Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Networks Jean Monnet f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ

In-networks tal-iskejjel u tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VETs), ISCED 1 – 4, u/jew Istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jipprovdu Taħriġ/Edukazzjoni tal-Għalliema għandhom iservu l-iskop li jagħtu aspett internazzjonali lill-fergħa l-ġdida Jean Monnet u jippermettu l-iskambju ta’ prattiki tajba kif ukoll li jesperjenzaw il-kotagħlim fi ħdan grupp ta’ pajjiżi.

L-attivitajiet se jiffaċilitaw il-fehim komuni dwar il-metodoloġiji tal-apprendiment dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea fost il-prattikanti li jaħdmu f’kuntest differenti, li jiffaċċjaw sfidi u limitazzjonijiet differenti minħabba l-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u l-istruttura tal-kurrikuli.

Objettivi tal-azzjoni

In-Networks Jean Monnet għandhom l-għan li joffru appoġġ lill-iskejjel u lill-VETs, (ISCED 1 – 4), u/jew lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja involuti fit-Taħriġ/fl-Edukazzjoni tal-Għalliema biex jagħtu spinta lill-għarfien dwar kif għandhom jgħallmu s-suġġetti tal-Unjoni Ewropea, u dawn se jagħtu wkoll vantaġġ internazzjonali lill-eżerċizzju tal-apprendiment.

L-iskambju tal-għarfien tal-għalliema (il-ħidma kollaborattiva fuq suġġetti speċifiċi u fuq metodoloġiji, l-esperjenzi tal-kotagħlim, l-attivitajiet komuni huma l-bażi tal-attivitajiet tan-network. Pereżempju:

 • L-iskambju ta’ informazzjoni dwar il-kontenut u l-promozzjoni tar-riżultati tal-metodoloġiji applikati;
 • It-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn skejjel/VETs differenti (ISCED 1 – 4),  fornituri tat-taħriġ/l-edukazzjoni tal-għalliema li tagħtihom l-esperjenza internazzjonali u l-pożizzjoni Ewropea;
 • L-iskambju tal-għarfien u l-mobbiltà għall-kotagħlim;
 • It-trawwim tal-kooperazzjoni u l-ħolqien ta’ pjattaforma ta’ għarfien soda u sostenibbli fost l-iskejjel u l-VETs (ISCED 1 – 4), u/jew Istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja involuti fit-Taħriġ/l-Edukazzjoni tal-Għalliema.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għan-networks Jean Monnet f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ?

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Skola waħda, istitut wieħed tal-VET jew istituzzjoni waħda tal-Edukazzjoni Għolja  li tipprovdi taħriġ inizjali u/jew fis-servizz lill-għalliema tal-iskejjel u/jew lill-istituzzjoni tal-VET (ISCED 1 - 4) stabbilita fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm f’isem is-sħab fin-network propost.

Organizzazzjonijiet parteċipanti

Skejjel, fornituri tal-VET (livelli ISCED 1 sa 4)

Edukazzjoni għolja li tipprovdi taħriġ inizjali u/jew fis-servizz lill-għalliema tal-iskejjel u/jew l-istituzzjoni tal-VET (ISCED 1 - 4) stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Huma għandhom jiżguraw li l-akbar għadd possibbli ta’ studenti jibbenefikaw mill-attivitajiet tagħhom

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Minimu ta’ sitt istituzzjonijiet, stabbiliti f’mill-inqas tliet Stati Membri differenti tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Minimu ta’ erba’ skejjel u/jew fornituri tal-VET (livelli 1 sa 4 tal-ISCED) u massimu ta’ żewġ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jipprovdu taħriġ inizjali u/jew fis-servizz lill-għalliema tal-iskejjel u/jew tal-istituzzjoni tal-VET (ISCED 1 - 4)

Durata tal-proġett

Tliet snin

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA)

ID tas-sejħa: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-1 ta’ marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Stabbiliment ta’ proġett

In-Networks Jean Monnet iridu jirrispettaw waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • jiġbru u jiddiskutu l-metodoloġiji tat-tagħlim għall-attivitajiet kurrikulari u ekstrakurrikulari; 
 • jiġbru u jikkondividu prattiki tajba dwar l-apprendiment dwar suġġetti tal-Unjoni Ewropea;
 • jorganizzaw il-kotagħlim u esperjenzi ta’ tagħlim kollaborattiv kemm permezz tal-mobbiltà kif ukoll online.

