra,
  • allokazzjoni akbar tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni,
  • kapaċità akbar ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE.
 • fuq organizzazzjonijiet u individwi oħra involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.

Tixrid u komunikazzjoni:

 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet:
  • ixerrdu l-kelma,
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
  • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja,
  • it-trasferibbiltà u l-bidla f’politiki ġodda u prattiki mtejba.
 • Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:
  • esponiment fil-media (inkluż il-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.)
  • avvenimenti.

Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett se jiġu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 70 punt u 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għaċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta tissodisfa l-objettivi tal-attivitajiet Jean Monnet:

 • tindirizza l-Istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
 • trawwem djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali u tal-istat, uffiċjali pubbliċi, atturi tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-media,
 • tiġġenera għarfien u ideat li jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • tinkludi sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li se jifirxu l-għarfien dwar suġġetti tal-UE lis-soċjetà usa’ (lil hinn mill-akkademja u l-udjenzi speċjalizzati) u se jġibu l-UE aktar qrib il-pubbliku.

Kemm il-proposta tilħaq aktar gruppi fil-mira:

 • tip ta’ benefiċjarji tal-għarfien espert taċ-Ċentru propost,
 • involviment tal-Fakultajiet/Dipartimenti li ma jkunux f’kuntatt ma’ studji speċifiċi tal-UE,
 • għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, il-potenzjal li tissaħħaħ id-diplomazija pubblika tal-UE.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabbiltà tal-metodoloġija proposta.
 • Kemm il-programm ta’ ħidma
  • huwa ppreżentat b’mod ċar, komplet u koerenti, b’attenzjoni xierqa mogħtija biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid,
  • juri koerenza mal-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett.
 • Il-punt sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Il-kwalità u l-valur miżjud tal-parteċipanti fiċ-Ċentru.
 • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett kemm f’termini ta’ Studji tal-Unjoni Ewropea kif ukoll f’termini tat-temi speċifiċi indirizzati mill-proposta.
 • L-arranġamenti ta’ kooperazzjoni fi ħdan l-Istituzzjoni ta’ Edukazzjoni Għolja u d-distribuzzjoni tar-rwoli.
 • L-impenn tal-istituzzjoni għall-iżvilupp u ż-żamma taċ-Ċentru.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul

 •  fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet,
 •  fuq il-Fakultajiet/id-Dipartimenti li jibbenefikaw mill-Azzjoni Jean Monnet
  • kontenut imtejjeb jew innovattiv, żvilupp ta’ perspettivi ġodda ta’ riċerka speċifika,
  • żieda fil-kapaċità biex jattiraw studenti u riċerkaturi eċċellenti,
  • kooperazzjoni u kapaċità msaħħa biex jingħaqdu ma’ sħab minn pajjiżi oħra,
  • allokazzjoni akbar tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni,
  • kapaċità akbar ta’ tagħlim u riċerka dwar suġġetti tal-UE.
 •  fuq organizzazzjonijiet u individwi oħra involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.

Tixrid u komunikazzjoni:

 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet:
  • ixerrdu l-kelma,
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
  • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja,
  • it-trasferibbiltà u l-bidla f’politiki ġodda u prattiki mtejba.

Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:

 • esponiment fil-media (inklużi l-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.),
 • Avvenimenti.

Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett se jiġu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 70 punt u 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

Miri ġeografiċi

L-istrumenti ta’ azzjoni esterna tal-UE qed jikkontribwixxu għal din l-azzjoni. Il-baġit disponibbli huwa maqsum bejn reġjuni differenti u d-daqs ta’ kull pakkett baġitarju huwa differenti. Aktar informazzjoni dwar l-ammonti disponibbli taħt kull pakkett baġitarju se tiġi ppubblikata fuq il-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Il-miri ġeografiċi stabbiliti għal din l-azzjoni huma dawn li ġejjin:

Għall-Ażja: Massimu ta’ 75 % tal-finanzjament jista’ jiġi allokat lil pajjiżi b’introjtu għoli f’dan ir-reġjun, 12 % għaċ-Ċina u 11 % għall-Indja;

Għall-Afrika sub-Saħarjana: Se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati; għandha ssir enfasi speċjali wkoll fuq il-pajjiżi prijoritarji tal-migrazzjoni u fuq proġetti reġjonali li jinvolvu l-HEIs minn diversi pajjiżi. L-ebda pajjiż ma jista’ jikseb aktar minn 8 % tal-finanzjament previst għar-Reġjun.

Impatt mistenni

Kwantitattiv

Għadd dejjem ikbar ta’ istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja li jtejbu d-dimensjoni tal-Unjoni Ewropea tad-dixxiplini li jkopru.