Dan ta’ hawn fuq jista’ jsir permezz ta’:

 • Il-produzzjoni ta’ dokumenti u gwida għat-tixrid ta’ prattiki tajbin;
 • Laqgħa fiżika u online;
 • Il-kotagħlim u t-tagħlim kollaborattiv.

Impatt mistenni

Kwantitattiv

 • għadd ta’ benefiċjarji minn Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm / reġjun

Kwalitattiv

In-networks Jean Monnet huma mistennija li jġibu effetti pożittivi u fit-tul għall-edukazzjoni ġenerali u l-edukazzjoni tal-VET (ISCED 1- 4), u jipprovdi lill-parteċipanti għarfien dwar prattiki ta’ suċċess biex jinġiebu fatti u għarfien dwar l-Unjoni Ewropea lill-istudenti tal-iskola u lill-istudenti.

In-networks se jżidu l-opportunitajiet għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ġenerali u l-istituzzjonijiet tal-VET biex jestendu l-attivitajiet tagħhom li jintegraw il-kontenut tal-Unjoni Ewropea.

L-attivitajiet appoġġati min-Networks jean monnet jimmiraw ukoll li jipproduċu l-eżiti li ġejjin fuq l-organizzazzjonijiet parteċipanti:

 • kapaċità akbar biex is-suġġetti tal-UE jiġu integrati fl-attivitajiet tagħhom;
 • esponiment internazzjonali msaħħaħ.

Kriterji għall-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Il-punt sa fejn il-proposta tilħaq l-objettivi tal-azzjoni Jean Monnet:
  • tindirizza l-Istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
  • tippermetti lill-għalliema fl-iskejjel jiżviluppaw ħiliet ġodda,
  • tgħin fl-iskambju ta’ informazzjoni u prattiki dwar x’inhu dak li jagħti lill-istudenti tagħhom għarfien akbar dwar l-UE u kif għandhom jagħmlu dan,
  • tiffaċilita l-esperjenzi ta’ mobbiltà tal-għalliema biex jipprovdu kotagħlim / kotutoraġġ mas-sħab tagħhom,
  • iġġib fehim aħjar tal-UE u tal-funzjonament tagħha,
  • tippermetti lill-għalliema jintroduċu kontenut tal-UE fl-attivitajiet tagħhom.
 • Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:
  • skejjel u fornituri tal-VET (ISCED 1 – 4),
  • Għalliema,
  • Studenti.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-attivitajiet proposti.
 • Kemm il-programm ta’ ħidma
  • huwa ppreżentat b’mod ċar, komplet u koerenti, b’attenzjoni xierqa mogħtija biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid,
  • juri koerenza mal-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett.
 • Il-punt sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Organizzazzjoni interna tas-sħubija:
  • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal- parteċipanti involuti fl-attivitajiet proposti, f’termini ta’ Studji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju) u f’termini tat-tema speċifika indirizzata mill-proposta.
 • L-arranġamenti ta’ kooperazzjoni u d-distribuzzjoni tar-rwoli, ir-responsabbiltajiet u l-kompiti.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • L-impatt mistenni tan-networks li jkollu effetti fit-tul
  • fuq l-iskejjel u l-fornituri tal-VET:
   • kapaċità akbar biex jgħallmu dwar is-suġġetti tal-UE,
   •  kontenut innovattiv fl-iżvilupp ta’ perspettivi ġodda tas-suġġetti tal-UE fl-iskejjel,
   • kooperazzjoni u kapaċità msaħħa biex jingħaqdu ma’ sħab,
   • żieda fl-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni.
  •  fuq l-għalliema involuti direttament u indirettament fin-networks:
   • It-tisħiħ tal-ħiliet tagħhom dwar kwistjonijiet tal-UE u l-progress fit-twassil tal-kontenut tal-UE fl-attivitajiet tagħhom.
 • Tixrid u komunikazzjoni:
  • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni involuta fin-networks:
   • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar l-attivitajiet u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
   • jilħqu gruppi barra mill-iskejjel u l-fornituri tal-VET.
  • Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:
  • esponiment fil-media (inklużi l-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.),
  • avvenimenti.
 • Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett se jiġu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 70 punt u mill-inqas 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

Il-kontribuzzjoni massima tal-ue għal kull proġett hija ta’ EUR 300,000

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 • Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 • Il-proposta għandha tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 • L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 • Il-kostijiet jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Persunal tal-edukazzjoni skolastika Studenti u persunal tal-ETV