Għadd dejjem jikber ta’ suġġetti tal-Unjoni Ewropea introdotti fit-tagħlim u r-riċerka tal-Fakultajiet/Dipartimenti fejn il-perspettiva tal-UE normalment ma tkunx żviluppata - lil hinn mis-suġġetti tipikament magħrufa għall-assoċjazzjoni tagħhom mal-UE.

Kwalitattiv

Fir-rigward tal-parteċipanti direttament involuti fl-azzjonijiet, l-azzjonijiet tat-“tagħlim u riċerka” Jean Monnet se jipproduċi effetti pożittivi u fit-tul kemm fuq l-istudenti kif ukoll fuq ir-riċerkaturi/il-professuri u:

 • jippromwovi d-demokrazija u sens ta’ appartenenza għal żona komuni; miżura ta’ interess miżjud miż-żgħażagħ fil-politiki Ewropej tista’ tiġi vvalutata permezz ta’ stħarriġ speċifiku;
 • żieda fl-interess fl-approfondiment tal-għarfien dwar il-politiki speċifiċi tal-Unjoni Ewropea, li possibbilment twassal għal parteċipazzjoni aktar attiva fl-attivitajiet tal-UE u fis-servizz pubbliku;
 • żieda fl-opportunitajiet għal riċerkaturi żgħażagħ biex itejbu l-kompetenzi professjonali tagħhom u jagħtu spinta lill-karriera tagħhom.

Fir-rigward tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-fergħa tat-“tagħlim u riċerka” Jean Monnet se ttejjeb dinamika ġdida u:

 • żżid il-kapaċità tal-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja li jgħallmu suġġetti tal-Unjoni Ewropea
 • tattira aktar studenti u għalliema ġodda interessati li jiksbu l-għarfien dwar l-Unjoni Ewropea
 • toħloq ċentri strutturati li jipprovdu għarfien speċifiku ta’ livell għoli u riċerka avvanzata dwar l-Unjoni Ewropea lill-Fakultajiet/lid-Dipartimenti li jeħtieġu l-appoġġ.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. Din l-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba ta’ objettivi li jistgħu jitkejlu.

L-għotja massima tal-UE għal kull proġett hija kif ġej:

 • Moduli Jean Monnet: EUR 30,000
 • Kattedri Jean Monnet: EUR 50,000
 • Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet: EUR 100,000

Il-kontribuzzjonijiet f’somma f’daqqa se jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni, traduzzjoni).

Il-Moduli u l-Kattedri Jean Monnet

L-applikanti għandhom jitolbu fl-applikazzjoni l-ammont predefinit tas-somma f’daqqa waħda indikata fit-tabelli ta’ hawn taħt. It-tabelli ta’ hawn taħt juru s-somma f’daqqa totali għal kull pajjiż li tikkorrispondi għall-għadd totali ta’ sigħat ta’ tagħlim. L-ammonti fit-tabella huma l-kontribuzzjoni finali tal-UE peress li l-kofinanzjament ta’ 75 % huwa inkorporat.

a.1) Għall-moduli Jean Monnet għall-Istati Membri tal-UE u għall-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ Tliet snin (min 40h/sena)

Il-Bulgarija, ir-Rumanija, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Liechtenstein, is-Serbja

It-Turkija, il-Kroazja, il-Latvja

L-Ungerija, il-Polonja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, is-Slovakkja

Il-Portugall, il-Greċja, is-Slovenja, Malta

Ċipru, l-Iżlanda, Spanja, l-Italja

L-Irlanda, Franza, il-Finlandja

Il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, in-Norveġja

120-150

EUR 11,500

EUR 13,500

EUR 15,000

EUR 19,000

EUR 22,000

EUR 26,000

EUR 28,000

151-180

EUR 14,500

EUR 16,500

EUR 18,500

EUR 23,000

EUR 27,500

EUR 30,000

EUR 30,000

181-210

EUR 16,500

EUR 19,500

EUR 22,000

EUR 27,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

211-240

EUR 19,000

EUR 22,500

EUR 25,500

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

241-270

EUR 21,500

EUR 25,500

EUR 29,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

271-300

EUR 24,000

EUR 28,500

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

301-330

EUR 26,500

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

331-360

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

a.2) Moduli Jean Monnet għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ Tliet snin (min 40h/sena)

Iċ-Ċilì, Saint Kitts u Nevis, il-Messiku, il-Libja, Antigua u Barbuda, il-Barbados, Pajjiżi oħra

It-territorju tar-Russja kif rikonoxxut mid-dritt internazzjonali, il-Bahrain, it-Trinidad u Tobago

L-Arabja Sawdija, is-Seychelles, il-Guinea Ekwatorjali, l-Oman, Iżrael

Il-Korea, ir-Repubblika ta’ New Zealand

Il-Ġappun, ir-Renju Unit

L-Awstralja, il-Brunej, il-Kanada, Hong Kong, il-Kuwajt, Il-Qatar, Singapore, l-Iżvizzera, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istati Uniti tal-Amerika

120-150

EUR 11,500

EUR 15,000

EUR 19,000

EUR 22,000

EUR 26,000

EUR 28,000

151-180

EUR 14,000

EUR 18,500

EUR 23,000

EUR 27,500

EUR 30,000

EUR 30,000

181-210

EUR 16,500

EUR 22,000

EUR 27,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

211-240

EUR 19,000

EUR 25,500

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

241-270

EUR 21,500

EUR 29,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

271-300

EUR 24,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

301-330

EUR 26,500

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

331-360

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

EUR 30,000

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

b.1) presidenti jean monnet għall-istati membri tal-ue u pajjiżi terzi assoċjati mal-programm

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (min 90h/sena)

Il-Bulgarija, ir-Rumanija, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Liechtenstein, is-Serbja

It-Turkija, il-Kroazja, il-Latvja

L-Ungerija, il-Polonja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, is-Slovakkja

Il-Portugall, il-Greċja, is-Slovenja, Malta

Ċipru, l-Iżlanda, Spanja, l-Italja

L-Irlanda, Franza, il-Finlandja

Il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, in-Norveġja

270-300

EUR 18,000

EUR 19,000

EUR 25,000

EUR 31,000

EUR 37,000

EUR 43,000

EUR 47,000

301-330

EUR 20,000

EUR 21,000

EUR 28,000

EUR 34,000

EUR 41,000

EUR 47,000

EUR 50,000

331-360

EUR 22,000

EUR 23,000

EUR 31,000

EUR 37,000

EUR 45,000

EUR 50,000

EUR 50,000

361-390

EUR 24,000

EUR 25,000

EUR 34,000

EUR 40,000

EUR 49,000

EUR 50,000

EUR 50,000

391-420

EUR 26,000

EUR 27,000

EUR 37,000

EUR 43,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

421-450

EUR 28,000

EUR 29,000

EUR 40,000

EUR 46,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

451-480

EUR 30,000

EUR 31,000

EUR 43,000

EUR 49,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

481-510

EUR 32,000

EUR 33,000

EUR 46,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

511-540

EUR 34,000

EUR 35,000

EUR 49,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

541-570

EUR 36,000

EUR 37,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

571-600

EUR 38,000

EUR 39,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

601-630

EUR 40,000

EUR 41,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

631-660

EUR 42,000

EUR 43,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

661-690

EUR 44,000

EUR 45,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

691-720

EUR 46,000

EUR 47,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

721-750

EUR 48,000

EUR 49,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

>750

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

b.2) president jean monnet għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm

Pajjiż/ sigħat ta’ tagħlim matul il-perjodu ta’ tliet snin (min 90h/sena)

Iċ-Ċilì, Saint Kitts u Nevis, il-Messiku, il-Libja, Antigua u Barbuda, il-Barbados, Pajjiżi oħra

It-territorju tar-Russja kif rikonoxxut mid-dritt internazzjonali, il-Bahrain, it-Trinidad u Tobago

L-Arabja Sawdija, is-Seychelles, il-Guinea Ekwatorjali, l-Oman, Iżrael

Ir-Repubblika tal-Korea, New Zealand

Il-Ġappun, ir-Renju Unit

L-Awstralja, il-Brunej, il-Kanada, Hong Kong, il-Kuwajt, il-Qatar, Singapore, l-Iżvizzera, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istati Uniti tal-Amerika

270-300

EUR 21,000

EUR 24,000

EUR 31,000

EUR 37,000

EUR 43,000

EUR 47,000

301-330

EUR 23,000

EUR 27,000

EUR 34,000

EUR 41,000

EUR 47,000

EUR 50,000

331-360

EUR 25,000

EUR 30,000

EUR 37,000

EUR 45,000

EUR 50,000

EUR 50,000

361-390

EUR 27,000

EUR 33,000

EUR 40,000

EUR 49,000

EUR 50,000

EUR 50,000

391-420

EUR 29,000

EUR 36,000

EUR 43,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

421-450

EUR 31,000

EUR 39,000

EUR 46,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

451-480

EUR 33,000

EUR 42,000

EUR 49,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

481-510

EUR 35,000

EUR 45,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

511-540

EUR 37,000

EUR 48,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

541-570

EUR 39,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

571-600

EUR 41,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

601-630

EUR 43,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

631-660

EUR 45,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

661-690

EUR 47,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

691-720

EUR 49,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

721-750

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

>750

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

EUR 50,000

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

c)  Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

Il-kontribuzzjoni massima tal-ue għal kull proġett hija ta’ EUR 100,000

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 • Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 • Il-proposta għandha tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 • L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma;
 • Il-kostijiet jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni.

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education